Hotărârea nr. 239/2019

HOTĂRÂREA nr.239 din data de 26 septembrie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului, situat în Făgăraş, str. Teiului, nr. 22A, în suprafaţă de 1.435 mp, înscris în CF nr. 102770 Făgăraş, nr. top. 102770

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.239 din data de 26 septembrie 2019

- privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului, situat în Făgăraș, str. Teiului, nr. 22A, în suprafață de 1.435 mp, înscris în CF nr. 102770 Făgăraș, nr. top.

102770, edificat cu construcții: Ci - Sediu ECOTERM , în suprafață de 337 mp; C2 - Centrală termică, în suprafață de 312 mp; C3 -Garaj, în suprafață de 57 mp și C4 - Post Trafo, în suprafață de8 mp, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 61197/1/28.08.2019 și Raportul Compartimentului de specialitate nr. 61197/28.08.2019, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului situat în Făgăraș, str. Teiului, nr. 22A, în suprafață de 1.435 mp, înscris în CF nr. 102770 Făgăraș, nr. top. 102770, edificat cu construcții: Ci - Sediu ECOTERM , în suprafață de 337 mp; C2 - Centrală termică, în suprafață de 312 mp; C3 -Garaj, în suprafață de 57 mp și C4 - Post Trafo, în suprafață de8 mp, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, precum și Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Ținând seama de faptul că:

prin HCL nr. 14/2002 RASC Făgăraș s-a divizat în trei entități, dintre care S.C. APA SERV S.A. care a preluat și activitatea de administrare a fondului locativ de stat,

prin HCL nr. 59/2004 activitatea de administrare a fondului locativ a fost preluată de la S.C. APA SERV S.A. de către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat subordonat Consiliului Local al Municipiului Făgăraș și

prin HCL nr. 73/2010 din care reiese faptul că Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat și-a încetat activitatea atribuțiile acestuia fiind preluate de către Compartimentul administrare clădiri, terenuri, bunuri publice din cadrul Municipiului Făgăraș, fapt ce ne conferă calitatea de continuatori ai RASC Făgăraș,

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistemul centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 24049/28.10.2011,

Precum și faptul că imobilul ce face obiectul prezentului raport de specialitate, este prin natura lui de uz și interes local, acesta fiind înscris la poziția 685 în evidențele Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 972/2002, în temeiul art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a și art. 287, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului situat în Făgăraș, str. Teiului, nr. 22A, în suprafață de 1.435 mP, înscris în CF nr. 102770 Făgăraș, nr. top. 102770, edificat cu construcții: Ci - Sediu ECOTERM , în suprafață de 337 mp; C2 - Centrală termică, în suprafață de 312 mp; C3 -Garaj, în suprafață de 57 mp și C4 - Post Trafo, în suprafață de8 mp, ca fiind de uz și interes public local.

Art. 2. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris mai sus și confirmat ca fiind identic cu cel de la poziția 685 din Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 972/2002.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru, ^abținere.impotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - îex.Dosar de ședință

 • - tex. Colecție

 • - tex.Prefectură

 • - tex.Primar

 • - lex.Secretar general

 • - lex.Compartiment evidenta patrimoniu

 • - îex.Arhitect-șef

 • - 1 ex.Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

r e a i

Anul XIV - Nr. 697 bis LEGI, DECRET.. i'ĂRÂRI Șl ALTE ACTE Marți' 24 sePîembrie 2002

ANEXA Nr. 4 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Făgăraș


140            1

2

3

4

5

6

1 -

<6.5.1.’ I

Punct termic

C.v. Teiului

1984 E

>0.353.381,00

Proprietate Mun. Făgăraș

<86     1.6.5.1.

Punct termic

C.v.Tăbăcari

1986

>60.720.849,0 0

Proprietate Mun. Făgăraș

687     1.6.5.1.

Punct termic

Colonia Combinat

1972

9.886.123,00

Proprietate Mun. Făgăraș

688     1.6.5.1.

Punct termic

C.v. Cîmpului

1987

33.185.690,0 0

Proprietate Mun. Făgăraș

689     1.6.5.1.

Punct termic

Cv. Combinat Chimic-Sere

1986

96.858.512,00

Proprietate Mun. Făgăraș

W   1.6.5.1

Punct termic

Cv. B-dul Unirii-D-na Stanca

1986

81.815420,0 0

Proprietate Mun. Făgăraș

691      1.9.2.2.

Rețele termice din beton

C.v. Narcise

1974

2.594.761,00

Proprietate Mun. Făgăraș

l» 1.9.2.2.

'। Rețele termice

C.v T. Vladimirescu Tv.N.=972m;Tv.Zn=650m; Canal beton=317m

1974

5.610.6!

>8,00

„1       Proprietate 1 ' *

-<4   . MUn HăgăraS UrlB

^>1.....m i > 1+' " 4        ‘ 1 y ।

693     1.9.2.2.

Rețele termice •

C.v. T.VIadimirescu

Tv.N=1524m;Tv.Zn.=1067m

1975

0.086.5

30.0C

I1       Proprietate'

Mun. Făgăraș

’L

694      1.9.2.2.

Rețele termice

.. C.v. Parcului

Tv. Cons.C>76=42m; <D83=70m;Tv.Zn.11/2"=110m

1976

1

1.430.874,00

Proprietate Mun. Făgăraș

,          h.9.2.2.

, Rețele termice i

C.v. Z.Gării

1976

1.902.591,00

Proprietate Mun. Făgăraș

1.9.2.2.

î Rețele termice

C.v. T.VIadimirescu Canal beton=407m

1976

14.288.226,00

Proprietate Mun. Făgăraș

1 A97I 1.9.2.2.

Rețele termice

C.v. Z.Gării

1977

2.718.838,00

Proprietate Mun. Făgăraș

698     1.9.2.2.

Rețele termice

C.v?.y.Alecsandri

Canal beton Tv.$108=130ml133=140m;<£> ’ 159=228m-' ''

1977

10.564.787,00

Proprietate Mun. Făgăraș

1.9.2.2.

Rețele termice

C.v. Z.Gării Tv.oțel=900m; Tv.Zn.=708m

1977

12.472.44Q,00

Proprietate Mun. Făgăraș

J


98

A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:6554

TEREN Intravilan                       —        Ț           __3'                Nr. topografic:1522/3'

Adresa: Loc. Faqaras, Str Teiului, Nr. 22A, Jud. Brașov


Nr. frt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Refer

ințe

Al

102770

1.435


Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observați / Referințe

Al.l

102770-C1

Loc. Fagaras, Str Teiului, Nr. 22A, Jud. Brașov

Nr. niveluri:2; 5. construita la sol:337 mp; CONSTRUCTIE-SEDIU ECOTERM SA EDIFICATA IN ANUL 2002, STRUCTURA DIN CADRE B A., ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ, TERASA NECIRCULABILA HIDROIZOLATA, FARA CERTIFICAT ENERGETIC. FARA LIFT.

