Hotărârea nr. 238/2019

HOTĂRÂREA nr.238 din data de 26 septembrie 2019 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie - punct termic-Centru IV Tăbăcari,situat în Făgăraş, în suprafaţă de 270 mp, înscris în CF nr. 1027

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


gr Net j.


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313,’ Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.238 din data de 26 septembrie 2019 -privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - punct termic-Centru IV Tăbăcari,situat în Făgăraș, în suprafață de 270 mp, înscris în CF nr. 102777 Făgăraș, Nr. top. 765/2, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 61191/1/28.08.2019 și Raportul Compartimentului de specialitate nr. 61191/28.08.2019, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - punct termic-Centru IV Tăbăcari,situat în Făgăraș, în suprafață de 270 mp, înscris în CF nr. 102777 Făgăraș, Nr. top. 765/2, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, precum și Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Ținând seama de faptul că:

prin HCL nr. 14/2002 RASC Făgăraș s-a divizat în trei entități, dintre care S.C. APA SERV S.A. care a preluat și activitatea de administrare a fondului locativ de stat,

prin HCL nr. 59/2004 activitatea de administrare a fondului locativ a fost preluată de la S.C. APA SERV S.A. de către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat subordonat Consiliului Local al Municipiului Făgăraș și

prin HCL nr. 73/2010 din care reiese faptul că Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat și-a încetat activitatea atribuțiile acestuia fiind preluate de către Compartimentul administrare clădiri, terenuri, bunuri publice din cadrul Municipiului Făgăraș, fapt ce ne conferă calitatea de continuatori ai RASC Făgăraș,

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistemul centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 24049/28.10.2011,

Precum și faptul că imobilul ce face obiectul prezentului raport de specialitate, este prin natura lui de uz și interes local, acesta fiind înscris la poziția 686 în evidențele Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 972/2002,

în temeiul art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.1, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a și art. 287, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - punct termic-Centru IV Tăbăcari, situat în Făgăraș, în suprafață de 270 mp, înscris în CF nr. 102777 Făgăraș, Nr. top. 765/2, ca fiind de uz și interes public local.

Art.2. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris mai sus și confirmat ca fiind identic cu cel de la poziția 686 din Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG nr. 972/2002.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA EJ^ENĂ GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru, abținere,___împotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - îex.Dosar de ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - îex.Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex.Compartiment evidenta patrimoniu

 • - lex.Arhitect-șef

 • - 1 ex.Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50

----- A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan                                                                      Nr. CF vechi:6775

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații

/ Referințe

Al

Top: 76S/2

270

B. Partea li. Proprietari și acte

îfnscr^'ri pi. Itcara 3a dreptul de proprietate și arte drepturi reale’

Referințe

1244 / 06/08/1991___

Act nr. 8775, din 31/07/1991 emis de R.A.S.C. FAGARAS;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actual 1/1

a                Al

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6775)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT __             ________

Carfi


jnciafă


Partea Jiriexs Nr, 1

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

r—-------r-------—531

_____                     Observații / Rfe

~---

:erințe*‘

Top: 765/2

— 270

‘Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil nu a fost g

sit.


Date referi


boare la teren


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

270

-

-

765/2

Pi

jnct termic - Centru IVTabacari


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea fuqciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către no care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.


arul public a actelor juridice prin iar informațiile prezentate sunt


S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2019000134/10-01-2019 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționări^ 10-01-2019 Data eliberării, / /


AsisteriRegistratoi,

DANIE|_A CINJPOIES / ’l . / P a


(parafa și semnătura!,


Document care conține date cu caractei


isonal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


extrase pentru informare cn-line la adresa epa;


"Referent",


(parafa șî semnătura)ANEXA Nr. 4 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Făgăraș. ,                                                                                                                                                                                                                                             ।          1                                     1                          . kl ■ Mh4-<

7^ \685y

1

1.6.5.1.

2

Punct termic

3

C.v. Teiului                          ।

4

1984     6

z î ±:

0.153.381 ,Oot

r .. .... -Al. . -dJt iL

j________________.                   1                                   1

H'i ■^i|proprilitatr*^’**r’']f

Mun. Făgăraș

686 ')

1.6.5.1. ,

Punct termic

C.v.Tăbăcari

"H2

1986 Z

60.720.849,0 0

Proprietate Mun. Făgăraș

J ■ 687

1.6.5.1.

Punct termic

Colonia Combinat

1972

3.886.123,00

Proprietate Mun. Făgăraș

688 Ir-

1.6.5.1. ;

Punct termic

C.v. Cîmpului

1987

33.185.690,0 0

Proprietate Mun. Făgăraș

689

1.6.5.1.

Punct termic

Cv. Combinat Chimic-Sere

1986

36.858.512,00

Proprietate Mun. Făgăraș

690

1.6.5.1.

Punct termic

Cv. B-dul Unirii-D-na Stanca

1986

81.815.420,0

0

Proprietate Mun. Făgăraș

691

1.9.2.2,

Rețele termice din beton

C.v. Narcise

1974

2.594.761,00

Proprietate Mun. Făgăraș

692

1.9.2.2.

Rețele termice

C.v T. Vladimirescu        _

Tv.N.=972m;Tv.Zn=650m;

Canal beton=317m

1974

5.610.658,00

I

I

Proprietate Mun. Făgăraș

693

1.9.2.2.

Rețele termice

C.v. T.VIadimirescu

Tv.N=1524m;Tv.Zn.=1067m

1975

0.686.590,00

Proprietate Mun. Făgăraș

694

1.9.2.2. i

Rețele termice

C.v. Parcului

Tv. Cons.076=42m; $83=70m;Tv.Zn.1 ’ĂMIOm

1976

1.430,8/k 0(j).

proprietate j

țVIpn. Făgăraș 4 — <

695

1.9.2.2.

Rețele termice

C.v. Z.Gării                           |

,1976'.

,00 1

'l-*țțropri^-^|

Mun. Făgăraș

696

1.9.2.2.

Rețele termice

C.v. T.VIadimirescu Canal beton=407m

1976

14.288.226,00

Proprietate Mun. Făgăraș

- “£>97'

1.9.2.2:

Rețele termice

C.v. Z.Gării

1977

2.718.838,00

Proprietate Mun. Făgăraș

1 ■

(!    698

1.9.2.2.

Rețele termice

C.v.'.y.Alecsandri

Canal beton Tv.<I>108=130m,133=140m;c[> ' 159=228m ' '

1977

10.564.787,00

Proprietate Mun. Făgăraș

699

1.9.2.2.

