Hotărârea nr. 222/2019

HOTĂRÂREA nr.222 din data de 26 august 2019 -privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite pentru tineri prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.222 din data de 26 august 2019

-privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru

tineri prin Agenția Naționala pentru Locuințe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 52583/1 din data de 18.06.2019 și referatul de specialitate nr. 52583/18.06.2019 al Compartimentului evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri ) - privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Naționala pentru Locuințe,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Reținând prevederile Legii nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ale H.G. nr. 962/2001 actualizată, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ale Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică,

Având în vedere Ordinul nr. 5396/ din 31 iulie 2018 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru patrat, pentru anul 2018, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri,

Ținând cont de adresa nr. 52472/14.06.2019 înaintată către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

Văzând prevederile art. 129, alin 2, lit. c, art 139, alin. 1, art. 196 alin 1 lit. a, art. 197, art. 198, alin 1 și 2 și art. 243, alin 1, lit. a din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 - privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de vânzare a locuințelor A.N.L. situate în municipiul Făgăraș, adaptat la legislația în vigoare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă - Contract -cadru de vânzare-cumprare cu plata integrală a prețului din surse proprii ale beneficiarului la data încheierii contractului sau cu plata integrală a prețului din surse proprii ale beneficiarului și /sau din credite contractante de către beneficiar de la instituții financiare-autorizate , inclusiv cu garanția statului, cu plata în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară , prevăzut în anexa nr. 3 - care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.3. Se aprobă - Contract de vânzare-jCumprare cu plata în rate lunale egale,

prevăzut în anexa nr. 4 - care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.4. Se aprobă - Promisiunea bilaterală(antecontract) de vânzare□ cumpărare prevăzut în anexa nr. 5 și Act adițional cadru la Promisiunea bilaterală(antecontract) de vânzare □ cumpărare prevăzut în anexa nr. 6 - care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.5. Se aprobă - modelul cadru de cerere de cumpărare prevăzut în anexa nr. 1 și documentele necesare care însoțesc cererea de cumpărare prevăzut în anexa nr. 2 - care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.6. Se împuternicește primarul Municipiului prin reprezentanul acestuia să semneze contractele de vânzare - cumpărare cu plata în integrală sau în rate.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Arhitehtul sef și Compartiment evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SUC1U ANDREEA-OANAde/f voturi pentru ,   abținere,   împotriva


Hotararea s-a adoptat cu un nr. Consilieri în funcție -Consilieri prezenți - > C

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. Compartimentul Evidență Patrimoniu

1 ex. Arhitehtul sef

1 ex. Direcția Buget Finanțe

1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • 1 ex. Afișare.

Cod: F-50— <*REGULAMENT DE VANZARE A LOCUINȚELOR ANL SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ


CAPITOLUL I: PREVEDERI GENE

ARE1. DISPOZIȚII GENERALE:

 • 1.1. Obiectul prezentului regulament îl constituie stabilirea cadrului general și a procedurii privind vânzarea locuințelor construite prin A-N.I------------

-----t^HFh-ezenLuluÎTegulament îi sunt aplicabile prevederile legale în domeniu, după cum urmeaza:

 • - Legea nr. 152/1998, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind inființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

 • - Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

 • - O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ;

 • - H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 77 din 26 ianuarie 2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor locale, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea-Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora;

 • - Ordinul nr. 2097 din 5 iulie 2019 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru patrat, pentru anul 2019, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 81/200,3 privind reevaluarea_și_amortizarea activelor"fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003, -cu- _ modificările și completările ulterioare,-- ~ ’

 • - Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si----amortizarea activelor fixe corporale aliate în patrimoniul instituțiilor publice;

 • - Ordonanța de Urgența nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului cu modificările și. completările, ulterioare;             ____

 • - H.G. nrt^2T39/2004 -pentru aprooaieă ‘catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.  a) Locuințe construite prin programul A.N.L. - locuințe pentru tineri destinate închirierii, realizate în condițiile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată și modificată, care fac obiectul proprietății private a statului și sunt administrate de autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ- teritoriale în care acestea sunt amplasate (art. 8 alin. 2 din Legea nr. 152/1998);


 • b) Solicitant — persoana fizică, titular al contractului de închiriere și/sau persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condițiile legii, după împlinirea a cel puțin un an de închiriere neîntreruptă;

 • c) Amortizare (A) Valoarea calculată în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2, lit. d din Legea nr. 152/1998 - privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 14 din Normele Metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei și. Finanțelor. Nr. 3471/2008- de la data punerii în funcțiune a locuinței, până la data vânzării acesteia, iar periodata de amortizare este calculată conform Anexei nr. 16 din H.G. nr. 962/2001;

 • d) Data punerii în funcțiune a locuințelor A N I - eate-data         Protocolului de

—Predare'Prîmire intre Consiliul Local al Municipiului Făgăraș și Agenția Națională pentru Locuințe;

 • e) Valoarea de înlocuire(Vi/MP) - valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condițiile legii, în cursul anului anterior de către A.N.L. cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuințelor puse în funcțiune în anul anterior și valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuințe.

în cazul în care, în cursul anului anterior, A.N.L. nu a încheiat cel puțin două contracte de antrepriză cu antreprenorii, pentru stabilirea valorii de înlocuire se utilizează ca an de calcul ultimul an în care s-au încheiat cel puțin două contracte de antrepriză. Valoarea de înlocuire pe metru pătrat, calculată în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2, lit. d din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare se stabilește anual, cel târziu până la data de 31 iulie a anului” următor, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, care urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și este valabilă până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următorului ordin (art. 19A2 alin 5 din Hotărârea nr. 962/2001);             -___ ______

 • f) Valoarea de vânzare a locuinței calculată în baza valorii de____

înIocuire(WLi)reprezinta valoarea’ de* înlocuire pe m2 (Vî/MP) multiplicată cu suprafața construită efectivă (SCE), inclusiv cotele indivize (Cl)^diminuată cu valoarea ” amortizării, calculată de la data punerii în funcțiune a locuinței până la data vânzării.

 • g) Preț final de vânzare al locuinței (PfVL)/Pretul contractului -Este compus din valoarea de vânzare a locuinței/valoarea actualizata de vânzare a locuinței, la care se adaugă comisionul de 1%, (art. 10, alin. 2, lit. d din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare),___                     ---

 • h) Valoarea actualizată de vânzare â locuinței

Valoarea de vânzare a locuinței se actualizeaza de către Municipiului Făgăraș ținând cont de:             7                          7. 7

- amortizarea'calculata de la data punerii in funcțiune a locu anterioare inchegerii contractului de vanzaye:î : _   - .

iutei pana la finele lunii


____               -                   Jțr-i l ti i •                   _ • *                              --


---r yS^.

TcZ^fHte din cuantumul cnmerreprezentaddTecțtperaFta investitei, e^irFat^^-~ funcție :de durata normată de fimcționare_a cdădirii^eținută-de mitoritățilkădmmistrațter "-publice locale pana la finele lunii anterioare încheierii contractului de vanzare și virată către Agenția Națională pentru Locuințe.


 • i) Valoarea de vânzare a locuinței calculată în baza valorii de inventar (WL2)-reprezintă valoarea de inventar a locuințelor, actualizată conform prevederilor legale în vigoare, mai puțin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii, reținută de Municipiul Făgăraș și virată către A.N.L.

 • j) Valoare de inventar (VINV) -valoarea locuințelor înregistrată în contabilitatea autorității publice locale, stabilită cu ocazia evaluării la inventariere, respectiv valoarea înscrisă în listele de inventariere.

 • k) Valoarea de vânzare a locuinței (WL)

In situația în care Valoarea de vânzare a locuinței calculată în baza valorii de înlocuire (WLi)este mai mică decât valoarea de inventar, se va utiliza valoarea de vânzare a locuințelor

calculată în baza valorii de inventar (WL2).

In situația în care Valoarea de vânzare a locuinței calculată în baza valorii de înlocuire (WLi)este mai mare decât valoarea de inventar, se va utiliza valoarea de vânzare a locuințelor' '

calculată în baza valorii de înlocuire (WL1).

 • 1) Coeficient de ponderare (q) - Valoarea de vânzare va fi ponderată cu un coeficient________

__determinat în -fu cție-de -ierarhizai ea localităților pe ranguri, în cazul municipiului

Făgăraș coeficientul de ponderare, valabil Ia data aprobării prezentului Regulament este 0,93 corespunzător rang II. 1 (municipii de importanță Interjudețeană, până la 50.000 locuitori).

 • m) Comision (C) - Comision de 1% din valoarea de vânzare a locuinței (WL), suma ce se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuinței (WL), în prețul de vânzare al acesteia (art. 10, alin. 2, lit. d din legea nr. 152/1998, republicata, cu modificările si completările ulterioare) și revine Municipiul Făgăraș, pentru acoperirea cheltuielilor de promovare, publicitate imobiliară, evidentă și vânzare.

n) Venit mediu net membru de familie - Venitul mediu net pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței , realizat în ultimile 12 luni, să nu depășească cu 100% salariul mediu net pe economie ( art. 10, alin. 2, lit g din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

CAPITOLUL II:

PROCEDURA DE VALORIFICARE A LOCUINȚELOR ANL

—- ART.3. VÂNZAREA LOCUINȚELOR ANL

3.1. Locuințele ANL_reprezintă locuințe pendT.i.Uineri,-destinate închiniei-m repartizate în condițiile art. 8 alin._(3) sau ale art. 23, după_caz, din Legea nr. 152/1998, republicată și "actualizată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

3.2. Locuințele ANL, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere și /sau către ■ persoanele în beneficial cărora s-a continuat închirierea, în condițiile legii, numai la


solicitarea acestora^—                                                        .

—3.3. (1) Vânzarea locuințelor A.N.L. se realizează numai la solicitarea persoanelor menționate la aiLȘ.2, și numai după expirarea a minimum i...an de închiriere ---neîntreruptă către același titular și /sau către persoana în beneficiul .cșreia s-a continuat 7 - 'închirierea în condițiile legii, fără ca vânzareă să’fie condiționată de vârsta solicitantului.

„nr .                   11  -


către beneficiar de la instituții financiare-autorizate , inclusiv cu garanția statului, cu plata în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară , conform modelului cadru prevăzut în anexa nr. 3 ]a prezentul Regulament, după caz.

 • (6) Vânzarea locuințelor va face obiectul unui Contract de vânzare-cumprare cu plata în rate lunale egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare, conform modelului cadru prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul Regulament, după caz.

 • 3.4. Locuințele pentru tineri, destinate închirierii, repartizate în condițiile art. 8, alin. (3), din Legea nr. 152/1998 se vând solicitanților care îndeplinesc la data exercitării opțiunii de cumpărare următoarele condiții obligatorii:       ......                -

 • ' titularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - pot beneficia o singură dată de __xiunpărarea uneidocuințc pentru tineri destinate închirierii;

' titularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - să nu dețină o altă locuință în proprietate, inclușii' casă de vacanță, cu excepția cotelor-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii, dacă acestea nu depășesc suprafața utilă de 37 m2, suprafață utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1QQ6, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

' titularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - să nu dețină la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată. La data încheierii contractului de vânzare se anulează orice procedură prealabilă pentru obținerea unui teren în condițiile prevăzute de Legea nr. 15/2003. republicată.

venitul mediu net pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței, realizat în ultimile 12 luni , să nu depășească cu 100% salariul mediu net pe economie;

să nu aibă debite la plata cheltuielilor cu titlu de chirie și întreținere.

 • 3.5. (1) Valoarea de.vânzare a locuinței se calculează de Municipiul Făgăraș în calitate de administrator și se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș și reprezintă -valoarea de înlocuire pe metru patrat,^multiplicată cu suprafața construită __efe.ciiv, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în “funcțiune a locuinței până la data vânzării acesteia.

(2) Valoarea de înlocuire pe metru pătrat astfel calculata se stabilește anual prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, care urmează_a fi publicat în __Monitorul Oficial al României, Partea I.      -—=—              ——

(3Ț Pentru acoperirea cheltuielilor de promovare, publicitate imobiliară, evidență și vânzare, unitățile prin—care se efectuează vânzarea, potrivit legii, beneficiază de un Ț-comision de 1% din valoarea de vânzare ca!culâ|â-â-leeuinței, comisiorrcare se include.

împreună cu valoarea de vânzare a locuinței, în pțeți^ final de vânzare al acesteia;

- 1                                  Li î'l                             - •


puțin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii până la finele lunii anterioare încheierii contractului de vanzare, reținută de Municipiul Făgăraș și virată către A.N.L.


 • (6) în cazul clădirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde în prețul locuințelor. Centralele termice rămân în administrarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș până la vânzarea a jumătate plus unu din numărul locuințelor pe care le deservesc.

