Hotărârea nr. 260/2019

HOTĂRÂREA nr. 260 din data de 31 octombrie 2019 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de membru la constituirea „ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITIMICROREGIUNEA ŢARA FĂGĂRAŞULUI”, aprobarea actului constitutiv şi a


ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FAGARAȘStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 260 din data de 31 octombrie 2019

- privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de membru la constituirea

„ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICRO REGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI”, aprobarea actului constitutiv și a statutului „ASOCIAȚIEI PENTRU

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate cu nr. 69003/21.10.2019 al Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare prin care se propune constituirea „ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI”, în vederea implementării mecanismului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată a Microregiunii Țara Făgărașului,

Având în vedere Raportul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 69003/1/21.10.2019 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de membru la constituirea „ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI”, aprobarea actului constitutiv și a statutului „ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI”,

Reținând Dovada disponibilității denumirii cu nr. 176878/12.09.2019 eliberată de Serviciul Comunicare și Relații Publice, din cadrul Ministerului Justiției înregistrată la Municipiul Făgăraș cu nr. 68853/21.10.2019 prin care se certifică valabilitatea rezervării denumirii „ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI” până la data de 12.03.2020,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin, (a), art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; art.35 alin. (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificări si completări ulterioare; O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 89 alin (i)-(3), art. 90, art. 91, art. 92, art.93, art.129 alin (9) lit.a, art. 139 alin (3) lit f, art 196 alin (1) lit a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Făgăraș în calitate de membru la constituirea „ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI”, persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ și de utilitate publică.

Art. 2. Se aprobă actul constitutiv și statutul „ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI”, prevăzute în anexele 1 si 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se desemnează domnul Gheorghe Sucaciu să reprezinte Municipiul Făgăraș în Adunarea Generală a „ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI”, fiind împutericit să semneze actul constitutiv și statutul „ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI”.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, abținere, -— împotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex.Dosar de ședință

 • - lex.Colecție

 • - îex.Prefectură

 • - lex.Primar

 • - îex.Secretar general

 • - lex.Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare

 • - lex.Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50

Anexa nr.1 ;

&<snr.iATHACT CONSTITUTIV

 • -                           al                /

ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERC&MU - ITIMICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘUL

—I. ASOCIAȚII:                       ’ ’                    ///

 • 1. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov, prin^ffeJ|juLJu0țfea/i Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, Bulevardul Eroilor, nr. 5, Județj&>Sr$^v. reprezentat prin domnul ADRIAN IOAN VESTEA, CI.............CNP..........., avâncTfâncția de Președinte.

 • 2. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu, prin Consiliul Județean Sibiu, cu sediul în Municipiul Sibiu, Strada General Magheru , nr. 14, Județul Sibiu, reprezentat prin doamna DANIELA CÎMPEAN, CI............, CNP..........., având funcția de Președinte.

 • 3. Unitatea Administrativ Teritorială Municipilul Făgăraș, prin Consiliul Local Făgăraș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Făgăraș, Municipiul Făgăraș, Strada Republicii, nr. 3, reprezentat legal prin domnul GHEORGHE SUCACIU, CI ............, CNP ............

având funcția de Primar.

 • 4. JJnitatea Administrativ Teritorială Orașul Victoria, prin Consiliul Local Victoria, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Victoria, Oraș Victoria, Strada Stadionului, nr. 14, reprezentat legal prin domnul CRISTIAN GHEORGHE, CI.............CNP............ având

funcția de Primar.

 • 5. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Beclean, prin Consiliul Local Beclean, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Beclean, Comuna Beclean, Strada Principală, nr. 196, reprezentată legal prin domnul VASILE CLAUDIU MOTRESCU, CI ............. CNP

............. având funcția de Primar.

 • 6. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cincu, prin Consiliul Local Cincu, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Cincu, Comuna Cincu, Strada Pieții, nr. 254, reprezentată legal prin domnul SORIN AUREL SUCIU, CI.............CNP..........., având

funcția de Primar.

 • 7. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Comăna, prin Consiliul Local Comăna, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Comăna, Comuna Comăna, Sat Comăna de Jos, Strada Principală, nr. 3, reprezentată legal prin domnul VIOREL GRUSEA, Ci .............

CNP-_____, având funcția de Primar. -   ---------

 • 8. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Drăguș, prin Consiliul Local Drăguș, cu sadiuRn Județul Brașov. Localitatea Drăguș, Comuna Dcagu Strada-Principală, nr. 42, reprezentată legal prin domnul CORNEL GREAVU, CI __........, CNP ..........., având

funcțiă-de Primar.                                  '~~H

 • 9. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Hârseni^ prin Consiliul Local Hârseni, cu sediullîn Județul Brașov, Localitatea Hârseni, Comuna44arseni, Strada Principală, nr.
107 Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lisa , prin Consiliul Local Lisa, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Lisa, Comuna Lisa, Strada Principală, nr. 194, reprezentată ----legal prin domnul GHEORGHE MOGA, CI .ttțtțCNP ......v.:..,  având funcția de

Primar.                                             _____

 • 11. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Jibert, prin Consiliul Local Jibert, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Jibert, Comuna Jibert, Strada Principală, nr. 129, reprezentată legal prin domnul IOAN IANCU BOERIU, CI .............CNP............având

funcția de Primar.

 • 12. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mândra, prin Consiliul Local Mândra, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Mândra, Comuna Mândra, Strada Principală, nr. 364, reprezentată legal prin domnul IOAN ȘERBAN TAFLAN, CI ............. CNP ...........,

având funcția de Primar.

 • 13. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Părău, prin Consiliul Local Părău, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Părău, Comuna Părău, Strada Principală, nr. 214, -reprezentată legal prin domnul VICTOR DRĂGHICI, CI .......-■■-..-CNP ..........., având

funcția de Primar.

 • 14. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Recea, prin Consiliul Local Recea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Recea, Comuna Recea, Strada Principală, nr. 42, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE LAZEA, CI ............, CNP ...........  având

funcția de Primar.

 • 15. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șercaia, prin Consiliul Local Șercaia, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șercaia, Comuna Șercaia, Strada Principală, nr. 82, reprezentată legal prin domnul CRISTINEL PALTIN, CI ............, CNP ............ având

funcția de Primar.

 • 16. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șinca, prin Consiliul Local Șinca, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șinca, Comuna Șinca, Strada Principală, nr. 314, reprezentată legal prin domnul VICTOR BÂRLEZ, CI ....:........ CNP ..........., având

funcția de Primar.

 • 17. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șinca No uă^ prin Consiliul Local Șinca Nouă, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șinca Nouă; Comuna Șinca Nouă, Strada Principală, nr. 7358, reprezentată legal prin domnul DUMITRU ELUCUȘ, CI .............CNP

........„—^vând funcția de Primar.                     —----

 • 18. Unitafeia Administrativ Teritorială Comuna Sâmbăta~<MSus , prin Consiliul Local Sâmbăta ?ie Sus, cu sediul în Județul Brașov, Localitateâ?Sâmbăta de Sus, Comuna SâmbătaZde Sus, Strada Lisei, nr. 150, reprezentată-îegal prin domnul VASILE ANDREA^-CI.........CNP..........., având funcția de Primar, ____— 2O. JJnitatea Administrativ Teritorială Comuna Ticuș, prin Consiliul Local Ticuș, cu sediul în JudețuF~Brașov, Localitatea Ticuș, Comuna Ticuș, Sat Ticușul Vechi, Strada Principală, nr. 198, reprezentată legal prin domnul EMIL MIRCEA ȘCHIOPEA, CI ............, CNP..........., având funcția de Primar.

 • 21. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ucea, prin Consiliul Local Ucea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Ucea, Comuna Ucea, Strada Principală, nr. 78, reprezentată legal prin domnul MARIAN VALENTIN BĂCILĂ, CI ............, CNP ...........,

având funcția de Primar.

 • 22. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Viștea, prin Consiliul Local Viștea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Viștea, comuna Viștea, Strada Principală, nr. 132, reprezentată legal prin domnul FLORIN IOANI, CI .............CNP............având funcția

de Primar.

 • 23. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Voila, prin Consiliul Local Voila, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Voila, Comuna Voila, Strada Principală, nr. 124, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE MARIAN OSALCIUC, CI ............, CNP

............ având funcția de Primar.

 • 24. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Avrig, prin Consiliul Local Avrig, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Avrig, Oraș Avrig, Strada Gheorghe Lazăr, nr. 10, reprezentat legal prin domnul DAVID ADRIAN DUMITRU, CI.............CNP..........., având funcția de

Primar.

 • 25. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Tălmaciu, prin Consiliul Local Tălmaciu, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Tălmaciu, Oraș Tălmaciu, Strada Nicolae Bălcescu, nr. 24, reprezentat legal prin domnul NICOLAE PETRU-BASARABĂ, CI ............, CNP

..........., având funcția de Primar.

