Hotărârea nr. 233/2019

HOTĂRÂREA NR.233 din data de 20 septembrie 2019 - privind aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local pentru suprafaţa de teren de 8600 mp pe care se află amplasată o statie de pompare ape uzate şi o reţea de cana

RO IVI ÂN IA JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3. 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.233

din data de 20 septembrie 2019

- privind aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local pentru suprafața de teren de 8600 mp pe care se află amplasată o statie de pompare ape uzate și o rețea de canalizare -3 cămine menajere reprezentând o extindere a proiectului ” Extinderea și modernizarea sistemului de canalizare în teritoriul periurban al municipiului Făgăraș, județul Brașov- zona Galați” respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilului teren, proprietate privată, afectat de coridorul acestei lucrări

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședința extraordinară -de îndată,

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 64049 din 18.09.2019, referatul de aprobare nr.64238/18.09.2019 și viza OCPI nr.64566/2019 prin care se propune aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local pentru suprafața de teren de 8600 mp pe care se află amplasată o statie de pompare ape uzate și o rețea de cămine ce reprezintă o extindere a proiectului ” Extinderea și modernizrarea sistemului de canalizare în teritoriul periurban al municipiului Făgăraș, județul Brașov- zona Galați” respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilului teren, proprietate privată, afectat de coridorul acestei lucrări

Pe rolul Curții de Apel se află înregistrat Dosarul nr 1812/62/2014, cu termen 23.09.2019, prin care a fost Obligat pârâtul Municipiul să achite reclamanților Dijmarescu Sebastian Ștefan si Dijmarescu Adina suma de 215.000 Euro, respectiv echivalentul în lei al acestei sume la data efectuării plății, cu titlu de despăgubiri. Respinge restul pretențiilor ce au fost formulate de părțile reclamante. Obligă pârâtul să plătească reclamanților suma de 26410, 5 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, ocazionate de judecarea cauzei în două cicluri procesuale, urgența prezentei hotărâri fiind dată de termenul de judecată din data de 23.09.2019

Ținând seama că în baza măsurătorilor efectuate pe amplasamentul lucrării mai sus menționate:

 • > s-au identificat proprietățile din ampriza proiectului și proprietarii acestora: DIJMARESCU SEBASTIAN ȘTEFAN si DIJMARESCU ADINA

 • > s-a întocmit Planul de situație și tabelul cu proprietățile afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică pentru suprafața de teren de 8600 mp pe care se află amplasată o statie de pompare ape uzate și o rețea de canalizare , 3 cămine menajere reprezentând o extindere a lucrării ” Extinderea și modernizrarea sistemului de canalizare în teritoriul periurban al municipiului Făgăraș, județul Brașov- zona Galați” ce au făcut obiectul Raportului de evaluare nr.24/2019

Fiind necesar ca imobilul din coridorul lucrării aflate în proprietate privată a unor persoane fizice să fie transferate în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș prin procedura exproprierii.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255 din 2010;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) a Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, actualizată; documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;

în temeiul art.129 alin.(i), alin.(2) lit b,c, d, alin.(4) lit. a, d, alin.(7) lit.k, art.134 alin.3 lit.b și alin.4, art.137, art. 139, alin.(3), lit.g), coroborat cu art. 196, alin.(l), lit.a) și art 243 alin.i lit.a din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/03.07.2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Ia act de indicatorii tehnico economici avuți în vedere la realizarea întregii investițiiconform HCL nr.14/2008 reprezentând Anexa 1A precum și valoarea stației de pompare ape uzate și a rețelei de canalizare de 3 cămine menajere, evidențiate în centralizatorul financiar final, anexa nr.iB, a procesului verbal încheiat la 01.06.2009, anexa nr.iC și a dispoziției de șantier nr.1/12750/01.07.2010, anexa nr.iD, toate anexele fiind parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Se aprobă coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local pentru suprafața de teren de 8600 mp pe care se află amplasată o statie de pompare ape uzate și o rețea de canalizare -3 cămine menajere reprezentând o extindere a proiectului” Extinderea și modernizrarea sistemului de canalizare în teritoriul periurban al municipiului Făgăraș, județul Brașov- zona Galați” , identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Brașov cu nr. 64.566/2019 - Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Lista cuprinzând imobilele ce constituie coridorul lucrării, cu suprafața totală de 8600 mp, astfel cum a fost avizat de O.C.P.I. Brașov cu nr. 64.566/2019 - Anexa nr. a la prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului, proprietate privată, constând în teren, în suprafață de 8600 mp, pe care se află amplasată o statie de pompare ape uzate și cămine aferente, afectate de coridorul de expropriere aprobat la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se însușește Raportul de evaluare nr. 24/2019, înregistrat la Primăria Municipiului Făgăraș sub nr.6o.803/26.08.2019 (anexat la prezenta), întocmit de către evaluatorul - Toma Oțelea pentru imobilele supuse exproprierii, proprietate privată, afectate de coridorul și procedura de expropriere aprobate la art. 2 și 4 din prezent Hotărâre.

Art. 6. Se aprobă sumele individuale aferente despăgubirii pentru imobilele expropriate - conform Anexei nr. 3 la prezenta Hotărâre în baza Raportului de evaluare înregistrat sub nr.60803/26.08.2019 întocmit de către evaluatorul - Toma Oțelea, anexa nr.3A parte integrantă.

Art. 7. Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Făgăraș a sumei, de 365.452. lei, reprezentând valoarea despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor din Anexa nr. 3 la prezenta Hotărâre.

Art. 8. Se mandatează Primarul Municipiului Făgăraș - dl. Gheorghe Sucaciu sau persoana legal desemnată de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art. 9. Se aprobă întabularea dreptului de proprietate publică în favoarea Municipiului Făgăraș asupra imobilelor care constituie coridorulm de expropriere menționat la art.i din prezenta hotărâre.

Art. 10. Se aprobă completarea și actualizarea Inventarului domeniului public al municipiului Făgăraș, corespunzător datelor din prezenta Hotărâre.

Art. 11 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Buget Finanțe și Compartiment Evidență Patrimoniu.


CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul General al Municipiului LAURA ELWA GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu / J voturi pentru,___abținere, împotriva

Consilieri in funcție 19

Consilieri prezenti__

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex.Dosar de ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex.Prefectură

 • - lex.Primar

 • - lex.Secretar general

 • - tex. Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex. Compartiment Evidență Patrimoniu

 • - lex.Relații cu Publicul, Arhivă

 • - îex.Afișare

Cod: F-50HOTĂRÂREA nr 14

Din data de 29.01. 2008

privind aprobarea devizului general recalculat in urma licitației deschise de lucrări pentru proiectul „EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE IN TERITORIUL PERIURBAN AL MUNICIPIULUI FAGARAS ZONA GALAȚI”,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS întrunit in ședința ordinara


Vazand prevederile Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural, precum și pe cele ale Hotărârii Guvernului nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural,                                            * < "X

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei economice si Comisiei de urbănisin, '

Luând act de Ghidul de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare â infrașlruchțHi Jn spațiul rural, adoptat de către Comisia pentru determinarea oportunității proiectelor,

Analizând oferta castigatoare pentru achiziția publica de lucrări la proiecții! ^EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE IN TERITiiRlUL PERIURBAN AL MUNICIPIULUI FAGARAS ZONA GALAȚI”,

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit, si alin 5 lit cart 125 din Legea adminkstrațievpublice locale nr.2l 5/2001, cu modificările si completările ulterioare

în temeiul art.45 alin l din Legea administrației publice locale nr.2l 5/2001, cu modificările și completările ulterioare


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS adoptă prezenta hotărâre.

Art.L- Se aprobă devizul general recalculat cu valorile rezultate in urma procedurii de atribuire a contractului de achiziție de lucrări pentru proiectului EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE IN TERITORIUL PERIURBAN AL MUNICIPIULUI FAGARAS ZONA GALAȚI, anexa la prezenta hotarare

Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului FAGARAS


PREȘEDINTE J3E ȘEDINȚA

TIFREA VASftE '
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUIFAGARAS

EMIL MOCAN ---


Prezenta hotarare se comunica:     . — /

l ex. Dosarul de ședința

l ex. Prefectura

l ex. Direcția Economica

l ex Dir. Tehnica - Birou Strategi,! Programe, Achiziții Publice

l ex MDLPL• l ex. Colecție

- I ex. PrimarHotararea s-a adoptat cu l 8 voturrpentrurrcTCuTTTT^ Ț Beneficiar Consiliul Local ăl municipiului Fagaras, •“•iud.BrcoV '

Faza SF


DEVIZ GENERAL

RECALCULAT ÎN URMA APLICĂRII PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție :

EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE IN TERITORIUL PERIURBAN AL MUNICIPIULUI FAGARAS, JUDEȚUL BRAȘOV - ZONA GALAȚI ____

Data: 30.09.2007

3,3559 lei/euro

Cursul este din data de : 30.sep.2007

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv 19 % T.V.A.)

TOTAL valori rezultate în urm procedurilor de achiziție publică

din care

din fonduri primite de la bugetul de stat

din cofinanțare

LEI

EURO

LEI

EURO

LEI

EURO

1

2

3

4

5

6

7

8

PARTEA Ia

Capitolul 1

Chelt. ptr. obținerea și amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului.

C

0

C

0

C

C

1,2

Amenajarea terenului.

25.00C

7.450

C

0

25.00C

7.45C

1,3

Amenajări ptr. protecția mediului

100.000

29.798

100.000

29.798

0

0

Total Cap. 1 =

125.000

37.248

100.000

29.798

25.000

7.450

Capitolul 2

Cheltuieli ptr. realizarea utilităților necesare obiectivului                 __

-    7

v.

2,1

RACORD ELECTRIC LA STATIA DE POMPARE

40.000

11.919

40.000

11.919

ZvO,

d

Total Cap. 2 =

40.000

11.919

40.000

11.919

/'r/o

Capitolul 3

Cheltuieli ptr. proiectare și asistență tehnică             \^, \

a* ' 7 <7

-f*- .

3,1

Studii de teren: Geo.,Topo, Hidro.

11.500

3.427

0

0

1 t’.5tfo

___

3,2

i

Cheltuieli ptr.: avize, acorduri, lutorizații, și alte chelt. de iceeași natură în sarcina nvestitorului.

