Hotărârea nr. 237/2019

HOTĂRÂREA NR.237 din data de 26 septembrie 2019 -privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Consiliului Local Făgăraş în calitate de pârât, în Dosar nr.3966/226/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraş

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii. Nr. 3. 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-faqaras.ro


HOTĂRÂREA NR.237 din data de 26 septembrie 2019

-privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Consiliului Local Făgăraș în calitate de pârât, în Dosar nr.3966/226/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr 63.712/1/16.09.2019, Raportul de specialitate nr.63712/16.09.2019, prin care se propune angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Consiliului Local Făgăraș în calitate de pârât, în Dosar nr.3966/226/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș, având ca obiect pretenții, reclamant fiind Șulea Emil Dumitru,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de "Țrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului .xiconjurator, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, în conformitate cu:

prevederile art. I. alin. (2) din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

- prevederile art.109 alin.(3) coroborat cu art.154 alin.(6) și cele ale 129 alin.(i4), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

ținând seama de prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata,

în temeiul art 139 alin.(3), lit.c și art. 243 alin.(i), lit.a din din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) Se aprobă angajarea unui avocat in persoana d-nei GHEORGHE CRISTINA care să reprezinte sa reprezinte interesele Consiliului Local Făgăraș în calitate de pârât, în Dosar nr.3966/226/2019 aflat rolul Judecătoriei Făgăraș, având ca obiect pretenții.

(2) Serviciile juridice constau în: consultanță, formulare apărare și reprezentare în cadrul Judecătoriei Făgăraș precum și orice alte demersuri în interesul Consiliului Local.

(3) Onorariul apărătorului ales este de 4500 lei fără TVA se va achita și in 2 tranșe după cum urmează : 50% din onorariu se va achita in termen 15 zile de la data fixată de instanța ca fiind primul termen de judecată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data transmiterii facturii și 50% cu 5 zile înainte de termenul la care părțile apreciaza că vor avea loc dezbaterile pe fond, astfel încât onorariul să poată fi solicitat cu titlu de cheltuieli de judecată.

Art.2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a Municipiului Făgăraș, prin avocatul


prezentei hotărâri, se împuterrnicește Primarul re în instanța și Direcția Buget Finanțe.Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, 1 abținere, ~ împotriva

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți -18

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - îex. Dosar de ședință

  • - lex.Colecție

  • - lex.Prefectură

  • - îex. Primar

  • - lex.Secretar general

  • - îex. d-nei av. GHEORGHE CRISTINA

  • - 1 ex. Direcția Buget Finanțe

  • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă ex.Afișare

Cod: F-50