Hotărârea nr. 220/2019

HOTĂRÂREA Nr.220 din data de 26 august 2019 -privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 26/27.02.2019 întocmit de către Ing. Dipl. Enuică Viorel pentru imobilul situat in Fagaras, str. 13 Decembrie, bl.21, ap. 6, aprobat la vânzare

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Ne 3, 505200, Tel:0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA Nr.22O din data de 26 august 2019 -privind însușirea Raportului de evaluare nr. 26/27.02.2019 întocmit de către Ing. Dipl. Enuică Viorel pentru imobilul situat in Fagaras, str. 13 Decembrie, bl.21, ap. 6, aprobat la vânzare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Ținând seama de Raportul compartimentului de resort nr. 46842/02.08.2019 și Referatul de aprobare a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 46842/1/02.08.2019 cu propunerea de însușire a Raportului de evaluare nr. 26/27.02.2019 întocmit de Evaluator autorizat Enuică Viorel, imobil construcție - apartament 2 camere, aprobat spre vânzare, imobil proprietatea Statului Român situat în Făgăraș, str. 13 Decembrie, bl. 21, ap.6,

Vâzănd avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Reținând prevederile H.C.L. nr. 68/22.04.2008 prin care s-a aprobat vânzarea imobilului,

Văzând prevederile art.i, 2 alin.4, art. 7, art. 11 Legea 85/ 1992,

în temeiul art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i.Se însușește Raportul de evaluare nr. 26/27.02.2019 intocmit de Evaluator autorizat Enuică Viorel, anexa la prezenta hotărâre, al imobilului apartament 2 camere, situat în Făgăraș, str. str. 13 Decembrie, bl. 21, ap.6, a cărui vânzare s-a aprobat prin, HCL nr. 68/22.04.2008, către Nedelca Elena, la prețul de 20.378 lei.

Art.2. Prețul de vânzare final al imobilului este 20.378 lei, sumă ce va face venit la bugetul local.

Art.3. în cazul vânzării locuinței cu plata in rate a prețului, la încheierea contractului se va achita un avans minim de 10% din prețul locuinței. în acest caz ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuinței se eșalonează pe o perioada de 5 ani, la care se adaugă dobânda anuală stabilită de lege.

Art.4. Vânzarea propriu-zisă a imobilului descris mai sus, se va perfecta conform Codului Civil prin act autentic la un notar public.

Art. 5. Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș ca personal sau prin persoane desemnate să semneze contractul de vânzare- cumpărare.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul Evidență Patrimoniu și Direcția Buget Finanțe.

Art.7.Prin grija Secretarului Municipiului Făgăraș, prezenta va fi comunicată în termen legal Primarului Municipiului Făgăraș, Prefectului și adusă la cunoștință publicului.


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENA GIUNCA


Hotararea s-a adoptat cu un nr.

deZ). voturi pentru , _ abținere,___impotriva


Consilieri în funcție - 0 Consilieri prezenți - .

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. Compartimentul Evidență Patrimoniu

1 ex. Direcția Buget Finanțe

1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

1 ex. Afișare.

Cod: F-50

Anexa 1 Ia HCL nr<7^<?/2019

Nr. crt

Nume si Prenume

Adresa imobilului

Tip imobil

Date de CF

Valoare stabilita prin expertiza

Valoarea finală de । 1 vânzare

1

NEDELCA ELENA

Str, 13 Decembrie, bl. 21, ap.6 Făgaraș

Apartament 2 camere și dependințe

C.F. nr. 101613-C1-

U15

20.378 lei

20.378 lei

1

I


Domnule Primar,

Subsemnatul (a)                              _________________domiciliat în

Municipiul Făgăraș, str. f5 A r^c- £>, c-_________nr.____, bl. £/_, sc. - ,

ap. £ , posesor al contractului de închiriere nr. C2- / £ &            încheiat cu

Primăria municipiului Făgăraș, identificat prin B.l. / C.l. seria (/ nr.           &&

prin prezenta, cunoscând prevederile Legii nr. 112/1995 și Legea nr. 85/1992, solicit cumpărarea locuinței al cărui titular de contract de închiriere sunt, la adresa menționată.

Față de aceasta, declar pe propria răspundere că atât eu cât și membrii de familie (soț, soție, copii minori) nu am dobândit sau înstrăinat o locuință proprietate personală, după 1 ianuarie 1990, în localitate de domiciliu.

Data

Semnătura


/6. <9 5'2c3/v

Cod: F-51


ROUMANIE


D'IDEHTITE CABTEo!/E IDaO/'JxnE ID_ENTITY

=-2690610082^” S2456®'

NumB/Nom/U») name         Ifi, /

NEDELCA ('

Pranuma/PrBnwn/RrBt . _ L_ i. ,

ELENfr ,

CBt»)rtlalN4UonalltsWiq*«i^>Vi?s'A/;' ]


iOV

'ao>6c>


Mun. Făgăraș .ii'țH, D o m tpd I u/A ar 9 *s »/A d dr «s Mqft, Făgăraș Jut, __ Str> 13 Decembrie bL, E^d./O'mmepB^Bdby,.- ValablIltBtB/VaUdKB/ValIdlty. SPCLEP Făgăraș         19.06.12-10.06.2022

IDROUNEDELCA<<ELENA<<<<<<<<<<<<<<<<< BV82456O<1ROU69O61O4F220610520824433


CONSILIUL JUDETEA^ Brașov

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 17827

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANEI

CERTI FI ( de incadrare in grai

o m 2       :

\cg > o ? m o /ațjulti, cbi§tHuita ijn'l


Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentri\? privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor completările ulterioare, evaluând dosarul si propunerea serviciu" ~

4/frieiul Legii nr.448/2006, ilicata, cu modificările si lare complexa a persoanelor cu


handicap privind pe doamna NEDELCA ELENA fiica lui si al/a , C.N.P. 2690610082443, născută la data

de 10.06.1969 in localitatea Brașov, avand domiciliul in FAGARAS, str. 13 DECEMBRIE, bl. 21, ap. 6, act identitate CI, seria BV nr. 824560, stabilește următoarele:

 • I. Se incadreaza in gradul de handicap:

-mediu______

|- accentuat |

-grav

grav cu asistent personal

 • II. Nu-se incadreaza in grad de handicap

MOTIVAREA RESPINGERII CERERII:

 • III. DATA dobândirii handicapului documentul

  IV. Valabilitate:


  24 luni


  -permanent


V. Termen de revizuire: iulie 2019

Prezentul certificat poate fi contestat in termen de 30 de zile calendaristice de Ia comunicare, Ia instanța de contencios administrativ competenta, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Titularul prezentului certificat beneficiază de toate drepturile si accesibilitatile prevăzute de Legea nr. 448/2006}—republicata, cu modificările si completările ulterioare, corespunzător gradului de handicap stabilit.

Certificatul obliga toate persoanele si autoritatile Ia respectarea lui in concordanta cu prevederile legislației in vigoare.— =---

Președinte,

Doctor, RadoceaMembri:

Doctor, Botoroga Adina


-Psiholog, Condrat Clam


Bianca Cosmina Campean Mirela Roxana Din;vI


As. social, Goita Elena/1/Reprezentant ONG,’Anania Petruta FiorNr.52 din 27.06.2014

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru suprafețele cu destinația de locuințe

încheiat în baza art. 1.777-1.835 Cod Civil, art.2, art. 17, art.37, art.71,72 din Legea 114/1996 privind locuințele, republicată ,OUG 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe, a intervenit reanoirea contractului de inchiriere nr.52 din 19.05.2009 intre:

LPÂRȚILE CONTRACTANTE:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ cu sediul in Făgăraș, str. Republicii nr.3, jud. Brașov, CIF 4384419, legal reprezentat prin Primar Constantin Sorin Manduc, în calitate de locator

Și

NEDELCA ELENA titular al contractului de închiriere, cu domiciliul în Făgăraș, str,13Decembrie bl.21,ap.6 , legitimat cu CI, seria BV Nr.824560,CNP 2690610082443 eliberat de SPCLEP. Fagaras, in calitate de chiriaș-locatar.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Prezentul contract are ca obiect închirierea imobilului situat în Făgăraș, str.l3Decembrie bl.21,ap.6 Jud. Brașov, cu destinația de locuință.

