Hotărârea nr. 251/2019

HOTĂRÂREA nr.251 din data de 26 septembrie 2019 - privind modificarea şi completarea Art.i pct.4, pct.5 şi pct.6 la HCL nr. 230/ 26.08.2019 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ cu pe

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.251 din data de 26 septembrie 2019

- privind modificarea și completarea Art.l pct.4, pct.5 și pct.6 la HCL nr. 230/ 26.08.2019 privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Făgăraș

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.61968/1/10.09.2019 și Raportul Compartimentului de Resort al Compartimentului Monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă nr. 61968/10.09.2019 prin care se propune înlocuirea domnului Paler Aurel, din Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Ovid Densușianu” începând cu data de 03.09.2019 cu o altă persoană desemnată de Consiliul Local, și referatul de completare nr. 64866/24.09.2019 prin care se propune modificarea numărului de reprezentanti ai Consiliului Local în Consiliul de administrație la Colegiul "Aurel Vijoli,, și la Liceul Tehnologic „Dr. I.Șenchea” de la 3 reprezentanți la 2 reprezentanți, conform art. 4 alin(i) lit.d) din OMEN nr.3160/2017 prin care se modifică numărul persoanelor reprezentante ale Consiliului Local în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ care școlarizează în învățământul profesional și tehnic, inclusiv în învățământul postliceal,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere prevederile art. 96 din Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată,

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 4619 din 22.10.2014, pentru aprobarea Metodologiei- cadru de organizare și funcționre a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare ,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 1), alin. 7) lit.a., art. 139 alin 1), art. 196 alin. 1), lit. a, art 197, art. 198 alin 1 si 2 și art.243, alin.i, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică art.l pct.4 la HCL nr. 230/ 26.08.2019 prin care au fost desemnate un număr de 3 persoane reprezentante ale Consiliului Local Făgăraș în Consiliul de administrație la Colegiul "Aurel Vijoli” respectiv: dnul. Szasz Alexandru, dna. Fofeldea Nicoleta și dna. Dogaru Cerasela, la 2 persoane, astfel:

” Art. 1 pct.4” - Colegiul ”Aurel Vijoli” Făgăraș

-dl.Szasz Alexandru

-dna Dogaru Cerasela

- se modifică art. 1 pct.5 la HCL nr. 230/ 26.08.2019 prin care au fost desemnate un număr de 3 persoane reprezentante ale Consiliului Local Fagaras, la Liceul Tenologic ”Dr. I. Șenchea” respectiv: dna Pandrea Marcela, dnul. Pandrea Dan și dnul. Boieriu Daniel, la 2 persoane, astfel:

” Art. 1 pct.5” - Liceul Tehnologic ”Dr. I. Șenchea” Făgăraș

-dna Pandrea Marcela

-dl. Boeriu Daniel


-se modifică și se completează art.i pct.6 la HCL nr. 230/ 26.08.2019 în sensul înlocuirii domnului Paiet Aurel din Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Ovid Densușianu”, cu un alt reprezentant din partea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, astfel:

” Art. 1 pct.6”- Școla Gimnazială ”Ovid Densușianu” Făgăraș

-dl.Fleșariu Flavius

-dl. Mija Lucian

-dl. Mesaroș Claudiu

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiul Făgăraș, prin Compartiment monitorizare,coordonare unitati de învățământ și arhiva.


Hotărârea s-a adoptat cu 19 voturi pentru, __1 abținere, ~ împotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -19

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. Compartiment monitorizare, coordonare unitati de învățământ și arhiva

1 ex. Celor desemnati

1 ex. Unităților de învățământ preuniversitar de stat menționate

1 ex. Direcția Buget Finanțe

1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

1 ex. Afișare

Cod: F-50