Hotărârea nr. 241/2019

HOTĂRÂREA nr.241 din data de 26 septembrie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie - Centrală termică- Cv. Zona Gării,situat în Făgăraş, în suprafaţă de 200 mp, înscris în CF nr. 10

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3^ 505200; Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.241 din data de 26 septembrie 2019 - privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Centrală termică- Cv. Zona Gării,situat în Făgăraș, în suprafață de 200 mp, înscris în CF nr. 102769 Făgăraș, nr. top. 2834/2/1/1, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 61192/1/28.08.2019 și Raportul Compartimentului de specialitate nr. 61192/28.08.2019, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren'și construcție - Centrală termică- Cv. Zona Gării,situat în Făgăraș, în suprafață de 200 mp, înscris în CF nr. 102769 Făgăraș, nr. top. 2834/2/1/1 ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, precum și Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Ținând seama de faptul că:

prin HCL nr. 14/2002 RASC Făgăraș s-a divizat în trei entități, dintre care S.C. APA SERV S.A. care a preluat și activitatea de administrare a fondului locativ de stat,

prin HCL nr. 59/2004 activitatea de administrare a fondului locativ a fost preluată de la S.C. APA SERV S.A. de către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat subordonat Consiliului Local al Municipiului Făgăraș și

prin HCL nr. 73/2010 din care reiese faptul că Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat și-a încetat activitatea atribuțiile acestuia fiind preluate de către Compartimentul administrare clădiri, terenuri, bunuri publice din cadrul Municipiului Făgăraș, fapt ce ne conferă calitatea de continuatori ai RASC Făgăraș,

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistemul centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 24049/28.10.2011,

Precum și faptul că imobilul ce face obiectul prezentului raport de specialitate, este prin natura lui de uz și interes local, acesta fiind înscris la poziția 675 în evidențele Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 972/2002,

în temeiul art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a și art. 287, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Centrală termică- Cv. Zona Gării, situat în Făgăraș, în suprafață de 200 mp, înscris în CF nr. 102769 Făgăraș, nr. top. 2834/2/1/1, ca fiind de uz și interes public local.

Art.2. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris mai sus și confirmat ca fiind identic cu cel de la poziția 675 din Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 972/2002.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru, ^-abținere. împotriva

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - îex.Dosar de ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex.Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex.Compartiment evidenta patrimoniu

 • - lex.Arhitect-șef

 • - 1 ex.Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50

UfliluEU^Ladastruj^ Publicitate Imobi^ră BRASOV

RirnnlTîgT^d^țrij.pi.Rublicitate liiiubiiFagaraă -__:-------

----------------- I                  —.--

ANCPT--        EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

------ PENTRU INFORMARE

•rut 171 r*            ‘

Carte Funciară Nr. 102769 Fagaras

zzz.

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr ■■.■■■■--------^r. r. i -

ziua _

~ nT’Tă

AnOF;

; verificare

Flillltt'llfflffll

100062000415


Nr. CF vechi:7037


Adresa: Loc. Fagaras, lud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2834/2/1/1

200

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

-1436 / 22/11/1958

Cerere nr. 8603 din 1958 emis de Sfatul Popular Fagaras;

Intabulare, drept de PROPRIETATEschimb, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 7037)

 • C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

. -1—

Extrase pentru informare on- .ne la adresa-ypgyro ncpi.ro

_î_ ri i

Pagina 1 din 2
Nr cadastral

Svprafața (mp)*

4-        Observații-/ Refennțe

Top: 2834/2/1/5-

---200

- —

♦Suprafața este determinati in planul de proiecție Stereo 70.


_________________DETALII LINIARE IMOBIL __________

Geometria pentru acest imobil nu a fost g sit.
Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

200

-

-

2834/2/1/1

Centrala termica - Cv. Zona Gării

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont OCP1 nr.2233/ll|09-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării.                        Asistent Registrator,

13-09-2018                          DOINĂ WAN

Data eliberării,                             ________|________

/ /                                      (parafa Si sef mătura)

T

V

Oricnj! /‘Referent;

A ■                            ... /

1                                  ' ’r-                            :

1               {para fa și semnătura)

1 fațade ' ' Ser        i

| SEMNAÎUR4          ’         •

1__________ V ‘5 ■
Document care conține date cu caractoț-personai. protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

2 din 2


Extrase pentru informare onC te la adresa ep^y.ancpi-rc


JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIU!. FĂGĂRAȘ COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI , BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV


Anexa nr. 5 IICL nr. 28/2019


însușit de Consiliul Local, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ prin Hotărârea nr. 28 din 2019


PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ CACIU


GHEQRGHE SI


INVENTARUL BUNURILOR CARE APARIIN DOMENIULUI PUBLIC AL MȘOCSIULUI FĂGĂRAȘ


11                                                                            f

|t„ IL1IIUI

_

2

3             \ \W-'1

< I

5 r

.1

fi

s Minai

SECȚIUNEA I BUNURI IMOBILE     ’\*

II

I r. c rt

Codi cjiasil

I de "icarc

Denumirea bunului

Elemente de identificare f

Anbl'dobândini _sau, după caz, al dării în folosință

„ Valoare dc inventar

(lei)

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

fi

I

1.3.7.2

■LȚ 1

Alee Complex Comercial (Zona Combinat)

L=199,00 m 1=6,00 m S=1194,00 m2 Fundație cu balast îmbrăcăminte cu beton asfaltic

1997

226.205,56

Proprietatea Municipiului Făgăraș în baza Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin, c CF 106196 Fagaras

Z

1.3.7.3

1.3.17.2

Pasaj pietonal (B-dul Unirii-Zona Big)

L=28,00 m

L=4,70 m

H=4,50.

•    2 căi de acces în pasaj

- 2 încăperi cu destinație de grup sanitar S- 196,00 mp

1986

813.200,00

Proprietatea Municipiului Făgăraș

'* 1

P1

1.6

il.l

.7.3

WC Public -intersecție str. M.Viteazu - P-ta Republicii

S=48,00 mp

1966

61.495,0

104.198,

2

54

Prop Ordo nr. 41 CF 1

Prop Ordc nr. 4

ietatea Municipiului Fă lanța

i/1997, art. 8, alin, c

j)552*7 Fagaras

găraș

4'h'r

Aleea Unirii

L=50,00 m 1=7,00 m S=350,00 m2 îmbrăcăminte de beton de ciment Fundație de pavaj-Hnacadam Semne de circulație:                   Trotuare: - dreaptațbeton)

L=50m, l=2m S=100m2                           -stângațbeton): L=50m, l=2m

S=100m2           -Zona verde:-dreaptaL=50m, l=0,5m S=25m2

1997

rietatea Municipiului Fă nanța

3/1997, art. 8, alin, c

gâraș

1ti'« ' I? 1        ______ _____

h| 1.:

17.?

Strada Amoniacului

L-294,00 m 1=6,00 m S=1764,00 m2 Fundație cu balast îmbrăcăminte cu beton asfaltic Semne de circulație

1997

334.193,13

Proprietatea Municipiului Făgăraș Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin, c

1 1 6

UI

1.3.7.1

Strada Anton Pann

L=282,00 m i=6,00 m S=1692,00 m2 îmbrăcăminte cu balast Fundație de balast

Guri de scurgere: 1 Semne de circulație:                   Trotuare:-stânga:

L=240m,l=1,5m,S=360m2                        -dreapta. L=203m, l=2m

S=406m2

1997

465.672,74

Proprietatea Municipiului Făgăraș Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin, c


ti


4.

4

5

._____________6

1.87            Racord canal

ST TrtuPertia 5racordu'i

1971

1 092.14

Proprktale lAmtipiul Făgăraș

sat

1 8 7            Racord canal

St Necpzj 2 racorduri

1973

463,43

r-                             . .:iul •

•      641     !

187           Racord canal

St Lalelelor

1973

231,70

Proporsalc Municipiul Făgăraș

J_.

l.ț 7            Raaxd canal

St. Or loen Șendiea

1973

731,70

ProptKiale Municipiul Făgăraș

16.7.            Racord canal

St. Doamna Stanca

1973

23,1.70

Prop ipddc Municipiul FSgăpsș

4 <£■

187           Racord canal

St. Pansdutekx

1973

231.70

' KJUlt Municipiul Făgălaș 1

• tei

18 7.             Racord canei

St. Târguh»

1973

Prop betele Municpid FâtJSpȘ

" ' ’ --î-’lfill

1 18 7.            Racord cârd

Str. Tăbăcan 2raccrdun

A73 >>

;< 40,43

Proprietate MuniopiU Făgăraș

3 y>!isn

1|7           Racord cârd

St. Cânepe

' ,'231,70

PrcpriL<ale Mun>:ipiul Făgăraș

rîSBI

i 8 7.            Racord cârd

St. TcuPerț-a

231.70

P.-opriiruiln Mun>:>piul Făgăraș

&■

1$ 7.            Racord canal

St. Zoreteor                   ,

1 0^3",

231,70

Proprietate Municipiul Făgăraș

| !■■■

' 18 7.             Racord canal

St. Magncte

1973 ’