Rețele termice

C,v. Z.Gării Tv.oțel=900m; Tv.Zn.=708m

1977

12.472.440,00

Proprietate Mun. Făgăraș


98
Prevederile H.G.R. nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilități publice și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice;

Prevederile O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997 cu modificările ulterioare;

Prevederile art. 3 alin. (5) lit. d din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată prin O.U.G. nr. 13/2008 și actualizată până la 12 noiembrie 2009;

Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

Prevederile Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;

Referatul nr. 8760/2011 înaintat de Biroul juridic .

Avizele favorabile ale Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei pentru servicii publice, - pentru comerț și agricultură, Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice^— respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților precum și ale Comisiei de turism, relații externe și integrarea europeanj _ _    _____

a și d, alin (3) lit. a și c, alin (6) lit. a pct. 14 și

_                      ^aza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. a și d, alin (3) lit. a și c, alin (6) lit. a pct. 14 și

"nS1 art-l 15. alin.(l), liEfb)-din Legea nr. 215/2001 privind administrația

J            locală, republicată, ulterior modifici,

3^0               HOTĂRĂȘTE:

ĂrtftîiLi r ^)-Se aprobă reorganizaSăLR-.A.Ecotemm -Făgăraș prin transformarea în |!&comercială pe acțiuni.

socictgfiF-comerciai regiei autonomeseste-Șrgetetatea Comercială „Ecote                  ,

"(3) Societatea Comercială „Ecotemf^S.A. se organizează și funcționeazăjj persoană juridică română.

 • (4) Sediul Societății Comerciale „Ecoterm” S.A. este în Municipiul Făgă^i Str. Teiului nr. 22A, Jud. Brașov.

Art. 2. Se aprobă Actul Constitutiv al Societății Comerciale „EcotemC-S^A. confon Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Societatea Comercială „Ecoterm” S.A. funcționează potrivit legii și AcM Constitutiv adoptat în baza prezentei hotărâri.

Art. 4. (1) Societatea Comercială „Ecoterm” S.A. are ca principal obiect de activid furnizarea de abur și aer condiționat, iar obiectele secundare de activitate sunt cele prevăzJ în Actul Constitutiv.

 • (2) Punctele de lucru ale fostei Regii Autonome Ecoterm Făgăraș vorj preluate ca puncte de lucru ale Societății Comerciale „Ecoterm Serv” S.A. și anume:     I

  Nr.' Crt.

  ADRESA

  1.

  STR. TUDOR VLADIMIRESCU-CENTRALA TERMICĂ NR. 1, FÂGÂRAȘ

  2.

  STR. 13 DECEMBRIE-CENTRALA TERMICĂ NR. 2, FĂGĂRAȘ

  3.

  STR.VASILE ALECSANDRI-CENTRALA TERMICĂ NR. 3, FĂGĂRAȘ

  4.

  STR. ZONA GĂRII, STR. NEGOIU-CENTRALA TERMICĂ NR. 4, FÂGÂRAȘ,

  5.

  STR. D-NA STANCA, STR. CIMITIRULUI-CENTRALA TERMICĂ NR. 8, FĂGĂRAȘ

  6.

  STR. CĂMPULUI-CENTRALA TERMICĂ NR. 7, FÂGÂRAȘ

  7.

  STR. COMBINAT CHIMIC SERE-CENTRALA TERMICĂ, FÂGÂRAȘ

  8.

  STR. GHIOCEILOR-CENTRALA TERMICĂ NR. 9, FĂGĂRAȘ

  I9-

  STR. TEIULUI- CENTRALA TERMICĂ NR. 5, FĂGĂRAȘ

  10

  ATELIER DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII, STR. TĂBĂCARI, FÂGÂRAȘ

Art. 5. (1) Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Ecoterm” S.A. este I 101.900 Ron echivalentul sumei de 25.000 € ( curs BNR din data de 28.04.2011, 1 euroj 4,0760 Ron), aport în numerar. —

(2)Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Ecoterm” S.A. -es? împărțit în 10.190 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare de 10 lei.

 • (3) Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Ecoterm” S.A. este defini de Municipiului Făgăraș prin Consiliul Local. în.calitate de acționar unic. ----—1

 • (4) Predarea-preluarea patrimoniului, respectiv activul și pasivul se face j% baza bilanțului contabil încheiat dej regie la data de”31.12.2010 și a ultimei balanțe contabil urmând a fi încheiat un prorncoLdfi^ședare-primjre-                               —^9

Art. 6. Se aprobă Contractul_de_delegare a gestiunii serviciului public de alimentare^! energie termică în sistem centralfeât-jpentru Municipiul Făgăraș, conform Anexelor nr. 2î5 2B, 2C, părți integrante din prezent J hotărâre, după cum urmează

anexa nr. 2A- inventarul bunurilor de retur

anexa nr. 2B- procegjverbal de predare-preluare                        —.-3

- anexa nr. 2C- regulament al serviciului public de alimentare cu energie termic# din Municipiul Făgăraș .10.(1) Organul de conducere al Societății Comerciale „Ecoterm” S.A. este >■LC<Sâonarea Generală a Acționarilor.

(2) Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar unic sunt exercitate țfo^țgsp^tiv îndeplinite de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș.

Art. 11.(1) Societatea Comercială „Ecoterm” S.A. este administrată de către Consiliul mistrație.

(2) Consiliul de Administrație este format din 5 membri.

(3) Membrii se numesc și se revocă prin hotărâre AGA întrunită în ședință

,fo.'■fo’F'-R (4) Primii administratori, inclusiv Președintele Consiliului de Administrație, •ȘMpXfflimiți prin Actul Constitutiv.

' Arf' Comisia de cenzori a Societății-Gomerciale „Ecoterm” S.A. este formată «n 3 membrii și 3 supleanți din care minim unu să fie expert contabil.

(2) Componența comisiei de cenzori a Societății Comerciale ..Ecoterm” S.A. țeste următoarea:                                     Z'

Cenzori: 1. Polmolea Corina Cornelia

2- Ramba Mihaela Maria -4^. . Spătariu Simona Mioara

Art. 13.(1) Se mandatează Dl. Primar Mândrie Constantin Sorin, cetățean romârr. născut în loc. Făgăraș, jud. Brașov, la data de 26.12.1973, domiciliat în municipiul Făgăraș, b-dul Unirii, bl. 20, sc. A, ap. 2, legitifnat cu CI seria BV nr. 364099, CNP 1731226082412; ca reprezentant al Consiliului Local Făgăraș și/sau Președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea Actelor de Constituire.

(2) Se mandatează Dl. Vâju Gabriel ca reprezentant al Consiliului Local pe-lângă Consiliul de Administrație ai S.C. Ecoterm S.A., fără drept vot.

