Hotărârea nr. 24/2019

HOTARAREA nr.24 din data de 30 ianuarie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţii- "Cinematograf Transilvania” situat în Făgăraş, cvartal 13 Decembrie, în suprafaţă de 391 mp din supr

ROMÂNIA    Q


JUDEȚUL BRAȘOV    O

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.24 din data de 30 ianuarie 2019

- privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcții-”Cinematograf Transilvania” situat în Făgăraș, cvartal 13 Decembrie, în suprafață de 391 mp din suprafața totală de 28.321 mp, înscris în CF nr. 100719 Făgăraș, nr. top. 2412/1/2/2/1/1, precum și realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară a imobilului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 2350/1/25.01.2019 și referatul de specialitate aprobat, nr. 2350/25.01.2019 al Compartimentului Evidență Patrimoniu, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul public a Municipiului Făgăraș al imobilului teren și construcții -"Cinematograf Transilvania” situat în Făgăraș, cvartal 13 Decembrie, în suprafață de 391 mp din suprafața totală de 28.321 mp, înscris în CF nr. 100719 Făgăraș, nr. top. 2412/1/2/2/1/1, precum și realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară a imobilului, însușirea documentației topografice nr. 2/2019 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L.,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Analizând prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, precum și Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Ținând seama de Anexa 1, pct. 65 și 66 din OG nr. 39/2005 privind cinematografia și art. II, pct. 1 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea OG nr. 39/2005 privind cinematografia, Protocolul de predare - primire nr. 4935/25.06.2009 înregistrat la Municipiul Făgăraș sub nr. 1 1890/18.06.2009, precum și Procesul-verbal de predare-primire încheiat între Municipiul Făgăraș și RADEF România Film

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c, art. 45 alin. (3), art. 115 alin.l lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren în suprafață de 391 mp, edificat cu o construcție CI "CinematografTransilvania” în suprafață de 391 mp.

Art.2: Se însușește documentația topografică de primă înscriere imobil teren și construcție nr. 2/2019 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L.

Art.3: Se aprobă diminuarea suprafeței imobilului înscris în CF nr. 100719 Făgăraș, nr. top2412/1/2/2/1/1, în suprafață de 28.321 mp, în 2 loturi după cum urmează:

 • - Lotul I în suprafață de 391 mp reprezentând imobil teren și construcție - "Cinematograf Transilvania”, ce va fi înscris într-o carte funciară nouă

 • - Lotul II în suprafață de 27.930 mp reprezentând imobil teren, ce va rămâne înscris în vechea carte funciară.

Art.4: Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG 972/2002 va fi actualizat în mod corespunzător.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Evidență Patrimoniu.

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru

Consilieri în funcție-] 9

Consilieri prezenți-18

Prezenta hotărâre se comunică:
 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Compartiment Compartimentului Evidență patrimoniu

 • - lex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50

âN Io.o.Mlm/mm

SC ARSUCAD SRL

FAGARAS B-DUL UNIRII BL.1B MEZANIN

TEL. 0722.220179

CUI- 22301721

REG. COM. J08/2299/2007

PROIECT NR. 2/2019DEN. LUCRĂRII - PRIMA ÎNSCRIERE IMOBIL

CINEMATOGRAFUL TRANSILVANIA


BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAS


INTOCMIT-

MEMORIU TEHNIC

a. b.

c. d.


 • 1. Adresa imobil: UAT Fagaras, Cinematograful "Transilvania”

Tivul lucrării: Prima înscriere imobil Cinematograful „Transilvania” la numele Municipiului Fagaras - domeniul public, in baza............nr..........ari...........

Pentru intocmirea documentației cadastrale am parcurs următoarele etape : Identificarea amplasamentului

Documentarea tehnica

Măsurători efectuate in teren

întocmirea documentației cadastrale

Identificarea imobilului s-a realizat in teren impreuna cu Arh. Sef al Municipiului

Fagaras, d-na Liliana Boer.

Documentarea tehnica s-a realizat in baza informațiilor obținute prin consultarea bazei grafice de la OCPI Brașov, a Cărților Funciare si a schitelor CF de la B.C.P.I. Fagaras.