10.000

2.980

0

0

10.000

k

2.980

3,3 .

’roiectare și Engineering*

255.500

76.135

0

0

0

0

3,4

1

1

Cheltuieli ptr. organizarea rocedurilor de achiziție publică

- -

0

0

8.000

SCOfr)

2.384

2.384

__a r

3,5 <

Consultanță

-0

0

0

0

0

0

3,6 /

asistență tehnică

37.500

11.174

0

0

37.500

11.174

Total Cap. 3 =

322.500

96.099

0

0

67.000

19.965

-Capitolul 4 Cheltuieli-ptr. investiția de bază**

4,1 |Construcții și Instalații

1.514.102

451.176]

1.332.410|

397.035| 18I.692|

54.141

y i1

■ 1 ț

1 1 i

4,2

M< Rij utilajp tp.hnolnPțcw*

0

0 *___

a —

-- "5

j   ___

f

4,3

UtdBe, echipam. tehnoragieșF” funsȘionaJ cu montaj ————

- ■ t.94.r j.

l

4-     82.81

) « 24.671

11.29:

- "Î361

1

4,4

Utilaje fără montaj și echipam, transport

»

1

1                        C

(

4,5

Dotări și mobilier

•                        C

C

C

Total Cap. 4 =

1.608.214

479.22(

1.415.22Î

421.714

192.986

57.506

Capitolul 5

Alte cheltuieli                                           ----

5,1

Organizare de șantier:

7.571

7.326

3.688

0

20.899

0

5.1.1 - Lucrări de construcții + instalații***(ex.1,5%

*cap.1.2+1.3+4.1+4.2)

24.587

7.326

3.688

20.899

5.1.2 - Cheltuieli conexe

0

0

0

5,2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare:

0

0

5.2.1 - Comisioane, taxe și cote legale

0

0

0

lSC:0,008*cap 4.1

12.113

3.609

1.817

10.296

CSC:0,005*C+M

8.518

2.538

1.278

7.241

5.2.2 - Costul creditului

0

: -0

0

0

0

0

5,3

Cheltuieli diverse și neprevăzute max 5%(cap. 1.2+1,3+2+3+4)

94.110

28.043

14.117

79.994

Total Cap. 5 =

118.697

41.517

20.899

___________ol

118.429

0

Capitolul 6

Cheltuieli pentru darea în exploatare

6,1

’regătirea personalului de exploatare.

15.000

4.470

0

0

1

15.000

4.470

6,2

3robe tehnologice, încercări, 'odaje, expertize la recepție.

25.000

7.450

25.000

0

0

Total Cap. 6 =

40.000

11.919

25.000

0

15.000

4.470

Total Cap. 1   6 =

2.254.411

677.923

1.601.128

463.431

418.414

89.391

Din care C + M =

1.703.689

507.670

1.476.098

438.753

227.591

61.591

TOTAL GENERAL =

2.254.411

677.923

1.601.128

463.431

418.414

89.391

Din care C + M =

1.703.689

507.670

1.476.098

438.753

2^!S

61.591

Beneficiar: Municipiul Fagaras Proiectant:SC MAS^J^^.AJțESlG^'-

t -• -A

"In coloana 3 se va trece valoarea rezultată în urma aplicării procedurii de achizițe pentru SM’țT+tm+CS; 3, ; - “ în coloana 5 se va trece maxim valoarea alocată prin HG pentru proiectare. Dacă valoarea rezultată îpurma Drecedțiuj -de achiziție este mai mare restul se va trece pe coloana 7 din cofinanțare sau din alte surse alfe bugbțului Idcalri

_ , „                                       x -H D. \ <1__

**în coloana 3 se vor completa valorile rezultate in urma licitației de execuție.

în coloana 5 se vor trece sume alocate de la bugetul de stat cu acesta destinație. în coloana 7 se vor trece sume din cofinanțare.

--- ***fn coloana 3 se vor trece sumele rezultate în urmaTîcitației.

în coloana 5 se vor trece sume în limita celor aprobate-prirrHG pentru execuție, restul se trece în coloana 7 din cofinanțare.

% cofinanțare din total recalculat rezultă 20%, trebuie să fie egal sau nțarrți^re,decât cel declarat în cererea de finanțare.0,1855981țl.


S.cj.lGOTlJ s'Âj BFLASQV


F .1ARIA MUNICIPIULUI FAGARAS

EXTINDERE SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE IN TERITORIUL PERIURBAN MUN.FAGARASCENTRALIZATOR FINANCIAR FI NAI


NR.

CRT

DEVIZ NR.

DENUMIRE DEVIZ

VALOARE DE OFERTA

VALOARE FINALA hC S           NR        PREȚ OFERTA

3ONTRACT NR.15062/26.09.2007

1

<ETEA CANALIZARE

779,739.27

588,058.81

1,467,798.08

196118

FERASAMENTE

179,435.59

«17,944.87

797,380.46

196128

3ONDUCTE

133,290.00

6,927.53

140,217.53

196138

CĂMIN DE VIZITARE

153,421.68

63,186.41

216,608.09

196148

RACORDURI CANALIZ.MENAJ

313,592.00

0.00

313,592.00

STATIE DE POMPARE

99,348.74

OTTO

99,348.74

196218

TERASAMENTE ■

10,920.56

10,920.56

196228

CONSTRUCȚII

43,435.33

43,435.33

196238

INSTALAȚII HIDRAULICE

2,739.05

2,739.05

UTILAJ TEHNOLOGIC

42,253.80

42,253.80

| CĂMIN STATIE DE POMPARE

10,308.85

QTTO

10,308.85

196318

TERASAMENTE

251.40

251.40

196328

CONSTRUCȚII

5,123.05

5,123.05

196338

INSTALAȚII HIDRAULICE

4,934.40

4,934.40

CLĂDIRE STATIE DE POMPARE

56,002.23

OTCFG

0ZTO

56,092.23

196418

TȘRABAMENTB,

190.70

190.70

196428

^CONSTRUCȚII SI ARHITECTURA

48,749.73

48,749.73

196438

insd..eleotric|e-racord ELECTRIC

5,054.40

5,054.40

UTILAJ TEHNOLOGIC

2,097.40

2,097.40

CONDUCTA REFULARE

21,332.28

36,841.32

7,484.05

--------350,689.55

196518

TERASAMENTE

9,375.44

55,296.71

164,672.15

196528

CONDUCTE

11,956.84

81,544.61

7,484.05

186,017.40

COLECTOR IV

339,892.20

0TTO

339,892.20

-----------(HTO

196618

TERASAMENTE

86,235.52

86,235.52

0.00

196628

CONDUCTE

187,041.22

187,041.22

0.00

196638

CĂMINE DE VIZITARE

66,615.46

66,615.46

0.00

INSTALAȚII ELECTRICE

39,170.66

0.00

(TOO

39,170.66

196718

TERASAMENTE

363.17

363.17

196728

INSTALAȚII ELECTRICE

6,518.89

6,518.89

UTILAJ TEHNOLOGIC      /  /          '

32.288.6C

32,288.60

AUTOMATIZARE

5,556.58

0 oc

o.oc

5,556.55

196818

1 INSTALAȚII AUTOMATIZARE!                  j

3,110.38

3,110.35

UTILAJ TEHNOLOGIC     1 >\

b-t

2,446.21

)

2,446.20

ORGANIZARE ȘANTIER 0.5%

6,361.81

6,361.80

1,357,802.56

257,982.49

1,615,785.05

347,376.23

66,001.48

2,035,326.46

386,712.03

2,422,038.49

1,024,900.11

194,731.02

1,2“'9,631.13


TOTAL (cu TVA)413,377.71


BENEFICIAR

PF IMARIA MUN FAGARAS


PROIECTANT./ ■ z ..

SC MAȘTER CAJ3ESIGN SRL


CONSTRUCTOR, SC GOTIC SA


PROCES VERBAL

încheiat astazi, 01.06.2009

Subsemnatii ing. Balog Alexandru - diriginte de șantier din partea Primăriei Municipiului Fagaras si ing. Danet Gheorghe din partea S.C. GOTIC S.A., am procedat la masuratoarea rețelei de canalizare din cartierul Galați din Municipiul Fagaras si am constatat următoarele diferente fata de proiect conform tabelului de mai jos :

Diriginte de șantier,

Ing. Balog Alexandru


Constructor,


C.l.

I

te i RAtJA

LUNGIM! (m)

! niFERENTCȚ.,',

MODIF.

PROIECT;;..;

Cf. proiect

Efective

-

+

-

+

1

Gheorghe Doja

1021.5

1019

2.5

-

-

-

2

Aurel Vlaicu

584

596

-

12

-

-

3

Dumbravei

170

170

-

-

-

-

4

Dobrogeanu Gherea

277

298

-

21

-

-

5

Ana Ipatescu

241

260

-

19

-

-

6

Drum pamant(ext. locuințe)

394

424

-

30

-

-

7

Gheorghe Doja (drum pamant)

107

112

-

5

-

-

8

Prunului

387

458

-

71

-

-

9

Cireșului

162

162

-

-

-

-

10

Extind, locuințe Bucurenciu

100

100

-

-

-

100

11

Traversare CM5 - CM243

76.33

76.33

-

-

-

76.33

12

Conducta refulare

1922.5

1922.5

-

-

132.5

TOTAL

5442.33

5597.83

2-5 |

158

-

308.83


DISPOZIȚIE DE ȘANTIER NR 1

LzHJA C'^ LUNA €•?           I

Referitor: Proiect nr. P037C/14/2006. planșa nr. P037-C-1CDE din iuna mai 2009, privind "Rețea de canalizare menajera in zona statici de pompare din

cartierul Galați a! .municipiului Fagaras, jud Brașov”

Beneficiar Prim?"ia municipiului Fagaras

Având in vedere faptul ca intre căminele CM243-CM242-CM241-CM23, nivelul pânzei de apa freatica este de 1,2 m fata de suprafața terenului riafurai, pentru asigurarea stabilitatii conductei de canalizare cu diametrul 250, se var executa lucrările conform profil transversal anexat pe întreaga lungime a traseului intre cam inele CM2.43“ C M23.