  • 3.6. Valoarea de vânzare a locuinței calculată în baza valorii de înlocuire (WL1) se determină după următoarea formula:

VvLl= {[(SCE+Ci) X Vl/MP -A] X 1%} X 0,93 unde:

Vl/MP- Valoarea de înlocuire per metru pătrat

A - amortizarea;

Sce - suprafața construita efectiv;

__________Ci — cotele indivir^.---------------’

0,93 _ coeficient de ponderare pentru Municipiul Făgăraș

1% - comision Municipiul Făgăraș

 • 3.7. Prețul final al locuinței se poate achita:

 • a) integral, la data încheierii contractului de vânzare din surse proprii ale beneficiarului ;

 • b) integral din surse proprii ale beneficiarului și/sau din credite contractate de beneficiar de la instituții financiare autorizate, inclusiv cu garanția statului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, c) în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare.

 • 3.8. (1) în cazul vânzării locuințelor cu plata integrală în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară din surse proprii ale beneficiarului și/sau din credite contractate de beneficiar de la instituții financiare autorizate, inclusiv cu garanția statului, acestea vor face obiectul unei Promisiuni bilaterale(antecontract) de vânzare-OtrTnpărare, încheiat în formă autentică conform modelului cadru prevăzut în Anexa 5 la-prezentul Regulament.

~(2)în situația prevăzută la alin. 1 valoarea de vânzare se calculează în baza valorii de înlocuire stabilite prin ordinul-ministrului dezvoTta’rîrregionale și administrației publice în vigoare la data încheierii _antecontractului de vânzare. _

(3) Perfectarea contractului de vânzare-cumpărare va avea loc în termen de 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii termenului, prin Act adițional cadru prevăzut în Anexa 6 la prezentul Regulament, act adițional încheiat cu_acordul părților. în cazul în care perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în' condițiile menționate, -mt-se poate efectua întrucât promitentul-cumpărător nu poate obține un credit de la o unitate bancară, sau nu are posibilitatea financiară -de-- a - achita integral, promisiunea bllaterală(antecontractul)_de vânzare-cumpărare va fi desființată.          —---

ț                                                                         t- 1     '                       I

ri t; .

Litri.             __'                 —- -              ---


politică monetară stabilită de B.N.R.

(3)Rata dobânzii de referință este cea valabilă la data încheierii contractului de vânzare și rămâne neschimbată pe întreaga durată a contractului.

 • 3.10. (1) în cazul achiziționării locuinței A.N.L. cu plata în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, plata avansului de minimum 15%, precum și a comisionului de 1% se face la data încheierii contractului de vânzare în formă autentifică, iar ratele lunare egale se pot achita astfel:

 • a) în maximum 15 ani pentru cazul în care, Ia data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței depășește salariul mediu brut pe economie cu cel puțin 80%, dar nu mai mult de 100%;

 • b) în maximum 20 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței depășește salariul mediu brut pe economie cu cel puțin 50%, dar nu mai mult de 80%;

 • c) în maximum 25 de ani pentru cazul în care, Ia data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței nu depășește cu 50% salariul mediu brut pe economie.

 • (2) în cazul vânzării locuințelor cu plata în rate lunare egale, după stabilirea valorii de vânzare a locuinței, se adaugă cuantumul integral al dobângUr-valoarea finală " fiind, eșalonată în ratohmare egale pentru întreaga perioadă a contractului.

 • 3.11. (1) în cazul achiziționării locuințelor A.N.L. cu plata în rate, pentru neachitarea la termenul scadent a obligațiilor de plată, cumpărătorul datorează majorări de întârziere. Nivelul majorării de întârziere, este de 2% din cuantumul obligațiilor neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Pentru neachitarea a cel puțin 3 rate lunare consecutive vânzătorul va notifica de îndată cumpărătorul despre rezoluțiunea de plin drept a contractului fără nici o altă formalitate și fără intervenția instanței de judecată, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere arătând un termen maxim de plată, cumpărătorul fiind decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la Agenția Naționala pentru Locuințe. Din ziua următoare a termenului stabilit prin Notificare locuința ANL se exploatează în continuare în regim de închiriere. -

(2) Executarea obligației de plată a ratelor poate fi suspendată pentru o perioadă de maximum 3 luni. Suspendarea se dispune de către Municipiul Făgăraș, în condițiile în care titularul contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate lunare, depune o cerere motivată, cu 15 zile înainte de data stabilită pentru plata ratei curente, însoțită de acte -doveditoare privind diminuarea veniturilor. Durata contractului nu se prelungește cu perioada pentru care a intervenit suspendarea, -valoarea ratelor fiind recalculată corespunzător.                                     -        ___

---7 (3) Suspendarea executării- obligației de plată a ratelor lunare poate fi solicitată doar după -minimum 36 luni de la expirarea unei alte perioade de suspendare și de maximum 3 ori până la achitarea integrală a valorii de vânzare.

(4) După expirarea perioadei de suspendare a executării obligației de plată a ratelor lunare, în cazul neachitării primei rate, vânzătorul va notifica de-îndată cumpărătorul despre faptul -emAontractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nici o altă formalitate și fără intervenția instanței de judecată, titularul contractului fiind considerat-de-drept în întârziere și avjnd obligația de a predă locuința la data-netificată.            ------

—r----.                            i t


în veinluiitla Ageriși NFHor d’ă peîȚtrirl

_ 7_,;_ djj lri-ra7TrHn~uȘ^7WipărătOTttou^^¥âgf^ul integral ăTcontfă^uliiEiJ~terrneh _.-cfe 5 zile_lucrătoare-de la-data înscrierii-dreptului de proprietate în cărțeaUunciară) vânzătorul va notifica de îndată cumpărătorul despre rezoluțiunea de plin drept a contractului fără nici o altă formalitate și fără intervenția instanței de judecată, titularul

contractului fiind considerat de drept în întârziere și având obligația de a preda locuința la data notificată- vezi art.10 alin 8 din L 152/1998.


 • (6) Din ziua următoare a termenului stabilit prin Notificare locuința ANL se exploatează în continuare în regim de închiriere, în condițiile prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (7) Actul prin care se realizează rezoluțiunea de drept este Notificarea.

 • (8) Rezoluțiunea de plin drept, dovedită exclusiv prin procedura de comunicare prevăzută la punctul anterior, conduce Ia radierea de îndată a dreptului de proprietate al Cumpărătorului din Cartea Funciară asupra imobilului ce face obiectul vânzării și la radierea dreptului de folosință asupra cotei de teren aferentă acestuia, cu restabilirea situației anterioare în favoarea Statului Român și/sau a Municipiului Făgăraș.

 • (9) în cazul rezilierii contractului în condițiile prevăzute la alin. 4, titularul contractului de vânzare-cumpărare este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la A.N.L. și urmând regimul prevăzut la art. 10 alin. 3 din Legea 152/1998.

 • (10) în situația în care Municipiul Făgăraș dispune suspendarea executării obligației de plată a ratelor, aceasta are obligația de a informa Agenția Națională pentru Locuințe, anterior ratei lunare scadente, despre durata suspendării și numărul suspendărilor snlicitatA de către titularul eoni met ului dr» vânzărp <?ij plat?. în rate.

3-12. (O în cazul achiziționării locuințelor A.N.L. cu plata în rate, transferul de proprietate asupra locuinței se produce după achitatrea integrală a valorii de vânzare, cu îndeplinare formalităților de publicitate cerute de lege.

(2) Până la achitarea valorii de vânzare, locuințele rămân în administrarea Municipiului Făgăraș.

(3) în cazul achiziționării locuințelor A.N.L. cu plata în rate, cumpărătorul are posibilitatea achitării în avans, în totalitate sau parțial a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale.

 • 3.13. Modul de calcul al ratelor rămase, inclusiv al dobânzii este prevăzut în anexa nr. 2

din H.G. 962/2001, astfel:

 • (1) Mod constituire rate lunare egale: ulterior achitării avansului și a comisionului de 1%, ce revine autorităților administrației publice locale, conform prevederilor legale, suma rămasă de achitat se va plăti în rate lunare egale calculate după formula:

Rest.rămas de achitat x dobânda anuală / 12

R —-------2----------------------------

i~ (1 dobânda anuală / 12)A (-număr rate)

unde:      __ _                     .                          _ —. _.

R = rată lunară de plată;

Rest rămas de achitat = -valoarea rămasă de plată în urma achitării avansului de 15% (exemplu: 100.000,00 iei);

Dobânda anuală = valoarea anuală a dobânzii în procente, rămasă neschimbată pe toată perioada derulării contractului ^dobânda de referință a. Băncii Naționale a României la care se adaugă două puncte procentuale, această dobândă ..fiind aplicabilă la valoarea rămâsî'de’âcHitat, exemplu: 3,75%).                     .

 • -1^1. ?

NumăruLde.iate (luni totale de rambursare) (exemplu: 300fijnj)-

Exemohi^dj-e^ciil:                 ’ - - ■                     ~=-=-= _ .                - - _ .


 • (2) Mod constituire dobândă:

(Rest de achitat*dobânda anuală’-[(dobânda anuală+1) A(n+i))-(dobânda anuală+i)] d=                                 — ---- 112

(dobânda anuală + 1) * [(dobânda anuală +i)A(n) -1]

unde:

d = dobânda lunară de plată;

Rest rămas de achitat = valoarea rămasă de plată în urma achitării avansului de 15% (exemplu: 100.000,00 lei);

Dobânda anuală = valoarea anuală a dobânzii în procente, rămasă neschimbată pe toată perioada derulării contractului (exemplu: 3,75%);

n = perioada inițială de rambursare (luni totale de rambursare) (exemplu: 300 luni).

Exemplu de calcul:                 <■

(100.000,00 * 3,75% * [(3,75% + i)A(300+1) - (3.75%+iH-------------

d(i)_^—-  —J—--—          11 -      ---/ 12 = 312,50

(3,75% + 1) * [(3,75% + i)A(3Oo) -1]

unde:

d(i) = dobânda de plată în prima lună.

După determinarea ratei lunare, care va fi aceeași pe toată perioada de achitare a valorii locuinței, și a dobânzii de plată aferente primei luni de rambursare, se va calcula rata de plată efectivă din valoarea locuinței prin diferența dintre rata lunară egală și dobânda lunară.

Exemplu de calcul:

r(i) = rata efectivă la prima lună = rata lunară egală - dobânda lunară la prima lună r(i) = R - d(i) = 514,13 - 312,50 = 201,63 lei.

Ulterior determinării ratei efective din valoarea locuinței se va stabili restul de plată lunar, ca diferență între valoarea rămasă de achitat și rata efectivă, astfel:

Exemplu de calcul:

RA = rest de achitat lunar (diferența dintre valoarea rămasă de achitat și rata efectivă).

RA(1) = valoarea de achitat inițială - rata principală la prima lună = 100.000,00 - 201,63 = 99-798,37 lei

Acest rest de plată va influența dobânzile și ratele efective până la data finalizării plăților,-- ■ astfel: __ ~*

Dobânda:        _ _

(99-798^^75%-^[(3(75% + O A (300 + 1)) - (3,75% + 1)]

d(2) =-------------------------------------------------------------------/ 12 = 311,87

(3,75% + 1) * [(3,75% + i)a(30o) -1]

(99.5967^-3.75% * [(3,75% + 1) A (300 + 1)) - (3,75% + 1)1

d(3) =------------—----------------------------------------—y* 12 = 311,24

:+~5% *7) [(3-75% + i)A(3r)<4—1]                  -4-r- •             ----

Rata efectivă:          - -
 • (3) Mod achitare în avans în totalitate sau parțial: în cazul achitării în avans, în totalitate sau parțial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale, dobânda se poate recalcula prin:

 • a) menținerea ratei lunare Ia același nivel și reducerea perioadei; sau

 • b) reducerea ratei lunare și menținerea perioadei.

Astfel, dobânda se va aplica la suma rămasă de achitat ce reprezintă diferența dintre valoarea datorată la încheierea contractului și suma ratelor efective plătite până la momentul rambursării în avans și valoarea achitată anticipat, iar graficul se va reface conform opțiunilor dorite, astfel:

1. Rambursare parțială prin menținere rată și reducere perioadă

Exemplu de calcul: rambursare parțială la luna 120

Rest de achitat la rambursare anticipată = Valoare inițială de rambursat - Sr(j) - valoare achitată anticipat

Valoare inițială de rambursat = 100.000,00 lei

Er(j) = suma ratelor principale la luna în care se efectuează rambursarea anticipată (parțial) = 29.302,10 Iei

__Valoare achitată anticipat - iu.QU0,ou Iei

Rest de achitat la rambursare anticipată = 100.000,00 - 29.302,10 - 10.000,00 = 60.697,90 lei.

în acest caz, dacă beneficiarul va opta pentru menținerea ratei lunare și reducerea perioadei, se va păstra algoritmul de calcul inițial.

