Hotărârea nr. 213/2019

HOTĂRÂREA NR.213 din data de 26 august 2019 - privind aprobarea Strategiei de Termoficare în Municipiul Făgăraş

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.213 din data de 26 august 2019

- privind aprobarea Strategiei de Termoficare în Municipiul Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 60.149/20.08.2019 și Raportul de specialitate a Compartimentului Monitorizare Servicii de Utilitate Publică nr.6o.149/1/20.08.2019, prin care se propune aprobarea Strategiei de termoficare în Municipiul Făgăraș,

Vâzănd avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând cont de H.C.L. nr. 156 din io.o6.2oi9privind stabilirea unor măsuri în rezolvarea furnizării energiei termice în municiupiul Făgăraș pentru preîntâmpinarea sezonului rece prin care s-a aprobat înființare Comisiei mixte de elaborare a Strategiei de termoficare și alegerea formei de gestiune , completată cu Dispozițiile Primarului Municipiului Făgăraș nr. 720/19.06.2019, respective nr. 787/04.07.2019,

Văzând adresele SC ECOTERM SA - societate în insolvență și ale TOP EXPERT SPRL Brașov în calitate de administrator judiciar, nr.1710 /08.07.2019 înregistrată la municipiul Făgăraș cu nr.55161/08.07.2019, 1889/18.07.2019 înregistrată cu nr.56629/18.07.2019 și nr. 3332/27.05.2019 la municipiul Făgăraș cu nr. 48.945/27.05.2019, prin care aduce la cunoștință blocajul financiar în care se regăsește societatea, în sesnsul că începând cu luna iunie 2018 unitatea s-a aflat în incapacitate de plată a facturilor de gaz, existând posibilitatea sistării furnizării de gaz, precum și faptul că societatea se află în situație incertă de faliment existând pericolul ca la momentul intervenirii sezonului rece să nu se poată realuza activitatea concesionată de furnizare a energiei termice.

Potrivit art. art. 1 alin 2 lit.d), art. 3, art.8, art.22, art. 33 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2, art.8, art.9, art.10 și urm din Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, ale Legii 227/2015 privind Codul fiscal, prevederile Ordinului nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile si cele ale Ordinului nr.i.792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajrea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea , evidenta si raportarea angajamentelor bugetare legale, emis de Ministerul Finanțelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, OUG nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006,

Având în vedere prevederile Legii Nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, procesul-verbal de afișare cu nr. 57.168/23.07.2019 al dezbaterii publice pentru Strategia de Dezvoltare a Activității de Termoficare din Municipiul Făgăraș 2019-2035, precum și Regulamentul privind aplicarea taxei speciale de salubritate si Dezbaterea publica din data de 05.08.2019 cu nr. înregistrare 58538/06.08.2019,

Luând in considerare art.129 alin.(i),(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”e” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art.139 alin (3) lit.”g”,art.i96 alin.(i) lit.”a”, art.i97,art.i98 alin.(i) si (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Strategia de Termoficare în Municipiul Făgăraș, conform Anexei nr.i, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul Monitorizare Servicii de Utilitate Publică din cadrul aparatului de specialitate la primarului municipiului Fagaras.

Art.3. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică , respectiv se comunică Primarului Municipiului Făgăraș, celor nominalizati cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitatii controlului cu privire la legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA SUCIU ANDREEA-pANA j


Secretar general, EAURA ELENA GIIINCA


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de /y voturi pentru, / abținere,împotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti /j

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex.Dosar ședință

 • - îex.Colecție

lex. Prefectură

 • - lex.Primar

 • - îex.Secretar

 • - îex.Afișare

 • - lex. Compartiment Monitorizare Servicii de Utilitate Publică

 • - lex. S.C.Ecoterm S.A Făgăraș

Cod:F-5O

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂȚII DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 2019 -2035

r*i

CUPRINS

 • 1. CONSIDERAȚII GENERALE

 • 1.1. Obiectivul general al strategiei

 • 1.2. Obiective strategice

 • 2. SITUAȚIA ACTUALĂ A ACTIVITĂȚII DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

-------2.1. Descrierea sistemului..................

 • 2.2. Date de pornire în elaborarea strategiei:

 • 2.3. Starea tehnică a SACET

 • 2.4. Analiza situației actuale a sistemului de termoficare din Municipiul Făgăraș

 • 3. SCENARII DE REFERINȚĂ

 • 4. ACȚIUNI SI TERMENE

 • 4.1.

Se propune înființarea Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Făgăraș

 • 4.2.