231J0

Proprietate Municipiul Făgăraș

117           Racord cârd

St Garoafelor 4 raccrd-ji

926183

Proprietate Munioprui Făgăraș

13 FF ,5îI

1 8 7           Racord cârd

St Șed»

i9>a.^      :

rt" u>23î.7O

Proprietate Mumdprul Făgăraș

:L\3|

1 8 7             Racord canal

St Cctavian Paler 4 racerdun

1973

926,83

Proprietate Municpd Făgăraș

187           Racord canal

Cv. Necoiu

1976

292.66

Proprietate MunicpM Făp-veș

187           Racord canal

Cv Tudor Vladimtescu

1976

2469.53

Proprietate Mcacipu. Făg&aș

£56

1 8 7            Racord canal

Cv î odor Vladmrreseu

1976

22316,02

Proprietate fAincipiul Făgăraș

■ȚnțWW

jJ.ț.7.            Racord canal

Ct. Zona Gări bl.B

1977

1450,01

Proprietate Municipiul Făgăraș

' 157.            Racord cărei

Cv Zona Gâm bl .A

1977

1 780.63

Proprietate Muniopid Făgăraș

SSo|

18.7            Racord canal

Cv. VasiSe Aecsancii bl 7

1977

8118,03

Preparate Lluncpd Făcfraș

550

187           R&ccrd canal

Cv Zona Gării

1977

1 663,48

Proprctate Mi.ncțuul Făgăraș

561

18 7            Racord canal

Cv. Tudor Vladimircscu bl 1.2.3.4.5

1977

12 383.03

Prc;.țxtete Mcncipiul f ățătaș

5E7

1Ș 7            Racord canal

Cv 13 Decembrie td 2.3.5,6

1978

7 569.71

Proprietate Muncpid Făgăraș

j pî T 56:

1 4 7             Racord canal

Cv B-dul Uniriibi7A CA

1984

2642.30

Proprietate Municpit.1 Făgăraș

U’ ’6&

18 7            Racord carat

Cv. Beiul Unirii W 7A.4A

1984

3.63p,33

Prc? ic'tiln l.luncpU Fâririiț

■                         1

16 7            Racord canal

Cv Lundi bl 4.5.6

1984

59 C6p.O8

1 Prep (etate Mumciotj Făgă aș [

1 8 7            Racord canal

Cv B-dd Unrt

1966

530.96

1 ■ : ' ;• |

43E

' 1 Ș 7             Racord canal

Cv Teniei

1986

2263^.70

PrcprrZAle Municipiul Făgăraș

, - III J ‘‘:5f

J ’             Racord canal

Cv Teiului bl 44A

1986

1 697,50

Proprietate Murac-prul Făgăraș

El vl £&

1.|.7             Racord carâl

Cv "aiului

1986

17 351.11

rropriente Munctxi Făgâroș

H i , <■''.

1^7           Racord anal

Cv Lundi

1986

4 058.41

Prep: «stafie Muncipiui Fâcăraș

<11

16 5           Centrala îermcă

C.v.V AlecsarxSi

1976

41,772.069

Prep: etate Mumcpiul Făgăraș

1 v 5           Ccntalâ lermică

C v BDecembrre

195S

65,700,230

Proprietate Munkpd Făgăraș

it " c?:

I 16.5            Centrală termică

C v Narcise

1973

12.347,9^

Proprietate Municipiu Făgăraș

1 6.5           Centrate termeâ

C v T. Vladmitcscu

1974

96,317.618

Fropr etate IZurwipd Făgăraș

i

165           CcrUrală termică

C v Zona Găni

1976

85.845.633

Proprietate Munioprui Făg&aș

£7(

16.5           Centrate lennicâ

Cv M tminccoi

1963

5237.222

Proprietate Municipii Făg-Vaș

L J---

1 6 5            Centrate termici

C v T Vladmirescu

1967

4.523.131

Proprietate Mumcpul Făgăraș

K«k-4s

-4 lțJ5          CenlHjUlXrmncâ

C.v Hegorj» 6

1957

22.016.191

Proprietate Muricpd Făgăraș

I.1 ' I

1

6te 1

?