Municipiul Făgăraș în calitate de locator se obligă să predea cu titlu de inchiriere-locatiune spațiul locativ situat in Făgăraș, str.l3Decembrie bl,21, ap. 6, jud. Brașov, iar titularul contractului de închiriere se obligă să primească în chirie imobilul descris anterior, conform fișei privind suprafața locativă - anexa nr.l-parte integrantă din prezentul contract.

Imobilul se predă cu toate ■ accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință, cu instalațiile si inventarul cuprins în procesul-verbal de predare-primire încheiat între titularii contractului de închiriere-anexa nr.2-parte integrantă din prezentul contract.

Imobilul care face obiectul închirierii va fi folosit de chiriașul-locatar și de membrii familiei acestuia, menționați în anexa 5- parte integrantă din prezentul contract.

 • III. DURATA CONTRACTULUI:                 __

Prezentul contract de închiriere se încheie începând cu data de 27.06.2014 și până la data de 26.06.2019, dată Ia care încetează sa mai producă efecte juridice. Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă.,

Prezentul contract de închiriere intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante.

 • IV. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA

Chiria lunară aferentă folosinței imobilului descris mai sus.este de 40,95 lei/lună, calculată în conformitate cu prevederile legale si prevăzută în fișa de calcul-anexa nr. 3 si 4 -parte integrantă din prezentul contract.

Chiria se datorează începând cu data de 27.06.2014 și s^jachită până la data de 30(31) a fiecărei luni pentru luna în curs în una din următoarele modalități:

 • - în numerauJa Serviciul Venituri Bugetare din cadrul unității; ‘

 • - prin ordin de plată în contul nr...................................................., deschis la..............;

__——.piTEontufoi contract de micitiritroprintr-o notificare scrisă comunicată^_chiriasukii-l(Jatar. fără --pttrrercTrrîirtârziererifiefiind necesară intervenția instanței-de^judecată sau orice alte formalități.

Rezilierea contractului intervine fara chemare în judecată.

în termen de 30 de zile de la data rezilierii de plin drept a contractului de închiriere chiriașul-locatar are obligația de a elibera locuința în starea în care i-a fost predată, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului.

VIII. CLAUZE FINALE

Cu cel puțin 10 zile înainte de încetarea contractului locatorul va comunica în scris chirișului-locatar intenția de prelungire a contractului de închiriere, precum și eventualele modificări ale condițiilor de închiriere, în caz contrar contractul se consideră menținut în continuare în aceleași condiții.

în cazul în care părțile nu convin, expres sau tacit, asupra reînnoirii contractului de închiriere, chiriașul-locatar este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual, în toate privințele, orice divergență referitoare la aplicarea sau interpretarea prezentului contract, va fi guvernată de Legea Statului Roman.

Părțile vor încerca să rezolve, pe cale amiabilă, orice divergență care s-ar putea ivi în derularea prezentului contract. în cazul în care nu se va găsi o cale amiabilă de rezolvare, părțile sunt de acord să supună litigiul spre soluționare Judecătoriei Făgăraș.

Orice înțelegeri anterioare existente între părți, verbale sau scrise, devin nule o data cu semnarea prezentului contract.

Orice modificare a prezentului contract se face numai prin Act Adițional încheiat între părțile contractante, în forma scrisa ceruta pentru validitate .

Prezentul contract s-a încheiat la Făgăraș astăzi 27.06.2014 in 2 exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar și cuprinde un număr de 9 pagini.

LOCATOR, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘCHIRIAȘ-LOCATAR,

NEDELCA ELENA


DIRECTOR D.A.P.L.

IOANA HARTOAGA

întocmit

Stroia FlOffiT


Pe durata închirierii tariful de bază lunar al chiriei -lei/mp-se va modifica în funcție de rata anuală a inflației prin hotărâre a guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, precum și în funcție de modificarea nivelului veniturilor în condițiile legii. Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica în scris chiriașului-locatar cu 10 zile înainte de termenul scadent de plată.

Chiriașul-locatar este obligat la plata chiriei și a penalităților aferente, după caz, până la data eliberării efective a locuinței.

V.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

- să predea imobilul împreună cu toate accesoriile sale chiriașului-locatar în stare normală de funcționare;

 • - să asigure chiriașului-locatar liniștita și utila folosință pe toată durata locațiunii, fiind dator să se abțină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosință, cu excepția tulburării cauzată prin fapta unui terț care nu pretinde vreun drept asupra bunului;

 • - să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementele de construcție exterioare ale clădirii(acoperiș, fațadă, împrejurimi, pavimente), curțile și grădinile, precum și spațiile comune din interiorul clădirii(casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare).

 • B. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI-LOCATAR
 • - să ia în primire bunul dat în chirie-locațiune;

 • - să plătească chiria si penalitățile aferente, după caz, în cuntmnui și ia termenul stabilite prin contract;

 • - să exercite o folosință continuă a imobilul cu prudență și diligență, ca un adevărat proprietar, potrivit destinației stabilite prin contract și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni locuinței sau clădirii în care este situată aceasta;

 • - să întrebuințeze părțile și instalațiile de folosință comună ale clădirii potrivit cu destinația fiecăruia și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni acestor părți comune;

 • - să achite toate cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - să nu schimbe, total sau parțial, destinația imobilului, să nu-1 întrebuințeze astfel încât să aducă prejudicii administratorului-locator și să nu modifice structura interioara a locuinței fără acordul prealabil scris al locatorului;

 • - să efectueze lucrări de întreținere, de reparații sau de înlocuire a elementelor de uz din folosința exclusivă;                                                            __

 • - să efectueze reparațiile necesare ca urmare a degradării bunului închiriat în timpul folosinței sale. Chiriașul -locatar răspunde și pentru degradarea cauzată de membrii familiei sale, cât și de fapta altor persoane cărora le-a îngăduit în orice mod folosirea, deținerea sau. accesul la imobil sau la părțile comune ale clădirii;

 • - să adopte un comportament care să permită conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate și să nu împiedice în niciun mod folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - să aducă la cunoștința locatorului orice modificare intervenită în venitul.mediu net pe familie și să depună, la cerere,“dovezi privind venitul în termen de 10 zile de la modificare;

 • - să aducă, de îndată, la cunoștința locatorului că atât titularul contractului, cât și membrii familiei menționați în contractul de înhiriere au devenit proprietarii unei locuințe: e

 • - să comunice în'scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv și adresa under^oate fi contactat;

 • - să nu subînchirieze imobilul descris mai sus fără consimțământul scris al locatorului;

 • - cfipArmitii PVQrgnarar hwmU-ni Hp. nfitre*e.afni/iepiBZHiilaÎȚlii Jegul! al acesmia la intervale He H6ip - rezonabile în raport cu natura și destinaț^bunului, precuîfFși de către ceTcare doresc să îl cumpere saucare, la încetarea contractului doresc șa îl ia în locațiune, fără unsă ca prin aceasta să i se cauzeze o stânjenire”nejustificată a folosinței bunului;

 • - în cazul în care este constituită o asociație de proprietari să ia cunoștință de statul acesteia și să respecte toate obligațiile care îi revin conform statului;

 • - să restituie bunul luat în chirie-locațiune în starea în care la primit, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului, în caz de încetare din orice motiv a contractului.

 • V I. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
 • A. Prezentul contract de închiriere încetează de drept în urmataorele situatii:

 • la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă;

 • în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului titularului de contract, cu excepția cazului în care membrii familiei optează, înăuntrul acestui termen, pentru continuarea contractului de închiriere până la expirarea duratei acestuia;

 • în termen de 30 de zile de la data desființării dreptului care permite locatorului să asigure folosința bunului închiriat;

 • în caz de înstrăinare a bunului dat în locațiune în termen de 30 de zile de la data la care i s-a notificat înstrăinarea chiriașului-locatar;

dacă bunul este distrus în întregime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinației stabilite. Prezentul contract încetează prin acordul de voință al părților .