Al.2

102770-C2

Loc. Fagaras, Str Teiului, Nr. 22A, Jud. Brașov

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:312 mp; CENTRALA TERMICA NR. 5 (CT5)- CLĂDIRE RENOVATĂ IN ANUL 2002. STRUCTURA IN CADRE DE LA., ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ, TERASA NECIRCULABIl A HIDROIZOLATA, FARA CERTIFICAT ENERGETIC FARA LIFT.__________

B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1014 / 12/11/1986--_----

nr 7290 din 1986 emis de E.G.C.L. FAGARAS;                                         __

1 Bl

Intabuiare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

Al / B.2

1/1- --------—--

1) STATUL ROMAN__________ ____________

——OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6554) cerere nr.12202/08.07.2011 c.f.--—---

jl373 •' Stativ nr 195 din 04/11/2011 emis de MUNICIPIUL FAGARAS (act administrativ nr. 32/26-04-'

inisuauv 11 .                      ...                 ->ai nm.ns.-mni omic Ho oier cai-îadac-


‘2001 tmi" de OdViSILIULjTjDETe'anVrASOV; act administrativ nr. 2910/31-05-2002 emis de RASC FAGARAS;

^T^Mr^drep^de PROPRIEIATE. dobândit prin Construire, cota, actuala 1/1_______________________ ___*


Al.l, Al.2

Fb4

1 / 3          — -- ------------------------

--                          C. Partea III. SARCINI .____

“ înscrieri privind dezmembrammtele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție ți sarcini___

Referințe

NU


Ooeument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr.f77/2001.

Pagina 1 din 3


ase ptn.fi> Inlornwrt oa iine I» adrew epay.ancpl.ro


ÎTTTSegmeod - *•-ricirnflj

ut II

7'                 z        Fa

ftjnqime segment;

________ <** (ipjc

___________Ț.65Ț

— " -—

6

8

---

-4 mza

0 882

SE*

03

5

------7

9

_________25,187

0.425 9.302

9

10

6.115

-

10

11

7.7

11

12

9.942

12

13

10.044

13

14

1.598

14

15

4.641

15

16

36.626

16

17

0.354

17

18

4.85

18

„ . 19

0.756

19

20

1.818

20

21

5.196

21

1

18.811

*• Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 ți sunt| rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici dhcât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciarei este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii,            \

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2019000136/10-01-2019 in sun a de 20, pentru.serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.                 /

Data soluționării,                         Asistent^e/istrator, '                     Referent,

10-01-2019                            DOfNAIlVAN

Data eliberării,                                ________» I-_________

/ /                                       (parafa ți semnătura)                     i parafa și semnătura)

f

Pagina 3 din 3


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


ne :a adresa epay.ancpi.roDate referitoare la t<

■ren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vi lan

Supra (mp

ața

1

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți rnnqtructii

DA

1.43

5

-

1522/3

Date referitoare la c

jnstrucții                           ______

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

102770-C1

construcții ndustriale si edilitare

337

Cu acte

S. construita la sol:337 mp; CONStRUCTIE-SEDIU ECOTERM SA EDIFICATA IN ANUL 2002, STRUCTURA DIN CADRE B.A., ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ, TERASA NEC1RCULAB 1 L A HIDROIZOLATA, FARA CERTIFICAT ENERGETIC, FARA LIFT.

Ar 2

102770-C2

construcții ndustriale si edilitare

312

Cu acte

S. construita la sol:312 mp; CENTRALA TERMICA NR. 5 (CT5)- CLĂDIRE RENOVATA IN ANUL 2002, STRUCTURA IN CADRE DE B.A., ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ, TERASA #e~CIRCULABILA HIDROIZOLATA, FARA CERTIFICAT ENERGETIC. FARA LIFT.

A1t3-

—102770-G3-

-CC

nstructii anexa

57

Fara acte

S. TOriStnnta la sol:57 mp; GARAJ

—ÎO2770-C4'

1

construcții ndustriale si edilitare

8

Fara acte

S. gessteuita la soE8~mp; “POST TRAFO

f £

Document care conține date cu carj=

' r

eter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                        Pagina 2 din 3

■ **.r -* n>rr*-- rfcirma-jî □'» ne la sdrfsa

epay.ancpi.ro                                                                         ~ For<n-W a? ve'S.unea 1 1


R-•• !»*",

privind reorganizarea R.A. Ecoterm Făgăraș în societate comercială pe acțiuni

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, ’u" ț /                           întrunit în ședință ordinară

. Având în vedere:

Prevederile H.G.R. nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilități publice și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice;

Prevederile O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997 cu modificările ulterioare;

Prevederile art. 3 alin. (5) lit. d din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată prin O.U.G. nr. 13/2008 și actualizată până la 12 noiembrie 2009;

Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

Prevederile Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;

Referatul nr. 8760/2011 înaintat de Biroul juridic .

Avizele favorabile ale Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților precum și ale Comisiei de Jurism, relații externe și integrarea europeană

t. a și d, alin (3) lit. a-șLc,.alin (6) lit. a pct. 14 și

••*' ■ ■

K'î. i .•■Jâ .'

? ■.—            uiitgiaica. cuiupcaaa

aza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. a și d, alin (3) lit. a_șLc,_alin (6) lit. a pct. 14 și ffi***'^ s* (S),”art.H5, alin.(l), lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația ®republicată, ui teri or modificată,

WW"•’                    HOTĂRĂȘTE: - -“717-

(i)-Se aprobă reorganizarea R.A.Ecoterm Făgăraș -prin transformarea în comercială pe acțiuni.

5", • *:                                              —


■                                                        •pn^anL1 ’^-z-uhuIu ^in irunsiorma

3^^^SiiU^7^îTe-e3KSociet3TeăT^----®------

.        ---■ țJWocietăTca Comercială-..Eco-ymVS ~A—«fftffjrganizRazaWfuncționează

- porsosnă-juridică română.                                                            ___j

(4)Jfediul Societății Comei vi<aie~^Ecotefm” S.A~ este în Municipiul Făgăi

Str. Teiului nr. 22A,-Jud. Brașov. w ___

Art. 2. Se aprobă Actul Constitutiv al Societății Comerciale „Ecoterm” S.A. confo Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Societatea Comercială „Ticoterm'^S.A. funcționează potrivit legii și Actul Constitutiv adoptat în baza prezentei hotărâri. —

Art. 4. (1) Societatea Comercială „Ecoterm” S.A. are ca principal obiect de activii furnizarea de abur și aer condiționat, iar obiectele secundare de activitate sunt cele prevăza în Actul Constitutiv.

(2) Punctele de lucru ale fostei Regii Autonome Ecoterm Făgăraș von preluate ca puncte de lucru ale Societății Comerciale „Ecoterm Serv” S.A. și anume:

Nr.

Crt.

ADRESA                    1

1.

STR. TUDOR VLADIMIRESCU-CENTRALA TERMICĂ NR. 1, FĂGĂRAȘ 1

STR. 13 DECEMBRIE-CENTRALA TERMICĂ NR. 2, FĂGĂRAȘ

3.

STR.VASILE ALECSANDRI-CENTRALA TERMICĂ NR. 3, FĂGĂRAȘ |

4.

STR. ZONA GĂRII, STR. NEGOIU-CENTRALA TERMICĂ NR. 4, FĂGĂRAȘ^

5.

STR. D-NA STANCA, STR. CIMITIRULUI-CENTRALA TERMICĂ NR. 8, j FĂGĂRAȘ

6.

STR. CÂMPULUI-CENTRALA TERMICĂ NR. 7, FĂGĂRAȘ           J

7.

STR. COMBINAT CHIMIC SERE-CENTRALA TERMICĂ, FĂGĂRAȘ    J

8.

