Hotărârea nr. 242/2019

HOTĂRÂREA nr.242 din data de 26 septembrie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie - Punct termic-Str. Luncii (Combinat chimic - Sere),situat în Făgăraş, în suprafaţă de 323 mp, îns

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel; 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.242 din data de 26 septembrie 2019

- privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Punct termic-Str. Luncii (Combinat chimic - Sere),situat în Făgăraș, în suprafață de 323 mp, înscris în CF nr. 102774 Făgăraș, nr. top. 2453/5, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 61195/1/28.08.2019 și Raportul Compartimentului de specialitate nr. 61195/28.08.2019, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Punct termic-Str. Luncii (Combinat chimic - Sere),,situat în Făgăraș, în suprafață de 323 mp, înscris în CF nr. 102774 Făgăraș, nr. top. 2453/5, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată i completată de OUG nr. 31/2018, precum și Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Ținând seama de faptul că:

prin HCL nr. 14/2002 RASC Făgăraș s-a divizat în trei entități, dintre care S.C. APA SERV S.A. care a preluat și activitatea de administrare a fondului locativ de stat,

prin HCL nr. 59/2004 activitatea de administrare a fondului locativ a fost preluată de la S.C. APA SERV S.A. de către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat subordonat Consiliului Local al Municipiului Făgăraș și

prin HCL nr. 73/2010 din care reiese faptul că Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat și-a încetat activitatea atribuțiile acestuia fiind preluate de către Compartimentul administrare clădiri, terenuri, bunuri publice din cadrul Municipiului Făgăraș, fapt ce ne conferă calitatea de continuatori ai RASC Făgăraș,

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistemul centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 24049/28.10.2011,

Precum și faptul că imobilul ce face obiectul prezentului raport de specialitate, este prin natura lui de uz și interes local, acesta fiind înscris la poziția 689 în evidențele Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 972/2002, în temeiul art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.1, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.1, lit.a și art. 287, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Punct termic-Str. Luncii (Combinat chimic - Sere) ,situat în Făgăraș, în suprafață de 323 mp, înscris în CF nr. 102774 Făgăraș, nr. top. 2453/5, ca fiind de uz și interes public local.

Art.2. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris mai sus și confirmat ca fiind identic cu cel de la poziția 689 din Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 972/2002.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru, *=- abținere. împotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -18

Prezenta hotărâre se comunică:
 • - tex.Dosar de ședință

 • - lex.Colecție

 • - lex.Prefectură

 • - lex.Primar

 • - lex.Secretar general

 • - lex.Compartiment evidenta patrimoniu

 • - lex.Arhitect-șef

 • - 1 ex.Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50


TEREN IntravilanEXTRASUE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 102774 Fagaras

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:6806

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2453/5

323

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  . .înscrieri privitoare !a drept!.’! de proprietat® și alte drepturi reale

  Referințe

  695 / 12/03/1992

  Act nr. 0 emis de R.A.S.C. FAGARAS;

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

  B1 1/1 ________________________________________

  Al

  1) STATUL ROMAN

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6806)

 • C. Partea III. SARCINI .


  OScOT/ren t care conține da te cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


  Pagina 1 din 2


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT____________________________________________________________________________


  Nr cadastral

  Suprafața {mp)K

  __Observații J Referințe

  Top: 2453/5

  323

  • Suprafața este determinată In planul de proiecție Stereo 70.


______________DETALII LINIARE IMOBIL_______________

Geometria pentru acest imobil nu a jostg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

323

-

-

2453/5

Punct termic - Str.Luncii

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.              r___

LlJ-09-20i§^5ujTia-de.2Q, pentru serviciul de * x ■ f’U8l(CîT4ȚF *1,,          \

'Asii"ei Registrator, ‘ r “                 Referent."- !,

ADlî Al A ■.COJOCARII 1 I ,, Bikfc


S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata qpnț OCPI nr.2933/ll/-09-201§Tq^Tia-de.2Q,pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării 13-09-2018 Data eliberării, / /


.. (parafa și semnătura)


I 'NAȚijraDocur^ent care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. ^77/2001.