 • B. Rezilierea contractului de închiriere, inainte de termenul stabilit, intervine atunci când, fără justificare, una dintre părțile contractante nu își execută obligațiile născute din acest contract, cealalta parte are dreptul la rezilierea contractului, în următoarele condiții:

 • a) la cererea chiriașului -locatar printr-o notificare scrisă comunicată locatorului cu cei puțin 60 de zile înainte de data de la care se solicită rezilierea;

 • b) la cererea locatorului, atunci când:

 • - chiriașul-locatar nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutiv;

 • - chiriașul-locatar, membrii familiei sale sau alte persoane cărora acesta din urma le-a îngăduit, în orice mod, folosirea, deținerea sau accesul în locuință, fie au un comportament care face imposibilă conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate, fie împiedică folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - chiriașul-locatar modifică bunul ori îi schimbă destinația sau dacă îl întrebuințează astfel încât îl prejudiciază pe locator;

 • - chiriașul-locatar nu a achitat pe o perioadă de 3 luni consecutiv cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - chiriașul-locatar a întrerupt folosința continuă a imobilului timp de 3 luni consecutiv, cu excepția cazului în care a comunicat în scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale menționați în contracFpărăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv;

 • - chiriașul-locatar a subînchiriat locuința fără consimțământul scris al locatorului.

 • c) la cererea asociației de proprietari printr-o hotărâre judecătoreasca pronuntaiă_îrLacest sens.

Evacuarea chîfîâșului-locatar se face în baza unei hotărâri judecătorești.

încetarea din orice cauză a contractului de închiriere precum și hotărârea judecătorească de evacuare a chiriașului-locatar sunt de drept opozabile și se execută împotriva tuturor persoanelor care locuiesc, cu titlu sau fără, împreuna cu chiriașul-locatar.

VIL PACT COMIS0RIU

Neplata timp de 3 luni consecutiv a chiriei, a cheltuielilor de întreținere curentă (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte pheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chifișului-locatar, și/sau nerespectarea unei clauze asumate de chiriașul-locatar, determină rezilierea de plin drept a


FIȘA suprafeței locative închiriate în:

Municipiul Făgăraș,str. 13Decembrie bl,21, ap.6 situată la nivelul a.) etaj , încălzire b.) .calorifere, apă curenta in locuința c.) i canalizare d.) in locuința .instalație electrică e.) da construite din materiale inferioare f.) nu.

A.

Date privind locuința închiriată

Nr.

CRT

DENUMIREA ÎNCĂPERII g)

SUPRAFAȚA

ÎN FOLOSINȚĂ EXCLUSIVĂ

IN FOLOSINȚĂ COMUNĂ

1

Camera

12,65 mp

12,65 mp

2

Camera

9,14 mp

9,14 mp

3

Hol

3,60 mp

3,60 mp

4

WC

1,8 mp

1,8 mp

Suprafața curții și grădinii—

a) subsol, etaj, mansardă, alte nivele

b ) centrală, sobe de gaz, alte mijloace de încălzire

c ) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

d ) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

 • e) da sau nu

 • f) da sau nu          ___ ___

 • g) cameră, hol, oficiu, baie, bucătărie, cămară, vestibul, WC, debara, antreu, culoar, boxă, magazie, șură, șopron, pod, pivniță, etc

  PRIMAR

  CONSTANTIN SQRIN MĂNDȚ întocmit,

  CHIRIAȘ icipiul\             NEDELCA elena

  --FĂGĂRAȘ 1                          /

  Stroia Florin•• •    An^a 5       ---'■--

-------Titularul contractului de înciîiriere și membrii’de familie ~ locuiesc împreună cu acesta

NR.

CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE

Calitatea pe care o are membrul de familie în raport cu titularul contractului de închiriere 1.)

CNP

Unitatea unde lucrează

Adr esa unit ății

Venitul net lunar

0

1

2

3

4

5

6

1

NEDELCA ELENA

titular

2690610082443

273

2

TRANDAFIR ALEXANDRA-IOANA

fiica

2890203081831

3

TRANDAFIR NICOLAE -ADRIAN

fiu

1980208081813

4

TRANDAFIR TAODORA-

VOCHITA

fiica

2980208081815

5

TRANDAFIR ALIN-GHEORGHE

fiu

1870807081818

6

MUNTEANU DANIEL-ALEXANDRU

nepot

5080206081618

I

7

MUNTEANU ALEXANDRU-NICOLAE

nepot

5061217081810

8

MUNTEANU ANDREEA-MIRUNA

nepoata

6090603081822

 • h) se completează cu membrii de familie considerați ca atare potrivit art.17 din Legea 114/1996 i) soț, soție, fiu, fiica, precum și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună (tata, mama, soacra, socrul).întocmit,

Stroia Florin

-----Anexa nr. Sparte integranta_din conixactul.de închiriere înregistrat cuim52 din 27.06.2014 conformFFG. 310/28.03.2007

FISA DE CALCUL

Pentru stabilirea chiriei lunare

Chiriaș (titular) Nedelca Elena

Adresa: Făgăraș, str. 13 Decembrie bl.21,ap.6

Nr. crt.

Elementele componente pentru calculul chiriei

Suprafața (mp)

Tarif (lei/mp)

Suma (col 2*col 3)

0

1

2

3

4

1

Suprafața locuibila plătită cu tarifde baza (camera de locuit, camera de trecere)

21,79 mp

0,84 lei/mp

18,30 lei

2

Reducerea cu 15% a tarifului de baza cese aplica la suprafața locuita a camerelor situate la subsol, demisol sau in mansarde aflate direct sub acoperiș

3

Reducerea cu 10%> la tariful de baza ce se aplica la suprafața locuibila a locuinței lipsite de instalatii de apa, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea

4

TOTAL CHIRIE 1 (rândurile 1+2+3)

18,30 lei

5

Dependințele locuinței (bucătărie, debara, camara, baie, hol, oficiu, culoar, veranda, chicineta, tinda, coridor, WC, marchiza, antreu)

5.10 mp

0,34 lei/mp

1,84 lei

6

Alte dependințe ale locuinței: terasa acoperita, logie, boxa, pivnița, beci, spălătorie, uscatorie si alte dependințe in folosința exclusiva

0,19lei/mp

7

TOTAL CHIRIE II (rândurile 5+6)

lei

8

Curte si gradina aferenta locuinței inchiriate (cota parte determinate proporțional cu suprafața locativa, deținuta in exclusivitate de locatarul principal)

9

TOTAL CHIRII III (rândurile 4+ 7+8)

20,14 lei

10

Aplicarea coeficientului de zona la total chirie III 2,5

50,35 lei

11

TOTAL CHIRIE—

50.35 lei


CHIRIAȘ

NEDELCA ELENACABINET DE EXPERTIZE TEHNICE

Expert tehnic autorizat de Ministerul Justiției si A.N.E.V.A.R.:

Ing. dipl. ENUICA VIOREL

Legitimație de expert tehnic judiciar nr. 1483 - 5886- M.F.

Legitimație de expert evaluator nr. 12469 -A.N.E.V.A.R. Cod fiscal: 27321800 FAGARAS B-dul Unirii B1.7B,Sc.A,Ap.3 Tei/fax: 0268/211565, 0744/563503

/cT   Expert tehnic

* Eg. W, VJC3EL


RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA DE EVALUARE Nr. 26/27.02.2019

întocmit de expert tehnic:

- ing.dipl. ENUICA VIOREL din FAGARAS, B-dul Unirii, Bloc nr. 7B,

Sc.A, Ap.3, telefon: 0268 211565

 • - Autorizație de expert tehnic judiciar nr. 1483/5886/1992 eliberata de

MINISTERUL JUSTIȚIEI

 • - Legitimație de expert evaluator nr. 12469 eliberata de ANE VAR

 • - Legitimație de expert tehnic nr. 17/2001 eliberata de Corpul Expertilor

Tehnici din Romania

Beneficiarul expertizei: NEDELCA ELENA din Fagaras,

str. 13 Decembrie, Bl. 21, Ap. 6, parter, jud. BRAȘOV

Raportul se refera la evaluare proprietate imobiliara din: Fagaras, str. 13 Decembrie,

Bl. 21, Ap. 6, in vederea cumpărării locuinței de către chiriași

Exemplar nr. d Conține: 15 file

1 plan Planșe fotograficeIng. dipl. ENUICA VIOREL

Legitimație de expert tehnic judiciar nr. 1483-5886-M.F.