4

O           _l

6.5

Centraâ tenrcă

C.v. NegoiuBI 7

1957

20,673,691

Proprietate Municipiul Făgăraș

6»      j

6.5

Centrală tenr-că

Cv. Zona Berivoi

1978

98,178,975

Proprietate Municipiul Făgăraș

* hH

i6u     l|

5.5.1

Punct termic

C.v. B-dul Unirii

1992

36,016,611

Proprietate Municipiul Făgăraș

'r

6 2     1.651

Punct termic

C.v. B-dul Unirii

1980

229,43

4,645)

Prc

țrietpte Municipiul Fpdăraș

6 3      1.6.51

Punct termic

C.v. Z.Berivoi

1983

90,61

5,986)

Prqpnetfetp Municipiul Fâcjăraș

.6,4      1,651

Punct termic

C.v. C.Chimic

z •. -

1984

50,56

7,420

Proprietate Municipiul Făgăraș

5.51.

Punct termic

C.v. Teiului

. ' 1984

60,353,381

Pro

Pro

prietate Municipiul Făgăraș

2231I1K

551

Punclțccrrrc

C.v.Tăbăcari

-

1986

260,720,849

prietate Municipiul Făgăraș

*•1P C

5.51

Punct lermrc

Colonia Combinat

-4972

9,886,123

Proprietate Municipiul Făgăraș

f !’f

6(9       1.

551.

Punct terme

C.v. Cîmpului

\ -*• \ v»

^1987

133,185,690

Proprietate Municipiul Făgăraș

j ai

68 3       . 1.

i5 1

Punct terme

Cv. Combinat Chimic-Sere

<O'..-/'1986

96,858,512

Proprietate Municipiul Făgăraș

1

(ii: '1

55 1

Pund termic

Cv. B-dul Unirii-D-na Stanca

X Jt l>.

1986

181,81

5

4

420

Proprietare Municipiul Făgăraș

■ • (f|r

192?

Rețete tenr-xe Cm beton

C.v. Narcise

1974

2.5S

761

Proprietate Municipiul Făgăraș

59;      192.2

Relele lermce

C.vT. Vladimirescu, Tv.N.=972m; Tv.Zn=650m; Canalbeton=317m

1974

5,61

0

6

50

658

Proprietate Municipiul Făgăraș

695     1927

Rețele termice

C.v. T.VIadimirescu, Tv.N=1524m; Tv.Zn.=1067m

1975

10,68

590

Proprietate Municipiul Făgăraș

1'

■       1922

Rețete termice

C.v. Parcului, Tv. Cons.F76=42m; F83=70m;Tv.Zn.1’/2“=110m

1976

1,41

874

Proprietate Municipiul Făgăraș

1

1695      192 2

Rețete termice

C.v. Z.Gării

1976

1,902,591

Proprietate Municipiul Făgăraș'

FT

Hm h??2 j

Rețete termice

C.v. T.VIadimirescu, Canal beton=407m

1976

14.288,226

Proprietate Municipiu! Făgăraș

•• rT ’

' 68*     1922

Rețele termice

C.v. Z.Gării

1977

2,718,838

Proprietate Municipiul Făgăraș

69$     1922

Rețele temrnce

C.v. V.AIecsandri Canal beton Tv.F 108=130m,133=140m;F159=228m

1977

10,564,787

Proprietate Municipiul Făgăraș

69f      1 9.2 2

Rețete termcc

C.v. Z.Gării Tv.oțel=900m; Tv.Zn.=708m

1977

12.4

72

,440

Proprietate Municipiul Făgăraș

|701       1 92 2

Rețete termice

C.v. T.VIadimirescu

1976

5

,92o1

Proprietate Municipiul Făgăraș

w

,]7C       1

922

Rețete termice

C.v. Parcului F70=108m,95=90m; F90=80/60=90m.

1976

1JJ

52.232

£3.319

Proprietate Municipiul Făgăraș Prcțjrietele Muraupic! r jgăraș

F'4

<22

Rețea apă caldă

C.v. Parcului Tv.N.2"=150m. 1%=58m.

1976

S

70     1922

Rctee termefi cpă cetd£

C.v Z.Gării Tv.Zn.1 %"=42m,T=39m 2%"=114m

1977

8ît

.495 !

