Hotărârea nr. 225/2019

HOTĂRÂREA NR.225 din data de 26 august 2019 - privind organizarea licitaţiei publice pentru atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă situate în Municipiul Făgăraş, strada Titu Perţia, strada Gării si strada Mihai Viteazul

ROMAN IA JUDEȚUL BRAȘOV O CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3; 505200,’ Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.225 din data de 26 august 2019

- privind organizarea licitației publice pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință situate în Municipiul Făgăraș, strada Titu Perția, strada Gării si strada Mihai Viteazul

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș, nr. 59223/1 din data de 12.08.2019 și Referatul de specialitate nr. 59223/12.08.2019, al Compartimentului Evidenta patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri) se propune organizarea licitației publice pentru atribuirea locurilor de parcare din Municipiul Făgăraș, strada Gării - locurile numerotate de la 1 la 178, aferente blocurilor 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, A și B, respectiv strada Titu Perția -locurile de parcare numerotate de la 1 la 133, aferente blocurilor 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7A si strada Mihai Viteazul - locurile numerotate de la 1 la 45 aferente -latura de est a Cetatii Fagaras suprafețe cuprinse în inventarul domeniului public, atestat prin HG 972/2002, la pozițiile: strada Gării - poziția 831, strada Titu Perția - poziția 1243 si strada Mihai Viteazul -poziția nr 93,

Vâzănd avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică,

Ținând cont de prevederile la H.C.L. 149 din data de 31.07.2017 - privind aprobarea Regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare din parcările de reședință amenajate în Municipiul Făgăraș, Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală precum și prevederile HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,

Ținând cont de prevederile art. 129, alin. 2, lit c), art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit a), art. 197, art 198 alin. 1 și 2 și art. 243 alin. 1 lit. a ) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă organizarea licitației publice pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință din Municipiul Făgăraș, strada Gării , strada Titu Perția si strada Mihai Viteazul după cum urmează:

Strada Gării

  • - blocurile 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, A și B -178 locuri, numerotate de la 1 la 178;

Strada Titu Perția

  • • blocurile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7A - 133 locuri, numerotate de la 1 la 133.

Strada Mihai Viteazul

  • - latura de est a Cetatii Fagaras - 45 locuri, numerotate de la 1 la 45

Art. II. Durata contractului de închiriere este de 3 ani, fără a afecta destinația de parcare.

Art. III. Tariful de bază în parcările de reședință este de 50 lei/an, cu posibilitatea aplicării fragmentate pe perioade mai mici.

Art. IV. Tarifele de bază pot fi actualizate anual prin H.C.L, totodată vor fi aprobate și scutiri sau reduceri de tarif parcare pentru diferite categorii de persoane.

Art. V. Pentru atribuirea locurilor de parcare prin licitație publică cu strigare, saltul de supralicitare se stabilește la valoarea de 10% din prețul de bază.

Art. VI. Se aprobă modelul contractului de închiriere a locului de parcare de reședință în suprafața de 12.50 mp., conform HCL nr. 149 din data de 31.07.2017, iar taxa folosință teren se calculează potrivit HCL nr. 97 din 26.04.2018 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, astfel:

Strada Mihai Viteazul — zona A: 0.7553, Strada Gării și strada Titu Perția -zona B: 0.5443 lei /niP>

Art. VII. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentului Evidenta Patrimoniu.


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENAGIUNCA


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de/j voturi pentru , ~ abținere, __ împotriva

Consilieri în funcție - /j?

Consilieri prezenți - . r'

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

i ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. Compartimentul Evidență Patrimoniu

i ex. Direcția Buget Finanțe

1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

i ex. Afișare.

Cod: F-50