Evaluare si inventariere tehnică de specialitate a SACET Făgăraș

 • 4.3 Utilizarea capacităților de producție ale centralei de cogenerare de înaltă eficiență din zona S-E a

Municipiului Făgăraș

 • 4.4 Montarea unor minicentrale de cogenerare de înaltă eficiență

 • 4.5 Atragerea de noi consumatori la SACET Făgăraș

 • 4.6 Identicarea tuturor potențialilor producători de energie termică din resurse regenerabile

 • 5. ETAPE DE DEZVOLTARE

 • 6. CONSIDERAȚII FINALE..................................................................................16

 • 7. Anexa 1: SACET FAGARAȘ

 • 1. CONSIDERAȚII GENERALE

9

 • 1.1. Obiectivul general al strategiei

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare a activității de termoficare a Municipiului Făgăraș îl constituie satisfacerea necesarului de energie termică (apă caldă de consum și încălzire) atât în prezent, cât și pe termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piață și la un standard de viață civilizat, în condiții de calitate, continuitate și siguranță în alimentarea consumatorilor, cu respectarea principiilor Planului De Acțiune pentru Energie Durabila in Făgăraș - Inima verde a Transilvaniei ; Strategia Energetică a României 2019-2030 cu perspectiva anului 2050 - Raport de mediu ; Nota Consiliului Concurenței privind mecanismul economic al producției și distribuției de energie termică din Romania și politica de subvenționare în acest domeniu ; Cadrului de reglementare și legislativ ; Autorități de reglementare și licențe ( Anexa 3).

Având în vedere importanța energiei termice pentru locuitorii Municipiului Făgăraș, precum și pentru unitățile din sectoarele învățământ, educație, îngrijirea sănătății , administrație locală, dezvoltarea și rentabilizarea activității de termoficare se va realiza sub supravegherea autorității publice locale, prin elaborarea și transpunerea în practică a prezentei strategii.

Prezenta strategie este în concordanță cu Programul "Termoficare 2006 - 2020 căldură si confort" aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006, republicată în Monitorul Oficial nr. 556 din 23 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Dezvoltarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) este opțiunea strategică a Guvernului României, așa cum reiese din Hotărârea Guvernului nr. 882/2004 pentru aprobarea Strategiei naționale privind alimentarea cu energie termică a localităților prin sisteme de producere și distribuție centralizate și din Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007 pentru aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020. Reabilitarea și modernizarea acestor sisteme este în concordanță cu Strategia națională în domeniul eficienței energetice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.163/2004, și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.219/2007 privind promovarea cogenerării de înaltă eficiență bazată pe cererea de energie termică utilă.

 • 1.2. Obiective strategice

Obiectivul pe termen scurt si mediu este optimizarea sistemului public de alimentare cu ânergie termică prin reducerea pierderilor operaționale din sistem având la bază!

 • - creșterea numărului de consumatori racordați la SACET având în vedere capacitatea instalată la data punerii in funcțiune a SACET Făgăraș complet reabilitat ( vezi Anexa 2 ) .

__                 3                                           ___

——t— -

 • - aportul surselor de producție a energiei termice de înaltă eficientă

 • - limitarea riscurilor cauzate de utilizarea surselor individuale de încălzire.

Obiectivul pe termen lung este dezvoltarea SACET Făgăraș având la bază producția de energie termică într-un sistem cu emisii reduse prin atragerea de surse de producție a energiei termice din surse regenerabile în conformitate cu legislația și directivele la nivel național și european în domeniul mediului.

 • 2. SITUAȚIA ACTUALĂ A ACTIVITĂȚII DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

  • 2.1. Descrierea sistemului

în Municipiul Făgăraș, serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat inclusiv administrarea și exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferentă acestuia sunt asigurate începând cu anul 2011 de către S.C. Ecoterm S.A. - SOCIETATE ÎN INSOLVENȚĂ din anul 2012 (având acționar 100% UAT Făgăraș, în baza contractului de delegare a gestiunii anexa la HCL nr.52/2011. Contractul de delegare a gestiunii atribuit în mod direct a fost semnat la data de 29.10.2011 și are o perioadă de valabilitate de 10 ani.

SACET FAGARAS a fost reabilitat complet în perioada 1995 - 2001 - 2006 printr-un împrumut în valoare de 12.000.000 USD având ca sursă de finanțare Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Producția de agent termic este asigurată de 9 centrale termice cu o capacitate totală instalată de 88 MW. La concepția centralelor termice s-a adoptat o schemă tehnologică modernă, care permite funcționarea centralelor termice în regim automat, fără supraveghere locală, cu adaptare strictă la condițiile de climat exterior, cu monitorizare și telegestiune completă în postul dispecer central, care face posibilă conducerea întregului sistem de încălzire urbană a municipiului din dispeceratul central, cu o eficiență energetică ridicată și cu costuri de exploatare minime.

