Hotărârea nr. 243/2019

HOTĂRÂREA nr.243 din data de 26 septembrie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie - Centrală termică - Cv. T. Vladimirescu,situat în Făgăraş, în suprafaţă de 525 mp, înscris în CF

ROMAN IA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel; 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.243 din data de 26 septembrie 2019

- privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Centrală termică - Cv. T. Vladimirescu,situat în Făgăraș, în suprafață de 525 mp, înscris în CF nr. 102772 Făgăraș, nr. top. 3209/6/1/6, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 61196/1/28.08.2019 și Raportul Compartimentului de specialitate nr. 61196/28.08.2019, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Centrală termică - Cv. T. Vladimirescu,situat în Făgăraș, în suprafață de 525 mp, înscris în CF nr. 102772 Făgăraș, nr. top. 3209/6/1/6, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, precum și Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Ținând seama de faptul că:

prin HCL nr. 14/2002 RASC Făgăraș s-a divizat în trei entități, dintre care S.C. APA SERV S.A. care a preluat și activitatea de administrare a fondului locativ de stat,

prin HCL nr. 59/2004 activitatea de administrare a fondului locativ a fost preluată de la S.C. APA SERV S.A. de către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat subordonat Consiliului Local al Municipiului Făgăraș și

prin HCL nr. 73/2010 din care reiese faptul că Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat și-a încetat activitatea atribuțiile acestuia fiind preluate de către Compartimentul administrare clădiri, terenuri, bunuri publice din cadrul Municipiului Făgăraș, fapt ce ne conferă calitatea de continuatori ai RASC Făgăraș,

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistemul centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 24049/28.10.2011,

Precum și faptul că imobilul ce face obiectul prezentului raport de specialitate, este prin natura lui de uz și interes local, acesta fiind înscris la poziția 674 în evidențele Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 972/2002,

în temeiul art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a și art. 287, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Centrală termică - Cv. T. Vladimirescu,situat în Făgăraș, în suprafață de 525 mp, înscris în CF nr. 102772 Făgăraș, nr. top. 3209/6/1/6, ca fiind de uz și interes public local.

Art.2. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris mai sus și confirmat ca fiind identic cu cel de la poziția 674 din Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 972/2002.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru.<-~ abținere.- împotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex.Dosar de ședință

 • - lex.Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - lex.Arhitect-șef

 • - 1 ex.Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50


/M- M

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:7036

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3209/6/1/6

525

 • B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul.de proprietate și alte drepturi reale

-         Referințe

3302 / 01/03/1922

Act nr. din 1922;

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

B1 1/1________________________________________________________________

Al

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 7036)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile LegttttT. €77/2001.

cxtppse-pentr J infor "reon- ne |j ad-esa epay.ancpî.ro

Pagina 1 din 2


Fcrmisr versiunea 1.1Nr cadastral

Suprafața! (mp)*

Observații / Referințe

top: 3209/6/1/6

52T

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.


_________________DETALII LINIARE IMOBIL______________

Geometria pentru acest imobii nu ajosîg sit.


Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

525

-

-

3209/6/1/6

Centrala termica - Cv.T.VIadimirescu


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata corjt OCPI nr.2933/11-09-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272. iC


Data soluționării,                                - Registrator,

13-09-2018                        AD(W 1 FPfl5^R,U

Data eliberării,                                      i WlA/i Al

/ /                                         fdarar< semni ■

N l

OFICIUL DE CADAS i R'J r Șl FOBLICI ,A1 ci Ih-ReffireîrtfjRAȘOt Nuii'ii.- pr.iti.ji.T ; FOiiCROS DICiviSiE

Pi 'M-f? i~j ■'                          _______________

| L-\i’'ArAi> *          ș&£ft)nâtura)

'                  " 1__________1

1/

j semnai ura


-----!-- -----1--

Documept care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 67J/2001.


t- -         -

Hxtfase pentru informare or- e la adresa epay.ancpi.ro


Pagina 2 din 2


Formular vers*». >ea 1.1


Anexa nr. 5 I ICLnr. 28/2019


JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

însușit de Consiliul Local, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ prin Hotărârea nr. 28 din 2019


PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ GHEORGHE SUCACIU


t                       INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

' o 1__________

2              I

3                                                     :                  I

4^ I

5           ;

6

SECȚIUNEA I BUNURI IMOBILE        \                   ~j

• 1      ■           . ...u

i ’              clasificare

rlSM J___

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândiRt/

-saxij dupăcazȚal 'âăLrPîn folosință

„ Valoare de inventr

(lei)

r

S

tuația juridică actua

I                                        I

ă

I

J 1 i r '

2

3

4

5

6

I______________________________________________

î 3

72

Alee Complex Comercial (Zona Combinat)

L=199,00 m 1=6,00 m S=1194,00 m2 Fundație cu balast îmbrăcăminte cu beton asfaltic

1997

226.205,56

Proprietatea Municipiului Făgăraș în baza Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin, c CF 106196 Fagaras

2.

