Hotărârea nr. 246/2019

HOTĂRÂREA NR.246 din data de 26 septembrie 2019 - privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă care se acordă elevilor în anul şcolar 2019-2020

ROMÂNIA          ______

JUDEȚUL BRAȘOV        Hftffl JM

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.246 din data de 26 septembrie 2019

- privind acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență care se acordă elevilor în anul școlar 2019-2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 63315/1/12.09.2019 și Raportul Compartimentului de Resort al Compartimentului Monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă nr. 63315/12.09.2019, prin care se propune acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență care se acordă elevilor în anul școlar 2019-2020,

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Văzând prevederile HG nr.666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență care se acordă elevilor în anul școlar 2019-2020, să fie cel stabilit de autoritățile administrației publice locale, aflat în plată în anul școlar 2018-2019,

Ținând seama de cele mai sus menționate, propunem cuantumul burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru anul școlar 2019 -2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar din Municipiul Făgăraș sa ramana la nivelul aflat în plată, conform Hotărâri Consiliului Local nr. 256 din 27 septembrie 2018 - privind acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Făgăraș pentru anul școlar 2018-2019,

în temeiul prevederilor art. 82 alin .(11) din Legea educației naționale nr. i,cu modificările și completările ulterioare și ale art. 129, art. 139 , art. 196 alin. 1), lit. a, art 197, art. 198 alin 1 si 2 și art. 243 alin.i alit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă ca începând cu anul școlar 2019-2020 să se acorde elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență din Municipiul Făgăraș, burse de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, al căror cuantume va fi același cu cel aflat în plată la nivelul anului școlar 2018-2019.

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Făgăraș, conducerea acestor unități de învățământ se încredințează cu aducerea la îndeplinire.


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENAGI UNCA //■]

t I /

Hotărârea s-a adoptat cu 19 voturi pentru, " abținere. ~ impotriva

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți -19

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - lex.Dosar de ședință

  • - lex. Colecție

  • - tex.Prefectură

  • - îex.Primar

  • - lex.Secretar general

  • - tex. Compartimentului Monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă

  • - tex. Unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Făgăraș

  • - 1 ex. Direcția Buget Finanțe

  • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

  • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50