Aceasta soluție conduce la executarea unor lucrări suplimentare, după cum urmeaza:

săpătură mecanizata - 135 mc

umplutura de refuz de ciur - 125 mc

- plasa sudata diametral 6/100 ~-640 kg

- beton C67/ ,5 (B'IOO) - 20 mc

ep u i s m e n te - 24 0 c re

Lucrările suplimentare vor face obioctuL-unei -nete de comanda suplimentara,


PROFIL TRANSVERSAL CM243 - SP (~12Dm) sc. 1:50CAN7TTATI SUPLIMENTARE

i umplutura               -125.00 mc j

! beton CE/7.S (SICO) - 2c.DO mc

olflss sudata 06/lOcm - 640.00 kg j

j epuismante             -240 ore ;

i săpătura mecanizata - 135.C-0 mc î

X'9ISS<I V.'J H31SVK
:CT 0T0;: ;m nj?


-          — bras

,f RBAI DE RECEPUENf. 3565/2019-

20.09.2019 . 19692 Im 18.09.2019 > rr a '<i mnkr cu nr. • data

urționate: Ridicare topografica - CORIDOR DE f X TINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE i rtHUORIUL PERIURBAN AL MUNICIPIULUI FAGARAS. ' >: ZONA CARTIER GALAȚI"- imobil identificat pnn nr cadastral

 • •* i’.ieior și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru

 • • v.» BRAȘOV conform avizului de începere a lucrărilor

: j 1 500

• de exproprieri -- vizat de reprezentantii Municipiului Fagaras. : .. .■ Le a' ai Municipiului Fagaras nr 21/29 07 2008

i . topografic întocmit la scara 1:500 conține limitele imobilului . e vccrnâtăbie si dimensiunile laturilor, precum și reprezentarea

•. r.pf> a detaliilor topografice existente în teren

• ADMISA

vGnsilier/hnfipcc.țor de 'specialitate

DAVID MiKLOS

RaduBULARCA


ROMÂNIA    A


JUDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Anexa nr. 3 la HCL nr............

IMOBILE EXPROPRIATE

afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local pentru suprafața de teren pe care se află amplasată o statie ae pompare ape uzate și cămine aferente lucrării ” Extinderea și modemizrarea sistemului de canalizare în teritoriul periurban al municipiului Făgăraș, județul Brașov- zona’Galați”

Nr. crt

Județul

UAT

Imobil

Suprafa ța evidente

Suprafața expropriata (mp)

Proprietar

l

Brașov

Fagaras

CF 104179 Fagaras - nr. cad. 1171

8600

8600

DIJMĂRESCU

SEBASTIAN ȘTEFAN și DIJMĂRESCU ADINA’

MARIAROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Anexa nr.4 la HCL nr............

Coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local pentru suprafața de teren pe care se află amplasată o statie de pompare ape uzate și cămine aferente lucrării ” Extinderea și modernizrarea sistemului de canalizare în teritoriulperiurban al municipiului Făgăraș, județul

Brașov- zona Galați”

Nr. crt

Imobil

Suprafața (mp)

Proprietar

Valoare despăgubire RON

1

CF 104179 Fagaras - nr. cad.1171

8600

DIJMĂRESCU

SEBASTIAN ȘTEFAN si DIJMĂRESCU ADINA MARIA

365.452 leiP.F.A.lng.Toma Otclea

Expert tehnic judiciar Autovehicule-Circulatia rutiera;

P.F.A. Toma Otelea, str. Crisan, nr. 7, ap. 18; Brașov         Expert tehnic judiciar Evaluare Proprietari Imobiliare

Telefon : 0744.362900, 0268416429                       Expert evaluator bunuri mobile, societari comerciale,

--                                                proprietari imobiliare

E-mail: oteleat@yahoo.com

Autorizația 1733/2003

Legitimația M.Justiției .-1095-1062, 14417-5189

Legitimația ANEVAR : 14930                      Cont CEC Bv : RO 81CECEBV 0155 RON 0142294


BENEFICIAR : PRIMĂRIA MUN. FAGARAS


SEDIU : MUN. FAGARAS, STR.REPUBLICII, NR. 3


CIF 4384419


RAPORT DE EVALUARE
PROPRIETATE :”IMOBIL :TEREN INTRAVILAN ARABIL IN SUPRAFAȚA DE 8600 MP, SITUAT IN CARTIER GALAȚI, STR. POLIGONULUI, F.N. ÎNSCRIS IN CF 12475 FAGARAS, NR. CAD 1171”


OBIECTIV;

EVALUARE DREPTURI       DE

PROPRIETATE ASA CUM ESTE DESCRIS IN CERTIFICAT URBANISM SI POTRIVIT STĂRII EXISTENTE LA DATA EVALUĂRII.


CURS VALUTAR:

1 EURO = 4J216 RON -   -

la 23.08.2019


=TT DATA EVALUĂRII i: AUGUST .2019
RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

EVALUARE

-Extrajudiciara-

NR. 24 /2019

Subsemnatul ing. Toma Oțelea, expert tehnic judiciar evaluator proprietăți imobiliare, din cadrul Biroului de Expertize de pe lângă Tribunalul Brașov, autorizat de Ministerul Justiției si atestat de ANEVAR, am întocmit prezenta expertiză tehnica de evaluare, la cererea Primăriei mun.Fagaras, ocazie cu care s-a incheiat contract prestări servicii.

Obiectivele expertizei tehnice de evaluare:

1. " Evaluare drepturi de proprietate imobiliare: Teren intravilan arabil inscris in CF12475 Fagaras, nr. cad. 1171, in suprafața de 8600 mp, situat in cartier Galați din Fagaras, asa cum este descris in CF";

2. "Evaluare drepturi de proprietate imobiliara-Teren intravilan arabi! inscris in CF 12475 Fagaras, nr. cad. 1171, in suprafața de 8600 mp, in situația existenta la data evaluării, cu construcție pe teren -Statie de pompe- conducte de canalizare conectate ta sisțbdW- deCanalizare al orașului, avand situația juridica nerezolvata";

Operațiuni întreprinse:                                                  h <

în vederea efectuăripexpertizei, s-au efectuat următoarele operațiuni:                  A

 • 1. -studierea documentației cadastrale, a expertizei tehnice/^diciare<i'Qfo/cmita in dos. 1812/62/2014, a documentației construcțiilor realizate p.ertererîTcertificat de urbanism nr. 128 din 11.07.2019 eliberat de Primăria-mtm-Fagaras, răspunsul Apa Canal Sibiu SA nr.1449 din 01.08.2019 ;

 • 2. -inspecția fizica pe teren cu identificarea fizica, culegere' informatii de la vecini, privind funcționarea stafiei pompe, a sistemului de canalizare, cauze inundatii;

 • 3. -analiza, la conducerea Primăriei Fagaras, privinctjobiectivele - expertizei, inforrrraffltehnice primite de la Serv. Urbanism si Juridic.

 • 4. -studierea materialelor documentare și bibliografice— necesare întocmirii raportu1pf.de expertiză, printre care amintim:           —;— ■

a)- documentele cadastrale ale proprietății imobiliare jpF. plan amplasare; b)~U|£âimații de oferte din pagini Internet de pe site-dîj'www. imobiliare.ro ", wwwlqlx.ro și informații despre proprietăți similare idefffițidate în zona Canal Olt-Ckffal la vânzare;

~                       ’ x:!:                  1 ""fijafiȘefybi

Sț- - '-^țjî -)-7?hr'duri evaluarel^ren- IROVAC~țQ09;          __

CAPITOLUL 1-INTRODUCERE.

praisal-20i


 • 1.1. Sinteza evaluării

Obiectul evaluării: Obiectul prezentului raport de evaluareJt constituie imobilul - teren

 • - inscris'ih OF nr. 12475 Fagaras, cu nr. cad. 1171, amplasat in mun. Fagaras, cartier Galați, f.n., zona str. Poligonului, la cca. 50 ml de râul Olt, jud. Brașov.

Proprietari: Dijmarescu Sebastian Ștefan si Dijmarescu Adina Maria, drept de proprietate dobândit prin cumpărare ca bun comun, cota actuala 1/1, conform act nr. 6104/2008 si act nr. 10254/2007, respectiv comasare conform Act de comasare si contopire autentificat cu incheiere nr. 653/03.07.2008, BNP Popa Maria Cristina.

Scopul evaluării: Estimarea drepturilor de evaluare a terenului in suprafața de 8600 mp, situat in cartierul Galați, str.Poligonului din mun Fagaras, in doua ipostaze:

-asa cum este descris in Cartea Funciara si C.U. 128/11/07/2019;

•in situația actuala, conform descrierii in raport.

Utilizatorul raportului de evaluare: Primăria Municipiului Făgăraș.

Data evaluării : 23.08.2019

Curs valutar : 1 Eu = 4,7216 RON la data de 23.08.2019.

Rezultatele analizelor:

Obiectiv 1:

Valoare de piață unitară estimată : 42,5 RON/mp, echivalent 9 Eu/mp.

Valoare de piață teren : 365.452 RON, echivalent 77.400 Eu.

Valorile nu conțin TVA sau alte taxe.

Obiectiv 2:

Valoare de piața unitara ramasa : 5,81 RON/mp, echivalent 1,23 Eu/mp

Valoare de piața ramasa : 50.446 RON, echivalent 10.595 Eu

Valorile nu conțin TVA sau alte taxe.

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum și considerentele avute în vedere la determinarea acestei valori sunt:                        ___- -----

 • • Valorile au fosi-expwnate ținând seama exclusiv de ipotezele, vd^rd^iilKHmifative și aprecierile exprimate în prezentul raport și sunt valabile în condițițl^^^n^qaic^yuKidice menționate în raportul de evaluare;                             /£[-              -

 • • Valorile estimate-swvWa stadiul fizic și avizele urbanistice existente lajacesi mornept;

 • • Valorile nu țin seamă de responsabilitățile de mediu și de 'colturile itiiplioafe de confirmarea la cerințele legale;

 • • Valorile sunt considerate în condiții de plată cash, integrale la data tr'anz^'Cțfâ£,

« Valorile sunt valabile numai pentru destinația precizată în raport;

« Valorile sunt subiective și reprezintă o predicție;

 • * Evaluarea este o opinie asupra unei valori și poate conține unele erori;

 • • Raportul a fost pregătit pe baza standardelor și a ghidurilor în viqoarerta data evaluării și poate conține unelețabateri de la standarde.