2. Rambursare parțială prin reducere rată și menținere perioadă

Exemplu de calcul: rambursare parțială la luna 120

Rest de achitat la rambursare anticipată = valoare inițială de rambursat - Zr(j) - valoare achitată anticipat

Valoare inițială de rambursat = 100.000,00 lei

Sr(j) = suma ratelor principale la luna în care se efectuează rambursarea anticipată (parțial) = 29.302,10 lei

Valoare achitată anticipat = 10.000,00 Iei -

Rest de achitat la rambursare anticipată = 100.000,00 - 29.302,10 - 10.000,00 = 60.697,90-lei.

în acest caz, rata lunară și dobânda lunară se vor recalcula în funcție de restul rămas de achitat și perioada rămasă până la finalizarea plăților, astfel:

1. Rata lunară: —'    ---- ■---

Rest rămas de achitat Ia rambursare anticipată x dobânda anuală/12

R =  ----------—------------------------------

1—(1-dobânda anuală / 12-)-a (-număr rate) -• —“

astfel, determinăm R ca fiind:

60.697,90 x 3,75% / 12

R =   ---------------2------------------- = 441,41 Iei


1 - (1 + 3.75% / 12)a(-i8o)    ____

-iM— - -     -4---

2. Dobânda lunară:-4 La ‘

astfel, determinăm dobânda lunară ca fiind:

(60.697,90 * 3,75% * ((3,75% + i)A(i8o+i)) - (3,75% + 1)

d(i2i) = ------------------------------------------------------------/12 = 189,67

(3,75% + 1) * [(3,75% + i)A(i8o) -1)]

(60.446,17 * 3,75% * ((3,75% + i)A(i8o+i)) - (3,75% + 1) d(122) = ----------------------------------------------------------/ 12 = 188,89

(3,75% + 1) * [(3,75% + i)A(i8o) -1)]

(4) în cazul achitării în avans, în totalitate sau parțial, a ratelor rămase, valoarea contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate va fi diminuată cu contravaloarea dobânzii calculate prin diferența dobânzii inițiale și a celei aplicate la noua valoare rămasă de achitat.

3.14. Plata prețului final de vânzare/ratelor lunare se poate efectua în baza facturii emisă de vânzător/ dispoziției de plată, până la data de 25 a lunii pentru luna în cu^c nrtfeh--'

^-îfrHunierdr la casieria Set viciului Venituri Bugetare din Făgăraș , str. Republicii nr.5 - prin virament bancar în contul vânzătorului nr. , deschis la Trezoreria Făgăraș.

CAPITOLUL III CLAUZE DE VÂNZARE:

ART. 4. DOBÂNDIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE SI A DREPULUI DE FOLOSINȚĂ

4.1. Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinței se dobândește și dreptul de proprietate asupra cotelor-părți de construcții și instalații, precum și asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, conform prevederilor legale în vigoare.

4.2.Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței A.N.L., titularul contractului dobândește și dreptul de folosință asupra cotei-părți (suprafeței) de teren aferente locuinței, pe durata existenței clădirii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

4.3. în cazul vânzării locuințelor ANL cu plata în numerar/prin virament bancar, transferul de proprietate asupra locuinței se produce după achitarea integrală a valorii de vânzare, cu îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege.                                     ___

---4.4. în cazul vanzărtrfeewmțelor ANL cu plata în rate, dreptul de proprietate asupra locuinței,

_ se transferă de la vânzător la cumpărător, după achitarea integrală a valorii de vânzare, cu îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege. .             —„------- —-

 • 74.5 ;Până’ la achitarea^vaterii-de "vânzare, locuințele rămân în administrarea autorităților administrației publice locale-ale unităților administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, până la data transferului de proprietate și schimbarea rolului fiscal pe numele acestora.

 • 4.6. Contractul de închiriere pentru folosința imobilului a cărui vânzare je solicită încetează -

-^de drept la data încheiecu-cpntractului de vânzaTFnumpărare, fără punere în "întârziere și fără nici o altă formalitate.

 • --4.7. Locuințele nu pot face, obiectul unor acte de dispoziție între vii pe o perioadă de 5 ani de la

 • —rdata dobândirii acesterp— Această interdicție se va consemna la înscrigref dreptului de Aproprietate în cartea funffagțlîn condițiile legii. - --- *   —

T i Ț :

_ -                         î~ i 4 1                    - — ■                      • —- -                  —


x? - .b’.Han-er^âepțicr-Iggumtete'-peMaeE

£7       _____7^52.             - r _. -r~                  __ _(_                ___ ___

favoarea instituțiilor de credit definite-Tconform OrdonanterzdmmrgorAâ - a"Guvernului nr.


mor-gaWtțmSeaie/jtfebi 1i are, constituit


11 Ll


QQ/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și


completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, care finanțează achiziția acestor locuințe, și/sau în favoarea statului român, în cazul creditelor acordate de


instituțiile de credit, cu garanția statului, conform prevederilor legale în vigoare. Instituțiile de credit sau, după caz, statul român, prin organele competente, vor putea valorifica locuințele și anterior expirării termenului de 5 ani, pe calea executării silite, în condițiile legii, în cazul neîndeplinirii obligațiilor din contractele de credit de către proprietarii locuințelor.

4.9. în cazul contractelor de vânzare cu plata în rate lunare egale, interdicția de înstrăinare a locuinței prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii, inclusiv excepția de aplicare a acesteia, prevăzute la pct. 4<7și 4.8 operează după achitarea integrală a valorii de vânzare și efectuarea transferului de proprietate asupra locuinței în favoarea beneficiarului.

 • 4.10 .Interdicția de înstrăinare prevăzută la pct. 4«7și 4.8 se radiază la cererea persoanelor interesate, după împlinirea termenului de 5 ani de la data dobândirii locuinței prin contractul de vânzare, în condițiile legii. Radierea dreptului de ipotecă constituit în aplicarea dispozițiilor pct- 4,8..nn atrage radierea interdicției de înstrăinare anterior împlinirii termenului de 5 ani.

 • 4.11. Dreptul de proprietate dobândit în baza contractelor de vânzare încheiate de beneficiar în condițiile legii și în conformitate cu prevederile pct.4.3, 4.4 se înscrie sau se notează, după caz. în cartea fnru ară pot vit dispozițiilor Legi im-287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

 • 4.12. De la data transferului dreptului de proprietate sarcinile și riscurile trec asupra Cumpărătorului cu obligația acestuia de a înregistra contractul la Primăria Municipiului Făgăraș în termen de 30 (treizeci) de zile începând de la data autentificării actului.

 • 4.13. Vânzătorul garantează Cumpărătorul împotriva evicțiunii și împotriva oricăror vicii ascunse,conform art. 1695 ȘÎ1707 din NCC și că dreptul de proprietate nu este grevat de sarcini, datorii sau procese.

CAPITOLUL IV DESTINAȚIA SUMELOR REZULTATE DIN VÂNZARE

ART.5. REPARTIZAREA SUMELOR REZULTATE DIN

VALORIFICAREA LOCUINȚELOR ANL

5.1 Sumele obținute din vânzarea locuințelor se înregistrează în contul deschis pe seama Consiliului Local al Municipiului Făgăraș la unitățile Trezoreriei Statulup^eonfarm structurii prevăzute în anexa 10 «Clasificația indicatorilor privind bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea-Clasificație-i-indicatorilor privind fîiîantelepublice, potrivit regimului de finanțare al instituțiilor publice. —

5.2. Sumele obținute din vânzarea locuințelor, inclusiv ratele lunare, după reținerea suinei reprezentând comisionul de 1%, se virează în termen de maxim 30 zile de. la încasare de către Municipiul Făgăraș în cotitul Agenției Naționale_pentru Locuințe deschis- 1-a Trezoreria StâTului~r~iar orice îni.ârziere~ătrage plata de penalități de 0.5%/zi întârziere din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia-sunt calculate. Operațiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului, i.n-țnvrrp întârzieic atpage plata de penalități. c3nfqrm prevederilor legalș în vigoare.               | 4 _

57^7 Sumele reprezentând-|dritiSi(5nui de 1°6 calculîtTâ valoarea de vânzare a locuințelor se încasează și se constituie veiîițjâbugetul local al Muncipiului Făgăraș. —.


 • 6.1. Contractele de vânzare, precum și orice alte acte încheiate cu încălcarea dispozițiilor art. 8 alin. (3) și ale art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicată și actualizată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, sunt lovite de nulitate absolută.

 • 6.2. Locuințele prevăzute la art. 19A2 alin. (1), pentru care nu sunt înregistrate cereri de cumpărare de către cei în drept sau cele care nu pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere datorită faptului că aceștia nu îndeplinesc cerințele prevăzute de art. 10 din Legea nr. 152/1008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele care nu fac obiectul unor contracte de închiriere se exploatează în continuare în regim de închiriere, în condițiile prevăzute de Legea nr. 152/1008. republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6.3. în cazul locuințelor pentru care contractul de vânzare a fost reziliat de drept, acestea se repartizează de către autoritățile administrației publice locale, cu respectarea prevederilor Legii 152/1998 -art. 8 alin. (3) sau ale art. 23, după caz.

 • 6.4. Cumpărătorul va achita toate obligațiile fiscale care decurg din transferul dreptului de proprietate, notarea dreptului de proprietate în cartea funciară, costurile notariale, ccosturile legate de înscrierea și radierea interdicției de înstrăinare, sarcinilor și ipotecilor în cartea funciară, precum și orice alte costuri legate de încheierea,' executarea, modificarea sau rezoluțiunea contractului inclusive taxele și onorariile percepute la autentificarea Promisiunilor bilarterale (antecontracte) de vânzare cumpărare .               _______

 • 6.5 r^siurile-Drivind radiera di cuiului de proprietate si a dreptului de folosință și restabilirea situației anterioare revin în totalitate Cumpărătorului.

 • 6.6. îmbunătățirile aduse locuinței de către cumpărător cu respectarea sau nerespectarea prevederilor legale, vor rămâne câștigate spațiului, fără vreo plată din partea administratorului sau vânzătorului locuinței si fără dreptul cumpărătorului de a putea invoca un drept de retenție în ceea ce privește locuința. Lucrările de amenajare la spațiul închiriat sunt considerate efectuate pe riscul si în interesul personal si exclusiv al cumpărătorului, fără a constitui o îmbogățire fără justă cauză a administratorului /vânzătorului locuinței, în condițiile art. 1346 Noul Cod Civil.

 • 6.7. Contractele cadru sus-menționate vor putea fi adaptate și modificate de către Municipiul Făgăraș raportat la particularitățile fiecărei vânzări, în condițiile prevederilor legale în vigoare.

ART. 7. Notificări

7.1.. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de vânzare-cumpărarea a locuinței A.N.L. se va transmite de către solicitanți/cumpărători sub formă de document scris.

7.2. Orice document scris va trebui înregistrat/transmis de solicitant /cumpărător la registratura Primăriei Municipiului Făgăraș, str.-Republicii, nr. 3. jud. 'Brașov—“Do va da comunicării o va reprezenta confirmarea de primire/returul, în cazul expedierii-prin poștă respectiv documentația ștampila’tă/datată în cazul depunerii la registratura instituției.       _____

ARTF8. Prezentul regulament șe completează cu prevederile legale in vigoare.-- -----

 • 8.1. - Fac parte integranta din prezentul regulament următoarele anexe:

Anexa nr. 1 - Modelul cadru de cerere de cumpărare

Anexa nr. 2 - documentele necesare care însoțesc cererea de cumpărare __

Anexa nr. 3 - Contract -cadru de vânzare-cumprarejzu plata integrală a pretrdutdm surse proprii ale beneficiarului la=dața4șcheierii_contractultTrsau cu plata integrală a prețului din surse proprii ale beneficiarului și /sau din credite contractante de către beneficiar de Ia instituții financiare-autorizate^ inclusiv cu garanția statului, cu plata în termen pe maxim 5 zile Lucratoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară    - ? rrz__

Anexa-nr.4 - Contract de ■ ârrrare-eumprare cu plata tirtrate lunale egale | ’ Anexa nr.5- Promisiunea bilațeijdă.(antecontract) de vâțnzare-cumparare         ——

Aneîdâ~nr. 6 - Act adițional cadru la Promisiunea bilaterală!antecontract) de vânzSîfefcumoăuu'-' i 1 4 . .                         • -                                “1 - 1

CERERE PENTRU CUMPĂRARE LOCUINȚĂ ANL

Subsemnatul (a)__

domiciliat în, str._____________________ , nr.

bl., ap., posesor (posesoare) al (a) C.I. seria           nr.

-------------------> CNP---în calitate de titular(ă) al contractului de închiriere / sau persoana în beneficiul careia s-a continuat închirierea -_2______• :              ; ce are ca obiect

locuința de la adresa sus-menționată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicată și actualizată privind înființarea Agenției Naționak-_^___j)entru-Locuințe, prin prczcmtrsolicîrcumpararea locuinței ANL de la adresa sus-mentionată. »

Prețul locuinței se va achita:

D Integral;

 • □ în rate lunare egale, pe o perioada de....................ani, cu un avans

de...............(minimum 15% dm valoarea de vanzare).