 • 26. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Arpașu de Jos, prin Consiliul Local Arpașu de Jos, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Arpașu de Jos, Comuna Arpașu de Jos, Stradaifirincipală, nr. 214, reprezentată legal prin domnul-GGNSTANTIN AURELIAN VĂCARIU, -CI.............CNP..........., având funcția de Primar^

 • 27. Unitatea- Administrativ Teritorială Comuna Boița, prin ^Consiliul Local-Boița, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Boița, Comuna Boița,—Strada Traian, nr. 263, reprezentatățlșgal prin domnul NICOLAE MOHOR, CI .....I.T^.f’CNP ..........., având

funcția de Primar.                                              -? - -

 • 28. UnitateaÎAdministrativ Teritorială Comuna Bruiu, prin-feonsiliul Local Bruiu, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Bruiu, Comuna Bruiu, Strada Principală, nr. 19,

 • 29. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cârța, prin Consiliul Local Cârța, cu sediul .în Județul Sibiu, Localitatea Cârța, Comuna Cârța, Strada Principală, nr. 104, reprezentată legal prin domnul CRISTIN MAGHERU,_CI ....., CNP_\:.......... având

funcția de Primar.                                          ___

 • 30. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cârțișoara, prin Consiliul Local Cârțișoara, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Cârțișoara, comuna Cârțișoara, Strada Principală, nr. 55, reprezentată legal prin domnul VASILICĂ SORIN CÎRȚAN, CI............,

CNP..........., având funcția de Primar.

 • 31. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Porumbacu de Jos, prin Consiliul Local Porumbacu de Jos, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Porumbacu de Jos, Comuna Porumbacu de Jos, Strada Principală, nr. 253, reprezentată legal prin domnul IOAN STRAVA, CI............, CNP..........., având funcția de Primar.

 • 32. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Racovița, prin Consiliul Local Racovița, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Racovița, Comuna Racovița, Strada Principală, nr. --- 416, reprezentată legal prin domnul SIMION OLARIU, Ct......../.“ CNP ........., având funcția de Primar.

 • 33. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Roșia, prin Consiliul Local Roșia, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Roșia, Comuna Roșia, Strada Principală, nr. 22, reprezentată legal prin domnul DAVID IOAN, CI.............CNP............având funcția de

Primar.

 • 34. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șelimbăr, prin Consiliul Local Șelimbăr, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Șelimbăr, Comuna Șelimbăr, Strada Mihai Viteazu, nr. 164, reprezentată legal prin domnul MARIUS GRECU, CI ............. CNP ...........,

având funcția de Primar.

 • 35. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Turnu Roșu, prin Consiliul Local Turnu Roșu, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Turnu Roșu, Comuna Turnu Roșu, Strada Olteț, nr. 54, reprezentată legal prin domnul STELIAN ISTRATE, CI ............., CNP

 • ...........av ând funcția de Primar.

s-au asociat și^au înființat "ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

 • - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, în conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și ale Ordonanțer-Guvernului—nn. -26/2000 cu privire la asociații șt-fendații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Ț ■                                                    7 “

 • II. DENUMIREA ASOCIAȚIEI

Denumirea asociației este “ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

 • - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI” (denumită îrr~continuare ADI-ITI Microregiunea Țara Făgărașului), conform dovezii disponibilității denumirii nr.


 • III. SEDIUL-—

Sediul Asociației este în localitatea Făgăraș, str. Republicii, nr. 3,-jud. Brașov.

 • IV. DURATA      —'

Asociația este constituită pe perioadă nedeterminată începând cu data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Făgăraș.

 • V. SCOPUL ASOCIAȚIEI 1. Asociația s-a constituit în scopul implementării mecanismului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată a Microregiunii Țara Făgărașului.

Prin semnarea prezentului Act Constitutiv, Asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul Asociației constituită în scopul organizării, reglementării, finanțării, monitorizării și coordonării în comun, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată a Microregiunii Țara Făgărașului, Planul de Dezvoltare, .Mecanismul de Implementare, Planul de Investiții -pentrtHTI Microregiunea Țara Făgărașului, cât și a realizării în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate conservării și reconstrucției ecologice a zonelor protejate, modernizării infrastructurii aferente zonei, a dezvoltării sectorului economic public și privat, a turismului și regenerării urbane și rurale și îmbunătățirea calității vieții populației și a unei dezvoltări sustenabile pe principii economice.

 • VI. PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI:

Patrimoniul inițial al Asociației este în valoare totală de 200 lei.

 • VII. ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE Șl CONTROL ALE ASOCIAȚIEI

Conducerea Asociației

Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții unităților administrativ teritoriale asociate, desemnați prin hotărâre a consiliului județean/consiliilor locale membre.

Administrarea Asociației _                        --=-—

Consiliul director"este organul executiv de conducere a asociației de dezvoltare intercomunitară si este format din președintele asociației de dezvoltare-intercomunitarâ-și 12 membri aleși din'rândul membrilor adunării generale a asociației, pe-o-perioada de 4 (patru) ani. ConsiliuUiixector poate fi alcătuit și din persoane din afara“acsgciației, în limita a cel mult o pătrim^din componența sa, desemnati de unitățile administrativ teritoriale, membre ale asociației*                                            1Ț*

Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării geniale.
Vice-președinți desemnați de U.A.T.: Avrig, Victoria, Tălmaciu, Consiliul Județean Sibiu, Consiliul Județean Brașov.

Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului Director: desemnați de U.A.T.: Cincu, Comăna, Viștea; Beclean, Arpașu de Jos, Porumbacu de JosL Selimbăr.

Controlul Financiar al Asociației

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din 3 membri numiți de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociației sunt:

 • - XXXXX, cetățean român, născut la data de xxxxx, în județul xxxx, domiciliat în județul xxx, posesor a C.l, seria xxxx, nr. xxxx, eliberată de către SPCLEP xxxx, la data de xxxxxx, CNP xxxx;

 • - XXXXX, cetățean român, născut la data de xxxxx, în județul xxxx, domiciliat în județul xxx, posesor a C.l, seria xxxx, nr. xxxx, eliberată de către SPCLEP xxxx, la data de xxxxxx, CNP xxxx;

 • - XXXXX, cetățean român, născut la data de xxxxx, în județul xxxx, domiciliat în județul xxx, posesor a C.l, seria xxxx, nr. xxxx, eliberată de către SPCLEP xxxx, la data de xxxxxx, CNP xxxx;

VIII. împuternicire:

Persoana împuternicită să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice a „ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI" este d-nul Sucaciu Gheorghe, primar al Municipiului Făgăraș, cetățean român, născut la data de 13.01.1975, în Oraș Victoria, domiciliat în Municipiul Făgăraș, posesor a CI seria ZV nr. 286807, eliberată de SPCLEP Făgăraș, la data de 17.09.2019, CNP 1750113084764.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat in____(____________) exemplare originale, câte un

exemplar pentru fiecare asociat și un exemplar pentru Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, astăzi, la data autentificării.                                                   _

ASOCIAȚII :

I. ASOCIAȚII:

1. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, Bulevardul Eroilor, nr. 5, Județul Brașov, reprezentat prin domnul ADRIAN lOAN’VEȘTEA, CI’............, CNP............având funcțiade Președinte.

2. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu, prin Consiliul Județean Sibiu, cu sediul în Municipiul Sibiar-Strada Generăl Magheru , nr. 14, Județul Sibiu, reprezentat prin doamna DANIELA CÎMPEAN, CI............, CNP..........., având funcția ded? reședințe.

"‘f 7”                                                  1 t • 4. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Victoria, prin Consiliul Local Victoria, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Victoria, Oraș Victoria, Strada Stadionului, nr. 14, reprezentat legal prin domnul CRISTIAN GHEORGHE, CI.............CNP..........., având

funcția de Primări __________ '

 • 5. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Beclean, prin Consiliul Local Beclean, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Beclean, Comuna Beclean, Strada Principală, nr. 196, reprezentată legal prin domnul VASILE CLAUDIU MOTRESCU, CI ............. CNP

.............având funcția de Primar.

 • 6. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cincu, prin Consiliul Local Cincu, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Cincu, Comuna Cincu, Strada Pieții, nr. 254, reprezentată legal prin domnul SORIN AUREL SUCIU, CI............, CNP............ având

funcția de Primar.

 • 7. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Comăna, prin Consiliul Local Comăna, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Comăna, Comuna Comăna, Sat Comăna de Jos, Strada Principală, nr. 3, reprezentată legal prin domnul VIOREL GRUSEA, CI .............,

CNP ~......... avand funcția de Primar.

 • 8. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Drăguș, prin Consiliul Local Drăguș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Drăguș, Comuna Drăguș, Strada Principală, nr. 42, reprezentată legal prin domnul CORNEL GREAVU, CI ............. CNP ..........., având

funcția de Primar.

 • 9. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Hârseni, prin Consiliul Local Hârseni, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Hârseni, Comuna Hârseni, Strada Principală, nr. 175, reprezentată legal prin domnul MIHAI OLTEAN, CI ............. CNP ..........., având

funcția de Primar.

 • 10. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lisa , prin Consiliul Local Lisa, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Lisa, Comuna Lisa, Strada Principală, nr. 194, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE MOGA, CI ............, CNP ............ având funcția de

Primar.