Ptt

'țțielate Mumcțxd răgăfaș

7C«       19 2/

Rețea fermei apă csWS

C.v. T.VIadimirescu F133=60m,168=16 T.Zn11/4“=12m 11/2"=28.2"=42, 21/2”=12,3"=12

1977

3.8 U

.062 1

Prc

î J 1

nictetelMunctpKi F âg^aș

L| £|E

+-

£22

£22

Rețete termice

C v. 13 Decembrie Bl. 1 Tv. Constr.=1015m: 7 cămine

1978

41.22!

.201

Proprietate Municipiul Făgăraș

Proprietate Municipiul Făgăaș

[ 7v

Rețete can. Termice

C.v. 13 Decembrie Bl 32 Bel. Pref.=130m; TvF 89=46m,F 108=

7."=84m

198m,TvZn 1

1978

3900,029

s ™

1

O i IM

Rețete termice

Făgăraș Can.ter=96m.F 83=487m, A.C.Tv.2‘-194

1979

7661.175

Proprietate Municipiul F ăgăraș

F 7C( 1

: ? ?

i       Rețete tetrnee

C.v. Z.Berivoi Canal 439‘n.F 108=1640m Apă ca’.dă 1 "=171Cm

1979

=5256 339

Proprietate Municipiul Făgăraș

Of

I 4 i. • ;

■■•> 1

9 2.2

j       Rețete termice

F 57=163m;F 76=149m; F 83=86m;F 89=62m; F 102=50m;F 1C8=215m; F 159=345m;F 168=55m+ Apă caldă bl.23A

1967

121.582.815

Proprietate Municipiul Făgă'e.ș

71( ! 152 2

j       Rețete termice

Cv. Câmpului F 57=528m;F83=132m; F86=250m;F89=90m: F108=100m;F132=278m; F 168=445m f A C.

1M7

'.12.237006

Proprietate Municipiul Făgă'aș

Proprietate Municipiu! Făgăraș

7r f 1922

Rețele teenree

Cv. Tăbăcaribl.14 F S3=24m; l v.Zn. 1”=12m; 1 ’/2"=42m: 2"=3f

)m; 2%"=30m

1987

5.1

10

8.700

713

92 2

Rețele termice

Cv. B-dul Unirii F419=5913m; F273=1200m

1961

678

7.04?

P

P

oprietate Municipiul Făgăraș

922

Rețete termice

Cv. B-dul Unirii Canal termic=660m; Can. Sub. BI.=310m

1981

129,016,157

oprietate Municipiul Făgăraș

Rețete lemrree

Cv. Zona Berivoi

1963

|      18 568 l i

Proprietate Municipiul Făgăraș

9^2 2

Relele termice

Cv. Teiului

1983

184,335,331

Proprietate Municipiul Făgăraș

। 71( | 1922

ț       Rețete termice

Cv. B-dul Unirii bl 4A,7

|        1984

9.306,964

Proptietate Municipiu! Făgăraș

HOTARAREANr. 14

din data de 31 ianuarie 2002

।                     - privind reorganizarea R.A. „Servicii Comunale” Făgăraș în 2 societăți comerciale

și o regie autonomă

Consiliul Local al municipiului Făgăraș întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere necesitatea creșterii eficienței economice în sectorul serviciilor t Publice de gospodărie comunală și protejarea intereselor consumatorilor,

Văzând prevederile art. 38 alin.(2) lit. i și g din Legea nr. 215/2001, ale art. 22 alin 1 și 2 din Legea 326/2001, Ordonanța de urgență nr. 30/1997, aprobată cu modificări prin Legea 207/1997, Legea 15/1990, Ordonanța nr. 15/1993, art. 40 din Legea 219/1998, Legea nr. 31/1990, republicată și H.G. nr. 380/1998,

In temeiul art. 46 alin(2) din Legea nr. 215/2001 privjnd administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:                          •,

Art. 1. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înființează următoarele 2 societăți comerciale pe acțiuni și o regie autonomă prin reorganizarea R.A. „Servicii Comunale” Făgăraș:

 • a) Societatea Comercială „APA SERV” S.A. cu sediul în municipiul Făgăraș.

strada Ncgoiu nr. 147 , denumită în continuare „APA SERV” S.A.

 • b) Societatea Comercială „SALCO SERV” S.A. Făgăraș cu sediul în municipiul ! Făgăraș, strada Ncgoiu nr. 147, denumită în continuare „SALCO SERV” S.A.

