Hotărârea nr. 240/2019

HOTĂRÂREA nr.240 din data de 26 septembrie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie - Punct termic-Cv Intersecţie - D-na Stanca - B-dul Unirii,situat în Făgăraş, în suprafaţă de 220

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.240 din data de 26 septembrie 2019

- privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Punct termic-Cv Intersecție - D-na Stanca - B-dul Unirii,situat în Făgăraș, în suprafață de 220 mp, înscris în CF nr. 102771 Făgăraș, nr. top. 1648/2, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului

Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 61193/1/28.08.2019 și Raportul Compartimentului de specialitate nr. 61193/28.08.2019, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Punct termic-Cv Intersecție - D-na Stanca - B-dul Unirii, situat în Făgăraș, în suprafață de 220 mp, înscris în CF nr. 102771 Făgăraș, nr. top. 1648/2, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, precum și Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Ținând seama de faptul că:

prin HCL nr. 14/2002 RASC Făgăraș s-a divizat în trei entități, dintre care S.C. APA SERV S.A. care a preluat și activitatea de administrare a fondului locativ de stat,

prin HCL nr. 59/2004 activitatea de administrare a fondului locativ a fost preluată de la S.C. APA SERV S.A. de către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat subordonat Consiliului Local al Municipiului Făgăraș și

prin HCL nr. 73/2010 din care reiese faptul că Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat și-a încetat activitatea atribuțiile acestuia fiind preluate de către Compartimentul administrare clădiri, terenuri, bunuri publice din cadrul Municipiului Făgăraș, fapt ce ne conferă calitatea de continuatori ai RASC Făgăraș,

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistemul centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 24049/28.10.2011,

Precum și faptul că imobilul ce face obiectul prezentului raport de specialitate, este prin natura lui de uz și interes local, acesta fiind înscris la poziția 690 în evidențele Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 972/2002, în temeiul art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a și art. 287, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Punct termic-Cv Intersecție - D-na Stanca - B-dul Unirii, situat în Făgăraș, în suprafață de 220 mp, înscris în CF nr. 102771 Făgăraș, nr. top. 1648/2, ca fiind de uz și interes public local.

Art. 2. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris mai sus și confirmat ca fiind identic cu cel de la poziția 690 din Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 972/2002.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex.Dosar de ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex.Compartiment evidenta patrimoniu

 • - lex.Arhitect-șef

 • - 1 ex.Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan                                                                       Nr. CF vechi:6723

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1648/2

220

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

307 fai/05/îSSl •

Adresa nr. 5984, din 29/05/1991 emis de RASC FAGARAS;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6723)


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTDoair'entctre Pate cu caracter personal. prorqjju? de prereder'.'e te?" ,ir 677/2001

.4 EnuHpev.ru        rn-..-a 'j «drtli ep«y.«A<pl ro —f--


Pajtoa i din 2~ "
_________________DETALII LINIARE IMOBIL _______

Geometria. pentru acest imobil nu a jostg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

220

-

-

1648/2

Punct termic - Cv.Intersecție - 6 Martie - B-dul Unirii


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 13-09-2018 Data eliberării, / /


Asistent Registrator, DOJNAMVAN


('parafai șl
Document care conține date cu caracter personal, protețatț de prevede ni e Legii Nr. 677/2001.

extrase pentru informare on-.,ne la «.uresa epay.ancpi.ro

Pagina 2 din 2 ~   '

Formi ar vei. .mea 1.1        T

Hi

Hi


-H


Anexp nr. 5 HC^ nr. 28/2019


JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

• COÎvUSIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI JNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV


însușit de Cpnsilu[1 Local, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ prin Hoterârea nr. 28 din 2019


PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ GHEORGHE SUCACIU


INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FÂGĂRĂȘ,


SECȚIUNEA I BUNURI IMOBILE


Codul de clasificare


1.3.7.3


1.3.7.2Elemente de identificare


Anul dobândirii .au, după caz, al dării în,folosință •


. Valoare de inventar


Situația juridică aclualăL=199,00 m 1=6,00 m S=1194,00 m2 Fundație cu balast îmbrăcăminte cu beton asfaltic


L=28,00 m L=4,70 m

H=4,50 .