 • 11. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Jibert, prin Consiliul LocaL Jibert, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Jibert, Comuna Jibert, Strada Principală, nr. 129, reprezentată legal prin domnuLlOAN IANCU BOERIU, CI .............CNP ....77777-ravând *

funcția de Primar.          —                                                  1'

 • 12. Unitatea AdministratțvȚferitorială Comuna Mândra, prin Consiliul LocaLMândra, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Mândra, Comuna Mândra, Strada Principalăfnr. 364, reprezentată legal prin domnul IOAN ȘERBAN TAFLAN, CI ............. CNP-..........,

având funcția de Primar, -ji.                                            T -


4^- -t " -ț|î

 • 13. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna

  Părău, prin ConsiliuH_ocal Părău, cu


sediul în Județul Brașov, Localitatea Părău, Comuna Părău, Strada Principală, nr. 214, reprezentată legal prin domnul VICTOR DRĂGHICI, CI ............, CNP ..........., având

funcția de Primar. .... __              ....                                      —

 • 14. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Recea, prin Consiliul Local Recea, cu sediul în Județuî Brașov’ Localitatea Recea, Comuna Recea, Strada Principală, nr.~42, reprezentată legal prin-domnul GHEORGHE LAZEA, CI ............. CNP’..’.......... având

funcția de Primar.

 • 15. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șercaia, prin Consiliul Local Șercaia, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șercaia, Comuna Șercaia, Strada Principală, nr. 82, reprezentată legal prin domnul CRISTINEL PALTIN, CI ............. CNP ............ având

funcția de Primar.

 • 16. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șinca, prin Consiliul Local Șinca, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șinca, Comuna Șinca, Strada Principală, nr. 314, reprezentată legal prin domnul VICTOR BÂRLEZ, CI ............. CNP ............ având

funcția de Primar.

 • 17. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șinca Nouă, prin Consiliul Local Șinca Nouă, cu'sediul în Județul BrașovT'Edcalitatea Șinca Nouă, Comuna Șinca Nouă, Strada Principală, nr. 358, reprezentată legal prin domnul DUMITRU FLUCUȘ, CI............, CNP

..........., având funcția de Primar.

 • 18. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sâmbăta de Sus , prin Consiliul Local Sâmbăta de Sus, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Sâmbăta de Sus, Comuna Sâmbăta de Sus, Strada Lisei, nr. 150, reprezentată legal prin domnul VASILE ANDREAȘ, CI............, CNP............având funcția de Primar.

 • 19. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șoarș, prin Consiliul Local Șoars, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șoars, Comuna Șoars, Strada Principală, nr. 111, reprezentată legal prin domnul DĂNUȚ IOAN TIMIȘ, CI ............, CNP ...........  având

funcția de Primar.

 • 20. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ticuș, prin Consiliul Local Ticuș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Ticuș, Comuna Ticuș, Sat Ticușul Vechi, Strada Principală, nr. 198, reprezentată legal prin domnul EMIL MIRCEA ȘCHIOPEA, CI ............. CNP..........., având funcția de Primar.

 • 21. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ucea, prin Consiliul Local Ucea, cu sediul în Județul Brașov, Lorâfitătea Ucea,”Comuna Ucea, Strada Principală^ nn~78, reprezentată legal prin domnuțMARIAN VALENTIN BĂCILĂ, CI ............, CNP

având funcția de Primar. ■

 • 22. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Viștea, prin Consiliul Local Vișfea. cu sediul în Județul Brașov, LocâUătea Viștea^ comuna Viștea, Strada Principală, nTT32,

_____    8

î ■■ f

 • 23. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Voila, prin Consiliul Local Voila, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Voila, Comuna Voila, Strada Principală, nr. 124, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE MARIAN OSALCIUC, _CI__,______, CNP

............având funcția de Primar. ----<- •                                z7

 • 24. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Avrig, prin Consiliul Local Avrig, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Avrig, Oraș Avrig, Strada Gheorghe Lazăr, nr. 10, reprezentat legal prin domnul DAVID ADRIAN DUMITRU, CI.............CNP............având funcția de

Primar.

 • 25. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Tălmaciu, prin Consiliul Local Tălmaciu, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Tălmaciu, Oraș Tălmaciu, Strada Nicolae Bălcescu, nr. 24, reprezentat legal prin domnul NICOLAE PETRU-BASARABĂ, CI ............. CNP

..........., având funcția de Primar.

 • 26. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Arpașu de Jos, prin Consiliul Local Arpașu de Jos, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Arpașu de Jos, Comuna Arpașu de Jos, Strada Principală, nr. 214, reprezentată legal prin domnul CONSTANTIN AUREI IAN VĂCARIU, CI...........7CNP..........., având funcția de Primar.

 • 27. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Boița, prin Consiliul Local Boița, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Boița, Comuna Boița, Strada Traian, nr. 263, reprezentată legal prin domnul NICOLAE MOHOR, CI ............. CNP ..........., având

funcția de Primar.

 • 28. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bruiu, prin Consiliul Local Bruiu, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Bruiu, Comuna Bruiu, Strada Principală, nr. 19, reprezentată legal prin domnul GRIGORIE GHERGHEL, CI ............. CNP ............

având funcția de Primar.

 • 29. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cârța, prin Consiliul Local Cârța, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Cârța, Comuna Cârța, Strada Principală, nr. "104, reprezentată legal prin domnul CRISTIN MAGHERU, CI ............, CNP ............ având

funcția de Primar.

 • 30. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cârțișoara, prin Consiliul l-ocal Cârțișoara, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Cârțișoara, comuna Cârțișoara, Strada Principală, nr. 55, reprezentată legal-prin domnul VASILICĂ SORIN CÎRȚAN, CI  .7.7, CNP..........., având funcția de Primar.                                             : -

 • 31. Unitatea Administrativ Teritqrjrata Comuna Porumbacu de Jos, prin Consiliulcobâl Porumbacu de Jos, cu sediul în Jydețul Sibiu, Localitatea Porumbacu de Jos, Comună Porumbacu de Jos, Strada Principală, nr. 253, reprezentată legal prin domnul IOAN STRAVA, CI............, CNP.......7.Ț., având funcția de Primar.                        < - • 33. Unitatea AdministratiyJTeritorială Comuna Roșia, prin Consiliul LocaP-Roșia, cu -----

sediul în Județul Sibiu, Localitatea Roșra; Comuna Roșia, Strada Principală, Jir. 22, reprezentată legal prin domnul DAVID IOAN, CI ............, CNP..........., având funcția de

Primar.

 • 34. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șelimbăr, prin Consiliul Local Șelimbăr, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Șelimbăr, Comuna Șelimbăr, Strada Mihai Viteazu, nr. 164, reprezentată legal prin domnul MARIUS GRECII, CI ............, CNP ...........,

având funcția de Primar.

 • 35. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Turnu Roșu, prin Consiliul Local Turnu Roșu, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Turnu Roșu, Comuna Turnu Roșu, Strada Olteț, nr. 54, reprezentată legal prin domnul STELIAN ISTRATE, Ci ..................., CNP

..............  având funcția de Primar.

STATUTUL

ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI

 • I. ASOCIAȚII:         -----7

 • 1. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov, prin Copsi|y>l Județean Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, Bulevardul Eroilor, nr. 5, Județul Brașov\ reprezentat prin domnul ADRIAN IOAN VESTEA, CI............, CNP.......... , ava.,;d hwcț a ue| Președinte.

A /- I

 • 2. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu, prin ’ConșilȚLil-ljudețean Sibiu, cu sediul în Municipiul Sibiu, Strada General Magheru , nr. l4,-.Județt/r \Sibid, reprezentat prin doamna DANIELA CÎMPEAN, CI............, CNP..........., având iGncția de Președinte.

 • 3. Unitatea Administrativ Teritorială Municipilul Făgăraș, prin Consiliul Local Făgăraș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Făgăraș, Municipiul Făgăraș, Strada Republicii, nr. 3, reprezentat legal prin domnul GHEORGHE SUCACIU, CI............, CNP............ având

funcția de Primar.

 • 4. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Victoria, prin Consiliul Local Victoria,_cu_____

____ sediul în Județul Brașov, LocalîtatearVrctona. Oraș Victoria, Strada Stadionului, nr. 14, reprezentat legal prin domnul CRISTIAN GHEORGHE, CI ............. CNP ..........., având

funcția de Primar.

 • 5. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Beclean, prin Consiliul Local Beclean, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Beclean, Comuna Beclean, Strada Principală, nr. 196, reprezentată legal prin domnul VASILE CLAUDIU MOTRESCU, CI............, CNP...........,,

având funcția de Primar.

 • 6. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cincu, prin Consiliul Local Cincu, cu sediul

în Județul Brașov, Localitatea Cincu, Comuna Cincu, Strada Pieții, nr. 254, reprezentată legal prin domnul SORIN AUREL SUCIU, CI ............. CNP ............ având funcția de-

Primar.

 • 7. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Comăna, prin Consiliul Local Comăna, cu-sediul în Județul Brașov, Localitatea Comăna, Comuna Comăna, Sat Comăna de Jos, Strada Principală, nr. 3, reprezentată legal prin domnul VIOREL GRUSEA, CI .............- -

CNP............ având funcția de Primar.

 • 8. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Drăguș, prin Consiliul Local Drăguș, cu-----

--sediul în Județul Brașov, Localitatea Drăguș, Comuna Drăguș, Strada Principală, nr. 42, ^____, Z" repiezentată legal prin domnul CORNEtrHSREAVU,_Cr............, CNP

~ ~ ~ funcția de Primar.