Legitimație de expert tehnic evaluator nr. 12469 - A.N.E.V.A.R. Cod fiscal: 27321800 FAGARAS B-dul Unirii B1.7B, Sc.A, Ap.3 Tel/fax: 0268/211565, 0744/563503

RAPORT

DE EXPERTIZA TEHNICA DE EVALUARE

CAP. I INTRODUCERE - DATE GENERALE:

 • 1. Expert tehnic: ing. ENUICA VIOREL din FAGARAS, B-dul Unirii Bl. 7B, Sc. A, Ap.3 Tel/fax: 0268/211565, 0774/563503

 • - Autorizație de expert tehnic: 1483/5886/1992 eliberata de MINISTERUL JUSTIȚIEI

 • - Legitimație de expert evaluator nr. 12469 eliberata de ANE VAR

 • - Legitimație de expert tehnic nr. 17/2001 eliberata de Corpul Expertilor Tehnici din Romania

 • 2. Vanzarea apartamentului a fost aprobata de Consiliul Local Fagaras in ședința publica din data de 22.04.2008 prin hotararea nr. 68/22.04.2008.

 • 3. Dosarul in cauza este o documentație avand ca obiect evaluarea unui apartament cu 2 camere, de confort nespecificat (inferior confortului III).

 • 4. Pentru aceasta locuința nu s-a mai efectuat o alta expertiza tehnica de evaluare.

 • 5. Beneficiarul expertizei: chiriaș: NEDELCA ELENA din Fagaras.

str. 13 Decembrie, Bl. 21, Ap. 6. parter,jud. BRAȘOV

 • a) Evaluarea apartamentului situat in Fagaras, str. 13 Decembrie, Bl. 21, Ap. 6, parter, jud. Brașov, la prețul pietii, in conformitate cu legea nr. 85/1992 republicata, decretul lege nr. 61/1990 si legea nr. 244/2011, in vederea vanzarii apartamentului către actualul chiriaș.

 • 7. Termenul de depunere a expertizei este: 28.02.2019

 • 8. Prezentul raport de expertiza a fost întocmit in perioada: 10.02.2019 - 27.02.2019

 • 9. Expertiza tehnica a fost elaborata in baza următoarelor documente si acte normative:

CF nr. 5636 - Fagaras

 • - Hotararea C.L. Fagaras nr. 68/22.04.2008

Legea nr. 85/1992 republicata

Decretul lege nr. 61/1990

Legea nr. 244/2011

 • - Buletinul documentar “Expertiza Tehnica“ nr. 103/2007 si nr. 145/2018 al Corpului Expertilor Tehnici din Romania

 • - Normativul ÎNCERC P135/1995 si 1999

 • - decretul nr. 256/1984 si 93/1977

circulare, date statistice si informatii privind evoluția preturilor îndrumarul pentru expertiza tehnica imobiliara

Informații culese la fata locului si de pe piața imobiliara

Standardele Internationale de Evaluare

 • - Buletinul Statistic de Preturi editat de Institutul National de Statistica

 • - site-ul: www.imobiliare.ro si alte publicatii si site-uri imobiliare

CAP. II CONSTATĂRI

 • a) Constatări generale

In vederea efectuării expertizei tehnice de evaluare, am studiat in prealabil evidentele imobilului in cauza si documentele de vanzare puse la dispoziție de Primăria Fagaras, după care am convocat beneficiarul la fata locului, in data de 12.02.2019, pentru efectuarea măsurătorilor si culegerea datelor si informațiilor necesare efectuării expertizei.

La data si la ora stabilita, Ia fata locului, a participat beneficiarul expertizei Nedelca Elena, care locuiește in apartament si care a participat efectiv la măsurători si a furnizat informațiile necesare.

Apartamentul in cauza, se afla situat in orașul Fagaras, str. 13 Decembrie. Bloc 21, Ap. 6, la parterul unui bloc cu 5 nivele ( P + 4 E ).

Blocul nr. 21 in care se afla apartamentul in cauza, este amplasat pe o alee carosabila, paralela cu str. 13 Decembrie; strada care reprezintă una dintre principalele artere ale orașului, cu acces din str. 13 Decembrie, in zona urbana II, Ia limita extrema a zonei II.

Str. 13 Decembrie este o artera centrala a cartierului 13 Decembrie, care este unul din cele mai mari cartiere cu blocuri de locuit construit înainte de 1989 in Fagaras. Blocul este amplasat insa relativ departe de centre comerciale importante, aproape de instituții preșcolare si școlare, dar departe de instituții administrative, puncte de lucru ale unor banei, de piața agroalimentara si de zona comerciala centrala (Profi, Carrfour) si de zona comerciala de est a orașului (Penny, Lidl, Kaufland, etc.).

Blocul nr. 21 este un bloc cu regimul de inaltime P + 4 etaje si cu structura de rezistenta din zidărie portanta de cărămidă.

Sistemul constructiv al blocului este alcătuit din: fundatii continui din beton simplu, elevatii din beton slab armat, pereți din zidărie de cărămidă, plansee prefabricate din beton armat, acoperiș tip terasa cu termoizolatie si invelitoare din hidroizolatie bituminoasa.

Apartamentul este de confort nespecificat, insa inferior confortului Illfcel mai slab confort cu preturi normate de vanzare) si se compune din: 2 camere, hol si grup sanitar. Apartamentul nu dispune de bucătărie; prepararea hranei se face in holul de la intrare a apartamentului, unde s-a montat o coloana de gaz.

Finisajele apartamentului sunt finisaje standard, nemodificate, provenite de la edificarea blocului si care sunt preponderent de grad inferior, după cum urmeaza:

pardoseli din mozaic in hol si in grupul sanitar

tencuieli driscuite, negletuite

zugrăveli simple la pereți si tavane vopsitorii simple ia pereți in baie si hol pardoseli din linoleum in camere (covor PVC)

 • - tamplarie exterioara din ferestre din lemn de brad, cuplate

__    - usi interioare celulare din placaj             -L—

armaturi si obiecte sanitare obișnuite

Apartamentul este dotat cu instalatii electrice de iluminat si prize, instalatii de apa rece, din țeava zincata si de scurgere (canalizare ) din PVC. Instalațiile de incalzire centrala cu care era dotat apartamentul, racordate la termoficare, sunt in prezent dezafectate, iar blocul este in totalitate debransat.

In consecința in prezent instalația de incalzire centrala este debransata de la sistemul de termoficare centralizat, fara a avea insa o alta sursa de căldură. Încălzirea se face improvizat cu aragaz si cu resou electric.

Anul construcției blocului este 1969, iar starea tehnica generala a apartamentului si a blocului este “satisfacatoare”, după criteriile stabilite prin decretul nr. 93/1977.

Apartamentul nu este complet decomandat si prezintă mari carențe de funcționalitate, neavand bucătărie si prezentând acces direct din exterior, cu parterul la nivelul solului si . pardoseala parterului montata direct.pe sol.

Blocul este amplasat pe o alee carosabila, dar vederea apartamentului este spre o zona liniștita, ferita de circulația de pe alee.

Cartierul 13 Decembrie este lipsit de dotări social-urbane fiind amplasat departe de dotările social-urbane consacrate ale municipiului cum ar fi: spital, policlinica, farmacii, primărie, administrație financiara, judecătorie, politie, piața agroalimentara, săli de spectacole, centre comerciale importante, posta, clădiri de cult, etc. Este știut faptul ca zona 13 Decembrie si in special aceste tipuri de blocuri(denumite “italiene”) este cunoscuta ca o zona cu o structura a populației care generează lipsa de interes pentru achiziționare.

 • b) Constatări suplimentare, specifice blocului si apartamentului in cauza

Se cuvine sa facem unele precizări suplimentare, fata de constatările generale prezentate anterior; precizări care in general nu sunt corect percepute de nespecialisti si de piața, fiind ascunse sau cu istoric necunoscut.

In primul rând trebuie sa precizez ca blocul in cauza are o vechime mare, de 50 de ani, si pana in prezent nu a beneficiat de niciun ciclu de reparatii capitale. Primul ciclu de reparatii capitale la acest tip de clădiri, in conformitate cu normele si normativele tehnice, ar trebui sa se realizeze după atingerea vârstei de 25 de ani.

Nu intamplator s-a stabilit ciclul I de reparatii capitale la 25 de ani vechime, ci judecând după faptul ca durata normata a instalațiilor tehnico-sanitare, electrice si de incalzire din spatiile comune, sau din interiorul apartamentului, precum si majoritatea finisajelor, este de 25 de ani iar in cadrul lucrărilor de reparatii capitale toate aceste instalatii

si finisaje se înlocuiesc si se pun de acord cu normativele tehnice actuale si cu materialele moderne aparute in aceasta perioada, fiind in general uzate fizic si moral.

