Hotărârea nr. 252/2019

HOTĂRÂREA nr. 252 Din data de 31 octombrie 2019 - privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul III 2019 la data de 30.09.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3. 505200. Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.pnmaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 252 Din data de 31 octombrie 2019

  • - privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul III 2019 la data de 30.09.2019

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

  • - proiectul de hotărâre,

  • - raportul nr. 68894/21.10.2019 al Direcției Buget Finanțe și Compartimentul Buget EBCIS aprobat de inițiator, prin care se popune spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, pentru trimestrul III 2019,

  • - avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei pentru Servicii publice comerț și agricultură, prestări servicii, Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș;

  • - prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată;

în conformitate cu art. art. 129 alin. (2) lit. b), art. 139, art.155 alin.(4) lit. c), art. 197 art.198 alin (1) și (2) și art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă execuția secțiunii de funcționare a bugetului local al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul III 2019, conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă execuția secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul III 2019, conform anexei nr. 2.

Art.3. Se aprobă execuția secțiunii de funcționare a bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Făgăraș pentru trimestrul III 2019, conform anexei nr. 3.

Art.4. Se aprobă execuția secțiunii de dezvoltare a bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Făgăraș pentru trimestrul III 2019, conform anexei nr. 4.

Art5. Anexele 1, 2, 3, și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Buget Finanțe, Biroul Economic Financiar și Compartiment Buget.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Biza Radu Stclian fin*

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, __ abținere, ~ împotrivă

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți la ședința - 16

Prezenta Hotărâre se comunică:

Instituției Prefectului Județului Brașov

Primarului Municipiului Făgăraș

Secretarului Municipiului

- Direcției Buget Finanțe - Compartimetul Buget

Colecție

Birou Unic

Cod F - 50
Cod indicator


VENITURILE SECȚIUNII DE FUNC-ȚIONARE^eod 00.02+09t1&+00.17) - TOTAL


48.02VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.05+00.06+00.07)

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 00.05

JURIDICE (cod 01.02)

Impozit pe profit (cod 01.02.01)


00.02


00.03


00.04


15.679,05 1


10.978,13


0,00


0,00


01.02


0,00

0,00


0,00

0,00


Impozit pe profit de la agenți economici                                       01.02.01

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE (cod 03.02+04.02)                                                      00 06

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)                                    03.02 , '

15.679,05

42,00

10.978,13

27,64

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici                                03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)         04.02

Cote defalcate din impozitul pe venit                                          04.02.01

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

>.        , ,    ,                                                                                        04.02.04

bugetelor locale

• 0,00_

42,00

15.637,05

14.937,05

700,00

1

j_

_o1oo

27,64

10.950,49

10.576,80

373,69

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)                                                                        °0-07

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)                                                                     05 02

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital                                05.02.50

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)                        00.09

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)   07.02

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)                         07.02.01

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)__ 07.02.01.01

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice.*)                           07.02.01.02

-------- ..... --

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)             07.02.02

“ Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)    - -                          07.02.02.01

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *1- -                        07 02 02 02

0,00

8.000,00

8.000,00

5.935,00

0,00

0.00_____

1.395,00 0,00 0,00-   -

0,00

560,00 110,00_

0,00

6.324,00

6.324,00

4565,73

-4525,56

-1260,26

730,92

—/r

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restanțe din anii anteriori din       __ __ __

. xa-Ai                       0/.02.02.03

impozitul pe teren agricol                  siî X * '

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru z^.1—                        07.02.03

Alte impozite si taxe pe proprietate                 .                            07.02.50

.__.

■$450

U .

15.380,011

j/guuz,3b

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02,02+14.02.05+11.02.06)          11.02

- .....- ........ F44       _                   ____

12.859,00 ■

47.2,45 _e

>ume defalcate din taxa pe valoarea adăugată Penjr^ finanțarea cheltuielilor Jescentralizate la nivelul județelor             Fii T

0,00

■4» —— —

TT : 1

r z■fru.xx.. --         - iî—

Jx.

.__ki»_________ __

f* .

WT—rn--------

* onr

_    .JOnOi^ -3

fifcrî'4                           'dfl

tl

din taxa pe vai

-a nivelur-uu — u—r

•jTTT.. finai ițaiyiheltuieiiioi ui, sfcviuul ■tri'.Ji 51


Jume defalc deicentrafiri Municipiului bucurești

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri


11.02.UZ
11.02.05


0,00


9.584,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si-SeTvicii (cod 12:02707)

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugaî^pentru echilibrarea bugetelor loca 11.02.06

12.02

9.044,00 0,00

— •*

_ Taxe hoteliere                          ;    , j              7--T

12.02.07

100 1 •

î o.oo__

--—r

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15,02,50)

15.02

14,00 —

- 17,81 ~

Impozit pe spectacole

15.02.01

4,00

3,38

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

10,00

14,43

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

2.507,00

2.112,10

impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

2.100,00

1.979,49

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

0,00

1.540,47

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

0,00

439,02

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

16.02.03

400,00

126,71

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

1

7,00

1

5?9C

A6. ALTE IMPOZITE 51 TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

50,00

46,05

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

50,00

46,05

Alte impozite si taxe

18.02.50

50,00

46,05

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

5.705,67

4.618,31

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1.450,00

664,47

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1.450,00

664,47

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

150,00

100,83

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

1.300,00

563,64

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) *)

30.02.08

X

0,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

x

0,00

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

X

X

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0,00

0,00

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0,00

0,00

Alte venituri din dobânzi                         —

31.02.03

0,00

0^0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34^2+35.02+36.02+37.02)

00.14 ''

4.255,6>\

3.953,84

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.O2.08 + 33.02.10 +

33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)-----

33.02

1.361,00- '

1.149.84

• •

Venituri din prestări de servicii                       t ț .