 • 1.2. Certificare           1.

4"     ’                         ții

Subsemnatul certific în țjnbștință de cauză și cu bună credință, următoarele^prezentului raport de evaluare în afară remunerării pentru prezența în raport;

 • • Evaluatorul nu este angajat direct sau prin intermediari în nicio acțiune cu caracter comercial privind proprietatea evaluată;                 __

 • * Evaluare a fost efectuată în conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR, ediția 2018 și a ghidurilor metodologice de evaluare;

 • • Evaluatorul îndeplinește cerințele adecvate de calificare profesională;

 • • Evaluatorul are experiență în ceea ce privește localizarea și categoria de proprietate care este evaluată;

 • • Evaluatorul a efectuat o inspecție personală a proprietății în data de 27.07.2019 ;

 • • Prin prezenta certific faptul că, sunt competent să efectuez acest raport de evaluare.

CAPITOLUL 2 -PREMIZELE EVALUĂRII

Obiectul prezentului raport de evaluare il constituie imobilul - teren - inscris in CF nr. 12475 Fagaras, cu nr. cad. 1171, amplasat in mun. Fagaras, cartier Galați, f.n., zona str. Poligonului, la cca. 50 ml de râul Olt, jud. Brașov.

Imobilul menționat mai sus este proprietatea soților Dijmarescu Sebastian Ștefan si Dijmarescu Adina Maria, drept de proprietate dobândit ca bun comun, cota actuala 1/1, prin cumpărare conform, act nr. 6104/2008 si act nr. 10254/2007, respectiv comasare conform Act de comasare si contopire autentificat cu încheiere nr. 653/03.07.2008, BNP Popa Maria Cristina.

Scopul prezentului raport de evaluare este determinarea valorii de piață in cele doua variante (obiectivei)

Evaluarea este procesul de estimare a unui tip al valorii, pentru un anumit tip de proprietate, la o anumită dată și concretizat în raportul de evaluare.

Conform standardelor de evaluare ANEVAR 2018 valoarea de piață se definește astfel: » „Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere."

Conceptul valoarea de piață presupune un preț negociat pe o-piață deschisă și concurențială pe care participanții acționează în mod liber.                      __        ______

Abordarea evaluării proprietății este conform prevederilor standardelopjnîernaționale de evaluare: ■_

 • • SEV 100 - Cadrul general;

 • • SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării;

 • • SEV 102 - Implementarea;

 • • SEV 103 - Rapurtarea;

 • • SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare;

 • • GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile.

Data evaluării esteT23'.08.2019

Data inspecției est^57.07.2O-19


« Toate documentațiile tehnice anexate prezentului raport de evaluare sunt considerate a fi autentice, dar nu se dă nicio garanție asupra acurateței informațiilor prezentate^                                                      -

 • • Se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietății imobiliare. Nu se asumă nicio responsabilitate din partea evaluatorului pentru asemenea situații sau pentru obținerea unor studii tehnice care ar fi necesare pentru descoperirea lor;

 • • Se presupune că, proprietatea este în deplină concordanță cu toate reglementările locale de urbanism și privind mediul înconjurător;

 • • Proprietatea este evaluata ca fiind libera de înscrisuri privind sarcinile juridice (de ex.: ipoteci, gajuri, drepturi de retenție, alte garanții reale, etc.);

 • • Nu se asumă nicio responsabilitate privind descrierea situației juridice sau a considerațiilor privind titlul de proprietate. Se presupune că: titlul de proprietate este valabil, vandabil și proprietatea imobiliară este marketabilă;

e Potrivit scopului declarat al acestei evaluări, evaluatorul nu va fi solicitat să acorde consultanță ulterioară sau să depună mărturie în instanță in viitor, în afara cazului când, acest lucru a fost convenit în scris și în prealabil;

Condiții limitative:

 • • Documentația tehnică și juridică precum și alte acte de natura celor prezentate în anexă de către beneficiar, sunt considerate a fi autentice, dar nu se dă nicio garanție asupra acurateței informației acestor documente;

 • • Evaluarea imobilului , in ipoteza “teren liber construibiP se va realiza ținând cont de mențiunile cuprinse in Certificat de urbanism nr. 128/11.07.2019 emis de Primăria mun. Fagaras, respectiv:

o Regim economic : folosința actuala - arabil

Imobil situat in zona C de impozitare

Imobil situat in UTR L1c- subzona locuințelor individuale si colective mici ( cu maxim P+2 niveluri) situate in zone constituite (in tesut tradițional)

o Regim tehnic : teren in suprafața de 8.600 mp, conform CF

Utilizări admise - Locuințe individuale, sau colective CLumaxrn^TO^ , in regim de construire preponderent continuu ( insiruit) saiX$^cbn^tyu (puplat sau izolat) in conformitate cu caracteristicile străzii.

------------ '*■

Cea mat bună utilizare-?----

Conceptul de cea mai bună utilizare, reprezintă cea mai profitabilă utiliza re. competitivă, în care poate fi pusă proprietatea;-este un concept fundamentat de piață. Cea mai bună utilizare este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unei proprietăți care este'fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare.

In urma investigațiilor efectuate, a inspecției pe teren si conform precizarilfflhCert/f/'cat-de urbanism nr. 128/11.07.2019 emis'de Primăria Fagaras, cea mai buna utilizare este cea de teren liber pentru construcții, conform privind regimul de construire din zona, respectiv UT£J_1c.

7 ‘                                                                     - -p.

CAPITOLUL 3.- PREZENTAREÂgȚELOR                           Lț.; ~

 • 3.1 - Identificarea imobilului|-| j                                            _f:ti

Documentele de proprietate^căre au stat la baza întocmirii raportului de evaluare:


___ ruriurară /10.07 2019:_______

Certificat di’Urbanism nrl 128/11.07.20^19;

• Proiect nr. 1-00/2008 (alipire terenuri), ing. Arsu Costica;

• Plan situație;


 • • Raport de expertiza tehnica judiciara dosar 1812/62/2004, expert Paunescu Adriana;

 • • Plan de încadrare în zona- Google Earth.

Proprietarii bunului imobil: sunt Dijmarescu Sebastian Ștefan si Dijmarescu Adina Maria, drept de proprietate dobândit prin cumpărare ca bun comun, cota actuala 1/1, conform act nr. 6104/2008 si act nr. 10254/2007, respectiv comasare conform Act de comasare si contopire autentificat cu încheiere nr. 653/03.07.2008, BNP Popa Maria Cristina.

 • 3.2. -Identificare pe teren. Descrierea imobil.

Imobilul supus evaluării este reprezentat de un teren situat in intravilanul mun. Fagaras, cartier Galați, zona Poligonului, la cca. 50 ml de râul Olt, zona rezidențiala, cu acces din str. Poligonului, pe un drum secundar, ambele pietruite
i ACCES din str. Poligonului

 • 3.3. -Analiza pieței

O piață imobiliară este un grup de persoane sau firme care se află în contact în scopul realizării unor tranzacții imobiliare.

Analiza pieței este un proces de examinare a cererii și ofertei pentru tipul de proprietate și aria de piață geografică pentru acel tip de proprietate. Acest proces este uneori numit o utilizare in căutarea unui amplasament.

Oferta

 • • Oferta pentru acest tip de imobil este mare, cu prețuri ce variază îp funcție de caracteristicile fiecărui imobil în parte, de suprafața de teren, deschiderea Ja Urum, utilităti etc.__                               / O' CV •

Cererea:                       _                              / j             s

 • • Cererea pentru acest segment de imobil vine din partea’ ; persoandlgF' fizice/juridice interesate in derularea unor proiecte imobiliare.                  _■.----

Echilibrul pieței imobiliare:       \ h            —

»»                                             — •                                                                          ț O -*    ~~ • -

« In acest segment din care face parte imobilul, spune că există o piață activă, acest segment se adresează dezvoltatorilor imobiliari cu putere de cumpărare peste medie, care pot realizare o dezvoltare imobilara in aceasta zona .

Preturile în zonă:

 • < în urma studiilor efectuate pentru a stabili o valoare de piață a imobilului, am putut constata că prețurile pentrcrvânzarea unei suprafețe de teren cu caracteristicilde construire se situează în inte^ălul 8,5 €Zmp la 17,0 €/mp.                     ' Ț* :

Hi                          iii


rea comp

Ș-au selectai 4 proprietăți similare sau asimilabil^situate in zoneH&ubie^uiui, sau rrr zone comparabile satisfăcător. Caracteristicile proprietățile imobiliare -terenuri identificate sunt descrise in ofertele anexate si anexa 1- grila de piața;

Zona in sine-str.Poligonului si similar nu s-au depistat oferte de vanzare in vederea tranzacționării.

CAPITOLUL 4- ANALIZA DATELOR SI CONCLUZIILE.

OBIECTIV 1:

Ipoteza de evaluare:

Evaluarea imobilului obiect al prezentului raport de evaluare se realizează pornind de la cea mai buna utilizare a sa , respectiv teren liber pentru construcții “

în vederea stabilirii valorii de piața pentru care se întocmește raportul de față, Standardele de Evaluare ANEVAR 2018, prevăd posibilitatea și obligativitatea utilizării a următoarelor tipuri de abordări:                                                      .               . . _ . __ _.

 • — 'Iț^-Abordarea-prinpiață; cil tehnici cantitative(ânexa fir.'1                                 ’

 • 2. Abordarea prin venit prin metodele sale (nu s-a utilizat)- nu exista date privind închirierea acestui tip de imobil;

 • 3. Abordarea prin cost cu metodele sale (nu s-a utilizat), nu se recomada in acest caz;

 • 4. Abordarea alternativa prin alocare si extracție nu s-a aplicat deoarece terenul nu are un PUZ sau PUD aprobat pentru dezvoltare imobiliara.

Etapele parcurse pentru evaluare sunt:

 • • Documentarea, studierea documentației tehnice și a actelor juridice puse la dispoziție de proprietar;

jt> Inspecția si identificarea terenului la fața locului;

 • • Analiza informațiilor de piața culese și interpretarea lor;

 • • Aplicarea metodelor de evaluare;

 • • Interpretarea și reconcilierea valorilor.


"ursele de informații care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare au fost:

 • • Informații privind documentația cadastrala;

 • • Publicații de specialitate (imobiliare.ro, olx.ro etc.);

 • • Baza proprie de date.