Art. 14.(1) De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până la data; înregistrării societății, toate veniturile și cheltuielile înregistrate de Regia ^.utonomă Ecoterm.’ Făgăraș se preiau în totalitate de Societatea Comercială „Ecoterm” S.A. / ■

(2) Societatea Comercială „Ecoterm” S.A. se substituie Regiei Autonome Ecoterm Făgăraș în toate litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Art.15. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă orice dispoziții; contrare.

Ar-t. 16. Cu ducerea la îndeplinire ’â •prevederilor prezentei hotărâri-se încredințează Primarul prin Direcția Buget-Finanțe și prin Biroul Juridic, Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Ecoterm Făgăraș și Consiliul de Administrație al S.C.Ecoterm S.A.


Contrasemnează Pentru secretar, DIR.DAPL, LAURA GIUNCAHotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru.

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex dosar ședință

 • - 1 ex colecție

 • - I ex Prefectură

 • - 1 ex Primar

-îex Director DAPL

 • - 4 ex Direcția Buget Finanțe            —*--

 • - 1 ex Biroul Juridic

 • - 1 ex Consiliul de Administrație SC Ecoterm”SAT

 • - 1 ex Consiliul de Administrație Ecoterm RAi—


Cod. F-19


Sj^WElL I: Părți contractante *-

jONICJPIl'L. FAGARAȘ, autoritate publică locală, cu sediul în Făgăraș, str. burcii, nr. 3, județul Brașov, reprezentat prin CONSTANTIN SORIN INDUC având funcția de Primar al municipiului Făgăraș, pe de o parte, în iuiEe-ife De legatar, G'--

^^perâforul SOCIETATEA COMERCIALĂ “ECOTERM” S.A., codul unic de ^JfȘegîștjare................., cu sediul principal în Făgăraș, str. Teiului, nr. 22A, județul

.‘•reprezentată prin..................................., având funcția de..............................

parte, în calitate de Delegat,

MflKaggheiat prezentul contract de delegare a gestiunii

L Ii : lET.Mu • ...

KTmseilSui prezentului contract expresiile de mai jos vor avea următoarele înțelesuri: de retur” reprezintă:

Bt^^i^iirile Delegatarului descrise în Anexei 2A la prezentul contract, date în * £j^iune CU t*l'u SralL1l Ș* libere de oric-e sarcini Delegatului prin semnarea MțfȘișOesuJui Verbal de predare-primire care se va constitui ca Anexa 2C, la prezentul

^gAaunuri care rezultă din finalizarea investițiilor aliate în curs de finalizare la data J^Sfărij. în vigoare a prezentului contract, pfedum și bunurile realizate în urma WgjyȘstițiilor la care s-a angajat Delegatul. indiferent de sm^a-de finanțare .

Mauri de Preluare” reprezintă bunuri care gțt-aparținut Delegatarului și au fost

llzate Ge acesta în timpul delegării geșutfnii.. Acestea pot fi transferate KA egatarului la încetarea în orice mod a contractului de delegare de gestiune . în asura in caie acesta din urmă își exprimă inljn-ția de a prelua respectivele bunuri.. T*' ; ,U -ln" care- aceste bunuri nu sunt transferate Delegatarului. acestea rămân în jFopnetatea Delegatului.

"Bununproprii” 'reprezintă a£eie bunuri care au aparținut Delegatului, altele bunurile de retur și bunurile de preluare și care' la încetarea contractului răn proprietatea Delegatului. “Qelegatarul” este persoana juridică care acordă pe perioadă determinată dreptul și obligația de exploatare a SACET și a Serviciul, “Delegatul” este persoana juridică desemnată în schimbul plății unei redeve preia dreptul și obligația de'exploatare SACET și a Serviciului acționând peri pe răspunderea proprie; “Delegare” înseamnă dreptul exclusiv a] Delegatuh furniza Serviciul și de a opera SACET în cadrul ariei gestiunii, pe ris responsabilitatea sa, în conformitate cu clauzele acelui Contract; “Inv< reprezintă un document sub formă de listă, care cuprinde enumerarea exi cantitative și valorice a mijloacelor pe care le posedă, le are în gestiune, folo persoană juridică;

“Serviciu” înseamnă activitatea de producere, transport, distribuție și furnj energiei termice cât și orice alte operații și lucrări conexe necesare pentru pn acestuia în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu legea; “Si; de Alimentare Centralizată cu Energie Termică” ;

(SACET) reprezintă “ansamblul instalațiilor de producere, transformare, traif energiei termice, sub formă de abur, apă caldă sau apă fierbinte, legate pr proces comun de funcționare, în zona centralelor termice.

Obiectul contractului de delegare a gestiunii

Art. I

Obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în prestarea serviciul piș' alimentare cu energie termică în sistem centralizat, inclusiv dreptul și obligi administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă servicii Municipiul Făgăraș.

Art. 2                               _

Obiectivele Delegatarului sunt:

îmbunătățirea condițiilor de viață ale utilizatorilor prin promovarea cal eficienței acestor servicii;

b) dezvoltarea durabilă a serviciilor;--------

c; protecția mediului înconjurător.           _

A FT 3 "

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizatO-.de. operator în derularea contracta următoarele:

c

Bunuri de Retur:

;■;-Bunuri de Preluare;               -     -----

m Bunuri Proprii.F-’ Art. 4                                                               _

k ■ Antractul de delegare a gestiunii are ca anexe următoarele:

; regulamentul serviciului, Anexa

' . Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publica a Delegatarului.

“descrise în Anexa 2A. aferente serviciului delegat;—L_

nrocesul-verbal de prcdare-preluare a bunurilor .mobile și "imobile, proprietate ’   • publică sau privată a Delegatarului, descrise în Anexa 2C, aferente serviciului

delegat;

CAPITOL! Durata contractului

Art. 5                                                                                        ,

Durata contractului de delegare a gestiunii este de 10 (zece) am începând de la oaia semnării contractului.

Art. 6

Contractul de delegare a gestiunii poate fi prelungii doar o singură dată, pentru o perioadă care nu poate depăși jumătate din durata inițială.

Redcventa

Art. 7

Redevența ce se va plăti de către delegat Delegatarului, va (1 o sumă fixă egala cu 10% din echivalentul amortizări anuale a bunurilor concesionate, se va plăti anual până la data de 3 1 martie pentru anul în curs.

Art. 8

Delegatul are obligația ca. în termen de 90 de zile de la data semnării contractului, să depună cu titlu de garanție 5 % din suma obligației de-plată a redevenței datorate pentru primul an de activitate.