33.02.08

1.300,00

1.102318

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intfetinerea copiilor in cres<33.02.10

"ontrihi/Nn—npr^nanplor hpnpfiriarp aIp rAntinpliif           L,rn~i7i1               32 09 1?

40,00

5,00

1,00

25,65

• *

faxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

oii

|l *• • < Ml

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea coWof în unitățile de

33.02.27

0,00

_ r n nr*

i

imtectin snr.ială . ....    ..

__-

33.02.28

1S.OO

1871

/enituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, inwjtotii si despăgubiri

33.02.50

0,00

- —            VJ1 4

u,Tuj

\

/enituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

13,00

5.40=

___ 7

axe.£xirajudiciare de timbru            - - - —■ 1 *—

34.02.02

6,00

2,47

1—

/

dte venituri din taxe administrative, eliberări permisțrf

34.02.50

7,00

2

X ;

77            U

iii

iT!

1

t—r s -i >


5 confiscări (<

si alte saniAiuii! «ipuiuienzi, penalita tort dm amer

Penalitati pentru nedepunerea sau depjjnerea_djJhtirziere a declarației de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abăfidonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii ; Ajtg.amenzi, penalitati si confiscări

Diverse venituri (cod            —

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.07+36.02.ll+3fixÎ4+36.22+36?23+36.32+36.02. 36.02

50)............ ...........:

Venituri din aplicarea prescripției extinctive _

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice Taxe speciale

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

Venituri din ajutoare de stat recuperate

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare.si|jtă____ ______________________________

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic Taxa de reabilitare termică

■^702.01

1.200X0 -

a 14.03

a

—-•

35.02.02

0,00

__0,00

35.02.03

0,00

./jD,00

35.02.50

WLk -

4.443,00 .; ^-L325,44


36.02.01

36.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

36.02.06

4.140,00

1.705,78

36.02.07

0,00

0,00

36.02.11

0,00

0,00

36.02.14

3,00

5,90

36.02.22

0,00

0,00

36.02.23

0,00

0,00

36.02.31

0,00

0,00

36.02.32

0,00

0,00

36.02.32.02

0,00

0,00

36.02.32.03

0,00

0,00

36.02.50

300,00

213,76

37.02

-2.774,33

59,13


Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod

36.02.32.02+36.02.32.03)       „ ...     _________ ______________

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

Alte venituri

37.02.01


98,14


98,13


37.02.03

-2.872,47

-39,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

Donatii si sponsorizări

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a .bugetului local (cu semnul minus) _________________

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)                         .__

00.17

2.421,42

87,66—

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

2.421,42

87,66

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 +42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.’O2;54)

42.02

4,89

4,91 —

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea loetrirrței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri             __________———___

42.02.34 /

4,89

4.91 ___

—42.02.42 ?< /

0,00

0,00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA wrtp I errrerrtate-de APIA

Subvenții de la alte administratii (cod              __1


"43.02

2.416,53

82,75

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentfi^zfithctia copilului

43.02.01

0,00

0,00

i i

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bug^efeJocale, pentru

43.02.04

0,00

0,00


•-HM


finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forteuSe munca si subvenționarea locurilor de munca                      •' j '

SubvenUHWwitede ia alte bugete locale pentru instituțiîf^ie asistență socială’ pentru persoanele cu handicap

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județetwsentru ajutoare în situații dp.sxtremă dificultate **)             . _ . .      __—

0,00
43.02.08

0,00

_0,00

_

-4-

*

țj

” i

3.:~ ~LT~______=_    _       " TZI

r n                                                                         f


EXECUȚIA ffl i a chpi ti un i

DENUMIREA INDICATORILOR

i                           r

Cod indicator.

PREVEDERI

REALIZĂRI

' -—

Trim III

Trim III

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARĂ [cod 50.02?+ 59.02 + 63:02^

149.02 SF

47.236,14

35.939,58

• - -

+ 70.02 + 74.02 + 79.02)

1                                                                                 !

- —

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

10.529,80

8.601,16

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

9.627,80'

7.861,28

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.824,20'

6.694,63

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.218,80

967,87

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

9,70

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

600,00

226,92

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

1

84

-24,90

-28,14

Din total capitol:


Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

Autorități executive

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor Alte servicii publice generale                         ___

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

JITLUL III DOBÂNZI                    __ __

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

Trnd'ifi n? TT5+iTfi_n7.n7+t;fi n? nnl ______

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA


51.02.01

51.02.01.03


9.627,80,     7.861,28

9.627,80     7.861,28


^ggra ce [cod 6(L02.0 2)

Ordine publica si siguranța naționala (cod

$1^02.03+61.02.05+61.02.50)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII


54.02

758,00

629,28

10

725,00

610,69

20

33,00

18,59

85

0,00

0,00

54.02.05

0,00

0,00

54.02.06

0,00

0,00

54.02.07

0,00

0,00

54.02.10

758,00,

629,28

54.02.50

0,00

0,00

55.02

144,00

110,60

20

0,00

0,00

30

144,00

110,60

56.02

0,00

0,0(1.

