Hotărârea nr. 244/2019

HOTĂRÂREA nr.244 din data de 26 septembrie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie - Punct termic-Cv Cîmpului I,situat în Făgăraş, în suprafaţă de 350 mp, înscris în CF nr. 102773 F

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313,” Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.244 din data de 26 septembrie 2019 - privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Punct termic-Cv Cîmpului I,situat în Făgăraș, în suprafață de 350 mp, înscris în CF nr. 102773 Făgăraș, nr. top. 1008, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 61194/1/28.08.2019 și Raportul Compartimentului de specialitate nr. 61194/28.08.2019, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Punct termic-Cv Cîmpului I,situat în Făgăraș, în suprafață de 350 mp, înscris în CF nr. 102773 Făgăraș, nr. top. 1008, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, precum și Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Ținând seama de faptul că:

prin HCL nr. 14/2002 RASC Făgăraș s-a divizat în trei entități, dintre care S.C. APA SERV S.A. care a preluat și activitatea de administrare a fondului locativ de stat,

prin HCL nr. 59/2004 activitatea de administrare a fondului locativ a fost preluată de la S.C. APA SERV S.A. de către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat subordonat Consiliului Local al Municipiului Făgăraș și

prin HCL nr. 73/2010 din care reiese faptul că Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat și-a încetat activitatea atribuțiile acestuia fiind preluate de către Compartimentul administrare clădiri, terenuri, bunuri publice din cadrul Municipiului Făgăraș, fapt ce ne conferă calitatea de continuatori ai RASC Făgăraș,

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistemul centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 24049/28.10.2011,

Precum și faptul că imobilul ce face obiectul prezentului raport de specialitate, este prin natura lui de uz și interes local, acesta fiind înscris la poziția 688 în evidențele Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 972/2002,

în temeiul art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a și art. 287, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Punct termic-Cv Cîmpului I,situat în Făgăraș, în suprafață de 350 mp, înscris în CF nr. 102773 Făgăraș, nr. top. 1008, ca fiind de uz și interes public local.

Art.2. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris mai sus și confirmat ca fiind identic cu cel de la poziția 688 din Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 972/2002.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru,__abținere,împotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar de ședință

 • - lex.Colecție

 • - lex.Prefectură

 • - lex.Primar

 • - lex. Secretar general

 • - îex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - lex.Arhitect-șef

 • - 1 ex.Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50


/A rid-

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi;6756

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1008

350

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  11193 /30/07/1991

  Adresa nr. 8506, din 24/07/1991 emis de RASC FAGARAS;

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6756)

 • C. Partea Iii. SARCINI .  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document cart conține dare cu c»r»ct<r personal.do prtvtdtnit teg» Hr 677/2002

fltnM pvitni infcmwr» on- *o <a tt'ea »pov.«nr^l.ro


Nr-^Bdastral

Suprafața (mp?1

Observi / Referințe

______-__

Top: 1008

350

--- -f*

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL_________________

Geometria pentru acest imobil nu a fost g sit'

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

350

-

-

1008

Punct termic - Cv.CIMPULUI 1

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbatereasuccesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii. / '

S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont OCPI n/.2933/llcQ9-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.                  /     /

Data soluționării.                       AsistenLRegistratop

13-09-2018                            D0

Data eliberării, //


(parafa


și se?! PI


IVAN I

________I £l-!3&

1


SEMnaț< (f>A


c              i,^fiferent,

■ Sfs ■
Document care conține date cu caracter personal, protejatele prevederile Legii Nr. 677/2001.

Exîrase pentru Informare on-iine la adresa epay.ancpi.ro

Pagina 2 din 2


Formular versiunea 1.1JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI ; BONURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV


Codul dc clasificare


Anexa nr. 5 I ICL ny. 2S/2019


însușit dc Cpnsili'il Local, MUNICIPIUL FĂKÎĂRAȘ prin Hotărârea nr. 28 din 2019


PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ GIIEORGHE SUCACIU


INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

______________________________________otty>t t ________________________


SECȚIUNEA! BUNURflMOBgg


Elemente dc identifica


Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință


, Valoare de inventar


Situația juridică actuală


3

b

Proprietatea Municipiului Făgăraș

1

...

..