Descrierea sistemului:

 • - Cazanele de concepție modernă, au trei drumuri de ardere, spate umed și răcit, un raport bun putere - gabarit, o încărcare termică mică în focar, temperaturFscăzute pe drumul 2 de ardere, fapt ce îi conferă fiabilitate și o durată de viață ridicată . Căldura'gâzelor de ardere este preluată de un economizor care răcește gazele de ardere la limita'condensului și ridică\

randamentul de ardere la cca 98%, chiar si la sarcini termice reduse, prezentând o stabilitate mare a randamentului la variația încărcării termice.

 • - Arzătoarele de tip LOW NOXES, cu emisii reduse de noxe (sub 100 mg Nox) sunt complet automatizate, cu modulație continuă și randament ridicat de ardere .

 • - Pompele și grupurile de pompare cu turație variabilă, sunt echipate cu sisteme de automatizare și de protecție Delta și Hydro Control, cu consumuri energetice reduse, fiabilitate și durată de viață ridicate, sisteme performante de etanșare și costuri mici de întreținere.

 • - Schimbătoarele de căldură, de tipul cu plăci inox, de bună calitate, cu o eficiență ridicată a schimbului termic, gabarit redus, fiabilitate ridicată și costuri reduse de întreținere , datorită calității superioare a plăcilor inox și garniturilor de etanșare.

 • - Butelii de egalizare a presiunii care permit adaptarea unei scheme moderne de separare a circuitului primar (de producere) de circuitul secundar (de distribuție) precum și egalizarea presiunii.Schema tehnologică a centralei termice cu butelie de egalizare permite și armonizarea regimului de funcționare a cazanelor cu regimul de funcționare al consumatorilor, eliminarea șocurilor termice, funcționarea în cascadă a cazanelor precum și izolarea hidraulică, în mod automat, a cazanelor scoase din funcțiune, stabilizarea temperaturii pe retur, atingerea unor performanțe ridicate și asigură o protecție ridicată și o durată de viață îndelungată a cazanelor.

 • - Instalația de tratare a apei de tip duplex, complet automatizată cu autogenerare, cu performanțe ridicate de dedurizare și tratare a apei și de pasivizare a suprafețelor interioare a cazanelor și echipamentelor termomecanice.

 • - Sistemul de automatizare globală de tip piramidal având în vârf dispeceratul central, care comunică cu procesoarele industriale de tip controller din fiecare centrală termică și care permite urmărirea și conducerea centralizată, de la distanță, a întregului sistem de încălzire centralizată din municipiul Făgăraș, eliminând astfel supravegherea locală cu personal operator în fiecare centrală.

 • - Rețelele termice de distribuție reabilitate complet au lungimea de 21,417 Km, 3 fire realizate din conducte preizolate. Sistemul de conducte este preizolat cu spumă poliuretanică, deosebit de performant cu un coeficient foarte scăzut de conductivitate termică (X = 0,0027 W/m/oK) și pierderi minime de energie la transport care se situează sub 1%.

 • - Conductele de apă caldă-de-eonsum s-au executat din țevi preizolate din oțel zincat și din polietilenă reticulată, de tip PEX, _cu rugozitate scăzuta, ceea ce a p,ermtsno reducere, importantă de secțiuni și implicit de investiție specifică.

Pentru a utiliza mai puține centrale termice pe timpul verii, când cerit-țalele funcționează cu--sarcini termice reduse, s-au executat conducte de interconectare între centrale, din țeavă de

polietilenă reticulată preizolată, obținând serioase economii de energie termică și de costuri de exploatare.

 • - Sistemul IPS - DIGITAL de monitorizare a stării tehnice a conductelor preizolate este cea mai spectaculoasă componentă a sistemului de conducte. Acest sistem a fost implementat pentru prima dată în Europa, la această scară, la Făgăraș . Utilizând tehnica reflectometriei impulsului, împletită cu tehnica de vârf a micro- procesoarelor și digitalizării, sistemul Isoplus-Digital reușește să măsoare , să supravegheze și să localizeze avariile, în mod automat, dintr-un dispecerat central, o lungime de 160 km de conducte preizolate, eliminând neajunsurile sistemului clasic (nordic) de supraveghere si reducând serios cheltuielile de exploatare.