Pagina 2 din 2JUDE TUI. BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV


Anexa nr. 5 HCL nr. 28/2019

însușit de Consiliul Local, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ prin Hotărârea nr. 28 din 2019

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ


GHEORGHE SUCACIU


INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNini RiLlfrl^G^RAȘ

0 1

I

2                   I

_______________________________3__________________________________L

■ -V - (

6

SECȚIUNEA I BUNURI IMOBILE

- ..

h

Codul de clasificare

Denumirea bunului

\

Elemente de identificare

Anul doMinJ-L:

dnu în foJosL-iLSA o **\

L. ^Valoare _dc invent *

(lei)

ar

ituația juridică aciua

ă

i

r-

2

3

4

5

6

K ''

1.1

7.2

Alee Complex Comercial (Zona Combinat)

L=199,00 m 1=6,00 m S=1194,00 m2 Fundație cu balast îmbrăcăminte cu beton asfaltic

1997

226.205,56

Proprietatea Municipiului Făgăraș în baza Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin, c CF 106196 Fagaras

l * 2

'| |

1.3.7.3

1.3.17.2

Pasaj pietonal (B-dul Unirii-Zona Big)

L=28,00 m

L=4,70 m

H=4,50.

-    2 căi de acces în pasaj

- 2 încăperi cu destinație de grup sanitar S= 196.00 mp

1986

813.200,00

Proprietatea Municipiului Făgăraș

Hrj

1.6

.1.1

WC Public -intersecție str. M.Viteazu - P-ta Republicii

S=48,00 mp

1966

61.495,02

Proprietatea Municipiului Făgăraș Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin, c CF 105527 Fagaras

t

1.3.7.3

Aleea Unirii

L=50,00 m 1=7,00 m S=350,00 m2 îmbrăcăminte de beton de ciment Fundație de pavaj+macadam Semne de circulație:                   Trotuare: - dreapta(beton)

L=50m, l=2m S=100m2                           -stânga(beton): L=50m, l=2m

S=100m2           -Zona verde: - dreapta L=50m, l=0,5m S=25m2

1997

104.198,54

Proprietatea Municipiului Făgăraș Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin, c

S- 5

LI

.7.2

Strada Amoniacului

L=294,00 m 1=6,00 m S=1764,00 m2 Fundație cu balast îmbrăcăminte cu beton asfaltic Semne de circulație

1997

334.193

.13

Prof Ord nr. 4

rietatea Municipiului Făgăraș jnanta

^1997, art. 8, alin, c, i

1.

;.7.1

Strada Anton Pann

L=2<32,00 m i=6,00 m S=1692,00 m2 îmbrăcăminte cu balast Fundație de balast

Guri de scurgere: 1 Semne de circulație:                   Trotuare:-stânga:

L=240m,l=1.5m,S=360m2                        -dreapta: L=203m, l=2m

S=406m2

1997

465.672

,74

Pro Ord nr.

I

Jrietateă Municipiului F onanța 13/1997, art. 8, alin, c

ăgăraș

1

iț? '"!

■I

1Ti

1

r ’

ițiP 11

f!:l 1

J

4

5

6          ___

tilS' 631

1.8.7.

Racord canal

Str. Titu Perția 5 racorduri

1971

1.092,14

Proprietate Municipiul Făgăraș

64 1

1.8.7.

Racord canal

Str. Negoiu 2 racorduri

1973

463,43

Proprietate Municipiul Făgăraș

, 64’

1.8.7.

Racord canal

Str. Lalelelor

1973

231,70

Proprietate Municipiul Făgăraș

64;

1.8.7.

Racord canal

Str. Dr. loan Șenchea

1973

231,70

Proprietate Municipiul Făgăraș

643

1.8.7.

Racord canal

Str. Doamna Stanca

1973"'

231,70

Proprietate Municipiul Făgăraș

.7.

Racord canal

Str. Panseluțelor                 ’                                                     z

* . W73j ■„

231,70

Proprietate Municipiul Făgăraș

~ 1.8

.7.

Racord canal

Str. Târgului

>/' ^13 X'

231,70

Proprietate Municipiul Făgăraș

64f

1.8.7.

Racord canal

Str. Tăbăcari 2 racorduri

463,43

Proprietate Municipiul Făgăraș

647

1.8.7.

Racord canal

1

Str. Cânepii                                                                              j «*

_j 231,70

Proprietate Municipiul Făgăraș

64!

1.8.7.

Racord canal

Str. Titu Perția                                                                           \

'/    231,70

Proprietate Municipiul Făgăraș

1 * 64S

1.E

.7.

Racord canal

Str. Zorelelor                                                                        \

231,70

Proprietate Municipiul Făgăraș

j ' • 65(

1

1.E

.7.