 • c) Regia Autonomă R.A. „ECOTERM” S.A. Făgăraș cu sedipEîn^iunicl^zil

Făsăraș. strada Teiului nr. 22/A . denumită în continuare R.A. „ECOTERMĂ S'A \‘

Art.2. Capitalul social al societăților comerciale înființate pptmdt ârV-,.Feste ddținiit

* în întregime de către Consiliul Local în calitate de acționar unic, acțiunile clețuiă.itc^a ceje.2 societăți

t, înființate constituind proprietatea acestuia.                                 \r, LX-.. ' Z'

!\i. ’n ia...

----- •.

Ario, (. ele cteua aometați nou inființațe șt regia, voi obține m termen T: 9'0 de zile de la înființare licențe proprii de atestare'autorizare de prestări servicii publice.

I                                                                       ~ _                                                                                     ””” ■ 1 <

$                 Art.4. Societățile comerciale înființate potrivii aru I au ca principal obiect de

? activitate :

- gospodărirea resurselor de apx.captare. tratarea și distribuția apei pentru S C ? -APA SERV S.A.

salubrizarea municipiului și a localităților învecinate. precolectarea. colectarea.       -—- - ;

' transportul și depozitarea reziduul ilor solide pentru S.C. ..SALCO SERV S.A.

Art,?. Societatea comercială S C. „APA SERV" S.A este răspunzătoare de toate irigațiile (ostului sector apă-canal și preia toate drepturile de operare in privința captării, tratării și . Atribuției apei.                           —V—                                     ' "rj ।

' i                                                  '                                  -II-

-4    -                                     frt*

- Art-&- Seei-efateă-eomercială S.C. „ SALG- -SERV" S.A. estrrâspxtnzătoaie q.-.ii — dSTigațiik fostuluf sector de salubritate și preia toate drepturile de operare în privința salubri J transportul și depozitarea reziduurilor solide.

Art.7. S.C. „APA SERV” S.A. este persoană juridică română, care se organizea* funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în* nr. I la prezenta hotărâre.

Art. 8. Capitalul social al S.C. „APA SERV” S.A. este de 3.025.855.000 lei I din care 3.015.855.000 lei în natură și 10.000.000 lei în numerar vărsat integral la data înfiinJ și este împărțit în 60.517 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoare de 50.000 lei f lei. și se constituie din preluarea de părți din activul și pasivul R.A. „Servicii comunale” pe baf bilanțului contabil întocmit la data de 3 1 decembrie 2001 , care va fi actualizat conform prevederilor legale.

Preluarea părților din pasivul și activul bilanției de către S.C. „APA SERV”S.£f urmează să se facă pe bază de protocol de predare-primire finalizat în termen de 60 de zile del intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.9. S.C. „SALCO SERV” S.A. este persoană juridică română, care se orga* și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut» anexa 2 la prezenta hotărâre.

« d

Art.10. Capitalul social al S.C. „SALCO SERV’’ S.A. este dc 1.500.000.0001* din care în natură 1.449.000.000 lei și 10.000.000 lei în numerar vărsat integral la data înfiinl este împărțit în 60.000 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 25.000 lei și se constituie din preluarea dc părți din activul și pasivul R.A. „Servicii Comunale” pe bazn bilanțului contabil întocmit la data dc 3 1 decembrie 2001, care va 0 actualizat conform prevrf 7pt j preș Preluarea părților din pasivul și activul bilanțierde către S.C. „SALCO SERÎJ urmează să se facă pe bază de protocol de predare-primire finalizat în termen de 60 dc zile de'■ desf; intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.                                                      ;

Art 11. Societățile comerciale înființate potrivit art. 1 sunt conduse de adunau aciîm generală a acționarilor și sunt administrate de către un consiliu de administrație.

Consiliul dc administrație ale societăților comerciale înființate potrivit art. I® format din 5 membrii pentru S.C. „APA SERV” S.A. și din 3 pentru S.C. „SALCOj Prima; SERV” S.A.. din care unul este directorul general al societății            consiliu lui dej agenții

de administrație.

Art. 12. Societățile comerciale și regia infițiț^? {Jwțvît ari 1 Vor.prelua diși vor fi ținute de obligațiile R.A. „Servicii Comunale”            QH&cțukfor de activi*”

vor substitui în drepturile și obligațiitexlecurgând din raportitaije jj.’jij^ic'.e'âle acesteia cu tef inclusiv în litigiile în curs. în concordantă cu prestațiile de scr\iciîi'și activitățile pe care lei

desfășoară fiecare.


Art. I 3. Personalul existent în cadrul R.A. ..Sen ivii Comunale" la data protff ~ de predare-primire. care se preia de societățile comerciale și regia înființate potrivit art. I i p consideră transferat în interesul serviciului la acestea.                                      | ^ze'ita .