—• j- *                                                                                                          ’ F                                                                                                      

I f

= i 9. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Hârseni, prin Consiliul Local Hârseni, cu

sediul în Județul Brașov, Localitatea Hârseni, Comuna Hârseni, Strada Principală, nr. 175, _1_ reprezentată legal prin domnul MIHAI OLTEAN CI ______..... CNP ............ având funcția

de“Primar.

 • 11. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna. Jibert, prin Consiliul Local. JiberL-cu “sediul în Județul Brașov, Localitatea Jibert, Comuna Jibert, Strada Principală, nr’129, — reprezentată legal prin domnul IOAN-IANCU BOERIU, CI ............, CNP ............ având

funcția de Primar.

 • 12. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mândra, prin Consiliul Local Mândra, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Mândra, Comuna Mândra, Strada Principală, nr. 364, reprezentată legal prin domnul IOAN ȘERBAN TAFLAN, CI ............, CNP............având

funcția de Primar.

 • 13. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Părău, prin Consiliul Local Părău, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Părău, Comuna Părău, Strada Principală, nr. 214, reprezentată legal prin domnul VICTOR DRĂGHICI, CI-............. CNP .'.........., având

funcția de Primar.

 • 14. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Recea, prin Consiliul Local Recea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea^Recea, Comuna Recea, Strada Principală, nr. 42, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE LAZEA, CI ............. CNP ............ având

funcția de Primar.

 • 15. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șercaia, prin Consiliul Local Șercaia, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șercaia, Comuna Șercaia, Strada Principală, nr. 82, reprezentată legal prin domnul CRISTINEL PALTIN, CI ............. CNP ..........., având

funcția de Primar.

 • 16. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șinca, prin Consiliul Local Șinca, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șinca, Comuna Șinca, Strada Principală, nr. 314, reprezentată legal prin domnul VICTOR BÂRLEZ, CI............, CNP............ având funcția

de Primar.

 • 17. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șinca Nouă, prin Consiliul Local Șinca Nouă, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șinca Nouă, Comuna Șinca Nouă, Strada Principală, nr. 358, reprezentată legal prin domnul DUMITRU FLUCUȘ, CI ............. CNP

..........., având funcția de Primar.             

18. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sâmbăta de Sus , prin Consiliul Local


-----Sâmbăta de Sus, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Sâmbăta de Sus, Comuna __ Sâmbăta de Sus, Strada Lisei, nr. 150, reprezentată legăTprin domnul VASILE ANDREAȘ, ~ ~ ~ CI.............CNP............având funcția de Primar.


? £

. 19. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna


Șoarș, prin Consiliul Local Șoars. cu


- sediul în Județul Brașov, Localitatea Șoars, (|omuna Șoars, Strada Principală, nr. 111, î - reprezentată legal prin domnul DĂNUȚ IOANTT1MIȘ, CI——.-....... CNP ..........., având


funcția de Primar.


inistrativ Teritoriaiățuomuna ilcuș, prin Consiliul Local Ticuș, cu sediul’ în Județul Brașov, Localitatea Ticuș, Comuna Ticuș, Sat Ticușul Vechi, Strada Principală; ’ nr. 198, reprezentată legal prin domnul EMIL MIRCEA ȘCHIOPEA, CI ............, CNP

..........., având funcția de Primar.         .                                             —

 • 21. Unitatea Administrativ TeritorialăX^pmuna Ucea, prin Consiliul Local Ucea, cu sediul---

înTJudețul Brașov, Localitatea Ucea, Comuna Ucea, Strada Principală, nr. 78, reprezentată legal prin domnul MARIAN VALENTIN BĂCILĂ, CI ............, CNP ............ având funcția

de Primar.

 • 22. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Viștea, prin Consiliul Local Viștea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Viștea, comuna Viștea, Strada Principală, nr. 132, reprezentată legal prin domnul FLORIN IOANI, CI............, CNP..........., având funcția de

Primar.

 • 23. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Voila, prin Consiliul Local Voila, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Voila, Comuna Voila, Strada Principală, nr. 124, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE MARIAN OSALCIUC, CI ............. CNP ............ având

funcția de Primar.

 • 24. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Avrîg, prin Consiliul Local Avrig, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Avrig, Oraș Avrig, Strada Gheorghe Lazăr, nr. 10, reprezentat legal prin domnul DAVID ADRIAN DUMITRU, CI ............. CNP..........., având funcția de

Primar.

 • 25. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Tălmaciu, prin Consiliul Local Tălmaciu, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Tălmaciu, Oraș Tălmaciu, Strada Nicolae Bălcescu, nr. 24, reprezentat legal prin domnul NICOLAE PETRU-BASARABĂ, CI ............. CNP

..........., având funcția de Primar.

 • 26. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Arpașu de Jos, prin Consiliul Local Arpașu de Jos, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Arpașu de Jos, Comuna Arpașu de — Jos, Strada Principală, nr. 214, reprezentată legal prin domnul CONSTANTIN AURELIAN VĂCARIU, CI............, CNP..........., având funcția de Primar.

 • - - 27. Unitatea Administrativ Teritorială Comună Boița, prin Consiliul Local Boița, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Boița, Comuna Boița, Strada Traian, nr. 263, reprezentată legal

 • - - prin domnul NICOLAE MOHOR, CI ............. CNP............având funcția de Primar.

 • - 28. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna__Bruiu, prin Consiliul Local Bruiu, cu

Sediul în 'Județul Sibiu, Localitatea Bruiu, Comuna Bruiu, Strada Principală, nr. 19, - reprezentată legal prin domnul GRIGORIE GHERGHEt, CI 777.7'.....CNP............având

' funcția de Primar.                                   —

^ = 29. Unitatea Administrativ Teritorială Comună'Cârța, prin Consiliul Local Cârța, cu Tsediul în Județul Sibiu, Localitatea Cârța, Comșna Cârța, Strada Principală, nr.' 104, -Lteprezentată legal prin domnul CRISTIN MAGHERIL, .CI ..r.^CNP ..........., având

~7 funcția de'Primar.CNP..........., având funcția de Primar,

 • 31. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Porumbacu de Jos, prin Consiliul Local

__Porumbacu de Jos, cu sediul în Județul-Stbiu, Localitatea Porumbacu de Jos, Comuna-- Porumbacu de Jos, Strada Principală,"nr. 253, reprezentată legal prin domnul IOAN STRAVA, CI............, CNP............având funcția de Primar.

 • 32. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Racovița, prin Consiliul Local Racovița, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Racovița, Comuna Racovița, Strada Principală, nr. 416, reprezentată legal prin domnul SIMION OLARIU, CI ............. CNP ..........., având

funcția de Primar.

 • 33. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Roșia, prin Consiliul Local Roșia, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Roșia, Comuna Roșia, Strada Principală, rir. 22, reprezentată legal prin domnul DAVID IOAN, CI ............, CNP  .........având funcția de

Primari

 • 34. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șelimbăr, prin Consiliul Local Șelimbăr, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Șelimbăn-eomuna Șelimbăr, Strada Mihai Viteazu, nr. 164, reprezentată legal prin domnul MARIUS GRECU, CI.............CNP..........., având

funcția de Primar.

 • 35. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Turnu Roșu, prin Consiliul Local Turnu Roșu, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Turnu Roșu, Comuna Turnu Roșu, Strada Olteț, nr. 54, reprezentată legal prin domnul STELIAN ISTRATE, CI ............., CNP ..........,

având funcția de Primar.

denumiți în continuare împreună “asociați” și separat “asociatul”

□ Ne exprimăm voința de a coopera și de a ne asocia, în conformitate cu prevederile din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, în cadrul’ ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI (denumită în cele ce urmează „ADI-ITI MȚF”), persoană juridică de drept privat, și de utilitatepubrieă, în scopul și având obiectivele prevăzute la art. 4 si 5 din prezentul statut. _____

CAPITOLUL |___ - -   —----

DENUMIREA, SEDIUL, DURATA ASOCIAȚIEI __-

ART. .1 DENUMIREA ASOCIAȚIEI                7 ~

Denumirea asociației este "ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI", conform dovezii disponibilității denumirii nrl 176878/12.09.2019 eliberată de Serviciul Comțffrtcare și .Relații Publice, din cadrul Mirisierului Justiției.^^^^7Ăceâsîa^enumire>" ASQCIAȚ!?;TZ^TWH)gZVOLTĂRE INTERCOMUNITARÂ - FTȚ MICRORFGIUNFA ȚARA FĂGĂRAȘULUI " deiiumirea prescurtată^'ADI - ITI MTF”

— - - va fi menționată în toate înscrisurile emise de Asociație.

c) Asociația va avea ștampilă, siglă și însemne proprii, care se vor stabili ulterior prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației.

ART. 2 SEDIUL ASOCIAȚIEI

_     . a) Sediul.Asociației se află în municipiul Făgărașrstr. Republicii, nr. 3, jud. Brașov.

b) SediubAsociației va putea fi mutat în orice, alt loc aflat pe raza unităților administrati v-teritoriale membre, în baza unei decizii a CONSILIULUI DIRECTOR, conform prezentului statut.