Art. 9

Suma prevăzută" la ‘ ari. 7 va fi plătită prin ordirr de plată.--m contul nr.                ------ cod fiscal 4384419 desch-iș Ja Trezoreria .Făgăraș pe

numele Municipiului l-'ăgăraș.                         ~~

: f              ~                                                      r f—Sec țiu n-ca 1: Drepftlrile Delegatului

Art. IO

Delegatul are următoarele drepturi:

 • a) să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activității serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii, cu eoni respectării prevederilor prezentului contract și a prevederilor legislației]! domeniu în vigoare;

 • b) să încaseze contravaloarea Serviciului/activității prestat/prestate;

 • c) să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în efl modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au sta baza încheierii acestuia;

d)să aplice prețul/tariful aprobat conform legislației în vigoare;

 • e) să încheie contracte de furnizare/prestare a Serviciului/activității cu i utilizatorii;          _                .          .....

 • f) să propună ajustarea și modificarea prețurilor/tarifelor, conform prevedea legale în vigoare;

 • g) de a rezilia contractul în condițiile prezentului contract, în situația în c delegatarul nu își respectă obligațiile asumate prin contractul de delegare;

 • h) orice alte drepturi conferite de legi speciale cu privire la serviciul delegat.

j

Secțiunea 2: Drepturile Delegatarului

Art. 11

Delegatarul are următoarele drepturi:

a) de a stabili și de a aproba programele de reabilitare, extindere și modernizai dotărilor existente, cu consultarea Delegatului;

bjde a corela cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și| amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor zic investiții în scopul realizl acestora într-o concepție unitară;

c)de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea | modernizarea dotărilor publice aferente serviciului' public delegat;

d)de_a realiza, investiții de interes comun-în domeniul infrastructurii tehnic edilitare aferente serviciului public delegat; - ------

ej de_a finanța realizarea de lucrări necesare serviciului public delegat:

Ij dc^a-fi"manifesta intenția de a dobândi BunuriTe'de Preluare și de a soliei! Delegatului încheierea contractului de vânzare^țrhtpârare cu privire la acel bunuri. In termen de 90 de zile de la înccnareă-eohlractului. Delegatarul esl obligat să își exercite dreptul de opțiunea sub sanc'țtiinea decăderii;             t

g) de^a- inspectaJiLinurile. activitățile și serv ic ii D^Țțrtbtîce delegate, de a xerifi? stadiul de realizare a in\ estițiilor, precum și modul in care este satisfăcut interes!

'unii


'raci, i ea re g


■tații


ația tare; -gal.


nvestitn; dr


și-ȚgrrnSÎ?~re spectarea obligat a a D^dgatului, cu cel puțin 41

Irzării acestui drept, Delegatul


Ap^.prfo realizarea acesto_

3^          Drjn contract, cu notificarea prealabila t

de a proceda la verificări. în vederea re asigure și să permită accesul reprezentanților Delegatarului în orice W'rfe care se desfășoară activități- sau lucrări în legătură cu derularea acfi3             i în caz contrar reprezentanții având dreptul să pătrundă în aceste

temeiul prezentului contract;

ț)<fe'^F°^a structura ȘÎ ajustările de tarife propuse de către Delegat, în baza -autorității de reglementare și în conformitate cu prevederile prezentului

 • £**£pntract și legislația în vigoare;                                        ;

^ft^^rezilia contractul, în condițiile legii, în cazul în care Delegatul nu respectă - 'pț>jjoațiile esențiale asumate prin contractul de delegare sau de a modifica ^^auzele contractuale cuamtumul redevenței ori de câte ori interesul local o printr-o notificare adresata delegatului;

^Wforic^alte drepturi conferite de legi speciale cu privire la Serviciul delegat.

L \ Uf: Obligațiile părților

 • ^ Secțiunea 1: Obligațiile Delegatului


Șteitul are următoarele obligații:

kdb’țină de la autoritățile competente, licența, avizele, acordurile și autorizațiile prestări i/furnizării Serviciului delegat;

: prin contractul de delegare a gestiunii;


necesareprestării/iurnizarn serviciului cieiegat;

^£$bpecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii;

iWr'pî^yf^.’.respecte prevederile regulamentului Serviciului delegat, și ale celorlalte W^^^Sfentări specifice Serviciului delegat și ale licenței ;

furnizeze serviciul public conform prevederilor legale în vigoare și ale contract, începând de la preluarea serviciului, către toți utilizatorii din fj^^^h^stiunii unde i-a fost delegat serviciul, care beneficiază în prezent de acest și care își respectă obligațiile de plată și clauzele contractelor;

r€sPecte indicatorii de performanță prevăzuți în lege, în Anexa la regulamentul te^^^ciului delegat;

furnizeze Delegatarului informațiile solicitate și să asigure în termen de 48 de ;»p^ore fela notificarea în acest sens, accesul ia toate informațiile necesare îmvederea i’î^F‘®eăr‘i ?■ evaluării funcționării și dezvoltării Serviciului .public delegat, în bsyc&pfon-nitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile-legale în vigoare;

g) în situația n^TSpectăiir obligației de la iii. ‘T\ să supiîrEF contravaloarea yfi^^fiunilor aplfog^Delcgatarului de autoritățile în drept, peaJțpijie furnizarea de -^formații și/sau_documcntc pe care acesta le-a solicitat de la Delt^âi..

aplice metode performante de management care să conducă la reducerea

; \ costuri lor de opgjgn-e,. .inclusiv, prin aplicarea procedurilor c ou egre miale ofodte de /•normele legale în vigoare;
i) să fundamenteze și să supună aprobării prețurile'tarifele ce vor fi utilizate pen serviciul delegat;

k) să nu transmită obiectul contractului în tot sau în parte în nici o formă ai ■persoăhe fizice saujuridice si/sati altor entități jîitfkpersonalitate juridică;

i; săplătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în contractul] delegare a gestiunii;

m) să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur astfel încât, la înceta» contractului de delegare, să nu fie afectată capacitatea Delegaiarului de a reala serviciul;                                                                               I

-i) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse propriii credite bancare sau din orice alte surse de finanțare prevăzute de lege;

o) să nu garanteze în nici un mod cu Bunurile de Retur și să nu instituie sarea ipoteci sau al’te garanții imobiliare asupra acestor Bunuri de Retur;

ej să propună Delegatarului scoaterea cîin funcțiune- a mijloacelor fixe aparțin® patrimoniului delegat în baza legislației în vigoare;

ii să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anuluiM termen de 30 zile de la apariția lor, precum și situația patrimoniului public (cantitJ și valoric) la data de 3 I decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabili™ acesteia;

 • s) să restituie Bunurile de Retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și liber® orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii;