“--                              f’^nTo.

Art. 14, Bunurile din domeniul public aflate în administrarea R A. .. Servili .


Comunale” necesare desfășurării activității. celor două societăți comerciale înființate pot* se atribuie acestora direct prin contractl dc concesiune.                                  I


Art. 15.estopcrâorffîfbttfidic' i în conformitate ciuditnrtyrtiiiw iega4e-m-vigoare și ci .incționare prevăzutfrranexă 3 la prezenta hotărâre.


umană, care se iigrganizeazăr. gulamentul propritt-de---


izeazâj t în anei


Art.16. R.A. „ECOTERM” S.A. are ca principal obiect de activitate producerea aburului și a apei calde, transportul și distribuția acesteia și complementar alte activități conexe în vederea susținerii obiectului principal de activitate.•SA,i de la ț-y

rgama

iz1

I

f 00 lei| ființăd

t*

t

baza £ ■evedeț

RV’Sf e de b.

r;

t

>

narp'!'

1 esk';

CO ?

de


Art.17. R.A. „ECOTERM” S.A. este răspunzătoare de toate obligațiile fostului sector de termificare inclusiv cele ale R.A.S.C. privind investiția de reabilitare a sistemului de termoficare și preia toate drepturile de operare în privința producerii aburului și a apei calde, transportul și distribuția acesteia.

Art.l 8. Patrimoniul R.A. „ECOTERM" S.A. în valoare de 5.147.331.267 lei se compune din :

 • - valoarea bunurilor aflate în proprietatea regiei în sumă de 35.145.000 lei

 • - valoarea bunurilor aparținând domeniului public pe care le deține în administrare însuma de 5.1 12.186.267 lei.

Patrimoniul R.A. „ECOTERM" S.A. se constituie din preluarea de părți din.activul și pasivul R.A. „Servicii Comunale” Făgăraș pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 decembrie 2001 care va fi actualizat conform prevederilor legale.

Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier de cșjtre R.A. „ECOTERM” „ S.A., urmează să se facă pe bază de proces-verbal de predare- primire, finalizat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.


Art. 19. Conducerea regiei autonome revine Consiliului de administrație compus din 7 persoane, din care una este directorul general al regiei. Directorul general este, totodată, președintele consiliului de administrație al regiei.

Consiliul de administrație sc numește prin hotărâre a Consiliului Local și își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Art.20 . Prezenta hotărâre constituie actul de înființare a celor cJouUsocreîăV pe. acțiuni și a regiei în baza căruia vor fi înscrise în Registrul Comerțului. / /

j zî.Rpw v? ।

Art.21. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ho^râr'tȘșețW^dipteaz'ă Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția tehnică și Direcția economică afeConsiț^Ui Eocal și agentii economici nou înființați.-                                                       C>‘

'J l I 1 ■
^jiJUL LCCA1 AL MUNICIPIOf-FĂGĂHAȘ.

HOTĂRÂREA NR 59

Din data 29.03.2004 -privind înființarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș

Analizând referatul nr 5042/04.03.2004 al Compartimentului Juridic, prin care se propune înființarea Serviciului

Public de Administrare a Domeniului Public și Privat

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești și al Comisiei de studii prognoze economico sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Ținând seama de prevederile art 2 alin 1 lit h și g din Legea nr 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală, ale OG nr 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,aprobată prin Legea nr 3/2003, ale art 84 din Legea nr 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, modificată și completată;

în temeiul art 36 lit e, lit i și ale art 46 alin 1 din Legea Administrației publice Locale nr 215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă înființarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, cu personalitate juridică, gestiune,, ștampilă și cont propriu deschis la Trezoreria Municipiului Făgăraș.

în actele pe care le încheie sau le emite, se va folosi următorul antet:

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat/                    7

Art 2 Se aprobă organigrama, numărul de posturi și statul de funcții al ȘerviciuMPoW.ile Administrare a Domeniului Public și Privat conform anexei nr 1 și 2, care fac parte integrantă din pf^Mp$râr0£ i

Funcționarii publici din aparatul propriu care trec la acest nou servicii îșrvor'p^țra:^atșă.âe funcționari publici.

Art.3 Angajații SC "Apa Sen/"SA din Compartimentul"Fond locativ și constrVcții’ parcau avut ca principale atribuții de serviciu administrarea fondului locativ de stat se angajează, la cerere, în acest serviciu.

