Hotărârea nr. 232/2019

HOTĂRÂREA NR.232 din data de 17 Septembrie 2019 - privind aprobarea necesarului de aparatura si echipamente medicale la Spitalul Municipal „Dr Aurel Tulbure” Fagaras si aprobarea cofinantarii din bugetul local al Municipiului Fagaras a cheltuielilor reprez

ROMAN IA         .sr.

JUDEȚUL BRAȘOV O sSi CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.232 din data de 17 Septembrie 2019

- privind aprobarea necesarului de aparatura si echipamente medicale la Spitalul Municipal „Dr Aurel Tulbure” Fagaras si aprobarea cofinantarii din bugetul local al Municipiului Fagaras a cheltuielilor reprezentând 10% din valoarea aparatelor pentru dotarea secției A.T.I., a sălii de operatii urologie si a unui colonoscop - endoscopie

Consiliul Local al Municipiului Fagaras, întrunit in ședința extraordinara,

Având in vedere Raportul compartimentului de specialitate nr. 63.423/13.09.2019, privind aprobarea necesarului de aparatura si echipamente medicale la Spitalul Municipal „Dr Aurel Tulbure” Fagaras si aprobarea cofinantarii din bugetul local al Municipiului Fagaras a cheltuielilor reprezentând 10% din valoarea aparatelor pentru dotarea secției A.T.I., a sălii de operatii urologie si a unui colonoscop - endoscopie si Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 63.423/1/13.09..2019 intocmit cu aceasta ocazie,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș,

Luând in considerare Adresa înregistrata sub nr. 63276/12.09.2019 a Spitalului Municipal „Dr Aurel Tulbure” Fagaras, prin care solicita aprobarea suportării a 10 % din valoarea achiziționării a valoarea aparatelor pentru dotarea secției A.T.I., a sălii de operatii urologie si a unui colonoscop -endoscopie si Hotararea Consiliului de Administrație nr. 66 din 10 Septembrie 2019,

Ținând cont de prevederile art.2, art.3, art. 18 din OUG 162/2008, art.198, alin.l, lit.b) din Legea 95/2006, republicata, privind reforma in domeniul sanatatii si ale art.19, alin. 2 si art. 26 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

In temeiul prevederilor art.129, alin.2,lit.b si d, art.139, alin.l, lit.a, art.197, art.198, alin. 1 si 2, art.243,alin.l, lit.b din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Ia act de necesarul de aparatura si echipamente medicale si aproba achiziționarea de către Spitalul Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Fagaras a aparatelor pentru dotarea secției A.T.I., a sălii de operatii urologie si a unui colonoscop - endoscopie si incheierea Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sanatatii a sumelor destinate acestei investitii.

Art.2. Se aproba alocarea de la bugetul local a sumei de 906.293,50 lei reprezentând cofinantarea in procent de 10 % din valoarea cheltuielilor. Suma va fi prinsa in bugetul local după virarea de către Ministerul Sanatatii a sumei de 8.156.641,50 lei, reprezentând cota de 90 % din valoarea aparatelor.

Art. 3. Alocarea sumei de 906.293.50 lei se realizează de la capitolul 66.02- Sanatate, titlul 51, art. 51.02 , alin. 51.02.28 - Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii, sumă ce va face obiectul unei rectificări bugetare ulterioare.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se incredinteaza Primarul Municipiului Fagaras, prin Direcția Buget - Finanțe.

PREȘEDINTE />EȘEÎT1NJÂ, ALEXANDRU^WRIN

HM •'

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LACRA ELENjVGIUNCA

/Z •/ 1 ZI

/v ''

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 15 voturi pentru,__abținere,împotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -15

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. Spitalul Municipal „Dr Aurel Tulbure” Fagaras

1 ex. Direcția Buget Finanțe

1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

1 ex. Afișare.

Cod: F-50