Hotărârea nr. 256/2019

HOTĂRÂREA NR.256 din data de 31 octombrie 2019 -privind modificarea Organigramei, a statului de funcţii şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Ţării Făgăraşului "Vaier Literat" Făgăraş

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.256 din data de 31 octombrie 2019

-privind modificarea Organigramei, a statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului Țării Făgărașului "Vaier Literat" Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 69.106/21.10.2019, precum și Raportul de specialitate nr.525/21.10.2019, întegistrat la Primăria Făgăraș sub nr.69.106/21.10.2019 din partea Muzeului Țării Făgărașului "Vaier Literat" Făgăraș,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, în conformitate cu prevederile Legii nr.311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice cu modificările si completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salaizarea personalului plătit din fondurile publice, anexele I, III VIII,

în temeiul art.129, alin.2, lit.i, art.139, lit.i, art.196, alin.i, lit.a, art.197, art.198, art.243, alin.i, lit.a din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă Organigrama Muzeului Țării Făgărașului "Vaier Literat", modificată, conform Anexei nr.i care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Statul de funcții al Muzeului Țării Făgărașului "Vaier Literat" modificat, conform Anexei nr.2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului Țării Făgărașului "Vaier Literat" modificat, conform Anexei nr.3 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.4.Cheltuielile de personal sunt prevăzute în Bugetul de venituri si cheltuieli al Muzeului Țării Făgărașului "Vaier Literat".

Art.5.Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă orice alte dispoziții contrare.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Resurse Umane și Muzeului Țării Făgărașului "Vaier Literat".

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BIZA RADU STELIANHotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, ^abținere. împotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex.Dosar de ședință

 • - tex. Colecție

 • - tex. Prefectură

 • - îex.Primar

 • - lex.Secretar general

 • - tex. Compartiment Resurse Umane

 • - lex. Muzeului Țării Făgărașului "Vaier Literat"

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex. Afiș are

Cod: F-50


ORGANIGRAMA MUZEULUI ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI „VA1.FR LITERAT


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘCONSILIUL DE


ADMINISTRAȚIE


SECȚIA

MUZEOGRAFIE S


jManager

?,șef serviciu financiar-contabil

iL șef secție conservarea-restaurarea, gestiune-suprav. colecții

f cercetător

4 muzeograf

1 istoric

Lțonservator bstaurator । ;

1 documentarist


CONSILIUL


ȘTIINȚIFIC8 custode

1 trezorier

1 fotograf1 consilier resurse umane

7 referent de spec.

1 refdrenî

1 muncitor califica

STATfE FUNCȚII

MUZEUL ȚÂRII FĂGÂRAȘUWr„VALER LIȚERAT”


t

z

। Funcția

Număr pcisîțjir 1

Natura funcției ;

1 '

’ 1

Sîud’i

I 0

1

I                                                  1

ț 1

j Manager

Contr.

S

II

1                                         I

| Secția Cercetare

2

| Cercetător științific

1

Contr.

1 S

| ii           i vacant”!

3

! Cercetător științific

1

Contr.

S

i Iii'         P        J

4

Documentarist

]

Contr.

S

1 principal

Secția Muzeografie                                                         |

5

Muzeograf

]

Contr.

s

IA

VACANT ! i 1

■ 6

Muzeograf

1 1

Contr.

’s-

IA

; 7

Muzeograf

J._______

Contr.

s

1

nr

Muzeogra f

1

Contr.

s. -1

H                         .                         !

9

Istoric

1

Contr.

S

Secția Conservare- Restaurare și Gestiune - supraveghere expoziție

10. | Șef de secție          | 1

Contr.

S__1

11

Compartiment Conservare și gestiune-supraveghere expoziț

i ” ȚȚ •••-.

11.

Conservator

1

Contr.

S

DEBUTAM !

vaca^J- \

12.

Custode-gestionar

1

Contr.

M

IA

\ v

13.

Custode-gestionar

1                                 1

Contr.

M

। L i

14.

Custode-gestionar

1______________

Contr.

M

11         L       1

15. .

Custode-gestionar

1

Contr. ।

M

II. ..               A

16.

Custode-gestionar

1

Contr. i

M

ii                   ■                   i/

Custode-gestionar

1

Contr.

M

1 A                   / (i(           ।

’ 18.

Custode-gestionar

1

Contr.

M           11

19. r

Trezorier

Contr?

1

M

’2(). ! Custode-gestionar

i Contr. M

Corn pa rtimen î Resta u ra re

Contr?-"S


Restaurator

Restaurator


s3-, > Fotograf,DEBUTANT VACANT


Se rv icnr Fin anulsrrâoir t a b iii tate

— i .».;.partlnrerrt-frnandar-contabi 1 itate_

Relcrcnl de sp?c.

1

t.ontr.-

-4—4-L--

L.l"          .........

f Referent de spec.

.1 __

। C onțr.i.

4^

IM

i J7-. 1 Referent de spec.

1

i Contr. i

p:

*.r£îl

!"Ț8: Referent de spec.

1

Cont;. -

-ȚLin

_22_Re!erent--

(ontr. T

1 t-»-

_
30.

Vânzător dc bilete

1

Contr.

M T ■

Compartiment resurse umane

31.

Consilier

1

€mitr.

S "         i 1

32.

Referent de spec.

1

CQntr.

S_^_ i 1

-

^^x-Compfti-timen^aeiHiilii publice----

33.

Referent de spec.

-------- ■ --

Contr.

S ■                 1 11

1 Secția Administrativ            -----

34^

Referent de spec.

I

Contr.

S                 i 111

35.

Muncitor calificat

Contr.

M     J 1 _______1      _

36.

îngrijitor

1

Contr.

M           i -

37.

îngrijitor

1

Contr.

M             ! -                                     i

38.

îngrijitor

I

Contr.

Mi-       i

39.

îngrijitor__

1

Contr. i

M___i_2_           VACANT !
CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. L

1. Muzeul Țării Făgărașului „Vaier Literat”, muzeu de importanță județeană, este o instituție publică de cultură cu personalitate juridică, finanțată din alocații de la bugetul local și din venituri proprii, și funcționează în subordinea Consiliului Local Făgăraș.

