Hotărârea nr. 221/2019

HOTĂRÂREA NR. 221 din data de 26 august 2019 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren domeniu public în suprafaţă de 998,75 mp, parcarea stângă din faţa Cetăţii Fagaras, în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului ”Festi

ROMANIA
JUDEȚUL BRAȘOV       __

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Kepublicii, Nr. 3, 505200, Tel: u040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.

din data de 26 august 2019

- privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren domeniu public în suprafață de 998,75 mp, parcarea stângă din fața Cetății Fagaras, în vederea organizării și desfășurării evenimentului "Festivalul Păstrăvului Făgărășean”, în perioada 21-22 septembrie 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 58690/1/20.08.2019 si Raportul Compartiment Resort nr. 58690/20.08.2019 al Compartimentului monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă, prin care se propune încheierea unui contract de închiriere teren în vederea desfășurării evenimentului "Festivalul Păstrăvului Făgărășean,, în perioada 21-22 septembrie 2019 pe o suprafață de 998,75 mp., reprezentând parcarea stângă din fața Cetății Fagaras - domeniu public poziția nr. 855 din inventar,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile art.858 din Codul civil și HCL nr. 97/2018- hotărârea privind taxele locale pe anul 2019,

Având în vedere prevederile art.108 lit.c, art.129, alin 6, lit.a, art. 139, alin.3, art.196 alin .1 lit.a, art.197, art.198, alin 1 si 2, art.243, alini, lit.a, art.286, art. 314 și ale art. 333 din Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă ca oportun și de interes local organizarea evenimentului "Festivalul Păstrăvului Făgărășean” în Municipiului Făgăraș în perioada 21-22 septembrie 2019

Art.2. Se aprobă închirierea prin licitație publică deschisă a imobilului teren, domeniul public al Municipiului Făgăraș - poziția nr. 855 din inventar, pentru desfășurarea manifestării culturale și artistice.

Art.3. închirierea se face pentru perioada 21 - 22 septembrie 2019, în scopul folosirii acestei suprafețe conform destinației.

Art.4. Prețul de pornire al licitației este de 0,5 lei/mp/zi conform anexei nr.2 din HCL nr.97/2018 pentru anul 2019, la care se adauga pasul de strigare de 10%.

Art.5. Se aproba caietul de sarcini conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.6. Se aproba proiectul contractului de inchiriere conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.7. Se împuternicește domnul Gheorghe Sucaciu, Primarul Municipiului Făgăraș pentru semnarea contractului.


Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentiiî^jiiioni'oirizare, coordonare unități de învățământ și arhivă și Compartiment Evidenta patrimoniu^z


contrasemn:

Secretar gen< LAURA ELENA C


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SUCIU ANDREEA-OANA

ral, I

UNCĂ/ /


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de/^voturi pentru , / abținere, ~ împotriva

Consilieri în funcție - / '

Consilieri prezenți - y C

Prezenta hotărâre se comunică:

i ex. Dosar ședință

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. Compartimentului monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă

1 ex. Compartiment Evidenta patrimoniu

1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

1 ex. Afișare.

Cod: F-50


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVMUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


ANEXA nr. 1 IaHCL nr.221 /2019

CAIET DE SARCINI

a) Obiectul închirierii:                        ' Ț/

 • II constituie teren domeniu public in suprafața de: fața Cetății Fagaras, în scopul desfășurării evenipie: Făgărășean” în perioada 21 -22 septembrie 2019.                  z/

b)Cadru legal invocat: art. 14 si art 15 din Legea' ^21'3/1^98 privind bunurile proprietate publică actualizată, art.6 alin 4 din Legea 'iîrr527-2^)03 privind transparenta decizionala , precum si prevederile art. 858 din Codul civil și HCL nr. 97/2018 -hotărârea privind taxele locale pentru anul 2019,

Clauze financiare

Licitația va începe de la prețul de 0,5 lei/mp/zi,

 • - pasul de strigare va fi de 10% din prețul de pornire la licitație.

In vederea participării la licitație, ofertantul va achita suma de 1.198,62 lei constând în :

Taxa de participare la licitație in suma de 50 lei, suma ce nu se va restitui ofertantilor;

 • - Prețul documentației în sumă de 50 lei, sumă ce nu se va restitui ofertantilor;

 • - Garanția de participare la licitație este în sumă de 1.098,62 lei.

 • - Aceasta se restituie in cazul in care nu se câștigă licitația.

Plata chiriei si a energiei electrice se face anticipat, în prima zi a evenimentului, pentru întreaga perioada închiriată.