S9XW--

2.792,00

2.301,58

60.02 —-

0,00

0,00

61.02

2.792,00

2.301,58

20

31,00

23,43

51 SF

2.761,00

2.278,15

61.02.03

2.761,00

2.278,15

61.02.03.04

2.761,00

2.278,15

61.02705

31,00

23,43

61T12-.50

0,00

o,oq
*


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIstal capitol:-- -    --------

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

Politie locala

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție|c|/ilji nonn

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranțeiFT

TInvatamant- (cod 65.02.03-1 u[kj'

țgs i y----a-- -'.ĂSp-

* '•*

i-^-4 u

---r~

*4.293,41     2.311/64

ju 1     -

3.574,11

1.978,35


i. izd

• «57

369,00

121,27

59

360,00

221,69

■ RS

-9,70

■qr.7


h

—T—


TITLUL XVIF-PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN

ANUtrCURENT(85.01) _                           ~

Din total capitol:                                        ------

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) învățământ preșcolar

65.02.03            408,OC',       258,81

65.02.03.01         408,00       258,81

învățământ primar

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

învățământ secundar inferior

învățământ secundar superior

65.02.03.02           0,00         0,00

65.02.04          3.652,22     1.857,56

65.02.04.01       1.728,50       807,82

65.02.04.02       1.923,72     1.049,74

1 /

Sanati TITLUL

TITLUL

Din tot 5 6

S A

Invatamant profesional

65.02.04.03

0,00         0,00

nternate si cantine

65.02.11

187,19       185,27

Xlte cheltuieli în domeniul învățământ a te (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

65.02.50__

66.02

46,00        10,00

1.318,77     1.049,55

1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

51

1.187,53     1.017,88

VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICI

131,24        31,67

al capitol:

ervicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod

6.02.06.01+66.02.06.03)

Spitale generale

Unități medico-sociale ervicii de sanatate publica 'te cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.06

66.02.06.01

66.02.06.03

66.02.08

66.02.50

66.02.50.50

131,24        31,67

131,24        31,67

0,00         0,00

1.187,53     1.017,88

0,00_       0,00

0,00         0,00

Cultura, recreere si religie (cod

57.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

67.02

10

7.300,17     5.096,86

165,00       139,12

1

FiTLUL FfTLUL rtTLUL

rrnuL

II BUNURI SI SERVICII

20

1.420,87       679,00

VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUB1ICE

X ALTE CHELTUIELI                _____ ___

XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIn i idcmt/oc ni \

51

59

81

85

4.594,70     3.786,92

824,60       247,85

295,00       243,97

0,00         0,00

[

Tirîtotal caoitol:

• —--------

-----'Se

-A- î

rvicii culturale (cod 67.02.03.02 la

.-63708^67:02 TI 3.12+67.02.03.30)

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale_j

Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte

Scoli populare de arta si meserii

^16-7.02.03          2.720,17     2.104,32

«jL67.02.03.02         185,00       152,37

* 167.02.03:03       1.490,00:     1.236,19

67.02.03.04          0,00         0,00

7^67.02.03.05          0,00         0,00

ț < *     Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii

67.02.0

67.02.0

3.06        842,70       566,43

3.07___ 0,00          0,00

3:G8-          0,00         0,00

M2       202,47      149,32

tradiționale

r

• .Uz.U.

0? &

r~«Tu

i.

—-v

t


'            ‘ ' ^N^l'.rvicii cultural                     --

■ 1*     1

—«

’l 1

■co__: iafl

:=__—J

.. ------,

! “"Servicii țe^teative si sporffi? (cod 67:02 : '>                     *

sport                           _____

fe/wțyyui

23

2.2

S4— 5,00

7 «iz,o.

1 984,?C

) î

-X.

67.02.05.02

61,47

0,0C

- —

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, b.azfi^ j           sportive si de agrement

67.02.05.03

548,00

433,31

'

Servicii religioase

67.02X16

238,70

140,0C

4__ .AIte_$eE£KB_în domeniile culturii, recreerii st religiei__» :-f____

167.0250__

1.469,83

434,93

5--

r Asigurări si asistenta sociala                              ---

cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+

68.02

9.606,81

8.689,03

68.02.15+68.02.50)

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.509,84

6.342,66

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

926,28

488,78

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2.098,01

1.801,48

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

72,68

56,11

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

5.948,00'

5.648,74

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

5.948,00

5.648,74

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0,00

0,00

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0,00

0,00

Creșe

68.02.11

639,72:

519,46

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0,00j

0,00

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

412,89

152,00

Ajutor social

68.02.15.01

48,00

0,99

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

364,89

151,01

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

2.606,20

2.368,83

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02]

69

7.691,18

1

5.656,76

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02.07+70.02.501

70.02

3.975,28

2.220,33

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

20

3.975,28

2.220,33

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01   ____

.... 0,00'

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor                  — 70.02.03.30           0,00         0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

---70.02.05

0,00

0,00

__ Alimentare cu apa

---70.02.05.01 :

0,00

0,00

. Amenajari hidrotehnice

—+70 02.05.02 .

0,00

0,00

□ luminat public si electrificări rurale

— *170.02.06

- -3 *              --------

650,00

447,75

A'&nJentare cu gaze naturale in localitati

+ t75.02.O7

0,00

0,00

-AJte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării.