2. Conform prevederilor Legii nr. 31 1/2003 a muzeelor,și'colecțiilor publice -republicată, Muzeul Țării Făgărașului „Vaier Literat” este o instituție publică de cultură și cercetare științifică, aflată în serviciul comunității, care colecționează, conservă, cercetează, restaurează, comunică și expune, în scopul cunoașterii,'educării și recreerii, mărturii materiale și spirituale ale existenței și evoluției comunităților umane, .precum și ale mediului înconjurător.                                    V‘>            /

Art. 2.

I. Muzeul Ț'ării Făgărașului „Vaier Literat" a fost înființat la I septembrie 1973, sub denumirea de Muzeul „Cetatea făgăraș”, prin decizia nr. 663/04 scptembrie/1973 a fostuluf-Comitet Executiv al Consiliului Popular Județean Brașov, prin fuzionarea secției Muzeului Brukenthal Sibiu și a Muzeului Orășenesc Făgăraș.

2. Muzeul Țării Făgărașului „Valea- Literat" este instituție de importanță județeană, în conformitate cu Ordinul _Ministrului Culturii și Cultelor Nr. 2230/22.04.2004. sub autoritate administrativă a Consiliului Local Făgăraș.

 • -^=-- A 0.-3.               -----==— ---

_ 1. Sediul Muzeului Țării Făgărașului .O/jaler biteraL este în Municipiul făgăraș, • —Piața Mă hai Vitcazuh Nr. 1               py-.    —-----

ATP Arț.â.                       ȚȚ

1. Muzeul țării făgărașului aler l'ts-Fra. eșțc instituție cu personalitate ^p.widicăawdonator terțiar de credite, având firi^jsiglă și-Țtampilă proprii

73 .                                                La


--------■—a • ;;~,șî;Wre pubjîcffiMă. .      ,, '   ____n.'J._-Vaier ijLrâi'* j^4-^— activitatea potrivilstrategiei prombvate^FMinisterul-C'ulturii și Identității Naționaje și î-de Consiliul Local Făgăraș, pe baza principiiilor autonomiei administrative, a identității —-culturale naționale în circuitul mondial de^alori.                _ _                      T*=ț-

~:,3- Activitatea Muzeul Țării Făgărașului „Vaier Literaf’se - desfășoară pe baza ~

-—ț— "Z_£roiectului de management, în cofifonnrtațe~-cu-Onfcriahța de urgență a GiiverniiînFiir t r~

1     1 89/2ȚO8 privind managementul instituțiHer publice=de cultură, aprobată cu modificări

și completări prin Legea nr. 269/2009 denumită în continuare ordonanța de urgență.

 • 4. Orarul de funcționare al instituției și al expozițiilor este propus de Consiliul de Administrație al muzeului, putând fi adaptat în funcție de necesități.

Art. 5.

Finanțarea cheltuielilor de funcționare și de dezvoltare se asigură din alocații bugetare de la Consiliul Local Făgăraș și din venituri extrabugetare.

Art. 6.

Muzeul țării Făgărașului „Vaier Literat” depune la Municipiul Făgăraș, la termenele solicitate, programul de activitate anual, proiectul de buget, pentru a fi analizate și supuse aprobării Consiliului Local, precum și execuția bugetară, balanțele și bilanțurile trimestriale și anuale. De execuția bugetară răspund: managerul muzeului, care este ordonator de credite, și șeful serviciului financiar-contabilitate.

Art. 7.

Muzeul Țării Făgărașului „Vaier Literat” este organizat și funcționează în conformitate cu legislația română în vigoare (Legea muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003 republicată, Legea nr. 488/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil) și cu prezentul Regulament de Organizare și Funcționare (denumit în continuare ROF).

CAPITOLUL II

PATRIMONIU

____—- Arr.K---               ------=--  ---

 • -5. Patrimoniul muzeului" este format din . rofolitaiea-hununk f; ’a- drepturilor si obî+gatiilor-zett^vftioare-patrimoniala ce îi aparțin.TBunuritr^Jă'fturaleVăn patrimoniul

‘ MsȘăIxiT           rașuIui sunt organizate în 21 delcxîfecț iLl


Art.ll.

Bunurile aflate în administrarea muzeului se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea muzeului fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de lege în vederea protejării bunurilor din administrare, cu diligența unui bun proprietar.

Capitolul III.

ATRIBUȚII, COMPETENȚE, ACTIVITĂȚI

Art. 12.

Muzeul Țării Făgărașului „Vaier Literat” este organizat astfel încât să armonizeze activitățile unei instituții muzeale cu acelea ale unei instituții dc cercetare științifică, având următoarele atribuții și competențe:

 • a) cercetarea științifică, conform proiectului managerial și a programelor anuale și multianuale ale specialiștilor, a patrimoniului pe care îl deține, a contextelor istorice, arheologice, de artă, arhitecturale și etnografice specifice acestui patrimoniu, a unor aspecte de cultură materială și spirituală;

 • b) documentarea în vederea depistării, cunoașterii și, după caz, a colectării sau achiziționării - de obiecte de patrimoniu cultural pentru completarea și îmbogățirea colecțiilor sale. Muzeul colaborează sau organizează șantiere.arhepkrgice-în județul Brașov, iar la cerere și în alte județe, în conformitate-cu protocoalefetșau contractele de colaborare încheiate;                                  __ ( </'    .

 • c) clasarea, evidența, restaurarea și conservarea obiecleleȚdd patrimoniu cultural național și de patrimoniu cultural muzeal;           " "_________-

__ —pi) valorificarea culturală, instructi v-educati vă^șr-recrcatpfen^-piatrimonkiIui pe care- ÎL deține, -prin expunerea în expozițiile pernîahșnte. și ia opoziții .temporare tematice o rga 11 rzate atât Hm med i u cât și în alte spații _d_c expoziții cftiTfiară ‘și din sinimatatePeîiiZmpbctărci legislației în vigoare privinciȚiâffirnoiugVfuiiura] mobil:

-iSe|ipunercL!în valoare și comunicarea pubtfdjîi jfrin expoziții permanente și temperare, comunicări și publicații tipărite a reziiSBElor doinfifiEiie.de specialitate:

ccizelărilor științifice din
unor vi


hne cu corni.oft sTt


cxfest.'nâiy-vălorificarii;


rrrimoniultfr


-xufturăl națronâl mobil ^si imobil, precummșrm* unor materiale de prezentare și'


popularizare a colecțiilor sale (monografii, reviste, cataloage, pliante, ilustrate, afișe,


-filme pe suport magnetic și digital etc.), ale altor muzee sau terți.


contactul permanent cu publicul de toafateațegoriile^eu mediile de informare, —cțr- organizati -neguvemâmentale, instituții" Țutțnrale,—ide^țivățământ- zși cercetare -științifică,—organisme și foruri internaționale,^precum UNESCO, ICOM, ICOMOS.