2 căi de acces în pasaj

- 2 încăperi cu destinație de grup sanitar S-- 196.00 mp__


S-48,00 mp


L=50,00 m 1=7,00 m S=350,00 m2 îmbrăcăminte de beton de ciment F undație de pavai+macadam Semne de circulație:                   Trotuare:-dreaptațbeton)

L=50m, l=2m S=100m2         •<                 -stăngațbeton): L=50m, l=2m

S=100m2           -Zona verde: - dreapta L=50m, l=0,5m S=25m2


L=294,00 m 1=6,00 m S=1764,00 m2 Fundație cu balast îmbrăcăminte cu beton asfaltic Semne de circulație


L=282,00 m i=6,00 m S=1692,00 m2 îmbrăcăminte cu balast Fundație de balast Guri de scurgere: 1 Semne de circulație:                   Trotuare: -stânga.

L=240m,l=1,5m,S=360m2                        -dreapta: L=203m, l=2m

S=406m2


1997


1986


1966


1997


1997


1997


226.205,56


813.200,(0


61.495,02


104.198,54


334.193,13


465.672,74


Proprietatea Municipiului Făgăraș în baia Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin, c CF 106196 Fagaras


Proprietatea Municipiului Făgăraș Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin, c CF 105527 Fagaras


Proprietatea Municipiului Făgăraș

Ordonanța

nr. 43/1997, art. 8, alin, cProprietatea Municipiului Fjă jăras

4 ■


Proprietatea Municipiului Făgăraș

Ordonanța

nr. 43/1997, art. 8, alin, c


Proprietatea Municipiului Făgăraș

Ordonanța

nr. 43/1997, art. 8, alin, c


•44-

L

*•

4

5

<>

63£

187

Racord canal

Str litu Perțta 5racordul

1971

1.09

p4

Prep

etate Murau p d rărjâj

1.8.7

Record canal

Str Negau 2 racorduri

1973

~46

143

Prep

etate Muracptf FăgcJ

1.8.7.

Racord canal

Să Laletefcr

1973

23

bo

Propnetafe Municipiu) Făgăraș

4“ ' -

_L1

7

Racrxd canal

Str Or. loan Șencbea

1973

231.70

Proprietate Municipiul Făgăraș

4 — -

■ 1.4.7

Racord canal

Str Doamna Stanca

1973

231.70

Proprietate Municipiul Făgăraș

,! If ;

117.

Racord canal

St. Panselulctor

1973

231.70

Proprietate Municipiul Făgăraș

s । - 34

, 1ț.7.

Racord canal

St. Tăi gutei

1973

231.70

Proprtaate Municipiul Făgăraș

’l 1|7

Racord canei

Str. Tăbâcan 2 racorduri

1973

463.43

Propr etate Muncptul Făgăraș

■! :-t 547

187

Racord canal

Slr. Cânepe

1973

231,70

Proprietate lAincpta Făgăraș

548

18.7

Racord canei

Str. Ttu PerȘa

1973

231.70

Propr.vtate MuncprJ Făgăraș

549

187

Racord canal

Str. Zorelelor

1973

231.70

Praprtantc Mc-ncipr.il Făgfraș

550

187

Racord canal

St' Magnata

1973

231.70

Propntante Municipal Făgăraș

651

157.

Racord canal

Slr Garoafelor 4 racordai

1973

926.83

Proprtantc Mi.rrcpiJ Făgăraș

)

.7.

Raourc canei

St.Școri

\     1973

231 70

Proprietate MuricpiJ F ăgirttș

18

7

Racord canal

Str Oda vai Pata 4 racorduri

19^9     '

926.83

Proprietate Muncțw Făgăraș

IM

187

Racord canal

Cv. Regciu

1975

292,66

Propoeitete Mumcipiul Făgăraș

.56

187

Racord canal

Cv Tudor Vladimirescu

1376

2 469.53

Proprietate Municipiul Făgăraș

556

187

Racord canal

Cv Twfcr Vladimirescu

1976

22 316.02

Proprietate Munic-pui Făgăraș

1f

7

Racord canal

Cv Zona Gării blB

1977

1 450.91

Proprietate Mumcpd F âgăraș

■» । d

7.