Racord canal

Str. Magnoliei                     1

231,70

Proprietate Municipiul Făgăraș

*   65-

1.8.7.

Racord canal

Str. Garoafelor 4 racorduri

^1973...

926,83

Prop

ietațe Municipiul Făgăraș

j 65Î

1.8.7.

Racord canal

Str. Școlii

1973

231,70

Prop

ietațe Municipiul Făcjă

- li

« L 65!

; li '

1.

.7.

Racord canal

Str. Octavian Paler 4 racorduri

1973

926,83

Prop

ietate Municipiul Făgă

aș I

__

i.

1.7.

Racord canal

Cv. Negoiu

1976

29I2.66

Proprietate Municipiul Făgăraș

1.

5.7.

Racord canal

Cv. Tudor Vladimirescu

1976

2.469,53

Proprietate Municipiul Făgăraș

II

♦i

h i

11

J ;     65!

1.

: 7.

Racord canal

Cv. Tudor Vladimirescu

1976

22.316,02

Proprietate Municipiul Făgăraș

!: 1 f 65.

1.

5.7.

Racord canal

Cv. Zona Gării bl.B

1977

1.450,91

Proprietate Municipiul Făgăraș

1.8.7.

Racord canal

Cv. Zona Gării bl.A

1977

1.780,63

Proprietate Municipiul Făgăraș

1| | 65! ‘

1.8.7.

Racord canal

Cv. Vasile Alecsandri bl.7

1977

8.118,03

Proprietare Municipiul Făgăraș

f 66(

1.8.7.

Racord canal

Cv. Zona Gării

1977

1.663,48

Proprietate Municipiul Făgăraș

i 66"

1.8.7.

Racord canal

Cv. Tudor Vladimirescu bl.1,2,3,4.5

1977

12.398,03

Proprietate Municipiul Făgă

■ȘȘ____

■aȘ

ce; _

66'

1.8.7.

Racord canal

Cv. 13 Decembrie bl.2,3,5,6

1978

2.569,71

Proprietate Municipiul Făgă

Proprietate Municipiul Făgc.

1 8.7.

Racord canal

Cv. B-dul Unirii bl.7A,4A

1984

2.642,30

raș

1 '6Ir

1.8.7.

Racord canal

Cv. B-dul Unirii bl.7A,4A

1984

3.630,38

Proprietate Municipiul Făgăraș

ip-LJ.

p.7.

Racord canal

Cv. Luncii bl.4,5,6

1984

69.462,08

Proprietate Municipiul Făgă

_

raș

T ] 66t

1

87

Racord canal

Cv. B-dul Unirii

1986

5.365,96

Proprietate Municipiul Făgă

; 1 66.

1 8.7.

Racord canal          Cv. 7eiului

1986

22.633,70

Proprietate Municipiul Făgăraș

66

1

8.7.

Racord cana!        | Cv. Teiului bl.44A

1986

1.697,50

Proprietate Municipiu! Făgăraș

sa

1.8.7.

Racord canal        | Cv. Teiului

1986

17.351,11

Prop Prep

.netate Municipiul Făgăraș

4^7 67!

1.8.7.

Racord canal

| Cv. Luncii

1986

4.058,41

rietate Municipiul Făgăraș

Mi: 67

I 1

6.5.

Centrală termică

C.v. V. Alecsandri

1976

41,772,069

Proprietate Municipiul Făgăraș

P 67!

1.6 5.

Centrală termică

C.v. 13 Decembrie

1969

65,700,230

Prop

iietate Municipiul Făgt

traș

8 67

1.6.5.

Centrală termică

C.v. Narcise

1973

12,347,936

Proi

^ietale Municipiul Făc<

raș

[

. 1.5.5.

Centrală termică

C.v. T. Vladimirescu

1974

98,317,618

Pro

JnetateMunicipiul Făg

Iraș

|Lj| i

{ »

, 1J5.5.