 • □ i. Cerere cumpărare a titularului contractului de închiriere și/ sau către persoana în beneficiul căreia s-a continua închirierea, în condițiile legii - art.io alin.i Legea nr. 152/1998

 • □ 2. Acte doveditoare privind veniturile medii nete realizate- din salarii, șomaj sau pensie, alocații (media veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterioare vânzării), pentru soț, soție, copii și. /sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia (se anexează, după caz, actul corespunzător categoriei de venit obținute): - art. 10, Ut. g din Legea nr. 152/1998

 • / Adeverință cu salariul mediu net pe ultimele 12 luni anterioare vânzării;

 • A Raport per salariat - extras REVISAL cu salariul mediu net pe ultimele 12 luni anterioare vânzării;

 • J Cupon șomaj sau adeverință AJOFM pe ultimele 12 luni anterioare vânzării;

 • J Cupon pensie pe ultimele 12 luni anterioare vânzării;

 • v' Adeverință eliberată de Direcția de Asistență Socială privind indeminzația de încadrare handicap (venit net) pe ultimele 12 luni anterioare vânzării

 • s Cupon de la AJPIS / extras de cont din care să rezulte drepturile bănești ale personelor cu handicap pe ultimele 12 luni anterioare vânzării;

O 4. Adeverință venit emisă de către Administrația Finanțelor Publice

 • □ 5. Adeverință eliberata de către Compartimentul evident patrimoniu din cadrul Primăriei Fagaras, din care rezulta chiria achitata la zi precum si sumele rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției reținute și virate către A. N-L .,

O 6. Adeverință eliberata de către Serviciul Venituri Bugetare din care sa rezulte achitarea taxei de salubritate la zi.

 • □_7. Adeverință eliberată de către furnizorii de utilitati publice din care să rezulte faptuJ-^ă-trttrtarnt^onEfăctuIuTde închiriere si/sau alti membrii aifamîtipi nu au datolii la. Energie termica, Energie electrica, Apa, Gaze naturale, după ______ctrK,-----"

 • □ 8. Carte de identitate a titularului și/sau soției, soțului și după caz a copiilor majori (inclusiv pentru copiii minori care dețin C.I.) - în copie;

 • □ 9. Certificate de naștere ale copiilor minori - în copie;

 • □ 10. Certificat de căsătorie (după caz), sentință de divorț ( după caz)- în copie;

 • □ 11. în cazul persoanelor aflate în întreținere se va prezenta sentința/decizia de încredințare - în copie;

 • □ 12. Declarație notarială a titularului contractului de închiriere și a membrilor familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia, din care să rezulte faptul că:

J nu deține/dețin o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță, cu excepția cotelor-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii, dacă acestea nu depășesc suprafața utilă de 37 mp, suprafață utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.io, alin. 2, Ut. c din Legea nr. 152/1998;

J ca nu dețin la data încheierii contractului de vânzare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată. La data încheierii contractului de vânzare se anulează orice procedură prealabilă pentru obținerea unui teren în condițiile prevăzute de Legea nr. 15/2003, republicată , art. 10, alin. 2, lit. cAi din Legea nr. 152/1998 .

J la data vânzării, venitul mediu net pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței, realizat in ultimele 12 luni sa nu depășească cu 100 % salariul mediu net pe economie, art. 10, lit. g din Legea nr. 152/1998

 • □ 13. Preaprobare financiară eliberată de instituția financiară autorizată, dacă prețul se plătește prin-eerttracțarea. — unui credit.                                    ■ -             _ _                   

Cererea de finanture-aprcbiitu dc instituția finaciara autorizata, inclusiv cu garanția statului- art.10. alin. 2. liTa din L7 "152/1998                 _              . _ _ ----- -                                                                _ __

 • □ 14. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personaL _ . _                  

vota:              ___—■—     - -      ”   ~=---

tCclârația se va reconfirma jprin semnarea acesteia în fața notarului public la data încheierii în formă autentică a mtpactului de vânzare-cumpărare a locuinței A.N.L.)

> Declarație pe propria răspundere a titularului contractului de închiriere și a - soțului/soție acestuia/acesteia. din care să zulte faptul că:                                                                                                       _

1 nu a/au beneficiat de cumpărarea unei locuințe pentru tineri destinate închirierii anterior datei declarației notariale, art. . lit. b din Legei52/199§^—

Tele menționate mai sus la punctele 2, 3, 5 si 6 nu pot avea o vechime mai mare de 30 de zile de la data încheierii înTformă ' ontică a contractului de vânzare-cumpărare a locuințerA.X.L— -                                           —ț

lupă analiza documentelor sus-menționate Primrriamc imului Făgăraș poate solieitrnmmpl-te.rea acestora cu alte | _

micuțe nece: ire. confornTprevederilor legale, urmând ca t!ti:[urul de contract să lie înștiințat în scris dacă este ■

ibil neeligibil pentru a|ff>.c.e<.ia la vânzarea cătr^rtre^ta-a^ricuinței.                                             Tî 1

.                             ti - 7: -                        r _.

“Anexa nr. 3 Ia Regulamentul de vânzare a locuințelor A.N.L.

CONTRACT CADRU DE VANZARE - CUMPĂRARE

Pentru locuințe ANL cu plata integrală în numerar sau virament bancar

Preambul

în temeiul Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, a HCL nr..../.....aprobarea Regulamentului si a

HCL nr.____/__________aprobarea vânzării a intervenit prezentul contract încheiat între:

 • i. Părțile contractante:

Statul Roman, în calitate de proprietar, prin MUNICIPIULJEĂGÂRAr -îii t’aliTăȚp-rfy" _—admini.strator^-eu-sediiTfîn Făgăraș, str. Republicii nr 3, jud. Brașov, tel. 0268/211313, fax 0268/213020, e-mail secretariat@primaria-fagaras.ro, CUI 4384419, nr.cont_________________

deschis la Trezoreria Făgăraș reprezentat legal prin__________________________cetățean român,

cu domiciliul în ______________________str.__________________ nr. _____ sc. ____et. ______, ap. ____,

județul_____________, având CNP_______________________________, identificat prin CI seria_____

nr._______________eliberata de SPCLEP__la data de___ - Primar, sau

prin împuternicit__________________cu domiciliul în___________________str.________________nr.

____ sc. _____ et. ______, ap. ____, județul___ având CNP_________________________________, identificat prin CI seria______nr.________________eliberata

de SPCLEP _______________ la data de__, cu procură specială de reprezentare

autentificată la notar, în calitate de Vânzător, pe de o parte

și                 _

___în calitate de titular cetățean român, născut/ă la data de __,în___, județul _________, identificat cu CI seria____nr.__. CNP___________cu domiciliuLJn Făgăraș' stE

 • --_______________ "BL______, sc._~_._., ap______, nr.______,jud. Brașov și soțul/soțfa-

_ __________.__- ■ cetățean roman; născut/ă Ia data de___

__județul              , idftrrfffifatVă - cu " Cr^—seria      nr.__,

 • CNP_"______cu domiciliul-în Făgăraș , str.__; Bl.___2L,

sc.______. ap_____,'nr.______jud. Brașov, căsătoriți în regimul comunității legale, în calitate de

Cumpărător/ Cumpărători, pe de altă parte.

 • 2.1. - In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând și genul feminin și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. -

 • 2.2. - Termenul “zi” ori “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

 • III. Obiectul contractului:

  • 3.1. - Obiectul prezentului Contract îl constituie transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului construit din fondurile ANL, proprietatea privată a Statului Român, situat în Municipiul Făgăraș, str. Cîmpului, bl.,ap._____jud. Brașov, înscris în CF nr.__

Făgăraș, având nr.topo/cadastral care reprezintă apartament cu______ cameră/

camere, baie, cămară, hol, cu suprafața construită efectivă mp inclusiv părțile comune

indivize care prin natura și destinația lor se află în coproprietate forțată, perpetuă și continuă a tuturor proprietarilor din bloc( construcții, instalații și dotări), în suprafață totală de_____mp.

din care suprafața construită efectiv de mp și cota de%, respectiv_____mp, din

părțile comune aferente, înscris în CF nr. Făgăraș, având nr.topo/cadastiaFz---

 • 3.2. - Vânzătorul vinde în plină proprietate susnumitului/ților cumpărător/i întreg imobilul descris la punctul 3.1.

 • 3.3. - Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului descris la punctul 3.1 titularul contractului dobândește pe durata existenței clădirii ( blocului) și dreptul de folosință asupra cotei-părți de teren aferente acestuia de mp din terenul în suprafață totală de

mp, identic cu cel înscris în CF colectiv nr.având nr.topo/cadastral__

Făgăraș, domeniul privat al Municipiului Făgăraș.

 • IV. Clauze de vânzare:

  • 4.1. - Imobilul apartament construit din fondurile ANL care face obiectul prezentului contract este folosit de cumpărător/i în baza contractului de închiriere nr.din data de

  • 4.2. - Contractul de închiriere nr.din data de________ pentru folosința imobilului descris

la punctul 3.1 încetează de drept la data încheierii prezentului contract de vânzare-cumpăraret----*—

fără punere în întârziere_și fără nici o altă formațită-te----             ---- ----

 • 4.3. - Imobilul descris la punctul 3.1 nu poate face obiectul unor acte de dispoziție între vii pe o-^"---

perioadă de s( cinci) ani de la data dobândtrn~3ces£HtfhĂceastă interdicțre^Fva consemna la ---

înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară.---

 • 4.4. - Radierea interdicției stabilită la punctul 4.3. se face la cererea persoanelor interesate după împlinirea termenului de 5 ani de la data dobândirii locuinței prin contractul de vânzare- -cumpărare.- art. iqa2 a.lift-19 teza II din HG ----——                -=---

 • 4.5. - Prin excepție, imobilul descris la punetul 3.1 „poate face obiectul-mne garanții reale | '■ -imobiliare constituie în favoarea—4-H-insjiiutie de credit), eare-fmanțeaza achiziția | acestuHucuințe și/sau în favoarea statului român în cazul creditelor acordate de instituțiile de credit cu garanția statului.

 • 4.6. - Radierea dreptului de ipotecă constituit în favoarea(instituție de credit) asupra imobilui identificat la punctul 3.1. înainte de împlinirea termenului de 5 ani, nu atrage și radierea interdicției de înstrăinare anterior împlinirii acestui termen. - art. 19 A2 alin 19 tezall din Hg

 • 4.7. - Instituțiile de credit sau, după caz, statul român, prin organele competente, vor putea valorifica locuințelor și anterior expirării termenului de 5 ani, pe calea executării silite, în condițiile legii, în cazul neîndeplinirii obligațiilor din contractele de credit de către proprietarii locuințelor.

 • 4.8. - Data dobândirii imobilului, respectiv data transferului de proprietate este data de azi, data autentificării actului.

 • V. Prețul contractului și condițiile de plată

£.î. ■ Prețul de vânzare al imobilului descris la punctul 3.1 este de lei. Prețui contractului este compus din: valoarea de vânzare a locuinței A.N.L. si comisionul de vânzare.

 • 5.2. - Preț11! contractului -locuinței A.NT '"-este—stabilit in conformitate cu prevederile Legii nf7i52/Î998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fiind obținut prin însumarea următoarelor valori: - Valoarea de vânzare a locuinței ANL stabilită prin ordin ............... lei,

reprezentând produsul dintre valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafața construită efectivă, inclusiv cotele indivize, în cuantum de...............lei, diminuată cu amortizarea

calculată de la data punerii în funcțiune a locuinței până la finele lunii anterioare autentificării prezentului contract în cuantum de ........... lei,Ia care se adaugă Comisionul vânzare (1% din

valoarea de vânzare):............lei, se cuvine autorității publice locale - în calitate de unitate care

efectuează vânzarea si acoperă cheltuielile de promovare, publicitate imobiliară, evidență si vânzare.

 • 5.2. a1- Prețul contractului locuinței A.N.L. este stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fiind egal cu valoarea de inventar a acestuia, actualizată conform prevederilor legale în vigoare, în cuantum de lei,

mai puțin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădiriif blocului) reținută de Municipiul Făgăraș și virată Ia ANL în cuantum de lei.

 • 5.3. - Valoare de vânzare stabilită Ia punctul 5.2-se ponderează cu coeficientul de 0,93 aferent Municipiului Făgăraș.                             ---- ■----- --

^.4.- Prețul contractului în suma de............ lei,-se achită Integral la data încheieri prezentului

contract de vânzare- cumpărare.

 • 5.4. Ai- Prețul contractului în suma de............ lei^se achită integral în termen de maxim 5 zile

lucrătoare de la data înscrierii, dreptului de proprietate hrcartea funciară art.i9A2 lit. b din HG 962/2001


5.6.- Prețul final de vânzare a imobilului descris la punctual 3.1, respectiv suma de______________

lei s-a achitat azi          data semnării prezentului contract. Dovada achitării prețului final de

vânzare o va constitui documentul de plată- chitanța nr. //OP nr. /__

vizat de instituția bancară însoțit de extrasul de cont.