Refacerea integrala a acestor instalatii elimina atat deprecierea fizica avansata a acestora cat si deprecierea morala, generata si de faptul ca unele materiale utilizate la execuția acestor instalatii, nu mai sunt in fabricație.

Inafara instalațiilor menționate, la primul ciclu de reparație capitala (RK1) se inlocuiesc si multe elemente de construcții, de finisaj si tamplarie care si acestea au depășit durata normata, fiind depreciate atat fizic cat si moral.

Dintre toate aceste instalatii cu durata de serviciu normata depășită, instalațiile comune amplasate sub pardoseala parterului blocului, in lipsa unui subsol tehnic, precum si coloanele ingropate in pereți si in ghene, sunt cele mai uzate si cel mai greu de inlocuit, Întrucât necesita contribuția tuturor- proprietarilor de locuințe dintr-un bloc si necesita desfacerea unor finisaje interioare (pardoseli de la parter, faianța si gresie in bai, etc.), multe din ele fiind refăcute de locatari, aflate pe traseul instalațiilor comune care traversează apartamentele.

O alta problema serioasa a acestor categorii de clădiri, care s-a acutizat si mai mult in condițiile creșterii costurilor cu incalzirea locuințelor, o reprezintă rezistenta termica insuficienta a pereților exteriori din zidărie de cărămidă, lipsiti de izolație termica si cu grosime insuficienta, si implicit cu rezistenta termica redusa.

După 50 de ani de la edificare, tencuiala exterioara se macina si se faramiteaza ca efect al uzurii si a fenomenului de condens si de igrasie, diminuând drastic rezistenta termica a peretelui, care ramane izolat doar cu golurile de aer din structura cărămizilor.

De asemenea chiar de la execuție, aceste clădiri au avut o concepție defectuosa, Întrucât prezentau numeroase “punți termice” care permiterau scurgerea de fluxuri energetice cu efect in pierderi mari de căldură (cum ar fi buiandrugi din beton la usi si ferestre, grinzi din beton armat neizolate, etc.).

Diferența de preț perceputa de piața, intre un apartament izolat termic si unul neizolat, identic cu blocul in cauza descris mai sus, este cuprinsa minim intre 10-15%.

Apartamentul si blocul din care face parte prezintă si alte puncte slabe, care constituie criterii de apreciere negative, in conformitate cu “îndrumarul pentru expertiza tehnica imobiliara” dintre care enumerăm:

-Blocul nu este dotat cu subsol tehnic pentru montajul Conductelor de distribuție de apa, canalizare si încălzire centrala. Toate aceste instalatii sunt montate ingropat sub

 • - Blocul este vulnerabil in caz de seism, datorita faptului ca structura de rezistenta din zidărie portanta este realizata din ziduri de grosime mica (25 - 30 cm) si fara sâmburi din beton armat la colturile zidurilor si la intersecția de ziduri.

 • - Concepția acestui tip de bloc este deficitara din punct de vedere al stabilitatii si rezistentei blocului datorita casei scării deschise (fara doi pereți de închidere) si a coridorului exterior deschis, montat in consola.

 • - Funcționalitatea apartamentului este deosebit de deficitara, cu camere comandate, fara bucătărie (locul de gătit este in hol) si cu un mic grup sanitar dotat doar cu lavoar si w.c. si doar cu apa rece.

 • - Apartamentele de la parter prezintă un fenomen avansat de igrasie, generat de putrezirea stratului de izolație hidrofuga din carton bituminat, asa cum se poate observa in planșele foto anexate.

 • - Pe langa vulnerabilitățile prezentate de blocul in cauza generate de modul de alcătuire a structurii de rezistenta, blocul prezintă degradări mari ale zidăriei portante si o stare tehnica generala foarte rea.

CAP. III ESTIMAREA VALORII DE CIRCULAȚIE (de piața) A APARTAMENTULUI

In conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare se va estima valoarea actuala de circulație (valoarea de piața) a apartamentului utilizând abordarea prin cost: metoda comparațiilor unitare. Nu se poate aplica abordarea prin comparație directa intrucat piața nu oferă nici o informație de vanzare privind acest tip particular de bloc si apartament. Aplicarea fortata a acestei metode, adoptând ca si comparabile alte tipuri de apartamente de pe piața ar conduce inevitabil la erori in estimarea valorii.

1. Abordarea prin cost - Metoda costurilor unitare

In Anexa nr. 1 s-a estimat valoarea de circulație a apartamentului, utilizând abordarea prin cost, respectiv metoda costurilor unitare, in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare.__                                                     __

-t-L. .                                                            -

Pentru obținerea acestei valori, in procesul de evaluare s-a tinut cont de indicii de actualizare practicati la data elaborării raportului de expertiza si comunicati de Corpul Expertilor Tehnici din Romania. S-a aplicat coeficientul de corecție K = 0.98 (-2%) pentru poziția apartamentului la parter, deși piața percepe o diminuare cu 10 -20% a prețului unui apartament situat la parter, fata de cele situate la nivele intermediare.

S-a aplicat deprecierea fizica fata de starea tehnica actuala a blocului si apartamentului, funcție de vechimea blocului, comparativ cu durata de viata normata a clădirii si funcție de ciclurile de reparatii capitale de care nu a beneficiat blocul si apartamentul.

La stabilirea coeficientului de individualizare s-au utilizat criteriile de-individualizare si coeficienții de majorare si diminuare recomandati de Corpul Expertilor Tehnici din Romania (buletinul documentar ni’. 103/2007) si cei din îndrumarul pentru Expertiza Tehnica Imobiliara, asa cum sunt prezentati in Anexa nr. 2.

Marimea acestor coeficienți, atat a celor de diminuare cat si a celor de majorare a prețului tehnic, a fost adoptata cu prudenta, la nivelul influentei criteriului respectiv asupra apartamentului in cauza, evitând in special supraevaluarea dar si subevaluarea.

Criteriile negative, mai numeroase, se refera la: lipsa dotărilor social-urbane in cartier sau in apropiere, starea tehnica a blocului, a apartamentului si a instalațiilor comune, amplasamentul periferic, depărtarea de centre comerciale si piețe, structura populației din cartier si funcționalitatea redusa a apartamentului.

Nu s-au aplicat, din prudenta, deprecierile externe, respectiv deprecierea economica generata de criza economica prelungita, de diminuarea drastica a activitatii economice in municipiu, care a condus la dezechilibrarea si deprecierea pietii imobiliare, cu efect in scăderea drastica a preturilor locuințelor si cu lipsa de interes in achiziții imobiliare, care a condus aproape la blocarea pietii imobiliare.

CAP. IV CONCLUZII

 • a) Identificarea si descrierea apartamentului din Fagaras, str. I 3 Decembrie, Bloc 21, Ap 6, parter, jud. Brașov este prezentata in Cap. II „Constatări''.

 • b) Valoarea actuala de piața a apartamentului prezentat la pct. „a” este:

 • - 20.378 RON care reprezintă

 • - 4.279 Euro ca cursul mediu de 4,7619 RON/Eur.o

comunicat de B.N.R. pentru data de 22.02.2019

EVALUAREA APARTAMENTULUI

Abordarea prin cost - Metoda costurilor unitare

Calculul suprafețelor

Din planul anexat, care reprezintă planul de execuție a blocului si releveul apartamentului, rezulta următoarele suprafețe utile:

- camera de zi

= 12,28 mp

- dormitor

= 9,35 mp

- baie

= 1,79 mp

- hol

= 3,42 mp

Total suprafața utila = 26,84 mp

CALCULUL PREȚULUI TEHNIC AL APARTAMENTULUI la preturi vechi

Evaluarea apartamentului se face in conformitate cu prevederile decretelor nr. 256/1984, 61/1990 si 93/1977.

In conformitate cu prevederile legii nr. 85/1992, prețul normat al unui apartament cu 2 camere, confort III, este de 77.100 lei, la o suprafața normata de 34,00 mp si un preț de 2.220 lei/mp de suprafața utila.