Centrală termică

C.v. Zona Gării

1976

85,845,633

Proprietate Municipiul Făgăraș

wis71

<

1

g 5

Centrală termică

C.v. M. Eminescu

1963

5,237,222

Pro

Pro

| Pro

prietate Municipiu! Făgăraș

Sili e7

1

L

Centrală termică

C.v. T. Vladimirescu

1962

4,533,131

prietate Municipiu! Făg prietate Municipiul Făg

ăraș

6/'1

kș. _

Centrală termică

C.v. Negoiu BI.6

1957

22,016,191

ăraș

■                       ~^Br -----=—Lv- -  ' ~'    ——Ml--

-

6j79

J

4

6

165

Centrală termică

C.v. Negoiu Bl 7

1957

20,673,691

Proprietate Municipiul Făgăraș

6j»      1.65

Centrală termică

Cv. Zona Berivoi

1978

98,178,975

Proprietate Municipiul Făgăraș

651      16.51

Punct termic

C.v. B-dul Unirii

1992

36,016,611

Proprietate Municipiul Făgăraș

652     16.51

Punct termic

C.v. B-dul Unirii

1980

229,42

4,6

5,£

>45

Proprietate Municipiul Făgăraș

*61

idd-1)651

Punct termic

C.v. Z. Berivoi

1983

90,62

)86

Proprietate Municipiul Făgăraș

14"   1651

C.v. C.Chimic

50,567,420

Proprietate Municipiul Făgăraș

6ț5     1651

Punct termic

C.v. Teiului

60,353,381

Proprietate Municipiul Făgăraș

Z6$6)    1651.

Punct termic

C.v.Tăbăcari

' ^60,720,849

Proprietate Municipiul Făgăraș

tîlp      1651

Punct termic

Colonia Combinat

/:: /

91886,123

Proprietate Municipiul Făgăraș

... 618      1J6.51

Punct termic

C.v. Cîmpului

____1_J^! .

\ ț33,T85,690

Proprietate Municipiul Făgăraș

68

9

‘ 1.1551

Punct termic

Cv. Combinat Chimic-Sere

,'86.83

B.t

>12

Pro

jr

etate Municipiul Făg

ăraș

CSD     1651

Punct termic

Cv. B-dul Unirii-D-na Stanca

:8'^4

5,420>

Pro

jrietăte Municipiul Făg

îraș ir aș

•t

G£i ,   192 2

Rețele termice din beton

C.v. Narcise

\-fcS>K.—

,<2,59

1,761’

Pro

irietate Municipiul Făgi

192 2

Rețele termice

C.vT. Vladimirescu, Tv.N.=972rr; Tv.Zn=650m; Canal beton=317m

NaZ'1 “

5,61

),658

Proprietate Municipiul Fac

sraș

ăraș

- K 5     . 1 8 2 z

Rețele termice

C.v. T.VIadimirescu, Tv.N=1524m; Tv.Zn.=1067m

1975

10,686,590

Proprietate Municipiul Făg

8S:       112 2

Rețele termice

C.v. Parcului, Tv. Cons.F76=42m; F83=70m: Tv.Zn.1’Z'-IIOm

1976

1,430,874

Proprietate Municipiul Făgăraș

69 i ■ h 2

Rețele termice

C.v. Z.Gării

1976

1,902,591

Proprietate Municipiul Făgăraș ’

‘*-

•sJ M

Rețele termice

C v. T.VIadimirescu, Canal beton=407m

1976

14.288,226

Proprietate Municipiu! Făgăraș

Qll 6 ii? •

Rețele termice

C.v. Z.Gării

1977

2,71

8,

4,

338

Proprietate Municipiul Făgăraș

i | ' 1922

Rețele termice

C.v. V.AIecsandri Canal beton Tv.F 108=130m,133=140m;F159=228m

1977

10,56

787

Proprietate Municipiul Făgăraș

1             1222

Rețele termice

C.v. Z.Gării Tv.oțel=900m;Tv.Zn=708m

1977

12,472,440

Proprietate Municipiul Făgăraș

70i     1922

Rețele termice

C.v. T.VIadimirescu

1976

549,920

Proprietate Municipiul Făgăraș

70        1 9 2.2

Rețele termice

C.v. Parcului F70=108m,95=90m F90=80/80=90m.

1976

1,65

2,

3,

232

Proprietate Municipiul Făgăraș

70'

<703

1922

Rețea apă caldă

C.v. Parcului Tv.N.2“=150m. 1%=58m.

1976

56

319

Proprietate Municipiul Făgăraș

1922

Rețee termice epe calde

C.v. Z.Gării Tv.Zn.1 72'*a42m,1"=39m 2'Ă'=114m

1977

8'

6,

0.