ART. 3 DURATA DE FUNCȚIONARE

Asociația este constituită și își desfășoară activitatea pe perioadă nedeterminată, începând cu data înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, aflat la grefa Judecătoriei Făgăraș.

CAPITOLUL II

SCOPUL Șl OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

ART. 4 SCOPUL ASOCIAȚIEI

1) Asociația s-a constituit în scopul implementării mecanismului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată a Microregiunii Țara~Făgărașufui.

2) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din Microregiunea Țara Făgărașului, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, a dezvoltării economice precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în dezvoltarea durabilă în Microregiunea Țara Făgărașului.

ART. 5 OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Obiectivele Asociației sunt următoarele:

 • a) coordonarea diferitelor intervenții care se vor finanța prin intermediul mecanismului ITI Microregiunea Țara Făgărașului.

 • b) dezvoltarea durabilă a Microregiunii Țara Făgărașului și a tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația;

 • c) asigurarea dezvoltării economice și sociale a Microregiunea Țara Făgărașului;

 • d) inițierea, promovarea și derularea unor proiecte comune de dezvoltare integrată a zonei și de atenuare a discrepanțelor de dezvoltare între localități;

 • e) susținerea accesării a diverselor surse de finanțare internațională; respectiv a fondurilor nerambursabile alocate, în cadrul cărora administrațiile Bublice locale sunt eligibile ca și solicitanti ai finanțărilor nerambursabile;

 • f) îmbunătățirea si dezvoltarea infrastructurii de transport^șOTritățiloradministrativ-teritoriale cârd compun Asociația și a întregii zone Microregiunii Țara-făgărașului;

 • g) dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea servicîflor' publice, a infrastructurii de sănătate,.a infrastructurii educaționale, reabilitarea clădirflșr'de patrimoniu;

 • h) dezvoltarea turismului;                                 --r -

 • i) dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de acrrpare și combaterea excluziunii sociale și~a dezechilibrelor sociale;wwlMreagereamnui numărat mai mare cteunvestrBPprivate în vederea dezvojjjgrii durabile-a ygMicroregiunii Tara Făgărașului și a unitățile!) admlfistrativ-teritoriale care o compun;

—k) să constituie interfață" pentru discuții .și să-fie un partener activ pentru autoritățile ' administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare, în scopul de a susține politicile și acțiunile de interes ințercomunitar;

--I) coordonarea și acordarea de sprijin asociaților și beneficiarilor în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare, Planului de acțiune din cadrul SIDD MȚF-într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economtcd^sbcială a -localităților, de amenajare a —- teritoriului, urbanism si mediu;

m) avizează propunerile de proiecte ce urmează a fi derulate prin mecanismul ITI, asigurând conformitatea acestora cu SIDD MȚF;

n) realizează monitorizarea proiectelor finanțate prin mecanismul ITI, în conformitate cu prevederile SIDD MȚF.

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

ART. 6 PATRIMONIUL ASOCIAȚIE!

 • a) Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii. ■

 • b) Patrimoniul inițial ăl Asociației este de 200 lei.

 • c) Patrimoniul Asociației poate fi majorat prin aport în numerar sau în natură, provenind de la asociați sau de la terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, cu cotizații, donatii sau sponsorizări, etc.

 • d) întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie și va fi utilizat exclusiv pentru realizarea obiectivelor Asociației.

ART. 7 SURSELE DE VENIT ALE ASOCIAȚIEI

 • 1. Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele :

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale acestora;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) venituri realizate din activități economice directe;

 • e) finanțări externe;

 • f) alte venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut;

 • 2. O parte din veniturile obținute vor fi utilizate pentru organizarea și susținerea activităților desfășurate de asociație în concordanță cu scopul și obiectivele acesteia.

ART.8 Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLULIV                             ___—    ----

ASOCIAȚft—

ART. 9 DREPTURILE ASOCIAȚILOR

 • a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, prin reprezentanții lor în aceste oigțahe;

 • b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociației, conform prevederilor prezentului statut; ■ Ț -                                                     ZZ_---     ----

 • c) să fie consultați înToâte problemele de interes pentru Asociație;

ARȚ. 10 OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR -  — ;

a)_să_respecte stătutul, actul constitutiv și hotărârile"organelor de conducere ale Asociației;

 • b) să răspundă'solicitărilor Asociației și să participe la orice acțiuni întreprinse de aceasta;

 • c) să-și achite obligațiile materiale și financiare potrivit angajamentelor pe care și le-au asumat;

 • d) să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație;

 • e) să desemneze membri în organele de conducere ale Asociației;

 • f) să nu aducă prejudicii Asociației;

ART. 11 DOBÂNDIREA Șl PIERDEREA CALITĂȚII DE ASOCIAT

 • 1. Asociația poate accepta noi membri, cu acordul majorității asociaților și cu încheierea unui act adițional la prezentul statut. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru ai Asociației acceptă în totalitate prevederile prezentului statut.

 • 2. Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație, conform prevederilor prezentului articol.                        ___________

 • 3 JRetragerea-din Asociație va fi notificată,"Tn prealabil, președintelui Asociației și celorlalți asociati.

Retragerea din asociație nu trebuie să aducă prejudicii asupra funcționării A.D.L.- ITI MȚF și a beneficiarilor potențiali. Președintele Asociației va convoca Adunarea Generală a Asociației în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări, pentru a se lua act de renunțarea la calitatea de membru.

 • 4. ADUNAREA GENERALĂ poate hotărâ excluderea unui membru din Asociație, în situația în care prin acțiunile sale sau prin neîndeplinirea obligațiilor legale/statutare aduce prejudicii Asociației.

 • 5. Orice asociat care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească sumele corespunzătoare investițiilor și sau a serviciilor de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociației;

CAPITOLUL V

ORGANELE ASOCIA ȚIEI

Art. 12 Organele Asociației sunt:

 • a) ADUNAREA GENERALĂ - organism de conducere al Asociației.

 • b) CONSILIUL DIRECTOR - organism de administrare al Asociației, c) COMISIA DE CENZORI - organ de control financiar al Asoetatrer. ADUNAREASENERALA A ASOCIAȚIEI

Art. 13   ___ ȚȚ-

1. ADUNAREA-GENERALĂ este organul de conducere al Asociației, format din totalitatea reprezentanților asociaților desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

2. ADUNAREA GENERALĂ alege dintre membrii săi Președintele Asociației, care are atribuțiile pre^Șzute în prezentul statut și care reprezintă Asociație-tn-raportunte~ cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.


 • -S-3.~Reprezentanții asociaților în

_ ..)ofărr^,.alp cnnsiliilnrJQc.ale/cnnsi lui județean. MandatijTîepiezeiitaților~este valabîE data 'rrumirii acestora până la "data revocării/înlocuirii_ lor, prin hotărârea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre.

 • 4. Fiecare asociat va fi reprezentat printr-un singur membru și va depune toate diligențele pentru^ a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul ADUNĂRII GENERALE a

  Asociației.

  5. Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanțilorin ADUNAREA GENERALĂ vor fi transmise, în copîe, asociaților și președintelui Asociației, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data adoptării lor.


Art. 14

 • 1. ADUNAREA GENERALA a Asociației îndeplinește atribuțiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul statut, conform mandatului încredințat de către asociați.

 • 2. Principalele atribuții ale ADUNĂRII GENERALE a Asociației sunt:

 • a) stabilirea obiectivelor generale ale Asociației;

 • b) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;

 • c) aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, precum și aprobarea constituirii, atribuțiilor, funcționării și organizării compartimentului tehnic al Asociației;

 • d) alegerea_și_revocarea membrilor CONSILIULUI DIRECTOR la propunerea Consiliului Director;

 • e) alegerea și revocarea membrilor COMISIEI DE CENZORI și stabilirea regulilor generale de organizare și funcționare a COMISIEI DE CENZORI;

 • f) înființarea de filiale;

 • g) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației;

 • h) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • i) acordarea descărcării de gestiune a membrilor CONSILIULUI DIRECTOR pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat ADUNĂRII GENERALE de CONSILIUL DIRECTOR;

 • j) avizează modificări ale SIDD MȚF;

 • k) este informată de activitatea Asociației, prin rapoarte de activitate prezentate în cadrul ședințelor AGA;

 • I) aprobarea primirii de noi membri în Asociație, a retragerii și excluderii unor membri din Asociație;

 • m) aprobarea cotizației anuale;

 • n) adoptă orice altă hotărâre care, conform Statutului și Actului Constitutiv sunt de competent exclusivă a ADUNĂRII GENERALE și exercită efice ăfte atribuții prevăzute de lege- -               .                                               ____

 • 3. ADUNAREA'~GENERALA a Asociației adoptă, de asemenea, orice hotărâre în exercitarea drepturilor speciale de informare și de control asupra ADI ITI MȚF._ i —    -----

Art. 15      -^4-1 -

Reprezentanții^asociaților în ADUNAREA GENERALA a Asociațiersunt responsabili pentru activitatea lor, îpconformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 16

ședinței.

 • 3. în funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, convocarea va fi trimisă numai reprezentanților asociaților care au dreptul să participe și să voteze cu privire la luarea-respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului statut.