1

1373 13172

Pasaj pietonal (B-duf Unirii-Zona Big)

L=28,00 m

L=4,70 m

H=4,50.

2 căi de acces în pasaj

- 2 încăperi cu destinație de grup sanitar S= 196,00 mp

1986

813.200,00

Proprietatea Municipiului Făgăraș

WC Public -intersecție str. M.Viteazu - P-ta Republicii

S=48,00 mp

1966

61.495,02

Proprietatea Municipiului Făgăraș Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin, c CF 105527 Fagaras

4        1.3 7.3

Aleea Unirii

L=50,00 m 1=7,00 m S=350,00 m2 îmbrăcăminte de beton de ciment Fundație de pavaj+macadam Semne de circulație:                   Trotuare: - dreaptațbeton)

L=50m, l=2m S=100m2                           -stângațbeton): L=50m, l=2m

S=l00m2           -Zonaverde:-dreapta L=50m, l=0,5m S=25m2

1997

104.198,54

Proprietatea Municipiului Făgăraș ।

Ordopanța

nr. 43/1997, art. 8, alin, c

“ In

* P| 5       13.7.2

Strada Amoniacului

L=294,00 m 1=6,00 m S=1764,00 rp2 Fundație cu balast îmbrăcăminte cu beton asfaltic Semne de circulație

1997

334.193,

3

Prop

Ordc ' nr. 4

pietatea Municipiului Fc tanța

7199’7, art. 8, alin, c

sgăraș

. . ;|

' III 1   “

.V

17.1

Strada Anton Pann

L=282,0C m i=6,00 m S=1692,00 m2 îmbrăcăminte cu balast Fundație de balast

Guri de scurgere: 1 Semne de circulație:                   Trotuare:-stănga:

L=240m,l=1,5m,S=360m2                        -dreapta: L=203m, l=2m

S=406m2

1997

465.672,

74

Prop Ordt nr, 4

rietatea Municipiului F jnanța

3/1997, art. 8, alin, c

ăgăraș

șl 1 •

llh ■

|                                                                                                                                                          l

-r

*

4

5

6

63S

187

Racord canal

St. Titu Per pa 5 racorduri

1971

1 092.14

Proprietate Mutvcpd Făgâraț

64(

187.

Raocrd canal

St. Negoiu 2 racordai

1973

46343

Ptcpneiale Muncpcl Făgăraș

Li

187

Racord canal

St. Lalelelor

1973

231.70

Prcpnetate MutvcprJ Făgă-aț

187

Racord canal

St. Dr. loan Șencbea

1973

231.70

Proprieîate Muricțxui Făgăraș

18J.

Racord canei

St. Doamna Stanca

1973

231.70

Prcpnetate Mutvcpd Făgăraș

H 1»7__

Racord canal

St. PartseVdcr

1973

231.70

Proprietate Mur»cp\l Făgăraș

I ' _54f

187.

Racord canal

St. Târgului

1973

231.70

Proprietate Muricipiul Făgăraș

]        646

1.8.7.

Racord canal

Stt lăbăceri 2 racordai

1973

463.43

ProprdaJc »Ax»cit>iul Făgăraș

647

187

Racord cana

Sfr Cnrcpi

197Ș1J

2tî1./0

Propt etate Vuncpim râgftaț

;         548

187

Racord canal

St Tilu Perla

1973 >

231.70

Proprietate Muncpid Făgăraș

d , . I ; «8

187

Racord când

St. Zcrctelcr

1973

231.70

Proprietate Muncipiui F âgâraț

1 | F 53C

1$7.

Racord canal

Str Magnoliei

231.70

Prcpțrtata Mi.rvciprUi Făgăraș

7    551

187

Racord canal

St Garcefelor 4 racorduri      •

19/3 k \

926.83;

Propfrtale -1       \ ,.r. .

g#l

|_ 13 7.