5

)0

>1

496

Proprietate Municipiul Făgăraș

■■HM di sb 2

Rețea termică apă caldă

C.v T Vladimirescu F133=60m,168=16 T.Zn11/4"=12m 11/2''=28.2"=42, 21/2'=12,3"=12

1977

3.8'

062

Proprietate Municipiu; Făgăraș

7M    19/2

701       1 9 2 2

"j/Oij        1 9.2 2 "

Rețele termice

Rețele can. Termice

Rețele termice

C.v. 13 Decembrie Bl. 1 Tv. Constr.=1015m: 7 cămine

C.v. 13 Decembrie Bl 32 Bet. Pref.=130m; TvF 89=46m,F 108=198m,Tv Zn 1

72"=84_m__

Făgăraș Can.ter=96m,F 83=487m, A.C.Tv2"=194

1978

1978

1979

£1.2;

3.9(

7,8;

201

029

125

Proprietate Municipiul Făgăraș Proprietate Municipiul Făgă’aș Proprietate Municipiul Făgăraș

fi 7« । 1 £2 2

Rețele termice

C.v. Z.Berivoi Canal 43S.n,F 108=;1640m Apă caldă 1 "=171Cm

1979

55 255 339

Prop

ieiate Municipiu! Făgăraș

706        1 9.2.2

I

Rețele termice

F 57=163m;F 76=149m; F 83=86m;F 89=62m; F 1G2=50m;F 1C8=215m; F 159=345m;F 168=55m+ Apă calcă bl 23A

1987

«5* c£7

815

Prop

ietatje Municipiul Făgiii:.;

r

ZIC      19.2 2

g_^7l

Rețele termice

Rețele termice

Cv. Câmpului F 57=528m,F83=132m; F86=253m;F89=90m:

F108=100m;F 132=278m; F1S8=445m + A.C.

Cv. Tăbăcaribl.14 F S3=24m;Țv.Zn. 1"=12m; 1 %"=42m; 2"=30m; 2’/7'=30m

1987

tS8?

1'2.237

5 198

006

,700

Prop

Prop

ietate Municipiul Făgăraș rie'ate Municipiul Făgăraș

L

‘.2       1 9p 2

Rețele termice

Cv. B-dul Unirii F419=5913m; F273=1200m

|         1981

678.6

07,042

16.157

Proprietate Municipiul Făgăraș

Proprietate Municipiul Făgăraș

13 [ 19|2 2

Rețele termice

Cv. B-dul Unirii Canal termic=660m; Can. Sub. BI.=310m

1981              129,0

1- ■

Rețele termice

Cv. Zona Berivoi

1963        1      18,568,128

Proprietate Municipiul Făgăraș

1

Rețele termice

Cv. Teiului

1983            184,335,331

Proprietate Municipiul Făgăraș

di®s''K 1952

Rețele termice

Cv. B-dul Unirii bl. 4A,7

1984        1      9,306,964

Proprietate Municipiu! Făgăraș

II I ? W            |

28


din data de 31 ianuarie 2002

- privind reorganizarea R.A. „Servicii Comunale” Făgăraș în 2 societăți comerciale și o regie autonomă

Consiliul Local al municipiului Făgăraș întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere necesitatea creșterii eficienței economice în sectorul serviciilor Publice de gospodărie comunală și protejarea intereselor consumatorilor,

Văzând prevederile art. 38 alin.(2) lit. i și g din Legea nr. 215/2001, ale art. 22 alin 1 și 2 din Legea 326/2001, Ordonanța de urgență nr. 30/1997, aprobată cu modificări prin Legea 207/1997, Legea 15/1990. Ordonanța nr. 15/1993, art. 40 din Legea 219/1998, Legea nr. 31/1990, republicată și H.G. nr. 380/1998,

In temeiul art. 46 alin(2) din Legea nr. 215/2001 privjnd administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înființează următoarele 2 societăți comerciale pe acțiuni și o regie autonomă prin reorganizarea R.A. „Servicii Comunale” Făgăraș:

Q

l

y

(i i* 1 t

:•


 • a) Societatea Comercială „APA SERV” S.A. cu sediul în municipiul Făgăraș, strada Ncgoiu nr. 147 , denumită în continuare „APA SERV” S.A.

 • b) Societatea Comercială „SALCO SERV” S.A. Făgăraș cu sediul în municipiul Făgăraș, strada Ncgoiu nr. 147, denumită în continuare „SALCO SERV" S.A.