1.3.7.2

Alee Complex Comercial (Zona Combinat)

L=199,00 m 1=6,00 mS=1194,00 m2 Fundație cu balast îmbrăcăminte cu beton asfaltic

1997

226.205,56

în baza Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin, c CF 106196 Fagaras

n 2

ilh1

--1

137.3

13172

Pasaj pietonal (B-dul Unirii - Zona Big)

L =28,00 m

L=4,70 m

H=4,50.

2 căi de acces în pasaj

- 2 încăperi cu destinație de grup sanitar S" 196.00 mp

1986

813.200,6o

Propi |etatpa Municipiului Fț ăjgăras

* 11 * FI CT T

♦ Ulii

1.6

1.1

WC Public -intersecție str. M.Viteazu - P-ta Republicii

S=48,00 mp

1966

61.495,02

Proprietatea Municipiului Făgăraș Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin, c CF 105527 Fagaras

î | |i0 [

’ l"f z

1.37.3

Aleea Unirii

1=50,00 m 1=7,00 m S=350,00 m2 îmbrăcăminte de beton de ciment Fundație de pavai+macadam Semne de circulație:                   Trotuare; - dreapta(beton)

L=50m, l=2m S=100m2                           -stângațbeton): L=50m, l=2m

S=l00m2           -Zona verde: - dreapta L=50m, l=0,5m S=25m2

1997

104.198,54

Proprietatea Municipiului Făgăraș Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin, c

L

> 6

1.3 7.2

—L-------

Strada Amoniacului

L=294,00 m 1=6,00 m S=1764,00 m2 Fundație cu balast îmbrăcăminte cu beton asfaltic Semne de circulație

1997

334.193,13

Proprietatea Municipiului Făgăraș Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin, c

ffpr • 1

1.3.7.1

Strada Anton Pann

L=282,00 m i=6,00 m S=1692,00 m2 îmbrăcăminte cu balast Fundație de balast

Guri de scurgere; 1 Semne de circulație:                   Trotuare;-stânga;

L=240m,l=1,5m,S=360m2       ,                -dreapta; L=203m, l=2m

S=406m2

1997

465.672,74

Proprietatea Municipiului Făgăraș Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin, c

JJ

a

4

‘     6              J

1.8 7

Raccrd canal

Str. TiuPerța 5 recorduri

1971

1092.14 ‘Prep

etate Municp'U T ăgă nș

187

Racord canal

St. Negom 2 taoorrfui

1973

46 J.43 PropA

date Murjopu Făgâlaș

1.8 7

Racord canal

St. Ira'dckx

1973

231,70 Proprietate Muntcpd FAcAmș

1( 7.

Racord canal

St Or. loan Șcnctica

1973

231,70 Proprietate MuntcpU Făgiraș

11.7.

Racord canai

St Doamna Stanca

1973

231,70 Prcp'ielate Munidpd Tfigăraș

AH

187

Racord cana'.

St Pansebțecr

1973

231,70 Prcpndale Municipiu Făiiăraț

1(7.

Racord canal

St. Târgului                      •

1973

231.70 Proprieteie Municipidl Făgăraș

' 1 i«7

Racord canat

St Tâfaâcari 2 raccrdun

1973

463.43 Proprietate Munciprui Făgăraș

aiffl

187

Racord canal

St. Cânețri

1973

231.70 Propnerate MuricpU Făgăraș

>48

187.

Racord canat

St TituPertia

1973

231.70 Proprietate Muncp.UFăgJraș

149

187

Racord canat

St Zcrdcfcr

1973

731.70 Proprietate Muncipiul Făgăraș

187

Racord canal

St Magnoliei                                  \                     Zf“ •*/

1973

231.70 Proprietate Municipiu răgfraț

£51

187

Racord canal

St C-a'caVcr 4 racorduri                   \"r^X\./&<?/

1973

926.83 Propndnte Municipiu* F ăgăraț

41

H'V

Racord canal

St Șcdn                               V. *  ~jVV-

1973

231.70 Prapnctnte MunicipU F ăgăreș

"ț53

187

Racord canal

St Octauan Pal» 4 racordai

1973

926,83 PrpprcRtte Munciputi Făgăraș

>S4

1.87.