In urma prelucrării datelor obținute din măsurători, rezulta ca imobilul studiat intre limitele indicate mai jos, are o suprafața de 391 mp.

Nota: Imobilul "Cinematograful Transilvania " ce face obiectul prezentei documentatii se identifica cu parte din imobilul inscris in CF 100719-Fagaras, in suprafața de 28321 mp, reprezentând suprafața de teren ramasa de la intabularea blocurilor din cartierul 13 Decembrie. întrucât imobilul din CF 100719- Fagaras nu are grafica in E-TERRA, nici contur pe hârtie si nu poate fi delimitat precis in teren, in baza art. 79 alin. 4 din Ord. 700/2014 se propune diminuarea suprafeței acestui imobil cu 391 mp de la 28321 mp la 27930mp.                                                 •

Având in vedere cele aratate mai sus, am intocmit prezenta documentație cadastrala de prima inscriere in conformitate cu Ordinul nr. 700/2014.

 • 2. Scurta prezentare a situației din teren:


Imobilul care face obiectul prezentei documentatii este Cinematograful., Transilvania” din Fagaras. Terenul este delimitat perimetral de zidul construcției.

 • 3. Situația juridica a imobilului'.

Proprietar : Municipiul Fagaras- domeniul public.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • - Metoda folosita- Radieri GNSS si de pe borne determinate GNȘS. - Aparatura folosita- Statie totala LEICA TS 06 si GNSS Leica 6jS

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topograficăt^'^'Mâțmld^c&fe s-au radiat punctele care definesc limitele imobilului- fațadele construcțiilor veciri^>C£Ulăife puncte au fost radiate GNSS. Sistemul GNSS Leica GS 08 asigură o precizie de măsurare de ±(1 + 1 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C). Statia totala Leica TS 06 asigură o precizie de măsurare a unghiurilor de 5 secunde și o precizie de măsurare a distanțelor de t 3 ppm .v D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C).

Preciziile obținute: măsurătorile realizate s-au încadrat în toleranțele admise de normele și normativele în vigoare.

 • - Sistemul de coordonate: STEREO-70

 • - Sistemul de referința cote: MAREA NEAGRA-1975

 • - Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite:

Punctele 100, S 1^S3.

 • - Descrierea punctelor topografice noi: Punctele 100, S HS3 cui metalic.

Data întocmirii: 01.2019


/fi czznncxr

/ Aînwtl2>'


■ U*'>-• e--ee<„9X

S ențffaturssjri^tan^ia

■         *'■“"ssi!


' PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI         'V

Scara L5QO-’                                                  •

ANr. cadastral

SupraF. masurata

Adresa imobilului

391 mp

Fagaras

Cartea Funciara

UAT

Fagaras --.---

Zona Verde+ Parcare Mun. Fagaras

A, Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

391

teren delimitat perimetral de zidurile construcției.

Total

391

Suprafața totala nasurata a imobilului- 391 mp Suprafața din act= 391 mp

B. Date referitoare la construcții

Cod 1 constr.

Destinația

SC (mp)

Mențiuni

CI

CAS

391

Cinematograful Transilvania edificat in anul 1979. SD= 391 mp

Total

391

Executant

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea Întocmirii documentației cadastrși^si corespondenta ac^$tgiâA:rft&H'tita|%&uiirfiireren

Statura , -. ; . da £                       '

t«;.,ZF, A/r'(               Nr. IJOtC&APg^]'

AfcSlJ CA2

v ___                     ---—-—--

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

\                             Semnătură si parafa

3

11

j                     Data ......................

Stampila BCPI

* In situația in care exjsfâ;i^mare cadastrale'^^ruJgrobjJekAjfcrne, in locul numelui vecinului se va trece numărul cadastral, iar in lipsa numărului cadastrălmumaruLtopografic sau mmhHrt’fliministrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru patrat.


