Hotărârea nr. 250/2019

HOTĂRÂREA nr.250 din data de 26 septembrie 2019 - privind numirea Preşedintelui Clubului Sportiv Municipal Făgăraş şi aprobarea Contractului de management

ROMÂNIA

JDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.250 din data de 26 septembrie 2019

- privind numirea Președintelui Clubului Sportiv Municipal Făgăraș și aprobarea Contractului de management

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 60698/1/16.09.2019 și Raportul Compartimentului de Resort al Compartimentului Monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă nr. 60698/16.09.2019 prin care se motivează necesitatea numirii unui nou Președinte al Clubului Sportiv Municipal Fagaras și aprobării Contractului de management, ca urmare a demisiei dlui Gruia Constantin Marius nr. 3491/23.08.2019 și înregistrată la Municipiul Făgăraș sub nr.60698/23.08.2019, începând cu data de 23.09.2019,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Văzând prevederile Legii nr. 69/2000 privind educația fizica si sportul, cu modificările si completările ulterioare, ale HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice si sportului precum si ale Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, aprobat prin HCL nr.6/2015 cu modificările si completările aduse de HCL 188/2015,

In temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și ale art. 129, art. 139, art. 196 alin. 1), lit. a, art 197, art. 198 alin 1 si 2 și art. 243 alin.i alit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de încetarea mandatului d-lui Gruia Constantin Marius-Președinte al Clubului Sportiv Municipal Fagaras, cu data de 23.09.2019, ca urmare a demisiei nr. 3491/23.08.2019 și înregistrată la Municipiul Făgăraș sub nr. 60698/23.08.2019.

Art.2.Domnul Gruia Constantin Marius va prezenta Consiliului Local până la data ședinței ordinare a consiliului local din luna octombrie 2019, situația economico-financiară, modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în Proiectul de management.

Art.3. Se numește domnul Fielk Lucian în funcția de Președinte al Clubului Sportiv Municipal Fagaras, începând cu data de 26.09.2019 care va încheia cu Primarul Municipiului Făgăraș un contract de management în care vor fi cuprinse obiective si indicatori de realizat, remunerația lunara netă rămânând neschimbată.

Art.4- Se ap.               2 management pentru Clubul Sportiv Municipal Făgăraș, anexa

nr. 1 ce face parte integra^.          .enta hotărâre. Contractul va fi încheiat pentru o perioadă de 2

ani.

Art.5. Proiectul managerial cuprinzând obiectivele și indicatorii de performanță la a căror realizare se obligă managerul desemnat la art.2 va fi prezentat în termen de 30 zile de la încheierea contractului de management.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș pentru semnarea contractului de management.

Art.7. Președintele C.S.M. Fagaras va răspunde civil, penal si administrativ pentru modul de utilizare a sumelor alocate clubului.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment monitorizare servicii de utilitate publică și prin Președintele Clubului Sportiv Municipal Făgăraș desemnat.


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENA GIUNCA.


Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru, 1 abținere, ~ împotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -19

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex.Dosar de ședință

 • - iex.Colecție

 • - lex.Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex.Secretar general

 • - îex.Compartiment monitorizare servicii de utilitate publică

 • - lex.d-lui Fielk Lucian - președintele Clubului Sportiv Municipal Făgăraș desemnat

 • - lex.d-lui Gruia Constantin Marius

 • - lex. Clubului Sportiv Municipal Făgăraș

 • - 1 ex.Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex.Afișare

Cod:F-5OCONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Anexa nr. 1 la HCL nr.250/2019

CONTRACT DE MANAGEMENT

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

  • 1.1 SUCACIU GHEORGHE Primarul Municipiului Făgăraș, cu sediul in localitatea Fagaras, str Republicii 3, județ Brașov, in calitate de Angajator si

  • 1.2 de cetățenie romană cu domiciliul in localitatea.............., str..............., bl....., sc.....,

ap......, avand actul de identitate .... seria .... nr...... eliberat de .........., CNP ................, in calitate de