Racord canal

Cv Zona Gării bl A

1977

1.780.63

Preț»

ii l:^I

|      18 7.

Racord cana!

Cv. Vaste Alecsandn tel. 7

1977

8 11803

Prcpr

«ate Muncipiul Fâgăreș

hibei

187

Racord canal

Cv. Zona Gini

1977

1 66^.48

1 Prcpr

itfate Municipiul răgăi

* -1

; i i.£

Record canal

Cv îudx Vlodimtrescu st 1.2.3.4,5

1977

1239^.03

ÎPrepr

îctete Murvdptui Fagi

htEIKU

, ii

7

Racord canal

Cv 13 Decembrie bi.2.3.5.6

1978

256

S-,71

PrcCTietate MuncpU Făgăraș

' 1

7

Raccd canal

Cv BrM Unui, C« 7A.4A

1984

2.642.30

Proprietate Mincpwt Făgfraș

«IEI

: 1

>.7

Răcind cana’

Cv B oul Unim b! 7A.4A

1984

363038

PrcpnCâle Municipiul Făgăraș

Î^EI

1.7

Racord canal

Cv Luncii bl 4,5.6

1984

69452.08

Proprietate Murrapiul • ăgă

Wl

|7

Racord canal

Cv B-dul Urmi

1986

5 365.96

Prcprielate Murrupiui Făgă

Li^l

1 :’l i

7

Racord canal

Cv ledul

1886

22633.70

Proprietate Mumcptd r agi aș

L ti

187

Rame canal

Cv TeUablA^A

1£86

1 697.50

Prcprtaete Mcriccj.r!Fcg«raș

EHEI

187.

Racord canal

Cv TeiiAj

1988

17361.11

Prcpr Kinie Munstiprul Făgăraș

Eiei

1 : ■

Racord canal

Cv Luncii

1966

4.058,41

Proprietate Uunioptd Făgăraș

c71j

55

Centrala tenrcă

C.v. V Atecsandn

1976

41.772.0(59

Proprietate Municipiul Făgăraș

672

165

Centrată teirncă

C v 13 Decemtxie

1969

65,700,230

Proprietate Municipiul Făgăraș

1  —

*,.       A- fi

Cenralâ termică

C v. Narcise

1973

12,347,936

Proprietate Municipiul Făgăraș

1 •      974

I 165.

Centrală termică

C v T Vlncimitcscu

1974

98,317,618

Proprietate Municipiul Făgăraș

1 1

165

Centrală ternei

' C v Zona Găni

1976

85,845,633

Proprietate Municipiul Făgăraș

| 676

1

6.5

Cenralâ termică

C v M Emincscu

1953

5,237,222

Proprietate Municipiu! Făgăraș

1__677

| 1

65

Centrală termică

C.v. T Vlacimirescu

1962

4,533,131

Proprietate Municipiu! Făgăraș

1 —

1

55

Centrală lemn ca

Cv Negau & 6

1957

22,016,191

Proprietate Municipiul Făgăraș

L 1

II Hi • 1 .           ----------

4

5

|

6

I1

165

Centrată tenr.că

C.v. Negoiu Bl 7

1957

20,6

3,691

Proprietate Municipiul Făgăraș

1 ~

Centraă tanvcâ

Cv. Zona Berivoi

1978

98,178,975

Proprietate Municipiul Făgăraș

■țî" 5l     16.51

Punct termic

C.v. B-dul Unirii

1992

36,016,611

Proprietate Municipiul Făgăraș

■li I S ,6 2, 1 1 65 1

Punct termic

C.v. B-dul Unirii

1980

229,424,645

Proprietate Municipiul Făgăraș

.1' ISj -$3<    1651.

Punct termic

C.v. Z.Berivoi

1983

90,625,986

Proprietate Municipiul Făgăraș

Punct termic

C.v. C.Chimic

1984

50.567,420

Proprietate Municipiul Făgăraș

Iț'llpH, 5^    1651

Punct termic

C.v. Teiului

1984

60,353,381

Proprietate Municipiul Făgăraș

l‘"6?S)l    1651.

