Hotărârea nr. 214/2019

HOTĂRÂREA nr. 214 din data de 26 august 2019 -privind modificarea si completarea HCL 20/28.02.2017 in sensul actualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Braşov, ca

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 214 din data de 26 august 2019

-privind modificarea si completarea HCL 20/28.02.2017 in sensul actualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Brașov, ca urmare a modificării contribuției asigurătorii pentru munca la 2,25%

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere raportul de specialitate nr. 59761/19.08.2019 al Biroului Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Brașov”,

Vâzănd avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând cont de Ordinul Comun al Ministrului Finanțelor nr. 2165/23.05.2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate", pana la acest ordin cei care aplicau regimul special pentru construcții nu puteau calcula si declara contribuția asiguratorie pentru munca la aceștia decât folosind cota redusa de 0,3375%, Având în vedere că dispozițiile art.66 din OUG 114/2018 nu se putea aplica fără respectarea legii ajutorului de stat, ANAF a refăcut declarația 112 în așa fel să nu permită calcularea CAM în procent de 0,3375% ci cu procentul normal de 2,25% și s-a solicitat ca cei care au declarat cu 0,3375% să refacă declarațiile și să depună declarații rectificative, recalculând CAM de la 0,3375% la cota normală de 2,25%,

Analizând HCL 154/2019 privind modificarea si completarea HCL 20/2017 in sensul actualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Extindere canalizare in municipiul Fagaras, jud. Brașov”,

Analizând contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene nr. 39075/21.12.2017 in valoare de 5.119.268,00 lei,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 129 alin 2 lit. b, lit d, art. 139 alin. 1 lit a), art. 197, art. 198 alin 1, 2, art. 243 alin. 1 lit b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aproba modificarea si completarea art. 1 din HCL 20/2017 care va avea următorul conținut:

„Se aproba Proiectul Tehnic pentru obiectivul de investitii „Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, județul Brașov”, cu o valoare totala de 4.891.881 lei, in baza Programului National de Dezvoltare Locala instituit prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013, cu o valoare alocata de 1

5.119-268,00 lei.”, ca urmare a actualizării principalilor indicatori tehnico-economici, conform anexei nr.

1 parte integranta.”

Art. II - Isi inceteaza aplicabilitatea HCL154/2019

Art. III - Celelalte prevederi ale HCL 20/2017 raman valabile.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA SUCIU ANDREEA-O ANA

Secretar generai LAURA ELENA 4lî


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de voturi pentru ,__abținere,___împotriva

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. Birou Investiții și Achiziții Publice

1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

1 ex. Afișare.

Cod: F-50

ANEXA 1 la HCL nr^.. din 2019

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru proiectul „Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Brașov”

••           ---

Valoarea totala a investiției

- 4.117.515 lei fara TVA, respectiv 4.891.881 lei cu TVA

Din care                                                                          l ,7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului - olei

CAPITOLUL 2: Cheluieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii - 107.635 lei fara

TVA, respectiv 128.086 lei cu TVA

CAPITOLUL 3: Cheluieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 197.659 lei fara TVA, respectiv 235.215 lei cu TVA

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza - 3.489.004 lei fara TVA, respectiv 4.151.915 lei cu TVA

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli - 305.817 lei fara TVA, 355.960 lei cu TVA

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste predate la beneficiar - 17.400 lei fara TVA, respectiv 20.706 lei cu TVA

In cadrul acestei investitii se realizează rețeaua de canalizare menajera, pe străzile sos. Hurezului si str. Salcâmului, cu o lungime totala de 2.461,28 m din conducte PVC Dn 25omm.

Pe traseul colectoarelor de canalizare menajera, la intersecția a doua sau trei canale se prevăd cămine de intersecție, iar la distante care variaza după traseu, dar la maxim 60 m, s-au prevăzut cămine de vizitare -un total de 57 cămine, acestea vor fi de tip prefabricat din beton, cu mufa, cu diametrul interior 1.000 mm.

Căminele de racord vor fi de tip prefabricat, din material plastic, vor fi prevăzute cu capace necarosabile/carosabile înglobate in placa de beton si vor avea următoarele caracteristici constructive: diametrul interior de 600 mm (70 buc), cu o intrare si o ieșire avand Dni6o mm;

diametrul interior 800 mm (sbuc), cu o intrare si o ieșire avand Dn 200 mm;

Pe traseul conductei de canalizare sunt necesare doua statii de pompare ape uzate, amplasate in zone unde curgerea gravitaționala devine imposibila din cauza configurației terenului, acestea vor fi prefabricate, din PEID, subterane, complet echipate si utilate, in construcție monobloc. Colectoarele de canalizare sub presiune vor fi realizate din PEID PE100 PN10 Dego mm si Deiio mm.

Pe conductele de canalizare sub presiune se vor realize lucrări speciale: subtraversare a paraului Racovita si subtraversari a DJ104C si DN1.

Finanțare - Cheltuielile neeligibile impuse de implementarea proiectului, precum si cheltuielile de întreținere si exploatare pentru acesta se suporta din veniturile proprii ale bugetului local, iar cheltuielile eligibile din fondurile Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice conform contractului de finanțare nr. 39075/21.12.2017.

Durata de realizare a investiției - 12 luni pentru execuție lucrări.