5.7.- Plata prețului final de vânzare se poate efectua în baza facturii emisă de vânzător/ dispoziției de plată, astfel:

- în numerar la casieria Serviciului Venituri Bugetare din cadrul....

 • - prin virament bancar în contul vânzătorului nr. , deschis la Trezoreria Făgăraș.

 • 7.8. în cazifi în care plata prețului locuinței se face prin virament bancar, prezentul contract va fi înscris în cartea funciară, urmând ca asupra imobilului identificat la Art. 1, să se intabuleze dreptul de ipotecă legală pentru garantarea achitării prețului^—4n favoarea' __VÂNZĂTOIUUJUTI-eonform-art"1723 și art ?g86 Cod Civil, drept de ipotecă ce va fi radiat la data confirmării încasării integrale a prețului de vânzare în conturile VÂNZĂTORULUI.

 • VI. Predarea primirea imobilului:

  • 6.1. - Dreptul de proprietate cât și posesia imobilului descris la punctul 3.1. se transferă de la Vânzător la Cumpărător, azi, data autentificării prezentului contract.Predarea de fapt și de drept a locuinței se face pe bază de proces-verbal de predare- primire semnat de ambele părți, conform anexei nr.i la prezentul contract.

  • 6.2. - De la data transferului dreptului de proprietate sarcinile și riscurile trec asupra Cumpărătorului cu obligația acestuia de a înregistra prezentul act la Primăria Municipiului Făgăraș în termen de 30 (treizeci) de zile începând de astăzi, data autentificării actului.

 • VII. Garanții:

  • 7.1. - Vânzătorul garantează Cumpărătorul/i că dreptul astăzi transmis nu este grevat de sarcini datorii sau procese.                                  _

“7.2.- Vânzătorul garantează Cumpărătorul/i împotriva evicțiunii și împotriva oricăror ncii ascunse,conform art. 1695 și 1707 din NCC.                       _   _____

7/3.- Cumpărătorul a fost informat de către Vânzător asupra ’ prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările ulterioare și a luat cunoștiintă de conținutul Certficatului de performanță energetică a locuinței nr. _ din data de,

întocmit de și consimte la dobândirea imobilului mai-sus descris. ~—

TTzfT-” Vânzătorul consimte la înscrierea dreptului de proprieate în CF ia numele Compărătoxului/lor a imobilulurprezentat la punetur^T. și laȚînscrierea dreptului de folosință a tereiiuluLaferent pe toată durataĂhrexistentă a clădiriiț blocului).

| T                i ’ JL-                   -4- -

ll-t


 • 7.6. - Cheltuielile cu privire la încheierea prezentului contract de vânzare cumpărare , inclusiv cele pentru înscrierea prezentului contract în cartea funciară și a altor documente necesare perfectării contractului sunt suportate de Cumpărător.

 • 7.7. - La data încheierii prezentului contract Cumpărătărul nu înregistrază datorii fată de societățile furnizoare/prestatoare de servicii de utilitate publică, conform adeverințelor prezentate de fiecare dintre furnizori/prestatori.

 • VIII. Obigațiile părților:

  • 8.1 . Obligațiile cumpărătorului sunt următoarele:

 • a) să dea toate declarațiile, să întocmească și să depună toate documentele care sunt necesare pentru înregistrarea prezentului contract în Cartea Funciară

 • b) să înscrie în Cartea Funciară în favoarea Vânzătorului interdicția de înstrăinare prin acte între vii, asupra imobilului indentificat la punctul 3.1. pentru o perioadă de 5 ani de la data tranferului de proprietate,

 • c) să achite Ia termenul și în condițiile stipulate h niînntuL-ș^f-^t-5x5.6 "prețul infpgrg) cuiiiijctuiuir

 • d) de la data transferului de proprietate datorează impozitul pe proprietate si taxa de folosință asupra cotei de teren aferentă imobilului

 • e) de a înregistra prezentul act Ia Primăria Municipiului Făgăraș în termen de 30 (treizeci) de zile începând de astăzi, data autentificării actului.

 • f) înțelege să cumpere de la vânzător imobilul mai sus aratat, la prețul și în condițiile prevăzute în prezentul contract cu al cărui conținut se declară de acord

 • 8.2 Obligațiile vânzătorului sunt următoarele:

 • a) își dă acordul în baza contractului de vânzare cumpărare să se îndeplinească toate formalitățile legale privind înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară în favoarea Cumpărătorului a dreptului de proprietate asupra imobilului indentificat la punctul 3.1

 • b) își dă acordul în baza contractului de vânzare cumpărare să se noteze interdicția de înstrăinare prin acte între vii, pe o perioadă de 5 ani de la data tranferului de proprietate.

 • c) își dă acordul în baza contractului de vânzare cumpărare să se îndeplinească toate formalitățile legale privind înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară în favoarea Cumpărătorului a dreptului de folosință asupra coteLpărți de teren aferentă-hnobilului __-—indentificat la punctul 3.1 pe durata existenței clădirii. - _

 • IX. Răspunderea contractuală: - - -    —--’

  • 9.1. -- Pentru nefespeeiarea totală,parțială sau pentru “executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune-interese.

 • X. Rezoluțiunea contractului:                    ~                  '


  • 10.2. - Actul prin care se realizează rezoluțiunea de drept este Notificarea, înscris ce va fi comunicat Cumpărătorului de către Vânzător, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară.

  • 10.3. - Rezoluțiunea de plin drept, dovedită exclusiv prin procedura de comunicare prevăzută la punctul anterior, conduce la radierea de îndată a dreptului de proprietate al Cumpărătorului din Cartea Funciară asupra imobilului descris la punctual 3.1 și la radierea dreptului de folosință asupra cotei de teren aferentă acestuia, cu restabilirea situației anterioare în favoarea Statului Român și/sau a Municipiului Făgăraș.

  • 10.4. - Costurile privind radierea dreptului de proprietate și a dreptului de folosință și restabilirea situației anterioare revin în totalitate Cumpărătorului.

  • lO.g. -Pentru recuperarea sumelor rezultate ca urmare a procedurilor menționate la punctul anterior se va iniția acțiune în instanță/ procedura de executare silită pentru recuperarea creanțelor bugetare conform Codului de procedură fiscal.

  • 10 6.- în situația în careunlenune rezehtțrânea de drept .a prezentului contract Cumpărătorul este decăzut din dreptubde a solicita restituirea sumelor ocazionate până la acest moment.

  • 10.7. - îmbunătățirile aduse locuinței de către cumpărător vor rămâne câștigate spațiului, fără vreo plată din partea sau vânzătorului locuinței si fără dreptul cumpărătorului de a putea invoca un drept de retenție în ceea ce privește locuința. Lucrările de amenajare la spațiul închiriat sunt considerate efectuate pe riscul si în interesul personal si exclusiv al cumpărătorului, fără a constitui o îmbogățire fără justă cauză a vânzătorului locuinței, în condițiile art.1346 Noul Cod Civil.

  • 10.8. - Din ziua următoare a termenului stabilit prin Notificare imobilul- locuința ANL identificată la punctual 3.1. se exploatează în continuare în regim de închiriere, în condițiile prevăzute de Legea nr. 152/1008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.- ART.

  • 19 a4 alin 1 din HG. titularul are obligația de a preda locuința la data notificată- se pune problema dacă se continua închirierea cu ex Cumpărătorul sau se declară vacantă .- vezi art. 10, alin. 8 din L 152

 • XI. Forța majoră:    ----—        ---——---
  • 11.1. - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea' obligațiilor asumate prin prezentul contracLpe toată perioadaumcare-aceasta acționează^___'•----

  • 11.2. - îndeplinireajcontractului va fi suspendată în perioadaHe acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 11.3. - Partea care invoca forța majoră-trebuie să notifice ac-est lucru in scris celeilalte parti în termen -dE"48 de-ore-de la apariția acesteia, cu confirmarea organului competent de la locul producerii evenimentului ce constituie forța majora și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție

---11.-4^-—Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

 • XII. Litigii:
  • 12.1. - Litigiile de orice fel care decurg din executarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabila. In cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești competente.

 • XIII. Dipoziții finale:
  • 13.1. - Noi, părțile contractante împuternicim în mod expres B.N.P.________care a autentificat

prezentul contract să-l comunice Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov- Biroul de Carte Funciară Făgăraș în vederea înscrierii sale în Catrea Funciară.

 • 13.2. - Noi, părțile contractante declarăm că înainte de semnarea actului, am luat la cunoștință conținutul acestuia și am constatat că el corespunde voinței noastre.           . ...

13-3.Prezentul contract se completează cu prevederile legale în vigoare. Dacă vreuna dintre prevederile prezentului contract devine nulă, inaplicabilă sau ilegală, în totalitate sau în parte. restul prevederilor vor rămâne în Ugnar^-negr^.ibaîe, i'Hi.păfțilp «p~vor întâlni cât mai curând " posibil și vor conveni cu bună credință asupra acceptării clauzei legale cea mai apropiată scopului contractului și care are un efect economic egal.

 • 13.4. - Prezentul contract de vânzare cumpărare a fost tehnoredactat în limba română de în 6(șase) exemplare originale , din care un exemplar rămâne în arhiva biroului notarial, un exmplar original pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brasov-Biroul de Carte Funciară Făgăraș și 4 (patru)exemplare se eliberează părților.

  VÂNZĂTOR


CUMPĂRĂTOR

Proces Verbal de Predare -primire încheiat azi............................

Statul Roman, în calitate de proprietar, prin MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, în calitate de administrator, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, jud. Brașov, tel. 0268/211313, fax 0268/213020, reprezentat legal prin ____i__cetățean român, cu domiciliul în__str.___nr. ____sc. __et.___, ap. ____, județul_____________, având CNP___ ______, identificat prin CI sena_____nr._______________eliberata de SPCLEP_______________la data de___, - Primar, sau prin

împuternicit cu domiciliul în str._________________nr.____sc._____et.______,

ap. ____, județul_____________ având CNP________________________________, identificat prin CI seria _____nr.

_______________ eliberata de SPCLEP  la data de__, cu procură specială de reprezentare autentificată la notar, în calitate de Vânzător, pe de o parte

Și

___________________________________ în calitate de titular cetățean român, născut/ă Ia data de __,în ________________ județul _________, identificat cu CI seria______nr._______, CNP____cu domiciliul în Făgăraș, str.__________________, Bl._____, sc._____, ap_

nr.______,iud. Brașov și soțul/soția _____________cetățean român, născut/ă la data de

_____1_________.în ______, județul _________ identificat/ă cu CI seria______nr._______, CNP__cu domiciliul în Făgăraș , str.____________________, Bl.______, sc.______, ap

nr.jud. Brașov, căsătoriți în regimul comunității legale, în calitate de Cumpărător/ Cumpărători, pe de altă parte.                                                                                            ___

în baza contractului de vânzare cu plata în integral nr.____autentificat la BNP sub nr.___

procedat, vânzătorul la predarea locuinței ce face obiectul contractului mai sus menționat, situată la adresa din Făgăra,și cumpărătorul la primirea acestuia.

Prezentul proces verbal s-a întocmit în

exemplare originale,


VÂNZĂTOR,


CUMPĂRĂTOR,

nr............/.

Preambul

în temeiul Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, a HCL nr..../.....aprobarea Regulamentului și a

HCL nr./aprobarea vânzării a intervenit prezentul contract încheiat între:

 • I. Părțile contractante:

Statul Roman, în calitate de proprietar, prin MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, în calitate de administrator, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, jud. Brașov, tel. 0268/211313, fax 0268/213020, e-mail secretariat@primaria-fagaras.ro. CUI 4384419, nr.cont___,

deschis la Trezoreria Făgăraș reprezentat legal prin______________________cetățean român,

cu domiciliul în ;    • str. nr. sc. et. ______, ap.____,

județul_____________, având CNP_______________________________, identificat prin CI seria__

nr. -___________eliberata de SPCLEP              - la dataațle         L__.--Primar cqn

-----prmăniputeniicit- ----cu domiciliul în str.________________nr. _____ sc. _____ et. ______, ap. , județul ______________, având CNP_________________________________, identificat prin CI seria__nr. ____________

eliberata de SPCLEP  la data de , cu procură specială de reprezentare autentificată la notar, în calitate de Vânzător, pe de o parte

.în calitate de titular cetățean român, născut/ă la data de __,în , județul , identificat cu CI seria_____nr.           CNP__________________________ cu domiciliul în Făgăraș , str.

_______________________, Bl.______, sc.__ap______, nr.______,jud. Brașov și soțul/soția _________________________ cetățean român, născut/ă la data de ______________________jn _______________, județul _________, identificat/ă cu CI seria______nr.__ ?NP_____________________~ cu domiciliul în Făgăraș , str. ____________________ Bl._____,

sc.______, ap______, nr.jud. Brașov, căsătoriți în regimul comunității legale, în calitate de

 • - Cumpărător/ Cumpărători, pe de altă parte.

