Hotărârea nr. 262/2019

HOTĂRÂREA nr.262 din data de 31 octombrie 2019 -privind aprobarea scutirii de la plata taxei folosinţa clădiri şi teren pentru clădirea utilizată de Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici Braşov - subfiliala Făgăraş

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV O Ml CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.262 din data de 31 octombrie 2019

-privind aprobarea scutirii de la plata taxei folosința clădiri și teren pentru clădirea utilizată de Asociația Foștilor Deținuți Politici Brașov - subfiliala Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 62068/1/23.10.2019 Raportul de specialitate cu nr.62068/23.10.2019 al Serviciului Venituri Bugetare prin care se propune aprobarea scutirii de la plata taxei folosința clădiri pentru clădirea utilizata de Asociația Foștilor Deținuți Politici Brașov - subfiliala Făgăraș,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile ari.455, alin.2, art.456, aiin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art.I pct.6 din Legea nr.159/2019 privind modificarea Decretului Lege nr.118/1990,

Având în vedere prevederile art.129, alin.(2), lit.b și alin.4 lit.c din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul ari. 139 alin.(3), lit.c și art. 243 alin.(i), lit.a din din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Pentru clădirea situată în Municipiul Fagaras, str. Republicii, nr.18, și cota de teren aferent, aparținând domeniului public al Municipiului Fagaras, închiriata către Asociația Foștilor Deținuți Politici Brașov - subfiliala Făgăraș, identificată prin CUI 1305820, conform contractului de închiriere nr.43495/2 din 31.05.2019, nu se datoreaza taxă folosință clădiri/teren. Aceasta facilitate se acorda pe toata perioada existentei contractului, cu condiția utilizării clădirii exclusiv pentru activități fără scop lucrativ.

Art.2 Dacă in cursul anului se va modifica destinația clădirii, sau cote părți din ea, prin desfășurarea altor activități decât cele menționate la art.i, persoana juridica este obligata sa comunice, in termen de 30 de zile la compartimentul de specialitate, in vederea recalculării impozitului.

Art.3. Prezenta hotărâre își produce efectele începând cu data de 01.01.2020, atata timp cat vor fi valabile prevederile legale in baza carora s-a adoptat, dar nu mai mult de durata valablilitatii contractului de închiriere, respectiv 30.04.2024.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Direcția Buget Finanțe și Serviciul Venituri Bugetare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BIZA RADU STELIAN /?/^


eneral, ENA GIUNCAHotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, 1 abținere, împotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - tex. dosarul de ședință

  • • lex. colecție

  • - tex. Prefectură

  • - lex. Primar

  • - lex. Secretar general

  • - 1 ex. Serviciul Venituri Bugetare

  • - 1 ex. Direcția Buget Finanțe

  • - 1 ex Asociația Foștilor Deșinuți politici din România

Cod: F-50