’.X*

INVENTAR DE'-GOGRDENATE Denumirea unitatii administrativ

teritoriale - FAGARAS

puncte staționate


S100

Y = 497624.938

X

= 482062,063

SI

Y = 497620,755

X

= 482042,444

S2

Y = 497673.898

X

= 482067.899

S3

Y = 497620,037

X

= 482103,769


PUINCTE RADIATE


Parcela (1) TEREN

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X[m]

Y(m]

1

482080 705

497640.983

10.830

t6

482070 051

497639.041

5.703

15

482064 349

497639.125

3.833

14

482060 516

497639.171

2.897

13

482059 883

497641.998

4.299

12

482055.644

497641.284

8.211

n

482053.975

497649.324

4 163

10

482058 051

497650.174

2.749

9

482057.450

497652.857

4.145

a

482061.223

497654.573

5.019

7

482065.866

497656.478

9.074

6

482074.784

497658.156

2.303

5

482077.047

497658.582

3.522

4

482078.135

497655.232

5 736

3

482079.993

497649.805

5.614

2

482080.491

497644.213

3.237

S(1 )-390.54mp P=81.336m               |


Parcela (1) C1

j Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y[m]

1

482080.705

497640.983

10.830

16

482070.051

4 9 7639.041

5.703

15

482064 349

497639.125

3.833

14

482060.516

497639.171

2.897

13

482059 883

497641.998

4.299

12

482055.644

497641.284

8.211

11

482053.975

497649.324

4.163

10

482058.051

497650.174

2.749

9

482057.450

497652.857

4.145

8

482061.223

497654.573

5.019

7

482065.866

497656.478

9.074

6

482074.784

497658.156

2.303

5

482077 047

497658.582

3.522

4

482078.135

497655J^T

497X^866’'

3

482079.993

‘TU

2

482080.491

[ S(1)=390 54mp P=8;       fL        j


CALCULULParcela (1) TEREN

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y(m]

1

482080 705

497640.983

10.830

'6

482070.051

497639.041

5.703

15

482064.349

497639.125

3.833

14

482060.516

497639.171

2.897

13

4Q2059.883

497641.998

4.299

• 2

482055.644

497641.284

8.211

11

482053.975

497649.324

4.163

10

482058.051

497650.174

2.749

9

482057.450

497652.857

4.145

8

482061.223

497654.573

5.019

7

482065.866

497656.478

9.074

6

482074.784

497658.156

2.303

5

482077.047

497658.582

3.522

4

482078.135

497655.232

5.736

3

482079.993

497649.805

5 614

2

4 .2080.491

497644.213

3.237

S(1;=390.54mp P=81.336m__


Parcela (1) C1

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

Dfi.i+1)

X[m)

Y[m]

1

482080.705

497640.983

10.830

16

482070.051

497639.041

5.703

15

482064.349

497639.125

3.833

14

482060.516

497639.171

2.897

13

482059.883

497641.998

4.299

12

482055.644

497641.234

8.211

11

482053.975

497649.324

4.163

10

482058.051

497650.174

2.749

9

482057.450

497652.857

4.145

8

482061.223

497654.573

5.019

7

482065.866

497656.478

9.074

6

482074.784

497658.156

2.303

5

482077.047

497658 582

3.522

4

482078 135

497655.232

5.7364;

3

482079.993

497649.805

5.64^

R 2

482080.491

497644.213

-.yffwAr°-9T


g?

&

ANCEI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

Ziua

Luna

Anul


Carte Funciară Nr. 100719 Fagaras


Cod enficare

■!■■■■■

100065514440


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan                                                              - Nr. CF vechi:3266

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Top: 2412/1/2/2/1/1

28.321

B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

400 / 25/02/1932

Hotarare nr. 1429 din 1922 emis de Comisia de ocol Fagaras;__

Intabulate, drept de PROPRIETATEimproprietarire, dobândit prin Lege, 'cota actuala 1/1         ________

Al / B.2, B.5

j 1) ORAȘUL FAGARAS                           ____

—&&5ERVATH (provenita din convenția CF 3266). Cerere nr 10226/2015 c.f. cerere nr.19760/14 09 2018 c.f..

Cerere nr.19754/2018 c.r,; cerere nr.inro^/zuiS c.f.__________

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

NU SUNT

Certe Funciară Nr. 100719 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top;

2412/1/2/2/1/1

28.321

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

________________DETALII LINIARE IMOBIL______________________

CiVfnetrin f>r>!frti                nii << ț-» f g .                             I

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

28.321

-

2412/1/2/2/1/

1

Teren pentru construcții

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/01/2019, 11:32