CIDO etc., prin contacte și schimburi de idei, prin participarea la manifestări științifice și culturale interne și internaționale;


g) formarea specialiștilor în toate domeniile de specialitate pe care ie presupun funcțiile de bază ale muzeului.

Art. 13.

Muzeul Țării Făgărașului „Vaier Literat” beneficiază de drepturile de autor conferite prin lege, pentru toate formele de valorificare a bunurilor din colecțiile sale. Dreptul de reproducere și cercetare prin diferite mijloace și sub orice formă a obiectelor din colecțiile proprii este rezervat exclusiv muzeului.

Art. 14.

Muzeul Țării Făgărașului „Vaier Literat” poate asigura asistență de specialitate pentru alte instituții din rețeaua muzeală și pentru colecții școlare, sătești, de cult ori particulare, în chestiuni privind normele de conservare și securitate ale bunurilor de patrimoniu și valorificarea lor științifică, culturală, instructivă și recreativă.

Art. 15.

Muzeul poate organiza programe de studiu și practică pentru elevi, studenți, masteranzi, doctoranzi, tineri specialiști în formare sau profesori din țară și din străinătate, prin colaborare cu unitățile de învățământ, cercetare și perfecționare a cadrelor interesate.                                               —

Art. 16.                                     —

Eentru realizarea activităților care decurg din funcțiile salez-specifice, Muzeul Țării Făgărașului-Vaier Literat” arc o structură organizalorică/și ȚmȚstat de'-funcții propriifW------=-- U z _ \ ...

— .  ——~         CAPITOLUL IVț        '--

ȚȚy BUGETUL DE VENITURI SI UII^TUIî^

__L** *        ~ -                                         _ . .* * i - î £

i.ll-          -                                   2.1 i =

a^jSheltuieHle- curente ale Muzeul Țării FăgărașulnfcFValcr Literat” se finanțează din aloes^ii ac-ordate de la bugetul Consiliului Local Făgacaș-și-din venituri-proprii.

i lărgi rea"fre tiți tăiiLȚm- l 1। mu. ițjtahi țăn            ‘

jWer'L'iterat^-poate primsfde la persoane jurWce' și fizice-mijloace materiale și


ui Țării


rașulur-gțp-


bănești sub formă de donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale;


Art.lS. Ț-            .                       . i

 • -- .-VentfuaȚte proprii-șe realizează din"ăctivîtâțl~reahzafrMifect de Mțizeul Țării Făgărașului „Vaier Literat” și anume:             —

~a) încasări din taxele de intrare la expozițiile realizate de muzeu în spațiile proprii, cât și în afara muzeului;

 • b) taxe utilizare spații;

 • c) editarea și difuzarea unor publicații proprii sau ale unor terți, pe orice fel de suport, din domeniul istoriei, arheologiei, artei, literaturii, științelor naturii, ecologiei și educației permanente, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • d) venituri din activitatea de cercetare științifică (lucrări științifice cu caracter monografic, contracte de cercetare științifică, evaluări și supravegheri arheologice, descarcă]i de sarcină arheologică etc.);

 • e) venituri din acordarea de asistență de specialitate în elaborarea unor tematici de expoziții, asistența și executarea unor lucrări de conservare - restaurare pentru terți;

 • f) expertizare și evaluare în probleme de numismatică, arheologic, documentaristică, icoane, tablouri, carte veche, artă decorativă etc.;

 • i) venituri din comercializarea la standul muzeului a suvenirurilor, a materialelor promoționale cu referiri la potențialul cultural, științific și patrimonial al muzeului și cetății Făgăraș, cu respectarea legislației în domeniu;

 • 2. Veniturile prevăzute la alin. 1 sunt gestionate în regim extrabugetar, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 19.

 • a) Taxele de vizitare și taxele de utilizare spații pentru Muzeul Țării Făgărașului „Vaier Literat” sunt propuse de Consiliul de Administrație și aprobate prin hotărâre a Consiliului Local Făgăraș;

 • b) Prețurile diferitelor materiale de promovare-sau publicitare,., publicații, suveniruri-Siint stabilite de Consiliul de Administrație. ---- ĂȚ

CAPITOLTTtV

STRUCTURA ORGANIZA TGtfUCÂ

Tării Făeăra:


Rțramăătîuzeului și statul de funcții cu numatfrjâe poștiiȘ ale ? îi „Vaier Literat” sunt aprobate anual de CoSgȘnl Local Lagăre

~'ț2i ■ '~ soifaRif-iiiuzcului T-~~ '. ."vt '•;                     .‘ .CSit ^LiS^mdl dc

■^execttțte.-ȚtructuraxorganizatoriimȚorganigramaȚse afforanexă și-făCe parte integrantă din prezentul Regulament de Organizare și FtincționareT^

Ocuparea-posturilor din muzeu ^se face prin concurs,-'organizat potrivit prevederilor legale.— .         .                                _g-

~ —^pTersenalnL; contractual al muzeuluH va TTeppeeta —neffafele de -conduită profesională prevăzute de Legea nr. 477/2004 privind---Oddui de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 • 5. Personalul contractual al muzeului poate sesiza persoana competentă conform art. 10 alin. (4), cu privire la încălcarea prevederilor Legii nr. 477/2004, precum și cu privire la constrângerea sau amenințarea exercitată asupra unui angajat contractual, pentru a-1 determina să încalce dispozițiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

 • 6. Eliberarea din funcție a personalului muzeului sau încetarea raporturilor de muncă se fac în condițiile legii.

 • 7. Conform prezentului ROF, Muzeul Țării Făgărașului „Vaier Literat” este organizat în patru secții și un serviciu - cercetare, muzeografie, conservare-restaurare și gestiune - supraveghere expoziții -, Serviciul financiar-contabil și Secția Administrativ.