 • c) Regia Autonomă R.A. „ECOTERM" S.A. Făgăraș cu sediul în municipiul Făgăraș, strada Teiului nr. 22-'A . denumită în continuare R.A. „ECOTERJvP^jAm

/ * x

Art.2. Capitalul social al societăților comerciale înființate potnrvil a;. ; csfe de ți iul în întregime de către Consiliul Local în calitate de acționar unic, acțiuni^’ dePffStf^î&cele-C Societăți înființate constituind proprietatea acestuia.                             \                        i

•j

? ț ii


Ari 3. (. de două soc^tăti nou înființate și regia, voi o!.4i:Y<4jf'tOTtTSrm?!t: V0 de zile de la înființare licențe propri.Lde_a testare 'autori zare de prestări servicii publice. V h i.

Art,4. Societățile comerciale înființate potrivit art. I au ca principâToEiect de activitate ;                     ,. ____


 • - gospodărirea-PCsurselor de apă. captare, tratarea și distribuția apei pentru S C -APA SERV" S.A.

salubrizarea municipiului și a localităților învecinate, preeolectarea. colectarea, tiansponul ș> depozitarea reziduurilor solide pentru SC. ..SALCO SERV" S.A.---

Art.5. Societatea comercială S C. ..APA SERV" S.A. este răspunzătoare de toate °bligații|e fostului sector apăreanai și preia toate drepturile de operare in prixinta capTăru. tratării si distribuției apei.               ■*                                                                    i , _


du ui


cială S.C. „ SAfaCO■S&RV”S','A. estemăspunzătoare ostul’!! sector de salubritate și preia toate drepturile de operare în privința salubri transportul și depozitarea reziduurilor solide.

Art.7. S.C. „APA SERV” S.A. este persoană juridică română, care se organize; funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.8. Capitalul social al S.C. „APA SERV” S.A. este de 3.025.855.000 lei 3 din care 3.015.855.000 lei în natură și 10.000.000 lei în numerar vărsat integral la data înfii.rj și este împărțit în 60.517 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoare de 50.000 lei lei, și se constituie din preluarea de părți din activul și pasivul R.A, „Servicii comunale” pe brf bilanțului contabil întocmit la data de 31 decembrie 2001 , care va fi actualizat conform prevederilor legale.

Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier de către S.C. „APA SERV” S rt urmează să se facă pe bază de protocol de predare-primire finalizat în termen de 60 de zile del intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art,9. S.C. „SALCO SERV” S.A. este persoană juridică română, care se orgaf-și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 10, Capitalul social al S.C. „SALCO SERV” S.A. este dc 1.500.000.0001 din care în natură 1.449.000.000 lei și 10.000.000 lei în numerar vărsat integral la data înfiiui j‘..‘ este împărțit în 60.000 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 25.000 Iei | și se constituie din preluarea de părți din activul și pasivul R.A. „Servicii Comunale” pe bazar bilanțului contabil întocmit la dala dc 31 decembrie 2001, care va fi actualizat conform prevtf 7 le8ac-                                                                                        f preș

Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier dc către S.C. „SALCO SERV) urmează să se facă pe bază de protocol de predare-primire finalizat în termen de 60 dc zile» intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.                                                      :

Art I 1. Societățile comerciale înființate potrivit art. 1 sunt conduse de adunau acțiu( generală a acționarilor și sunt administrate de către un consiliu de administrație.

Consiliul dc administrație ale societăților comerciale înființate potrivit art. I« format din 5 membrii pentru S.C. „APA SERV” S.A. și din 3jii<»mbnupeiUru S.C. „SALCCt Primai SERV S. A., din care unul este directorul general al sociejâfji              consiliului dej agenții

de administrație.                                      /             \

- ’                     1 J

Art. 12, Societățile comerciale și regia îijllmțate jfflart./'p vdir prelua ditț și vor fi ținute de obligațiile R.A. ..Servicii Comunale” coif^m^âi&ieptul lor de activi» vor substitui în drepturile și obligațiile decurgând din rap^i^^^ij^pc^le acesteia cu tel inclusiv în litigiile jn curs. în.concordanță cu prestațiile de sâfrigig și.■’ctivitătile pe care j desfasoară fiecare.__

f '. ’

Art. 13. Personalul existent în cadrul R.A. ..Semcii Comunale” la data pro^l ~

de predare-primire. care se preia de societățile comerciale și regia înființate potrix it art. I 4 consideră transferat-in interesul serviciului la acestea.

