Hotărârea nr. 248/2019

HOTĂRÂREA nr.248 din data de 26 septembrie 2019 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele din fondul locativ al Municipiului Făgăraş care au fost prelungite potrivit Ordonanţei de Urgenţă al Guvernului nr. 43/2014

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.248 din data de 26 septembrie 2019

- privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș care au fost prelungite potrivit Ordonanței de Urgență al Guvernului nr. 43/2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.65310/1 din data de 26.09.2019 și Raportul Compartiment Resort nr. 65310 din data de 26.09.2019 al Compartimentului evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri ) - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș care au fost prelungite potrivit Ordonanței de Urgență al Guvernului nr. 43/2014,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Ținând cont de prevederile art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, ale Legii nr. 114/1996 - privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea nr. 1.275 din 7 decembrie 2000 -privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996 și ale art. 1810 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările ulterioare,

Văzând procesul verbal nr . 15 din data 10.09.2019 al Comisia mixtă de analizare a situației chiriașilor locuințelor din fondul locativ al Municipiului Făgăraș în vederea constatării îndeplinirii obligațiilor contractuale,

Potrivit prevederile art. 129, alin 2, lit. c, art 139, alin. 1, art. 196 alin 1 lit. a, art. 197, art. 198, alin 1 și 2 și art. 243, alin 1, lit. a, din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i: Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș, pentru care a operat tacita relocațiune, în condițiile prevăzute la art. 1810 din Legea nr. 287/2009- privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pe o perioadă de 1 an de la data prezentei hotărâri.

Art. 2. în situația în care în perioada de 1 an, stabilită prin art. 1, vor apărea noi norme speciale de reglementare a prelungirii duratei contractelor de închiriere, prezenta

hotărâre își va înceta aplicabilitatea, cu consecința modificării contractelor de închiriere potrivit noilor reglementări.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Arhitectul șef și Compartiment evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri).


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar geijeral, LAURA ELENĂ GlțJNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 19 voturi pentru, abținere. 2__împotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -19

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - tex. Dosar de ședință

  • - xex.Colecție

  • - tex. Prefectură

  • - îex.Primar

  • - îex.Secretar general

  • - lex.Compartiment evidenta patrimoniu

  • - lex.Arhitect-șef

  • - 1 ex.Direcția Buget Finanțe

  • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

  • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50