Racord când

St Șcdn

1973\ j

231.70

Propictatc UuncpnJ F ămeș j

■i k țî »

l'

187

Racord canal

St Octavian Pater 4 racorduri

1973

925.83

ProwK'a» Mcncipui FagțMeș

11 P

18

7

Racord canal

Cv Neeou

1976

292.66

Propridelc MuncipiulFășăraș

W î *

. 11

7

Racord canal

Cv Tudor Vladiiwescu

197E

2459.53

Prcpriccale Municipul Făgăraș

11

7

Rarxvc canal

Cv Turter Vladnwescu

1976

22316,02

Proprietate Mumopui Tâcâraș

d

7.

Racord canal

Cv. Zona Gârr bl B

1977

1.450,91

Proprietate MunicpU Făgăraș

ÎiFf ;,;

r| 1|

7

Racord când

Cv. Zona Gări. bl.A

1977

1 780.63

Proptietate IZwtcphâ Făgăraș

' 1 11'. :si

16 7

Racord canal

Cv Vasite Atecsandri bl7

1977

8 H803

Propnetare Munxipiul Făgăraș

BSC

1.87

Racord canal

Cv Zona Gătii

1977

1663 48

Proprietate Municipiul Făgăraș

681

187

Racord canal

Cv Tudcr Vtedrrritescu bt 1,2.3 45

1977

12398.03

Proprietate Munioprol Făcăraș

562

187

Racord canal

Cv 13 Decembrie bt 2.35.6

1978

2 569,71

Prcp'ietate MunicpriJ FăgAraș

187

Racord canei

Cv R-dnl Unirii ol 7A.4A

1984

2 642.30

Prcpncfale MuricpU r ăgi-aș

|___j [664

187

Racord cana

Cv. Boul Unim 6I7A.4A

1984

3.630,38

Propria» tAurvcipiul Făgăraș

■!! îl Ț •’ - —;

Racord canal

Cv Lundi bl 4.5.6

19S4

69452.08

Proprietate Uumcipiul Făgăraș

1                    t

187

Racord canal

Cv B-ddUnn

1986

5365.96

Proprietate MunippiU Făgăraș

1        657

167

Racord canal

Cv Teidu

1986

22 633.70

Proprietate Muncp d răgrraș

i! F'£

187

Racord cartai

Cv 'ciubibl 44A

1636

1 697,50

Prcppctatc Mixvcp...' Făgăraș

1 |ea

167.

Racord canal

Cv Teiului

1966

17 351 11

Proprietate Muncipiul Făgăraș

1

P

Racord canal

Cv lunci

1955

4 058.41

Prcpntăalc Mutnopul Făgăraș

’ f ■* -p

8.5

Contrată »rmcâ

[ C v V Atecsandri

1976

41 772,069

Prcpftetelc Mumccd Fteiărieș

■FlS

165

Ccrtralâ termică

C v 13 Decembrie

1369

65 700 230

Prco ietate Muncipd Făg^aș

/ ’rfl®

165

CenYdă termică

C.v. Narcise

1972

12.347,936

Prep «tete Munciput Făjâzș

hB : :

165

Centrii termică

C v T. Vlaomirescu

197«

96,317,616

Froc        .lodFâgaeș

Er ।

1

>5

Certrclă termică

Cv Zona Gătii

1976

85.845 633

Proprietate Munciprd • ăcir aș

1 •• i

1

>5

Centdă termică

C v M Eminescu

1963

5.237.222

Piroprciaic l.'cincpul Făgăraș

1

55

Centrală teancă

Cv T Vtednirescu

1962

4.533.131

Proprietate Miinctpe.i Făgăraș

1

65.

Cenffaiâ termita

| c v Negoiu Bl 6

•957

22,016.191

Proprietate MuncipiUI Făgăraș

27

•.6 9      1

_s

4

t>

O

65.