STR. GHIOCEILOR-CENTRALA TERMICĂ NR. 9, FĂGĂRAȘ

9.

STR. TEIULUI- CENTRALA TERMICĂ NR. 5, FĂGĂRAȘ

10

ATELIER DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII, STR. TĂBĂCARI, FĂGĂRAȘ î

Art. 5. (1) Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Ecoterm” S.A. este £ 101.900 Ron echivalentul sumei de 25.000 € ( curs BNR din data de 28.04.2011, 1 euroj 4,0760 Ron), aport în numerar.

(2)Capitalul social inițial al Societății "Comerciale „Ecoterm” S.A. es, împărțit în 10.190 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare de 10 lei.

_            (3) Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Ecoterm” S.A. este dețin]

de Municipiului Făgăraș prin Consiliul Local, în calitate de acționar unic.

(4) Predarea-preluarea patrimoniului, respectiv activul și pasivul se face p baza bilanțului contabil încheiat de regie la data de 31.12.2010 și a ultimei balanțe contabil urmând a fi încheiat un protocol de predare-primire? ■" '

Art. 6. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii_serviciului public"de alimentare d enesgie-termică în sistem centralizat pentru Municipiul Făgăraș, conform_Anexelor nr. 2^ 2B, 2C, părți integrante din prezenta hotărâre, după cum urmează

 • 2 ' - anexa nr. 2A- inventarul bunurilor de retur _^7

 • — î; ț~. - anexa nr. 2B- proces verbal de predare-preluareț                            •;

ii; - anexa nr. 2C- regulament al serviciului publicjie alimentare cu energie termid din Municipiul Făgăraș .


(1) Personalul din cadrul Regiei Autonome Ecoterm Făgăraș se preia de către jjg^Ș^^mercială „Ecoterm” S.A. și își va menține toate drepturile avute la data intrării-^fo^rpa.prezentei hotărâri, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Contractul colectiv de muncă încheiat anterior de către Regia Autonomă o&em^ăgăraș rămâne în vigoare la Societatea Comercială „Ecoterm” S.A., pănă la Kb^ereanoului contract colectiv de muncă, potrivit prevederilor legale.

-»rt. 10.(1) Organul de conducere al Societății Comerciale „Ecoterm” S.A. este wa Generală a Acționarilor.

 • (2) Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar unic sunt exercitate fetivîndeplinite de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș.

âgBrt n.(i) Societatea Comercială „Ecoterm” S.A. este administrată de către Consiliul înm 'listrație.

 • (2) Consiliul de Administrație este format din 5 membri.

 • (3) Membrii se numesc și se revocă prin hotărâre AGA întrunită în ședință

 • (4) Primii administratori, inclusiv Președintele Consiliului de Administrație, Ș ©imiți prin Actul Constitutiv.

’-V Art. 12. (1) Comisia de cenzori a Societății Comerciale „Ecoterm” S.A. este formată

faembrii și 3 supleanți din care minim unu să fie expert contabil.

(2) Componența comisiei de cenzori a Societății Comerciale „Ecoterm” S.A.


următoarea:

• Cenzori: 1. Poimolea Corina Cornelia 2r-Ramba Mihaela Maria 3. Șpătariu Sirnpna Mioara


/ă Dl. Primar- Mănducr^rnstăfitin Sorin) cetățean româ^.


f=Art. 13.(1) Se mandat   ........„ ___________ ____________ _____„„

-țeseuHn Ioc. Făgăraș, jud. Bfafov, la data de 26.12.197-37 domiciliat în municipiul Făgăraș. 5~-dul Unirii, bl. 20, sc. A, ap. 2, legititoat cu CI seria BV-nr. 364099, CNP 1731226082412; ca reprezentant al Consiliului Local Făgăraș și/sau Președintele Consiliului de Administrații pentru semnarea Actelor de Constituire.

(2) Se mandatează Dl. Vâju Gabriel ca reprezentant al Consiliului Local pe] lângă Consiliul de Administrație al S.C. Ecoterm S.A.. fără drept vot. .

—— Art. 14.(1) De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până la data) înregistrării societății, toate veniturile și cheltuielile înregistrate de Regia ^.utonomă Ecoterm? Făgăraș se preiau în totalitate de Societatea Comercială „Ecoterm” S.A. / ■

(2) Societatea Comercială „Ecoterm” S.A. se substituie Regiei Autonomei Ecoterm Făgăraș în toate litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Art.15. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă orice dispoziții^ contrare.

Art. 16. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul prin Direcția Buget-Finanțe și prin Biroul Juridic, Consiliul de Administrație al| Regiei Autonome Ecoterm Făgăraș și Consiliul de Administrație aFS.C.Ecoterm S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, POPA OVIDIUContrasemnează Pentru secretar, DIR.DAPL, LAURA GIUNCA

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru.

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex dosar ședință

 • - 1 ex colecție

 • - 1 ex Prefectură

 • - 1 ex Primar

 • - lex Director DAPL

 • - 1 ex Direcția Buget Finanțe

 • - 1 exBirouHuridic

 • - 1 ex Consiliul de Admnistrație_SC Ecoterm SA

 • - 1 ex Consiliufd’e Administrație Ecoterm RA

  ea al evazr


__-«CONTRACT’’ fT

‘ • ---------

de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș

are- T \e le®

TXTT


L I: Părți contractante

je sau


iun ’> | soaneiea jcat" irrș


w^aCIPWL FĂGĂRAȘ, autoritate publică locală, cu sediul în Făgăraș, str nr. 3, județul Brașov, reprezentat prin CONSTANTIN SORIN având funcția de Primar al municipiului Făgăraș, pe de o parte, în Suce'Delegatar,

legale 90 repuq rlalte reg’


eforul SOCIETATEA COMERCIALĂ “ECOTERM” S.A., codul unic de remre .................  cu sediul principal în Făgăraș, str. Teiului, nr. 22A, județul

^^reprezentată prin...................................  având funcția de.............................,

feeSîă'parte, în calitate de Delegat, l^plieiat prezentul contract de delegare a gestiunii.

HfOLVL H i)

prezentului contract expresiile de mai jos vor avea următoarele înțelesuri:

^Bunuri de retur” reprezintă:

■ Delegatarului descrise în Anexa 2A la prezentul contract, date în ÎȘSȘtiuHe cu titlu, gratuit și libere de orice sarcini Delegatului prin semnarea S^^sEdui Verbal de predare-primire care se va constitui ca Anexa 2C, la prezentul

care reziJltă din finalizarea investițiilor aflate în curs de finalizare la data vigoare a prezentului contract, precum și bunurile realizate în urma ^^«Stițiilor la care_s_-a angajat Delegatul, indiferent de sursa cfe finanțare .

