Hotărârea nr. 226/2019

HOTĂRÂREA nr. 226 din data de 26 august 2019 - privind aprobarea Transportul Public Local cu titlu gratuit, în perioada 16-22 SEPTEMBRIE 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr

din data de 26 august 2019 - privind aprobarea Transportul Public Local cu titlu gratuit, în perioada 16-22 SEPTEMBRIE 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul de aprobare si raportul de specialitate a Compartimentului Urbanism, Amenajarea teritoriului și Energetic nr. 54731 din 4.07.2019 prin care se propune promovarea și încurajarea anual a Transportului Public Local ( TPL), prin punerea la dispoziția cetățenilor a TPL cu titlu gratuit pe o perioada de o săptămână în cadrul campaniei de mobilitate, respectiv 16-22 septembrie 2019,

Având în vedere avizul al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de art. 19 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, reactualizată,

Văzând prevederile art. 129, alin (2) lit d) și alin (4) lit c), art. 197, alin (4), art. 198 alin (1) din Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit c) și art. 196 alin (1) lit a) din Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Transportul Public Local cu titlu gratuit, în perioada 16-22 septembrie 2019.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se incredinteaza Primarul Municipiului Fagaras, prin Serviciul de Transport Public Local si Direcția Buget-Finanțe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunoștința publica, respectiv, se comunica Primarului Municipiului Fagaras si celor nominalizati cu aducere la îndeplinire si se comunica Instituției Prefectului in vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.Hotararea s-a adoptat cu un nr.de.Zj/ voturi pentru , / abținere, ~ împotriva

Consilieri în funcție - /'

Consilieri prezenți -

Prezenta hotărâre se comunică:

îex. Dosarul de ședință

lex. Colecție

îex. Prefectură

lex. Primar

îex. Secretar

îex. Serviciul de Transport Public Local

îex. Direcția Buget-Finanțe

1 ex. Compartimentului Urbanism, Amenajarea teritoriului și Energetic îex. Afișare.

Cod: F-50