Centră twmrcă

C.v. Negoiu Bl 7

1957

20,673,691

Proprietate Municipiul Făgăraș

6-0     165

Centrală termică

Cv. Zona Berivoi

1978

98,178,975

Proprietate Municipiul Făgăraș

I 681      1651

Punct termic

C.v. B-dul Unirii

1992

36,016,611

Proprietate Municipiul Făgăraș

165 1

Punct termic

C.v. B-dul Unirii

1980

229,424,645

Proprietate Municipiul Făgăraș

Punct termic

C.v. Z.Berivoi

1983

90,625,986

Proprietate Municipiul Făgăraș

UMiic. jmllesj

Punct termic

C.v. C.Chimic

1984

50,567,420

Proprietate Municipiul Făgăraș

t          6ffi       16.5.1

Punct termic

C.v. Teiului

.1984- S1

60,353,381

Proprietate Municipiul Făgăraș

('6f6)    16.51.

Punct termic

C.v.Tâbăcari

1986

260,720 849

Proprietate Municipiul Făgăraș

5S;     1651

Punct tomic

Colonia Combinat

1972

9,886,123

Proprietate Municipiul Făgăraș

i.U . 4    ^5’

Punct termic

C.v. Cîmpului

1987

".'133,185,690

Proprietate Municipiul Făgăraș

.' Jț r 68|)        1.651

Punct termic

Cv. Combinat Chimic-Sere

\ <'1986

x 96,858,512

Pro|

irietate Municipiul Făgăraș

69)     16.51

Punct termic

Cv. B-dul Unirii-D-na Stanca

\ 1986

’ V țtl 81:

5,420 '

Pro|

|rietate Municipiul Făjgriraș I

l U 69      19 2 2

Retete termice din beton

C.v. Narcise

\

' 2,59<

;,761

Prof

irietate Municipiul Făgăraș

1 3 U ob-î 1922

Rețete termice

C.vT. Vladimirescu, Tv.N.=972m; Tv.Zn=650m; Canal beton=317m

1974

5,61(

1,658

Propri Propri

etate Municipiul Făgăraș

.22

Rețete termice

C.v. T.VIadimirescu, Tv.N=1524m; Tv.Zn.=1067m

1975

10.686,590

etate Municipiul Făgăraș

1 | I 69 •    1 <

22

Rețete termite

C.v. Parcului, Tv. Cons.F76=42m; F83=70m;Tv.Zn.r/i"=110m

1976

1,430,874

Proprietate Municipiul Făgăraș

Tjl'pi»     i.<

.2 2

Rețete termite

C.v. Z.Gării

1976

1,902,591

Proprietate Municipiul Făgăraș'

li. J. 69      192 2

Rețete termice

C.v. T.VIadimirescu, Canal be1on=407m

1976

14.288,226

Proprietate Municipiu! Făgăraș

’l I 'I

.2 2

Rețete termice

C.v. Z.Gării

1977

2,718,838

Proprietate Municipiul Făgăraș

1      69        1 92 2

Rețete termice

C.v. V.AIecsandri Canal beton Tv.F 108=130m,133=140m;F159=228m

1977

10,564,767

Proprietate Municipiul Făgăraș

ea     192?

Rețele terme»

C.v. Z.Gării Tv.oțel=S00m; Tv.Zn.=708m

1977

12,472,440

Proprietate Municipiul Făgăraș

7(X      192 2

Rețete Icrmce

C.v. T.VIadimirescu

1976

549,920

Proprietate Municipiul Făgăraș

70'       1 92 2

Rețeie termice

C.v. Parcului F70=108m,95=90m; F90-80/60=90m.

1976

1,652,232

Proprietate Municipiul Făgăraș

70?     19/?

Rețea apă casCă

C.v. Parcului Tv.N.2'-150m. 1%=58m.

1976

563,319

Proprietate Municipiul Făgăraș

liiliwal’jAu5,2 2

Rctes tenrrics epi cetec

C.v. Z.Gării Tv.Zn.1 % -42m,1"=39m 27F-114m

1977

816,496

Proprietate Municipiul Făgăraș

g';;

