Hotărârea nr. 215/2019

HOTĂRÂREA nr.215 din data de 26 august 2019 - privind modificarea si completarea HCL176/2017 in sensul aprobării cofinantarii obiectivului de investiţii „Extindere canalizare in municipiul Fagaras, jud. Braşov”, ca urmare a modificării contribuţiei asigură

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel:'0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.215 din data de 26 august 2019

- privind modificarea si completarea HCL176/2017 in sensul aprobării cofinantarii obiectivului de investitii „Extindere canalizare in municipiul Fagaras, jud. Brașov”, ca urmare a modificării contribuției asigurătorii pentru munca (CAM) la 2,25%

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere raportul de specialitate 59762 din 19.08.2019 al Biroului investiții, achiziții, prin care se propune aprobarea noilor cuantumuri ale cofinantarii si implicit a finanțării alocate pentru obiectivul de investiții “Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, județul Brașov ”,

Vâzănd avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Analizând contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene nr. 39075/21.12.2017 in valoare de 5.119.268,00 lei,

Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locala, republicat, cu modificările și completările ulterioare, - Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanțate din fonduri publice, - Analizând adresa 52721/19.06.2019 transmisa de asocierea S.C. DALEX GRUP S.R.L., S.C. CIV GROUP S.R.L., S.C. ROUTE CONCEPT S.R.L., S.C. TERRA SOLUTION SERVICES S.R.L. cu privire la contractul nr. 35902/12.11.2018 avand ca obiect Proiectare, execuție si asistenta tehnica „Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Brașov”,

Ținând cont de Ordinul Comun al Ministrului Finanțelor nr. 2165/23.05.2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate", pana la acest ordin cei care aplicau regimul special pentru construcții nu puteau calcula si declara contribuția asiguratorie pentru munca la aceștia decât folosind cota redusa de 0,3375%,

Având în vedere că dispozițiile art. 66 din OUG 114/2018 nu se putea aplica fără respectarea legii ajutorului de stat, ANAF a refăcut declarația 112 în așa fel să nu permită calcularea CAM în procent de 0,3375% ci cu procentul normal de 2,25% și s-a solicitat ca cei care au declarat cu 0,3375% să refacă declarațiile și să depună declarații rectificative, recalculând CAM de la 0,3375% la cota normală de 2,25%,

Analizând HCL 155/2019 privind modificarea si completarea HCL 176/2017 in sensul aprobării cofinantarii obiectivului de investitii „Extindere canalizare in municipiul Fagaras, jud. Brașov”, ca urmare a Instrucțiunii ANAP NR.l/2019,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanțate din fonduri publice,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 129 alin 2 lit. b, lit d, art. 139 alin. 1 lit a), art. 197, art. 198 alin 1, 2, art. 243 alin. 1 lit b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aproba modificarea si completarea art. 1 din HCL176/2017 care va avea următorul conținut:

„Art. 1 Se aproba finanțarea obiectivului de investiții “Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, județul Brașov ”, cu valoarea totala de 4.891.881 lei, în baza Programului Național de Dezvoltare Locala instituit prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013, cu o valoare alocata de 5.119.268,00 lei.”

Ărt. II - Se modifica si se completează art 2 din HCL176/2017 care va avea următorul conținut:

„Art. 2 Se aproba cofinanțarea proiectului cu valoarea de 226.747 lei, din valoarea totala a obiectivului de investiții.”

Art. III — Isi inceteaza aplicabilitatea HCL 155/2019

Art. IV -Celelalte prevederi ale HCL 176/2017 raman valabile.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SUCIU ANDREEA-OANACONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENA GIUNCAHotararea s-a adoptat cu un nr.de [J_ voturi pentru . ~ abținere, ~ împotriva

Consilieri în funcție - / ^

Consilieri prezenți -

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. Birou Investiții și Achiziții Publice

1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

1 ex. Afișare.

Cod: F-50