ș) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât expir® termenului, forța majoră, Delegatul este obligat să asigure continuitatea preș® activității în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de dl delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile;

t ; să notifice cauzele de natură să conducă ia reducerea activității și măsurile ca impun pentru asigurarea continuității activității;

 • ■ • să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normei» protecție a muncii;

• să predea la încetarea contractului toată documentația tehnico-econor® fi na ne iară-re ferii oare la Serviciul gestionat;

> ; să respecte condițiile impuse de natura bunuTHor, aciix ităților- sau servi® publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special,-condiții® siguranță ?iTi ^exploatare; protecția mediului, proiecția-muncii, condiții prî’î folosireafșȚprotejarea patrimoniului etc.);              —_

v. i în cazșfîn care Delegatul sesizează existența sau jăosîbilitatea existenței'* cauze de-matură să conducă la imposibilitatea realizărifactivității ori Servi® public, vașnoiifieri de. îndată acest fapt Delegalarului, în Vederea luării măsurii®

se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public;'


rea procedurilor d ..           girarea contrariului; -

utilizate r ■ respecte_orice alte obligații stabilite prin normele legale. în materie îndeosebi * Neprevăzute în Legea nr. 325/14.07.2006 privind serviciul public de alimentare cu termică.

.Sesiunea 2?-Obliga ții le De-legatarului


o font ică;

în contri


.lui de


surse prț?

e;

instituij


Art. 13                                ..

:'Oefegatarul are următoarele obligații;                                    ;

să predea Delegatului toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente întregii activități, cu inventarul existent. respectiv Bunurile de Retur libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare precum și documentația tehnică, economică , financiară sau de altă natură cu privire la ■- aceste bunuri;


r fixe ap jn termen de maxim 45 de zile de la semnarea prezentului contract, părțile vor " W iitiaiiza verificarea corespondenței între Anexa 2A la prezentul contract și situația i cursul a® faptică, urmând a întocmi un proces verbal cu privire la cele constatate care va fi public atașat-ca anexa la prezentul Contract;

a în cont®) să transfere Delegatului de comuna acord cu acesta, în termen de 45 de zile de la J data semnării prezentului contract, contractele în vigoare relevante pentru iratuit și® furnizarea Serviciilor menționate în contract.

•1) să prezinte autorităților în drept și persoanelor interesate, la cerere, informații se decât 1 referitoare Ia încheierea prezentului contract de delegare, cu respectarea cerințelor Linuitatea>de confidențialitate;

acesteia® să faciliteze Delegatului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public rși privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;


i și măsul să își asume pe perioada derulării contractului de delegare toate responsabilitățile |Și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;

mcă și n® să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în așa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;

.ehnico-e«să nu îl tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul jontract de delegare;

•fior sau jsă notifice orice modificare a prevederilor contractului de delegare-atun-ci când pecia!, cf pteresul local 6 impune;                                              ___

i, conditjșa notifice DelegatuliTiAîpariția'oiTcăror împrejurări de natură să aducă atingere

' septurilor acestuia. înl&r-men de-48 de ore de la data la care Delegatăî’ui 'a luat la

atea exist; anoștință despre apafi^a-acestor împrejurări;                       - -4.4-

lății ori “ța verifice periodic urijiatoarele; serviciile publice furnizate și nivelulfde calitate 1 luării 1A acestora; îndeplinirea- indicatorilor de performanță și aplicarea penalităților public:        neîndeplinirea-acestora; menținerea echilibrului conlraciuab^ăs4gi-irarea-----

|01 relații echidistante și echilibrate între delegat și utilizatori; clauzele de

■■f’TDi.’          Prețurile/tarifeie practicate și procedura de s(i

modificare sau ajustare a acestora

•A-ft.-ht            —                                                       1

Stabilirea; ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor se vor efej conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a preți^ tarifelor specifică serviciului delegat și cu respectarea prevederilor legilor spe$

Art. 15

Prețurile/tarifele la Serviciul delegat la data semnării prezentului contra^ rezultate urmare procedurilor instituite în sumă de 252,57 lei/Gcal. cu TVA I aprobat prin H.C.L. nr. 34/14.03.2011 .                       _... .-

r? <        \ încetarea contractului de delegare a gestiunii

o      o

Art. 17

Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situații: a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părțile nu cont scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;                                      ;

b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilâ ; (

de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în si Delegatarului; —                                               __           <

c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale esențiale de către părți,: reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina părții în culpă;

J) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a sistemului sau în j

a ( c

(


imposibilității obiective a Delegatului de a-i exploata, prin renumaP&r-fară platai i despăgubiri;____—----       "                                     ~ j___     -■< •- A

e) în cazul reorganiză.iii_gidiciare sau a falimentului Delegatului; 27      _ _■ _ (.

1) alte clauze de încetare a' contractului de delegare a gestiunii, convenite de £ d fără a aduce atingere prevederi lor legale în vigoare.               —4—     I rt

-ți k-                                          =4?       | e:

.Gfeitze privind menținerea echilibrului contractual 0

                              . -T—   ’—nr

Art. 18                            ---- u'
C2Ț TaUtid - care invocări oria maj             ____

DudratoarF celeilalte părți producerea evenimentului, precum și dovada forței și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

(3) Dacă în termen de 60 zile de la intervenirea cauzei de forță majoră ace încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prez contract de-delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să ai bă dreptul de a p daune-mterese.

(4) O parte afectată de un eveniment considerat Forță Majoră va trebui să i măsurile pentru a-și îndeplinii obligațiile generate de Contract cu întârziere $ Părțile se vor consulta și vor lua toate măsurile rezonabile în vederea mini! consecințelor oricărui eveniment considerat forță maioiA                  â

Art. 22

(l)Bunurile de. retur, (proprietate publica a-munioipiului Făgăraș din comigi sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, transport, distril furnizare (SACET) sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază 1 extracontabil, în patrimoniul operatorului. Delegatul va transmite Delegi modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrira public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui anf înregistrarea în contabilitatea acesteia.                                        g

 • (2) Bunurile proprietate publică a municipiului făgăraș, aferente sistemului constitui garanții pentru creditele bancare contractate de operator, fiind inal$ imprescriptibile și insesizabile.                                                 |

 • (3) Administrarea bunurilor de retur se va face cu diligenta unui bun admiri Delegatul având obligația păstrării acestora în stare buna, având în vede$ acestora la data intrării în vigoare a contractului de delegare, conform pr-s# verbal de predare - preluare.                                               s

 • (4) Bunurile de .retur, concesionate Delegatului pe perioada delegării» revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sa# obligații, Delegataruiui. la încetarea contractului de delegare a gestiunii.