Neplata chiriei in termenul prevăzut de lege se sancționează cu penalitățile si majorările prevăzute de lege și alte acte normative și îndreptățește pe proprietar la rezilierea contractului pe cale unilaterala, dacă intarzierea depășește 30 de zile.

- Perioada de închiriere este de 2 zile.

c) Instrucțiuni pentru desfasurarea licitației.

La licitație pot participa persoane fizice sau juridice care nu au debite restante fata de Primăria Municipiului Fagaras, care vor folosi bunul/bunurile închiriate în conformitate cu destinația lor.

3

Sw parcarea stângă din tjMul >vF/£Sti)vaIul Păstrăvului


Participanții pot depune cererile de înscriere la licitație în termen de 3 zile de la publicarea anunțului.

Depunerea cererii de înscriere la licitație se primește pana cel mai târziu la ora 12.00 în ziua premergătoare desfășurării licitației la care se ataseaza documentele de plata a taxelor susmenționate.

Cererile se înregistrează și se depun la secretarul comisiei de licitație din cadrul Compartimentului Evidenta Patrimoniu Bunuri Publice. Președintele comisiei de licitație va începe ședința de licitație după constatarea îndeplinirii tuturor condițiilor de participare a ofertantilor.

Câștigătorul licitației va fi desemnat ofertantul (persoana fizică sau juridică) care oferă cel mai mare preț de strigare.

In cazul în care la data și ora anunțata pentru desfasurarea licitației nu sunt prezenti cel puțin doi participanti pentru adjudecarea terenului, se așteaptă o jumătate de oră după care licitația se amana.

Daca la data si ora stabilita pentru desfasurarea licitației este inscris un singur ofertant, licitația se amana.

In ambele cazuri licitația se va repeta în aceeași zi din saptamana următoare, daca la două repetări succesive de licitație se prezintă un singur solicitant, terenul se va atribui acestuia fără a se mai percepe taxa de participare, daca a fost înscris și a participat si la licitațiile precedente .

Pentru imobilul licitat, după adjudecare, comisia intocmeste un proces - verbal de adjudecare si de licitație, semnate de comisie si de adjudecător în 2 exemplare, din care un exemplar la comisie si un exemplar la adjudecator.

In baza acestora, în termen de 2 zile de la licitație, adjudecatorul se va prezenta pentru intocmirea contractului de inchiriere, in caz de neprezentare se va pierde garanția de participare la licitație. Spațiul se va relicita iar cel în cauza nu mai poate participa la licitație.

Garanția de participare se poate restitui celui ce a pierdut adjudecarea în termen de 30 zile lucrătoare de la data licitației.

Contestațile privind organizarea și desfășurarea licitației se depun în termen de 24 ore la Judecătoria Făgăraș sau Municipiul Făgăraș.

Pentru spațiul pentru care s-a făcut contestație contractul de închiriere se întocmește după soluționarea contestației.

Adjudecatorul va semna un angajament scris că va respecta destinația terenului si ca a luat la cunoștința de toate celelalte instrucțiuni care constituie clauze contractuale, nerespectarea acestor clauze va duce la rezilierea contractului.

Consiliul Local al municipiului Făgăraș își rezervă dreptul de a rezilia acest contract în cazul in care comasarea spațiului o impune.


ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV O1 2 3 MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Anexa nr. 2 la HCL nr .221 /2019

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

a terenului domeniului public situat în Fagaraș aflat in Str. Mihai Vi tea™, ; ; (parcare stanga Cetatea Fagaras - suprafața de 998.75mp)V*j>—

1 J ©Wă \<? \

1. MUNICIPIUL FAGARAS, cu sediul în municipiul Făgăraș, strada Republici'., hr.3t-județul Brașov, cod 505200, reprezentat legal prin primar GHEORGHE SUCACIU, în calitâtc dfc proprietar, pe de o parte și                                                                            \                     !

 • 2.................cu sediul/ domiciliul în......, nr......., județul ........, înscrisă 1a^(Mu^Regîstrului

Comerțului.........,cod unic de înregistrare................reprezentată legal prin dl/dnhizjuj.j^-rf. calitate

de chiriaș,

S-a încheiat prezentul contract de închiriere în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2018 - hotarare privind taxele locale pentru anul 2019 și a HCL nr............

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul contractului este închirierea terenului domeniul public, în suprafață de 998,75 mp conform HCL nr. 97/2018 - hotarare privind taxele locale pentru anul 2019 - anexa 2 și a HCL nr.......

și contravaloarea energiei electrice utilizata în perioada 21-22 septembrie 2019, situat în Făgăraș în Str. Mihai Viteazu,( parcare stanga Cetatea Fagaras).

Art. 2. Predarea - primirea terenului, este consemnată în procesul - verbal, anexă la prezentul contract.