 • 8. Secția Cercetare se află în subordinea managerului și cuprinde cercetători și documentariști având următoarele atribuții:

 • - cercetarea științifică în domeniul istoriei, etnografiei, artei și arhitecturii 'Țării Făgărașului;

 • - valorificarea patrimoniul cultural din Țara Făgărașului în cadrul unor proiecte culturale sau proiecte științifice;

 • - cercetarea de arhivă, cercetare de teren, cercetare de colecție și documentară în vederea realizării studiilor de specialitate;

 • - redactarea (de către cercetători) a minimum 3 lucrări științifice pe an publicate în reviste de specialitate-sau volume științifice;

 • - realizarea, în programul DOCPAT, a fișelor de evidență la pipsflerdin-colecțiile de care răspund;                                         —

 • - întocmirea de dosare cu propuneri de clasare la piesele /lin/cqFectiilc- de care răspund;

 • - participarea la activitatea de dezvoltare a patrimoniiiiuifmiizeaȚ-având.-după caz. re^pensafrrhtatca direetă-în munca dc identificare, selccțTorrare'și atfrbTțronare' de bunuri muze al 4-— - -                           

 • - elaboijffijEa.de tenrâtjgi și organizarea de expoziții tcmptffărc în cadra km tize ttta i--și în colaborafexăRdte ingrițiiții din țară:                       ~~T~

 • - realizît^^e cnțaiohgc de colecție pentru colecțiile de~^y^fespuij<Țj :

particȘifeâ-tfa la sesiuni dc comunicări științifice, coloc\Ț£^ra congrese naționale și internațional^-- -     ——                                         :


mifzealeȚ^l

 • - ^elaborarea de^ematici și organizarea de expozițiF-'p^manente^au temporare;

 • - elaborarea de studii și articole științifice de specialitate;

 • - participarea la sesiuni de comunicări științifice, colocvii sau congrese naționale și internaționale;

 • - efectuarea și elaborarea cataloagelor de colecție și a celor de expoziție;

 • - întocmirea fișelor științifice de evidență în programul DOCPAT pentru piesele din colecțiile stabilite conform fișei postului;

 • - coordonarea activității de îndrumare a vizitatorilor, conduce efectiv, la cerere, grupurile de vizitatori în muzeu;

 • - participarea la mediatizarea activității instituției;

 • - controlarea stării de conservare și condițiile de întreținere a patrimoniului din expoziția permanentă și din depozite (colecții);

 • - propunerea de măsuri concrete pentru conservarea și restaurarea obiectelor, colaborând cu conservatorul și restauratorul;

 • - participarea la cursurile de perfecționare organizate de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național prin instituția specializată;

formularea unor strategii de relaționare cu diverse categorii de public țintă, având drept scop creșterea vizibilității muzeului în comunitatea locală, în țară și în străinătate;

 • - stabilirea unor programe care să includă modalități noi de fidclizarc pentru publicul obișnuit al muzeului precum și servicii noi, atractive pentru alte segmente de public;

 • - crearea unor parteneriate solide cu grădinițe, școli, licee, instituții de învățământ superior;                      __                                                    __

 • - inițierea-de noi parteneriate cu muzee și alte instituții_culiurale din țară și străinătate:      ---- — -'""Vob-

 • - crearea de parteneriate cu operatori de turism și găsirea/unoi"'căi eomune de dezvoltare a turisfnîiîiii cultural și a turismului, în general, în zonă;

 • - crearea "de - parteneriate- cu organizații non-guvcrnaiir instituției muzeale 4rțevenimente-sociale;

 • - răspundeftuturof s'arcfnitor încredințate de conducerea ’

 • 9. Secția Conservarcirgsiaurare și gestiune - supniv condusă de un de secție care este subordonat mana compartimentul dfîcpmservaișf compartimentul restaurare, corn s upraveg here e x p oșrțri:

  și implicarea


  ics-pazdn est?

  •            ■       1 t .        .

  i și-scuprnici'? cotul gestiune și


  1. -jComAăi LinientijlVa'e conserv^"și de g^gțfl? - ? .-upr,:H-,-2:w-rr-vx păzit ini (conservatorȚp'custozi-gesOonari, trezorier, supraveghetor. - controlor- bilet) are'

următoarele sarcini:


 • - respectarea normelor de consrvare a bunurilor dSîturale din’ patrimoniul muzeului;

 • - "gestionarea întregului patrimoniu cultural deținuLde_mu2cu;     ~~z

 • - aplicarea, în -limita competenței, a legislației ^referitoare fia' ocrotirea, conservarea, restaurarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural deținut de

muzeu;

 • - întocmirea de proiecte de amenjare a depozitelor respectând normele de conservare aflate în vigoare pe care le înaintează spre aprobare conducerii muzeului;

 • - dotarea laboratoarelor de restaurare-conservare cu aparatură conform unor proiecte realizate și în prealabil aprobate de conducerea muzeului;

 • - efectuarea lucrărilor de conservare cu respectarea legislației în vigoare;

 • - întomirea listei bunurilor culturale care urmează să a fi restaurate, listă careva fi înaintată spre aprobare Consiliului Științific;

 • - participarea la activitatea de cercetare și depistare a patrimoniului muzeal din teren;

 • - îndrumarea operațiilor de curățire și aerisire a spațiilor de expunere, depozitare precum și a căilor de acces;

 • - redactarea fișelor de sănătate pentru piesele din patrimoniul muzeului și asigurarea controlului permanent al soluțiilor de conservare;

 • - înregistrarea în registrul general de inventariere și în registrele de colecție a donațiilor și achizițiilor;

 • - colaborarea la realizarea de expoziții permanente sau temporare, urmărind respectarea normelor de conservare în expunerea bunurilor culturale;

 • - participarea la cercetări de teren, redactează: lucrări științifice, studii, articole și documentație de specialitate;

 • - informarea conducerii'muzeului asupra stării de conservare_a colecțiilor și a necesităților de conservare ce se impun, prin rapoarte și referate scrise; __

 • - gestiunea bunurilor culturale din expozițiile permanentă și teinpcțrarc;

 • - acționarea conform normelor de conservarea a bunurilor din pa^injOniu; ■

 • - semnalarea tuturor modificărilor intervenite în starea ^de; sănătate a patrimoniului gestionai;____—------- { Zi—  ----—=--

 • - semnalai ea câniraxi mă "urgență șefului de secție și a conducea iii r s t: 111 ț i cautie c încercare de sustragere sau, după-eazr sustragerile din patrimoniul gesgprat-

 • - asigurarea curățeniei nTȘpatiik expozîționale;

 • - participarea fia t>Tganiza£ea .expozițiilor temporar

derulate de muzeiFpfiJ^ = 54—‘

 • - manipularea Râurilor culturale sub stricta supraveghere și îndȘfinm

verificarea bHȘteler-la intrarea rn circuit cxpozițional:
 • - participarea periodic la specializări, stagii și cursuri de calificare;

 • - restaurarea de piese" de patrimoniu atât în instituție cat și în afara ei, în condițiile stabilitele Consi-Huide Administrație;           __       __- —

 • - usigurareă, ~ în-'dinnjgfe competențelor, aplicarea legislației referitoare la ocrotirea, conservarea și resfăiîrarea bunurilor patrimoniale; .