Conform prevederilor legii nr. 85/1992, anexa, pentru locuințele cu grad de confort inferior gradului III, prețul pe apartament si prețul pentru un mp de suprafața utila se determina prin aplicarea reducerii cu 10% Ia preturile corespunzătoare gradului III. ----

Prin urinare prețul normat al apartamentului in cauza devine:

77.100 lei/ap x 0,90 = 69.390 lei                                —’

Prețul unui mp de suprafața utila pentru apartamentul in cauza devine:

2.220 lei/mp x 0,90 = 1.998 lei/mp

Pentru diferența de suprafața fata de suprafața normata (in minus) se aplica corecția de preț datorata suprafatei.-cupretul barem calculat mai sus de 1.998 lei/mp:

69.390 lei - 14.305,68 lei = 55.084,32 lei

întrucât apartamentul se afla amplasat la parterul unui bloc cu P +4 etaje se aplica corecția de nivel cu coeficientul de corecție K= 0,98 si prin urmare prețul obtinut anterior se corectează cu acest coeficient:

55.084,32 lei x 0,98 = 53.982,63 lei

Fata de vechimea blocului in care se afla amplasat apartamentul, precum si fata de starea tehnica a apartamentului la data vanzarii lui, care nu a beneficiat de niciun ciclu de reparație capitala si nici de refacerea instalațiilor si finisajelor, din decretul nr. 93/1977, decretul lege nr.61/1090 rezulta coeficientul-de uzura K - 0,64 (uzura 36%) si din normativul I.NC.E.R.C. PI35/1999, rezulta coeficientul de uzura al apartamentului K= 0,44 care reprezintă o depreciere fizica de 56%.

Pentru a evita subevaluarea, se adopta coeficientul K = 0,64 corespunzător uzurii celei mai mici (36%):

53.982,63 lei x 0,64 = 34.548,88 lei

Aceasta valoare reprezintă prețul tehnic al apartamentului, calculat la preturi vechi prevezute in cataloagele de preturi in construcții seria 1982, care au ramas valabile pana in 1990.

Calculul prețului tehnic actual

Pentru a calcula prețul tehnic actual, se impune sa se aplice asupra prețului tehnic calculat la preturi vechi, coeficientul de actualizare, care sa ilustreze inflația preturilor in construcții in perioada din 1990 si pana-m-prezeni.

Coeficientul de actualizare este K = 11.796,543 in conformitate cu prevederile buletinului documentar nr. 146/2018 al Corpului Expertilor Tehnici din Romania:

34.548,88 lei x 11.796,543 = 407.557.348 lei sau 40.755,73 RON după denominare Aceasta valoare reprezintă prețul tehnic actual al apartamentului.

ESTIMAREA PREȚULUI ACTUAL

DE CIRCULAȚIE

Valoarea calculata in capitolul anterior, reprezintă prețul tehnic actual al apartamentului, care constituie de fapt baza de plecare pentru calculul prețului actual de circulație.

Prețul tehnic este prețul de edificare sau de cost al apartamentului; el nu tine seama insa de locul de amplasare a! acestuia, atit ca localitate cit si in cadrul localității.

Prețul de circulație, sau de piața al unui apartament trebuie sa tina seama de unele criterii de principiu, de factorii pozitivi si negativi ai apartamentului care il fac dezirabiI sau neatractiv pentru cumpărare.

întrucât apartamentul in cauza este situat in zona II urbana, in conformitate cu criteriile-social-economice de diferențiere in zone urbane, stabilite de Institutul PROIECT Brașov, coeficientul de zona urbana este K= 1,00 aferent zonei II.

Aplicind acest coeficient de zona urbana, valoarea ramane neschimbata:

40.755,73 RON x 1,00 lei = 40.755,73 RON

Din practica judiciara si din îndrumările de principiu reieșite din deciziile de speța ale Instanței Supreme, rezulta ca pentru stabilirea prețului de circulație trebuie sa se tina seama de o serie intreaga de criterii de principiu si de factori negativi si pozitivi, la majorarea sau diminuarea prețului tehnic.

Analizând factorii pozitivi si negativi care actioneaza asupra apartamentului in cauza si ponderea lor procentuala, precum si cererea actuala de cumpărare de apartamente, rezulta un coeficient de individualizare, respectiv de preț de circulație K.I = 0,50 asa cum a fost estimat in anexa nr. 2.

Ca urmare a crizei financiare si economice mondiale, care a afectat serios si piața imobiliara din tara noastra, conducând la dezechilibrarea si deprecierea pieței imobiliare si in orașele mici cu activitate econonîiCăTedusa (in trecut monoindustrie) ca si orașul Fagaras chiar la blocarea pieței, se impune sa se aplice un coeficient de depreciere externa care sa ilustreze deprecierea economica a pieței imobiliare, respectiv a apartamentului in cauza.


40.755,73 RON x 0,50 = 20.377,86 RON rotund 20.378 RON

care reprezintă:


4.279 Euro calculat la cursul mediu de 4,7619 RON/Euro comunicat de B.N.R. pentru ziua de 22.02.2019

Aceasta valoare reprezintă prețul actual de piața al apartamentului.Anexa nr. 2

ESTIMAREA coeficienților de individualizare a locuinței in baza criteriilor de individualizare recomandati de Corpul Expertilor din Romania (buletinul documentar nr. 103/2007) si îndrumarul pentru expertiza tehnica imobiliara

1 Nr. crt.

Criterii de individualizare

Marimea coef. recomandat %

Coeficient adoptat %

A. Coeficienți de majorare

1.

Amplasare pe o alee liniștita, cu circulație redusa si cu posibilități de parcare, insa fara vegetație

5-15

8

2.

Apropiere de statii de mijloace de transport in comun

5-15

7

3.

Grupul sanitar are aerisire directa

2-5

3

4.

Aleile de circulație si trotuarele au fost reabilitate

-

5

TOTAL“A”

23%

B. Coeficienți de diminuare

1.

Deficiente majore de sistematizare a zonei sub aspect urbanistic si funcțional

3-5

3

2.

Lipsa dotărilor social-urbane in zona si amplasare departata de dotările din municipiu (spital, policlinica, primărie, judecătorie, ANAF, banei, politie, licee, săli de sport si spectacole, etc.)

5-10

6

3.

Situarea zonelor comerciale si piețelor Ia distante mai mari de 500 mp

5-10

5

4.

Finisaje Ia fațade prost intretinute care necesita refacere

5-10

5

5.

_________r

Blocul prezintă serioase carențe si vulnerabilități privind stabilitatea si rezistenta structurii si necesita consolidări si           |

reparatii ample

20-30

6-

1

_______L

Funcționalitate redusa a apartamentului, semidecomandat, fara bucătărie, cu baie incompleta, debransat, fara sistem de incalzire, cu acces direct din exterior

5-15

8—]

1

_____________________1

7. --—--

Clădiri amplasate in zonele periferice ale localității

i

10-20

10       1

8

1

Structura populației din zona generează lipsa de interes pentru achiziționarea acestor tipuri de locuințe

i

5-25

10. ț

1

9. 1

Apartamentul prezintă fenomen de-igrasie, condens si mucegai si ।

5-15

s r ।

1 necesita lucrări de reparatii si igienizare

1

10.

Casa scării deservește un număr mare de apartamente pe nivel (6 apartamente), fiind amplasata excentric (la un capat al blocului)

5-10

i

1

i.

5

11.

Blocul nu prezintă subsol tehnic, conductele de distribuție apa, canalizare si Încălzire sunt montate ingropat sub pardoseala apartamentelor de la parter

5

TOTAL“B”

-82%

1

TOTAL GENERAL: A - B = 23 - 82 = -59% --—-------------------

-59% _

Coeficientul de individualizare = (100-59) : 100 = 0,41

Nota!

Pentru a nu diminua exagerat valoarea apartamentului, se adopta coeficientul K = 0,50.

Expert tehnic

Ing. dipi. ENUICA VIOREL

Expert tehnic

At/rOR®'?IEn(.7ftl8Sg gl , m eliberat de ■   £■ f?/

\V>  *  _^/7


EXTRAS DE CARTE FUNCÎARĂ

c. Partea a III- a înscrieri privitoare la sarcini


Observații


pentru

’ Cațfe’ă-funcia m---.r        --— ..   ___

informare

ra cu nr. 5636               Comuna/ Oraș/ Municipiu FAGARAS

__         A. Partea l-a

i iNr.cn;.

L_â

7

7

__________L

w. uagastfal y-y •• JLs-lt-/ 24^/1)2/1/19 2411/1/1/19 2412/1/1/19 2410/1/2/1/19/6 2411/1/1/19/6 2412/1/1/19/6

Descrierea imobilului

Hl 21, str 13 Decembrie

Ap-6, compus din 2 camere si dependințe cu cota de 3,3% din elmentele de uz comun respectiv 9,8 mp Etern de uz comun sunt: terenul de sub bloc ', fundatii, canat median, racorduri utilități, casa scării, terasa, instalatii aferente sî trotuar de garda               ' j

Suprafața în mp.