Punct termic

C.v.Tăbăcari

1986

260,720,849

Proprietate Municipiul Făgăraș

. ■ . 6fî       1651

Punct tenr-rc

Colonia Combinat

1972

9,886,123

Proprietate Municipiul Făgăraș

' ‘ *'!   6€3       1651

Punct termic

C.v. Cîmpului

1987

133,185,690

Proprietate Municipiul Făgăraș

6ab 1.6 51

Punct termic

Cv. Combinat Chimic-Sere

1986

96,858,512

Proprietate Municipiul Făgăraș

A , J. |69f      1 5.5 1

Punct termic

Cv. B-dul U nirii-D-na Stanca

1986

181,815,420

Proprietate Municipiul Făgăraș

4~lă Hbpw 022

Rețete termice din beton

C.v. Narcise

1974

2,594.761

Proprietate Municipiul Făgăraș

f 1       69P          ' . ’ 2

Relele termice

C.vT. Vladimirescu, Tv.N.=972m; Tv.Zn=650m; Canal beton=317m

1974

5,610,658

Proprietate Municipiul Făgăraș

651     1922

Rc’clc termice

C.v. T.VIadimirescu, Tv.N=1524m; Tv.Zn.=1067m

1975

10,686,590

Proprietate Municipiul Făgăraș

681      19 2.2

Rețele terrmce

C.v. Parcului, Tv. Cons.F76=42m; F83=70m;Tv.Zn.1 ’/z*=110m

1976

1,430,874

Proprietate Municipiul Făgăraș

69 i      1.92 2

Rețele termice

C.v. Z.Gării

1976

1,902,591

Proprietate Municipiul Făgăraș ’

a k j LS 1 -I22

Rețete termice

C.v. T.VIadimirescu, Canal beton=407m

1976

14,288,226

Prop

rietate Municipiu! Făgăraș

B r r      '19 2 2

Rețete termice

C.v. Z.Gării

1977

2,718,838

Prep

r.ietațe Municipiul Făgăraș

U 69      1 92?

Rețete termice

C.v. V.AIecsandri Canal beton Tv.F 108=130m,133=140m;F159=228m

1977

10,564,787

Prop

petale Municipiul Făj/âaș

. 1 6$          1 9 2.2

Rețele temnee

C.v. Z.Gării Tv.oțel=900m; Tv.Zr,.=708m

1977

12,473,440

Prop

rietateiMunicipiul Făgăraș

nîii-• -1922

Relele termice

C.v. T.VIadimirescu

1976

549,920

Proprietate Municipiul Făgăraș

., |t|r ;.        >422

Rețete termice

C.v. Parcului F70=108m,95=90m: F90=80/60=90m.

1976

1,652,232

Proprietate Municipiul Făgăra

7           ' ■

Rețea spâ oabâ

C.v. Parcului Tv.N.2''=150m. 1’/>-58m.

1976

563,319

Proprietate Municipiul Făgăraș

: 1 yff ?Q< ■ 1 1 i2.2

Rețes temu: cpt celdi

C.v Z.Gării Tv.Zn.1 7z"=42m,r=39m 27z"=114m

1977

816,496

Proprietate Municipiul Făgăraș

' .        70 ’    192 7

Rețea lermcâ apâ aftSâ

C.v T.VIadimirescu F133=60m,168=16 T.Zn11/4"=12m 11/2"=28.2"=42, 21/2”= 12,3"=12

1977

3,8

10,062

Proprietate Municipiul Făgăraș

’ fc^'M77

Rețete lermcc

C.v. 13 Decembrie Bl. 1 Tv. Constr.=1015m; 7 cămine

1978

41,225,201

Proprietate Municipiul Făgăraș

F ,,|!ț]*70c । 192 2

Rețete ten termice

C.v. 13 Decembrie Bl 32 Bet. Pref.=130m; TvF 89=46m,F 108=198m,TvZn 1 7z"=84m

1978

3,900,029

Proprietate Municipiul Făgă'aș

’ j’ ’*] '70/       1 92 /

Rețele termite

Făgăraș Can.ter=96m,F 83=487m, A.C.Tv.2"=194

1979

7,8

61,125

Proprietate Municipiul Făgăraș

I ' 7C6      1922

Rețete terrrtte

C.v. Z.Berivoi Canal 439m,F 108=1640m Apă caldă 1 "=171Cm

1979

55,256.1

£0

Proprietate Municipiu! Făgăraș

7C&     192 2

1

Rețele Urnire

F 57=163m;F 76=149m; F 83=86m;F 89=62m; F 102=50m;F 1C8=215m; F 159=345m;F 168=55m + Apă caldă bl.23A

1987

121

,82,816

Proprietate Municipiul Făgă'aș

H ’ *$fe ?