 • - executarea lucrărilor de restaurare în specialitatea(domeniul) pentru care este atestat, în conformitate cu normele de restaurare și programul de restaurare al


muzeului;

 • - întocmirea documentației necesare pentru fiecare obiect restaurat, conform nonnelor, începând cu fișa de sănătate, fișa de restaurare etc;

 • - realizarea activității de cercetare de specialitate;

 • - asigură funcționarea corectă a aparatelor și instalațiilor din dotare.

 • - executarea de lucrări de fotografiere, înregistrare video, necesare în activități de restaurare, conservare, evidență, publicare din instituție.

 • 10. Serviciul financiar-contabi! este condus de un șef de serviciu și este subordonat managerului și cuprinde un economist, consilier resurse umane, referenți de specialitate, referent, vânzător de bilete.

Activitatea financiar-contabilă a acestui serviciu organizează contabilitatea veniturilor încasate (proprii și subvenții) și a cheltuielilor efectuate conform bugetului aprobat, a mijloacelor extrabugetare și a fondurilor cu destinație specială, cu respectarea principiului echilibrului și realității. Acest serviciu este organizat și funcționează în baza Legii 82/1991 a contabilității, republicată și desfășoară activități financiar-contabile, de resurse umane, achiziții publice și organizare de evenimente culturale.

Compartimentul financiar-contabil desfășoară următoarele activități:

 • - întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli, propunerea și efectuarea de rectificări bugetare;

 • - organizarea contabilității veniturilor încasate și a cheltuielilor efectuate potrivit bugetului aprobat îndeplinind următoarele atribuții:

 • - urmărirea încasărilor și înregistrarea veniturilor extrabugetare, potrivit dispozițiilor legale; ---

 • - urmărirea modului de folosire a mijloacelor bănești priimțe 'dpria persoane --juridice și fizice prin Jransmiteixr gratuită -(-sponsorizări, donați'i)^/ciEmiespe.ctgrca dispozițiilor legale;                ~ 7       _ _

 • - încheierea de ai igajainenteHmgctare, legale și ordonanțâri d£ plata’și ținerea "evidenței acestora;

 • - urmărirea efectuam^ termen l încasărilor și plăților instituției; mm;£^zeetar-|ț-dispozițiilor legale;

 • - urmărirea, din pmfcf de vedșre economic, a derulării contractelor vAhciate-de-riu??'.::                 4-' azz-
cheltuieli aprobâfȚ^heltuielile-efectuate de'muzeu sunt reflectate uriUar în contabilitate pe articole și alineate prevăzute în Clasificațiâ economică;

 • - întocmirea rttimestrial și anual a<_bilanțului și dării de seamă contabilă în

: . structura și la termenele prevăzutele lege; •_                 __        - — - — -

 • - efectuarea operătranitOT=^'ncasări.siZplăti către salariati muze* rui și cătrederți;

 • - elaborarea^Mnaintarea^onsiliului de administrație a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al instituției;

 • - întocmirea următoarele tipuri de documente: fișele de evidență contabilă sintetică și analitică, dări de seamă contabile trimestriale și anuale (bilanț, contul de execuție bugetară, anexe etc.), balanța de verificare lunară, note contabile, centralizatoare, registrul de casă, alte documente privind operațiunile de casă.

Compartimentul resurse umane din cadrul serviciului financiar-contabil îndeplinește următoarele sarcini:

 • - asigurarea evidenței personalului salariat și a activității acestuia, de la data angajării și până la data încetării activității;

 • - întocmirea statelor de plată conform foii zilnice de prezență, cu respectarea legislației în vigoare;

 • - completarea și transmiterea declarațiilor fiscale cu reținerile salarialc către fondurile speciale;

 • - întocmirea și actualizarea organigramei, a statului de funcții și de personal ale instituției;

 • - gestionareadocumentației aferente activității de evaluare a salariațiior;

 • - întocmirea actelor, a documentației și formelor legale pentru concursuri, angajări, promovări, salarizare, pensionări, desfaceri de contracte individuale de muncă, sancționări, evidențe statistice, acordări de indemnizații, sporuri și alte drepturi salarialc prevăzute dc lege și aprobate de conducerea muzeului;

 • - întocmirea și completarea contractelor individuale de muncă, potrivit legii;

 • - eliberarea, la solicitarea angajatului, de documente care atestă—activitatea desfășurată de acesta, vechimea în muncă, în meserie, în specialitate;                 —

 • - completarea și actualizarea Registrului general de evidență al angajați lor-_ instituției, care cuprinde datele dc identificare a tuturor salariațiior, elernemtele care caracterizează contractele individuale de muncă ale acestora, situațiile car®-in£en in’pe' ". durata desfășurării relațiilor—de- muncă—în legătură cu executarea.,, /modificarea,—~ suspendarea, încetarea contractului individual de muncă;              j -C - ■ ___

 • - gestionarea dosarelor4TrcHvtduale^?thrsnlariaților și a fișelor dc post actualizate;

 • ~ întocmirea și depunerea 4a- tcTmeȘdfe- stâbrlTte statisticile privind a c t Evitate tr de—s-=-resurse umane;              __~ ~7     -m.                                          «1     . *. j

 • - asigurarea activitățiijStCsecreiartaî a conducerii prin înregistrarea sipțjăstrare. - = -actelor normative, a deciziilâHîTectoruIui, asimiră multiplicarea și difuzareir^ecsiora-? • celor interesați;                      ~         —____ ir —

 • - înregistrarea tuturoi cfbpOii lenteinfrărc Intră și ies din muzeu.Comf j rttino ii t-q4^,. v li iziții-p-abliee din e

asigurată de referent de- specialitate^ constă în:

 • - elaborarea planului anual al achizițiilor publice;

organizareOuturor activităților- de achiziție publică pentru achiziția de bunuri, lucrărrși servicii-,-conform normelor legislației în vigoafef

 • - asigurarea—activității□fcachizițiipfin sistemul electronie-raspunzănd-mr

conformitate~cu^prioritătilemlanurilor de activitate a muzeuluLș£a surselor de finanțare;

întocmirea dosarelor de achiziții publice;

întocmirea și actualizarea în permanență a contractelor de achiziție publică, urmărind respectarea condițiilor contractuale, prezentând managerului și șefului serviciului fmanciar-contabil un raport privind derularea procedurilor de achiziții publice.