Rețea termică apă caldă

C.v. T.VIadimirescu F133=60m,168=16 T.Zn1W=12m 11/2"=28.2*=42, 21/2”=12,3”=12

1977

3,810.062

Proprietate Municipiul Făgăraș |

'    1 705      1922

Rețele termice

C.v. 13 Decembrie Bl. 1 Tv. Constr.=1015m; 7 cămine

1978

ci,225,201

Proprietate Municipiul Făgăraș

706     192 2

Rețete can Termice

C.v. 13 Decembrie Bl 32 Bet. Pref.=130m; TvF 89=46m.F 108=198m,TvZn 1 ’/!"=84m

1978

3.900,029

1

Proprietate Municipiul Făgă-aș

1 J 707       1 9.2 2

Rețete termice

Fsgă'aș Can.tem96nn,F 83=487m, A.C.Tv.2"=194

1979

7,861.125

Proprietate Municipiul Făgăraș

Rcțctt termice

C.v. Z.Berivoi Canal 439m,F 108=1640m Apă calcă 1 "=l71Cm

1979

55 256 339

Prop

ietate Municipiu! Făgăraș

|'p   706     1 52 2

Rețele termice

F 57=163m;F 76=149m; F 83=86m;F 89=62m, F 102=50m;F 1Co=215m; F 159=345m;F 168=55m+ Apă calcă bl.23A

1987

121 5S2|815

Propi

1

ietate Municipiul Fâgăsș

Lll.'^iC 152 2

Rețele termice

Cv. Câmpului F 57=528m;F83=132m; F86=250m;F89=90m;

F108='i00m;F132=278m; F168=445m ■* A.C.

1987

• >2,22

>7 006

58,700

Prop

ietate Municipiul Fâjâraș

T£2 2

Rețele termice

Cv. Tăbăcaribl.14 F 83=24m;Țv.Zn. 1”=12m; 1 ’/2"=42m.;2"=39m; 21A'-30m

1c<-7

51

Proprietate Municipiul Făgăraș

■■r --

19

22

22

Rețele termice

Cv. B-dul Unirii F419=5913m; F273=1200m

1981

'    678.607 042

Proprietate Municipiul Făgăraș

Proprietate Municipiul Făgăraș

1.9

Rețele termice

Cv. B-cui Unirii Canal termic=66Gm; Can. Sub. BI.=310m

1981

129,016,157

II : 1 l1<

1 9

52

Rețele termice

Cv. Zona Berivoi

1983

18,558,128

Proprietate Municipiul Făgăraș

Rețele termice

Cv. Teiului

1983

184,335,331

Proprietate Municipiul Făgăraș

MiikiHiH!

'1922

J      Rețele termice

Cv. B-dul Unirii bl. 4A.7

1984

9,306,964

Proprietate Municipiu! Făgăraș

28

fagaras

HOTARAREANr. 14

din data de 31 ianuarie 2002

privind reorganizarea R.A. „Servicii Comunale Făgăraș în 2 societăți comerciale și o regie autonomă

Consiliul Local al municipiului Făgăraș întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere necesitatea creșterii eficienței economice în sectorul serviciilor Publice de gospodărie comunală și protejarea intereselor consumatorilor,

Văzând prevederile art. 38 alin.(2) lit. i și g din Legea nr. 215/2001, ale art. 22 alin 1 și 2 din Legea 326/2001, Ordonanța de urgență nr. 30/1997, aprobată cu modificări prin Legea 207/1997, Legea 15/1990, Ordonanța nr. 15/1993, art. 40 din Legea 219/1998, Legea nr. 31/1990, republicată și H.G. nr. 380/1998,

In temeiul art. 46 alin(2) din Legea nr. 215/2001 privjnd administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înființează următoarele 2 societăți comerciale pe acțiuni și o regie autonomă prin reorganizarea R.A. „Servicii Comunale'’ Făgăraș:

 • a) Societatea Comercială ,. APA SERV” S.A. cu sediul în municipiul Făgăraș, strada Ncgoiu nr. 147 , denumită în continuare „APA SERV” S.A.

 • b) Societatea Comercială „SALCO SERV” S.A. Făgăraș cu sediul în municipiul Făgăraș, strada Ncgoiu nr. 147, denumită în continuare „SALCO SERV” S.A.

 • c) Regia Autonomă R.A. „ECOTERM" S.A. Făgăraș cu sediul în municipiul Făgăraș, strada Teiului nr. 22/A . denumită în continuare R.A. „ECOTERM” S.A.