«tenuri de Preluare” reprezintă.bunuri care au aparținut Delegatarului și au fost W||Șzate de acesta _ân timpul delegării gestiunii.. Acestea pot-ft-tr an sferă fe B'Ște^at-arului la încetarea în orice mod a contractului de delegaremâe-gestiune , în W*:, ■ a Irj carc aceșg^fin urmă își exprimă intenția de a prelua respectivele bunuri.. ®rcazul în care, aceștfe. bunuri nu sunt transferate Delegatarului, acestea rămân în Wțopnetatea Delegatului.                                          *

MgRttgg-prppre74ij-acphrhtmijî^nrp^T^^ffinut DHggatului, al? ELuăifflrîîe de retur și bunurijjpde preluare-și carafa încetarea contractului -proprietatea Delegatului. “Delegatarul” este persoana juridică care acordă perioadă determinată dreptul și obligația de exploatare a SACET și a Servic “Delegatul” este persoana juridică desemnată în schimbul plății unei redt preia dreptul și obligația de exploatare SACET și a Serviciului acționând pe pe răspunderea proprie; “Delegare” înseamnă-dreptul exclusiv al Delegati Turmza Serviciul și de a opera SACET în cadrul ariei gestiunii, pe । responsabilitatea sa, în conformitate cu clauzele acestui Contract; “In reprezintă un document sub formă de listă, care cuprinde enumerarea e; cantitative și valorice a mijloacelor pe care le posedă, le are în gestiune, fol. persoană juridică;

“Serviciu” înseamnă activitatea de producere, transport, distribuție și furn energiei termice cât și orice alte operații și lucrări conexe necesare pentru pr acestuia în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu legea; “Si de Alimentare Centralizată cu Energie Termică” ;                    J

(SACET) reprezintă- ansamblul in stal ațiitoT" de "producere, transformare, trai? energiei termice, sub formă de abur, apă caldă sau apă fierbinte, legate pl proces comun de funcționare, în zona centralelor termice.

Obiectul contractului de delegare a gestiunii

Art. 1

Obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în prestarea serviciul ptj alimentare cu energie termică în sistem centralizat, inclusiv dreptul și oblig^ administra și de a exploata infrastructura tehn ico-edi litară aferentă servicii Municipiul Făgăraș.                                                     Ș

Art. 2

Obiectivele- Delegatarului sunt:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale utilizatorilor prin* promovarea ca eficienței acestor servicii;

 • b) dezvoltarea durabilă a serviciilor;

 • c) protecția-mediului înconjurător.

Art. 3

Categoriile de-bunuri ce vor fi utilizate de operator în deaiteaa-con tractir următoarele: "                                      -AȘfC-

Bunuri deCRetur;

b) Bunuri de-Preluare;

O Bunuri Proprii.                                         -4-


Inventarul bunurîTor mobile și imobile? proprietate publica a~De legatarul ui, ferise în Anexa 2A, aferente serviciului delegat;

procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor mobile și imobile proprietate 'A^^ablică sau privață_aiDe legatarului, descrise în Anexa 2C, -aferente serviciului delegat;

CAH I Oi i , Redevența

Art. 7

’             p m Va plăti de Câtre delegat Dele8atarl,lui- va fi o sumă fixă egală cu

' • bană lă’X, 7^n'U amortlzărl anuale a bunui il<>r concesionate, se va plăti anual pana la data de J1 martie pentru anul în curs.

Art. 8

s^eounâ n?!ia Caîn temlen dC 90 de Z'le dc la data semnării contractului, pentrunrim i ade 8aranție 5 % d'n SUma ob,i8aliei de plata a redeventei dătorale Pentru primul an de activitate. _

Art. 9

Suma prevăzută la art. 7 - va fi plătită prin ordin de plată, în contul 43844,9 desch,s la rrezorer,a Fwp-e
 • a) să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activită serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii, cu cor respectării prevederilor prezentului contract și a. prevederilor legislației domeniu în-iigoare;                                   ____

 • b) să încaseze.contravaloarea Serviciului/activității prestat/prsstate;

 • c) să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în d modificării reglementărilor și/sau a condițiilor lehnico-economice care au st] baza încheierii acestuia;

 • d) să aplice prețul/tariful aprobat conform legislației în vigoare;

 • e) să încheie contracte de furnizare/prestare a Serviciului/activității cui utilizatorii;

 • f) să propună ajustarea și modificarea prețurilor/tarifelor, conform prevede! legale în vigoare;                         .______--                          j

.3) de-a-rezilia contractul în condițiile prezentului contract, în situația în; delegatarul nu își respectă obligațiile asumate prin contractul de delegare;

h) orice alte drepturi conferite de legi speciale cu privire la serviciul delegat.

Secțiunea 2: Drepturile Delegatarului

Art. 11

Delegatarul are următoarele drepturi:

a) de a stabili și de a aproba programele de reabilitare, extindere și modernizai dotărilor existente, cu consultarea Delegatului;

bjde a corela cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiții în scopul realizi acestora într-o concepție unitară;

c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea-modernizarea dotărilor publice aferente serviciului public delegat;             ’

d)de a realiza investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnic;

edilitare aferente serviciului public delegat;                              ___

e) de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciului public delegalT”

f) de a-și manifesTa'înțehția de a dobândi Bunurile de Preluare și de soliei Delegatului încheierca~amtractului de vânzarc-cumpărare cu privireMa^acej bunuri. în termen deu-âft-de zile-deda încetarea contractului, Deleggtan.il et obligat să își exercite dreptei! de opțiunea sub sancțiunea decăderii;

g)de a inspecta bunurile^ activitățile și serviciile publice delegate, de Jf veri fii stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcuf-mțeres;

-4—        -- ' î

.elegatiihiAi.                     _

y. .___■ .           _________ li zării acestu&^pți^p^rt , —<

asigure și Șăfpermita accesul reprezentanților Delegatarului în o

& care se desfășoară activități- sau lucrări în legătură cu^derula'^ B&ui, în caz contrar reprezentanții având dreptul să pătrundă în ^ip.’temeiul prezentului contract;

^roba structura .și ajustările de tarife propuse de către Delegat. n b •

^autorității de reglementare și'jh conformitate cu prevederile orez ■ u ' c ^^C'tși legislația în vigoare;

contractul, în condițiile legii, în cazul în care Delegat/ nu resnecf esențiale asumate prin contractul de delegare sau de a modif contractuale cuamtumul redevenței ori de câte ori interesul |ocâl gjg^,printr-o notificare adresata delegatului;                                   °

^^fcaltu drepturi conferite de legi speciale cu privire la Serviciul delegat

^LA L VHt-, Obligațiile părților

“   1: Obligațiile Delegatului

■teii are următoarele obligații:

foă de la autoritățile competente, licența, av.zele, acordunle ș: autonzațnle gftprestării/fornizării Serviciului delegat;

JSpecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii;

®||jsp‘ecte prevederile regulamentului Serviciului delegat, și ale celorlalte ®Eentări specifice Serviciului delegat și ale licenței ,       , „    .