Rețete terme?

Cv. Câmpului F 57=528m;F83=132m; F86=250m;F89=90m: F108=100m;F 132=278m; F168=445m + A.C.

1987

1'2,237,006

Proprietate Municipiul Făgă'aș

1       711      1922

Rețete termice

Cv. Tăbăcaribi. 14 F 53-24m,Țv.Zn. 1"=12m; 1’/z'=42m; 2"=30m; 2’/z"=30m

1987

5

98,700

Proprietate Municipiu! Făgăraș

712       1.92.2

Rețete tmrrnce

Cv. E-dul Unirii F419=5913m;F273=1200m

1981

678.607,042

Proprietate Municipiul Făgăraș

713     192 2

Rețete te: mice

Cv. B-dul Unirii Canal termic=660m; Can. Sub. BI.=310m

1981

129

316,157

Proprietate Municipiul Făgăraș

I .. 7U     1922

Rețele termice

Cv. Zona Berivoi

|        1963

18,566,128

Proprietate Municipiul Făgăraș

l -xife-—

Rețete termice

Cv. Teiului

1983

184,335.331

Prop

ietate Municipiul Făgăr.aș

' EH ,K'_1 ’ 9^2

Rețete termice

Cv. B-dul Unirii bl. 4A,7

1984

|       9.306

964

Propi

/etate Municipiul Făoăi

28


HOTARAREANr. 14 din data de 31 ianuarie 2002

privind reorganizarea R.A. „Servicii Comunale” Făgăraș în 2 societăți com'erciale și o regie autonomă

Consiliul Local al municipiului Făgăraș întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere necesitatea creșterii eficienței economice în sectorul serviciilor Publice de gospodărie comunală și protejarea inteieselor consumatorilor,

Văzând prevederile art. 38 alin.(2) lit. i și g din Legea nr. 215/2001, ale art. 22 alin 1 «i 2 din Legea 326/2001, Ordonanța de urgență nr. 30/1997, aprobată cu modificări prin Legea 207/1997, Legea 15/1990, Ordonanța nr. 15/1993, art. 40 din Legea 219/1998, Legea nr. 31/1990, republicată și H.G. nr. 380/1998,

In temeiul art. 46 alin(2) din Legea nr. 215/2001 privjnd administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înființează următoarele 2 societăți comerciale pe acțiuni și o regie autonomă prin reorganizarea R.A. „Servicii Comunale” Făgăraș:

 • a) Societatea Comercială „ APA SERV" S.A. cu seditil'în municipiuf Făgăraș, strada Negoiu nr. 147 , denumită în continuare „APA SERV” S.A'. ... /              *

 • b) Societatea Comercială „SALCO SERV” S.A. Făgăraș cu sediu(în municipiul

i Făgăraș, strada Negoiu nr 147. denumită în continuare „SALCO SERV” S.A.

 • c) Regia Autonomă R.A. „ECOTERM" S.A. Făgăraș'.cu.'s.ediui' în municipiul Făgăraș, strada Teiului nr. 22/A , denumită în continuare R.A. „ECOTEj^MTS.A.

j

Art.2. Capitalul social al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este deținut

* în întregime de către Consiliul Local în calitate de acționar unic, acțiunile deținute la cele 2 societăți , înființate constituind proprietatea acestuia.

Art.3. (. ele două socciăți nou itifiiiița'.c și icgia. vor obține în termen de 90 de zile de la înființare licențe proprii de atestare'autorizare de prestări servicii publice.

Art.4. Societățile comerciale înființate potrix it-arț, ,Lau ca-ptincipal obiect de , activitate :

- gospodărirea resurselor de apă. captare, tratarda și distribuția apei pentru S.C.

’ ••AP.A.SfpRV” S?A.

salubrizarea municipiului și a localităților învecinate, precolectarea. colectarea.