Racord canei

Cv. Negau

1976

292,66 Proprieteîe Munciptul Făgăraș

>55

187

Racord canal

Cv Tudor Vtadimirescu

1976

2 469.53 Proprie ale Munoprul T ăgăraș

>56

187

Racord canal

Cv TiKforVtedrmcsa.’

1976

22 316.02 Prr^ictafc Mura: pul Făgjraș

1 87

Racord cansi

Cv. Zona G&c tl.B

1977

1 450,91 Proprietate MuncipU Fâgăaș

! • -

187

Racord canal

Cv ZonsGiiiWA

1977

1 780.63 Proprietate Municipiul Făgăraș

1

187

Racord canal

Cv Vasilc Alecsandri bl 7

1977

6 118.03 Proprietate Municipiul Făgăraș

>50

187

Racord cenel

Cv Zona Gării

1977

1.663.48 Propi

jetat^ Municipiul Făgăraș

187

Racc-d canal

Cv Tudcr VTadmrescu bl 1,2,3.4 5

197?

1? 39 1.03 Prcprfetate Municipiul Făgsipș

187

Racord canal

Cv 13 Decembrie bl 2.3,5.8

1978

2 So».' 1 Proprie’ate Municipiul Făgăraș

11 7

Racord cenat

Cv 8-dut Urvni ol 7A.4A

1084

2 64230 Proprietate Municipiul Făgăraș

t

l.t 7

Racord canal

Cv.Bcd Unr.W7A.4A

1984

3 630 38 Proprietate Municipiul Făgăraș

fn ”

187

Racord canei

Cv unei tl.4,5.6

1984

69462,08 Proprietate Municipiul Făgăraș

»4î "

1. i1V

Racord canal

Cv B-dU Unn.

1986

5 365.96 Proprietate Municipiul Făgăraș

lly

1 1 117

Record care!

Cv. Teiului

1986

22 633.70 Proprietate Municipiul Făgăraș

i T :;.c

r -67

Record cer^’

Cv Teiului bl 44A

19S6

1 697 50 Prop

■ietate Municipiu! Făgăraș

ies

|     16 7.

Racord canal

I Cv TeUui

1S86

'351 t ‘ Proprietate Municipiul Făgăraș

• >7C

187

Racord canal

1 Cv Lunci

1968

4 058.41 Prop

ridate Municipiul Făgăraș

' F1

165

Certate termică

C.v. V. Alecjandri

1976

- ■ r 72.C68 Prep

rietate Municipiul Făgăraș

Certate termică

165

C v. 13 Oecentoe

Proprietate Municipiul Făgăraș

>969

1973

1974

65.760 230

12.347.936

S6.317.G18

Centrate termică

165

Centrală tetrr,căCcrfiralri temute

Centrate tem că


C v Matciw


Cm T Vkxiiraeicu


C v. Zone Gini

Cv MEminescu


1976


1962

7967


85.845633


4.533131

77.L-1f.19t


Proprietate Municipiul Făgăraș Proprietate Municipiul Făgăraș Proprietate Municipiul Făgăraș Proprietate Municipiu! Făgăraș Proprietate Municipiu! Făgăraș Proprietate Municipiul Făgăraș


27Jji l 1          _____-r

1

4

0

1

6

I» ’1

165

Centrală termică

C.v. Negoiu Bl 7

1957

20,6.

3,691

Proprietate Municipiul Făgăraș

i- < .plO       1 6 5

Centrală termică

Cv. Zona Berivoi

1978

98,178,975

Proprietate Municipiul Făgăraș

i hld di i p.s ■

Punct termic

C.v. B-dul Unirii

1992

36,016,611

Proprietate Municipiul Făgăraș

pjfflfî. Ufo 1|351

Punct termic

C.v. B-dul Unirii

1980

229,424,645

Proprietate Municipiul Făgăraș

’ I flfl' I 5!p     '16.5.1

Punct termic

C.v. Z.Berivoi

1983

90,625,986

Proprietate Municipiul Făgăraș

’P51.

Punct terme

C v. C.Chimtc

—■"

1964

50,567,420

Proprietate Municipiul Făgăraș

l’l R* 6Ț 1 B5 1.

