Hotărârea nr. 261/2019

HOTĂRÂREA NR.261 din data de 31 octombrie 2019 -privind aprobarea unor facilitaţi fiscale si a procedurii de acordare a acestora conform prevederilor cap.II din OG 6/2019 privind instituirea unor facilitaţi fiscale

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA NR.261

din data de 31 octombrie 2019

-privind aprobarea unor facilitati fiscale si a procedurii de acordare a acestora conform prevederilor cap.II din OG 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședința ordinară,

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.66.917/2/07.10.2019 si raportul de specialitate nr. 66.917/1/07.10.2019 al Serviciului Venituri Bugetare, cu referire la aplicarea prevederilor cap.II din OG 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor,

 • - avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv: comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public si privat al municipiului, comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și comisia de turism, relații externe și integrare europeană, din care rezultă varianta I a propunerii,

 • - prevederile art.32,alin.i si 2 din OG 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale

 • - luând in considerare prevederile art.129, alin.2, lit.b si alin.4, lit.c, alin.14 din OUG 57/2019 privind codul administrativ,

în temeiul art.139, alin.3, lit.c, art.154, alin.i si ale art.196, alin.i, lit.a din OUG 57/2019 privind codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă ca oportun si in interesul local acordarea unor facilitati fiscale anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale in cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 mai mari sau mai mici de 1 milion de lei.

Art.2. Se aprobă procedura pentru anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante la 31 decembrie 2018 astfel cum este redată în anexa nr.i, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă formularele care vor fi utilizate pentru aplicarea prezentei Hotărâri așa cum sunt ele redate în anexele nr. 2, 3, 4, 5, 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică .

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Direcția Buget - Finanțe si Serviciul Venituri Bugetare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


BIZA


•U STELIANCONTRASEMNEAZĂ,Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, - abținere,__împotriva

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți -17

Prezenta hotărâre se comunică :

1 ex. Dosarul ședinței

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar general

1 ex. Serviciul Venituri Bugetare

1 ex. Solicitantului

1 ex. Compartiment reiatii cu publicul, arhivă

1 ex. Direcția Buget - Finanțe

 • 1 ex. Afișare

Cod:F -50


Anexa 1 la hcl.nr.261/2019 Procedura de acordare a anularii accesoriilor

in cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al municipiului Fagaras

Articolul 1 Sfera de aplicare                  '             Vy-A.

 • (1) Prezenta procedura se aplică pentru debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică - care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante la bugetul local al municipiului Fagaras mai mari sau mai mici de 1 milion de lei.

 • (2) în sensul prezentei proceduri, prin obligații bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înțelege:

ajobligații bugetare, inclusiv amenzi, pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv;

bjdiferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

c)alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

 • (3) Nu sunt considerate obligații de plată restante la 31 decembrie 2018 inclusiv:

a)obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

b)obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

 • (4) Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv și obligațiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

 • (5) Pentru obligațiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea majorărilor de întârziere și a tuturor accesoriilor. în acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

Articolul 2

Obiectivul si scopul procedurii

(1) este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la palta obligațiilor bugetare ,maximizarea incasarilor bugetare si diminuarea arieratelor la bugetul local, precum si de respectare a egalitatii de tratament, respectiv stabilirea in mod nediscriminatoriu a criteriilor si mijloacelor de acordare a facilitatilor fiscale.

Articolul 3

Durata aplicării procedurii

(1) prezenta procedura se aplica de la data aprobării hotărârii pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

Articolul 4

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018

Majorările de întârziere si toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

ajtoate obligațiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante la 31 decembrie 2018, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

b)sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesorii, inclusiv amenzi administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

cjdebitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;

djdebitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Articolul 5

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă

(1) Majorările de întârziere si toate accesoriile aferente diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

ajdeclarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019 până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

 • bjtoate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 15 decembrie 2019 inclusiv;

 • c)sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile prevăzute la art. 4 lit. a)-d).

Articolul 6

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată

Majorările de întârziere și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și stinse până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ și în mod corespunzător condițiile prevăzute la art. 4 lit. b-d).                                   „Z ’

Articolul 7               '            /

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 individualizate în decizii de impunere

 • (1) Majorările de întârziere și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal local, cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

b)cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii.

 • (2) Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, în situația inspecțiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, în scopul acordării anulării prevăzute la art. 5, organele fiscale iau în considerare declarațiile rectificative depuse de debitori în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Articolul 8

Notificarea de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante

 • (1) Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare accesorii potrivit prezentei proceduri pot notifica organul fiscal local cu privire la intenția lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevăzută la art. 4 lit. d).

 • (2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal local verifică dacă debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative până la respectiva dată, efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale potrivit art. 4-7. în cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală.

 • (3) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal local eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului.