Abordarea prin piață:

Abordarea prin piață oferă o indicație asupra valorii prin compararea 'atttivuhJi,subiect cu_ active identice sau similare ale căror prețuri se-cunosc.-----                       "'           ___

___ Prima etapă a acestei abordări este obținerea prețurilor activelor identice sau similare care- -- - au fost tranzacționate recent pe piață. ~                                                     =

Dacă există puține tranzacții recente, poate fi util să se ia în considerare și prețurile, activelor identice sau similare care sunt listate ;sau oferite spre vânzare, cu condiția ca relevanța— — acestor informații să fie clar stabilită și analizaSLcritic. Poate fi necesar ca prețul altor tranzacții sa fie ajustat pentru a reflecta orice diferențe între tranzacția reală și tipul valorii și orice ipoteze care _ urmează să fie adoptate pentru evaluarea care-se realizează.

Pot exista și diferențe între caracteristice^ridice, economice sau fizice ale activelor dini

I alte tranzacții față de cele ale activului evaluatei.i                                                    l-t •

£ Abordarea prin piață este procesul în carț~laHoarea de piață estimată se obține prin analiza— —-pieței în urma căreia proprietăți similare identificate sunt comparate cu nronriAf^t^a

Abordarea prin piață este aplicabilă la toate tipurile de proprietăți când există suficiente tranzacții recente, cu date sigure care sa indice caracteristicile valorii sau tendințelor pieței. Atunci când există informații disponibile, abordarea prin comparația directă este cea mai directă și sistematică abordare pentru estimarea valorii de piață. Daca numărul de tranzacții este insuficient, aplicabilitatea abordării este limitată.

Abordarea prin piață constituie o parte esențială a procesului de evaluare, chiar când aplicabilitatea ei este limitată.

în prezentul raport de evaluare :

 • • S-au identificat, adunat și analizat datele generale de piața și specifice bunului;

 • • S-a aplicat o singură abordare din cele trei abordări posibile și anume: abordarea prin piață, abordarea prin venit ( cu metodele sale) și abordarea prin tehnici alternative ( alocare si extractia)nefiind relevante în cazul imobilului subiect dinjipsă de informații si neadecvare;

 • * S-a ținut cont de caracteristicile fizice si economice ale imobilului iar valorile obținute sunt conforme cu aceste caracteristici, în vederea interpretării rezultatelor;

 • • în urma abordării prin piață (vezi anexa 1 determinate cu ajutorul informațiilor obținute din date ale evaluatorului). Valorea de de piață estimata este rezultatul reconcilierii rezultatelor in urma comparațiilor, selectandu-se comparabila cu cele mai puține corectii fata de subiect:

 • • Comparabila 4 a obtinut procentul cel mai mic fata de prețul ofertat corectat cu marja de negociere, rezultând valoarea unitara de piața de 42,5 RON/mp, echivalent 9,0 Eu/mp.

Valoarea de piața a întregului teren : 8.600 mp x 42,5 RON/mp = 365.452 RON echivalent 77.400 Eu, Valoarea nu conține TVA sau alte taxe.

Corectii efectuate:

 • - prețul proprietăților terenuri comparabile fiind cel de oferta, s-a esțimal ca un preț de tranzacționare real ar putea fi cu 15% mai mic, aceasta reducere reprezentând fWja de negociere si comisionul agenției imobiliare, determinata de caractehțstic le pieței imobiliare actuale;                                                                       V '

 • - nu au fost necesare corecții pentru drepturi de proprietate transferate, 'condiții vanzare, finanțare si de piața, avand condîtirsirhîîâfe;              \ \              '

 • - pentru localizare s-au aplicat corectii corespunzătoare :

---       ■ negative locației comparabilelor C3-C4 amplasate mai favorabil in zona 1'       _____. rezidențiala mediana sudica ;         ”

_____         » pozitiva comparabilei C2 situatâ'ȚTntr-o zona rezidențiala periferia mun. _             Fagaras, la ieșirea spre Beclean, in cartier Vlad Tepes, amplasare mai

nefavorabila comparativ cu subiectul ;

 • - pentru caracteristici fizice (suprafața^ acces, deschidere si raport laturi) s-au _i_acordat corectii funcție de diferența de dimensiune'fata de'analiza pe perechi de date din ■“"“piața imobiliara, fata de cele ale subiectului;

 • - pentru dotarea cu utilitati s-au acordatȚorectii negative proprietăților comparabile 7IZC2 si C3 care prezintă utilitati la limita de proprietate;

 • - pentru CMBU- cea mai buna utilizare- nd^sunt necesare corectii, proprietățile avand ^aceeași utilizare - rezidențiala.

i •                                                           r L1

B|gfc!ljy 2 :

Teren arabil in suprafața 8600 mp-cartier calați

Anexa 1


,          t,       ui1, ;    |    |

QE COMPARAȚIE ț j

| SpBIECT

Comparabila C1

Comparabila C2

Comparabila C3

Comparabila C4

h-O

p.RET DE OFERTA ( €/mp)

?

17,0

8,5

16,0

13,0

/I

Jiarja negociere(%)

-15%

-15%

-15%

-15%

/

Ajustare ( €/mp)

-2,6

-1,3

-2,4

-2,0

_

Preț corectat (€/mp)

14,5

7,2

13,6

11,1

1

DREPTURI DE PROP. TRANS.

D.P.I

D.P.I

D.P.I

D.P.I

D.P.I

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (€/mp)

0,0

0,0

' 0,0

0,0

Preț corectat( €/mp)

14,5

7,2

13,6

11,1

2

RESTRICȚII UTILIZARE

nu

nu

nu

' (nu

nu

Ajustare (%)

0%

0%

' 0%

0%

Ajustare (€/mp)

0,0

0,0

0,0

0,0

Preț corectati €/mp)

14,5

7,2

13,6

11,1

3

CONDIȚII DE FINANȚARE

la plata

la plata

la piața

la piața

la plata

Ajustare. (%)

0%

0%

,:0%

0%         |

Ajustare (€/mp)

0

0

0

0

Preț corectati €/mp)

------------------i--------------------

14,5

7,2

13,6

11,1

4

CONDIȚIILE DE VANZARE

Independent

Independent

Independent

Independent

Independent

Ajustare (%)

î i

0%

0%

0%

0%

_d_

fljusti

ire (€/mpJ

,        । ,i- i -

♦ 1

1

0,0

0,0

0,0

0,0

■|h

preftK>rl

>£t3t( €/m

)                         1

1 1

14,5

7,2

13,6

11,1

5

CONDIȚIILE PIEȚEI

1   23.08.2019

actual

actual

actual

actual

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (€/mp)

I

0,0

0,0

0,0

0,0

Preț'corectați €/mp)

1

14,5

7,2

13,6

11,1

ELEMENTE SPECIFICE PROPRIETĂȚII ,  ------.

LOCALIZARE

/

1 Fagaras,^cf3r|îfer. Galați zona str. Rțrfig^iilui, periferic

Fagaras, zona str. Libertății - Centura Fagaras Nord , periferic

Fagaras, cartier Vlad Tepes.str. Vlad

Tepes, nr. 1, periferic , ieșire spre Beclean

Fagaras, zona SETA -Casa de Copii

Fagaras, zona Cartier Ion Creanga

/

localizare similara

locație mai slaba

localizare mai buna

localizare mai buna

Ajustare (%)

A /

0%

45%

-20%

-20%

Ajustare (€/mp)

y

0,0

3,3

-2.7 •

-2,2

7 S

UPRAFATA (mp)

8 GCO

680

2.218

9.600

6.000

Ajustare (%)

-40%

-10%

0%

0%

Ajustare (€/mp)

-5,8

-0,7

0,0

0,0

Ai sa n K ffl B B ^BBBBBBBBHH


a

DESTINAȚIA (UTILIZAREA)

/intra

vilan/rezidential conf.C.U.

intra vilan/rezidential

intra vilan/rezidential

intravilan/rezidential

intravilan/rezidential

Corectiej %1            | i

1

•                   •                                                         1

0%

0%

0%

0%

MVr-* 1

•f^^rActie (Isjtip)       '" । ,

_J___

0,0

0,0

0,0

0,0

........ _L

c

UTlLlTATI I

’ utilitati in apropiere

utilitati in apropiere

utilitati la limita de

utilitati la limita de

utilitati in apropiere

proprietate

proprietate

Ajustare (%)

0%

-10%

-10%

0%

Ajustare (€/mp)

0,0

-0,7

-1,4

__________0,0__________

10

ACCES /front stradal

drum pietruit

drum pietruit

drum asfaltat

drum asfaltat

drum pietruit

Corecție %

0%

-5%

-5%

0%

Corecție (&mp)

0,0

-0,4

-0,7

0,0

11

-ORMA/TOPOGRAFIE

aprox.regulata/plan

regulata/plan

regulata/plan

regulata/plan

regulata/plan

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (€/mp)

0,0

0,0

0,0

0,0

12

CONSTRUCȚIE DEMOLABILA

considerat liber

nu

nu

nu

nu

\ Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

\ Ajustare (€/mp)

0,0

0,0

0,0

0,0

Total ajustării elemente specifice proprietatiif €/mp)

-5,8

1,4

-4,8

-2,2

Preț corectatf €/mp)

1

8,7

8,7

8,8

8,8           i

Ajustare totala bruta absoluta

5,8

5,1

4,8

2,2

Ajustare totala bruta procentuala

40,0%

70,0%

35,0%

20,0%

Comparabila

C4

ajustare bruta procentuala cea mai mica

,l VALOARE,PIAȚA PlROPUSA (€/jnp|, j    I

9,0

I1          pIlATA PROPUSA (iLei/n

R..I_____

42,5

4 ‘ VALOARE PIAȚA PROPUSA ( €)'

1

77.40C

VALOARE PIAȚA PROPUSA ( Lei)

365.452

• •

Curs de schimb la cjata de referința Eur/Lei =

= 4,7216


avand situația juridica nerezolvata";

Pentru a emite concluzii privind acest obiectiv, in urma analizelor, inspecțiilor pe teren, informațiilor primite, au rezultat următoarele concluzii:

-terenul arabil de 8600 mp, inscris in CF 12475 Fagaras sub nr, cad. 1171, aparține


soților Dijmarescu Sebastian Ștefan, Dijmarescu Adina Maria, in cota actuala de 1/1- prin act alipire nr. 653 din 2008 (cumpărare ca bun comun, act 6104/2008, act 10254/2007);

-in baza '“procurii speciale” autentificate cu nr. 1468/15.07.2008, proprietarii l-au împuternicit cu puteri depline pe numitul Bucureci Ovidiu sa faca demersuri in vederea construirii unor imobile, in baza C.U.. In baza acestei procuri, împuternicitul urma sa întreprindă toate demersurile pentru obținerea C.U., avizelor necesare pentru Autorizația de Construire, avizelor si certificatelor necesare branșamentelor utilităților, avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura;

 • - fara acordul proprietarilor, imputernicitul da o declarație notarila autentificata sub nr. 1153 24.09.2008, in care declara ca in baza procurii speciale 1468/15.07.2018, proprietarii terenului sunt de acord cu construirea rețelei de canalizare pe terenul in suprafața de 8600 mp.împuternicitul avea obligația sa obțină certificatele necesare pentru branșamentele utilităților;

 • - asigurarea branșamentelor trebuia sa asigure cele 10 locuințe, proiectate conform documentației “Faza P.U.D” nr. 14/2008 Fagaras, sub denumirea proiectului “Cartier Rezidențial Faget-locuinte P+1”- proiect neavizat pana in prezent;

 • - se emite HCL 79/27.10.2008, cu stabilirea cumpărării de la proprietarii Dijmarescu, suprafața de 150 mp teren, necesar construirii statiei de pompare cuprinsa in proiectul de extindere si modernizare sistem canalizare in teritoriu mun Fagaras-cartier Galați. Primăria Fagaras fara sa inchieie contract de vanzare-cumparare cu proprietarii pentru cei 150 mp si fara sa obțină autorizație de construire prevăzută de lege, construiește pe terenul proprietarilor, rețeaua de canalizare ( pe baza declarației notariale- anulata prin sentința definitiva si irevocabila nr. 31/11.01.2017 in dosar 5552/306/2014 Judeactoria Fagaras) si statia de pompare, fara acordul proprietarilor, amplasata in asa fel incat a blocat complet accesul in terenul pe viitorul cartier de locuințe proiectat pentru obținerea avizului faza P.U.D.;

 • - pe teren a fost executata o conducta de canalizare, executate subteran, direct pe nijlocul proprietății, cu considerentul creierii prin proiect a accesului la cele 10 locuințe P+1 si cu 3

  cămine menajere ( vezi schița), care preiau apa meteorica in perioadele ploioase,

  - Efectele construirii ilegale a acestei rețele de canalizare cu 3 cămine' menaiere^cat si a statiei de pompare, au condus la imposibilitatea realizării investiției dorite d^r-sfa fapfttftH c^ nu s-a tinut seama de apele pluviale care blochează rețeaua de canalizare si^șfuldaza ferin daminele menajere, transformând terenul intr-o mlaștina de resturi menajere ;        [


 • - Regra Apa Ganal Sibiu S.A. prin răspunsul la cererea Primariep)E^găraș șa dea un răspuns asupra situație, statiei de pompe si a rețelei carrafizare din zonă, ^mș'Crisdărea nr. 1449/01.08.2019, specifica:                                  —

 • ■ - prin contractul delegare 9/15.05.2009 exploatează întreaga rețea publica de - canalizare menejera si pluviala a UAT Fagaras, inclusiv rețeaua de canalizare si statia de pompare din cartier Galați, cu mențiunea ca acestea nu au fost predate de —către mun. Fagaras operatorului, astfel incaftw-sunt cuprinse in contractul de delegare nr. 9/15.05.2009;

« jmteua de canalizare din cartier Galați nu a fostpredata operatorului, nu s-au primit i-j_planuri, rețeaua nefiind pozata conform plantator de situație puse la dispoziția {.operatorului, nu poate controla si supraveghea a (țeasta zona.

kt ’                        tii

rti

Anexa 2

1

Nr..crt

i

1 Deprecieri cumulate

Corecție (%)

Valoare unitara de piața ramasa

Valoare de piața

EU

RON

EU

RON

1

Anularea deschiderii la accesul pe prorietate ca urmare a construcției Casa pompe, fara autorizare si fara acordul prorietarilor

30

6,3

29,75

2

Situație juridica neclarificata prin lipsa inscrierii construcțiilor sl a unei servituti de trecere

20

5,04

23,80

3

Lipsa de folosința ca teren arabil sau construibil.dat fiind incapacitatea rețelei canalizare de a prelua apele pluviale, transformând terenul in mlaștina cu resturi menajere, infecția terenului remenenta

‘65

1,76

8,31

4

Imposibilitatea in condițiile existente a dezvoltării imobiliare conform C.U.

30

1,23

5,81

TOTAL:

10.595

50.446

Stabilirea valorii de piața ramase, ca urmare a deprecerilor cumulate

: ipsa acces, construcții neautorizate, infectare teren si pericol de inundatii si | sltțiatțe juridica nerezolvata


pe teren: । -           1 . i


NOTA:     ,

। Calițql d^redierii $i a valorii ramase s-a efectuat in trepte;

S-a plecat in ffialcujlul deprecierilor de la valoarea unitara de piața : 9 Eu/mp, echivalent 42,5 RON/mp11< zona si in insialatri-


aceste nereguf

®consWâcile~exp ertizei tehnice, e[

^penrruFconstructii, au condus la apariția unor factori de individualizare a pietii terenului de natura negativa ( deprecieri funcționale si externe), care va influenta valoarea unitara de piața la data


onstatate la aflspe^ • înrF cliseiiții -cii vecinii di ictuata si de experta. ?awcescu.Adriana- export


actuala si in starea existenta , astfel:


 • • -prin plasarea statiei de pompe cu o arie construita de 14 mp, fara împrejmuire, blochează accesul in teren, anuland complet deschiderea si nici nu s-a creat servitute de trecere;                       ---

 • • construcțiile existente : statia pompare; rețeaua de canalizare cu cele trei cămine menajere, executate fara autorizare de construire, nu sunt înscrise in CF 12475 Fagaras, nr. cad. 1171-deci terenul are situația juridica nerezolvata;

 • • prin deficientele de proiectare si construire a rețelei de canalizare si a celor trei cămine menajere, nu pot prelua si apele pluviale, deversând pe teren resturile menajere, transformând zona intr-un permanent pericol de infectii si inundatii;

 • • -la ora actuala, terenul prezintă un grad serios de infectare al solului, datorita resturilor menajere deversate in teren, necesitând lucrări de decopertare si dezinfectie, deci la ora actuala nu se poate folosi terenul ca arabil.

Analiza sintetica a deprecierilor cumulate ca urmarea celor expuse mai sus,' sunt calculate in trepte, vezi anexa -2, de unde va rezulta in final valoarea de piața unitara in situația existenta, plecând de la valoarea unitara de piața conform C.U. de 9 Eu/mp echivalent 42,5 lei/mp.

Analizând valoarea unitara de piața a terenului, in cele doua ipoteze: asa cum este înscris in CF si cu corecțiile efectuate datorate factorilor negativi de piața existenti, din diferența de valoare rezulta un prejudiciu

CAP.5 - RECONCILIEREA REZULTATELOR. OPINIA FINALA A EVALUATORULUI

în urma analizelor efectuate în vederea stabilirii valorii de piață si de investiție speciala a imobilului supus evaluării, evaluatorul a analizat piața specifică, iar ținând cont de informațiile și datele care au stat la baza rezultatelor obținute, a determinat valoarea de piața, in cele doua ipoteze ( obiective), respectiv

Obiectiv 1 : Astfel, valoarea de piața obtenabila la dată evaluării, este:

365.452 RON echivalent 77.400 Eu

- Valoarea este fara TVA sau alte taxe.

Obiectiv 2 :Valoarea obtenabila de piața in varianta luării in calcul a deprecierilor cumulate datorate construcțiilor pe terem , lipsa deschiderii la acces; deficiente majgreun-captarea apelor pluviale ce prodm, deversarea prin cele trei cămine a apeforTnenajefC'^fe'stând terenul si transformând terenul in mlaștina, ducând in final la lipsa de folo^.a_i)urtu|u' imobil,''^rezultat din calculul deprecierilorsemnalate pornind de la valoarea unitara de piata>42,5 RON/mp' echivalent 9 Eu/mp, valoarea^ ----- —; - । "

___50.446 RON echivalent 10.595 Eu          _. \        ; Z? o/

-- -                yyy

Diferența irrtre cele doua valori ale terenului estimate in cele doua "fpdșiage analizate, reprezintă prejudiciul cauzat prin nerespectarea legislației si a jnsuficientei de captare ape pluviale de către rețeaua de canlizare construita.                  ------

ArgumentelȘicare au stat la baza elaborării acestei opinii precnrrrși considerentele avute în vedere la determinarea acestor valorii sunt:                             ,

» Valoarea ațfost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile dxjmmate în prezentul raport și este valabilă în ccFinifiile economice și juridice menționateftTTâportul de evaluare;

^/y^iuâgg^stimăla sunt la sMul fizic și avizefe u££>aflratțn^>fistert^la acest mwient;__

Z»__^alaarea nu ține seamă dy responsabilitate            și de-coșturile irjlicate de

_____Gqflfirmare la cerințele legale^           ----:----------- -

 • • Valoarea este valabila in condiții de plată cash, integ’ral la data tranzacției;

 • • Valoarea este valabila numai pentru destinația precizată în raport;

 • • Valorile reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață in cele doua variante de analiza a valorii ;

 • • Valoarea este subiectivă și reprezintă o predicție;

 • * Evaluarea este o opinie asupra unei valori și poate conține unele erori;

 • • Raportul de evaluare a fost întocmit pe baza standardelor de evaluarea ANEVAR

2018

Expert evaluator proprietăți imobiliare ing. Toma Otelea


gțPs://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-fagaras-IDcBY7Rhtml#60ah2h7ffip

Teren intravilan Fa ea ras


Oierii de

Sijprjri..iU I '.i'e.

loan

sucditi 2313


Anunțurile utilizatorului


Proprietar

680 m-


L travîis


Intravilan■o/anuntun/imobiliar^e-vanzare/te^^^&an/anunt/teren-mtra

cu-ijGlitatiLsferoi€6t-<i€-vasa/4g6852ehgg^78iee040g36hg0bî r ‘ rV'Emnl--

publi ,ro

• cate y.dș’e's


=--''2-'5    A-,jr... i inith.re Ci «iz;» Tțrrnjr se >erZ3.
Teren intravilan cu utiîitati si proiect de casa■ 07<IȘ?8303î
âistribuK! artuntuEpe ooo


UtilHse oentrilc              AwCirail.Gii

Aite «mtainici                 aut,


Descriere Imobiliare

T«ren tmr»viJ»n cu imitai vas* (j poarta si probei de Airtsa:

FaOWM. jirf. Br»ov, Stf. Vis* Tepas, !k. 1

2218 mp

Se wide s portonat - — mviim 1000 mp 8 5 euno rrp

Vea d^aJr pa m»%i rom’■no ioTeren intravilan


Propriei


'Exi-yviiw.t . «ntravfc » ' Intravilan


f ip'uk-.iJ uliii


6 OOO m’


Vând teren Intravilan fn Fagaras situat Intre clădirea SETA si Casa de Copii.