 • (5) Investițiile factile de Delegat pentru dezvoltarea sistemului de încălzire tț| orașului după-s emu arsa contractului de delegare de gestiune \or fi mregi.l patrimoniul și în~ bilanțul Delegatului în conformitate cu prevederile 1^— contabile în visoarc. ‘                                                     —

4-lk'zilierea contractului de delegare a gestiuriiî

Art. 23

(I) In cazul nerespeetării obligațiilor contractuale de către'părți. conti| reziliază de drept, cu plata unei despăgubiri în sarcina părții în culpă,.24                                                                                 > ... .

Ki^Nerespectărea dovedita de către părțile contractante a obligațiilor contractuale MW^ț^văzute în prezentul contract de delegare a gestiunii atrage răspunderea • j^^contractuală a părții în culpă.

In cazul în care se înregistrează întârzieri la plata subvențiilor, Delegatarul este ‘'^-d/ofcgat Ia plata către Delegat a unei majorări de întârziere de 2 % pe lună sau KMW^-Cțiune de lună , calculată până la data achitării și conform prevederilor legale în jW^goare.

'Neplata de către Delegat a redevenței în cuantumul și termenul prevăzut la t^^licolul 7 alin (1) din prezentul contract, atrage după sine plata de către delegat a Ifc^uPeipenalități de majorări de întârziere de 2 % pe lună sau fracțiune de lună, ^.x^culată până la data achitării și conform prevederilor legale în vigoare privind «EpcsrPanțele datorate la bugetul local.

r< ,‘fH) Neplata de către Delegat a garanției în cuantumul și termenul prevăzut la.

8 alin (I) din prezentul contract , atrage după sine plata de către Delegat o hl j miei penalități de majorări de întârziere de 2 % pe lună sau fracțiune de lună. l    calculată până la data achitării și conform prevederilor legale în vigoare privind’

L' e creanțele datorate la bugetul local. -                              o                                                                                                   - -

[,f.> (5) In situația nerespectării de cătreJDelegat o obligației de a asigura continuitatea__

- .prestării serviciului în condițiile stabJiite prin prezentul contract la articolul 12 litera-ș) acesta datorează Delegatarului daunefinterese în cuantumul unei redevențe anuale.

.           situația nerespectării de către jDe4egat-e--e>bl-igației de a preda Bunurile de'

Retur odată cu încetarea prestării Scrgietilor. interese în cuantum unei redevențe anițafe.

Litigii


y.

Art. 26

(l)Se interzice Delegatului subconcpc^no • • , • Z ■ .    ■    „ .           concesionarea servirii ții n

(2)Se interzice Delegatului CPoinnQro               ,     ,

Consiliului Local al MuncipiuicOn^ul de deleagre. fara ac

Art. 27

(1 )Clauzele suspensive de intrare în

-obținerea de către delegat a licență h                      *Unt urrnatoarfeie:

si furnizare agent termic. în condițiile feT3,6 ' “'ICIU'1" transP0,t d'Sr -aprobarea de către Consiliul,,: . „.Q,e

locale prezentate de către delecatd Ml"1C,‘p l" Fagăraș a prețului/tat competenta; în cazul în care autori.' N™™ aulorllalea de re8,em prețul/tarifele locale, părțile vor re aC>mpet‘''nta <le re8lementare "u ™ îndeplinita la data avizării de către A8”™ P‘':u'"cle' cond,tia suspensivt -constituirea garanției prevazme h            ‘ ^~re competenta;

TdelXaXna^             ril -riad , da.- nu mai t.rziu de

zhl ue ia udtd semnam contractului                                    —

Art 28

Modificarea prezentului -contract de de'p„qiP

adițional încheiat între părțile enmJ deieSa,t a ^^'^11 se. face numai pi expres de lege.           ’ -actante cu excepția situațiilor prevăzute î

Acest contract împreună cu Anexei acestuia, reprezintă acordul păriilor

care sunt parte integr


Prezentul contract de de^ai-A o o.c<:                                      .___

rnnditiilor susnensivp m-o " &esltLlni1 va mtra m vigoare la data inele

“t co Îa dă e senmăH n“e-          27 Conlorm Procedurî! indi^

originale, din care 2                                  3 ,lS‘ "1Cheiat 3

a^pent.u Delegata.-si 1 timu) pentru Deleaat

_   4- I                                                                                                          *“                       J. . ■.


DELEGATAR — menicipiulfăgăras


ECOTERM FĂGĂRAȘ


S.A. -


PRIMAR, CONSTANTIN SORIN Ă/
ANEXA NR. 2A la H.C L, 52/2011


Codul de clasificare


Anul darii in folosința


Va/oarte de invenlan(LEI)


Situația /uridica actuala ,


Proprietate _

HsSipîdJi ..


rețea termica tur-retur încălzire 2fire x 1996,6m, din care

DN200

218.83 m

DN150

386.32 m

DN125

348 13 m

DN100

187.7 m

DN80

241.42 m

DN65

255 71 m

DN50

236.71 m

DN40

121 76 m

rețea apa calda menajera 2160 m; din care

DN100

198.34 m

DN65

473.59 m

DN80

163 58 m

DN50

370 17 m

DN'40

•285 86: m ~

-

/ s-y^/n '

’.V QH25 ■■

,           '126 12 8; .          .        i                                             1


•l Proprietăți Municipiul Fagaras Proprietate Municipiu1 Fagaras Proprietate Municipiul Fagaras
5     2

17 4a

nstalatie Acumulare CT1 -Tudor         »

Aa^imirescu                          s

a»e de acunxzye apa calea menajera cu rundabe <tm baton, vane, erwnotoare pompe

2005

154,547

Proprietate Municipiul Fagaras

6 \ i

6.5

Centrala Termica 13 Decrmbno ■ clădire

5c = 512 mp

Sladire parter cu structura mixta din cadre din beton armat st ridarie portanta din cărămidă cu sambur; din beton a mat.

1999

325,228

Proprietate Municipiul Fagaras

Teren afeicnt

suprafața totala teren S =794 8 mp        împrejmuit cu gard

7

16 5

instalație Tehnologica CT2-13          '

Decembrie <

nstalatie Wemomecano de capacitate nstalata 1J.6MW 4 cazane * xmbustiBil gaz tretan. patrpe. sctiirrbalcure de cSdjia sistem Pe euparsie xntonzare sursa, state de tratare tubUatuia

>1999

1,415,745

Proprietate Municipiul Fagaras

8

3 8

instalate Automatizare CT2 13 Decembrie

•* »

sistem de automatizare, teleqestiune. sistem transmisie radio.

[1999.

■ 4 r -i

215.437 199

I

l

’rop*:etate l‘

1.