 • (4) Organul fiscal are obligația de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanțe cu privire la obligațiile bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale sau a celor care pot fi anulate, potrivit art. 4-7.

 • (5) Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):

 • a) majorările de întârziere și toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. în acest caz, organul fiscal emite decizie de amânare la plată a majorărilor de întârziere și a tuturor accesoriilor;

bjprocedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a);

cjobligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

 • (6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor și data emiterii deciziei de soluționare a cererii potrivit art. lOalin. (1).

 • (7) Decizia de amânare la plată a majorărilor de întârziere și a tuturor accesoriilor își pierde valabilitatea în oricare dintre următoarele situații:

a)la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;              /

b)la data de 15 decembrie 2019, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.                                   ; îi ‘        ~   ~

 • (8) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. CI), majorările de întârziere și toate accesoriile care pot fi anulate potrîvitprezentului capitol și care au fost achitate se restituie potrivit Codului de proceoură fiscală.

Articolul 9

Efecte cu privire la popririle instituite de organul fiscal local

(1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedură fiscală, până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. 8 și au înființate popriri la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și pentru popririle înființate între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

Articolul 10

Cererea de anulare a accesoriilor

(1) Cererea de anulare a accesoriilor se depune la registratura primăriei si se soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor conform anexelor 5-6, parte integranta din hota rare.

(2) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei proceduri în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 4-7, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea anulării.

Articolul 11

Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eșalonare la plată

(1) Debitorii care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum și cei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și 15 decembrie 2019 pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere și a tuturor accesoriilor, potrivit prevederilor art. 4-7, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de aceste articole, dar doresc și menținerea eșalonării la plată.

(2) Debitorii care la data intrării în vigoare a prezentei proceduri beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum și cei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și 15 decembrie 2019 pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere și a tuturor accesoriilor, dacă eșalonarea la plată se finalizează până la 15 decembrie 2019. în acest caz, accesoriile incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe achitate odată cu plata ratei de eșalonare se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

Articolul 12

Menținerea valabilității facilităților fiscale

Facilitățile fiscale prevăzute de prezenta procedura își mențin valabilitatea și în următoarele cazuri:

a)în cazul desființării actului administrativ fiscal în procedura de soluționare a contestației chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;

b)în cazul în care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală potrivit art. 8, organul fiscal local constată existența unor obligații bugetare ce nu au fost incluse în certificatul de atestare fiscală.


Articolul 13

Posibilitatea de contestare

împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei proceduri se poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Codul de procedură fiscală.

NOTIFICARE

Subsemnatul El Contribuabilul PF/EI împuternicit(PJ).......................................................,

legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie......nr.................., CNP...............................Județ...................,

loc..................................., cod poștal..........sector......, str......................, nr......,bloc ..., scara

......, etaj....., ap........, tel.........................., fax....................., adresă de e - mail.......................

Contribuabil ( PJ)......................................................, Codul de identificare fiscală1

............................Județ............................, loc..........................., cod poștal......................., sector.....................,str............................................., nr..........., bloc........, scara........, etaj ...,

ap......, tel...................., fax..........................., adresă de e - mail............................................,

înregistrat la registrul comerțului.............................Ja nr........................., cont IBAN

..........................................., deschis la.................................................., în temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/ 2019privind instituirea unor facilități fiscale, și ale HCL nr........./2019 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a

acestora, solicit amânarea la plată a accesoriilor aferente aferente obligațiilor principale restante la 31.12.2018, în vederea anulării acestora.

Totodată, mă angajez să colaborez cu organul fiscal în vederea clarificării situației mele fiscale sau a persoanei juridice pe care o reprezint, respectiv să îndeplinesc condițiile în termenele prevăzute în HCL nr. ......./ 2019 pentru a beneficia de anularea la plată a sumelor amânate.

Reprezentant,

Numele și prenumele.............................................

Calitatea............................................................

Semnătura..........................................................

Cerere de anulare a accesoriilor

Subsemnatul □ Contribuabilul PF/O împutemicit(PJ)........................................................

legitimat prin B.I./C.L/ A.I. serie......nr.................., CNP...............................Județ...................,

loc..................................., cod poștal..........sector......, str......................, nr......,bloc scara

......, etaj....., ap........, tel.........................., fax....................., adresă de e - mail.......................

Contribuabil (PI)......................................................, Codul de identificare fiscală2

.........................Județ............................, loc..........................., cod poștal......................., sector.....................,str............................................., nr..........., bloc........, scara........, etaj ....

ap......, tel................., fax..........................., adresă de e - mail.............................................

înregistrat la registrul comerțului.............................Ja nr........................., cont IBAN

..........................................., deschis la.................................................., în temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, și ale HCL nr........./2019 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a

acestora, solicit anularea accesoriilor în sumă de .............................lei, ca urmare a faptului că am

îndeplinit condițiile în termenele prevăzute în HCL nr.........../ 2019.