 • III. TERMENUL

Art. 3. Termenul închirierii este pentru perioada 21-22 septembrie 2019 .

 • IV. PREȚUL

Art. 4 Prețul închirierii este de ...............lei/mp/zi conform HCL nr......

 • V. PLATA CHIRIEI

Art. 5. Plata chiriei si a energiei electrice se face anticipat, în prima zi a evenimentului.

Art. 6 Neplata la termen a chiriei duce la rezilierea de plin drept a contractului fără aplicarea procedurii prealabile de punere în întârziere, fără somație din partea prorietarului și fără judecată.

 • VI. OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

Art. 7. Proprietarul se obligă :

 • a) - să predea terenul în starea în care acesta se află la data semnării contractului și numai după achitarea prețului contractului.

 • b) - să-l garanteze pe chiriaș pentru evicțiune.

 • VII. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI.

Art. 8. Chiriașul se obligă:

 • a) . ) - să folosească terenul închiriat ca un bun proprietar și conform destinației convenite în obiectul contractului.

 • b) - să achite chiria datorată la termenul stabilit.

 • c) - sa achite toate cheltuielile de intretinere curente (electricitate, gaz metan, apa, salubritate, energie termica, telefon,etc).

- tipul consumatorilor electrici:

 • 1 .Kw

 • 2 .Kw

 • 3 .Kw

 • 4 .Kw

d) - sa asigure curățenia si igenizarea terenului pe toata durata contractului de Închiriere.

e) - la sfârșitul contractului, sa predea terenul in starea in care l-a primit, liber de orice sarcini, f) - să ia toate masurile pentru asigurarea protecției muncii, a pazei contra incendiilor, protecția mediului, protecția sanitară si alimentare la rețeaua de curent electric.

1)- să obțină toate autorizațile de funcționare, conform legilor în vigoare.

 • VIII. SUBÎNCHIRIEREA SI CESIUNEA

Art. 9. Subînchirierea, în tot sau în parte a terenului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terț, sunt interzise, ducând la anularea contractului de închiriere, de la data constatării faptului.

 • IX. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 10 Prezentul contract poate fi modificat prin act adițional de către ambele părți.

 • X. LITIGII

Art. 11 Litigiile de orice fel, decurgând din executarea și interpretarea prezentului contract de închiriere, se soluționează pe cale amiabilă, în caz contrar, sunt de competența Judecătoriei Făgăraș.

X. ALTE CLAUZE

Art. 12, In cazul în care chiriașul nu-și execută obligațiile contractuale, proprietarul poate rezilia contractul pe cale unilaterală, printr-o simplă notificare fără a apela la instanța de judecată..

Art. 13. Pentru orice incident aparut pe perioada derulării prezentului contract, incident generat de desfășurarea activității comerciantului prin lezarea intereselor unei/unuor persoane sau prin încălcarea prevederilor legale, chiriașului îi revine întreaga responsabilitate, Municipiul Făgăraș fiind exonerat de orice consecință a faptelor chiriașului.

Art. 14. în cazul rezilierii contractului, indiferent de motivul acesteia, chiriașul va elibera terenul în termen de 3 zile calendaristice de la data notificării, în caz contrar proprietarul poate proceda la eliberarea terenului pe cheltuiala chiriașul.

Art. 15. Consiliul Local Făgăraș își rezervă dreptul de a rezilia acest contract, oricând interesul public impune acest lucru.

Art. 16. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, părțile datorează despăgubiri.

Art. 17. Prezentul contract s-a încheiat la sediul Municipiul Fagaras str.Republicii nr.3 , astăzi ............................................ în 2 (două) exemplare, considerate toate originale, din care unul la proprietar și unul la chiriaș.

PROPRIETAR, MUNICIPIUL FAGARAS

CHIRIAȘ,


PRIMAR, GHEORGHE SUCACIUROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


MUNICIPIUL FAGARAȘStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


Anexa la Contr. nr. din. 2019

PROCES-VERBAL de predare-primire încheiat astăzi___________________________

 • 1 .MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, strada Republicii nr.3, județul Brașov, cod 505200, reprezentată legal prin primar GHEORGHE SUCACIU în calitate de proprietar administrator, predă

 • 2  cu sediul/ domiciliul în....., nr......, județul ......, înscrisă la Oficiul

Registrului Comerțului..........,cod unic de înregistrare .............. reprezentată legal prin

dl/dna.................. primește terenul situat în Făgăraș, în suprafață de 998.75 mp pentru

desfasurarea activitati comerciale.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


AM PREDAT

PROPRIETAR, MUNICIPIUL FĂGARAS


AM PRIMIT

CHIRIAȘ,


întocmit,1

5.Kw

2

6.Kw

3

                     Kw