Punct termic

C.v. Teiuk»                                                          /

H, M984

€0.353.331

Prcțxtetate Munrcțud Făgăraș

' (pfB) 1651

Punct Set mc

Cv.Tăb&ari

X</S86

260,720,849

Proprietate Municipiul Făgăraș

6t?     1651

Punct Icrrmc

Colonia Combinat

9.665.123

Rrcpnctatc Murucpiui FAgrVaș

683     1651

Punct tome

C V Cimpdui                                              (. <

133.165,690

”ropriKatc Municipiul Făgăraș

165.1.

Punct te-mc

Cv. Combinat Chtmc-Sere                                     z.

xy ,•1986’/

96,658.512

Propnetate Mumc-pul Făgăraș

|5Ș£ , 165r

Punct terne

Cv. 8-dul Unmi-O-ra Stanca

/?!£$/

181.815,420

Proprietate Municpd f ăgăraș

Rețele tern ce din Beton

C.v. Narcise

2.594 761

Proprietate Municipiul Făgăraș

H .:■        <?2

Rețele termice

C vT VlacSmrescu. Tv.N =972m: TvZn=650m. Canal beton=317m

«

_.^/1974

5,610,658

Proprietate Municipiul Făgăraș

192 2

Rețele termice

C.v. T.VIadimirescu, Tv.N=1524m; Tv.Zn.=1067m

1975

10,686,590

Proprietate Municipiul Făgăraș

E94.     1922

Rețele termice

C.v. Parcului, Tv. Cons.F76=42m; F83=70m; Tv.Zn.1 73"=110m

1976

1,430,874

Proprietate Municipiul Făgăraș

6SC>     1922

Rețele termice

C.v. Z.Gării

1976

1,902,591

Proprietate Municipiul Făgăraș'

ii lift 69     1922

Rețele termice

C.v. T.VIadimirescu, Canal beton=407m

1976

14.288,226

Proprietate Municipiu! Făgăraș

T 1 HE t9     1 92 2

Rețele termice

C.v. Z.Gării

1977

2,718,838

Prop

rietate Municipiul Făgăraș

’j 6&      192 2

Rețele te’mice

C.v. V.AIecsandri Canal beton Tv.F 108=130m,133=140m;F159=228m

1977

10,564,787

Prop

rietate Municipiul Fă

di aș

I I' ' ?        'J22

Rețele termice

C.v. Z.Gării Tv.oțel=900m; Tv.Zn.=708m

1977

12.472,440

Prop

rietateiMunicipiul Fă

|gte;> 1972

Rețele termice

C.v. T.VIadimirescu

1976

549.920

Proprietate Municipiul Făgăraș

II 70 1 ^22

Rețele termice

C.v. Parcului F70=108m,95=90m; F90=80/60=90m.

1976

1,652,232

Proprietate Municipiul Fă

găraș

li Llți ■               ' i- ■

Rețea apă caldă

C.v. Parcului Tv.N.2'-150m. 1%=58m.

1976

563,319

Proprietate Municipiul Fă

găraș

Rețea termică epă caldă

C.v. Z.Gării Tv.Zn.1 7:"=42m,1"=39m 27Z-114m

1977

8

16,496

Proprietate Municipiul Fă

găraș

-wIrhf 7l>     19?7

Rețea termică apă caldă

C.v T.VIadimirescu F133=60m,168=16 T.Zn11/4"=12m 11/2"=28.2"=42, 21/2"= 12,3"= 12

1977

3,810,052

Proprietate Municipiul Făgăraș

• iO;-r”r’i9/2

Rețele termice

C.v. 13 Decembrie Bl. 1 Tv. Constr.=1015m: 7 cămine

1978

41,225,201

Proprietate Municipiul Făgăraș

1 ™ * 7tt [ 1 9 2 2

Rețele can. Termice

C.v. 13 Decembrie Bl 32 Bet. Pre‘.=130m;TvF 89=46m,F 108=198m,TvZn 1 ’/2"=84m

1978

3,900,029

Proprietate Municipiul Fă

că'sș

’           707       1.9 22

Rețele termice

Făgăraș Can.ter=96m,F 83=487m, A.C.Tv.2”=194

1979

7.8

61,125

Proprietate Municipiul Făgăraș

7CÎ      ".£2 2

Reteie termice

C.v. Z.Berivoi Canal 439~>,F 108=1640m Apă caldă 1 =1710m

1979

55.256 339

Proprietate Municipiu! Fă

găraș

.       7CG      192 2

Rețele termice

F 57=163m;F 76=149m; F 83=86m;F 89=62m, F 102=5Cm;F 1C6=215m; F 159=345m;F 168=55m+ Apă caldă bl.23A

1987

121.582,815

Proprietate Municipiul Făgâ’aș

Rețele termice

Cv. Câmpului F 57=528m;F83=132m; F86=250m;F89=90m: F108=100m,F132=278m; F 168=445m-t-A.C.