Terenul este intravilan dispune de toate utîKtatîle . are deschidere 40 rn la strada Șoseaua

Combinatului, lungime aprox. 150 m.

Se compune din parcele ala tu rate fiecare cu 20 m deschidere (aprox. 3000 mp)

Se poate folosi pentru corist rticlii locuințe sau alte obiective, cum ar 6 service auto.

spălătorie, vulcanizare, parc auto , depozit -Accept variante imobiliare cu apartament iit Sibiu, Brașov sau Fagaras.

Se poate vinde si o parcela

Terenul are PUZ . CF cu mențiunea de teren intravilan.loate actele la zi.

In zona sunt deja case construite.Comyj2mhT^r               —      W ---- mb   ——---

hțțps://^^xTn/^T^a/vîna-terenTntravilan-62(W-mD-oras-fagarSudet-Hra~s"

IDaOxGz.htriflffbQclfoOSd                                               '


80 600 €


Q Trimite mesaj

L 0787669424Radu

IVktil K3JJU


AiXjiXi>,ik' ui irîatcri ‘Iu î


Vând teren intravilan 6200 mp oraș Fagaras județ Brașov


Fagaras. județ Brașov Adauejt La 20.b/, 2U utus 2 J19. Nuftrar aju < 1598092b 1


»fr frn( place Q I DJatraute


Proprietar            Z i .i                    Intravilan

Scpr ‘r’


6200mJ

Vane teren snt aviîan 6209 irp cir 13 Cur ■ •ictrel patraL

Tcrcric I este situat <n tocaLlatea r-agaras, pe lait^a cartierul l&n Creanga din gara.


Hi
CERTIFICAT DE URBANISM        ... ...

Nr. I2S din H.07.2019

în scopnl: expertiză valorică               - --—-

Ca unnare a cererii adresate de MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ prin primar, Gheorghe Sucaciu, cu sediul în județul Brașov, municipiul Brașov, cod poștal 505200, str. Republicii nr.3, comuna-, sat-, telefon/fax. -0268/211313, înregistrată Ia nr. 55594 din 10.07.2019,

pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în județul Brașov, municipiul Făgăraș, Cartier ~ Galați f.n., cod poștal 505200, identificat prin C.F. 104179/Făgăraș, nr. cad. 1171

în temeiul reglementărilor de Documentației de urbanism nr. 15660 /2009, faza actualizare PUG", aprobată cu Hotărârea Consiliului Local Făgăraș nr.8 din 2016,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de • construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,                                     _____________,

SE CERTIFICĂ:

I.REGIMUL JURIDIC: imobil situat în intravilanul localității, proprietate privată, persoană fizică B.l.I. B.1.2.DIJMĂRESCU SEBASTIAN ȘTEFAN, DIJMĂRESCU ADINA MARIA, ca bun ......-

comun, necăsătorită, întabulare, drept de proprietate, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuală 1/1, Act Alipire nr. 653 din 2008 emis de NP POPA MARIA CRISTINA( cumpărare ca bun comun, aer nr. 6104/2008, act nr. 10254/2007), încheiere 7484/04.07.2008

2.REGIMUL ECONOMIC: folosința actuală- arabil

Imobil situat în zona C de impozitare.

Imobil situat în UTR Llc - subzona locuințelor individuale și colective mici (cu maximum P+2 niveluri) situate în zone constituite (în țesut tradițional)

3.REGIMUL TEHNIC - Teren arabil în suprafață de 8.600,00 mp, conform CF.

Utilizări admise - Locuințe individuale, sau colective cu maximum P+2, în regim de construire . preponderent continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat) în conformitate cu caracteristicile străzii;

Utilizări interzise - Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - Funcțiuni comerciale și servicii profesionale care generează un trafic important de persoane și mărfuri,-M produc poluare; - Depozitare en-gros; - Ateliere de întreținere auto de mari dimensiuni (peste 3 autovehicule în acelașitimp); - Curățătorii chimice; - Depozitări de materiale refolosibile; - Platforme de I" precolectare a deșeurilor; - Stații de betoane; - Autobaze, stații de întreținere auto; - Spălătorii chimice: - • Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; - ActivitățfTăfe -utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • - Lucrări de terasament de natură să -afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente; - Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelete~~ vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice. - Anexe perfiruArbstetea ăifimateter fără a respecta prevederile OMS 119/20SȚȚ-                                              \ " '

 • - înălțimea maximă admisă a clădirilor - P+l+M (cca. 9.00 metri la cornișă)

 • - POT max. = 50% - CUT maz. = 1.3

Prezentul certificat de urbanism poate fi «uE®»? în . copul- declara, pentru: feiocEEîtte expertă vs.Arieă \ “''o-- —


Certificatul de urbanism nu?ține loc de autorizație de coHStruire/desftințsre și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții-de consPutre/de desSințare-sohcitantul se va adresa


autorității competente pentru protecția mediului’ AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV- str. Politehnicii nr.3

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva E1A) privind evJuarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, . modificată pnn Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2C03/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire Ia participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentni ca ' aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului ' de urbanism, anterior depunem documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente

în vederea satisfacerii cerințelor cu pnvire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește — mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficiat cu privire Ia realizarea investiției în

acord cu rezultatele consultării publice.

___în aceste condiții:______

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului In vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau a procedurii de evaluare adecvată . în urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului.

In situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării


impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu _______________________________________privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții_____________________________________

In situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul (___renunță la intenția de realizare a investiției, acest?, are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5,CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE va ft însoțită de următoarele documente : □ certificatul de urbanism □ dovada titlului asupra imobilului; teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte 7 funciară de informare la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată),

documentația tehnică- D.T., după caz

□ D.T.A.C.                      dD.T.A.D.                    □ D.T.O.E ...

avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

dl) avizele și acordurile privind utilitățile urbane și infrastructura:

Alte avize/acorduri:

 • □ alimentare cu apă              □ gaze naturale

 • □ canalizare                       □ telefonizare

 • □ alimentare cu en.electrică □ alimentare cu en.termică

d 2) avize și acorduri privind

□ securitatea la incendiu                 □ protecție civilă                               , _

d 3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale șj/șați^. afc s descentralizate ale acestora:

d 4) studii de specialitate                                                  !Z f <

e) punctul de vedere / actul administrativ al autorității competente pentru proteză mediului Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie) :

□ taxă A.C.                                 -     □ taxă timbru arhitectură

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luai de la data emiterii.


salubritate transport urban


□ sănătatea populațieiiciilor .


PRIMAR, GHEORGHE SUCACIUARHITECI-ȘEF, LILIAN'A-BOER


SECRETAR/SENERAL,, LA URA ELENA GIUNCA -</i iINTCCl’-tiT, MIOARA PITICAȘ


Achitat taxa de - lei, conform chitanței nr. - din—ț-—

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis sptcjtaniului direct / prin poștă Ia data

- « *• .

tUtu


__________B. Partea fL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

7484/04/07/2008

Act Alipire nr. 653 din 2008 emis de NP POPA MARIA CRISTINA (cumpărare, ca bun comun, act nr. 6104/2008. act nr, 10254/2007);

81

llntabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1                    x

Al

1) DIJMÂRESCU SEBASTIAN ȘTEFAN s

2) DIJMÂRESCU ADINA MARIA, ca bun comun.

OBSERVA7H: (provenita din conversia CF12475)

C. Partea III. SARCINI .

1 înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


_________________DETALII LINIARE IMOBiL________________

Geometri pentru eicest tn&sbă nu a fastg sil.

Date referitoare ia teren

Ut cn

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarta

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

8.600

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat ai ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de ari. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr, 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.


Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ra/verfficare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zf'e calendaristice de fa momentul generării documentului.

Data și ora generării, 10/07/2019, 13:53

Sucursala Fagaras

Birou Tehnic-Investitii

Către,

Municipiul Fagaras

Sediu: jud.Brasov, mun.Fagaras, str.Republicii, nr.3

I

I I

I


Ca urmare a cererii adresate de către Municipiul Fagaras, înregistrata Ia noi sub numărul 1449 din 01.08.2019, in calitate de operatori prin fumîzarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in Fagaras, va comunicam următoarele:

1. APA CANAL SIBIU exploatează Întreaga rețea publica de canalizare menajera si pluviala a UAT Fagaras conform contractului de delegare nr.9 din 15.05.2009 , inclusiv rețeaua de canalizare si statia de pompare din cartierul Galați, cu mențiunea ca rețeaua de canalizare si statia de pompare ntr ' au fost predate de către Municipiul Fagaras operatorului, astfel incat nu sunt prinse in contractul de . delegare nr.9 din 15.05.2009 sau in alt act adițional.

2. Statia de pompare din cartierul Galați s-a executat prin proiectul "Extinderea si modernizarea -sistemului de canalizare in teritoriul periurban al municipiului Fagaras" si funcționează la parametrii proiectati.

-3. Rețeaua de canalizare din cartierul Galați nu a fost predata operatorului si avand in vedere ca nu dispunem de planuri AS BUILT, iar in teren rețeaua de canalizare nu este pozata conform planurilor de situație puse la dispoziție operatorului, va rugam sa ne transmiteți un plan de încadrare, un plan -de situație si ridicarea topografica a terenului din CF12475 Fagaras pentru a putea identifica daca re acel teren exista rețea de canalizare.