294,09

1 Observații |

1 1

i—----r------------------------------B- Partea a ll-a

INI.GR.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

|

1 21

1

. STATUL ROMAN asupra terenului

STATUL ROMAN asupra ap-act 2372/2908 cf

î

-

Nr.crt.

NU SUNT

................................. și nu-este valabil la încheierea actelor au te S-a* achitat tariful.de:...:..;.£.................lei priî&țtonotarul public. • .................... pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr.PlOZ

HOTĂRÂREA NR. 68 din data de 22.04.2008

- privind vânzarea locuințelor, construite din fondurile statului în condițiile Legii 85/1992 republicata și a Decretului - Lege nr. 61/1990

CONSLLUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

Analizând referatul nr. 1240 din 18.03.2008 al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat, prin care se propune vânzarea unor locuințe costruite din fondurile statului, în coformitate cu prevederile Legii 85/1992 republicată și a Decretului-Lege 61/1990;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. 1, art 10, art. 11, art. 12 din Legea 85/1992 republicată și ale Decretului - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație,

Văzând dispozițiile art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată,

în temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă cumpărarea locuințelor construite din fondurile statului, de către titularii contractelor de închiriere nominalizați în anexa la prezenta hotărâre.

ART.2. Evaluarea locuințelor supuse vânzării se va face de către dl. Enuică Viorel -persoană fizică autorizată și va fi achitată integral de către cumpărător.

ART.3. în cazul vânzării locuințelor cu plata în rate se va achita la încheierea conțractelui un avans de 10% din prețul locuinței, ratele lunâre esșalonându-se pe o perioadă de 15 ani, cu o dobândă anuală stabilită de lege.

ART.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public și Privat, care va încheia contractele de vânzare - cumpărare cu actualii titulari ai contractelor de închiriere.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului

EMIL MOCAN


Prezenta hotarare se comunica:

 • - 1 exemplar dosar

exemplar colecție

 • - 1 exemplar Prefectura

 • - 1 exemplar Direcția Economica

 • - 1 exemplar Primar

 • - 1 exemplare Compartiment Juridic S.P.A.D.P.P

 • - 1 exemplar Secretar

 • - 1 exemplar Juridic

 • - 1 exemplar Biroul Unic.

 • - câte un exemplar persoanelor în cauză

  1

  ' • b r !

  1               1

  4

  k ।

  STOICA VIORICA MARIA

  CNP 2791122082419

  '' i

  03.10.2000

  1129 din 03.10.2000

  Str. 13 ' Decembrie, bl.

  22, ap. 7

  5

  CSOK TIBERIU CNP 1540508082420

  .01.11.1981

  1615 din

  01.11.1981

  788 din 08.04.1999

  Str. Narciselor, bl. A, sc. B, ap. 17

  6

  SUBȚIREL GHEORGHE CNP 1760127083708

  10.01.2005

  56 din

  10.01.2005

  Str. 13, ' Decembrie,: bl.

  21, ap. 19'

  1.. k-

  IV' h ■ »               1

  0

  b

  C

  TEDELCA ELI

  NP 269061008

  1

  SNA

  2443

  15.12.2004

  1

  52 din 15:12.2004

  Str. 13 Decembrie; bl. 21, sp. 6i

  8

  PANTILIMON VIORICA CNP 2670620082426

  15.05.1998

  J______________________

  52 din 15.06.1998

  1172 din

  10.05.2001

  Str. 13 Decembrie, bl. 12, ap. 13

  ,1 4 i <                                                                                                                                          i                1                 1

  4                                    •   £ j

  1

  1 1 ■

  1 '?•

  |L,

  TTÎ 1 ■ y

  1

  1 1

  1

  1 cameră de rz.,80 mp, 1 cameră de 9,28 mp, hol de 3,42 și WC de 1,61 mp

  integral

  C.F. 5637 nr. top. | 2410/1/2/1/20,1   K    r

  2411/1/1/20, ' " Ujjf 2412/1/1/20,       ‘     . !

  2410/1/2/1/20, 2411/1/1/20, 2412A/1/20/7 1 1 î

  Hol de 2,34 mp, baie de 2,35, bucătărie de 3,54 mp, 1 cameră de 13,25 mp, 1 cameră de

  11,85 mp

  rate

  C.F. 6791 nr. top. 3228/281-308/1/1/1/1,      |

  3228/281-308/1/1/2/1,      1

  3228/281-          1 1

  308/1/1/1/l/XXXVHhi

  1 camera de 12,65 mp, 1 cameră de 9,14 mp, hol de 3,60 mp și WC de 1,80 mp

  integral

  C.F. 5636 nr. top. 2410/1/2/1/19, 2411/1/1/19, 2412/1/1/19,            1

  2410/1/2/1/19/30,         4

  2411/1/1/19/30,; 1 |^V:| 2412/1/1/19/30          £

  1 cameră de 12,65 mp, 1 cameră de 9,14 mp, hol de 3,60 mp și WC de 1,8 mp

  rate

  C.F. 5636 nr. top[          £

  ' 2410/1/2/1/19, | i T 1 2411/1/1/19, ;      LI

  2412/1/1/19, 2410/1/2/1/19/6,          ’

  2411/1/1/1'9/6, 2412/1/1/19/6 .     1 : j

  1 cameră de 10,50 mp, hol de 2,38 mp și WC de 2,26 mp

  rate

  C.F. 5628 nr. top. 2410/1/2/1/11, 2411/1/1/11, 2412/1/1/11, 2410/1/2/1/11, . 1 mvL.. 2411/1/1/11,   ' “T

  2412/1/1/11/13

  . 1

  I ! L


  PARLAMENTUL ROMÂNIEI


CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL


1

LEGE

pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Articolul 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Valoarea de vânzare a locuinței se calculează raportat la prețul pieței de către un expert autorizat, în condițiile legii.”

Art. II. - Locuințele ce fac obiectul LegiLnr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republieată, cu modificările și completările ulterioare,^pentru care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt în curs de derulare procedurile de vânzare, se vând la prețul stabilit de reglementările în vigoare la data începerii procedurii de vânzare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR »

PREȘEDINTELE SENATULUI


Roberta Alma Anastase

Mircea Dan Geoană

București, 5 decembrie 2011

Nr. 24?


A. Partea I. Descrierea imobit^jj'

Unitate individuală


. CF vechi:5636

Adresa: Loc. Fagaras, Str 13 Decembrie, Bl. 21, Ap. 6, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de sub bloc, fundatii, canal median, casa scării, coridor, instalatii aferente, terasa, racorduri utilitati si trotuar de oarda.

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 2410/1/2/1/19/ 6, 2411/1/1/19/6, 2412/1/1/19/6

10/294

10/294

Apt. nr. 6 compus din: două camere și dependințe, cu o cotă de 3,3% din elementele de uz comun, respectiv 9,8 m.p. din elementele de uz comun.

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2372 / 26/02/2008

Act nr. 728/2008 emis de S.P.A.D.P.P. FAGARAS;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

.A.

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5636) ___________i

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT_____________________________________________________________________________


a Nr, 1 Llin-a^ivuinirinig: paga ras.


_ rteaJL—2

tWmbrie, Bl. 21, Ap. '6, JUd. Brașov"

casa scării, coaetoi,;-,ji3talatif fleieiile, lei as

Nr crt

Nr cadastral

__Suprafața construită

Suprafața utilăjmp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 2410/1/2/1/19/6, 2411/1/1/19/6, 2412/1/1/19/6

10/294

10/294

Apt. nr. 6 compus din: două camere și dependințe, cu o cotă de 3,3% din elementele de uz comun, respectiv 9,8 m.p. din elementele de uz comun.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 24/07/2019, 10:40

BOSANCU VERGINIA - ANGELICA referent

0CPI Brașov - BCPI Făgăraș |Ad re sa: Loc. Fagaras, Str 13 Decembrie, Jud, Brașov, Bl.21

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2410/1/2/1/19, 2411/1/1/19, 2412/1/1/19

294

Construcția CI inscrisa in CF 101613-C1;

construcția CI in CF 101613-C1... suprafața din cf hârtie este de 294,09 m.p.