1987

112,237,006

Proprietate Municipiul F<

gă:aș

yr.      •'■2 2

Rețele termice

Cv. Tăbăcaribi.14 F 83=24m;Țv.Zn, 1'=12m; 1 '/:“=42m; 2"=30m; 2 7-"=

30m

1         1987

5 198,700

Proprietate Municipiu! Fc

igăraș

I?12     1922

Rețele termice

Cv. B-dul Unirii F419=5913m; F273=1200m

1981

678,607,042

Proprietate Municipiul Făgăraș

712       1.S2.2

|        Reteie termice

Cv. B-cui Unirii Canal termic=660m; Can. Sub. BI.=310m

1981

129,016,157

Proprietate Municipiul F

găraș

1 , . 71'- i 19x?

Reteie termice

Cv. Zona Berivoi

1963

18,568,128

Proprietate Municipiul Făgăraș

‘îi li * 11:__' -r?

Reteie termice

Cv. Teiului

1983

184,335,331

Prep

ietate Municipiu! Făgăraș

1 lini——— 192î

Reteie termice

Cv. B-dul Unirii bl. 4A.7

1984

9.

306,964

Prop

ietatje Municipiu! F

ăgăraș

.Rip

eHCzi '

28

1


HOTARAREA Nr. 14

din data de 31 ianuarie 2002

- privind reorganizarea R.A. „Servicii Comunale” Făgăraș în 2 societăți comerciale și o regie autonomă

Consiliul Local al municipiului Făgăraș întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere necesitatea creșterii eficienței economice în sectorul serviciilor Publice de gospodărie comunală și protejarea intereselor consumatorilor,

Văzând prevederile art. 38 alin.(2) lit. i și g din Legea nr. 215/2001, ale art. 22 alin 1 și 2 din Legea 326/2001, Ordonanța de urgență nr. 30/1997, aprobată cu modificări prin Legea 207/1997, Legea 15/1990, Ordonanța nr. 15/1993, art. 40 din Legea 219/1998, Legea nr. 31/1990, republicata și H.G. nr. 380/1998,

In temeiul art. 46 alin(2) din Legea nr. 215/2001 privjnd administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înființează următoarele 2 societăți comerciale pe acțiuni și o regie autonomă prin reorganizarea R.A. „Servicii Comunale” Făgăraș:

 • a) Societatea Comercială APA SERV” S.A. cu sediul în municipiul Făgăraș, strada Ncgoiu nr. 147 , denumită în continuare „APA SERV” S.A.

 • b) Societatea Comercială „SALCO SERV” S.A. Făgăraș cu scdiuLîn municipiul Făgăraș, strada Ncgoiu nr. 147. denumită în continuare „SALCO SERV"

 • c) Regia Autonomă R.A. „ECOTERM" S.A. Făgăraș cu^ccfrp?'ÎĂrnum<^iu(

Făgăraș, strada Teiului nr. 22/A . denumită în continuare R.A. „ECOTE’I^/ S' \r'

J j p

Art.2. Capitalul social al societățiloi? comerciale înființat? ^rivMH®j^tKde|inul în întregime de către Consiliul Local în calitate de acționar unic, acțiuni^ <1^iQU^^>^t^societăți înființate constituind proprietatea acestuia.

^^sii

Ari.3. Cele două sooclăii nou ini tiu                obține hi termen de MU de Xlk dc

la înființare licențe proprii de atestare'autorizare de prestări servicii publice.