<3.325,28

1.772,58

_T -    -

Protediafriediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

■-1:73 02

3.715,90

3.436,43

TITLUEi BUNURI SI SERVICII

3.715,90

3.436,43

Din toîaRapitol:

R ^d&cerea și controlul poluării

Ț4-.02.03

0,00

0,00

ScȘubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02074.02.05

3.715,90

3.436,43

Salubritate

74.02.05.01

3.715,90

3.436,43

fi.«Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

*        05 02

0,00

0,00

C: irizarea si tratarea apelor reziduale

[J7].02.06

0,00

0,00

jffl ■■

3

|bU4 ACT- : :CONOMICl

' ; ' ^3                P "Ț.:         i ! J

' Tnm.HI ~

—rrj

-1

-

1 4332+11757+?.3,o/+$4.02+87.02) Je ‘       ~T~

Acțiuni generale economice, comerci

- 'îf       P, •____ __

ale si de munca (rod SO/J/.u’l), .80.02                  0,0

0,0(

■•■fi 1'0

Combustibili si energie (cod 81.02.0

TITLUL IV SUBVENȚII

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

ANUL CURENT(85.01)

6*81.02.07+81.02.50)            81.02              170,0<

40        _     170,0(

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN . =_y   85    ----- 0,0(

a

)

T

)'

170,0t

170,0C

0,0C

Diritotal capitol: ~~

; i .     .—-

Energie termica

' Alti combustibili

Alte cheltuieli privind combustib

. _ .         _ _ . . .......  , * . JJ.

_____ 81.02.06~ '       170,0C

81.02.07              0,0C

li si energia                        81.02.50                0,0C

170,00

0,00

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura s

TITLUL II BUNURI S[SERVICII

Din total capitol:

I vanatoare (cod 83.02.03)      83.02                 0,00

__20 ____ ________0,00

i

0,00

0,00

Agricultura (cod 83.02.03.03+83 Protecția plantelor și caran Camere agricole

Alte cheltuieli în domeniul Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.0 Drumuri si poduri Transport în comun Străzi

Transport feroviar

Transport aerian (cod 84.02.06.0 Aviația civila

Alte cheltuieli în domeniul transpc

.02.03.07+83.02.03.30)           83.02.03 i         0,00

tină fitosanitară                  83.02.03.03            0,00

83.02.03.07           0,00

agriculturii                       83.02.03.30            0,00

+84.02.06+84.02.50)             84.02             3.534,00

20               3.450,00

51                  84,00

_____ _ ' _

1 la 84.02.03.03)                 84.02.03          3.450,00

___           84.02.03.01           0,00

84.02.03.02____     0,00

84.02.03.03       3.450,00

_______ 84.02.04              0,00

2)                              84.02.06____ 0,00

_              84.02.06.02          0,00

jrturilor                         84.02.50             84,00

0,00 0,00 _____ 0,00

0,00

2.063,10 _2.053,10

10,00

2.053,10 _0,00

0,00

2.053,10

0,00

0,00

0,00

10,00

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEJ

REZERVE_

EXCEDENT 98.02.96

Excedentul secțiunii de funcționar

DEFICIT 39,02.96

Deficitul secțiunii de funcționare

:ICIT__ 96.02                  0,00

__             -92.02

98.02                 0,00

e                              98702.96              0,00

99re2-                0,00

99.02.96              0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

i

• £s+od

PREVEDERI

■ VIII Lui

REALIZĂRI

7 .

__li __î— -

Trim III .

Trim III

VENITURiLESECȚIUNII DEDEZVOLTARE

00.01 SD

62.777,75

4.235,38

(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

2.939,71

112,04

1 VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

2.872,47

39,00

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

2.872,47

39,00

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

2.872,47

39,00

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22)

36.02

0,00

0,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0,00

0,00

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea rfcri ih>i cp!emir

36.02.22

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenti ( rnd IR m     +  07-37 O?)

36.02.32

0,00......

------ -0,00 -

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor nrororionfi pforpntn cprtinnii ri o H o 7\/n |t 2 r o

36.02.32.02

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.0 37.02

2.872,47

39,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

2.872,47

39,00

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

67,24

73,04

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

,39.02

67,24

73,04

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0,00

0,00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului 39.02.03

65,27

71,07

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

1,97

1,97

al statului sau al unităților administrațiv-teritonale

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0,00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod /ir» ni a * a(\ nn i zO

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea

40.02

0,00

0,00

golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea

40.02.13

X

0,00

cheltuielilorsecțiunii de dezvoltare**)

40.02.14 . 1

X

0,00

IV. SUBVENȚII feo

gao.18) -----

-OtrtT------7

34.520,5/

2.180,77

SUBVENȚII DE LA“A0TE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18   ___

_34.520.37 1

2.180,77

Subvenții de la bugetul de stat (cod

42.02.01+42.027uSwZi(&t79+4z7UZ7lu+42.02.12 la

42.02.20+42.02.29+42^2.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55)

- - 1

2.180,77

Subvenții prlrrgtț din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15 £1 > X

X

Subvenții de=ieFb‘upetul de stat către bugetele locale pentru

42 02.16 7?

1 788,00

1 788,00

Subveațjî-d-e la bugetul de stat către bugetele locale

L fl

• »

nentruJfoantarea aparaturii medicale și echipamentelor de comuViicații în urgență în sănătate

42.02.16.Clj

~ 1 ?88 nr

___1,788 00

Lfi

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a

42.02.17 _

_   0,00

0,00

Subvenții di&^ijiturile proprii ale Ministerului Sănătății către

42.02.18

0,00

0,00

Subvenții cătrii

|

pgj^etele locale pentru finanțarea programului

42.02.19 £

10,00

0,00

n

tîfcî

1

Ț 1 f

f f            1»*?|NDICAT «ilor .

r Rlal^h

J1-

—1.;      W

irrrf RT*'

. Îiir3|

•                                                          r i-l                                                      ■ .    1

Iti uugetial

uFjidt către bugețEe locale necesara::

ț.

susuntiții -ueruiam proieeieior ti n anta te o h ronduri exierne • îhz.u-1 tu1

'nerambursabile (FEN) postaderare                                 _____

♦     • yr* -

w

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29-

0,00

0,00

'Subventtljde la bugetul de stat către bugetele locale pentru 1 realizareatobiectivelor dedny.estitii in turism ...