Manager,

Am convenit incheierea prezentul contract de management, in baza HCL nr.250/2019 cu respectarea următoarelor clauze:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

  • 2.1. Clubul Sporiv Municipal Fagaras încredințează managerului organizarea, conducerea si gestionarea activitatii sale, pe baza unor obiective si criterii de performanta, potrivit celor convenite prin prezentul contract si prin Regulamentul de organizare si funcționare a Clubului Sportiv Municipal, ce constituie Anexanr. 1 IaHCLnr. 6/30.01.2015 modificat și completat prin HCL nr. 188/28.10.2015

  • 2.2. Pentru activitatea desfășurată, managerul va fi remunerat conform prezentului contract.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

  • 3.1 Prezentul contract se incheie pe o durata de.......... de luni, respectiv de la data.............pana la data de

............și va fi raportat la HCL nr. 147/ 30.09.2014 în ceea ce privește obiectivele și indicatorii de performanță

 • 3.2 In condițiile îndeplinirii de către manager a obligațiilor asumate prin contract, la expirarea termenului prevăzut, părțile pot conveni prelungirea contactului.

IV.REMUNERAȚIA MANAGERULUI

 • 4.1 Remunerația pe care angajatorul o datoreaza managerului pentru serviciile sale este de ....... lei

brut/luna.

 • 4.2 .Plata remunerației se va face prin:

 • a) numerar la casieria clubului;

 • b) fila cec;

 • c) ordin de plata;

 • d) alte mijloace de plata potrivit legii.

V.DREPTURI SI OBLIGAȚII ALE MANAGERULUI

 • 5.1 .Managerul are, in principal, următoarele drepturi:

 • - dreptul la remuneratie/salarizare pentru munca depusa;

 • - dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

 • - dreptul la concediu de odihna anual;

 • - dreptul la securitate si sanatate in munca;

 • - dreptul de a beneficia de premii, potrivit legii;

 • - dreptul de a solicita angajatorului, atunci când considera temeinic si oportun,ihodificarea obiectivelor si indicatorilor de performanta.                                                     I '-J

 • - dreptul de a decide asupra modului de utilizare a bugetului alocat clubului sportiv, cu respectarea prevederilor legale;                                                              -bjViTv'5 *

 • 5.2 .Managerul are, in principal, următoarele obligații:

 • - sa asigure administrarea, gestionarea si integritatea patrimoniului clubului in condițiile legii;

 • - sa-si indeplineasca obligațiile pe care si le-a asumat, potrivit proiectului de management anexat;

 • - sa indeplineasca programele, proiectele si indicatorii de performanta, renegociabili anual, după incheierea bilanțului si adoptat de comun acord de către parti printr-un act adițional;

 • - sa indeplineasca obiectivele si criteriile de performanta prevăzute in Obiectivele de performanta anexate prezentului contract;

 • - sa elaboreze si sa propună spre aprobare proiectul de buget al clubului;

 • - sa asigure respectarea destinației subventiilor/alocatiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;

 • - sa elaboreze si sa aplice strategii specifice, in măsură sa asigure desfasurarea in condiții performante a activitatii curente si de perspectiva;

 • - sa selecteze, sa angajeze, sa promoveze, sa sancționeze si sa concedieze, după caz, personalul salariat, cu respectarea dispozițiilor legale;

 • - sa stabilească atribuțiile de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat, conform Regulamentului de organizare si funcționare, precum si obligațiile profesionale individuale de munca ale personalului de specialitate, aprobate prin fisele posturilor;

 • - sa adopte masuri in vederea indeplinirii bugetului anual de venituri si cheltuieli, pentru dezvoltarea si diversificarea surselor de venituri, in condițiile legii;

 • - sa administreze cu diligenta unui bun proprietar patrimoniul incredintat;

 • - sa reprezinte instituția in raport cu terții

 • - sa încheie acte juridice in numele si pe seama entitatii respective,conform competentelor sale;