In baza noastra de date nu figurează nici un abonat cu numele de Dijmarescu Sebastian Ștefan sau.--. Dijmarescu Adina Maria.


Sef Birou Tehnic-Investitii Brenesu-Radoiu Cristina..r.tați de mandatar BUCURECI OVIDIU-ANDREI, domiciliat în m.u.n. repre--- r

Făgăraș, str.Vasile Alecsandri, bl.5, „c.2, ap.11, jud. B_a."ov, c 7anJ

1770221082410,  *.n buia Procurii npecit-la autentificat? suL

nr 1468/15.07 - 2008 d> P4 "DRAGOMIR" Notari Publici .‘.c ac viti Dr-_ gcmir Nlcolae și Dragomir 0/idiu loan, cu sediul în mm. Sibiu, jud.S'b:u,

K._ •         p« proprie răspundere cunoscând cont sci.:tt i■: oecsl.- _ _nc.ru

?' ‘ddds\-afc'L^ nu r. incert?, conicrm dit. 292 cod pemi, urt cm . ’ c-:--------

h ’   ■'"5 \ »     • "  ' —J        ,                  ......

r ' lp cai itci ac ".cp-iuta :i asucra i>a jbi-tilui situa... ; ■ muu. g' '! Q :V                                                                       7' „ ‘      “---------

f r-^rsș, jud.Brașov, înscriu în. CE 12475 U?.T FAu" *■' , nr. ord. ’ -, cu i—''i' //                                ...        .     .....

L- r<^ta«.117i/ car-“           -* teren           _n _:-p-  uț..-. u-        t c,

- r J-- acord cu cons-rui_*»o Șțț&lal ou                Lî £«  ‘

r-U;. cescri-, rec;- c..-. in

wCj te pUa-ccjI-


schi» * ans/ata la prcc -r.tu. dcdar.-.țic.--------

,j x pi cionte ..-ecla.at_ic st r-_ o s-- rvi ci • ct prob, e.or c.-ii-'r.?. imore ■ ucarilor de mai .cs ‘-prs c> ic 1 _ar ioim nel cnupo. . •--

■,ctul s;-a tehnorudact-t »i autentific t 1 Biroul l-.j-..ruiai Public -'CP« b/JiA CuI.Tl.:?. ...?.n •.ran. Fagaras. str.l. p^c-i , :.c . bț-!, jrs.in trei '\z-=..;p.'.ate ast/izi, d.-,c    u^ . ntiriuaril, ii ’i

-l-țj---y.-1 ;-l cr<° s-?u elih-ret pârtilor. —------------------------------

fi ‘ - r t- -f. î dij?;viescu sebjisti.^x.t- stef-.-.Ș'


DIiP4Ă?3SCU ADZNA -kv.RIA prin mandat.-r 3'JCrTiFCI OîiriU-.JTD^'.Z ;

n,.    -—


HOTĂRÂREA NR.79

Din data de 27 octombrie 2008

Privind achiziționarea unei suprafețe de 150 mp teren pentru proiectul Extindere și Mode*-» ’ are (i„ (Analizare în Teritoriul Perturbau aî »n’i«icipîuiui FT «jZraș- rona Gal i;.:


Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință ordinara

Analizând referatul nr 20.205 al Biroului Strategii, Programe. Achiziții Publice prin cire r: propn,-i,voca!. ■ 1-1CL nr 21 din 29.07.2008 si achiziționarea unei suprafețe de 150 mp situat în zona periurbtiriă G.tfat, necesar amplasării stației de pompare în conformitate cu proiectul Extindere și Modernizare Sistem u_- Canaliei-, în Teritoriul Periurban al Municipiului Făgăraș-zona Galați

în temeiul revederilor art t6 alin 2 lit d și ale alin 5 iii a pet <4 din Lenea 215/2001 a adm ini /rației publici c» !iiod:fi...“i;le ș. completările ulterioare

în ’cmeiui ..4 45 alin 3 din legea nr 2)5/'>O-.i] a aJntini ’r; ți i completările ulterioare


HOTĂRA' TE:An 1 Se revoca Hotararea Consiliului Local nr 21 dm 29J''“.'100t pri* ind achi:îiî?«i:if. • un 4 J

300 mp pentru proiectul Extindere și Modernizare Sistem dv CAinliz..r. îil yffțritoriul Krjurțim ' municipiului Făgăraș- zona Galați                                                          \ \                  *

Ar. 2 Se aerobă cumpărarea de la numitii Dijmâres''u Sebastiun Ștefan si rația l)ipnak/s« ÂȘm^jVFanĂ dmiieiiiul in .'t>t.'’tcle Unite ale Americii reprezentati de mandatar Bucur. ci O. idiu . inutaț, ; 'rrara


. î'.ril


.5'.!. ""sile Aleccandri bl 5 se. 2 ap 11 jvd Brașov, supra/a'-* de 15fl mp teren din cel iiîJhtrc-cr'cel in.; cris '. 175 DAT Fagat”:. nr ord Ar] cu nr top 1171. situat în ; ma perimbană Galați, con/., nn planului de sittij:^. si-cv .r ampl'sării sfadei de p jmpar^ ^upriiiSa în proi ctul /.•.lind-ix si Mc'J rni:o..\. Ji.-rm de C.’ndli/,;ll-

. [ ?i ii)”’ ?n n.l municipiului Făgăraș-zonaGalați

Ari 3 I de cumpărare se va negocia cu proprietarul tu enului și nu \ a depăși suina (L In ^un>/;np.

Art 2 Cu ducer. i la îndeplinire a prezentei hotărâri se meredin e-' x,r- Brini'-rti! i.mniripiiilui Fâg>.iras pl|!( tii.ientul >uiidic și Direcția Economică


C9NTP.ASEMNE.-v \ Sucrc- irul 1'îuniciniului Fâs EML MOCComnariinicn; ’l Juridic

JU&EȚL’S.

C3NS3UUX. LGV/t AS.


J!VWICIP8L’L^<r r ..G/u<k£

HOTĂRÂREA NR.79

Din data de 27 octombrie 2008

Privind achiziționarea unei suprafețe de 150 mp teren pentru proiectul Extindere ș? hfoden * ■ are List Ozalizaro în Teritoriul Permrban ai inunicipiufui F.~ găraș- zona Gai iri

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință ordinară


Analizând referatul nr 20.205 al Biroului Strategii, Programe. Achiziții Publice prin cure ; prt>pl!r revoca.'. ’ X-1CL nr 21 din 29.07.2008 si achiziționarea unei suprafețe de 150 mp situat în zona periurbaniî (i.datj necesar amplasării stației de pompare în conformitate cu proiectul Extindere și Modernizare Sistem uz Mm aii/.a (e în Teritoriul Periurhan a! Municipiului Făgăraș-zona Galați

în temeiul ,, revederi lor art ^6 alin 2 lit d și ale alin. 5 ii; a pet 14 cin Lenea 215/2001 a auniini .nației publice '>■ mod.TGL -Ic șl completările ulterioare

în rer.rei'ii ,.r< 45 alin J din legea nr 2)5/',O:ij a adniini :r: ți i            ț, 5 cu modifre :ri| •

completările ulterioare

HGTĂEĂf TE:

An 1 Se revoca Hotararea Consiliului Local nr 21 d:n 29.V2001 prr ind achiGțr-wri* un i .mpr.ljp-.țeX 300 mp n rer. pentru proiectul Extindere și Modernizare Sistem du ("Ljnlizm-. îrj .^ritoriul Kriiirt'jti .'I.., municipiului Făgăraș- zona Galați                                                      \ \ va

Ar. 2 Se anrobă^cuinpărarea de la numitii Dijmares-'u Sebastiun Ștefan si soția Dijwi.ire/reu Adtu t.Mari/ Vl! d-miieiiiuî ii> M'tele Unite ale Aniericii reprezentati de mandatar Bucur.ci Gvidiu . mdrei ,O!iiiilHi>ii iii■ in '■ -nsra . s:>. '.'"sile Aleccandri bl 5 se. 2 ap II jv.d Brașov, suprafa* ’ de 15n mp_t?rcn din cel identtrxr cel inscri--i..    1 ' 175 DAT Fagrn i nr ord VI cu nr top 1171. situat în r ma perimriană Galați, corni, rin planului de sittimțe

si.cv.r ainpl'Vfii stariei de pompare ^uprinsă în proi olul /.‘Jind-re :ri Mc'4 miz-----ii-.-mi de C.-mali/.ni-

; rii I 2» iii”: ■’.n al municipiului Făgărăș-zona Galați

Ari 3     1 de cumpărare se va negocia cu proprietarul tc.enului și nu x a depăși suma du V uuro/mp.

Ari -I Cu ducere i la îndeplinire a prezentei houireri se îccredin ere ’ Frim- ru! ’.jmicipiului F;T'.irav pri;, iJin.xitinientul auidic și Direcția Economică                             _:K hulă, ire .re conu.nic.î lew-desarședință LreErerec'.ur. trec Direcția. x lOinică Ccmoarumcn; il Juridic

CGNTRASEMNE.-t/ \ Secre- nul Municipiului făg ,iOC. •?.'


SC PRO SIGN DESIGN SRL J43/rî^-i/aao5 cuit rio ivroe^o mttn, BuqutMff. apa. Onente), nr.ESîL *. XX wx?. > a» «ea


S^GCtflfATS


NUME


SEMNĂTURĂLIMITE;

C ZÎLimita teren care o generat I CZ LăLimita P.U.D.             j

FUNCȚIUNI;

I 1 Locuire (Rezidenta) , ' ’ Ac tivi t o ti


BQnsfiol®r:OvtciiLț Bucuroct

Adresa: cort Golatl, num. Fagaras, Jnd. Brașov


SCARA 1300 '"data-lUM.200a


Certe râMlal VAGET hculi.te P»iE v


rirp^Ț------ 1

1 " " Sr i        tsflE        ' SWNMWW

CERUTA

wHWexHenizA teu mta

BaneficfEr.Babsstian Dljmarescu

Adresa: cart. GateM, num. Fagaras, fud. Bra-rev


CL-