 • - Sistemul de echilibrare hidraulică a rețelelor termice, asistat de calculator, folosește un program propriu de operare, care asigură, prin echipamentele de echilibrare montate în centrale, pe rețelele termice și la consumatori, debitele termice de calcul la fiecare consumator, indiferent de poziția acestuia de rețea, asigurând și o economie de energie termică de 8A12%.

 • - Sistemul de monitorizare, telegestiune și măsurare a consumurilor

 • - Sisteme de reglare termică automate s-au montat și pe racordurile termice ale instituțiilor cu program discontinuu (școli, licee, creșe, grădinițe, etc) creând posibilitatea să-și regleze temperatura interioară în special în weekend, prin acționarea unor termostate de interior. Echiparea branșamentelor instituțiilor cu aceste echipamente au condus la economii de energie termica de cca 25%, procent care se regăsește și în economia de energie termică a apartamentelor echipate cu termostate si repartitoare de costuri.

SACET FAGARAS era considerat la data punerii în funcțiune ca premieră națională, respectiv primul oraș din România cu un sistem de încălzire complet reabilitat si modernizat de la sursă până la consumatori. Echipamentele au permis obținerea unor randamente de ardere de 98% și emisii de noxe extrem de reduse, sub lOOmg Nox.

 • 2.2. Date de pornire în elaborarea strategiei:

 • • Asigurarea necesarului de energie termică pentru populație și agenții economici racordați la data elaborării strategiei la nivelul anului 2018 de 12.548Gcal;

 • • Numărul si structura consumatorilor 2018:

 • • 1.581 apartamente                                               J

 • • 16 agenți economici/instituții pubHce

 • • Situația economică precară a operatorului delegat S.C. Ecoterm S.A. aflat în insolventâ începând cu anul 2012 cu sanse mici de redresare.

6

-t—-

4—

ii                                            Fi 1


 • • Finalizarea contractului de delegare a gestiunii în anul 2021.

 • • Sistemul de producție , transport și distribuție energie termică este reabilitat relativ recent cu randamente foarte bune.


 • • Numărul apartamentelor racordate la SACET a fost calculat în anul 2001 la 11.484 conform capacității instalate la data proiectării. Numărul apartamentelor a evoluat astfel:


2004


6.000 apartamente


2006


4.986 apartamente


2007

2008


4.921 apartamente

4.815 apartamente


2009                                           4.705 apartamente

2011                                           4.215 apartamente

2012 anul intrării în insolvență al operatorului local    2.813 apartamente


2018


1.581 apartamente


Evoluția numărului de apartamente la SACET Fagaras/.ț

Pornind de la capacitatea instalată analiza evoluției numărului de apartament^ \ racordate la SACET ne arată o scădere semnificativă a numărului de abonați de la intrarea in\'^ \ insolvență a operatorului local SC. Ecoterm S.A.

7                                                  ■

*                                          —1

ț-.                              ț-

Ti i.                                                   Ti L

 • • Energie termică produsă în anul 2018 - 18.808Gcal vs. Energie termică vândută către abonați 12.548Gcal.

 • • închiderea centralei de cogenerare - Gas Energy Ecotherm S.A. începând cu a doua jumătate a anului 2018.

 • 2.3. Starea tehnică a SACET

 • • Sursele actuale de producere a energiei termice si distribuție a acesteia ce aparțin DAT Făgăraș sunt funcționale.

 • • Centrala de cogenerare de înaltă eficiență aparținând unei entități private are o putere instalată de 11,4MWH energie termică, cu funcționare pe gaze naturale.Ea a fost închisă în a doua jumătate a anului 2018 și nu se cunoaște la data întocmirii strategiei starea tehnică a echipamenteleor de producție și perspectivele de funcționare a acesteia.

 • • Starea tehnică a rețelei de transport ce alimenta SACET Făgăraș cu energie termică produsă în centrala de cogenerare nu se cunoaște la data întocmirii prezentei strategii.

 • 2.4. Analiza situației actuale a sistemului de termoficare din Municipiul Făgăraș

Analiza conjuncturală a situației actuale a SACET evidențiază o serie de deficiențe; oportunități și riscuri care conduc la concluzia că aplicarea prezentei strategii poate asigura efieiența'SACET.

% \

■ * | :

Avantaje:

 • - tradiție îndelungată a făgărășenilor în încălzirea centralizată                    , -

 • - infrastructură complexă , diversificată și optimizată, unică în România.

