Hotărârea nr. 245/2019

HOTĂRÂREA NR.245 din data de 26 septembrie 2019 - privind organizarea licitaţiei publice pentru atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă situate în Municipiul Făgăraş, strada Tăbăcari şi strada Narciselor

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.245 din data de 26 septembrie 2019

- privind organizarea licitației publice pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință situate în Municipiul Făgăraș, strada Tăbăcari și strada Narciselor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș, nr. 63790/1 din data de 16.09.2019 și Raportul compartiment resort nr. 63790 din data de 16.09.2019, al Compartimentului Evidenta patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri), se propune organizarea licitației publice pentru atribuirea locurilor de parcare din Municipiul Făgăraș, strada Tăbăcari - locurile numerotate de la 91 la 125, aferente blocurilor 23A, 24, 7, 8, 8A și respectiv strada Narciselor - locurile de parcare numerotate de la 1 la 72, aferente blocurilor A, B, C, suprafețe cuprinse în inventarul domeniului public, atestat prin HG 972/2002, la pozițiile: strada Tăbăcari - poziția 106003 și strada Narciselor - poziția 133,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică,

In conformitate cu prevederile la H.C.L. 149 din data de 31.07.2017 -privind aprobarea Regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare din parcările de reședință amenajate în Municipiul Făgăraș, Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală precum și prevederile HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,

Ținând cont de prevederile art. 129, alin. 2, lit c), art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit a), art. 197, art. 198 alin. 1 și 2 și art. 243 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă organizarea licitației publice pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință din Municipiul Făgăraș, strada Tăbăcari și strada Narciselor, după cum urmează:

Strada Tăbăcari - 35 de locuri, numerotate de la 91 la 125, aferente blocurilor 23A, 24, 7, 8, 8A;

Strada Narciselor - 72 de locuri, numerotate de la 1 la 72, aferente blocurilor A, B, C.

Art. II. Durata contractului de închiriere este de 3 ani, fără a afecta destinația de parcare.

Art.III. Tariful de bază în parcările de reședință este de 50 lei/an, cu posibilitatea aplicării fragmentate pe perioade mai mici.

Art.IV. Tarifele de bază pot fi actualizate anual prin H.C.L, totodată vor fi aprobate și scutiri sau reduceri de tarif parcare pentru diferite categorii de persoane.

Art.V. Pentru atribuirea locurilor de parcare prin licitație publică cu strigare, saltul de supralicitare se stabilește la valoarea de 10% din prețul de bază.

Art.VI. Se aprobă modelul contractului de închiriere a locului de parcare de reședință în suprafața de 12.50 mp., conform HCL nr. 149 din data de 31.07.2017, iar taxa folosință teren se calculează potrivit HCL nr. 97 din 26.04.2018 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, astfel:

- Strada Tăbăcari și strada Narciselor - zona B: 0.5443 lei /mp;

Ajrt.VII. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentului Evidenta patrimoniu.Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru,__abținere,___Împotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -18

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - 1 ex. Dosarul de ședință

  • - 1 ex. Colecție

  • - 1 ex. Prefectură

  • - 1 ex. Primar

  • - 1 ex. Secretar

  • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

  • - 1 ex. Compartimentului Evidenta patrimoniu

  • - 1 ex. Relații cu publicul, arhivă

  • - 1 ex. Afișare.

PLAN LOCURI PARCARE STR. NARCISELOR

BLOCURILE A-B-C