 • - sa prezinte la termene si in condițiile legii, precum si ori de cate ori este necesar, situația economico-financiara, modul de realizare a obiectivelor si indicatorilor de performanta prevăzuți in Proiectul de management, inclusiv masurile pentru optimizarea activitatii,

 • - sa stabilească masuri privind protecția muncii si sa faciliteze cunoașterea de către salariați a normelor de securitate a muncii;

 • - sa indeplinesca sarcinile manageriale in scopul realizării eficace, eficiente si in conformitate cu dispozițiile legale a obiectivelor stabilite;

 • - să propună anual indicatorii de performanță pentru anii ............... determinând încheiere de acte

adiționale la prezentul contract;

 • - alte drepturi si obligații prevăzute de lege si de Regulamentul de organizare si funcționare a Clubului Sportiv Municipal, ce constituie Anexa la HCL Fagaras Nr. 6/2015 modificat și completat prin HCL nr. 188/28.10.2015

 • - neindeplinirea, îndeplinirea necorespunzatoare a atribuțiilor atrage răspunderea civila, administrativa si penala

VI. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI

 • 6.1. Angajatorul are, in principal, următoarele drepturi:

 • - sa solicite managerului prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării Proiectului de management, situația economico-fmanciara a clubului, precum si a altor documente referitoare la activitatea acestuia;

 • - sa aprobe modificarea indicatorilor de performanta prevazuti in rapoartele anuale, precum si in programele minimale in cazuri motivate temeinic;

 • - sa evalueze periodic la sfârșitul turului si returului de campionat si la incheierea bilanțului, performantele manageriale, in raport cu criteriile de evaluare a performantelor manageriale stabilite de comun acord cu managerul;

 • 6.2. Angajatorul are, in principal, următoarele obligații:

 • - sa acorde managerului toate drepturile ce decurg din lege, contractul de management si, după caz, din contractul colectiv de munca aplicabil;

 • - sa asigure managerului deplina libertate in organizarea si conducerea activitatii in limitele legii si, după caz, ale prezentului contract de management.                    o \ . î .

 • - sa sprijine managerul in demersurile de promovare si cerestere a performantei x

Clubului.                                                                /' /          ’-4      \

 • V II PROIECTUL MANAGERIAL

7.1 Proiectul managerial, cuprinzând obiectivele si indicatorii de performanta la a căror realizare se obliga managerul, va fi prezentat in termen de 30 zile de la semnarea contractului de management.

7.2. In cursul executării contractului, părțile pot sa modifice de comun acord obiectivele si indicatorii de performanta in cazuri temeinic justificate, in scopul adaptarii lor la evoluția conjuncturala cu respectarea legii.

VIII. EVALUAREA MANAGEMENTULUI

 • 8.1 Prin evaluarea managementului, angajatorul verifica modul in care au fost realizate obligațiile asumate de manager prin prezentul contract, in raport cu resursele financiare alocate

 • 8.2 .Evaluarea se face prin analizarea proiectelor realizate in cadrul programelor propuse si, după caz, se va tine cont si de activitatile realizate, altele decât cele din

programul stabilit inițial;

 • 8.3 Evaluarea performanțelor manageriale va avea loc la finalul returului sportiv, ce are Ioc vara și la finalul turului sportiv ce are loc iama dar și la încheierea bilanțului anual.

 • 8.4 .Evaluarea managerului se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe baza raportului de activitate înaintat de manager in termen de 15 zile lucratoare de la depunerea situațiilor financiare anuale (bilanț) dar si și retur de campionat.

IX LOIALITAIE, CONFIDENȚIALITATE

 • 9.1 Managerul este obligat sa-si folosească intreaga capacitate in interesul clubului.

 • 9.2 Managerului ii sunt interzise orice activitati in beneficiul unor cluburi concurente, cu același domeniu de activitate . Aceasta interdicție se extinde si asupra soțului sau soției managerului, precum si asupra rudelor si afinilor acesluia pana la gradul al patrulea inclusiv.

