Hotărârea nr. 216/2019

HOTĂRÂREA nr.216 din data de 26 august 2019 -privind aprobarea proiectului tehnic de desfiinţare şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ” Lucrări de desfiinţare pentru platforma betonată -C2 si bazin inot C3 Municipiul Făgăraş

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.216 din data de 26 august 2019

-privind aprobarea proiectului tehnic de desființare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

” Lucrări de desființare pentru platforma betonată -C2 si bazin inot C3 Municipiul Făgăraș"

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul compartimentului de resort 59.561 din 14.08.2019 al Compartimentului Achiziții Investiții si Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 59.561/1 din 14.08.2019 prin care se propune aprobarea proiectului tehnic si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții,

” Lucrări de desființare pentru platforma betonata -C2 si bazin inot C3 Municipiul Fagaras",

Vâzănd avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, a autorizației de desființare nr. 5 din 23.10.2019, a HCL 211 din 27.07.2018 privind aprobarea trecerii unor imobile- construcții din domeniul public in domeniul privat al municipiului in vederea demolării, poz 1.1

Analizând proiectul tehnic elaborat de SCRAW ARHITECTURE OFICE SRL - cu sediul in orașul București - proiectant general , in baza proiectului nr. 126 /2018 si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” ” Lucrări de desființare pentru platforma betonata -C2 si bazin inot C3 Municipiul Fagaras",

OUG 114 /2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri bugetare,

Având in vedere prevederile art. 129 alin 2 lit .b, lit. d, art. 139 alin 1 lit.a), art. 197 ,art. 198 alin 1,2,art. 243 alin 1 lit.b) din OUG 57 /2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă proiectul tehnic și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

” Lucrări de desființare pentru platforma betonată -C2 si bazin inot C3 Municipiul Făgăraș, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

1

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Biroul Investiții si Achiziții Publice si Direcția Buget Finanțe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


SUCIU ANDREEA-OANAHotararea s-a adoptat cu un nr.de/^voturi pentru,   abținere, împotriva

Consilieri în funcție - /Q

Consilieri prezenți - /

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. Birou Investiții și Achiziții Publice

1 ex. Direcția Buget Finanțe

1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

1 ex. Afișare.

Cod F - 50

-Cod F - 17

ANEXAI laHCL

Principalii indicatori tehnico economici pentru proiectul

" Lucrări de desființare pentru platforma betonata -C2 si bazin inot C3 Municipiul Fagaras „

Valoarea totala estimata a investiției pe capitole:

‘ 326.728,91 lei fara TVA, respectiv 388.490,740 Iei cu TVA. .

(Din care: C+M 320.937,11 lei fara TVA Valoare C+M cu TVA: 381.915,16 lei)

Valoarea totala estimata a investiției pe capitole:

ICheltuieli pentru investiția de baza 320.937,11 lei fara TVA,respectiv 381.915,16 Iei cu TVA

2. Dirigentie de șantier

4.124,70 lei fara TVA

4.908,39 Iei cu TVA

3 Comisioane cote taxe, ISC 0,1%

277,86

277,86 lei

0,5%

1.389,33

1.389,33 lei

1.667,1

1.667,19 lei

Finanțare - buget local

Durata de realizare a investiției - 6 luni - conform A.D. nr. 5 /23.10.2018