Art,4. Societățile comerciale înființate potrivit ari La» ca principal obiect de activitate:

--~ - gospodărirea redusele: de apă. captare, tratarea și distribuția apei pentru $ C ‘•APA SLRV" S.A

sal abuzarea municipiului și a localităților învecinate, pieeolectarea. colectarea, transportul și depozitarea reziduurilor solide pentru S C ..SALCO SERV' S.A

---- Ari ? Sucietatcj comcicialâ S C ..APA SER\ _Ș A <sle Gspu-:/.î:<-..uc de toate °bliga[ii|e fostului sector ap.î-i.-.'m?.! preia toate drepturile cie operare in prhintj c iptătr. (raUrii și distrihuțîei apei.Art.7. S.C. „APA SERV” S.A. este persoană juridică română, care se organizej funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut îj nr. 1 la prezenta hotărâre.


Art.8. Capitalul social al S.C. „APA SERV” S.A. este de 3.025.855.000 lei din care 3.015.855.000 lei în natură și 10.000.000 lei în numerar vărsat integral la data înfiw și este împărțit în 60.517 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoare de 50.000 lei lei, și se constituie din preluarea de părți din activul și pasivul R.A. „Servicii comunale” pe b» bilanțului contabil întocmit la data de 31 decembrie 2001 , care va fi actualizat conform prevederilor legale.

Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier de către S.C. „APA SERV”sJ urmează să se facă pe bază de protocol de predare-primire finalizat în termen de 60 de zile deM intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.


Art.9. S.C. „SALCO SERV” S.A. este persoană juridică română, care se orgai și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu stătutul propriii prevăzui anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 10, Capitalul social al S.C. „SALCO SERV” S.A. este dc 1.500.000.000Iț din care în natură 1.449.000.000 lei și 10.000.000 lei în numerar vărsat integral la data înfiiJ este împărțit în 60.000 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 25.000 lei și se constituie din preluarea dc părți din activul și pasivul R.A. „Servicii Comunale” pe baza bilanțului contabil întocmit la data dc 31 decembrie 2001, care va fi actualizat conform previi legale.

Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier de căite S.C. „SALCO SERVI urmează să se facă pe bază de protocol de predare-primire finalizat în termen de 60 dc zile da intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.                                                      I


r

d

ur la


7 Preș

dcsH


Art. 1 1, Societățile comerciale înființate potrivit art. 1 sunt conduse de adunai generală a acționarilor și sunt administrate de către un consiliu de administrație.

Consiliul dc administrație ale societăților comerciale îniliapite potrivit art. Jt format din 5 membrii pentru S.C. „APA SERV” S.A. și din 3 mșrfî^K^en^țiSxC. „SALCO SERV S.A., din care unul este directorul general al societății/^! p^ecUntelex^nXliului dej de administrație.                                      /*/          V

1 1

Art. 12. Societățile comerciale și regia înființalte WriWfâRK^o'ifpreiua di® și vor fi ținute de obligațiile R.A. „Ser\ icii Comunale" conforeie*<^biefc^L^r .de activii» ~ vor substitui în drepturile și obligațiile decurgând din raporturiiKj'p^jficV'ale acesteia cu tei inclusiv in litigiile in curs. în concordanță cu prestațiile de sen iciu și activitățile pe care lei desfășoară fiecare.

Art. 1 3. Personalul existent în cadrul R.A. ..Senicii Comunale" la data pro(«|


acțim


prinia; agenții


de predare-primire. care se preia de societățile comerciale și regia înființate potriMt ari. I —. consideră transferat în interesul serviciului la acestea..


Art, 1 4. Bunurile din domeniul public aliate in administrarea R.A. .. Serviri Comunale" necesare desfășurării activ itâții. celor două societăți comerciale înființate po»J se atribuie acestora direct prin contract de concesiurfe.


’ ^rezenta : ' 1 ’■'■■■ d0-' 1 e.\. prf-* îe' Dirizeazâl (înartf


iființâ»


•ebaa


t » i ' S.A,|


rganiz^ izutînf


00 lei'j ființăir


baza | •evedet

i

R

RV"fc e de la,

*

narp' '


1 est co i de t


^funrționează in confornȘtate cu dispozițifle-legalc în vtgeare și cu regulamentul ropriu de - organizare șiTuncponarep»văzut în anexa 3~la prezenta hotărâre. __ —

Art. 16. R.A. „ECOTERM” S.A. are ca principal obiect de activitate producerea aburului și a apei calde, transportul și distribuția acesteia și complementar alte activități conexe în vederea susținerii obiectului principal de activitate.