* transportul și depozitarea reziduurilor solide pentru S.C. ..SALCO SERV" S.A

--Art.5 Societatea comercială S.C. ..APA SERVNS A este răspunzătoare de toate c?ligațiile fostului sector apâ-cana! și preia toate drepturile deoperare in pri\ ința captării, tratării și distrituH+rj apei.

4^ ‘                    dtliArt.7. S.C. „APA SERV” S.A. este persoană juridică română, care se organiză» funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în» nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.8. Capitalul social al S.C. „APA SERV” S.A. este de 3.025.855.000 lei | din care 3.015.855.000 lei în natură și 10.000.000 lei în numerar vărsat integral Ia data înfiirj și este împărțit în 60.517 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoare de 50.000 lei lei, și se constituie din preluarea de părți din activul și pasivul R.A. „Servicii comunale” pe baf bilanțului contabil întocmit la data de 31 decembrie 2001 , care va fi actualizat conform prevederilor legale.

Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier de către S.C. „APA SERV”S.a urmează să se facă pe bază de protocol de predare-primire finalizat în termen de 60 de zile dej intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.9. S.C. „SALCO SERV” S.A. este persoană juridică română, care se orga» și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut® anexa 2 la prezenta hotărâre.

P di


Art.10. Capitalul social al S.C. „SALCO SERV” S.A. este de 1.500.000.000» din care în natură 1.449.000.000 lei și 10.000.000 lei în numerar vărsat integral la data înfiin* este împărțit în 60.000 acțiuni nominative, fiecare acțiune axând valoarea de 25.000 lei și se constituie din preluarea de părți din activul și pasivul R.A. „Servicii Comunale” pe bazif bilanțului contabil întocmit la data dc 31 decembrie 2001, care va fi actualizai conform prevrf


ur. la.

Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier dc către S.C. „SALCO SERVI urmează să se facă pe bază de protocol de predare-primire finalizai în termen de 60 de ziledtf intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.                                                      |


7P< preș


des-f?


Art 11, Societățile comerciale înființate potrivifart-.- 1-s.unt conduse de adunai» acțitlI generală a acționarilor și sunt administrate de către un consiliu deadin ini st rație.

Consiliul dc administrație ale societăților comerciale înființate potrivit art. 1 ț format din 5 membrii pentru S.C. „APA SERV” S.A. și dhi 3 membrii pentru S.C. „SALCC# Primai SERV S.A.. din care unul este directorul general al societății și președintele consiliului dej agenții de administrație.                                          ' - L • \              /

Art. 12. Societățile comerciale și regia înființate .potrivit art. 1 vor prelua dri și vor fi ținute de obligațiile R.A. ..Servicii Comunale" conforme cu obiectul lor de activii® vor substitui în drepturile și obligațiile decurgănd'chiT raporturile juridice ale acesteia cu tel inclusiv în litigiile în curs. în concordanță cu prestațiile de scrxiciu și.acti\itățile pe care lei desfășoară flecare.

Art. 1 3. Personalul existent în cadrul R.A. ..Sere ici i C omunale" la data pro(»j " ' * de predare-primire. care se preia de societățile comerciale și regia înființate potrix u ari. 1 >i p^_ — consideră transferat in interesul serviciului la acestea-.-                                    i t2e,ua

‘                                                    -- I ' 1 V d0

■Art. 1 4. Bunurile din domeniul public aflate în administrarea R A. .. Servid® ,    ^r

-Comunale" necesare desfășurării activității. celor.dduă societăți comerciale înființate poli» ‘ ex

1 se atribuie acestora direct prin contract de concesiune.

T~ArLTTR.


~7~r: --■iu

■—r    ..r--—---- „                    «"romana, cardjEe organizeazi

Hfunctionează în conformate cu dispozUtife-lcgaL în vigoare-ștTtTregulamentuPEropriu de _i. _ _ „ ——                -------—-ț f„ LrvfnrntD                        P


izează* tînaJ


- _______________________

—funcționează in conformate cu dispoziții legale în vigoareKClFregulamentui^Bropriii de

,---organizare și-funcționare prevăzut în anexafHă prezenta hotărâre.