Activitatea PSl și protecția muncii este realizată dc referent de specialitate și constă în efectuarea instructajelor de protecție a muncii la încadrare și a celor periodice, . . conform, legislației în vigoare-și răspunde de dotarea PSl și întocmirea fișelor de-protecție a muncii.

Compartiment Administrativ care se află în subordinea managerului și care cuprinde referent de specialitate, muncitor calificat, îngrijitori, din cadrul instituției urmărește asigurarea și realizarea următoarelor sarcini permanente care concură la buna desfășurarea a activității muzeului:

 • - identificarea și evaluarea ofertelor pentru serviciile, lucrările sau produsele necesare bunului mers al instituției;

 • - asigurarea și întreținerea în stare optimă a instalațiilor de funcționare și exploatare a instalațiilor electrice, sanitare, încălzire centrală;

 • - verificarea concordanței lucrărilor de întreținere și reparații executate cu cele cuprinse în devizele de lucrări și situațiile de plată ale cxccutanților și informează conducerea instituției;

 • - întocmirea documentației .pentru diversele autorizații de funcționare ale instituției

 • - comunicarea cu operatorii economici- în toate fazele a procedurii de atribuire — (transmiterea invitațiilor dc participare, răspunsuri dc clarificări, solicitare de clarificări, comunicarea rezultatelor procedurii de achiziție);

 • - asigurarea efectuării operative a lucrărilor dc remediere a defecțiunilor care pot - ■ apărea;                     -------—---    ---- | m _ț_______=

 • - aprovizionare cu materiale de întreținere, rechizite, obiecte de inventar. în^imi ta

—stocului solicitat;

--"urmărirea, verificarea șj lițju-țm.crcâ-curățenicFin spații le m te moare, ș i- exterioare -. administrate de muzeu;      ——    -4--

. .                            r j                                           ......

 • - gestionarea și întreținerea «orcspunzitioare a autoturismului instituției;

 • - realizarea curățeniei in iic muzeului:

__-participarea la organizației

"proiectelor derulate de muzeulArt. 21.                           .                                 “t

.1. Personalul muzeulw strucutrat.conform anexei prezentului ROF este salarizat conform Legii nr. 15372017~^frvmd-s&feiizarea unitara a personalulmȚlătOrâLfonduri-publice.                  - ~-L         “                                 •=----

2. Absolvenții instituțiilor de învățământ preuniversitar, superior sau postuniversitar încadrați în muzeu se specializează prin cursuri de formare și atestare în muzeologie, conservare și restaurare, custode, educație muzeală, contabilitate - resurse umane, organizate de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, precum și prin alte instituții de formare profesională a personalului bugetar.

3. Deținerea de către personalul de specialitate din muzeu (muzeograf, restauratori, conservatori) a atestatului recunoscut la nivel național, emis de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, în urma absolvirii cursurilor de formare și atestare organizate de acest centru, este obligatorie.

Art. 22.

1. Conducerea executivă a Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat” este exercitată de către manager, numit, în urma concursului, de către ordonatorul principal de credite, în conformitate cu Legea nr.269/2009 privind managementul instituțiilor publice de cultură.

2. Activitatea de management a managerului este sprjinită de un șef de secție și un șef de serviciu financiar-contabil.

Art. 23.

 • 1. Consiliul de Administrație este organismul cu atribuții deliberative care asigură conducerea generală a muzeului.

 • 2. Componența, atribuțiile, organizarea și funcționarea Consiliului_ de Administrație se stabilesc prin RegulamentuȚde Organizare și Funcționare, aprobat de Consiliul Local Făgăraș, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

 • 3. Consiliul de Administrație-este format din manager, șef de serviciu financiar-contabil, un reprezentant al Consiliului LocaL Făgăraș, șef de secție și un muzeograf.

-Președintele Consiliului de Administrație este-Managerul.                          ~ __

 • 4. Consiliul de Aefrninistrațîe-’se întrunește~în ședințe lunare și ori de . t? ~ nevoie Procesele verbale ale ședințelor Con&Ufo-Uti de Administrație se consemnefcă rmtr-îjn registru sau sunt îndosariateunțr-.um dtJSeiLspeciaî~managprul urmărind punerea - -3n practică a hotărârilor adoptate.<_                                     ' - ■ :

' di ii

Art. 24.                                                                        ~

Consiliul de Administrație qn^TDnâtoajfelc atribuții:                        pj—

---a) decide asupra direcțiilor dc*dczvoltafo--a!e tmizcului:                    -   ~---


rezultatul acestor concursuri;

 • f) aprobă orice propuneri, memorii sau alte materiale primite din pailea salariaților, ce au legătură cu condițiile generale de administrare și funcționare a muzeului și care contribuie la buna desfășurare a activității în instituție;

 • g) propune orarul de funcționare a instituției și a expozițiilor muzeului, pe care îl adaptează în funcție de necesități;

 • h) propune taxele de vizitare, tarifele serviciilor oferite de muzeu și stabilește prețurile materialelor tipărite și ale altor obiecte și materiale vândute la stand;

 • i) analizează și propune măsuri pentru asigurarea condițiilor de protecție a muncii pentru salariați, pentru protejarea acestora față de orice amenințare la care pot fi expuși în cadrul activității zilnice din laboratoare și ateliere;

 • j) avizează promovarea, premierea sau alte forme de recompensare materială sau morală ori, după caz, sancționarea salariaților, pe baza rezultatelor individuale.

Art. 25.