Art.17. R.A. „ECOTERM” SA. este răspunzătoare de toate obligațiile fostului sector de termificare inclusiv cele ale R.A.S.C. privind investiția de reabilitare a sistemului de termoficare și preia toate drepturile de operare în privința producerii aburului și a apei calde, transportul și distribuția acesteia.

Art.l 8. Patrimoniul R.A. „ECOTERM” S.A. în valoare de 5.147.331.267 lei se compune din :

 • - valoarea bunurilor aflate în proprietatea regiei în sumă de 35.145.000 lei

 • - valoarea bunurilor aparținând domeniului public pe care le deține în administrare în sumă de 5.112.186.267 lei.

Patrimoniul R.A. „ECOTERM” S.A. se constituie din preluarea de părți din activul și nasivul R A. „Servicii Comunale” Făgăraș pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 decembrie 2001 care va fi actualizat conform prevederilor legale.

Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier de către R.A. „ECOTERM” „ S A., urmează să se facă pe bază de proces-verbal de predare- primire, finalizat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 1 9. Conducerea regiei autonome revine Consiliului de administrație compus din 7 persoane, din care una este directorul general ai regiei. Directorul general este, totodată, președintele consiliului de administrație al regiei.                               —r—

Consiliul de administrație se numește prin hotărâre a ConsiliplujJMâlVi își' desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organ&arjrși funcțidnfrc;-.

Art.20 . Prezenta hotărâre constituie actul de înființare a cpQj-ldotț^'ăoci^'ăl! pe acțiuni și a regiei în baza căruia vor fi înscrise în Registrul Comerțului, y                     /

Art.21. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotâțăn^dînt'r^dfhțează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția tehnică și Direcția economică ale CdnsHnitui Local și agenții economici nou înființați.-se


Prezenta se comunică : ■ 1 ex. dosar— ’ 1 ex. Primar tii'l " ' ex Ei r.economică


Prefectura

Dir.tehnică


W^L-RAS0' 1 - - "T------ ---- >

®JS|LIUL L0CAL AL MUNICIPIULUI FAGARAȘ                       -1

'-3'"

HOTĂRÂREA NR 59

Din data 29.03.2004

J               -privind înființarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului

/ »

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș

Analizând referatul nr 5042/04.03.2004 al Compartimentului Juridic, prin care se propune înființarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești și al Comisiei de studii prognoze economico sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Ținând seama de prevederile art 2 alin 1 lit h și g din Legea nr 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală, ale OG nr 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,aprobată prin Legea nr 3/2003, ale art 84 din Legea nr 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, modificată și completată;

în temeiul art 36 lit e, lit i și ale art 46 alin 1 din Legea Administrației publice Locale nr 215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă înființarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, cu personalitate juridică, gestiune,, ștampilă și cont propriu deschis la Trezoreria Municipiului Făgăraș.

în actele pe care le încheie sau le emite, se va folosi următorul antm^

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș                                * \

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Pubțic^i                      \

Art 2 Se aprobă organigrama, numărul de posturi și statul de funcț^tâqwiciijlui Public । de Administrare a Domeniului Public și Privat conform anexei nr 1 și 2, care fac parte irttegrari^.țjjn^âjentaTrotârăre.

Funcționarii publici din aparatul propriu care trec ta acest nou s'aiviciir^qt 'pâsția calitatea de funcționari

puunui


Art.3 Angajații SC "Apa Serv"SA din Compartimentul"Fond locativ șî bdnsti’Ucții'> care au avut ca principale

atribuții de serviciu administrarea fondului locativ de stat se angajează, la cerere, în acest serviciu.

 • Art 4 Domnul Bica Adrian, având funcția de șef al Serviciului de gospodărie comunală, se numește ca șef al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat---

Art 5 Se va prelua de la SC "Apa Serv"SA inventarul fondului locativ de stat, a spațiilor cu altă destinație decât -^cea^e locuința în vederea evidențierii și administrării acestora precum și a contractelor de vânzare-cumpărare a locuințele _-aflate în derulare

Art 6 Forma de gestiune a Serviciului Public de Administrare a-Oomeniului Public și Privat este cea de gestiune directă.