 • II. Interpretare:

  • 2.1. - în prezent-td-eentranD-cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca

-incluzând și genul feminin șT viceversa, acolo unde acest lucru este pemus-de-cnntexC.' "

 • 2.2. - Termenul “zâ^-err-zilerisau orice referire lăzile'reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit-.-__

 • III. Obiectul contractului:

  • 3.1. VÂNZ.ĂTORUL xâade loettința -A.N.L. - apartajWR-tul nr......proprietatea privată a Statului

"Român, situaț în Municipiul Făgăraș, str. Cîmpului, bl._____,ap._____jnd^Brașov2 înscris în CF

nr.__Făgăraș, având nr.topo/cadastrar-__________care rer^ezintă mpartanmm cu

_______ camera/ camere- baie, cămară, hol, cu-suprafața construită efectivă-* mp inclusiv părțile comune indivize care prin natura și destinația lor se află îrrȚÂprop-iietate forțată, ț^rpetuâ și conțin t4r*Tut proprietarilor din Bloc( construcții, inflații și. dotări ). în suprafață totală de ri mp,-din care sup 'afațc. utilă de mp și coTirde' -G 1% respectiv


 • 3.3 . Dreptul de folosință pe durata existenței clădirii, asupra cotei-părți de teren aferente locuinței, teren în suprafață de......mp, se dobândește odată cu dobândirea dreptului de

proprietate asupra locuinței.

 • 3.4 Vânzarea imobilului care face obiectul prezentului contract este reglementată prin Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a H.G.nr.251/2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G.nr. 962/2001 și a Regulamentului de vânzare a locuințelor A.N.L. aprobat prin H.C.L. nr............din.............

 • IV. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

  • 4.i PrețuI final de vânzare a locuinței A.N.L., descrisă la Art.1, este de................lei inclus.

«Prețul final de vânzare a locuinței A.N.L.,.este stabilit îh conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului aprobat prin nr.........../...............și este determinat de următoarele valori:

 • - Valoarea de vânzare a locuinței , în sumă de................lei reprezentând valoarea

de înlocuire/mp multiplicată cu suprafața construită efectiv, inclusiv cotele părți indivize, respectiv suma de..............lei, diminuată cu suma de...............lei, reprezentând amortizarea

calculată de la data punerii în funcțiune a locuinței, până la finele lunii anterioare încheierii prezentului contract;

 • - Valoarea de vânzare a locuinței, după aplicarea coeficientului de ponderare, respectiv suma de.............lei;

 • - Valoare Comision vânzător(i% din valoarea de vânzare a locuinței), respectiv suma de.............lei

sau

 • 4.2 . A1- Prețul contractului locuinței A.N.L. este stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fiind egal cu valoarea de inventar a acestuia, actualizată conform prevederilor legale în vigoare, în cuantum de _______lei, mai puțin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii( blocului) reținută de Municipiul Făgăraș și virată la ANL în cuantum-de^—1----lei.

~473.’PrețuI final de vahzare ădoculnței, respectiv suma de..............lei, se achită astfel;

 • a) Azi,..............data semnării prezentului contract, s-a achitat cu titlul zte^âvans—preț de

vânzare al locuințer,"suma’de-....:;?.... 1 ei(niihimum 15% din valoarea de vânzare) ~îrf numerar la --casieria Municipiului --Făgăraș/prin -virament bancar în " contul vânzătorului, Municipiul             Făgăraș, nr.—--------------------

,deschis la Trezoreria Făgăraș, CIF 4384419.

b)Azi,..............data sempării„pre_zentului contract, s-a4tehitat cu titlul de comision^ suma de

....Ă.....lei, în numerar la casieria Primăriei Municipiului Făgăraș /prin virament bancar în

contul vânzătorului, Municipiul JEăgăraș. nr.-----------—.deschis la Trezoreria. Făgăraș. CIF

4384419-          -ț—               -Ț —

c)Sfjklul rămas, din pi^d-eonâ^etului. in sumă de'^T.I..............lei, plus dobânda in sumă

de ...............lei stabilită conform pet.4.4 dm. prezentul contract. r?sixvtiv£sunm-4i’âlă d-3

Ii-»-           -

 • 4.5. Ratele lunare se vor achita până la data de 25 a lunii pentru luna în curs.

 • 4.6 Ratele se vor achita la scadență, după cum urmează : prin ordin de plată în numerar la Serviciul Venituri Bugetare Făgăraș str. Republicii, nr. 5 /prin virament bancar în contul vânzătorului, Municipiul Făgăraș, nr. -------------------.deschis la Trezoreria Făgăraș, CIF

4384419-

 • 4.7N icio plată efectuată prin ordin de plată nu va fi considerată primită, decât în momentul ajungerii ei în contul bancar al vânzătorului. Dacă scadența plății coincide cu o zi de sâmbătă sau duminică sau cu o sărbătoare legală în România, CUMPĂRĂTORUL, va lua toate măsurile necesare pentru ca plata să fie recepționată, în ziua care precede respectiva sâmbătă, duminică sau zi de sărbătoare.

 • 4.8. în cazul în care CUMPĂRĂTORUL înregistrează întârzieri la plata ratelor, imputația plății oe va tace mai întâi asupra tuturor majorărilor de întârziere, în ordinea vechimii lor și apoi asupra ratelor restante, în ordinea vechimii acestora.

 • 4.9. Dovada achitării avansului și a comisionului prevăzute la pct 4-31it.a) și b) o vor constitui___

documentele de pIață__z^-OJL=urile -vizate dembancă^ însoțite de extrasul de cont al

_ --- uunpărătonrfrrr

 • V. Transferul dreptului de proprietate /Riscuri

  • 5.1. Dreptul de proprietate cât și posesia asupra imobilului mai sus menționat, se transferă de Ia VÂNZĂTOR la CUMPĂRĂTOR, după achitarea integrală a prețului contractului, cu îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege.

  • 5.2. Locuințele rămân în administrarea autorităților administrației publice locale, ale unităților administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, până la data achitării valorii de vânzare, până la data transferului de proprietate și schimbarea rolului fiscal pe numele CUMPĂRĂTORULUI.

  • 5.3. Cota parte de teren aferentă locuinței, rămâne în proprietatea privată a Municipiului Făgăraș, iar la data transferului dreptului de proprietate asupra locuinței se va transmite și dreptul de folosință pe durata existenței clădirii ( blocului) asupra cotei-părți de teren aferente acestuia de mp din terenul în suprafață totală de mp, identic cu cel înscris în CF

colectiv nr.____________având nr.topo/cadastral___________Făgăraș.

 • 5.4. CUMPĂRĂTORUL a luat la cunoștință despre starea locuinței A.N.L. care face obiectul prezentului contract, aceasta corespunzând necesităților_și. exigențelor CUM-PĂRĂTORULIIi Predarea”folosinței de fapt adocuîhtei se face pe bază de proces-verbal de predare-.primire semnat de ambele părți, conform anexei nr.1 la prezentul contract, riscul șr'SaTcinile bunului fiind transferat CUMPĂRĂTORULUI_la data semnării .prezentului - contract., conform^r^j 755 din NCOr—        ____-

 • 5.5. La-data încheierii prezentului contract Cumpărătăorul nu înregistrază-datorii față de societățile furnizoare/prestatoare de servicii de utilitate publică, conform adeverințelor prezentate de fiecare dintre furnizori/prestatori. 1

înscrierea dreptului de-prop pietate în car.teajfumd-m-ăT--~         -----

0T4- Râdierealntei’a-^4iei-&tal>Hită krpimctul 6.3. seTace la cererea persoanelor interesate după împlinirea termenului de 5 ani de la data dobândirii locuinței prin contractul de vânzare-cumpărare.- art. 19 A2 alin 19 teza II din HG

 • 6.5- Prin excepție, imobilul descris la punctul 3.1 poate face obiectul une garanții reale imobiliare constituie în favoarea _________________ ( instituție de credit) , care finanțează

achiziția acestei locuințe și /sau în favoarea statului român în cazul creditelor acordate de instituțiile de credit cu garanția statului.

 • 6.6. - Radierea dreptului de ipotecă constituit în favoarea__________(garanția statului) asupra

imobilui identificat la punctul 3.1. înainte de împlinirea termenului de 5 ani, nu atrage și radierea interdicției de înstrăinare anterior împlinirii acestui termen. - art. 19 A 2 alin 19 tezall din Hg.

 • 6.7. Cumpărătorul nu poate cesiona dreptul său de folosință asupra imobilului unei alte pesoane, fiind ținut să respecte destinația dată imobilului.

 • 6.8. Până la achitarea integrală a prețului contractului, se interzice cumpărătorului închirierea imobilului ce formează obiectul contractului, potrivit dispozițiilor art.1273 Cod Civil

 • VII . Garanții:

  • 7.1. - Vânzătorul garantează Cumpărătorul/i că imobilul descris la pct.3.1. nu este grevat de sarcini, datorii sau procese.

  • 7.2. - Vânzătorul garantează Cumpărătorul/i împotriva evicțiunii și împotriva oricăror_iaai— ascunse,conform art. 1695 1707 din NCCL-----—----—   .          ---------

----^37^="Cumpârâtorul este obligat să îTdespăgubească pe vânzător pentru orice prejudiciu cauzat prin folosirea necorespunzătoare a imobilului.

 • 7.4. - Cumpărătorul a fost informat de către Vânzător asupra prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările ulterioare și a luat cunoștiință de conținutul Certficatului de performanță energetică a locuinței nr._____din data de_______,

întocmit de________și consimte Ia dobândirea imobilului mai sus descris.

 • VIII .Drepturile și obligațiile părților

  • 8.1. Drepturile și obligațiile CUMPĂRĂTORULUI:

   • 8.1.1 CUMPĂRĂTORUL declară că la data încheierii și autentificării contractului, îndeplinește toate dispozițiile legale în vigoare, inclusiv condițiile stipulate la art.10, alin. 1, alin.2, lit.b, c și g din Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se obligă să întocmescă și să depună toate documentele care sunt necesare pentru înregistrarea prezentului contract în evidențele de carte funciară. Declară că a îndeplinit obligația de verificare a stării în care se află bunul imobil, a luat cunoștință de situația juridică a acestuia din extrasul de carte funciară nr.............eliberat de B.C.PJLEăgăraș și înțelege să-cumpere de la

VÂNZĂTOR imobilul mai sus-jffătaUla_prețul și în condițiile prevăzute în prezentul contract cu al cărui conținut se declară de acord. -                       ’                    ~        ■

 • 8.1.2. CUMPĂRĂTORUL se obligă, la/dăta semnării contractuUrp-în condițiile legiir--să-înș_c£ie7 prezentutcontract în Ca’rtea Puetarăi-pe-chelfuială proprie, în condițiile art. 902, alim-2, pct._ 9 din Noul Cod "Civil.             ---

 • 8.1.3. CUMPĂRĂTORUL se obligă,"în condițiile legii, să înscrie, în cartea funciară, pe cheltuială proprie, interdicția de înstrăinare prin acte între vii, asupra imobilului identificat la pct.3.1 pentru o perioada de 5 ani de ladata transferului dreptului de proprietate, -irspcctiy do -la data întabulării definitive a imolnlulumm condițiile dispozițiilor legale.

 • 8.1.4. în termen de 30 zile de la data achitării Jntegrale a prețului Jocuinței, CUMPĂRĂTORUL se obligă să-îudepli.nească formalitățile de: întabulare definitivăj|_lcieuinței în Cartea Ftmctară, precum și să țnsc ~ie locuința pe roiul său fiscal.                  * _

 • 8.i.5. Deasejiienea, în. termen d| 30 zile de la data achitării" integrale prejiîuT^ocuiftier-nvPĂRĂTORUL se obligă să riofeze-ra"Cartea F unciară data de ia cm .• curg? interdict‘a de

rt                                           -1.


îndată cumpărătorul despre rezoluțiunea de plin drept a contractului fără nici o altă formalitate și fără intervenția instanței de judecată, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere arătând un termen maxim de plată, cumpărătorul fiind decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la Agenția Naționala pentru Locuințe. Din ziua următoare a termenului stabilit prin Notificare locuința ANL se exploatează în continuare în regim de închiriere.

8.1.9. Executarea obligației de plată a ratelor poate fi suspendată pentru o perioadă de maximum 3 luni. Suspendarea se dispune de către Municipiul Făgăraș, în condițiile în care titularul contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate lunare, depune o cerere motivată, cu 15 zile înainte de data stabilită pentru plata ratei curente, însoțită de acte doveditoare privind diminuarea veniturilor.Durata.. contractului nu se prelungește cu perioada pentru care a intervenit suspendarea; valoarea ratelor fiind recalculată corespunzător.