B. Partea !!. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1995 / 16/12/1974

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 284/294

Al

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5636)

13550 / 05/07/2019

Act Administrativ nr. 601, din 19/06/2019 emis de PRF BRAȘOV;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire în baza L.18/1991, asupra cotei de 10/294 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.5, Cl-U21, dobândit prin Lege, cota actuala 10/294

Al

1) SIMA ION-MIHAI

2) SIMA ILDIKO-CLAUDIA

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, . drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

2372 / 05/03/2010

Act Notarial nr. 264, din 04/03/2010 emis de NP POPA;

C2

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 3/98                         ----

Al__

1) LAZAR LARISA- LENUTA, necăsătorită, ca bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 9,8 m.p. din părțile de uz comun aferenta apt. nr. 10 Cl-Ul

7310/05/07/2010         ___ — —

Act Notarial nr. 910, din 02/07/2010 emis de NP POPA;

C3

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 3/98

Al

1) SUBȚIREL GHEORGHE, , necăsătorit,

OBSERVAȚII: cota de 9,8 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.30

12093 /20/10/2010           ~                                     -—

Act Notarial nr. 1591, din 19/10/2010 emis de BNP PAVAL;

C5

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 5/147

Al

1) GHEZASAN GHEORGHE, căsătorit cu


ite,


GHEZASAN MfiRinpna. vmi fta

OBSERVAȚII: cotare T3%-dm elemente/e deruz. comun, respect^ 9,8 m.p. aferenta=dp.niT2Q-

Contract De Vanzare-Cumparare nr; 1340 din 2008;

' C7

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuale 5/147

___

1) PIRLICA NECULA1, necăsătorit

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5636)                                      3 «4        ’j > ™

cota de 9.8 m.p. din părțile de uz comun aferente apt.14 C1-U8                                     S* s

11288/01/10/2010

Act Notarial nr. 2166, din 30/09/2010 emis de NP BOAMFA (si încheiere de indreprare a\ei> Lroiat&JXle nr. 7907/2010, emisa de BNP ADRIAN BOAMFA,);

C9

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 3/308

Al

1) CORFARIU VASILE, , ca bun propriu,

OBSERVAȚII: cota de 9,8 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.9

14019 / 06/12/2010

Act Notarial nr. 2720, din 06/12/2010 emis de NP BOAMFA;

Cil

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 5/147

Al

1) NEDELCA NICULINA, necăsătorită, in cota de 1/2 parte, ca bun propriu

2) NAFTANAILA IOAN, necăsătorit, in cota de 1/2 parte, ca bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 9,8 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 4.C1-U9

14120 / 09/12/2010

Act Notarial nr. 1797, din 08/12/2010 emis de NP PAVAL;

C12

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 5/147

Al

1) VLAD CONSTANTIN

2) VLAD ASPASIA MARIOARA

OBSERVAȚII: cota de 9,8 m.p. din partite de uz comun aferente apt.15 C1-U5

14647 / 22/12/2010

Act Notarial nr. 2811, din 21/12/2010 emis de NP BOAMFA;

C13

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 5/147

Al

1) TIRZIU MIHAELA, , necăsătorită, ca bun propriu,

OBSERVAȚII: cota de 9,8 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.22

638 / 18/01/2012

Act Notarial nr. 161, din 17/01/2012 emis de NP POPA MARIA CRISTINA;

C17

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 5/147

Al

1) LASCUTIU GABRIELA MARCELA, fost căsătorită Frînc, ca bun propriu.

OBSERVAȚII: cota de 10/294 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.25

20138 / 06/12/2012

Act Notarial nr. 3462, din 05/12/2012 emis de POPA MARIA CRISTINA;

C18

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 5/147

Al

1) FORGACI GHEORGHE-NELU, căsătorit cu

2) FORGACI FELICIA, ca bun comun in baza art.339 cod.civil

OBSERVAȚII: cota de 10/294 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.13 C1-U13            ___ .

662 / 17/01/2013

Act Notarial nr. 97, din 17/01/2013 emis de BOAMFA ADRIAN;

C19

ntabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 3/98                          —

Al        __

1) GECZI VICTORIA, nasc.Subtirel, in cota de 1/2 parte,

2) BULARCA AUREL, in cota de 1/2 parte,

OBSERVAȚII: cota de 3,3% din elementele de uz comun, respectiv 9,8 m.p., aferentă ap.24. Cl-Ull

1491

4 / 31/07/2014

Act Notarial nr. 1932, din 30/07/2014 emis de Popa Maria Cristina;

C21

ntabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 5/147

Al

1) REBECA VIOREL, necăsătorit, ca bun propriu, conform art.340 Cod Civil

OBSERVAȚII: cota de 3,3% din elem. de uz comun, respectiv 9,8 m.p., aferenta ap. 26, C1-U6            f ~ --

Document care conține date cu caracter personal, protejat^-de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 4~*--.!

Act Notarial nr. 452, din 01/09/2017 emis de Sabadus Mariana;

C25

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra 1/2 din cota de 3,3% din elementele de uz comun, respectiv 9,8 m.p., cotă aferentă ap.27, Cl-U14, cumpărare, ca bun propriu, dobândit prin Convenție, cota actuala 5/294

Al

1) DONIȘAN GABRIEL-ILIE, necăsătorit

C26

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra 1/2 din cota de 3,3% din elementele de uz comun, respectiv 9,8 m.p., cotă aferentă ap.27, Cl-U14, cumpărare, ca bun propriu, dobândit prin Convenție, cota actuala 5/294- ” '                           ■ - -    ■

Al

1) DUDAȘ ADRIANA-ANCA, necăsătorită

10050 / 08/05/2018

Act Notarial nr. 1492, din 08/05/2018 emis de Popa Maria Cristina;

C27

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 3,3% din elementele de uz comun, respectiv 9,8 m.p., cotă aferentă ap.7, C1-U17, dobândit prin Convenție, cota actuala 10/295

Al

1) LUNGU LENUȚA, necăsătorită

8886 / 21/08/2007

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 718, din 16/08/2007 emis de notar publ

c Săbăduș Mariana;

C28

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 3,3% din elementele de uz comun, respectiv 9,8 mp, aferentă ap.17, C1-U22, dobândit prin Convenție, cota actuala 10/294

Al

1) BRIUȘOR CORNELIA___________

X '/A/lrxvj . S

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

294

-

-

2410/1/2/1/1 9,2411 /1/1/19, 2412/1/1/19


Nr cadastral^

Suprafața (mp)*

—- Observații Referințe

Top: -r-2410/1/2/1/1^ 2411/1/1/19, 2412/1/1/19

294

construcția CI in CF 101613-C1 ... suprafața din cf hârtie este

——--:—„----------------_

in


_________ DETALII LINIARE IMOBIL __________

Geometria pentru acest imobil nu a fostg sit.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCRI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

I

, Data și ora generării,

•' 24/07/2019, 10:40

BOSANCU VERGINIA - ANGELICA referent

OCPI Brașov • BCPI Făgăraș


Nr. cererea

14947

Ziua Z

24

Luna

07 '

w

Anul

2019

Cod verificare■fflfflilli

100071535489


TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului
hi: 5 63 6
^arțe.Funciară NrT*
Inscrifp privind dezmembramlhEef^drePtulurde propriet drepturi reale de,garanție și sarcini 730/ 06^2/2004       _ ^*4      ____________

Contract Di.Vanzare-Cumparare nr-r-303, din 05/02/2004 emis de NP-ADRIAN BOAMFA; —

C23

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de de 3,3% din elementele de uz comun, respectiv 9,8 m.p. aferent[ ap. nr. 11, Cl-U16, dobândit prin Convenție, cota actuala 5/147

- Al----

1) SOCIETATEA DE BINEFACERE DIAKONIA, cu sediul in Fagaras, str. I.M. KLEIN, rr.^^Ts/p^-.

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5636)                                                     "<z

15565 / 25/08/2017

/UJO^

Act Notarial nr. 1047, din 24/08/2017 emis de PAVĂL Doina;

C24

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun propriu, asupra cotei de de 3,3% din elementele de uz comun, respectiv 9,8 m.p. aferent ap. 28, C1-U7, dobândit prin Convenție, cota actuala 10/294

1) TRANDAFIR IOANA, necăsătorită

16115/01/09/2017