 • 9.3 Pe toata durata prezentului contract, managerul este obligat sa păstreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor si informațiilor referitoare la activitatea clubului,care au un astfel de caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către adunarea generala . Aceasta obligație se menține si pentru o perioada de 5 ani după încetarea contractului de management.

X RĂSPUNDEREA PÂRTILOR

 • 10.1 .Pentru neindeplinirea sau Îndeplinirea necorespunzatoare a obligațiilor din prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației civile si sportive.

 • 10.2 Forța majora apara părțile de răspundere.

 • 10.3 Răspunderea managerului este angajata pentru nerespectarea prevederilor legale,ale prezentului contract, ale Regulamnetului Clubului si a hotărârilor adoptate de adunarea generala a clubului.

 • 10.4 Managerul răspunde administrativ, civil si penal pentru daunele produse clubului prin orice act nelegal sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor clubului.

 • 10.5 .In cazul in care sunt indicii privind savarsirea unei infracțiuni in legătură cu executarea contractului de management, angajatorul are obligația sesizării de indata a organelor competente. Pe perioada soluționării sesizării, contractul de management se suspenda.      .—

managerul răspunde pentru daunele produse clubului prin orice act al șau contrar intereselor clubului sportiv sau angajatorului, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor clubului;                                     /         .

In cazul in care exista indicii privind savarsirea unei infracțiuni in legătură cu executarea prezentului contract, angajatorul are obligația de a sesiza de indata orgânele competente

XI CLAUZA PENALA, FORȚA MAJORA

 • 11.1 Neindeplinirea obiectivelor, nerespectarea programului minimal din motive imputabile managerului, nerealizarea obiectivelor si/sau criteriilor de performanta stabilite prin prezentul contract, constatate in cadrul evaluării periodice, determina sancționarea managerului

 • 11.2 Forța majora este stabilita si constatata in condițiile legii si exonerează părțile contractante de indeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza

 • 11.3 .îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forteg majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia

 • XII MODIFICAREA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT

  • 12.1 .Prevederile prezentului contract de maragement pot fi modificate prin act adițional, cu acordul ambelor parti.

  • 12.2 Părțile vor adapta contractul de management corespunzător prevederilor legale intervenite ulterior.

 • XIII ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT

 • 13.1 Prezentul contract inceteaza in următoarele cazuri:

 • - de drept, la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca părțile nu au convenit prelungirea contractului;

 • - prin acordul pârtilor;

 • - prin denunțare unilaterala de către manager, cu condiția încunostințării angajatorului cu cel puțin 30 zile înainte de data expirării prezentului contract;

 • - prin apariția unei situații de incopatibilitate prevăzută de lege;

 • - prin decesul sau punerea sub interdicție judecătoreasca a mangerului.

 • - daca rezultatul evaluării managerului este nesatisfăcător

 • - prin neindeplinirea de către manager a obligațiilor contractuale

 • XIV SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 14.lin cazul in care litigiile izvorâte din încheierea, executaxea, interpretarea sau încetarea clauzelor prezentului contract nu se pot rezolva pe cale amiabila intre parti, sunt de competenta instanțelor judecătorești.

 • XV DISPOZIȚII FINALE

  • 15.1 Proiectul de management, obiectivele, lista programelor minimale proprii, indicatorii de performanta cuantificabili care ulmeaza a fi realizați anual si criteriile de apreciere sunt prevăzute in prezentul contract, sub forma de anexa la acesta si face parte integranta din contract.

  • 15.2 .Orice modificare a contractului se poate face doar prin încheierea unui act adițional la acesta intre părțile contractante.

  • 15.3 Prezentul contract de management s-a încheiat intr-un număr de 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, astazi............... data semnării lui.

PRIMAR

MANAGER


SUCACIU GHEORGHE