Hotărârea nr. 217/2019

HOTĂRÂREA nr.217 din data de 26 august 2019 -privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "ÎNFIINŢARE REZERVA DE APA POTABILA LA SPITALUL MUNICIPAL “DR. AUREL TULBURE” DIN MUNICIPIUL FAGARAS, JUD

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.217 din data de 26 august 2019 -privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

"ÎNFIINȚARE REZERVA DE APA POTABILA LA SPITALUL MUNICIPAL “DR. AUREL TULBURE” DIN MUNICIPIUL FAGARAS, JUD. BRAȘOV ’

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând:

  • - Raportul compartimentului de specialitate 59.959 din 19.08.2019 al Biroului Investiții - Achiziții publice prin care se propune spre analiza si aprobare proiectul tehnic si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "ÎNFIINȚARE REZERVA DE APA POTABILA LA SPITALUL MUNICIPAL “DR. AUREL TULBURE” DIN MUNICIPIUL FAGARAS, JUD. BRAȘOV",

  • - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 59.959/1/19.08.2019, prin care se propune aprobarea proiectului tehnic și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "ÎNFIINȚARE REZERVA DE APA POTABILA LA SPITALUL MUNICIPAL “DR. AUREL TULBURE” DIN MUNICIPIUL FAGARAS, JUD. BRAȘOV", Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții,

Vâzănd avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Analizând proiectul tehnic elaborat de SC MAȘTER C.A. DESIGN SRL in baza contractului 15.722/22.05.2018 și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de

investiții "ÎNFIINȚARE REZERVA DE APA POTABILA LA SPITALUL MUNICIPAL “DR. AUREL TULBURE” DIN MUNICIPIUL FAGARAS, JUD. BRAȘOV",

Având în vedere prevederile art. 129 alin 2 lit. b, lit d, art. 139 alin 1 lit a), art. 197, art 198 alin 1, 2, art 243 alin. 1 lit b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul tehnic și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "ÎNFIINȚARE REZERVA DE APA POTABILA LA SPITALUL MUNICIPAL “DR. AUREL TULBURE” DIN MUNICIPIUL FAGARAS, JUD. BRAȘOV", respectiv:

Principalii indicatori tehnico-economici

  • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Valoare totala, inclusiv TVA: 1.036.471,01 lei

Valoare totala, exclusiv TVA: 872.459,93 lei

Din care (C+M), exclusiv TVA:        711.054,12 lei

  • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare Elemente fizice:

Suprafețe

Arie teren

36.213,00 mp

35,27 mp (camera tehnica)

38,10 mp (camera tehnica)

1.026,00 mp

130,00 m


Arie construita

Arie desfasurata

Arie teren ocupat (incinta rezervor)

Lungime împrejmuire (inclusiv porti) înălțime clădiri si numărul de niveluri Inaltimea maxima Numărul nivelurilor

+3,20 m 1

17,97% o,45


Procentul de ocupare al terenului P.O.T

Coeficientul de utilizare a terenului C.U.T

Art 2. Diferența dintre valoarea obiectivului de investitii si valoare bugetata va face obiectul unor rectificări bugetare sau va fi asigurata in construcția bugetara anuala viitoare.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Biroul Investiții si Achiziții Publice si Direcția Buget Finanțe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SUCIU AND RE EA-OANA


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar getieraL LAURA ELENAG IUN CA.de /.) voturi pentru ,__abținere,__împotriva


Hotararea s-a adoptat cu un nr

Consilieri în funcție - / j Consilieri prezenți - , r

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. Birou Investiții și Achiziții Publice

i ex. Spitalul Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș

1 ex. Direcția Buget-Finanțe

i ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

i ex. Afișare

Cod: F-50