Art.2. Capitalul social al societăților comerciale înființate potrivit ari,. 1 este deținut în întregime de către Consiliu! Local în calitate de acționar unic, acțiunile d^nutd-Wcele 2 societăți înființate constituind proprietatea acestuia.                                /

/ ** / r*A» - X '

Art.3, (. ele două societăți nou iulimțoie și regia, vor obține tcnrRTrnJ'^0 dle zile de la înființare licențe propriLde atestare autorizare de prestări servicii piiblic&l              j- '

Art,4. Societățile comerciale înființate potrivit art. 1 au ca phțtepâîWfeSl de activitate :                        -----

- gospodărirca-rosurseler de apă. captare, tratarea și distribuția apei pentru S C

-APA SERV S.A

salubrizarea municipiului și a localităților învecinate. precolectaiea..colectarea. tiansportul și depozitarea reziduurilor solide pentru SC. ..SALCO SERV " S.A —

■•Vi.?, Societatea comercială S C. ..APA SERV” S.A este răspunzătbîTfe de toate °l1l>eațiiie fostului sector apruco.mil și preia toate drepturile de operare in pn\ ința cirFItuTE tratării si Atribuției apei              e                                                         t -


-<=vrt.6. - Societatea comțjjfcială S.C.,,                           e răspunzătoare dțy

stulu; secf(?'‘ de salubritat^rși preia toate drepturile de operare în privința salubriza transportul și" depozitarea reziduurilof~solide.

Art.7. S.C. „APA SERV” S.A. este persoană juridică română, care se organiza funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.8. Capitalul social al S.C. „APA SERV” S.A. este de 3.025.855.000 lei din care 3.015.855.000 lei în natură și 10.000.000 lei în numerar vărsat integral la data înffa și este împărțit în 60.517 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoare de 50.000 lei lei. și se constituie din preluarea de părți din activul și pasivul R.A. „Servicii comunale” pe ba bilanțului contabil întocmit la data de 31 decembrie 2001 , care va fi actualizat conform prevederilor legale.

Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier de către S.C. „APA SERV”S? urmează să se facă pe bază de protocol de predare-primire finalizat în termen de 60 de zile dej intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art,9. S.C. „SALCO SERV” S.A. este persoană juridică română, care se orga^ și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut» anexa 2 la prezenta hotărâre.                                                              f £

• a

Art.10. Capitalul social al S.C. „SALCO SERV’’ S.A. este dc 1.5 00.000.000■ din care în natură 1.449.000.000 lei și 10.000.000 lei în numerar vărsat integral la data înfiinl j este împărțit în 60.000 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 25.000 lei și se constituie din preluarea de părți din activul și pasivul R.A. „Servicii Comunale” pe bazif bilanțului contabil întocmit la data dc 31 decembrie 2001, care va li actualizat conform prev» 7 'e&a'e-                                                                                        J preș

Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier de către S.C. „SALCO SERVI urmează să se facă pe bază de protocol de predare-primire finalizat în termen de 60 dc zile d» intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.                                                      ț

Art 11, Societățile comerciale înființate potrivit art. 1 sunt conduse de adunatif acțîui generală a acționarilor și sunt administrate de către un consiliu de administrație.

Consiliul dc administrație ale societăților comerciale înființate potrivit art. 1 i format din 5 membrii pentru S.C. „APA SERV” S.A. și din 3 nierrfbriupehlcu S.C. „SALCCf Primai SERV" S.A.. din care unu! este directorul general al societății președintele,consiliului deț| agenții de administrație.                                              / .

Art. 12. Societățile comerciale și regia înfnnțșțepotnyit art.. 1 vș^-prelua diq și vor fi ținute de obligațiile R.A. „Servicii Comunale" conforîpe<-cuobiectul {or de activitl vor substitui în drepturile și obligațiile decurgând din raporturilețjpridfce’trle acesteia cu te£ inclusiv în litigiile in curs. în concordanță cu prestațiile de ser\iciușî activitățile pe care kj

desfășoară flecare.


Art. 13. Personalul existent în cadrul R.A. ..Servicii Comunale" la data proit’ de predare-primire. care se preia de societățile comerciale și regia înființate potrivit art. 1 $ consideră transferabili interesul serviciului la acestea.                     -—

Ar:. 1 -1. Bunurile din domeniul public aflate in administrarea R A. .. Serviri Comunale" necesare desfășurării activității, celor două societăți comerciale Înființate po!fJ se atribuie acestora'.direct prin contract de concesiune.