Reprezentant,

Numele și prenumele.............................................

Calitatea............................................................

Semnătura..........................................................


ROMÂNIA A JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


Anexa 4 la HCL.nr.261/2019

DECIZIE

de amânare la plată a majorărilor de întârziere, dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor

Datele de identificare a contribuabilului

Denumirea..................................................................

Adresa:......................................................

Codul de identificare fiscal...............................

Date de identificare a împuternicitului Denumirea? Numele și prenumele........................................

Adresa:..............................................................

Codul de identificare fiscală....................................

în temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, și ale HCL nr. ......../2019 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a acestora, având în vedere Notificarea nr. ...............din data de ...../........./ 2019, înregistrată la organul fiscal cu nr.........................din data de....../...../ 2019, precum și Certificatul de atestare fiscală nr.............../..../....../ 2019, luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute

de H.C.L. nr......../2019, se emite următoarea decizie:

Se acordă amânarea la plată a majorărilor, dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată anterioare datei de 31.12.2018, în sumă de......................lei, reprezentând:

Nr. crt.

Denumirea obligației de plată (Majorări, dobânzi, penalități și alte accesorii aferente obligațiilor bugetare principale)

Suma - lei -

1

2

3

4

5

6

7

Total general

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270.ăl aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei. / . y'

Z - v.

Conducătorul organului fiscal                                         -   <0. . j

PRIMAR,                                        '■' -țF L

GHEORGHE SUCACIU                                   -L-z' Z

'. 'r-----z

■. i i- ’ /

Nr. Crt

Funcția și atribuția

Prenumele și numele

Data

Semnătura

1.

Dir.executiv

Direcția buget finanțe

Daniel Ludu

2.

Șef Serviciul Venituri Bugetare

Maria Boeriu

2.

întocmit, Consilier


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOVMUNICIPIUL FAGARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.roAnexa 5 la HCL.nr.261/2019


DECIZIE de anulare a accesoriilor


Datele de identificare a contribuabilului Denumirea..................................................................

Adresa:......................................................

Codul de identificare fiscal...............................


Date de identificare a împuternicitului Denumirea/ Numele și prenumele........................................

Adresa:..............................................................

Codul de identificare fiscală....................................


în temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/ 2019 privind instituirea unor facilități fiscale, și ale HCL nr........./2019 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a

acestora, având în vedere Cererea de anulare nr................ din data de ...../........./ 2019, înregistrată la

organul fiscal cu nr.........................din data de....../...../ 2019, precum și Referatul nr.............../ ..../

....../ 2019, vă comunicăm că suma de ......................., reprezentând majorări, dobânzi, penalități și alte accesorii amânate la plată prin Decizia de amânare la plată nr................/......../........./2019, se anulează la

data de........................

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei. Anexe: ...........................

Conducătorul organului fiscal PRIMAR, GHEORGHE SUCACIU


Nr.

Crt

Funcția și atribuția

Prenumele și numele

Data

Semnătura

1.

Dir.executiv Direcția buget finanțe

Daniel Ludu

2.

Șef Serviciul Venituri Bugetare

Maria Boeriu

2.

întocmit, Consilier


ROMÂNIA        Ajk

JUDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


Anexa 6 laHCL.nr.261/2019

DECIZIE de respingere a cererii de anulare a accesoriilor

Datele de identificare a contribuabilului Denumirea..................................................................

Adresa:......................................................

Codul de identificare fiscal...............................


Date de identificare a împuternicitului Denumirea/ Numele și prenumele........................................

Adresa:..............................................................

Codul de identificare fiscală....................................


în temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/ 2019 privind instituirea unor facilități fiscale, și ale HCL nr.........Z2019 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a

acestora, având în vedere Cererea de anulare nr................ din data de ...../........./ 2019, înregistrată la

organul fiscal cu nr.........................din data de....../...../ 2019, precum și Referatul nr.............../ ..../

....../ 2019, vă comunicăm că se respinge cererea de anulare a sumelor reprezentând majorări, dobânzi, penalități și alte accesorii amânate la plată prin Decizia de amânare la plată nr............../......../......../2019.

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Anexe: ...........................


Conducătorul organului fiscal PRIMAR, GHEORGHE SUCACIU

Nr.

Crt

Funcția și atribuția

Prenumele și numele

Data

Semnătura

1.

Dir.executiv Direcția buget finanțe

Daniel Ludu

2.

Șef Serviciul Venituri Bugetare

Maria Boeriu

2.

întocmit, Consilier

1

Se vor completa : codul de identificare fiscală ( codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz) etc.

2

Se vor completa : codul de identificare fiscală ( codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz) etc.