8.1.10. Suspendarea executării obligației de plată a ratelor lunare poate fi solicitată doar după __

minimum 36 luni de la expirarea unei alte perioade de_suspendare și de maxirnUBug orf până la -achitarea integrală^, valorii de-vaBzafe---

8.1.11. După expirarea perioadei de suspendare a executării obligației de plată a ratelor lunare, în cazul neachitării primei rate, vânzătorul va notifica de îndată cumpărătorul despre faptul că contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nici o altă formalitate și fără intervenția instanței de judecată, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere și având obligația de a preda locuința la data notificată. în acest caz cumpărătorul este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la Agenția Naționala pentru Locuințe.

8.i.i2. Cumpărătorul are posibilitatea achitării în avans, în totalitate sau parțial a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale.

8.1.13. CUMPĂRĂTORUL va achita toate obligațiile fiscale care decurg din transferul dreptului de proprietate, notarea dreptului de proprietate în cartea funciară, costurile notariale, costurile legate de înscrierea și radierea interdicției de înstrăinare, sarcinilor și ipotecilor în cartea funciară, precum și orice alte costuri legate de încheierea, executarea, modificarea 'sau rezoluțiunea contractului inclusiv costurile privind radierea dreptului de folosință asupra imobilului și restabilirea situației anterioare.

8.1.14. Până la data transferului dreptului de proprietate, CUMPĂRĂTORUL va executa toate lucrările de întreținere a locuinței, lucrări de amenajări. îmbunătățiri, reparații pentru 6—mar -bună folosință-a-locuinței ceTacFbbrertrrf contractului, pe cheltuiala sa, în condițiile legii, îmbunătățirile aduse locuinței de-c-ătre cumpărător vor rămâne câștigate spațiului, fără vreo plată din partea sau vânzătorului/administrațorului locuinței si fără dreptul cumpărăforuTuixfer— a putea invoca-un drept de reteriție înTeeă-ce privește locuința. Lucrările de amenajare la --spațiul închiriat-sunt considerate efectuate- pe riscul si în interesul personal si exclusiv al cumpărătorului, fără a constitui o îmbogățire fără justă cauză a administratorului /vânzătorului locuinței, în condițiile art.1346 Noul Cod Civil.

8.1.15. De data transferului de proprietate CUMPĂRĂTORUL datorează impozitul-pe-proprietate stfaxa de folosință asifprăcoteR? teren aferentă imobilului

8.1.16. CUMPĂRĂTORUL declară ca este demcord să facă parte șisă se înscrie in asovfcția de4— proprietari cejinnează a se constftxir pentru- blocul de locuințe dm care face parte imobilul t cumpărat. ,                     ■ | - - ț          _          —i--

8.1 ;t~. Cesiunea-drepturilor și obligațiilor ce decurg dm nrezeniul contract este intfeiĂ’jr. î » ti’-     7 ' .                       _ i -                          - -           _

:fgihs


iyj UlTi JTtT


ta.


iitrarraiTîT


rățorului *


Sh1.1A ÂȘna aa-;:um ---^rr^x, r 4     „  _ ___ ,  „      . _ ._ r 5S=_

^mchinerua i mobilului-x^f or meăză "obiectul contractului, ^oțnviFBișporf^Uef aat-xa^ditr -Nonl Cod"CiviL— ----~


8.2. Drepturile și obligațiile VÂNZĂTORULUI:

8.2.1 VÂNZĂTORUL garantează CUMPĂRĂTORUL contra evicțiunii , conform Art. 1695 din Cod Civil, referitor la dreptul de proprietate transferat, imobilul un este grevat de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane și un face obiectul nici unui litigiu.

8.2.2 VÂNZĂTORUL își dă acordul ca, după achitarea integrală a prețului, în baza contractului de vânzare-cumpărare, să se îndeplinească toate formalitățile legale și necesare privind înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, în favoarea CUMPĂRĂTORULUI, a dreptului de proprietate asupra imobilului ce se constituie obiectul contractului, precum și să se noteze interdicția de înstrăinare prin acte între vii, pe o perioada de 5 ani de Ia data transferului dreptului de proprietate.

8.2.3. Pentru locuința ce face obiectul prezentului contract, s-a întocmit certificatul de performanță energetică a locuinței din data de.......... certificat întocmit de auditorul

energetic.............conform căruia locuința este clasificată în clasa energetică..........și a fost pus,

în original, la dispoziția CUMPĂRĂTORULUI, astăzi, data autentificării contractului.

 • iX. Rezilierea contractului CONTRACTULUI

  • 9.1. Prezentul contract se rezolutioneaza de plin drept, cumpărătorul fiind de -drept-în---

_____întârziere si fără a mai fi necesara n-atta-Rnmmlitate prealabtiăfTara intervenția instanței judecătorești" fără posibilitatea acordării unui termen de grație, în situația în care cumpărătorul nu achită obligațiile de plată în termenele prevăzute la cap. IV din prezentul contract.

 • 9.2 Pentru neachitarea a cel puțin 3 rate lunare consecutive vânzătorul va notifica de îndată cumpărătorul despre rezoluțiunea de plin drept a contractului fără nici o altă formalitate și fără intervenția instanței de judecată, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere arătând un termen maxim de plată, cumpărătorul fiind decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la Agenția Naționala pentru Locuințe. Din ziua următoare a termenului stabilit prin Notificare locuința ANL se exploatează în continuare în regim de închiriere.

 • 9.3. în situația în care, după expirarea perioadei de suspendare a executării obligației de plată a ratelor lunare, în cazul neachitării primei rate, vânzătorul va notifica de îndată cumpărătorul despre faptul că contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nici o altă formalitate și fără intervenția instanței de judecată, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere și având obligația de a preda locuința la data notificată. în acest caz cumpărătorul este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la Agenția Naționala pentru Locuințe.______                _  ----

 • - - 9.4.Actul prirrcăre'se realizează rezoluțiunea de drept este Notificarea.

 • 9.5. Rezoluțiunea de plin drept, dovedită exclusiv prin procedura de comunicare prevăzută la punctul anterior, conduce la radierea"de îndată, a. dreptului de folosință,al Cumpărătorului dirr^— —Cartea-FunciarăTtsuprâ imobilului ce face-obiectul-vânzării, cu restabilirea situației anterioare în -"-"favoarea Statului Român și/sau a Municipiului Făgăraș.

 • 9.6. în cazul rezilierii contractului în condițiile prevăzute la alin. 4 , titularul contractului de vânzare-cumpărare este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la A.N.L. și urmând regimul prevăzut Ja art. 10 alin. 3 din±,eger_A-152/1998.     —-                     ■“   .

 • X. Notificări                  _    ’                     .                   ""   —ț—

  • 10.1. Orice coinuĂfeare, solicitare, informare, mtificare în legătura' cu procedura de vârftăre- » cumpărarea a locuinței A.N.L. se va truismcătre. soheitanțiÂtimpărători sub           *

T :                             Fi.                                           ri. - •= - -

Tiiwsw:


nsnn

_______ ______ _   .          mbheif^nr. 3,“ juu. Brașov, Dovada

^comunicării-© va r^rezenferrrcmfirTnarea- de prîmireTreturul,-în ca’zul expedierii prin poștă respectiv documentația ștampilată/datată în cazul depunerii la registratura instituției,

 • XI. Forța majoră:
  • 11.1. - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

  • 11.2. - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 11.3. - Partea care invoca forța majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părți în termen de 48 de ore de la apariția acesteia, cu confirmarea organului competent de la locul producerii evenimentului ce constituie forța majora și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 11.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

 • XII. Litigii:
  • 12.1. - Litigiile de orice fel care.decurg din executarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabila. în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești competente.

 • XIII. DISPOZIȚII FINALE --------------------------- --—

 • i3.ENoi, păițile contractante împuternicim în mod expres B.N.P. ________care a autentificat

prezentul contract să-1 comunice Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov- Biroul de Carte Funciară Făgăraș în vederea înscrierii sale în Catrea Funciară.

 • 13.2. Noi, părțile contractante declarăm că înainte de semnarea actului , am luat la cunoștință conținutul acestuia și am constatat că el corespunde voinței noastre.

 • 13.3. Prezentul contract se completează cu prevederile legale în vigoare. Dacă vreuna dintre prevederile prezentului contract devine nulă, inaplicabilă sau ilegală, în totalitate sau în parte, restul prevederilor vor rămâne în vigoare, neschimbate, iar părțile se vor întâlni cât mai curând posibil și vor conveni cu bună credință asupra acceptării clauzei legale cea mai apropiată scopului contractului și care are un efect economic egal.

 • 13.4. - Prezentul contract de vânzare cumpărare a fost tehnoredactat în limba română de în 6(șase) exemplare originale , din care un exemplar rămâne în arhiva biroului notarial, -un exmplar original pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară -- Brașov- Biroul de Carte Funciară Făgăraș și 4 (patru)exemplare se eliberează părților.nr............/

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Statul Roman, în calitate de proprietar, prin MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, în calitate de administrator, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, jud. Brașov, tel. 0268/211313, fax 0268/213020, e-mail secretariat@primaria-fagaras.ro, CUI 4384419, nr.cont____________

deschis la Trezoreria Făgăraș reprezentat legal prin_________________________cetățean român’

cu domiciliul în_____________________ str.__________________nr. ____ sc. ____et. ap.

județul_____________, având CNP___identificat prin CI seria

nr._______________eliberata de SPCLEP______________la data de__t ~ Primar, sau

prin împuternicit cu domiciliul în__str.__’ nr.

---- sc- ---- et- ------> ap- ____, județul _________ Zvând CNP__, identificat prin CI seria.-____ ,pr;.___

liberata ue SPCLEP  la data de ___________ cu procură speciaTă~de

reprezentare autentificată la notar, în calitate de în calitate de PROMITENT VANZATOR

Și                                           _____" - ‘

—--■ - - ^-m-ealrtate~de titular cetățean român, născut/ă la data

---------------------------!n ---------------> județul__. identificat cu CI seria_____nr._______, CNP__________________________ cu domiciliul în Făgăraș , str.

---------------------- Bl-------, sc.-----_, ap______, nr.______Jud. Brașov și soțuî/soția _________________________ cetățean român, născut/ă la data de ______________________în _______________ județul _________. identificat/ă cu CI seria______nr._____ CNP cu domiciliul în Făgăraș , str.___ Bl.

sc., ap, nr.jud. Brașov, căsătoriti în regimul comunității legale în calitate de PROMITENT CUMPĂRĂTOR, pe de altă parte.


încheiat prezentul antecontract de vanzare-cumparare în următoarele condiții :

II. OBIECTUL CONTRACTULUI :

\rt. 1. Promitentul Vânzător, prin reprezentant, se obligă sa vândă si promitentul cumpărător se obligă să cumpere imobilului construit din fondurile ANL, proprietatea privată a Statului Român, situaț în Municipiul Făgăraș, str. Cîmpului, bl.__,ap._____jud. Brașov, înscris în CF

nr.______________ Făgăraș, având nr.topo/cadastral__care reprezintă apartament cu

__cameră/ camere, baie, cămară, hol, cu suprafața construită efectivă____mp inclusiv -părțile comune indivize care prin natura si destinația lor se află în coproprietate forțată perpetuă si continuă—a-tuturor proprietarilor‘dirUblocț construcții, instalații și dotări ), în— suprafață totală de  mp, din care suprafața construită efectiv de_____ mp și cota de______

respectiv mp, din părțile comune aferente, ..înscris în CF nC.

--făgăraș-a vând nr.topo/ cadastral

_ Art. 2. Cota parte de teren-, aferentă locuinței A.N.L., în suprafață de mp, din terenul în suprafață totală de ____ mp, identic cu cel înscris în CF colectiv nr.

nr.topo/cadastral__Făgăraș, domeniu! privat al Municipiului Făgăraș, atribuindu-se —

în folosința cumpărătorului pe durata existenței construcției, în conformitate cu prevederile~ legale în rigoare. _

[II. PREȚUI. ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ—

- ArtțțL Prețul de vânzarrmi imobilului descrisjla art.Țaste de_____ hi.«Prețul contractului ~ f

estegompus din: valoarepjde vânzare a I o c u i nr e r A. X.EĂrcom i s iohu 1 de vânzare.*

 • * ii

 • i -      7 1 .                                . _ -                                      -------

■_ ■ ■ n 2 3 rJ țne igafet a r£_LLL!^—011 tu-:ab i I i r.ă^m mixdh

i ----— reprezent^KLpron'ukul 'dnmm.vaisarea-^eTmiocurre pe metrutp;

____Z__constniitărfefectivăA inclusiv—cotele- indivize.—în cuantum -de


|d_piQa'ukul mhfrre.vaisarea-4e4niocttH-e pe metrubpătrat,^ultipfcaf^cu~suprafata

—-          _ v ____a .                  - ............... l?f,“’3îminuâtă cu

‘ amortizarea calculată de la data punerii în funcțiune a locuinței până la finele lunii anterioare


autentificării prezentului contract în cuantum de ........... lei,la care se adaugă Comisionul

vânzare (1% din valoarea de vânzare):............lei, se cuvine autorității publice locale - în calitate

de unitate care efectuează vânzarea si acoperă cheltuielile de promovare, publicitate imobiliară evidență si vânzare.