■ j S* j

9

4 » *

1 92

1

Rețele Termice CT2 -13 Decembre

rețea termica tur-retur încălzire 2firex 3052,5 m. •

[1999 ’

1.449 461 526

’ropnetate

DN250      325 93 m

Municipiul Fagaras

.1

DN200      385 33 m

DN150      298 3 m

DN125      260.67 m

DN100       445 7 m

DN80       221 07m

DN65        524.2 m

DM50       302.14 m

1

DN40       289.18 m

rețea apa calda menajera 2939,7 m                   om

DM 125      325.93 m

1

DN100      329.85 m

DN65       535 21 rn

DN80       267.52 m

DN50       221.16 m

DN40       330.77 m

DN32       518.84 m

ON25       41043m

y

[Instalație Acumulare CT2-13 Decembrie

1                                  i       ,     k         <

___L.______ •’

vase de acumulare apa calda menajera cu fundație din beton, vane, servomotoare, pompe

» . .

2007

43.174

Proprietate

Municipiul j Fapar4

jScf>42pnip;

ro

-2

0

154,95c -I. .

1 Ir*- k wli

7*5*’ r. TțiY*l:

ffl

T Clădire Pirlof au 3tn>ctu.ra de rez.stanta din adaziepo |an cărămidă si umt^i dn betort țuWf P^fWKHIrfln*

1

'1       ' ‘ " | ț /

1 1îX

12     :

!.16.5 î •

nstalatie Tehnologica CT3 -Vasile       ir

Mecsandri                            c

c

stalatie termomecanica de capacitate instalata 10.2MW: 3 cazane ombustibil gaz metan, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, ontorizare sursa, statie de tratare, tubulatura.

2000

1,133,693.388

Proprietate Municipiul Fagaras

13

3.8

nstalatie Automatizare CT3 -Vasile      s

Mecsandri

istem de automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio;

i

2000

209,907.047

I

|

Proprietate Municipiul.

Fagaras 1

14 ■

1

1.9.2 »

Rețele Termice CT3- Vas le Alecsandri

etea termica tur-retur incalzire 2firex 1595,6 m; din care:

2000

1,201,214.620

l»t i— | |

■i                      I

Proprietate

DN200      437.81 m u

Municipiul

0N150      399.04 m

F.axjaraet' iLSta

DN125       143.53 m v-                       i

DN100        90.81 m                          |

r

DN80       145.01 m

•1

DN65       201.52 m

DN50       177.85 m

rețea apa calda menajera 1568 m; in care:

DN100      144.79 m

DN65       297.98 m

DN80       308.01 m

DN50       228.94 m

DN40       221.36 m

DN32       281.06 m

DN25        85.87 m

15

2.17.4a

Instalație Acumulare CT3 -Vasile. Alecsandri

vase de acumulare apa calda menajera cu fundație din beton, vane, servomotoare, pompe

2007

45,108

Proprietate Municipiul Fagaras

16

1.6.5

Centrala Termica Zona Gării - clădire

Sc = 330 mp

Clădire parter cu structura mixta din cadre din beton armat si zidărie portanta din cărămidă cu sâmburi din beton armat; planseu din

1999

I

1

296,324.372

I

Proprietate Municipiul Fagaras

Teren aferent

suprafața totala teren S = 803,7 mp

17

2.16.5

Instalație Tehnologica CT4-Zona Gării

instalație termomecanica de capacitate instalata 10.2MW: 3 cazane 1 combustibil gaz metan, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie contorizare sursa, statie de tratare; tubulatura.

1999

999,559.59f

Proprietate Municipiul Faqaras

18

•I t

3.8

Instalație Automatizare CT4 -Zona Gării

sistem de automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio;

I 19

। 196,388.9i3f |nu. .1 .             | 1

Pr<

PJ'j-Uy&U q.iTS.

'       T9."

A i-

ț'1.9.2

Rețele Termice CT4 -Zona Gării

rețea termica tur-retur încălzire 2 hrex 2962,8 m; din cărei

1959

1,289,515.309

Proprietate

1

DN250

251.02

m

Municipiul /

Fagaras

DN200

440.41

m

DN150

273.34

m

DN1t25

31242

’QT                /.    •     ‘            - - 1 -u

1DN100

DN80

Te

DN50

D\4C

DN32


402 47 256 17

464 19 41669 62.3

83 76 rețea apa calda menajera 2821,1 m din care:

DN150

,DN125

DN100

DN65

DN80

DN50

DN40

ON32

DN25

184 04

153 83 54,38

463 36

197 03 450.57

250 21

852 35

214 83


Sc 3 896 mp Regim de înălțime P+4

Clădire parter cu structura de rezistenta din cadre din beton armat sr zidărie de inchidere perimetrala si de________________

Suprafața > : i !;-ien S °1287,1 mp__

-nwa'aiie lermonecancs do capacitate instalata tC.ZMW 3 cazare corrbustbl gaz metan, pompe. scmrra.itwm de calduva, sistem de opansie. ccmonzare sursa. stabede tratare, tobu'abura

rețea termica tur-retur încălzire 2firex 3426,7 m; din care:

Proprietate Municipiul Fagaras

Proprietate Municipiul


rețea apa calda mena era tip ISOPEX 3366,7 m, din care


DN10O


335 67


DM65


547 1 8


DN80


394.53


DN50


675.26


DN40


415 39


DN32


726 12


DN25


272.57


2.17 4a


Instalație Acumulare CTS-Centru


vase de acumulare apa calda menajera cu fundație dih beton I vane. servomotoare, pompe                        ।


2007


44.881.440


Proprietate Municțiiul Fagaras


1.6.5


Centrala Termica 0-na Stanca -ciadire                     i


Sc ® 238 mp                                   ।

Clădire parter cu structura de rezistenta dm cadre din beton armat si zidărie de inchrdcrc perimetrala din cărămidă.


2001


160,278 088


Proprietate Municipiul Fagaras


T eren aferent


suprafața totala teren S =784 6mp; împrejmuit cu gard din


2.16.5


instalație Tehnologica CTG- D-na Stanca


instalație termomecanica de capacitate instalata 6.36MW 2 cazane, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, contorizare sursa, statie de tratare, tubulatura


2001


1.189,498 795


Proprietate Municipiul Fagaras


192


Instalabe Automatizare CT6 -D-na Stanca


Rețele Termice CT6- D-na Stanca


sistem de automatizare, telegestiune. sistem transmisie radio.


rețea termica tur-retur încălzire 2firex 2042 m din care


DN20O


209 58


2001


208,174 697


Proprietate Municipiul Fagaras


DN150


159.81


DN125


41298


DN10O


168 99


DN80


209 9


2001

I

1

1

1,100.201 208

1

Proprietate Municipiul Fagaras

* '!