^■mizeze serviciul public conform prevederilor legale in vigoare și ale jStului contract, începând de la preluarea serviciului, către^toți utilizatorii din H^^gțjunii unde i-a fost delegat serviciul, care beneficiază în piezent de acest și care își respectă obligațiile de plată și clauzele contractelor;

Ș^fepecte indicatorii de performanță prevăziiți în lege, în Anexa la regulamentul

^ăjilui delegat;                                                         . A9 , "

fornizeze Delegatarului informațiile solicitate și sa asiguie in teimen de 48 de

<lâ notificarea în acest sens, accesul la toate informațiile necesare in vederea W^'fYd'tfiScării și evaluării funcționării și dezvoltării Serviciului public delegat, în “f:î''‘,'-cd!jformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare, “

^J.jin situația nerespectării obligației de la lit. ‘fi » sa suporte conțiavaloaiea — «junilor aplicate Delegatarului drfiâuforitățilc în drept, pentru nefurnizarea de__^ Oprmatii și/sau documente pe care acs&teăe-a solicitat de la Delegat..

aplice metode performante de^p^magement care să conducă la reducerea ’ « t 'costurilor de operare, inclusiv prin apȘdarea procedurilor concurențiale oferite de foț. normele legale în vigoare;

i ■

fundamenteze ^rîjajsupună-aprobării prețttme/tari fele ce vbr fi‘utilizate pe® serviciul delegat; __          .                                 ■ —

k) să nu transmită obiectul contractului în tot sau în parte în nici o formă afl persoane fizice sau juridice si/sau altor entități fără personalitate juridică;

I; să plătească redevențala valoarea prevăzută și la termenul stabilit în contractuM delegare a gestiuni-i;——--                                       --

m) să ia toate măsurile, necesare privind bunurile de retur astfel încât; 4a încet» contractului de delegare, să nu fie afectată capacitatea Delegatarului de a rea® serviciul;

n) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii® credite bancare sau din orice alte surse de finanțare prevăzute de lege;          ®

o) să nu garanteze în nici un mod cu Bunurile de Retur și să nu instituie sar» ipoteci sau al'te garanții imobiliare asupra acestor Bunuri de Retur;

p) să propună Delegatarului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparțin® , patrimoniului delegat în baza legislației în vigoare;                             ®.

n) să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului® termen de 30 zile de la apariția lor, precum și situația patrimoniului public (cantit®. și valoric) la data de 3 I decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabili®' acesteia;

s) să restituie Bunurile de Retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și liber® orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii;                  ®

ș) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât expir® termenului, forța majoră, Delegatul este obligat să asigure continuitatea prew activității în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de ® delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile;

u să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile® impun pentru asigurarea continuității activității;                                S

li să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și norme» protecție a muncii;                                                        S

u) să predea la încetarea contractului toată documentația tehnico-econo® financiară referitoare la Serviciul gestionat;

\ ; să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serv® publice (protejarea secretului _de stat, materiale cu regim special, condițiQ siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții priff folosirea și protejarea patrimorrrafufotc.);                                      f ~

. . v.) în cazul în care Delegatukșesizează-existența sau posibilitatea existenței#^— cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori Servi#” public, va notifica de îndată acest fapt Delegatarului, în vederea luării măsurii# f se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public; j. '


—ci-

ică;

în contr


^'Mermică.


SSSiiinea 2: Obligațiile Delegatarului


Șegatarul are următoarele obligații:                                   ;

să predea Delegatului toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările Referente întregii activități, cu inventarul existent, respectiv Bunurile de Retur libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare precum și documentația tehnică, economică , financiară sau de altă natură cu privire la .•■.aceste bunuri;

■îîn termen de maxim 45 de zile de la semnarea prezentului contract, părțile vor “finaliza verificarea corespondenței între Anexa 2A la prezentul contract și situația efaptică, urmând a întocmi un proces verbal cu privire Ja cele constatate care va fi atașat-ca anexa la prezentul Contract,

;) să transfere Delegatului de comuna acord cu acesta, în termen de 45 de zile de la data semnării prezentului contract, contractele în vigoare relevante pentru furnizarea Serviciilor menționate în contract.

) să prezinte autorităților în drept și persoanelor interesate, la cerere, informații referitoare la încheierea prezentului contract de delegare, cu respectarea cerințelor de confidențialitate;

să faciliteze Delegatului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniu] public S: privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

;ă își asume pe perioada derulării contractului de delegare toate responsabilitățile obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;

iă ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în așa fel icât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;

;ă nu ÎI tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul mtract de delegare;

ă notifice orice modificare a prevederilor contractului de delegare atunci când teresul local o impune;

tateă”e^st ității jpi r ' . liră» i puW


să notifice Delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere rapturilor acestuia, în termen de 48'de_ofe defin data la care Delegatarul a luat la moștință despre apariția acestor împrejurare---

â verifice periodic următoarele: serviciileupuU+ec furnizate și nivelul de calitate

: acestora? îndeplinirea indicatorilor de performanță și aplicarea penalităților ;ntru neîndeplinirea acestora; menținerea ^echilibrului contractual; asigurarea ior relații echidistante și echilibrate între


:it și utilizatori; clauzele de

ice>-_


Tobe pn


eJJmm acestei


fost avizs


?A«TOL!T Prefurile/tarifele practicate modificare sau ajustare sTacestora


și procedura de st


Art. 14

Stabilirea, ajustarea și modificarea-prețurilor și conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a prețui tarifelor specifică serviciului delegat și cu respectarea prevederilor legilor spei


tarifelor se vor e-fei


Art. 15

Prețurile/tarifele la Serviciul delegat la data semnării prezentului contrai & rezultate urmare procedurilor instituite în sumă de 252,57 lei/Gcal. cu TVA aprobat prin H.C.L. nr. 34/14.03.2011 .


Art. 16

Contravaloarea Serviciului public delegat se va determina în baza vigoare și a cantităților stabilite conform procedurii de facturare.


pretur


.'.’APiTOL


încetarea contractului de delegare a gestiunii CD         O


Art. H

Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situații: . a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părțile nu con1 scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;                                     f <

b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unib Ț;( de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în s; Delegatarului;                                                                   :

c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale esențiale de către părți, f c reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina părții în culpă;                     .. ...

dj la dispariția, dintr-o cauză de -forță majoră, a sistemului sau în •, C imposibilității obiective a Delegatului de a-1 exploata, prin renunțare, Iară plăti


despăgubiri;

e) în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului Delegatului;

fj alte clauze de încetare a contraetakrrdeTrelegare a gestiunii, convenite de d fără a'aduce atingere prevederilor legale-trrvigoarc.

_ j _ ---

TjJjDL- : 'T ■ Clauze privind menținerea echilibrului contractual 0 41 *


vor


tua


fînan


se’ vor’


ilar legiloj


entului c< Gcal. cu'


in baza


unii


•ele situați ă părțile ț


denunțare, □realabiles


■imului si ur "C,


n; I

ii, conveg


ontractUî


,at se ba:


va fi obligat să suporte; creșterea obligațiilor sale, dacă această urma unui caz de forță majoră și nici în caz fortuit când se află în


id nu altă în te de a continua contractul.


XII : Clauze referitoareJa-responsabrlrtățile de mediu între părți


SeBând cu data intrării în vigoare a contractului, Delegatul este obligat să întregime legislația în vigoare privind protecția mediului.

â&gatul va fi responsabil, începând cu data intrării în vigoare a contractului, de ^fcUcologic, ce apare după data intrării în vigoare a contractului dar care nu anterioara datei de intrare în vigoare a contractului.

De legatarii lui pentru riscurile ecologice produse datorita unor cauze aSK^fitrării în vigoare a contractului se întinde pe o perioada de 10.de luni -ffij^rdata intrării în vigoare a contractului.