 • 4. Ședințele ADUNĂRII GENERALE a Asociației vor fi conduȘe de președintele Asociației sau, în absența acestuia, de persoana desemnată de acesta, împuternicită in acest scop.

 • 5. ADUNAREA GENERALĂ a Asociației va alege un secretar care va redacta procesul-

  verbal al ședinței.

  • 6. Hotărârea si procesul-verbal sunt semnate de președinte și de secretar. O copie a hotărârii si procesului-verbal vor fi transmise, în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la data ședinței, fiecărui asociat.

  • 7. Hotărârile ADUNĂRII GENERALE a Asociației se consemnează într-un registru special, care se păstrează la sediul Asociației.

  • 8. în cazuri deosebite, ședințele ADUNĂRII GENERALE se pot organiza la solicitarea


președintelui, prin procedura scrisă. Acordul asociaților- privind adoptarea hotărârilor prin procedura scrisă se transmite de către aceștia, în format electronic și pe fax, pe adresa asociației.

Art. 17----—------

 • 1. Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are drept de vot în ADUNAREA GENERALĂ a Asociației.

 • 2. Pentru luarea hotărârilor în cadrul ședinței ADUNĂRII GENERALE au dreptul de a participa și de a vota doar reprezentanții asociaților.

 • 3. Cvorumul obligatoriu la oricare convocare este de doua treimi din numărul total al membrilor.

 • 4. Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor se iau in prezența a două treimi din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.14 lit.h) se iau in prezența și cu votul favorabil al tuturor asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la oricare convocare.

în oricare din situațiile prevăzute mai sus, dacă o hotărâre a Adunării Generale a Asociației privește în mod direct serviciul sau bunurile care aparțin unui anumit asociat, nici o hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului acestuia.

Hotărârile Adunării Generale a Asociației luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 14 lit.h) și n) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin-hotărâre a autorității deliberative_a_asociatultH-al cărui reprezentant este.

Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea GeneraîcTa Asociației se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice-de la data stabilită pentrt&pnma convocare, iar, la a doua convocare, Adunarea Generală a Asociației este valabiUntrunită indiferent de numărul de membri prezenți^ iar hotărârile se iau cu majoritatea vofuplor asociaților prezenți.                                .

în cazul în care reprezentantul unuia din asociați nu poate participa la ședința unei Adunări Generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de In alt reprezentant al unității administrgftiv-teritorialeL .împuternicit în acest scop prin 'hotărâre' a autorității deliberative a unității administrativ- teritoriale asociate.


aprobate în procjroura scrisă, daca acorduleste dat de majoritatea, j asociilor, ifrrtermcn de 3-5 zile lucrătoare de la da'ta pnmiriiJpropunerii de hotărâre. în -textul fiecăreTh'otărâri adoptate prin procedura scrisă, se specific-ă modalitatea de adoptare a acesteia. - .                            •£.

Dacă in termen de 5 zile nu se răspunde, deși emailul a fost-confirmat, hotărârea se consider acceptată tacit. Hotărârile adoptate în procedura scrisă se comunică de către secretarul de.ședință, în decurs de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acestora,-membrilor asociați.-----        - - -                           '                    —

Art. 18

1. Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a ADUNĂRII GENERALE a Asociației, poate iniția acțiune în justiție, conform prevederilor legale în vigoare.

2. Hotărârile luate de ADUNAREA GENERALĂ în limitele legii, ale Actului Constitutiv și ale Statutului sunt obligatorii chiar și pentru membrii asociați care nu au luat parte la ADUNAREA GENERALĂ sau au votat împotrivă.

CONSILIUL DIRECTOR

Art. 19

î.CONSILIUL DIRECTOR, este organul executiv de conducere a asociației de dezvoltare intercomunitară și este format din președintele asociației de dezvoltare intercomunitară și —12 membri aleși-din-fândul-membrilor adunării generale a asociației, pe o perioada de 4

(patru) ani. Consiliul director poate fi alcătuit și din persoane din afara asociației, în limita a cel mult o pătrime din componența sa, desemnați de unitățile administrativ teritoriale, membre ale asociației.

2. Președintele Asociației este și președinte al Consilului Director, desemnat de UAT municipiul Făgăraș.

Vice-președinți desemnați de UAT : Avrig, Victoria, Tălmaciu, Consiliul Județean Sibiu , Consiliul Județean Brașov.

Sunt numiți în calitate de membrii ai Consiliului Director:, desemnați de UAT : Cincu, Comana, Viștea, Beclean, Arpașu de Jos, Porumbacu de Jos, Șelimbăr.

Art. 20

1. CONSILIUL DIRECTOR asigură punerea în executare a hotărârilor ADUNĂRII GENERALE a Asociației si exercită atribuțiile prevăzute de prezentul Statut si cele ce îi vor fi delegate de ADUNAREA GENERALĂ.

2. CONSILIUL DIRECTOR exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației:

 • a) prezintă ADUNĂRII GENERALE raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al exercițiului financiar viitor și proiectul programelor Asociației;           --

 • b) propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare-ADUA/ÂF?// GENERALE;

 • c) poate împuternici una_sau mai multe persoane cu funcții executive, carernu. au calitatea de asociat, pentru a exercita o parte din atribuții;

 • d) în relația cu Asociații,^monitorizează plata cotizației anuale de către aceștiaJa bugetul Asociației și decide mășurile care urmează să fie luate împotriva asociațilQr.care nu și-au achitat cotizația datorată^- ____ --------

 • e) aprobă Regulamentul-de Funcționare și Organizare al Asociației;


—10

w -

----1. —Art. 21

 • 1. CONSILIUL 'DIRECTOR se întrunește în ședințe, ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Asociației.                          ...__L_ - --

 • 2. Deciziile-CONSILIULUI DIRECTOR se iau în prezența și cu votul" a cel puțiriȚjumătate plus unu din numărul membrilor CONSILIULUI DIRECTOR.

 • 3. Secretariatul ședinței CONSILIULUI DIRECTOR este asigurat de consilierul juridic al Asociației, care va redacta procesul-verbal al ședinței. Procesele-verbale se semnează de toți membrii CONSILIULUI DIRECTOR prezenți.

 • 4. în exercitarea atribuțiilor CONSILIUL DIRECTOR emite decizii. Deciziile CONSILIULUI DIRECTOR se semnează de Președinte și se consemnează în registrul special, care se păstrează la sediul Asociației.

PREȘEDINTELE

Art. 22

Președintele Asociației:

 • - asigură îndeplinirea deciziilor Consiliului Director;

 • - pune în aplicare hotărârile adunării generale ;                    --------

 • - soluționează probtemele-curente ale Asociației;

 • - monitorizează activitatea managerului de proiect și a compartimentului tehnic;

 • - numește managerul de proiect si prezintă Consiliului Director si Adunării Generale pentru luare la cunoștință;

 • - angajează personalul Asociației, cu respectarea politicii de personal aprobate de ADUNAREA GENERALĂ și ținând cont de bugetul aprobat de ADUNAREA GENERALĂ;

 • - reprezintă Asociația în raporturile, cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu instituțiile publice, precum și cu celelalte persoane fizice sau juridice, cu care Asociația are relații, precum și cu mass-media;

 • - președintele angajează Asociația, prin semnătura sa, în relația acesteia cu terții;

 • - sprijină activitatea compartimentului tehnic în activitățile de promovare derulate de acesta;

 • - asigură transparența activității derulate în cadrul Asociației;

 • - reprezintă interesele compartimentului tehnic în Adunarea Generală ;

COMPARTIMENTUL TEHNIC

Art. 23       —--=--

1. Compartimentul tehnic al Asociației, asigura implementarea mecanismului'Investițif Teritoriale Integrate (ITI) pe raza de competență a unităților administrativ-teritorialer.ijprin.qp---

în Strategia de DezvoltareOurabilă Integrată a Microregiunii Țara Făgărașului."

2. Compartimentul tehnic ai-Așociației va fi condus de un manager de proiect:     -

Manager al proiectului penftCFTmplementarea mecanismului Investiții Te ritoriajeî Integrate (ITI) din Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată a Microregiunii Țara Făgărașului, se numește d-na Câju Mariana.^n WIT


 • 2 Din coi

  hic va face parte per|bnal cu experiență Drotesinnaiă_cj__nrr^g4țirp


necesara_a* rgorn uuioutivelui AbOuiației și implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Microregiunii Țara Făgărașului.

Managerul proiectului are următoarele atribuții;                         —

 • a) coordonează activitatea Compartimentului Tehnic și duce la îndeplinire atribuțiile ADI ITI Microregiunea Țara Făgărașului. _                           ’_____

 • b) participă la-reuniunile AGA organizate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI).

 • c) facilitează legătura’dintre autoritățile centrale și cele locale implicate în implementarea Planului de Acțiune din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Microregiunea Țara Făgărașului prin mecanismul ITI.

 • d) coordonează experții compartimentului tehnic în activitățile derulate de aceștia pentru pregătirea și implementarea proiectelor propuse de solicitanții din teritoriul ITI.

 • e) coordonează experții compartimentului tehnic în pregătirea și implementarea proiectelor propuse de solicitanții din teritoriul ITI.