42.02.4(7

0,00

0,00

Subvenții orimite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor

0,0O_T'

0,00

H5nall47.07 51 07)

* 4 z.02.5j-j

țSubventii primiterfe la bugetul de stat pentru finanțarea

42.QZS1Î02

0,00

0,00

• unor programe de interes național, destinate secțiunii de

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati

0,00

0,00

Finanțarea Programului

Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

28.732,74

94,88

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

3.999,63

297,89

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03+46.02.04)

46,02

245,32

0,00

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru

46.02.03

0,00

0,00

'4 te sume primite din fo

"duri de la Uniunea Europeană pent/u_

46.02.04

245,32

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 48)

48,02

25.072,35

1.942,57

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod

48.02.01

21.312,63

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

21.312,63

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0,00

0,00

Prefinanțare

.48.02.01.03

0,00

0,00

Fondul Social European (cod

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

,48.02.02

48.02.02.01

3.759,72

3.505,17

1.942,57

1.688,02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0,00

0,00

Prefinanțare

48.02.02.03

254,55

254,55

t ~r

MII LEI

-A J __

j.Lii

PREVEDERI

1 REALIZĂRI

D E'N'U MIREA INDICATORILOR

tCod indicator;

L-

Hj_____

: ' {'fii

-Trim Ml---

— - Trim III -

CHELTUIELILE StCTfDNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 +

70.02+74.02+79.02)

49.02

69.253,05

5.581,85

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

4.856,50

2.378,13

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

4.856,50

2.378,13

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55 SD

20,00

18,43

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

(FEN) postaderare

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

56

30,15

29,63

(FEN) postaderare

58

4.388,17

2.174,03

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

418,18

156,04

Din total capitul:                                                                   i -                                   (

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

4.856,50

2.378,13

Autorități executive

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

51.02.01.03

59.02

4.856,50

70,00

__2.378,13

65,97

Ordine publica si siguranța naționala (cod

61.02

70,00

65,97

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

70,00

65,97

Din total capitol:

1

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0,00

O,o6

Politie locala

61.02.03.04

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă non 61.02.05               70,00             65,97

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

61.02.50

63.02

0,00

26.163,47

0,00

2.388,70

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile | FEN) postaderare

65.02

56

525,50

0,00

1,08

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

525,50.

1,08

Din total capitol:         ___

I

învățământ preșcolar s

i primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

68,50;

0,00

învățământ preșcolar

65.02.03.01

0,00

0,00

învățământ primar

65.02.03.02 _

i '      -68,50

________ 0,00

învățământ secundar ^cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04_____

' —a-45700

_______ 1,08

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

'-3 .0,00

0,00

invatamant secunoar superior

65.02.04.02

65.02.04.03

65.02.05

_ 457,00

1,08

învățământ postiiceal - '

0,00

Servicii auxiliare penȘi-

^ftrcatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

t 10,00

0,00

Internate si caSSf^pentru elevi

65.02.11.03

7 + - U.00

0,00

Alte servicii au&jfi

see.

65.02.11.30

0.00

0,00

Alte cheltuieli în dorhej

îtil învățământului

65.02.50

0.00

__________0,00

Sanatate (cod 66.02.06+66Î02.08+66.02.50)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

66.02

51 SD

’?853,47

rvio.oG

2.249,1.3

0,00

PUBLICE

—--i

TITLUL XII ACTIVE NEFINAN

IARE      ___

2 1

71

» ‘5

f7

_2.249,13

1—

< -

1

♦ Țî

1 8-j

• «•- ---: 1

_ .......

; -»v----

1 L.IL.

• <-**

j _J - O A i o 1-, i.j; ____        n

tt1 "=:?■* PJî “A l l z a K i "

j 1

□eruit

<■ p~+~L.,.T s.1 • iT.TV: CU paturi (<X>M            __--

ii’.'t                                                         b6.U2.Ub Ol •

5    —*1^53,4/) -51,    2.249,11

T 1' 3..853,4/, __    2.249,1?

Jk

s

Unități medico-sociale                                   66.02X16.03-

Servicii de sanatate publica                                       66.02.08

-fi— ____0,00 _____ o,or

0,00,             0,0c

Alte cheltuieli in-HSmeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)           66.02.50

0,00.             0,00

Alte instittrtti si acțiuni sanitare                               66.02.50.50

Cultura, recreere shreligie (cod -----’                                    ~'   1

67.02.03+67.02.05+67,02.06+67.02.50)- -

TITLUL VI TRANSFERURT1NTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI       51SD

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

58

(FEN) postaderare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                               71

0,00             0,00

21.752,87          138,49

0,00             0,00

- -              — ’ "t--

21.348,77          106,44

404,10           32,05

Din total capitol:

0,00

Servicii culturale

(cod 67.02.03.02 la                              67.02.03

21.548,87           138,49

Muzee

67.02.03.03

0,00             0,00

Instituții publice de spectacole si concerte                  67.02.03.04

0,00'             0,00

Scoli populare de arta si meserii___ >67.02.03.05

Case de cultura                                          67.02.03.06

__ 0,00             0,00

0,00!              0,00|

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice        67.02.03.12

Alte servicii culturale                                         ,67.02.03.30

21.548,87           138,49

0,00             0,00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)   '67.02.05

Sport                                                    67.02.05.01

204,00             0,00

0,00             0,00

Tineret                                                  67.02.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze

67.02.05.03 sportive si de agrement

Servicii religioase                                                   >67,02.06

0,00             0,00

204,00             0,00

0,00             0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei                67.02.50

Asigurări si asistenta sociala cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+      68.02

68.02.15+ 68.02.50)

FITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                _ _           71

Din total capitol:

0,00             0,00

!