A. .


XHk Politica de menținere și recalificare a forței de muncă, î'ș'r protecția acesteia.


se obligă la preluarea prin transfer a persoanelor care deservesc aria ^rfi^cu menținerea drepturilor salariale , la data intrării în vigoare a prezentului ^B^ezentul contract Delegatul se obligă să mențină personalul preluat potrivit 0 perioada de cel puțin 5 (cinci) ani.

f^zedîerea personalului poate fi făcută în condițiile prevăzute în contractul muncă și a Codului Muncii

XIV: Forța majoră


21

pieiuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și «eCutarea în mod necorespunzător, total crrrpriîTiăTra oricărei obligații care îi F^irtaza prezentului contract de delegare a gestranii, dacă neexecutarea sau ffiarea-necorespunzătoare a obligației respecți ve_a-fost-cai iz-ată- de forța majoră, respective- fiind considerate


suspendate pe_durata evenimentului de forță
£a cafo iiiiwi- WfflWîwlră eglB^oblipaiâ _s

tre-~îeteTiTi 11 tLpartkgrp ■ i >      • r?WBWfe n t u ki i,~                       __

:bate măsuime^esȘSznTvederealimitării consecințelor-ltit—?---

a în termen de-60 zăe de lălntervenirea cauzei de forță majoră a încetează, părțile au dreptuF~să își notifice încetarea de plin drept a pr contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să aibă dreptul de a


(2) H -kierâf și săi' (3) D;


urc iha


lulifiuT îiirtgȘ cum" și do vai


daune-interese.


 • (4) O parte afectată de un eveniment considerat Forță Majoră va trebui să-măsurile pentru a-și îndeptimTbbligațiile generate de Contract cu întârziere Părțile se vor consulta și voi"lua toate măsurile rezonabile în vederea min consecințelor oricărui eveniment considerat forță majoră;

FAF: t t .. 1 Administrarea patrimoniului public și privat

Art. 22                                                                  1

(l)Bunurile de retur (proprietate publica a municipiului Făgăraș din comj sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, transport, distra furnizare (SACET) sunt supuse. inventarierii-anuale ș-r'se evidențiază) extracontabiif în patrimoniul operatorului. Delegatul va transmite Delej modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrii? public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui ari înregistrarea în contabilitatea acesteia.

 • (2) Bunurile proprietate publică a municipiului Făgăraș, aferente sistemulu constitui garanții pentru creditele bancare contractate de operator, fiind inall imprescriptibile și insesizabile.

 • (3) Administrarea bunurilor de retur se va face cu diligența unui bun admiffl Delegatul având obligația păstrării acestora în stare buna, având în vedel acestora la data intrării în vigoare a contractului de delegare, conform pr| verbal de predare - preluare.                                               î

 • (4) Bunurile de retur, concesionate Delegatului pe perioada delegării g revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sal obligații, De legatarului. la încetarea contractului de delegare a gestiunii.

 • (5) Investițiile făcute de Delegat pentru dezvoltarea sistemului de încălzire îți orașului după semnarea contractului de delegare de gestiune vor fi înregâ] patrimoniul și în bilanțul Delegatului în conformitate cu prevederile 13 contabile în vigoare.                   --___       -                       ]

■ '      .           Rezilierea contractului de delegare a gestiunii ’

Art. 23                                    -                                         j

(1) In cazul nerespectării obligațiilor -dbhtractuale de către părți, contț reziliază de drept, cu plata unei despăgubiri în sarcina părții în culpă.


Kantractul

ifd^Brtre partea

, 'nr^azul în o .                    ____

"^âlcarc'1 în termen de maxim 60 zile calendaristice de la primirea notificării încetare a contractului de gestiune delegată sau ajungerii la termen, ggj- ^1 are obligația de a asigura continuitatea serviciului public de alimentare cu termică până la preluarea de către delegatâr, dar nu mai mult de 12 luni, întreaga durată pentru care Delegata l-desțașoară seiyîciul de alimentare cu HE-ie termică după încetarea contractului de- gestiune delegată, acesta va fi ^Jreptățit să încaseze contraprestația relevantă pentru astfel de servicii de la Ksumatorii finali.

fcO CAPfTOI I !

Ej.^jî^respectarea dovedită de către părțile contractante a obligațiilor contractuale ^pf^znte în prezentul contract de delegare a gestiunii atrage răspunderea PMWKfractuală aparții în culpă.

^^^2)Jm-cazul în care se înregistrează întârzieri la plata subvențiilor, Delegatarul este Hrai^ăt la plata către Delegat a unei majorări de întârziere de 2 % pe lună sau | ipirfctiune de lună , calculată până la data achitării și conform prevederilor legale în ^$^care.

^ffO’Neplata de către Delegat a redevenței în cuantumul și termenul prevăzut la ^^Slcolui 7 alin (1) din prezentul contract, atrage după sine plata de către delegat a șpenalități de majorări de întârziere de 2 % pe lună sau fracțiune de lună, KgS^ilată până la data achitării și conform prevederilor legale în vigoare privind ■ 'creanțele datorate la bugetul local.

Neplata de către Delegat a garanției în cuantumul și termenul prevăzut la i^^țțicolul 8 alin (1) din prezentul contract, atrage după sine plata de către Delegat o M^îei. penalități de majorări de întârziere de 2 % pe lună sau fracțiune de lună, ^calculată _până la data achitării și conform prevederilor legale în vigoare privind pW Seanțele datorate la bugetul local.

<5) In situația nerespectării de către Delegat o obligației-de a asigura continuitatea prestării serviciului în condițiile stabilite prin prezentul contract la articolul 12 litera acesta datorează Delegatarului daune interese în cuantumul unei redevențe anuale.

;l (6) In situația nerespectării de către Delegat o obligației de a preda Bunurile de ț 2 / RetuFddată cu încetarea prestării Serviciilor, acesta datcrre^ZFDelegatarului daune interese îrfcuăntum unei redevențe anuale.               —— -     ----

C API I fi/l l . Litigii(l)Se interzice Delegatului subconcesionarea serviciului.

(2)Se interzice Delegatului cesionarea contractului de deleagre, tara a Consiliului Local al Muncipiului Făgăraș.

Art 27

(l)Clauzele suspensive de intrare în vigoare a contractului, sunt următoarele--obunerea de catie delegat a licenței de operare a serviciului de transport distr si furnizare agent termic, în condiii-ile—... _ -........ —

-aprobarea de -către Consiliului Locafal’lMuncipiului Făgăraș a pre[ului/tai locale piezentate de către delegat și avizarea dl către autoritatea de regie™ “'ud/talifelHo^e r7e autoritatea competenta de reglementare nu avi Denlinita la data avii-f^ 1 * V°r rene80c'a prețul/ tarifele, condiția suspensivi -constituirea garanției prevăzute la art 8         rc8lementare competenta;

(2)Coriditiile suspensive vor fi îndeplinite cit mai eurind , dar nu mai tirziu de zile de la data semnării contractului.                                        ~

Art. 28

Modificai ea piezentului contract de delegare a gestiunii se face numai pr adițional încheiat întie părțile contractante cu excepția situațiilor prevăzute î expres de lege.

Acest conți act Jmpieună cu Anexele 2 A, 2B-și 2C, care sunt parte integr acestuia, reprezintă acordul părților.

Prezentul conți act de delegare a gestiunii va intra în vigoare la data înde condițiilor suspensive pievăzute de Articolul 27 conform procedurii indicatei ^articol (la date semnării prezentului comraet^-șnriiyst încheiat în 3 (trei) exe originale, din caie 2 (două) pentru Delegatar si-b-km+r) pentru Delegat.