 • f) urmărește procesul de monitorizare al proiectelor, realizat de compartimentul tehnic al Asociației privind realizarea indicatorilor din SIDD MȚF si contribuie la campania de promovare și informare, asigurând transparența și vizibilitatea rolului și activităților desfășurate de ADI-ITI Microregiunea Țara Făgărașului..

 • g) elaborează rapoarte trimestriale sau ad-hoc privind stadiul implementării proiectelor Planului de Acțiune din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Microregiunii Țara Făgărașului prin mecanismul ITI, precum și alte aspecte privind activitatea_desfășurată conform -atribuțiilor.----

 • h) elaborează, la inițiativa sa, sau la solicitarea instituțiilor implicate, informări privind problematica din cadrul teritoriului Microregiunii Țara Făgărașului și formulează propuneri pentru soluționarea aspectelor constatate.

 • i) îndeplinește orice altă atribuție ce rezulta din prevederile documentelor referitoare la mecanismul ITI sau ca urmare a modificării acestor documente de către AM-uri.

 • j) reprezintă interfața între beneficiari si Ministerul Fondurilor Europene.

CONTROLUL FINANCIAR AL ASOCIAȚIEI

Art. 24 Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din 3 membri numiți de ADUNAREA GENERALĂ pentru o perioada de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

 • a) Membrii CONSILIULUI DIRECTOR nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

 • b) Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

 • c) Comisia de cenzori are următoarele atribuții:

 • - Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației.           

 • - întocmește rapoarte și-le-prezffrtă-ADL/Â/ĂF?// GENERALE.

 • - Poate participa la ședințele CONSILIULUI_DIRECTOR, fără drept de vot. -----

 • - îndeplinește orice alte atribuțiLprevăzute în Statut sau stabilite de ADUNAREA ■ -

GENERALA.              —----

CAPITOLUL VI          ^TT

DIZOLVAREA Șl LICHIDARE# -'-T*

Art. 25 DIZOLVAREA 4-      ___

Asociația se dizolvă:Art. 26

 • 1. Asociația se dizolvă de'drept prin:

 • a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;                    -    '

 • b) realizarea sau,-după-caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 lunFde la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • c) imposibilitatea constituirii ADUNĂRII GENERALE sau a CONSILIULUI DIRECTOR In conformitate cu Statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, ADUNAREA GENERALĂ sau, după caz, CONSILIUL DIRECTOR trebuia să se constituie;

 • d) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de 3 luni.

 • 2. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul Asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

Ari. 27

 • 1. Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: a) când scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;______

 • b) când realizarea scopului-este-urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • d) când asociația a devenit insolvabilă;

 • e) în cazul prevăzut la art.14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Instanța competentă să hotărască dizolvarea este Judecătoria în circumscripția căreia Asociația îsi are sediul.

1 »

Art. 28 Asociația se poate dizolva și prin hotărârea ADUNĂRII GENERALE. în termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea ADUNĂRII GENERALE se depune la Judecătoria în a cărei circumscripție își are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor.

i           >                   >                                                                                                                                                      —“

Art. 29

 • 1. în cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

 • 2. Aceste bunuri pot fi transmise către persoanele juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în Statutul Asociației. __

 • 3. Dacă în termen de 6 luni-de la~terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile art.29, alin.(2), precum și în cazul în care Statutul Asociației nu prevede - o procedură de transmitere a bunurilor, ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după, lichidare -vor- fi -atribuite de instanța competentă'unei persoane juridice cu scop identic saulasemănător.

 • 4. în cazul în care Asociația a fost ^dizolvată pentru motivele prevăzute în art.27, aljți^l), lit.a)-c) bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice sau, după caz, de comuna_sau orașul în a cărui rază teritorială Asociația își avea sediul, dacă acesta din urmă estedfeHnteres locaL..                                 -’•=*?---- • 5. mata transmiteri^untffiSre^e cea a întocmirii procesului verbal de nrelnăre ^acă prin acesta nu s-a stabilit o dăltuitei iuarăr :              -                      ---

Art. 30 LICHIDAREA               âi ,

 • 1. în cazurile de dizolvare prevăzute la 40.26 și art.27, lichidatorii vor fi numiți prin hotărâre judecătorească.

 • 2. în cazul dizolvării prevăzute la art.28, lichidatorii vor fi numiți de către ADUNAREA GENERALĂ, sub sancțiuneadipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare. ""r

 • 3. în toate cazurile, mandatul CONSILIULUI DIRECTOR încetează odată cu numirea lichidatorilor.

 • 4. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condițiile legii.

Art. 31

 • 1. Imediat după intrarea lor în funcție, lichidatorii vor face inventarul și vor încheia un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului Asociației.

 • 2. Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale Asociației. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora.

 • 3. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

Art. 32

1. Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțe,-să plătească creditorii și, dacă numerarul este "insuficient, să transforme și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.

2. Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

Art. 33

1. Suma cuvenită creditorilor cunoscuți care refuză să primească plata creanțelor sale se va consemna în contul său.

2. Dacă plata creanței nu se poate face imediat sau atunci când creanța este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.

Art 34

în orice caz, lichidatorii nu pot încheia operațiunile și nu pot remite celor în drept contul gestiunii, decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociației?

Art. 35

Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

Art. 36                 --—---

Atât față de Asociație, cât și față de asociați. lichidatorii sunt supuși regulilor mandatului.

_Arț. 37                            - -          -----

1. După terminarea lichidării, lichidat&rji-sunt obligați ca în termen de două luni, să deptmă^-bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, declarând operațiunile de lichidare la Registrul j- -Asociațiilor și Fundațiilor, la judecător^ în a cărei circumscripție teritorială își are sediul' Asociația.                                -r -                                                       j ~

2. Lichidatorii sunt obligați să îndeplinească toate, procedurile pentru publicarea lichidărirsT-

“radierea Asociației din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.


;ârea lichidăm--stȚTgg^frtm-afișarea- Ia ușa in își are sediul pers-

Art. 38

Dacă în termen de 30 de zile lucrătoare deja depunerea bilanțului, nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv și aprobat și lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor de-drept bunurile și sumele rămase de la lichidare împreună cu toate registrele și actele-Asociației și ale Lichidării. Numai după aceasta, lichidatorii vor fi considerați descărnați și li se va.elibera, în acest scop un act constatator.

Art. 39

 • 1. Contestațiile la bilanțul lichidatorilor se pot formula de orice altă persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială se află sediul persoanei juridice lichidate.

 • 2. Toate contestațiile se soluționează printr-o singură hotărâre. Sentința pronunțată de judecătorie este executorie și este supusă numai apelului.

 • 3. După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul Asociațiilor si Fundațiilor.

)                >                             I

Art. 40

1. Asociația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

2. Radierea se face în baza actului constatator eliberat de lichidator, în condițiile prevăzute de art.38, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Art. 41

 • 1. Prezentul Statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop.

 • 2. Prezentul Statut este guvernat de legea română. în situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

 • 3. Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest Statut, inclusiv orice problema privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competențe.

Prezentul Statut a fost încheiat și semnat în___() exemplare originale,-

câte

un exemplar pentru fiecare asociat și un exemplar pentru Registrul Asociațiilor și Fundațiilor,

astăzi, la data după ce a fost adus la cunoștință membrilor fondatori, care au subscris la prevederile lui, asumându-și responsabilitatea prin semnăturile lor.                    -                                             —

ASOCIAȚI

1'1» •


1. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov, cu^lf sediul în Municipiul Brașov, Bulevardul-Eroilor, nr. 5, Județul Brașov, reprezentat prin domnul ADRIAN IOAN VESTEA, CI.......CNP..........., având funcția de Președinte. "Ț '
.2. Unitat^^AdministratH^Terff<^ală'3udețui'1Sibiu, prin XXnsiliul Județeafl Sibip,- cu -sediul în Municipiul Sibiu, Gliada-iJeiieidl Magheru; nr. 14, Județul Sibiu, reprezentat-prin doamna DANIELA CÎMPEAN, CI ......., CNP..........., având funcția de Președinte? ■

 • 3. Unitatea Administrativ Teritorială Municipilul Făgăraș, prin Consiliul Local Făgăraș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Făgăraș, Municipiul Făgăraș, Strada Republicii, nr.

 • 3, reprezentat legal prin domnul GHEORGHE SUCACIU, CI.............CNP......:...., având

:funcția de Primar. ------------- _

 • 4. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Victoria, prin Consiliul Local Victoria, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Victoria, Oraș Victoria, Strada Stadionului, nr. 14, reprezentat legal prin domnul CRISTIAN GHEORGHE, CI ............, CNP ..........., având

funcția de Primar.

 • 5. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Beclean, prin Consiliul Local Beclean, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Beclean, Comuna Beclean, Strada Principală, nr. 196, reprezentată legal prin domnul VASILE CLAUDIU MOTRESCU, CI.............CNP...........,,

având funcția de Primar.