31,63             0,00

31,63             0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

_0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0,00

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0,00

0,00

Ajutoare pentru locuințe__

68.02.10

—0,00

0,00

Creșe                       .

68.02.11

0,00

Unități de asistență medtCQ-sociale

68.02.12

< -0,00

0,00

Prevenirea excluderii soclâles (cod 68.02ÎI5.01+68.02.15.02)

68.02.15

x 1,3,00

0,00

Ajutor social      ----- ----------

68.02.15.01

__

-------Q7O0

Cantine de ajutor sociaî

68.02.15.02

0,00

Alte cheltuieli in domeniș^jfsjXh-arilor si asistentei sociale

68.02.50

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVÎEi^RE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI

APE (cod 70.02+74.02)           ț -

13.892,28

253,22

Locuințe, servicii si dezvoltare pțblica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

70.02.07+70.02.50)          " 1

1 ^,48

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55 SD

31,00

19,20

l itlul X Proiecte cu finanțare dffiljpnduri externe nerambursabile FEN) postaderare

58

3.4HC&:— Țț!

— -0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANC^Xl^Ț

71

liFH i

—:—95 28

2

tTf

■ —FFT

Locuințe (cod 70.0Z0Ș.01+70.02.03.30)

70.02.03

- -3,425,09

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

; J.4,425,09

0,00

Alte cheltuieliTrTdomeniul locuințelor

70.02.03.30__

'      0,00

0,00

AllmAnFAf/)                      tari it4rtr*îro Irrxri 7(1 (17 A®» A1 7i 7A A7 flC       1

! >-W 91 nn

i i K 1o ■■■■.-      .. g.?"_ .cijo'i < 11U i   ■ J——llt |LUU 'U UtuJvl ’ / 1 /UJZ.V-

Alimentare cu apă

70.02.05.01

—— -

19,20

_____31,00

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0,00

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

10,00

0,00

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

80,50

17,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si

dezvoltării corni 70.02.50

1.039,64

78,28

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

9.306,05

138,74

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55 SD

21,00

19,42

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

171

9.285,05

119,32

TITLUL XIV ACTIVE NEFINANCIARE

72

0,00

0,00

Din total capitol:

Reuuceiea și controlul poluării

74.02.03

2.333,78

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02 74.02.05

1.595,00,

19,42

Salubritate

74.02.05.01

1.574,00

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

21,00

19,42

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

5.377,27

119,32

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

79.02

24.270,80

495,83

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0,00

0,00

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

125,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

125,00

0,00

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

125,00

0,00

Alti combustibili

81.02.07

0,00

0,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0,00

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

138,95

133,11

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

138,95

133,li

Din total capitol:

X

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

13,00—

10,81

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

.'0,00

i            1

0,00

Camere agricole

83.02.03.07

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domenrrrt agriculturii

83.02 03.30

lă.ilU’-

10781

;-» __

83.02.50

125      ____

12230 —

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

24.006,85

362,72

IIILUL VII ALIE IRANSEERURI

55SD

0,00^7-

0,00

IIILUL XII ACIIVE NEHNANCIAHtt^eț

71

24 ocs-sset1

362,72

Din total capitol:

+1 i

Transport rutier (cod 84.Q2.O3ȘO1 la 84.02.03.03)               84.02.03          24 0Q6,8Sțr~       362,72

Drumuri si poduri                                      84.02.03.01       23.720,4’Sr      107,00

Transport în comun i_a : Străzi

84.02.03.02

84.02.03.03

116,00^-

85,68

170,04

170,38

Transport aerian (cod 84.02^^0£)'

84.02.06

o.oih, T

.OHO

Aviația civila

84.02.06.02

0,oatU

0,00

__V~

? r

i

3

11 ț

» r -

♦ J I

•"T '


Alte cheltuia ■ -]■ dur


-țranspo rturilorf


U-Q-B


1 '*                          ~-^r -       i»*- -,_______         .

-----ț Alte actnjnreconort-iki- |cod87.02.01+87.02.03la

’ 87.02.05+87.02.50) .       -

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT/ DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT 98.02.97

Excedentul secțtanirde dezvoltare

DEFICIT 1’ 99.02.97      -____1

Deficitul secțiunii de dezvoltare


84.02.50

_____-Ln.oo

87.02

J2o.oo

0,00

96.02

---0,00

0,00

97.02

. Io,00

0,00

98.02

Tjqjjq

- - , o,co

98 02 97

*3 r'r\. -

“ U,0U

99.02

- 7).00

0,00

99.02.97

0,00

0,00


pȚvlNnVRIAt'SECTIUNif PE FUNCTIOj


ECUTIA BUGET'


E AL INSTITUȚIILOR PfcH»

; FINANȚA TEINTEGRĂL^SAU PARȚIAL BtN VENITURI PROPRÎT, “ . DETALMVPLA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE, PE ANUL 2019


MII LEF

DENUMI R E~V)rN PICA TO-R4 LOR     _

Coa inaica-ter+

PREVEDERI i

REALIZĂRI-

. Tnm-lU

Trim III

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

00.01 SF

56.865,27

48.607,67

1, VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

26.512,31

21.388,71

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0,00.