Art 7 Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat va fi finanțat cap 63 "servicii și dezvoltare —publică și locuințe" și alte surse legale.

Actele prin care se angajează juridic și patrimonial acestservteiu se semnează de șeful serviciului public, contat ’Țși jurist.

 • -r-- Art 8 Se aprobă Regulamentul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat conform anexei

I 3 __ care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 9 Se aprobă modificarea organigramei, numărul de și statul de funcții al aparatului propriu al _: - -                  '     —A mrp fac oarte integrantă din prezenta hotărâre.


Sb aprobă modificarea

K^nrn anexelor 6 și 7 care fac parte di reprezenta hotărâre.

Art.11. Se aproba modificarea organigramei, numărul da posturLslsiatiJl de funcții a Serviciului public de m$istenta sociala, conform anexelor 8 si 3, parte integranta din prezenta hotarare.

Art 12 Se va solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici avizul pentru stabilirea de către Consiliul Local a Kfuncțiilor publice din acest serviciu.

Art 13 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 03 mai 2004

ț - Art 14 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Resurse i Umane, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș.

J».PREȘEDINTE DE ȘEDINJĂ

CUȚITEIPrezenta hotărâre s-a adoptat cu 19 voturi pentru


Hotărârea se comunică:

 • - 1 ex dosar ședință

 • - 1 ex colecție

 • - 1 ex Administrarea Domeniului Public

 • - 1 ex Prefectură

 • - 1 ex Primar

 • - 1 ex SC APA SERV SA

 • - 1 ex Direcția Economică

 • - 1 ex Compartimentul Juridic

 • - 1 ex Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat
HOTĂRÂREA nr. 73

Din data de 16.08.2010

- privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgarăș

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș , intrunitin ședința extraordinara,

Având in vedere prevederile art. III, IV din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,

Ținând seama de adresa Instituției Prefectului cu nr.9705/2010 înregistrata la noi' sub nr.13.563/2010 prin care se stabilește numărul maxim de posturi pentru UAT Fagaras,

Având in vedere avizul nr.493.628/2010 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București,

Vazand prevederile art.87,art.100si art. 107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionariloir publici, republicata, ale art.36 alin (2) lit."a” si alin (3) lit „b” din Legea nr. 215/2001 republicata modificata si completata si ale art.65,art.67,art.69, art.70, art.72 si ale art.73 din Codul Muncii,

în temeiul art.45, alin.(1), din Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001 republicata si actualizata, ■                                                 ""

/V>—

HOTĂRĂȘTE : /. / -A \

( i rdh?» «fT?1    * ’

Art.1 - Se aprobă reorganizarea activitatii aparatului de speciaHate al primarului Municipiului Fagaras,prin preluarea unor activitati ale Serviciului Public de Administrare a Domenitiîui Public si Privat si se aproba organigrama, statul de funcții si a numărului de personal.potrivit J^exșRjRțjr.1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.                           \ r' ‘oT'țț,

Art.2 - începând cu 1 septembrie 2010 inceteaza activitatea SefQifciulpi, Pubîrc de Administrare a Domeniului Public si Privat Fagaras.

Art.3 - Funcționari publici vor fi numiti in noile funcții publice sau in noile compartimente respectandu-se prevederile art. 100 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici.

Art.4 - Se preia din personalul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Fagaras prin aplicarea prevederilor art.72 alin (2) si (3)- dinCodului Muncii , la solicitarea acestora un număr de 54 persoane - personal contractual - cu pastrarea drepturilor si obligațiilor ce le revin prin contractul individual de munca.

Art.5- Compartimentul salubrizare din cadrul Serviciului administrare patrimoniu public si privat va fi preluat de operatorul de salubritate ăl municipiului, odata cu definitivarea documentelor si adoptarea actelor normative necesare

Art.6 - Se preia prin transfer, funcționari publici din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Fagaras si Serviciului Public de Politie Comunitara Fagaras, prin aplicarea art.87alin (1) lit.”a" din Legea nr.188/1999.

Art.7 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Fagaras prin Compartimentul resurse umane.