♦                                                 L- - I

1 ‘ 1 \ i.\. 2

Prezenia : ' ! do. ' 1 e.X. Pri

Dlr


—--                      ipc—------’ '' -        v —---=e— --

-------                  „ECOTERM” STL-Me-personnă jiiridîtii luiuJlLE Clic se organizează

• r „rt.n^aza-inxonOmitate cu dispozițiile iMle în vigoare-șt-Wi egulămenful propriu de organizare^'funcționare prevăzut în anexa 3 la prezenta hotarare._______

izeazâ] t în ane


Art. 16. R.A. „ECOTERM” S.A. are ca principal obiect de activitate producerea bunului și a apei calde, transportul și distribuția acesteia și complementar alte activități conexe în vederea susținerii obiectului principal de activitate.

iființăii '■

>e bazat fi

*

I

’ S.A.,| de la|^j

rganiJ iz’

i 00 lei \ ființăit-

baza ș •evedeC

i

RV"$f e de la t T. ț nart"


Art. 17. R.A. „ECOTERM” S.A. este răspunzătoare de toate obligațiile fostului ector de termificare inclusiv cele ale R.A.S.C. privind investiția de reabilitare a sistemului de termoficare și preia toate drepturile de operare în privința producerii aburului și a apei calde, transportul și distribuția acesteia.

Art. 18. Patrimoniul R.A. „ECOTERM” S.A. în valoare de 5.147.331.267 lei

se compune din ;

 • - valoarea bunurilor aflate în proprietatea regiei în sumă de 35.145.000 lei

 • - valoarea bunurilor aparținând domeniului public pe care le deține în administrare în sumă de 5.1 12.186.267 lei.

Patrimoniul R.A. „ECOTERM" S.A. se constituie din preluarea de părți din activul și pasivul R.A. „Servicii Comunale” Făgăraș pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 decembrie 2001 care va fi actualizat conform prevederilor legale.

Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier de eștre R.A. „ECOTERM” „ S.A., urinează să se facă pe bază de proces-verbal de predare- primire, finalizat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 19. Conducerea regiei autonome revine Consiliului de administrație compus din 7 persoane, din care una este directorul general al regiei. Directorul general este, totodată, președintele consiliului de administrație al regiei.

Consiliul de administrație se numește prin hotărâre a Consiliului Local și își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Art.20 . Prezenta hotărâre constituie actul de înființare a celpf două -societăți pe

■ ‘ iei în baza căruia vor fi înscrise în Registrul Comerțului.

acțiuni și a regie


1 este CO ? le


irep'% itate< terți'; le î

i.

.(OO*

4cu â ■li'1'


Prezenta se comunică :

' । ex.dosar

" । e.x. Primar

■ । e.x. Dir.economică


- ! exr'colectie

• I e.x R.A.S.C.


• I e.x. P re lectură

- I e.x Dir.tehnicăConsiliul Local al Municipiului Făgăraș

Analizând referatul nr 5042/04.03.2004 ai Compartimentului Juridic, prin care se propune înființarea Serviciului

/ Public de Administrare a Domeniului Public și Privat

/              Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,

ț respectarea drepturilor și libertăților cetățenești și al Comisiei de studii prognoze economico sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Ținând seama de prevederile an 2 alin 1 lit h și g din Legea nr 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie - - comunală, ale OG nr 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,aprobată prin Legea nr 3/2003, ale art 84 din Legea nr 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, modificată și completată;

>                   în temeiul art 36 lit e, lit i și ale art 46 alin 1 din Legea Administrației publice Locale nr 215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă înființarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat în subordinea

, ’ . Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, cu personalitate juridică, gestiune,, ștampilă și cont propriu deschis la Trezoreria J ’J Municipiului Făgăraș.

în actele pe care le încheie sau le emite, se va folosi următorul antet:

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat


Art 2 Se aprobă organigrama, numărul de posturi și statul de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat conform anexei nr 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Funcționarii publici din aparatul propriu care trec la acest nou serviciu își vor păstra calitatea de funcționari publici.                                                                     —TȚ. -

Art.3 Angajații SC "Apa Serv"SA din Compartimentul"Fond locației construcții" care.au avut ca principale atribuții de serviciu administrarea fondului locativ de stat se angajează, la cerere, în acest serviciu.

Art 4 Domnul Bica Adrian, având funcția de șef al Serviciului de gospodărie comunală', se numește ca șef al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat i . 7. -         . / i

Art 5 Se va prelua de la SC "Apa Serv"SA inventarul fondului loeșftv de stat, a spatiilor cii altă destinație decât cea de locuințe in vederea, evidențierii și administram acestora precum și a contractelor de'Vânzare-cumpărare a locuințele aflate în derulare _                                  '!<>>■    ——

Art 6 Forma de gestiune a Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat este cea de gestiune directă.