Managerul este președintele Consiliului de Administrație și are următoarele

atribuții, competențe și responsabilități:

a) reprezintă și angajează juridic, profesional și financiar instituția în relațiile 'oficiale cu organismele de stat și cu terți conform legislației în vigoare;

_ b) îndeplinește funcția de ordonator terțiar de credite și răspunde de utilizarea eficientă, cu respectarea prcvederilcn~legalc, a bugetului instituției și a altor surse de venituri;                            

c) asigură gestionarea și administrarea, în condițiile legii, a integrității ---------patrimoniului instituției;                _____

d) în exercitarea atribuțiilor sale/managerutrmite decizii;            

----- —---e) angajează personalul muzeâl iii, stabilește—atribufii 1 e~~de serviciu, conformi--- __ pm-zpnmli î ROF. precum și obligatiile',individuâle<le mimeă-aleîntregului personal,~ .fi- . —^iigații ce se înscriu în fișa postului,' cuu-es'pecGiiTsr'jcgisl'Uiei în,materie;

- .• - Q dispune, în funcție de rezuf&l&îe evaluării performanțelor profesionale ăfeț

-SeJai’iaților, menținerea, diminuarea ^WĂ?reșterea drepturilor sala'riale ale acestorâfO-un si alte măsuri legale ce se imptgm                                       Tjrv

IW — W        : OL :<■•>.             ~W__*** ■* pm*-*

22-—------ —---'—   —:.L--A”              ~           _ 11.

—£2-    r-j-: ~ ________A ț                            ~ ,**^?'" W            ț ~~    y',"    '

- _ —   T7-aprobă RtgtMKBcnvufjac. <i diu^Luțenuaf& ștgpnce alte mcrmie--^5ff?indc

'- -'-^disciplina profesională, econ omidă .și administrativă;

 • h) numește, prin decizie, Consiliul Științific al muzeului, componența cornișelor . '■' de specialitate (achiziții, evaluarea bunurilor, inventariere, casare, promovare fete.) - .prevăzute de lege;

 • i) aprobă toate documenlek-fUancianc^mbile carcprevăd semnătură sa; ' i~ ---

 • j) răspunde în fața organului ierarhie’-^s-uperior pentru activitatea muzeu+errși pentru îndeplinirea programului propriu de conducere a muzeului;

 • k) îndrumă, controlează și răspunde de ansamblul activităților științifice, cultural-educative și administrative din cadrul muzeului;

 • 1) asigură instituirea unui climat normal de lucru în cadrul muzeului;

 • m) aprobă perfecționarea și specializarea personalului prin participare la cursuri specifice;

m) aprobă eșalonarea concediilor legale de odihnă ale salariaților;

n) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către organul ierarhic și răspunde pentru realizarea lor; -

 • o) aprobă sau respinge cererea pentru dreptul la cumul de funcții în alte instituții;

 • p) adoptă orice alte măsuri pe care le consideră necesare pentru buna desfășurare a activității generale și specifice a fiecărei sccții/serviciu în parte, în limita prevederilor legale în vigoare;

 • q) acționează pentru creșterea veniturilor proprii ale muzeului și îndeplinirea indicatorilor stabiliți și aprobați prin bugetul instituției;

 • r) în perioada când lipsește din muzeu, managerul numește prin decizie un înlocuitor;

 • s) poate îndeplini și alte atribuții stabilite prin contractul de management sau prevăzute de lege.

Art.26

Șeful serviciului financiar-contabiLeste numit în urma susținerii concursului de ocupare a postului aprobat în organigrama muzeului^.

Art.27                          --

- -Principalele atribuții ale șefului servlcJului financ.iar-contabil:j

--------- ~a) exercită-atribuțiile prevăzute de Leg^-contabilității și celelalte acte normative-__-w -- _

în materie în această funcție;

——  —bfrăspuncle de legalitatea operațiuniloumanciareale muzeului;

_o)3isigurășî "răspunde de buna- orgTuiizare^r^^HățirTu-iâneiar-contabile 'în "=““=

~ ~~ eonlbnniiate cu prevederile în vigoare;-• fiZZî

• 9 9 '       ~ - f ir                                                                            ~

lIJLÎ f-Mp-ntocmeștc bugetul de venituri și chfȘuieii. piopune și efectuează de rectificări

^ougetare;

—             f                                                         A             4 —

t^în cheie angajamente bugetare, legțjmși ordonantări de .plată și ține evidența s*----—   ‘ acestora;
— . ~—_________~r                —--~ ~~~ _- :: '4!Ea^'-      ~~3t        — f~ —— ț~—"rr-

...... .j organizează servnTOl^naatw^»^--      =2—_:,\f.- ?cKpartimcn^4--.    ■ 1-----— -contabil, coînpartimentui resurse [umane. și compartimentuT achiziții publice"dih cadrul instituției îm conformitate cu prevederile’legale și asigură efectuarea corectă și :

’ la timp a înregistrărilor și inventarefot de bunuri-; -'             ’

- .-      —7. g) elaborează, alături de manager^ proiectelțrde buget ale insituției;

.: ?     ~ ț- ~ h) organizează și răspuiîde'de întdcmiFead-ucrăâilor de planificare financiară:7 ' ~~1"

 • i) verifică întocmirea statelortepersonal șfjfe-plată; 7                           "r

 • j) aplică legislația cu privire la achizițiile publice;

 • k) asigură întocmirea bilanțurilor contabile trimestriale și anuale;

 • 1) asigură realizarea operațiunilor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituției;

 • m) angajează muzeul, prin semnătură, alături de manager, în toate operațiunile fînanciar-contabile;

n) răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin pentru asigurarea investițiilor necesare muzeului;

nj exercită controlul financiar preventiv, conform legislației în vigoare; .

p) verifică și avizează utilizarea judicioasă a resurselor financiare ale muzeului;

q) verifică și avizează toate contractele care angajează răpsunderea patrimonială a instituției.

Art.28

Șeful secției conservare-restaurarea, gestiune-supraveghere expoziții este numit în urma susținerii concursului de ocupare a postului aprobat în organigrama muzeului.