 • - soluții tehnice noi de contorizare , preparare a apei calde menajere , repartiție a energiei termice și ’smart metering montate la limita de proprietate a apartamentelor sau a blocurilorSCHEMA CONTORIZARE INDIVIDUALA

Eco fierm

5ERVILC5
SCHEMA MODULE TERMICE

Notă:-Schemele mai sus menționate au ca sursă soluțiile EcoTherm Services si reprezintă un exemplu.

- expertiză tehnică și resurse umane calificate în activitățile specifice;


i


 • - cadrul legislativ adaptat la politicile si obiectivele de eficiență energetică la nivel național si european

 • - surse si programe de finanțare nerambursabile ( ex. Programul Termoficare 2006-2020 căldură si confort)

Dezavantaje:

 • - gestionarea și managementul defectuos al operatorului S.C. Ecoterm S.A. care a dus la insolvența cu prespective de faliment a unei companii care avea toate resursele tehnice necesare unei activități de producere și distribuție a agentului termic într-un evident echilibru economic.

 • - eficiență economică scăzută :

 • • Capacitate de producție energie termică proiectată pentru populație : 71.781GCal VS. Energie Termică vândută către populație în 2018 : 5.019GCal

 • • Capacitate de producție energie termică proiectată pentru agenții economici:

6.952GCal VS. Energie Termică vândută către agenții economici 2018 :

Cantitati energie termica proiectate 2001 VS.

Cantitati energie termica vândute 2018

Fig.2

80000 70000


60000 50000 40000

30000 200M

10000 o

2011 2018 ■ Seriei «Serie2

- evoluția în scădere a consumatorilor de energie termică (vezi Fig. 1)

Oportunități:

- Investițiile existente si cele în curs de desfășurare în zonele industriale ale Municipiului Făgăraș au un potențial însemnat de consum de energie termică- Aproximativ 60% din consumatorii actuali de energie termică sunt persoane juridice si instituții din Făgăraș :

 • • Spitalul Municipal Făgăraș

 • • Primăria Municipiului Făgăraș

 • • Școala Gimnazială Ovid Densușianu

 • • Grădinița Albinuța

 • • Grădinița Voinicelul

 • • Grădinița Pinochio

 • • Grădinița Prichindeii

 • • Unitatea Militară UM 01041

 • • Colegiul Tehnic Aurel Vijoli

 • • Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Făgăraș

 • • Liceul Teologic Ortodox Sf. Constantin Brâncoveanu

 • • Școala Gimnazială Nr.l

 • • Școala Gimnazială Nr.7

 • - 10 blocuri ANL conectate la SACET Făgăraș

 • - Consum energie termică vândută către agenții economici în creștere față de capacitatea instalată (Vezi. Fig.2)

 • - Planurile de investiții ale municipalității în obiective consumatoare de energie termică (ex. Ștrand Parc Regina Maria).

 • - Posibilitatea atragerii de noi consumatori din rândul unităților aflate in subordinea UAT Făgăraș si alte instituții publice.

l V

 • - Oportunități crescute în investiții în domeniul eficienței energetice și a surselor energetice regenerabile.                                                             /           \'i \

                            ____,* c

- — — \

Riscuri $i vulnerabilități

- Unitățile bugetare racordate la SACET nu dispun în acest moment de surse alternative de producere a energiei termice iar o eventuală închidere a SACET ar pune întreaga comunitate

12


într-o situație foarte dificilă ( scenariul închiderii CT-ului care alimentează Spitalul Făgăraș sau unitățile de învățământ).

 • - Apartamentele racordate la SACET nu dispun în acest moment de surse alternative de producere a energiei termice și o eventuală închidere a SACET ar avea efecte sociale grave care vor afecta un număr de aproximativ 2.200 locuitori ai Făgărașului;

 • - Lipsa de predictibilitate a prețului gazelor naturale ;

 • - Tendința de schimbare a caracteristicilor climatice;

 • - Incertitudini în privința investițiilor prezente în domeniul energiei termice având capital privat

 • - Lipsa capitalului de lucru si nealocarea la acest moment a unor bugete destinate serviciului public de termoficare.

 • - Posibilitatea pierderii/scăderii numărului de abonați îndeosebi cei izolați sau aflați la capetele de coloană/rețea.

Având în vedere considerentele tehnice, evoluția consumului, condițiile locale, conjunctura naționala și internațională din sectorul energetic precum și legislația actuală rezultă că, pe termen mediu și lung, se impune adoptarea unei strategii de eficientizare a sistemului de termoficare din Municipiul Făgăraș.