A:t. 1 4, Bunurile din domeniul public aflate în administrarea .R.A. .. Servicl Comunale" necesare desfășurării activității. celor două societăți comerciaîejnlîințate pottf se atribuie acestorâ direct prin contract dc concesiune.


pft?zenta । ' ' e' do. 1 e.x. pri 1 Bir


izeazâ] t în ana'


Art. 16. R.A. „ECOTERM” S.A. are ca principal obiect de activitate producerea butului și a apei calde, transportul și distribuția acesteia și complementar alte activități conexe în vederea susținerii obiectului principal de activitate.


iiunțan i

ie bazai

fi

* <

’ S.A.,| : dc la

rganiJ izuf‘"’

f

00 !ei|. ființăiț

baza | •evedaf

RV’’5ț e de lp

»

t J

nar''

1 eslf-CO ? de

.iiepk itate< terții' q

K

.toCiV

se .

*

<

cii t ii i'P


Art. 17. R.A. „ECOTERM” S.A. este răspunzătoare de toate obligațiile fostului ector de termificare inclusiv cele ale R.A.S.C. privind investiția de reabilitare a sistemului de termoficare și preia toate drepturile de operare în privința producerii aburului și a apei calde, transportul și distribuția acesteia.


Art. 18. Patrimoniul R.A. „ECOTERM” S.A. în valoare de 5.147.331.267 lei se compune din :

- valoarea bunurilor aflate în proprietatea regiei în sumă de 35.145.000 Iei

- valoarea bunurilor aparținând domeniului public pe care le deține în administrare în sumă de 5.1 12.186.267 lei.


Patrimoniul R.A. „ECOTERM” S.A. se constituie din preluarea de părți din activul și pasivul R.A. „Servicii Comunale” Făgăraș pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 decembrie 2001 care va fi actualizat conform prevederilor legale.

Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier de către R.A. „ECOTERM” „ S.A., urmează să se facă pe bază de proces-verbal de predare- primire, finalizat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.


Art. 19. Conducerea regiei autonome revine Consiliului de administrație compus din 7 persoane, din care una este directorul general al regiei. Directorul general este, totodată, președintele consiliului de administrație al regiei.

Consiliul de administrație se numește prin hotărâre a Consiliului Local și își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.


Art.20 . Prezenta hotărâre constituie actul dc înființare a-telj acțiuni și a regiei în baza căruia vor fi înscuse în Registiul Comei țulpi,/^ Art.21. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor pre^tftuei lx Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția tehnică și Direcția ecorioiftM'i agenții economici nou înființați.-                                    X'/1Prezenta se comunică

’ 1 ex.dosar

’ • ex. Primar

I ex. Dir.economică


ăți pe- LexEcoleclic

- I ex. R.A.S.C


- ! ex. Prefectură

- 1 c.\ Dir.tehmcă
rjL 9RAȘCV


Consiliul Local al Municipiului Făgăraș

Analizând referatul nr 5042/04.03.2004 al Compartimentului Juridic, prin care se propune înființarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești și al Comisiei de studii prognoze economico sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Ținând seama de prevederile art 2 alin 1 lit h și g din Legea nr 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală, ale .OG nr 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,aprobată prin Legea nr 3/2003, ale art 84 din Legea nr 198/1999 privind statutul funcționarilor publici, modificată și completată;

în temeiul art 36 lit e, lit i și ale art 46 alin 1 din Legea Administrației publice Locale nr 215/2001

Art 1 Se aprobă înființarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, cu personalitate juridică, gestiune,, ștampilă și cont propriu deschis la Trezoreria Municipiului Făgăraș.

în actele pe care le încheie sau le emite, se va folosi următorul antet:

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat

Art 2 Se aprobă organigrama, numărul de posturi și statul de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat conform anexei nr 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Funcționarii publici din aparatul propriu care trec la acest nou sE?/.ciu^Wnpăwa calitatea de funcționari publici.

Art.3 Angajații SC "Apa Serv"SA din Compartimentul"Fond locativ r care au avut ca principale atribuții de serviciu administrarea fondului locativ de stat se angajează; ■ațt'ere;To'»(Msefv::iLi

Art 4 Domnul Bica Adrian, având funcția de șef al Serviciului de-jtispo^șțtojffjnală ;se numește ca șef al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat             .           ' . _____

Art 5 Se va prelua de la SC "Apa Serv"SA inventarul fondului locatty d&stgna'Sffațiilor cu altă destinație decât cea de locuințe în vederea evidențierii și administrării acestora precum și a cont/dclelot tfe vânzaTe-bumpărare a locuințele aflate în derulare ___ ——----

Art 6 Forma de gestiune a Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat este cea de gestiune directă.