0,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

26.512,31

21.388,71

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

50,29

53,10

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10

30.10.05

50,29

50,29

53,10

53,10

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) *)

30.10.08

X

X

Venituri din diviuenae de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

Dividente de virat de către societățile

Irt r-n rsnitol m ca i^r itor rlo c+cH

și companiile naționale ș

130.10.08.03

X

X

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

; 30.10.09

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0,00

0,00

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0,00

0,00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

26.462,02

21.335,61

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08

33.10

26.607,76

21.239,27

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

522,22

312,95

Venituri din prestări de servicii

Taxe și alte venituri din protecția mediulu

i

33.10.08

33.10.09

1.419,41

0,00

1.294,19

0,00

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate                    33.10.13

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantim33.10.14

0,00

707,55

0,00

499,01

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa                —

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive .__    __________ . ‘__________________________ ________

33.10.16

0,00

0,00

33.10.17 _ __

33.10.19

9,80

31,59

9,80

----?5_33

Venituri din cercetare —----------

33.10.20

0,00

.0,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de — sanatate                     L-—

33.10.21

20.300,60 _

16£03-83

Venituri din contractele incheiate_cu dir+C-

i^-de-sanatete-pu bl i c a

’----

din sume alocate de la bugetul de stat. •?

33.10.30

3.004,33,-

Venituri din contractele încheiate cLufe^ttife de sanatate publica

: «

din sume alocate din veniturile propriiSjfc

Ministerului Sanatatii

33.10.31

0,00

i),oo

Venituri din contractele incheiate cu irgffiutiile de medicina.legala

33.10.32

33.10.50

0,00

Alte venituri um prestări oe servicii si angli

ictivitaii__

bl2,Zb

ri'?-57

vemturLdin taxe administrative, eliberări permiSe.(cod 34.10.50)

34.10

0,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0,00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50) Irț-

35.10

0,00'

: «3, OG

Alte amenzi, penalitati si confiscări

1 1 ii

35.10.50

0,00

• ■ f •

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36 10.50)

36.10

0,00

l j.

—‘ —--

prodtttei ea         < â-a {jurat

Sfrne provenite dirtQiaffț.ii^O jgetară a amlor precedenți (cocțț ^.10.32.02+36.103X03):-----              .....

4 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, "

pfpront^ cerii un ii do^rlp.zj/jriltsrp-

f 36.10.04 —

.36.10.32

36.10.32.02

0,0a,

o.oc

o,oc

o,oc

- 'Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, ... sfere r» te cert i 11 nii Hp fi înrtinrvarp

36.10.32.03

7 0,00)

o,oc

Alte venituri                   ~~        _    . ^_T...

36.10.50

Q.ob

-4

_ — • _ —

----------------.

--“T

37. m m+37.in.nț+37 10 ‘toi

37.10

-145,241      96,34

Donații și sponsorizări

37.10.01

68,45

96,34

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Alte transferuri voluntare

37.10.03

37.10.50

-214,19

0,00

_q,q_o 0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

0,00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)

40.10

0,00

0,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod

40.10.15.01+40.10.15.02)

40.10.15

0,00

0,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0,00

0,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

■'40.10.15.02

0,00

0,00

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

0,00

0,00

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06)

41.10

0,00

0,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa

41.10.06

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

30.352,96

27.218,96

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

30.352,96

27.218,96

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0,00

0,00

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

i

42.10.43

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

Subvenții pentru instituții publice      ___

43.10

43.10.09

30.352,96

7.439,70

27.218,96

6.075,07

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății        ---

43.10.10

131,24

31,67

Subvenții din bugetul FNU de asigurări de sanatate ăentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

22.782,02

21.112,22

'J DETALIAT LA CHELTUIELLPE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE, PE ANUL 2019

—-j

MU LEI

- •

i

DENUMIREA- LN DLC;A|F O R 1 L 0 R — — —

Cod      PREVEDERLr

——--- indicatul

Trim IM

' -REALIZĂRI

■ i ț ' ;■ ■■ -: - -— Trîrv\ IU

— -•

- ........ .........

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod        49.10           57.020,3?

)|     47.772,86

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)            50.10

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

(cod 61.10)                                                            59,io               2.761,0C

2.277,24

Ordine publica si siguranța naționala ( cod

61.10.03+61.10.05+61.10.50)

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAl

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

61.10

_______ 10

20

1

__ 2.761,00       2.277,24

2.529,10       2.169,19

242,40        118,60

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

-10,50          -10,55

1

Din total capitol:

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

Politie locala

61.10.03

61.10.03.04

__2.761,00_    2.277,24

2.761,00       2.277,24

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.10.05                0,00           0,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței național 61.10.50

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD                 63 1Q

65.10+66.10+67.10+68.10)                                                          54.160,97

Invatamant (cod

65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)          65.10              1.596,55

45.465,93

998,28

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

——

10                  514,83

20                  1.082,16

370,61

628,83

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECI ANUL CURENT(85.01)

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.OH învățământ preșcolar                 --

învățământ primar

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65/ _______învățământ secundar inferior

învățământ secundar superior

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

5a’natăteȚcod"66.10.06+66.10.08+66.10.50)         Ț ?

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL                 ___

59                      0,00

JPERATEIN 85

-0,44

_________________________________________________ i

65.10.03.02 65.10.03             875,35

65.10.03.01          551,67

65.10.03.02          323,68

10.04.03)   65.10.04             644,27

65.10.04.01        / 95,02

0,00

-1,16

605,32

412,85

192,47

__378,34-

72,30-

- •

*9 t

--—-65rl€L04.02         549,25

__.65.10.50               76,93'

66.10             46.367,78

-L          10 -               38 171,90'

306,04 _

-

39.904,05 .