 • 3. SCENARII DE REFERINȚĂ

Au fost dezvoltate două scenarii tehnice :

Scenariul de referință încearcă să reflecte o evoluție în care nu există măsuri suplimentare, iar situația curentă de furnizare a agentului termic va continua de-a lungul întregului orizont de timp. Căldura si apa caldă din sistemul centralizat de încălzire vor fi produse în actualele centrale termice de cvartal. Pentru a scădea pierderile operaționale până la limita profitabilității în perioada de 2019-2035 se vor aplica programe si politici după cum urmează:

 • • conectarea/reconectarea de noi consumatori la rețeaua SACET prin acoperirea costurilor până la limita proprietății prin serviciul public.

 • • -taxe-s pecia le privind emisiile de CO2 pentru tehnologiile-de-încălzire individuală pe combustibili fosili.

Scenariul alternativ în care se vor realiza calcule estimative pentru mal multe opțiuni, aferente diverselor modalități de producție a energiei termice j. _cogenerare de înaltă eficiență ; cazane de biomasă, panouri solare termice cu stocatoare de căldură .

Scenariul de referință poate funcționa împreună cu scenariul alternativ, rezultatul modelării având ca finalitate un preț mai bun al energiei termice cu impact direct asupra nivelului subvențiilor si al pierderilor operaționale din SACET.

 • 4. ACȚIUNI SI TERMENE

  • 4.1 Se propune înființarea Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului

Făgăraș aflat în subordinea UAT Făgăraș ,urmând ca forma de gestiune să fie stabilită prin hotărâre a autorității administrației publice locale.

Pași de urmat:

 • • Studiu de oportunitate și buget SPLT Făgăraș

 • • Regulament SPLT

 • • Caiet de sarcini ’ Licențiere

 • • Avize și aprobări ( Consiliul Concurenței, Prefectura etc.)

Consiliul Local va aproba forma de gestiune directă sau delegată . Funcție de forma de gestiune aleasă se va înființa SPLT Făgăraș și se va stabili bugetul conform studiului de oportunitate și sursele de producție a energiei termice.

Termen înființare: 30 Septembrie 2019

 • 4.2 Evaluare si inventariere tehnică de specialitate a SACET Făgăraș

Se va forma la nivelul UAT Făgăraș o comisie care va inventaria și evalua tehnic și cantitativ elementele ce compun SACET Făgăraș. Membrii comisiei se vor desemna dintre pesoane angajate în cadrul UAT Făgăraș în compartimentul : energetic , financiar, tehnic si patrimoniu.

Termen de finalizare: 31 August 2019

 • 4.3 Utilizarea capacităților de producție ale centralei de cogenerare de înaltă eficiență din zona S-E a Municipiului Făgăraș

Pași de urmat: identificarea posibilității de reluare a producției în centrala ’ de>, cogenerare.                                                       _ j

Recomandări:-datorită lipsei siguranței de funcționare a producătorului, de energie termică în cogenerare de înaltă eficiență , cu impact direct asupra prețului final al energiei termice și al siguranței energetice a Municipiului Făgăraș, prezenta strategie

14

x. ■ i--

U-


recomandă o formă de garantare având ca si bază experiența si capacitatea economică,tehnică si profesională în domeniu a producătorului/operatorului.

Termen: 30 Septembrie 2019

 • 4.4 Montarea unor minicentrale de cogenerare de înaltă eficiență echipate cu motoare termice de mică putere în CT-urile existente. Cuplarea motoarelor termice cu actualele echipamente de producere a energiei termice din CT de zonă sau de cvartal si racordarea motoarelor la liniile de joasă sau medie tensiune ale operatorului de distribuție zonal.

Termen: 30 Septembrie 2020

 • 4.5 Atragerea de noi consumatori la SACET Făgăraș

Pași de urmat: Analiza tuturor consumatorilor potențiali de energie termică din Municipiul Făgăraș (persoane fizice , juridice , instituții etc.) si elaborarea unei campanii de rebransare având la bază Modulele Termice individuale si cele de bloc. Finanțarea se va face prin accesarea de fonduri guvernamentale si europene nerambursabile.

Consumatori si blocuri racodate după modelul Module Termice - TIP PILOT.

Termen: permanent de la data aprobării prezentei strategii

 • 4.6 Identicarea tuturor potențialilor producători de energie termică din resurse regenerabile

La nivel local se recomandă ca departamentul energetic să analizeze toate strategiile de dezvoltare ale serviciilor publice locale în așa fel încât să existe o armonizare a acestora. Recomandăm ca această acțiune să se concretizeze într-o nouă strategie energetică a Municipiului Făgăraș.