 • 6. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cincu, prin Consiliul Local Cincu, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Cincu, Comuna Cincu, Strada Pieții, nr. 254, reprezentată legal prin domnul SORIN AUREL SUCIU, CI ............. CNP ............ având funcția de

Primar__________

 • 7. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Comăna, prin Consiliul Local Comăna, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Comăna, Comuna Comăna, Sat Comăna de Jos, Strada Principală, nr. 3, reprezentată legal prin domnul VIOREL GRUSEA, CI ............,

CNP............ având funcția de Primar.

 • 8. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Drăguș, prin Consiliul Local Drăguș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Drăguș, Comuna Drăguș, Strada Principală, nr. 42, reprezentată legal prin domnul CORNEL GREAVU, CI ............. CNP ............ având funcția de Primar.

 • 9. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Hârseni, prin Consiliul Local Hârseni, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Hârseni, Comuna Hârseni, Strada Principală, nr. 175, reprezentată legal prin domnul MIHAI OLTEAN, CI .............CNP ............având funcția

de Primar.

 • 10. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lisa , prin Consiliul Local Lisa, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Lisa, Cemunertfsa, Strada Principală, nr. 194, reprezentată” legal prin domnul GHEORGHE MOGA, CI ............,. CNP_..........., având funcția de

Primar.-

 • 11. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Jibert, prin Consiliul Local Jibert, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Jibert.'ȚGdmuna Jibert, Strada Principală, nr. 129, reprezentată legal prin domnul IOAN lANCU^BOERIU, CI ............, CNP ............ având

funcția de Primar.                                -

12:: Unitatea )

-sediul în Jude reprezentată legal prin domnul IOAN ȘERBAN TAFLAN, CI

Jhsiliul Local Mândra, ada Principală,’nr. 364^ CNP..........., având-


funcția de Primar.


13/Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Părău, prin Consiliul Local Pârău, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Părău, Comuna Părău, Strada Principală, nr. 214, reprezentată legal prin domnul -VICTOR -DRĂGHICfCI ............. CNP .........~având -

■funcția de Primar.                     „:                                                 -----

 • 14. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Recea, prin Consiliul Local Recea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Recea, Comuna Recea, Strada Principală, nr. 42, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE LAZEA, CI ............. CNP ..........., având

funcția de Primar.

 • 15. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șercaia, prin Consiliul Local Șercaia, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șercaia, Comuna Șercaia, Strada Principală, nr. 82, reprezentată legal prin domnul CRISTINEL PALTIN, CI ............, CNP ............ având

funcția de Primar.

 • 16. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șinca, prin Consiliul Local Șinca, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șinca, Comuna Șinca, Strada Principală, nr. 314, reprezentată legal prin domnul VICTGR-BARtEZ, CI ~...T....., CNP............ având funcția

de Primar.

 • 17. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șinca Nouă, prin Consiliul Local Șinca Nouă, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șinca Nouă, Comuna Șinca Nouă, Strada Principală, nr. 358, reprezentată legal prin domnul DUMITRU FLUCUȘ, CI ............, CNP

............ având funcția de Primar.

 • 18. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sâmbăta de Sus , prin Consiliul Local Sâmbăta de Sus, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Sâmbăta de Sus, Comuna Sâmbăta de Sus, Strada Lisei, nr. 150, reprezentată legal prin domnul VASILE ANDREAȘ, CI.............CNP..........., având funcția de Primar.

 • 19. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șoarș, prin Consiliul Local Șoars, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șoars, Comuna Șoars, Strada Principală, nr. 111, reprezentată legal prin domnul DĂNUȚ IOAN'TIMIȘ, CI ............. CNP ..........., având

funcția de Primar.

 • -- 20. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ticuș, prin Consiliul Local Ticuș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Ticuș, Comuna Ticus, Sat Ticușul Vechi, Strada Principală, Fir. 198, 'reprezentată legal prin domnul EMIL MIRCEA ȘCHIOPEA, CI ............, CNP

.,.........._având funcția de Primar.            -            ----

“T 7                                             L 1

= =. i21. Unitatea Administrativ Teritorială Comună^Ucea, prin Consiliul Local Ucea, cu sediul

_ ““în Județul Brașov, Localitatea Ucea, Comuna Ucea, Strada Principală, nr. 78, reprezentată legal prin domnul MARIAN VALENTIN BĂCILArfel .............^ CNP ............ având funcția

~' de Primar?

HM •2JLJJnitatea Administrativ Teritorială Cmmnio Vișrea, prin Consiliul Local Viștea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Viștea, comuna Viștea, Strada Principală, nr. 132, reprezentată legal prin domnul FLORIN IOANI, CI............, CNP............având funcția de

Primar.

 • 23. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Voila, prin Consiliul Local Voita, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Voila,-Comuna Voila, Stradă Principală, nr. 124, reprezentată legat-prin domnul GHEORGHE MARIAN .OSALCIUC, CI ............. CNP ..........., având

funcția de Primar.

 • 24. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Avrig, prin Consiliul Local Avrig, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Avrig, Oraș Avrig, Strada Gheorghe Lazăr, nr. 10, reprezentat legal prin domnul DAVID ADRIAN DUMITRU, CI .............CNP............având funcția de

Primar.

 • 25. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Tălmaciu, prin Consiliul Local Tălmaciu, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Tălmaciu, Oraș Tălmaciu, Strada Nicolae Bălcescu, nr. 24, reprezentat legal prin domnul NICOLAE PETRU-BASARABĂ, CI ............. CNP

............având funcția de Primar.

 • 26. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Arpașu de Jos, prin Consiliul Local Arpașuxle Jos, cu sediul în Județul Sibiu,-tocatttatea Arpașu de Jos, Comuna Arpașu de Jos, Strada Principală, nr. 214, reprezentată legal prin domnul CONSTANTIN AURELIAN VĂCARIU, CI.............CNP............având funcția de Primar.

 • 27. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Boița, prin Consiliul Local Boița, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Boița, Comuna Boița, Strada Traian, nr. 263, reprezentată legal prin domnul NICOLAE MOHOR, CI.............CNP..........., având funcția de Primar.

 • 28. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bruiu, prin Consiliul Local Bruiu, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Bruiu, Comuna Bruiu, Strada Principală, nr. 19, reprezentată legal prin domnul GRIGORIE GHERGHEL, CI ............, CNP..........., având

funcția de Primar.

 • 29. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna_ Cârța, prin Consiliul Local Cârța, cu -sediul în Județul Sibiu, Localitatea Cârța, Comuna Cârța, Strada Principală, nr. 104, _reprezentată legal prin domnul CRISTIN MAGHERU, CI ............. CNP .........,., având

funcția de Primar.

 • -30, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna---Cârțișoăra, prin Consiliul Local

 • -Cârțișoara, cu sediul în Județul Sibiu, LocalitateaLCârțișoara.. comuna Cârțișoara, Strada -Principală, nr 55, “reprezentată legal prin domnul VASILICĂ SORIN CÎRȚAN, CI ............,

CNP   având funcția de Primar.         —=—~

Sl.iUnitatea Administrativ Teritorială Comuna Porumbacu de Jos, prin Consiliul Local P^rlimbacu de Jos, cu sediul în Județul Sibiu, Lodâfitatea Porumbacu de Jos, Comuna Porumbacu de Jos, Strada Principală, nr. 253, -reprezentată legal prin domnul IOAN STRAVA, CI.............CNP         având funcțiad^~Primar. ______


^32. Unitatea Admini cu serliiil în Județul 416, reprezentată legal prin domnul SIMIONJDLARIU, CI funcția de Primar.

 • 33. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Roșia, prin Consiliul Local Roșia, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Roșia,- Comuna Roșia,. Strada Principală, nr. 22,  reprezentată legal prin domnul DAVID lOANȚ-Cf':..........."CNP ..........., având funcția de

Primar.

 • 34. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șelimbăr, prin Consiliul Local Șelimbăr, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Șelimbăr, Comuna Șelimbăr, Strada Mihai Viteazu, nr. 164, reprezentată legal prin domnul MARIUS GRECU, CI............, CNP..........., având

funcția de Primar.

 • 35. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Turnu Roșu, prin Consiliul Local Turnu Roșu, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Turnu Roșu, Comuna Turnu Roșu, Strada Olteț, nr. 54, reprezentată legal prin domnul STELIAN ISTRATE, CI ............., CNP ..........,

având funcția de Primar.19
DOVADA DISPONIBILITĂȚII DENUMIRII

 • 1. Solicitantul:

Numele /denumirea : MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Domiciliul/sediul : FĂGĂRAȘ, STR. REPUBLICII NR, 3, JUD, BRAȘOV

 • 2. Data înregistrării 26.08.2019             I

 • 3. Categoria de persoana juridica fara scop patrimonial (asociație, fundație, federație) pentru care s-a efectuat verificarea disponibilității de denumire ASOCIAȚIE

 • 4. Denumire propusa „ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ -ITI MICROREGIUNEA TARA FĂGĂRAȘULUI’’

 • • Este disponibila

-------Q-Nu-este disponibila

 • a. a fost înscrisa o alta ASOCIAȚIE , sub nr. din Registrul National b. a fost anterior rezervata pana la data de

 • 5. Denumiri asemanatoare

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI DELTA DUNĂRII ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A FĂGĂRAȘULUI

6. Numărul


176878                । si data eliberării


,12.09.2019


9. Rezervarea denumirii se prelungește