Art.29

Atribuțiile șefului de secție conservare-restaurarea, gestiune-supraveghere expoziții sunt următoarele:

a) coordonează activitatea întregii secții;

.b) elaborează strategii necesare bunei funcționări a activității curente în secția pe care o conduce:


c) controlează periodic stare de conservare a patrimoniul deținui de muzeu cu - - respectarea normelor de conservare a bunurilor culturale din"patrimoniul

muzeului;.                     ___

d) întocmește fișe de conservare bunurilor culturale;          / «./

"e^trrrrrărește și răspunde de depozitarearîn condrțif-de siguranță glm conformitate

rexmJegîsIațîâîn vigoare a patrimoniukjb-existentfj— ■ —-----

întocmește proiecte de amenjare .vT~depozjfcdor respectând normele de - f conservare aflate în vigoare pe caniIB~înaintspre aprobare managerului . muzeului;

g^Tntocm


anual planul de achiziții pEili;


mrespeciaiitate;

________________ r . , y -»      ♦.              4- t

. 11 u-'Treînrflffi.iiiciari du ". ..; ”.. . -rT:L—■n.».Tg(>aru;—at —•-

—î) înregistrează, în registrul generalele inventariere și a registrelor de colecție, a—.

7 donațiilor și achizițiilor;

" j) participă la activitatea de cercMțre și depistare a patrimoniului muzeal din

—=3               teren; .

7 I--realizează -periodic instruirea; cifstozhoF^A^orieruliiiy-^upraveghctorui-m—și-^—L

controlorului bilete;           2ZZZ __”                                        ‘

1) îndrumă operațiile de curățire și aerisire a spațiilor de expunere, depozitare precum și a căilor de acces;

m)stabilește, alături de responsabilii de colecție, prioritățile de conservare-restaurare.

 • n) întocmește contractele de împrumut pentru bunurile muzeale care sunt împrumutate la alte instituții muzeale.

CAPITOLUL VI

ORGANISME COLEGIALE CONSUL TA TIVE ȘI COMISII DE SPECIALITATE

Art. 27.

 • 1. Consiliul Științific este un organism colegial cu rol consultativ. Se compune din managerul muzeului, cercetător științific, muzeograf, conservator și un specialist din alte instituții, numiți prin decizie a managerului.

 • 2. Consiliul Științific este condus de președinte care este managerul muzeului, un secretar și se întrunește în ședințe semestriale, ședințe extraordinare sau de câte ori este necesar.

 • 3. Componența, atribuțiile, organizarea si funcționarea consiliului științific se stabilesc prin regulament de organizare și funcționare, aprobat de Consiliul Local, __potrivit dispozițiilor legale in vigoare.

 • 4. Consiliul Științific are următoarele atribuții:

 • a) propune teme, programe și direcții de cercetare;

--- c) dezbate și avizează programele anuale-și multianuale, de cercetare științifică

ale muzeului și face propuneri:                  

 • - _ .liLaualizează și avizează lucrările de cercetare elaborate d'e specialiștii muzeului

și- de către colaboratori, atât în cadrul programului de cercetare,zi?ât și în cadrul unor eerrtracte de-eelaborare;

 • - - - - e) avizează ternarica~și conținutul științific                               4"

___ f) analizează și avizează publicațiile stiintilic^Șîiboiiițc^iiVoorclonatc ele muzeu

propuiîeri;

 • - *•- g) analizează și avizează tematicile științnfite de organizare sau reorganizare a ^X/zitiilof^ bâză, sau a unor sectoare ale acestoM;- - - ț

TU

ia cerere


tmu


B v i fa htBnferso naiului.


e cercetămfbflf cu-


"Ț2Z gradul I—din cadrul imuzeului, după împimrrea' vârsler-’iegale de pensionare respectarea legislației în vigoare;

!           i) îndeplinește orice atribuții de natură s^-asigure buna desfășurare a activității de

- - cercetareiștiințifică din cadrul muzeului. .          ----


' - Art. 28.                      —      —

 • 1. Comisiile de specialitate sunt organizate de către Consiliul de Administrație și funcționează pe baza deciziilor managerului.

 • 2. In Muzeul Țării Făgărașului „Vaier Literat”, funcționează următoarele comisii

de specialitate:

 • a) Comisia de inventariere a Patrimoniului muzeal;

 • b) Comisia de evaluare a patrimoniului muzeal;

 • c) Comisia de monitorizare și îndrumare metodologică cu privire la sistemul de control intern/managerial

 • d) Comisia de inventariere a Bibliotecii-fond documentar;

 • e) Comisia de inventariere a gestiunii instituției;

o Comisia de achiziție a obiectelor muzeale și a obiectelor de stand, care funcționează conform prevederilor legale în domeniu;

 • g) Comisia de recepționare a lucrărilor de reparații și de investiții;

 • h) Comisia de casare;

 • i) Comisia tehnică de prevenire și stingere a incendiilor;

 • j) Comisia profesionala și de promovare;

 • k) Comisia de disciplină;

 • 1) Comisia de recepție a materialelor intrate în magazia instituției.

3. Comisiile se numesc prin decizia managerului și se aprobă de Consiliul de Administrație.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII IVXALE

Art. 29.-

___1, Pre-vedcrile prezentului Regulament clF 'Organizare și Funcționare se completează ciTdispozițiile actelor normative în vfgpâreFale~G0nsfliului~Local Făgăraș și ră Fișele peșterilor.                             —---------gr

ț Pe baza-srcu respectarea prezentului ROFcCQn.sijiut deVAdminMraiie hotărăște adopmre.n urm^Șî^relor regulamente:             _____ ___"

Regiiitinentul de funcționare a expoziții lor^^fianeiftlfiatemporarc;

Regiilămentu! privind instruirea custozilș^rtrix’il iTțfrmelor de conservare a

buTitfîlbr de mzeu; __                               ~î1 -

:C‘) Codul de conduită a personalului Muzeu 1 urcării F.uasâașa-iuL.. m.,- ;.it?raf‘:
Art. 30.          . ’                    —

Bugetul anual de venituri și cheltuieli se*tfprobă de Consiliul Local Făgăraș, iar _£TăspundereaZj)entru executarea lui revine managerului,~"îh baza contractului de \ _jîianagerneiTf.~ .     —1            __21 \ 211__

Art. 31.

Inventarierea generală a colecțiilor se efectuează o dată la trei ani, anual facându-se inventarierea prin sondaj.

Art. 32.

Gestionarea colecțiilor, recuperarea pagubelor datorate pierderilor sau degradarea obiectelor din vina salariaților sau a vizitatorilor se efectuează conform legii.

Art. 33.

Modificările la prezentul Regulament pot fi făcute numai cu aprobarea Consiliului Local Făgăraș.

Art. 34.

Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul Local Făgăraș. Cu aceeași dată își încetează valabilitatea orice alte reglementări contrare.