Urmând obiectivele strategiei energetice se vor identifica sursele de producție a energiei termice din resurse regenerabile : biomasă , energie solară , biogaz , care vor completa si înlocui treptat sursele tradiționale existente .

Termen recomandat de finalizare a strategiei energetice a Municipiului Făgăraș: 31 Decembrie 2020--- --

Termen de -identificare a resurselor energetice: permanent de-ia oaia., aprobării prezentei strategii.                                                 ' /        . \r. \

_                                                     i L               i

15


 • 5. ETAPE DE DEZVOLTARE

 • • 2020/2021: sistem centralizat de încălzire viabil, prin optimizarea costurilor de producție si distribuție .

 • • 2025: sistem centralizat de încălzire cu un aport extins al energiei termice din surse de producție de înaltă eficiență si resurse regenerabile.

 • • 2025-2035: adaptarea actualei strategii la soluțiile de viitor de producție a energiei cu impact scăzut asupra mediului.

 • 6. CONSIDERAȚII FINALE

încrederea în sistemul centralizat de încălzire al Municipiului Făgăraș datorată investițiilor făcute se va schimba semnificativ atunci când acesta va asigura continuitate și performanță în furnizarea unui serviciu la un preț acceptabil. în acest fel se estimează scăderea numărului sistemelor individuale de încălzire și racordarea de noi consumatori din sectorul public si privat. Se va reduce astfel aportul financiar al municipalității în ceea ce privește subvențiile și de asemenea se va reduce impactul asupra mediului în zona urbană a Municipiului Făgăraș.

Contribuabilul făgărășean va fi informat în mod permanent asupra stadiului de atingere a obiectivelor prezentei strategii.

SACET Făgăraș și strategia de dezvoltare are nevoie de investiții constante în acest sens fiind urmărite programele guvernamentale și fondurile europene.

Prezenta strategie a fost elaborată date fiind elementele și datele actuale de producție, transport și distribuție a energiei termice ,ea urmând sa fie adaptată permanent.

Politicile și strategiile de dezvoltare în toate domeniile ale Municipiului Făgăraș vor fi armonizate cu prezenta strategie de dezvoltare a activității de termoficare .

 • 7. Anexa 1:     SACET FĂGĂRAȘ

 • 1. Centrala Termică TudorVIadimirescu-clădire și teren aferent

 • 2, instalație Tehnologică CT1- Tudor Vladimirescu

 • 3. Instalație Automatizare CT1 - Tudor Vladimirescu

16

i

-U

ti i

 • 4. Rețele Termice CT1 - Tudor Vladimirescu

 • 5. Instalație Acumulare CT1 - Tudor Vladimirescu

 • 6. Centrala Termică 13 Decembrie- clădire

 • 7. Instalație Tehnologică CT2-13 Decembrie

 • 8. Instalație Automatizare CT2-13 Decembrie

 • 9. Rețele Termice CT2-13 Decembrie

 • 10. Instalație Acumulare CT2-13 Decembrie

 • 11. Centrala Termică Vasile Alecsandri- clădire si teren aferent

 • 12. Instalație Tehnologică CT3- Vasile Alecsandri

 • 13. Instalație Automatizare CT3- Vasile Alecsandri

 • 14. Rețele Termice CT3 - Vasile Alecsandri

 • 15. Instalație Acumulare CT3- Vasile Alecsandri

 • 16. Centrala Termică Zona Gării- clădire si teren aferent

 • 17. Instalație Tehnologică CT4 - Zona Gării

 • 18. Intalație Automatizare CT4- Zona Gării

 • 19. Rețele Termice CT4-Zona Gării

 • 20. Instalație Acumulare CT4 - Zona Gării

 • 21. Centrala Termica Centru- clădire Centru de exploatare sediu Ecoterm si teren aferent

