Hotărârea nr. 230/2019

HOTĂRÂREA Nr.230 din data de 26 august 2019 - privind propunerea de numire a reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraş

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA Nr.230 din data de 26 august 2019

- privind propunerea de numire a reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 59440/1/13.08.2019 și Raportul Compartimentului de Resort al Compartimentului Monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă nr. 59440/13.08.2019, prin care se propune numirea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Făgăraș,

Vâzănd avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile art 96 din Legea educației naționale nr.l/2011,actualizată,

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 4619 din 22.10.2014, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționre a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare ,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 1), alin. 7) lit.a., art. 139 alin 1), art. 196 alin. 1), lit. a, art 197, art. 198 alin 1 si 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data adoptării prezentei hotărâri, Consiliul Local al Municipiului Făgăraș este reprezentat în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ cu personalitate juridică din Municipiul Făgăraș de către următoarele persoane:

- Colegiul Național “Radu Negru”Făgăraș: -3 reprezentanți:

 • - d-na Băjenaru Elena

 • - dl.Țețiu Ciprian

 • - d-na Sin Geanina

- Colegiul Național „D-na Stanca “ Făgăraș: -3 reprezentanți:

 • - dl.Klein Johannes

 • - d-na Bărdaș Monica

 • - d-na Anghel Codrina

- Liceul Teologic Ortodox “Sf. Constantin Brâncoveanu” Făgăraș:-3 reprezentanți:

 • - dl.Precup Adrian

 • - d-na Al dea luliana

 • - d-na loniță Ileana

- Colegiul „Aurel Vijoli” Făgăraș: -3 reprezentanți:

 • - dl.Szasz Alexandru

 • - d-na Fofeldea Nicoleta

 • - d-na Dogaru Cerasela

- Liceul Tehnologic „ Dr. loan Șenchea” Făgăraș:- 3 reprezentanți:

 • - d-na Pandrea Marcela

 • - dl.Pandrea Dan

 • - dl.Boeriu Daniel

- Școala Gimnazială “Ovid Densușianu” Făgăraș: - 3 reprezentanți:

 • - dl.Mija Lucian

 • - dl.Mesaroș Claudiu

 • - dl.Paler Aurel

- Grădinița cu program prelungit “Voinicelul” Făgăraș:- ireprezentant:

- d-na Radu Andreea

- Grădinița cu program săptămânal “Pinochio” Făgăraș:-1 reprezentant:

- d-na Neubert Christiane

- Grădinița cu program prelungit “Albinuța” Făgăraș: -1 reprezentant:

- d-na Bobohalma Cristina

- Grădinița cu program prelungit “Prichindeii” Făgăraș:-1 reprezentant:

 • - d-na Paler Mariana

Clubul Elevilor Făgăraș: -1 reprezentant:

 • - dl.Giurițan Mihai

- Clubul Sportiv Făgăraș: -1 reprezentant:

- dl.Marocico Marius

Art. 2. Hotărârile anterioare privind reprezentarea în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ ale reprezentantilor Consiliului Local se revocă.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică în cel mai scurt timp conducătorilor unităților de învățământ.

Art. 4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiul Făgăraș, prin Compartiment monitorizare, coordonare unitati de învățământ și arhiva, prin fiecare reprezentant desemnat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA SUCIU ANDREEA-OANA


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LA URA ELENA GIUNC

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de /O voturi pentru ,__abținere, _2_ impotriva

Consilieri în funcție - / j'

Consilieri prezenți - yj"

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. Compartiment monitorizare, coordonare unitati de învățământ și arhiva

1 ex. Celor desemnati

1 ex. Unităților de învățământ preuniversitar de stat menționate

1 ex. Direcția Buget Finanțe

1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

1 ex. Afișare.

Cod: F-50