Art.5. - Prețul contractului locuinței A.N.L. este stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fiind egal cu valoarea de inventar a acestuia, actualizată conform prevederilor legale în vigoare, în cuantum de______lei

mai puțin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădiriif blocului) reținută de Municipiul Făgăraș și virată la ANL în cuantum de Iei.

Art.6.- Valoare de vânzare stabilită la art. 4 se ponderează cu coeficientul de 0,93 aferent Municipiului Făgăraș.

Art.7.- Prețul contractului în suma de............lei, se achită integral la data încheieri prezentului

contract de v<.aîzare-cumpărare,

Art.8. - Prețul contractului în suma de............lei, se achită integral în termen de maxim 5 zile

lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară art.igA2 lit. b din HG__

962/2001--------------- --- ~            —---

y-^&IEu, pr^mgiiLLil_.cțfcnp-ărăîpr.zzam3uai cuuusțlrrță ' de ?p revederile uEeg ii /nr. ^52/1^98 ^--republicatăuȘT modificările jși_cmarfftârile ulterioare, privind' mființăre-enAgenției Naționale ---pentru Locuințe, cu privire la interdicția de înstrăinare a locuinței, prin acte între vii. pe o

perioada de 5 (cinci) ani de la data transferului dreptului de proprietate, cu excepția situației în care locuința constituie obiectul unor garanții reale imobiliare, în favoarea instituțiilor de credit care finanțează achiziția acesteia.

Art.13.Locuința ce se vinde este ocupată de promitentul cumpărător în baza contractului de închiriere nr.din___.                  ...

Art.14. (1) Vânzătorul prin reprezentant, declar pe proprie răspundere că imobilul ce face obiectul prezentei promisiuni, este liber de sarcini si servituți, nu a fost înstrăinat sub nici o formă si nu a fost promis spre vânzare vreunei alte persoane fizice, nu este revendicat si nu există litigii corespunzătoare prevederilor Legii nr. 10/2001 sau alte litigii și nu formează ----obiectul vreunui litigiu judecătoresc.

(2) Vânzătorul, prin reprezentant, se obligă să nu înstrăineze sub nicio formă imobilul ce face obiectul prezentei promisiuni, să nu îl ipotecheze si nici să îl promită spre vânzare vreunei alte persoane fizice.

(3) Eu, promitentul cumpărător, mă oblig, ca după semnarea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, să preiau toate taxele si impozitele aferente imobilului ce face obiectul prezentei promisiuni si să schimb rolul fiscal pe numeie subsemnatului, în termen de 30 zile de la data semnării contractului de vânzare- cumpărare.

Art.15. Taxele si onorariul prilejuite de autentificarea prezente < promisiuni simt snpnrtatA A?

PROMITENT VÂNZĂTOR,


PROMITENT


Anexa nr.6 la Regulamentul de vânzare a locuințelor A.N.L.

ACTADIȚIONALNR......................

la promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare(antecontract) nr.................

Prezentul act adițional, se încheie de comun acord, între :

Statul Roman, în calitate de proprietar, prin MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, în calitate de administrator, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, jud. Brașov, tel. 0268/211313, fax 0268/213020, e-mail secretariat@primaria-fagaras.ro. CUI 4384419, nr.cont , deschis la   Trezoreria    Făgăraș    reprezentat    legal prin

cetățean român, cu domiciliul în__str

------nr. ----- sc.__et. ______, ap. _____, kjudețui _________> având CNP ________;_______ __________. identificat prin CI seria _____ nr. ________

eliberata de SPCLEP---------------la data de____________, — Primar, sau prin împuternicit

cu domiciliul în str.                 nr _____sC__gț—

---  având CNR-----z: identificat prin CI sena  nr.eliberata de SPCLEP ____]a data de

_____________, cu procură specială de reprezentare autentificată la notar, în calitate de Promitent VÂNZĂTOR, pe de o parte

Și


seria


nr.


în calitate de titular cetățean român, născut/ă la data de - Ân ---------------> județul _________, identificat cu CI

CNP__cu domiciliul în Făgăraș , str.

-> B1-------> sc-------> ap______, nr.__jud. Brașov și soțul/sotia

__cetățean român, născut/ă la data de ___________’ jn


Nr. 52.472 din data de 14.06.2019

Către, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice B-duI Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod poștal 050706

In considerarea ai't.-19A3 afai^T-din HG-voz/zliUl pentnr~punereă în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe , în urma analizării prevederilor legale în materia vânzării locuințelor construite din fondurile ANL, ținând cont inclusiv de prevedrile Noului Cod Civil,vă supunem atenției dumneavoastră următoarele documente care au ca obiect procedura de vânzare a locuințelor ANL:

 • - Proiectul Regulamentului de vânzare a locuințelor ANL situate pe raza Municipiului Făgăraș cu următoarele anexe:

 • - Anexa nr. 1 - Modelul cadru de cerere de cumpărare

 • - Anexa nr. 2 - documentele necesare care însoțesc cererea de cumpărare

 • - Anexa nr. 3 - Contract -cadra de vânzare-cumprare cu plata integrală a prețului din surse proprii ale beneficiarului la data încheierii contractului sau cu plata integrală a prețului din'surse proprii ale beneficiarului și /sau din credite contractante de către beneficiar de la instituții fmanciare-autorizate , inclusiv cu garanția statului, cu plata în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară                        ____ __ ___

- Ane.'rtmn# Contract de vânzare-cumprare cu plata în rate lunale egale

- - Anexa am. 5- Promisiunea bilaterală(antecontiacî) de vânzâre-cumpărare

- Anexa nr.    Art-cdițicna' cad rada Promisiunea bH<m"T44ffr77?a r1"’ c ? -mTScre-

CU cti_C_ __ - —                  _       _"                       —

Cu specificația de a ne comunica avizul consultativ / poziția dumneavoastră cu privire la.confoimitace? documentelor înaintate sau de a ne prezenta indicații, sugesm, movificl’i, după cmzjrrt?; încât Municipiul răgăraș sl-demareze pm seu ura de v mizare în confbrtrrâte .etrprervederik legale si să’în concordanță cu indicațiile șl interesele ANL .

\£ĂTRE:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

JUDEȚUL BRAȘOV

DOMNULUI PRIMAR, GHEORGHE SUCACIU

La adresa dumneavoastră nr. 52472/2019, înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu nr. 86592/2019, prin care solicitați clarificări cu privire la vânzarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, vă comunicăm următoarele:

v' Se au în vedere prevederile:

- tezei întâia și a doua a art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea agenției Naționale pentru Locuințe, republicată cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: "Locuințele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite și destinate în mod exclusiv închirierii tinedlQL-Specialiști-di^ 'nvătămartSL. î -__sănatater—reafizate-^n -condițiile -prezentei țevii tac obiectul proprietății private a statului. Locuințele pentru tineri destinate închirierii sunt administrate, în conformitate cu prevederile legale în materie aflate în vigoare, de autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale și ale sectoarelor municipiului București în care acestea sunt amplasate[...J”,

- art. 868 alin. (2) din Codul civil, potrivit cărora: "Titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile stabilite de lege și, dacă este cazul, de actul de constituire”.

Și ținând cont de faptul că, potrivit legii, locuințele pentru tineri, destinate închirierii se vând de către autoritățile publice locale se constată că nu este de competența Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să analizeze sau să avizeze documentele elaborate de către UAT Făgăraș cu privire la vânzarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, motiv pentru care nu ne putem pronunța.

Toate sumele de bani datorate de autoritățile publice locale Agenției Naționale pentru Locuințe provenite din recuperarea investiției din cuantumul chiriei, calculată în funcție de durata normală de funcționare a clădirii conform prevederilor legale in vigoare, sumele rezultate din vânzarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, inclusiv sumele provenite din penalități de întârziereT-etc.-trebuie să fie virate virate în —cuntu(r-RO18TREZ 7002 0r39TJTD0XXXX(C.U.I. 11795581)

Potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998, republicată cu modificările și completările ulterioare, nu este necesar să_soliotați titularilor cohXracteloFdFTnchiriere ce optează-pentru cumpărarea locuinței pe care o dețin cu chirie," date cu privire la gradul, de" îndatorare. în contractual de vânzare cumpărare se înscriu condițiile prevăzute la alin. 22 ale art. 10 din lege, care cuprind și sancțiuni în situația în care constatati că nu se achită ratele lunare la scadență.

^—Prevederile art. 10 alin. i2T~lit. dA2kdin Legea nr. “T52/1998, republicatîTcu” fnbdiricăr?le”și completările ulterioare sunt clare si precizeazf ]n mod distinct că, în situația în care valoarea de vânzare stabilită în baza vațtTrif de înlocuire, este mai rrifc'ă decât valoarea de inventar, atunci valoarea de vânzare-a -locuințelor este egală-?" valoarea derinventar a acestora, actualizată conform pî^vederilpr, legale în vigoare, m£i_

PUpn--contravatoarea--surnețor'rP7iiltăfe din ru.infnrnniv-hi'.TT___-

investiției, calculată în funcție de durata normată Hp fu r reprezef2tand ' ecuperarea autoritățile administrației publice locale și virată cătL A-nT^ 3

Față de cele de mai sus, precizăm că prezenta are carartAr ctnx- ,

exprimata in scopul de a produce efecte juridice de a naste’7 mia ’ nefiind dreptun sau obbgații și mai mult decât atât nu iJiTS ’ ™di tea ori a stinge prevederilor art. 2 alin. (,) din Legea contenciosului administrat or ^OOd.

Cu stimă,

VICEPRIM-MINISTRU

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Șl ADMINISTRAȚIEI PUBLICE,

*/C’’ L •âiMpfxîâ, ^-3-ura Nord, Sec . 5 £. - -

1

Clauze de vânzare: ——                              "

6.X.- Imobilul apartament construit din fondurile ANL care face obiectul prezentului-eentract este folosit de cumpărător/i în baza contractului de închiriere nr.__din dăta/de —i -

6.2.- Contractul de închirieri nr.-4— -__din data de _______ pentru folo'sîfiți imobilului

descris la punctul 3.1 încete'azâ dețdrept la data încheâim prezentului coutrajude^nzăre-ciunnăTafe 'fără punere în înt&xiey.-» si fără nici o altă, formalitate.                          ' .

-                                      7* î .                       - _ .                      __T1 £ ’ - - -

- _                      TI - - - -

2

Art.9.- în cazul în care cumpărătorul nu achită prețul contractului în termenul prevăzut la punctul 5.4. A1. Prezentul contract se reziliază de plin drept, cumpărătorul fiind de drept pus în întârziere, fără a mai fi necesară o alta formalitate prealabilă, fără intervenția instanței judecătorești, fără posibilitatea acordării unui termen de grație.

Art.10. Prețul final de vânzare a imobilului descris la art. 1, respectiv suma de______________lei

s-a achitat azi_________, data semnării prezentului contract. Dovada achitării prețului final de

vânzare o va constitui documentul de plată- chitanța nr. _____/________/QP

nr./vizat de instituția bancară însoțit de extrasul de cont.

Art. 11. Plata prețului final de vânzare se poate efectua în baza facturii emisă de vânzător/ dispoziției de plată, astfel:

~ - în numerar la casieria Serviciului Venituri Bugetare din cadrul....

- prin virament bancar în contul vânzătorului nr. , deschis la Trezoreria Făgăraș.

în cazul în care, perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în condițiile menționate___-   —

____nu se poate efectua întrucât promitentul - cumpărător nu poate obține un credit de la o unitate bancară din România, sau nu are posibilitateaȚinanciară de a achita integrafrestul de preț, noi

- * părțile suntem de acord să desființăm prezenta promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare. _

' ’J ”   -:-îv. OBLIGAȚII- ‘

Art.12.. (1) Perfectarea contractului de vânzare. cumpărare va avea Ic? până la data de

3

județul__, identificat/ă cu CI seria nr. ’

CNP cu domiciliul în Făgăraș , str.__________ gl.

sc.. ap, nr.jud. Brașov, căsătoriți în regimul comunității legale, în calitate de Promitent Cumpărător/ Cumpărători, pe de altă parte.

La promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare(antecontract) încheiată nr..............

conform prevederilor Legii nr. 152/1998 - republicată și actualizată, ale prevederilor H.C.L nr....................., privind Aprobarea Regulamentului și a prețului de vânzare a locuințelor

A.N.L., se încheie prezentul act adițional, care are următoarea formulare:

ART.i. Părțile, de comun acord, înțeleg să'~prelungească termenul de perfectare a contractului de_vânzare-cumpărare, stabilit la Cap. IV, Art.i2-^alin._ 1, până la data rjg,............ .........

. — ART.2.Celelalte    articole- din promisiunea bilaterală de vânzare-

cumpărare(antecontract) nr..................., rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat la data de................, în..............exemplare

PROivHTEttTVANZĂTOR,           PROMITENT CUMPĂRĂTOR,