DN65


DN50


615.92


DN40


129 23


DN32 |206 |rr

letnaapa n id? menajera t-p ISOPEX 1912,9 m. din c.i.|

IPN6Ș

466 87

«n ; ... '             . .

î-

DM80 ti ’

m -t . : - .     ....

ON5Q , -

282&3<y.

m,        . - , >            ■

DN40 -

iarstv

_______'___

382.051

mi,.


1 6.5


Centrala Termica Câmpului - clădire


31' <


2 16.5


Teren aferent_______________________

Instalație Tehnologica CT7 -Câmpului


Sc = 238 mp                                    । i

Clădire parter cu structura de rezistenta din cadre din beton ' armat si zidărie de inchidere perimetrala din cărămidă;______

suprafața totala teren S =722 mp___________________________


2001


143,356.827


Pițoprietate Municipiul Fagaras


Instalație Automatizare CT7- Câmpului


instalație termomecanica de capacitate instalata 6,B6MVV: 2 cazane, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, contorizare sursa, stație dș tratare; tubulatura ____

sistem de automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio;1


2001 țT1' 2001


1,101 992.384 |,...ppprt»tete

1        ' I Fagaras


203,'692.446


I

I

l 1

țț


Rețele Termice CT7- Câmpului


rețea termica tur-retur încălzire 2firex 2366,6 m; din care:


DN200   521.19 m

DN150   399.86

DN125   300.77

DN100   173.6

DN80    315.18

DN65    148.89

DN50    248.9

DN40    188.83

DN32    36,21

DN90    33.18


rețea apa calda menajera tip ISOPEX 2155,5 m din car^:

DN100   398.08   m____________________________

DN65    463.54   m___________________________

DN80 425.17 m__________________________1    '

DN50    291.44   m___________________________

DN40    187.64   m____________________________

DN32    368.41    m_______________________

DN25    21.24    m                           f


2001


1,242,863.324


Proprietate Municipiul Fagaras

Proprietate Municipiul Fagaras


1.6.5


Centrala Termica Sere Combinat -clădire


I Teren aferent


,2.16.5


Instalație Tehnologica CT8- Sere Combinat


Sc - 238 mp                                    ,

Clădire parter cu structura de rezistent^ din , cadre din beton armat si zidărie de inchidere perimetrala din cărămidă,______

suprafața totala teren S =404,6 mp___________________|______

instalație termomecanica de capacitate instalata 6.36MW: 2 cazane combustibil gaz metan, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, contorizare sursa, statie de tratare; tubulatura.


i|1'1184r9S 3.548

'i 11


■Municipiul' Fagaras


2001


1,203,729.345


llnstalatie Automahzcirej G '8 -Sere


sistem de automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio;


2001


223,974.491


Proprietate Municipiul Fagaras Proprietate Municipiul Fagaras
1 1 ț

*

38

2.17.4a

Instalație Acumulare CT8- Sere Combinat

39

1.6.5

Centrala Termica Spital - clădire

40

2.16.5

Instalație Tehnologica CT9 -Spital

J 41 ,,

3.8

Instalație Automatizare CT9- Spital

j

fe

IRetele Termice CT9- Spital


■imiwi.iwiibmiiii 'WWMI


I

I

■I

DN200   387     m

Municipiu ..a.F^gațas .11. t ■0*11'

DN150   380.5    m

1

DN125   239.2    m

DN100   232.4    m

i

il

-I''

-trffr

DN80x 191.3     m                   • I

DN65    291.3    m

DN50    258.46 m

1

DN40    219.9    m

DN90    47.2     m

rețea apa calda menajera tip ISOPEX 2130,6 m , din care:

DN100   387     m

DN65*.   123.2    m

DN80J 9       m

DN50    466.5    m

DN40    273.8    m

DN32    402.7    m

DN25    468.36 m

vase de acumulare apa calda menajera cu fundație din beton vane, servomotoare, pompe

2005

67,387.858

Proprietate Municipiul Fagaras

Sc = 74,35 mp

Cladire parter cu structura de rezistenta din cadre din beton armat si zidărie de compartimentare din cărămidă; planseu

2004

53,860.661

Proprietate Municipiul Fagaras

instalație termomecanica de capacitate instalata 2.4MW: cazane combustibil gaz metan, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, contorizare sursa, statie de ।

2

2004

422.931.50S

1

Proprietate Municipiul

sistem de automatizare, telegestiune, sistem transmil

I

sie r;

dio;

a .2toL

!' nt"

, 236^472.754 rHV

''fPțfeiiejSlL ] rJÎIhidpiJ!

Fagaras

rețea termica tur-retur încălzire 2lirex 571,3 m; din c

3 re

' 2004

259.064.93C

Proprietate Municipiul Fagaras

DN125   171.5    m

DN100   83.7-     m

DN80"    83.7     m

DN65    66.5

DN50 ■  65.7     m

DN40 • 60.7     m

DN32 | 24.5     m

ON90 '15     m

letea apa c4.rla -nstiajer» țip IȘOPEX 5 Im. din care:Anexa nr, 2B la HCLnr. 52/2011

V. &


proces verbal depredare-preluare

'•^BUNURILOR imobile proprietate publica a municipiului făgăraș, aferente ^serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat încheiat azi.............../..........2011

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul in MUNICIPIUL FAGARAȘ, str. REPUBLICII, nr. 3, jud. âZ^RAȘOV, reprezentat prin primar CONSTANTIN SORIN MĂNDUC, în calitate de predator

J^S'fiCBCOTERM S.A. FĂGĂRAȘ cu sediul în MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, str. TEIULUI, nr. 22A, G'bjțCtd "'BRAȘOV, cod fiscal_________________, nr. Registru Comerțului___

»^M»rezentată prin dl.-director, având domiciliul în

_ str.___.:. C.l. seria - nr.

in calitate de primitor,

O1.'•procedat la predarea/primirea bunurilor imobile proprietate publica a municipiului fce^KĂGĂRAȘ.

|șp|Șunurile imobile se predau libere de sarcini și în stare de a fi folosite conform contractului de ^v^tegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

imobile predate, în valoare totală de 25.656.277,154 lei, sunt identificate în anexa 2A, ce conține 8 pagini, de la nr. crt. 1 la nr.crt.43.

(Prezentul proces verbal, întocmit în 4 (patru) exemplare constituie anexă la contractul de ^^2 delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termica în sistem centralizat în 'M.unicipul Făgăraș.                                                             —

predare,


preluare,____

PRIMAR, ——-- - --

S.C.ECOTERM S.A. FAGÂRAȘ


CONSTANTIN SORIFHvWTDUC "