Hotărârea nr. 236/2019

HOTĂRÂREA NR. 236 din data de 26 septembrie 2019 -privind aprobarea participării Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraş şi Asociaţiei de Dezvoltare Integrată a Făgăraşului la constituirea unui Centru pentru servicii de terapie pentru copiii cu dizabilităţi


ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.prirnaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR. 236 din data de 26 septembrie 2019

-privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Făgăraș și Asociației de Dezvoltare Integrată a Făgărașului la constituirea unui Centru pentru servicii de terapie pentru copiii cu dizabilități și servicii educaționale bazate pe aplicarea metodei Montesori

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședința ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.64.045/1/17.09.2019, Raportul de specialitate nr. 64.045/17.09.2019, prin care se propune, aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Asociației de Dezvoltare Integrată a Făgărașului la constituirea unui Centru pentru servicii de terapie pentru copiii cu dizabilități și servicii educaționale bazate pe aplicarea metodei Montesori

Văzând prevederile:

HCL nr. 100/2017 privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, Serviciul Public de Asistență Socială Făgăraș, Asociația DICTA și Asociația Internațională B.E.L.L în vederea înființării unui Centru pentru copii în imobilul situat în Făgăraș str.Republicii nr.2

HCL nr.212/2018 privind modificarea HCL nr.100/2017

HCL nr.177/2019 privind modificarea și completarea Cap.IV -durata contractului al contractului de asociere nr.15028/2017, anexa 1 la HCL nr.100/2017

HC1 nr. 203 /2019 privind modificarea și completarea H.C.L nr. 35/2015 privind Statutul și Actul Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Integrata a Fagarasului

Notificarea de reziliere nr. 63.736/16.09.2019 privind rezilierea de plin drept a Contractului de asociere nr.15028/16.09.2019, transmise Asociației DICTA, Asociației Internaționale BELL și Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Sibiu

Ținând seama de avizele favorabile : Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public si privat al municipiului, Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

în temeiul art 129 alin.(9), lit.a), art. 139, alin.C3), coroborat cu art. 196, alin.(l), lit.a) și art 243 alin.i lit.a din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/03.07.2019

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Ia act de încetarea de plin drept a contractului de asociere nr.15028/2017 întrucât interesul local impune acest lucru.

Art.2 Aprobă participarea Direcției de Asistență Socială Făgăraș la constituirea unui Centru pentru servicii de terapie pentru copiii cu dizabilități și servicii educaționale bazate pe aplicarea metodei Montesori.

Art.3 Aprobă participarea Asociației de Dezvoltare Integrată a Făgărașului la constituirea unui Centru pentru servicii de terapie pentru copiii cu dizabilități și servicii educaționale bazate pe aplicarea metodei Montesori.

Art.4 Direcția de Asistență Socială Făgăraș și Asociația de Dezvoltare Integrată a Făgărașului vor încheia un contract de asociere cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu pentru spațiul situat în Făgăraș str. Republicii nr.2 unde își va desfășura activitatea Centrul pentru servicii de terapie pentru copiii cu dizabilități și servicii educaționale bazate pe aplicarea metodei Montesori.

Art.5 Resursele financiare necesare vor fi asigurate din bugetul local și vor fi virate Direcției de Asistență Socială Făgăraș pentru desfășurarea în condiții optime a activității Centrului.

Art.6 Urmare participării Asociației de Dezvoltare Integrată a Făgărașului la constituirea Centrului menționat la art.3 , Organigrama și Statul de Funcții ale acesteia vor fi modificate și aprobate ulterior.

Art.7 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului, prin Direcția de Asistență Socială Făgăraș și Asociația de Dezvoltare Integrată a Făgărașului.Hotărârea s-a adoptat cu un nr. de 18 voturi pentru, ~ abținere,împotriva

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți la ședința ordinară-18

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. dosarul de ședință

tex. colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar

1 ex afișare

1 ex Asociația de Dezvoltare Integrată a Făgărașului

1 ex Direcția de Asistență Socială Făgăraș

1 ex Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu

Cod:F-go