Art 7 Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat va fi finanțat cap 63 "servicii și dezvoltare publică și locuințe" și alteisiirșe legale.

Actele prin care se angajează juridic și patrimonial acest serviciu se semnează de șefuUsendciului public, contat și jurist.                 ------

Art 8 Se aprebâ-Regulamentul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public~șt-Privat conform anexei

3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                  —?—

Art 9 Se aprobămedificarea organigramei, numărul de posturi și statul de funcții al aparatului propriu al J î-a d a Parp fac oarte integrantă din prezenta hotărâre.


Art 10 Sp-fffȘflhă-mndifirarp^nri mq>3riei, numărul de posțgi $i sraiUi de iunCții^^ JîJiulȘf Lform anexelor 6 șF7 care farparte din prezenta hotărâre.


Art.11. Se aprobă modificarea organigramei; numărul de posturi si statul de functiLa. Serviciului public de intenta sociala, conform anexelor 8 si 3, parte integranta din prezenta hotarare.

Art 12 Se va solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici avizul pentru stabilirea de către Consiliul Local a ■bețiilor publice din acest serviciu.

Art 13 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 03 mai 2004

Art 14 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Resurse ■ Umane, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș.


Secretarul Municipiului

EMIL MOCAN

_ ÎS

Hotărârea se comunică:

 • - 1 ex dosar ședință

 • - 1 ex colecție

 • - 1 ex Administrarea Domeniului Public

 • - 1 ex Prefectură

 • - 1 ex Primar

 • - 1 ex SC APA SERV SA

 • - 1 ex Direcția Economică

 • - 1 ex Compartimentul Juridic

 • -1 ex Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat.  JUDETULBRAȘOV


CONSIEIUIL LOCAL AEMUNICIPIU


Strada-RepublicrfrNr.-S,'505200, TetrO268 - 211313,Tăx: 0268 - 213020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 73

Din data de 16.08.2010

privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgarăș

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș , întrunit in ședința extraordinara,

Având in vedere prevederile art. III, IV din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,

Ținând seama de adresa Instituției Prefectului cu nr.9705/2010 înregistrata la noi' sub nr.13.563/2010 prin care se Stabilește numărul maxim de posturi pentru UAT Fagaras,

Având in vedere avizul nr.493.628/2010 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București,

Vazand prevederile art.87.art.100 si art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionariloir publici, republicata, ale art.36 alin (2) lit.”a” si alin (3) lit „b” din Legea nr. 215/2001 republicata modificata si completata si ale art.65,art.67,art.69, art.70, art.72 si ale art.73 din Codul Muncii,

în temeiul art.45, alin.(1), din Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001 republicata si actualizata, -                  -                    -

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă reorganizarea activitatii aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras,prin preluarea unor activitati ale Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat si se aproba organigrama, statul de funcții si a numărului de personal potrivit anexelor nr. 1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 - începând cu 1 septembrie 2010 inceteaza activitatea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Fagaras.

Art.3 - Funcționari publici vor fi numiti in noile funcții publice sau in noile compartimente respectandu-se prevederile art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici.

Art.4 - Se preia din personalul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Fagaras prin aplicarea prevederilor art.72 alin (2) si (3)-dinCodului Muncii ^-fa^șoticitarea acestora un număr de 54 persoane - personal contractual - cu pastrarea drepturilozsi; obligațiilor qe le revin prin contractul individual de munca.                                      /

Art.5- Compartimentul salubrizare din cadrul Serviciului administrare patrimoniu public si privat va fi preluat de operatorul de salubritate al municipiului, odata cu definitivarea documentelor si adoptarea actelor normative necesare                                              -7

Art.6 - Se preia prin transfer, funcționari publici din cadrul ServiojuluLPublic de Administrare a Domeniului Public si Privat Fagaras si Serviciului Public de Politie Comunitara Fagaras,' prin aplicarea art.87alin (1) lit.”a” din Legea nr.188/1999.                                   •>'/,

Art.7 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Fagaras prin Compartimentul resurse umane.


Prezenta hotarare se comunLa:

1 ex. Dosarul de sedintș

1 ex.Colectie             I

1 ex. Prefectura

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex.Dir. DAPL

1 ex. Compartiment resurse umane

1 ex. Sindicat


Contrasemnează