Art 4 Domnul Bica Adrian, având funcția de șef al Serviciului de gospodărie comunală, se numește ca șef al Serviciului Public de Administrare a DomeniuîufPufflnrșrPrivat

Art 5 Se va prelua de la SC "Apa Serv"SA inventarul fondului locativ de stat, a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuințe în vederea evidențierii și administrării acestora precum și a contractelor de vânzare-cumpărare a locuințele-■ aflate în derulare                                      ' ~            *                                            ___,

Art 6 Forma de gestiune a Serviciului Public de’Administrare a Domeniului Public și Privat este cea de gestiune directă.

Art 7 Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat va fi finanțat cap 63 "servicii și dezvoltare publică și locuințe" și alte surse legale.

Actele prin care se angajează juridic și patrimonial acest serviciu se semnează de șeful serviciului public, contat și jurist.                                       _

Art 8 Se aprobă Regulamentul ServiciuluLRublic de Administrare a Domeniului Public și Privat conform anexei

3 care face parte integrantă din prezenta hotărâm..

Art 9 Se aprobă modificarea organigram^-humărul de-posturi și statul de funcții al aparatului propriu al j ------i„, xj ei c, Parp fapjarte integrantă din prezenta hotărâre.                                ‘1~*’


rt 10 Se apr

anexelor 6 și fcâre fac parte din prezenta hotărâre?

Art.11. Se aproba modificarea organîgTameirnurnarul tfeposturrsLstatul defunctii a Serviciului public de tenta sociala, conform anexelor t si 9, parte integranta din prezenta hotarare.

Art 12 Se va solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici avizul pentru stabilirea de către Consiliul Local a [funcțiilor publice din acest serviciu.

Art 13 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 03 mai 2004

Art 14 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Resurse Umane, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș.


Hotărârea se comunică:

 • - 1 ex dosar ședință

 • ■ 1 ex colecție

 • - 1 ex Administrarea Domeniului Public

 • - 1 ex Prefectură

 • - 1 ex Primar

 • - 1 ex SC APA SERV SA

 • ■ 1 ex Direcția Economică

 • - 1 ex Compartimentul Juridic

 • - 1 ex Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat.
HOTĂRÂREA nr. 73

Din data de 16.08.2010

privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgarăș

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș , intrunit in ședința extraordinara,

Având in vedere prevederile art. III, IV din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,

Ținând seama de adresa Instituției Prefectului cu nr.9705/2010 înregistrata la noi sub nr.13.563/2010 prin care se stabilește numărul maxim de posturi pentru UAT Fagaras,

Având in vedere avizul nr.493.628/2010 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București,

Vazand prevederile art.87,art.1OO si art. 107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionariloir publici, republicata, ale art.36 alin (2) lit.”a” si alin (3) lit „b” din Legea nr. 215/2001 republicata modificata si completata si ale art.65,art.67,art.69, art.70, art.72 si ale art73 din Codul Muncii,

în temeiul art.45, alin.(1), din Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001 republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă reorganizarea activitatii aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras,prin preluarea unor activitati ale Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat si se aproba organigrama, statul de funcții si a numărului de personal potrivit anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 - începând cu 1 septembrie 2010 inceteaza activitatea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Fagaras.

Art.3 - Funcționari publici vor fi numiti in noile funcții publice sau in noile compartimente respectandu-se prevederile art. 100 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici.

Art.4 - Se preia din personalul Serviciului Public de Administrare aJDemeqiylui Public si Privat Fagaras prin aplicarea prevederilor art.72 alin (2) si (3)-dinCodului MunciiV-îă^olicmFea acestora un număr de 54 persoane - personal contractual - cu pastrarea drepturilor si obțjgatlilqp’ce le revin prin contractul individual de munca.                                    / /               \

Art.5- Compartimentul salubrizare din cadrul Serviciului admirnstraFe natințoniu puplic si privat va fi preluat de operatorul de salubritate al municipiului, odata cu definitn/are^dțj'curnenteler si adoptarea actelor normative necesare                                ,        \ *,\1          /s /

Art.6 - Se preia prin transfer, funcționari publici din cadrul Seryidjului Publi^xde Administrare a Domeniului Public si Privat Fagaras si Serviciului Public de Politie Co'munițară Fagaras, prin aplicarea art.87alin (1) lit/’a” din Legea nr.188/1999.

Art.7 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Fagaras prin Compartimentul resurse umane.Contrasemnează