-AlU6... R.A. „ECOTERM” S.A. are ca principal obiect de activitate producerea aburului șt a apei calde, transportul și distribuția acesteia și complementar alte activități conexe în vederea susținerii obiectului principal de activitate.>e bazat

fr


ț ’ S A,j delaf"}

Art. 17. R.A. „ECOTERM” S.A. este răspunzătoare de toate obligațiile fostului sector de termificare inclusiv cele ale R.A.S.C. privind investiția de reabilitare a sistemului de termoficare și preia toate drepturile de operare în privința producerii aburului și a apei calde, transportul și distribuția acesteia.

Art.l 8. Patrimoniul R.A. „ECOTERM” S.A. în valoare de 5.147.331.267 lei se compune din :

- valoarea bunurilor aflate în proprietatea regiei în sumă de 35.145.000 lei

- valoarea bunurilor aparținând domeniului public pe care le deține în administrare în sumă de 5.1 12.186.267 lei.


rganiM i? |

i 00 lei| ființâii.

b

baza ț •evedtf

rf RV”$ț e de la

f * - 4 I narn'


1 estf-CO ’ de


Patrimoniul R.A. „ECOTERM" S.A. se constituie din preluarea de părți din activul și pasivul R.A. „Servicii Comunale” Făgăr«ș pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 decembrie 2001 care va fi actualizat conform prevederilor legale.

Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier de cjtre R.A. „ECOTERM” „ S.A., urmează să se facă pe bază de proces-verbal de predare- primire, finalizat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. I 9. Conducerea regiei autonome revine Consiliului de administrație compus din 7 persoane, din care una este directorul general al regiei. Directorul general este, totodată, președintele consiliului de administrație al regiei.

Consiliul de administrație se numește prin hotărâre a Consiliului Local și își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Ai t.20 . Prezenta hotărâre constituie actul de înființare a celor două societăți pe acțiuni și a regiei în baza căruia vor fi înscrise în Registrul Comerțului.

V

Art 21 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezente^ Jfotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția tehnică și Direcția econqnwc'ă ale Consiliului'Local si agentii economici nou înfiintali.-


jrept itate* terții

le i

*

.tQOȚ

5ecii| trivl1 f.

Ș ț £
F

Prezenta se comunică ■ 1 e\. dosar -1—_ _

• । ex. Primar ■ ' ex. Di r.economică


- I ex. colecție

- I ex. R.A.S.C


ex. Prefectura

- ex. Dir.telmică
Consiliul Local al Municipiului Făgăraș

Analizând referatul nr 5042/04.03.2004 al Compartimentului Juridic, prin care se propune înființarea Serviciului / Public de Administrare a Domeniului Public și Privat

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești și al Comisiei de studii prognoze economico sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Ținând -seama de prevederile art 2 alin 1 lit h și g din Legea nr 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală, ale OG nr 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,aprobată prin Legea nr 3/2003, ale art 84 din Legea nr 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, modificată și completată;

în temeiul art 36 lit e, lit i și ale art 46 alin 1 din Legea Administrației publice Locale nr 215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă înființarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, cu personalitate juridică, gestiune,, ștampilă și cont propriu deschis la Trezoreria Municipiului Făgăraș.                                             / /'

în actele pe care le încheie sau le emite, se va folosi următorul antet: ■>.           ,

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și-Privat • /      ->•'

Art 2 Se aprobă organigrama, numărul de posturi și statul de fțincții.al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat conform anexei nr 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Funcționarii publici din aparatul propriu care trec la acest nou serviciu își vor păstra calitatea de funcționari publici.

Art.3 Angajații SC "Apa Serv"SA din CompartimentuTFond locativ și construcții" care au avut ca principale atribuții de serviciu administrarea fondului locativ de stat se angajează, la cerere, în acest serviciu.

 • - Art 4 Domnul Bica Adrian, având funcția de șef al Serviciului de gospodărie comunală, se numește ca șef al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat---

Art 5 Se va prelua de la SC "Apa SerV'SA inventarul fonduluȚ locativ de stat, a spațiilor cu altă destinație decât --cea-de locuințeJn vederea evidențierii și administrării acestora precum și a contractelor de vânzare-cumpărare a locuințele aflate în derulare                                                 “       -----

Art 6 Forma de gestiune a Serviciului Public de Administrare a-Domeniului Public și Privat este cea de gestiune

directă.