32.734.97 i

► St

TITLULII BUNURI SI SERVICII

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDE

INUL CURENT(85.01)

Din total capitol:

r * i

T •

20                  8.059,96,___ 7.107,92

1/11 n?           cc ci

iNTI SI tjcUPERATE IN g

-  '                              ^5

_ -5,35

i

i--

J T

Servicii medicale în unități sanitare cu paturîȚ

___ .Spitale generale

-     Unitati medico-sociale

i —.

1

66.10.06

~~66710.06.01

46.367,78

46.367,78

0,00

39.904,05 -

39.904,05

!

- jl:

U— --66:10.06.03

0,001

itr
=•         recreere -aMgie (67.10'.03'fqiigiMJ3+t>/xxu-aur~

ttteuet cheltuielile personal 1   _• ;_______

•ȚITEUL fl BUNURI SERVICII

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTHSTRECUPE

-|zo

:ratein 8S

6.196,64țț

2.473,01 —

3.720,26

* 2 582,82

ANUL CURENT(85.01)

-10,58

-10,-59

Din total capitol:                                   ~l\.

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod

- 67.10.03 - -•

3.834,94

--2496,08

--Muzee _                   - I_—1--

Instituții publice de spectacole si concerte--

--rb7.1U.U3.U3

67.10.03.04

2.925,41

0,00

_____1.916,10 ' 0^)0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0,00

0,00

Case de cultura

67.10.03.06

909,53

579,98

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

,67.10.05

2.361,70

2.067,52

Sport

67.10.05.01

2.361,70

2.067,52

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0,00

0,00

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

98,41

29,69

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

55,10

8,38

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

43,31

21,31

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

98,41

29,69

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0,00

0,00

EXCEDENT 98.10.96

98.10

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0,00

0,00

DEFICIT 11 99.10.96

99.10

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0,00

0,00

ANEX,


.7 LA HCL Nr.4£


WGETTiiTJE VENfTU


ĂL SECȚIUNII DE DEZVOCFĂf^AL-INSTITUȚIILOR-PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DINVENITURI PROPRII, PE ANUL 2019

MII LEI

- - - ■

~ 1 < ---

- ~i—1-- 1

PREVEDERI |

Trim III

REALIZĂRI 2

Trim III

DENUMIREA

INDICATORII OR —

~ Cod indicator

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+

i 00.01 SD

4.067,07|

1.986,73

1. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

i 00.02

214,19

0,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

214,19

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

214,19

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

214,19

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

214,19

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

2.519,93

1.986,73

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

2.519,93

1.986,73

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

,42.10

533,20

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate

42.10.39

i

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

— Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către__

bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

---echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către

---bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în -----sănătate

42.10.70

533,20

0,00

43.10

1.986,73

1.986,73

43.10.14

198,73

198,73

43.10.17

1.788,00

1.788,00

43.10.17.01

1.788,00

1.788,00


’—43.10.17.07


~ I .                                   —e—i--

—rStrme dm-veriitUTife proprii ale Ministerului Sănătății către

.bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătatOȚ^^B. IO: TTr&S' 7Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de

Altess 'reprimite de la UE ( cod 46.10.04)                          - 7 Îț

’ r j

-/3l,+.-,ume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programefe-Ț Operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

3 10.19

0,00

0,00

io

1.289,92

0,00

6.10.04

1.289,92

0,00


Sumezprtmite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si----

prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod'

48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10,33)

jH fftlcfl European_de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01 + ‘J0.'01.02 + 45..10.01.03) •)j^OOl

•   1

r1

FTȚ


43,03


43,03


0,00


0,00    1


:T '■M     w ---

-      ______ __________ -s-

Trin^

Trîff)

TTF

Sume prifnite în contul plăților efectuate în“anul direnr*”

48.io.owi

43, (£r

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48 10 01 02

0,00

0,00

Prefinanțare                                       rrț

48 10 01 03

0,00

0,00

-^T--W                ___jg.— CLdgflNEXA NR. 8 LWlCl Nr. VcTX

f=--~r___t| 1        .5__y  —-»>yg

ȘLCGETUL DE CHELTUIELI AL SEC0UN11 DE DEZVOLTARE ĂLHNSftTUȚIILOR PUBLîCE-ȘI ACTIVITĂȚltOR FINANȚATE

— -                  INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITLTRTPROPRII, PE ANUL 2019

MII LEI

r r               ------ - jzl-T

- - ..                     -      r                                                           -     -

i <          n'F’KF II IVI 1 R F A JNnifATHRI4 r> P ------

CocH

PREVEDERI

REALIZĂRI

: indicator

Trim III

Trim III

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

i49.10

5.906,70

2.166,34

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

5.706,70

2-166,34

58

61,48

30,78

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

5.645,22

2.135,56

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06.01+66.10.06.03)

i

66.10.06

5.706,70

2.166,34

i Spitale generale

66.10.06.01

5.706,70

2.166,34

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0,00

0.00

'Servicii de sanatate publica

66.10.08

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

166.10.50

0,00

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0,00!

0,00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

200,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

200,00

0,00

Din total capitol:

1

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 67.10.03

200,00.

0,00

Muzee

67.10.03.03 '

200,00.

0,00

Case de cultura

67.10.03.06

0,00,

0,00

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0,00 i

0,00

EXCEDENT (98.10.97)

98.10

0,00

o,odî

DEFICIT11 ( 99.10.97)

99.10

0,00

o,oo|