DELEGATAR

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

f if

Ș.C. „ECOTERM” S.A.-

FĂGĂRAȘ

PRIMAR, ee^-S TANTI N SORIN MĂND UCCentrala Termica Tudor Vladimirescu -clădire_________________________________

Teren aferent_______________________

Instalație Tehnologica CT1 -Tudor;

Vladimirescu


Instalație Automatizare CT1-Tudor

Vladimirescu


DN200

218 83 m

DN150

386 32 m

DN125

348 1 3 m

DN100

187.7 m

DN80

241.42 m

DN65

255 71 m

DN50

236.71 m

DN40

121.76 m                             ,       |              ,

rețea apa calda menajera 2160 m; din care:

DN100

198.34 m

DN65

473.59 m

DN80

163.58 m

DN50

370.17 m .

' r- i 'j.


ANEXA NR. 2A la H.C.L. 52/2011


Proprietate Municipiul

Fagaras Proprietate Municipiul

Fagaras Proprietate Municipiu'

Fagaras Proprietate (Municipiul

Fagaras


II 1 *1

i iii

4

...»

M r


2.17,4a


1.6.5


2.16.


192


Instalație Acumulare CT1-Tudor Matjimirescu


Centrala Termica 13 Decembrie - clădire


Teren aferent_________________'

Instalație Tehnologica CT2-13 ; Decembrie


Instalație Automatizare CT2 13

Decembrie


Rețele Termice CT2 -13 Decembrie


vase de acumulare apa calda menajera cu fundație din beton, vane, servomotoare, pompe


Sc= 512 mp                                 i I ' ' ‘ 1 '

Clădire parter cu structura mixta din cadre din beton armat si zidărie portanta din cărămidă cu sâmburi din beton armat; 1 suprafața totala teren S =794,8 mp


împrejmuit cu gard


instalație termomecanica de capacitate instalata 13.6MW: 4 cazane combustibil gaz metan, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, contorizare sursa, statie de tratare; tubulatura.


sistem de automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio;


rețea termica tur-retur încălzire 2firex 3052,5 m;

DN250

325.93 m

DN200

385.33 m

DN150

298.3 m

DN125      260.67 m


DN100_______445.7

DN80_______221.07

DN65________524.2

DN50       302.14 m


DN40 289.18 m


rețea apa calda menajera 2939,7 m____________________din


DN125      325.93 m


DN100      329.85 m


DN65 535.21 m


DN80 267.52 m


DN50 221.16 m


DN40       330.77 m


DN32 518.84 m


DN25       410.43 m


Instalație Acumulare CT2- 13 Dec? Tihne


vase de acumulare apa calda menajera cu fundație din beton, vane, servomotoare, pompe            „ j


2005


999


1999


1999


1999


2007


2000 ■ < ’ iV


. ..   154,547

। i .q-.-tlI-i 1 ll’-H

d 325,228


1,415,745


215,437.199


1,449,461.526


43,174


164,906,496Proprietate Municipiul Fagaras

Proprietate Municipiul Fagaras

Proprietate Municipiul

Fagaras


Proprietate Municipiul

Fagaras

Proprietate-16


18


3.8


14   119.2


instalație termomecanica de capacitate instalata 10.2MW: 3 cazane combustibil gaz metan, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de exp contorizare sursa, statie de tratare; tubulatura. 1sistem de automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio;


rețea termica tur-retur încălzire 2firex 1595,6 m; din care:

DN200

DN150

DN125

DN100

DN80

DN65

DN50


437.81 m iz

399.04 m

143.53 m v'

90.81 m y--’

145.01 m

201.52 m

177.85 m


rețea apa calda menajera 1568 m; in care:

DN100

DN65

DN8Q

DN50

DN40

DN32

DN25 ______

vase de acumulare apa calda menajera cu fundație din beton, vane, servomotoare, pompe


144.79 m

297.98 m

308,01 m

228.94 m

221.36 m

281.06 m

85.87 m


Sc = 330 mp                                   ।     !    :

Clădire parter cu structura mixta din cadre din beton armat si zidărie portanta din cărămidă cu sâmburi din beton armat; planseu din suprafața totala teren S = 803,7 mp


instalație termomecanica de capacitate instalata 10.2MW: 3 cazane combustibil gaz metan, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, contorizare sursa, statie de tratare; tubulatura.


sistem de automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio;


2000


2000


2007


1999


1999


1999


209,907.047


1,201,214.620


V I 45,108

L I 4it- •» li*


296,324.373


999,559.595


196,388.935


rețea termica tur-retur 'încălzire 2 firex 2962,8 m; din care:

DN250

251.02

m

' DN200

440.41

m

z. DN150.

2?3.34

m

m .;                       , „a. .


1999


1,289,515.309


f?ro Municipiul Fagaras

Proprietate Municipiul Fagaras

Proprietate Municipiul Fagaras


| Proprietate» l Mun

Farjara Proprietate Municipiul

FagarasProprietate Municipiul

Fagaras Proprietate Municipiul

Fagaras Proprietate Municipiul Fagaras


22 ■


2.17.4a


1.6.5


2.16.5


1.9.2 ।


Instalație Acumulare CT4 -Zona Gării


Centrala Termica Centru - clădire Centru de exploatare sediu Ecoterm .


Teren aferent____________________

Instalație Tehnologica CT5 -Centru


Instalație Automatizare CT5-Centnu


Rețele Termice CT5 -Centru


DN100

402.47

m                 ,      |           V        '

DN80

256.17

m

DN65

464.19

m                                  |

DN50 416.69 m

DN40 62.3 m


DN32 83.76 m


rețea apa calda menajera 2821,1 m din care:


DN150   184.04 m


DN125   1.53.83 m


DN100   54.38 m


DN65 463.86 m


DN80 197.03 m


DN50 450.57 m


DN40 250.21 m


DN32 852.35 m


DN25 214.83 m


vase de acumulare apa calda menajera cu fundație din beton, vane, servomotoare, pompe

i


Sc = 896 mp Regim de inaltime P+4

Clădire parter cu structura de rezistenta din cadre din beton armat si zidărie de inchidere perimetrala si de______________


suprafața totala teren S =1287,1 mp


instalație termomecanica de capacitate instalata 10.2MW: 3 cazane । combustibil gaz metan, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie,1 contorizare sursa, statie de tratare, tubulatura


sistem de automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio;

rețea termica tur-retur incalzire 2firex 3426.7 m: din care:


DN200   335.67 m


DN150


394.53


2005


2001

I

2CțO1


| 2001 I


2001


113,800.617


825,651.034


ț 1,^^,205.772


354,040.151


2,006,931.651


DN125

DN100


324,71

731-31


Proprietate

Municipiul i

Fagaras


a Proprietate

• Municipiul, > FaoarisTi.44«'

i

nț Proprietate' “* Municipiul

Fagaras


Proprietate Municipiul Fagaras Proprietate Municipiul FagarasI ' '■ I

i

Iii I rl

/

i I TXSt| >

rețea apa calda mena

era tip ISOPEX 3366,7 m; din care

I

DN100

335.67

m

DN65

547.18

m

DN80

394.53

m

DN50

675.26

m

DN40

415.39

m

DN32

726.12

m

DN25

272.57

m

vase de acumulare apa calda menajera cu fundație din beton, vane, servomotoare, pompe

2007

44,881.440

Proprietate

Municipiul Fagaras


Centrala Termica D-na Stanca -clădire

Sc - 238 mp

Clădire parter cu structura de rezistenta din cadre din beton armat si zidărie de inchidere perimetrala din cărămidă;

2001

1 ।

160,278 088

Proprietate Municipiul Fagaras

Teren aferent

suprafața totala teren S =784,6mp; imprejmuit cu gard din

instalație Tehnologica CT6- D-na Stanca

instalație termomecanica de capacitate instalata 6.36MW: 2 cazane, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, contorizare sursa, statie de tratare; tubulatura.