Art 7 Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat va fi finanțat cap 63 "servicii și dezvoltare ""“-publică și locuințe" și alte surse legale.

Actele prin care se angajează juridic și patrimonial acest-serviciu-se semnează de șeful serviciului public, contat r$i jurist.

 • - j - Art 8 Se aprobă Regulamentul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat conform anexei j^-3 : care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

îi :      Art 9 Se aprobă modificarea organigramei, numărul de pcMixiși statul de funcții al aparatului propriu al

—*                      '      —*-• 71 'i rare fac oarte integrantă-din prezenta hotărâre.
■‘Aiț 10 - S e- aprobă -m o d if i c a r e a

"jiî ti 3biviciului duti'-fift


nfm anexelor 6 și Tcare fac parte dirrjrrezenta hotărâre.

Art. 11. Selproba modificarea organigramei, numarul-de-postuw-si-statuLde funcții ^Serviciului public de jjjstenta sociala, conform anexelor g si 9, parte integranta din prezenta hotarare.

Art 12 Se va solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici avizul pentru stabilirea de către Consiliul Local a funcțiilor publice din acest serviciu.

Art 13 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 03 mai 2004

Art 14 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Resurse Umane, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș.


Contrasemnează

Secretarul Municipiului EMIL MOCAN

Hotărârea se comunică:
 • - 1 ex dosar ședință

 • - 1 ex colecție

 • - 1 ex Administrarea Domeniului Public

 • - 1 ex Prefectură

 • - 1 ex Primar

 • - 1 ex SC APA SERV SA

 • - 1 ex Direcția Economică

 • - 1 ex Compartimentul Juridic

 • - 1 ex Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat
HOTĂRÂREA nr. 73

Din data de 16.08.2010

- privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgarăș

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș , întrunit in ședința extraordinara,

Având in vedere prevederile art. III, IV din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,

Ținând seama de adresa Instituției Prefectului cu nr.9705/2010 înregistrata la noi' sub nr.13.563/2010 prin care se stabilește numărul maxim de posturi pentru UAT Fagaras,

Având in vedere avizul nr.493.628/2010 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București,

Vazand prevederile art.87,art.100 si art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicata, ale art.36 alin (2) lit."a" si alin (3) lit „b” din Legea nr. 215/2001 republicata modificata si completata si ale art.65,art.67,art.69, art.70, art.72 si ale art.73 din Codul Muncii,

în temeiul art.45, alin.(1), din Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001 republicata si actualizai'^                         ■ -               -                 —

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă reorganizarea activitatii aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras,prin preluarea unor activitati ale Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat si se aproba organigrama, statul de funcții si a numărului de personal potrivit anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.                                   _-----

Art.2 - începând cu 1 septembrie 2010 încetează activitatea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Fagaras.                                / >

Art.3 - Funcționari publici vor fi numiti in noile funcții publice sau in noile compartimente respectandu-se prevederile art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publicj.

Art.4 - Se preia din personalul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Pjybllc si Privat Fagaras prin aplicarea prevederilor art.72 alin (2) si (3)-dinCodului Muncii-, la solicitarea acestora un număr de 54 persoane - personal contractual - cu pastrarea drepturjlșr Oi obligațiilor ce le revin prin contractul individual de munca.

Art.5- Compartimentul salubrizare din cadrul Serviciului administrare patrimoniu public si privat va fi preluat de operatorul de salubritate ăl municipiului, odata cu definitivarea documentelor si adoptarea actelor normative necesare

Art.6 - Se preia prin transfer, funcționari publici din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Fagaras si Serviciului Public de Politie Comunitara Fagaras, prin aplicarea art.87alin (1) lit.”a” din Legea nr.188/1999.

Art.7 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Fagaras prin Compartimentul resurse umane.

Președinte de Ședința


Contrasemnează

'—-Secretar
Mija Virgil .

• Prezenta hotarare se comunică:-

1 ex. Dosarul de sedint^

1 ex.Colecție             î

1 ex. Prefectura

1 ex. Primar

 • •    1 ex. Secretar

 • 1 ex.Dir. DAPL —:

1 ex. Compartiment resurse umane ■    1 ex. Sindicat