Art 7 Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat va fi finanțat cap 63 "servicii și dezvoltare publică și locuințe" și alXOJrse legale.

Actele prin care se angajează juridic și patrimonial acest serviciu se semnează de șefutsen/iciului public, contat și jurist.            —-

Art 8 Se apreSă-Regu lamentul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public «-Privat conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                  ■                     ț--

Art 9 Se aprobă modificarea organigramei, numărul de posturi și statul de funcții al aparatului propriu al

' ti ■:          fi carp fac oarte integrantă din prezenta hotărâre.

---                                    ti.


Art Hl-Sejairohă modificarea organigramei, numărul de p șr Sîănrut jULȚ f0ffn anexelor 6țt7 rarrfac-parte din prezenta hotărâre.

Art. 11. Se’âprobămWicarea organigramei', numărul de posturi si statul de funcția Serviciului public de Lstenta sociala, conform anexelor ? si 3, parte integranta din prezenta hotarare.

Art 12 Se va solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici avizul pentru stabilirea de către Consiliul Local a funcțiilor publice din acest serviciu.

Art 13 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 03 mai 2004

Art 14 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Resurse Umane, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CUJTITEI


Hotărârea se comunică:

 • - 1 ex dosar ședință

 • - 1 ex colecție

 • - 1 ex Administrarea Domeniului Public

 • - 1 ex Prefectură

 • - 1 ex Primar

 • - 1 ex SC APA SERV SA

 • - 1 ex Direcția Economică

 • - 1 ex Compartimentul Juridic

 • -1 ex Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și PrivatHOTĂRÂREA nr. 73

Din data de 16.08.2010

privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgarăș

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș , întrunit in ședința extraordinara,

Având in vedere prevederile art. III, IV din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,

Ținând seama de adresa Instituției Prefectului cu nr.9705/2010 înregistrata la noi' sub nr.13.563/2010 prin care se stabilește numărul maxim de posturi pentru UAT Fagaras,

Având in vedere avizul nr.493.628/2010 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București,

Vazand prevederile art.87,art.100 si art. 107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionariloir publici, republicata , ale art.36 alin (2) lit.”a" si alin (3) lit „b” din Legea nr. 215/2001 republicata modificata si completata si ale art.65,art.67,art.69, art.70, art.72 si ale art.73 din Codul Muncii,

în temeiul art.45, alin.(1), din Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001 republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă reorganizarea activitatii aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras,prin preluarea unor activitati ale Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat si se aproba organigrama, statul de funcții si a numărului de personal potrivit anexelor nr. 1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 - începând cu 1 septembrie 2010 încetează activitatea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Fagaras.

Art.3 - Funcționari publici vor fi numiti in noile funcții publice sau in noile compartimente respectandu-se prevederile art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici.

Art.4 - Se preia din personalul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Fagaras prin aplicarea prevederilor art.72 alin (2) si (3)-dinCodului Muncii^-la-soljcitarea acestora un număr de 54 persoane - personal contractual - cu pastrarea dreptunjerf^.bb'li^âttil&i\ce le revin prin contractul individual de munca.                                    /'k      . "X\

Art.5- Compartimentul salubrizare din cadrul Serviciului administra^^irțrnprliu-.-public si privat va fi preluat de operatorul de salubritate al municipiului, odata cu definitivarea decuijȚentfeior și adoptarea actelor normative necesare

Art.6 - Se preia prin transfer, funcționari publici din cadrul SeMcfdWRt^ljc de Administrare a Domeniului Public si Privat Fagaras si Serviciului Public de Politie GomuhitaYa’ Fagaras, prin aplicarea art.87alin (1) lit.”a” din Legea nr. 188/1999.                                    ’, z *’» m< .

Art.7 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri'bd încredințează Primarul Municipiului Fagaras prin Compartimentul resurse umane.

Președinte de ȘedințaMijaVirgil

Prezenta hotarare se comunica:

 • • 1 ex. Dosarul de sedint<

 • • 1 ex.Colecție             !

 • • 1 ex. Prefectura

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex.Oir. DAPL

1 ex. Compartiment resurse umane

1 ex. Sindicat