?001,

1,189,498.793

Proprietate Municipiul Fagaras

Instalație Automatizare CT6 -D-na Stanca

sistem de automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio,

2001, j

208,174 697

Proprietate

Mugic fW

ipivt

•1 M... | 1     |

-

Ml

Rețele Termice CT6- D-na Stanca

ț »

rețea termica tur-retur încălzire 2firex 2042 m„ din care: I

^001 ț

,100,201.208

Prdpri

:tatd

DN200

209.58

m      11

Municipiul Fagaras

DN150

159.81

m

DN125

412.98

m                                    |

DN100

168.99

m

DN80

209.9

m

DN65 115 m


i 1              \                                                                                                                                                                                                                                                                            ।

iffl.i,.i                                                                  I e 1

. .. .                          1

hi

1 • I

ikWttlUWț           'II                                                               1

I:

M                                                                                                                                          .                . ii

'I.'llMirTii i Vi

■                                                                                                                                                                                                                                                  i 1                             . r ’

ilHimi ll X

i .

vH- w L

<11* li f•     1 1

țT 1”       1 ■■ rl

,'Wrf jfflUlRț' |1 - L> 'iițimiM

WlTteă)

1 1 I 1 1

■ aBll

30

*                   1

1.6.5

I

Centrala Termica Câmpului - clădire     5

.                             (

>c = 238 mp

Clădire parter cu structura de rezistenta din cadre din beton rrmat si zidărie de închidere perimetrala din cărămidă;

2001

.143,356.827

Teren aferent                            s

.uprafata totala teren S =722 mp

31

2'16.5

Instalație Tehnologica CT7 -Câmpului i

c

nstalatie termomecanica de capacitate instalata 6.36MW: 2 :azane, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de txpansie, contorizare sursa, statie de tratare; tubulatura.

2001

1,101,992.384

32

3.8

nstalatie Automatizare CT7- tâmpului $

sistem de automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio;

2001

203,692.446

33

! '

1.9.2

. ■ i '

rt'

I

1

Rețele Termice CT7-Campuhți          r

1.

i

etea termica tur-retur incalzire 2firex 2366,6 m; din care:

2001

I

I I

I I

I I

1,242,863.324

i

'l.ju...   .       1

1

DN200   521.19 m

DN150   399.86   m

DN125   300.77   m

□N100   173.6    m

DN80'    315.18 m

DN65    148.89 m

DN50 ' 248.9 m

I

l

' 1

DN40 i 188.83   m

DN32 | 36.21     m                                 i

DN90-    33.18 m              , I

rețea apa calda menajera tip ISOPEX 2155,5 m din care:

DN100   398.08 m

DN65 463.54 m

DN80 •   425.17 m

DN50    291.44 m

DN40    187.64 m

DN32    368.41 m

DN25    21.24    m

fflRvTi * w w

WB ifer.f • ’-< F A W-•!P

■E

1 34

1.6.5

Centrala Termica Sere Combinat -clădire                         *     ;

î

ITeren aferent                      •.<

Sc = 238 mp

Clădire parter cu structura de rezistenta din cadre din beton armat si zidărie de închidere perimetrala din cărămidă;

suprafața totala teren S =404,6 mp

2001

184,993.548

). V/- ’£*£    12.16.5 llnstalatie Tehnologica CT8- Sere;t

'""•'teL V șX.ț’        ^Combinat                       •

—_______

instalație termomecanica de capacitate instalata 6.36MW: 2 cazane combustibil gaz metan, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, contorizare sursa, statie de tratare; tubulatura.

2001

i

1,203,729.345

I

Sb

' 1

1

sistem de automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio;

._____________________ ________________________________________

2001 l 1 Uw-i

I 223,974.491

I

I


Proprietate Municipiul Fagaras


Proprietate Municipiul

Fagaras Proprietate Municipiul

Fagaras Proprietate Municipiul

Fagaras

iProprietate Municipiul Fagaras


Proprietate Municipiul

1 Fagaras proprietate Municipiul

Fagaras____I

gropri<”țata I

38


40


2.17.4a


10 5


DN200   387

DN150   380,5

DN125   239.2

DN100   232.4

DN80v   191.3

DN65    291.3

DN50 ■  258.46

DN40    219.9

DN9Q.    47,2

rețea apa calda menajera tip ISOPEX 2130,6 m , din care:

DN100   387     m_________________________

DN65V  123.2

DN80 7   9

DN50____466.5____m___________________________

DN40    273.8    m___________________________

DN32    402,7    m___________________________

DN25    468.36


Sc = 74,35 mp

Clădire parter cu structura de rezistenta din cadre din beton armat si zidărie de compartimentare din cărămidă; planseu instalație termomecanica de capacitate instalata 2.4MW: 2 cazane combustibil gaz metan, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, contorizare sursa, statie de sistem de automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio,


rețea termica tur-retur incalzire 2firex 571,3 m; din care:

DN125

171.5

m

DN100

83.7-

m

DN8O

83.7

m

DN65 .

66.5

m

DN50

65.7

m

DN40 ■;

60.7

m

DN32 V

24.5   ,

m

DN90-‘

15 .

m.

rețea apa calda mepajera tip ISOPEX, 571,3 m ; d^ care:Pro^ Municipiul

Fagaras Proprietate Municipiul

Fagaras Proprietate Municipiul

Fagaras Proprietate Municipiul

Fagarasproces verbal depredare-preluare

¥^3|BnNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, AFERENTE____

Ki^ffiVlCIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGtE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT

'încheiăTazi...............-Ă.........2011

aSjNfCIPlUL FĂGĂRAȘ, cu sediul in MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, str. REPUBLICII, nr. 3, jud. ÎIrrAȘOV, reprezentat prin primar CONSTANTIN SORIN MĂNDUC, în calitate de predator IpSeCOTERM S.A. FĂGĂRAȘ cu sediul în MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, str. TEIULUI, nr. 22A, Sfrâî’BRAȘOV, cod fiscal_________________, nr. Registru Comerțului___

reprezentată prin dl.___________________________________________-director, având domiciliul în

jlfrjyv__, str._______________________________________________________C.l. seria________nr.__________,

feap; ______________________, în calitate de primitor,

^mtprocedat la predarea/primirea bunurilor imobile proprietate publica a municipiului •^uhurife imobile se predau libere de sarcini și în stare de a fi folosite conform contractului de HSfegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Unurile imobile predate, în valoare totală de 25.656.277,154 lei, sunt identificate în anexa CȘA, ce conține 8 pagini, de la nr. crt. 1 la nr.crt.43.

« zwezentul proces verbal, întocmit în 4 (patru) exemplare constituie anexă la contractul de ^delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termica în sistem centralizat în lunicipul Făgăraș.

^/CONSTANTIN SORIN MĂNDUC