 • 22. Instalație Tehnologică CT5- Centru

 • 23. Instalație Automatizare CT5- Centru

 • 24. Rețele Termice CT5-Centru

 • 25. Instalație Acumulare CT5- Centru

 • 26. Centrala Termică D-nâ“STanca - clădire si teren aferent

 • 27. Instalație Tehnologică CT6- D-na Stanca

 • 28. Instalație Automatizare CT6- D-na Stanca

 • 29. Rețele Termice CT6-D-na Stanca

 • 30. Centrala Termică Câmpului - clădire si teren aferent

 • 31. Instalație Tehnologică CT7- Câmpului

 • 32.Instalație Automatizare CT7 - Câmpului

 • 33. Rețele Termice CT7-Câmpului

 • 34. Centrala Termică Sere Combinat- clădire si teren aferent

 • 35. Instalație Tehnologică CT8 - Sere Combinat

 • 36. Instalație Automatizare CT8- Sere Combinat

 • 37. Rețele Termice CT8- Sere Combinat

 • 38. Instalație Acumulare CT8- Sere Combinat

 • 39. Centrala Termică Spital- clădire

 • 40. Instalație Tehnologică CT9- Spital

 • 41. Instalație Automatizare CT9- Spital

 • 42. Rețele Termice CT9- Spital

 • 43. Instalație Acumulare Spital

8. Anexa 2 : CAPACITĂȚI INSTALATE SACET FĂGĂRAȘ I

C.T.

Capacitat e instalata

Număr de apartamen te

lungime traseu

conduct

e

distributi

e

(3fire)

număr contoare consumatori urbani

număr

robineti de

echilibrar

e

suprafat a

incalzita

număr locuito ri

incalzir e

apa calda menajer a

tota 1

MW

Total

(ml)

mp

|CT1

12

1.771

1.715

43

42

85

43

89.436

4.428

CT2

16

2.305—

—2.982

81

80

161

81

116.403 -

CT3

12

1.023 '

1.627

35

33

68

35

51.662

2.558

CT4

12

1.960

2.599

61

61

122

61

98.980

4.900

)CT5

12

1.546

2.875

71

71

142

71

78.073

3.865

CT6

7,4

870

1.793

39

38

77

39

43.935

2_175

CT7

7,4

827

1.386

26

29

55

26

41.764

2.068

CT8

7,4

1.182

2.349

18

18

36

18

59.691

2.955

CT9

2,56

Spitalul Municipal

1.500

Unitatea

Militară

- -----

765

Liceul de chimie

850

Interconecta re CT7-CT3

470

Interconecta re CT5-CT6

506

Total

88,76

11.484

21.417

374

372

746

374

579.942

28.710

9. Anexa 3 : LEGISLAȚIE / AUTORITĂȚI DE REGLEMENTARE / LICENȚE

9

Legislația aplicabilă în domeniul energiei termice

Principalele acte normative ce guvernează organizarea si funcționarea sistemelor si serviciilor publice centralizate de alimentare cu energie termică în România sunt- Legea,serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare (în continuare „Legea 51/2006"), Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările si completările ulterioare (în continuare „Legea 325/2006"), Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările si completările ulterioare (în continuare „Legea 123/2012") si Legea eficienței energetice nr. 121/2014, cu modificările si completările ulterioare (în continuare „Legea 121/2014").

 • • Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 - stabilește cadrul juridic si instituțional unitar, obiectivele, competențele, atribuțiile si instrumentele specific necesare înființării, organizării, gestionării, finanțării, exploatării, monitorizării si controlului funcționării serviciilor comunitare de utilități publice. Potrivit acestei legi, autoritățile de reglementare competente în domeniu sunt: Autoritatea Națională de Reglementare pentru Semețite -Comunitare de Utilități Publice (în continuare ANRSC), Autoritatea Națională de Reglementarejn Domeniul Energiei (în continuare ANRE) si autoritățile administrației publice locale (în continuare UAT), după caz.

 • • Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 - reglementează desfășurarea activităților specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică utilizată

19

U-

Fi 1

pentru încălzirea si prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuția si furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condiții de eficiență si la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie si cu respectarea normelor de protecție a mediului.

 • • Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 - stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activităților în sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie în condiții de accesibilitate, disponibilitate și suportabilitate și cu respectarea normelor de siguranță, calitate si protecție a mediului.

 • • Legea eficienței energetice nr. 121/2014, prin care s-a transpus în legislația națională Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică - impune promovarea eficienței energetice în ceea ce privește serviciile de încălzire și răcire. Conform legii, până la 31 decembrie 2015, autoritatea administrației publice centrale, pe baza evaluărilor întocmite la nivel local de autoritățile publice locale, întocmește și transmite Comisiei Europene o evaluare cuprinzătoare a potențialului de punere în aplicare a cogenerării de înalta eficiență și a termoficării și răcirii centralizate eficiente pe întreg teritoriul național.

Aceste acte normative reglementează condițiile generale de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat ca serviciu comunitar de utilitate publică, organizat la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, indiferent de mărimea acestora.

Cadrul general este completat de o serie de acte normative cu relevanță în domeniul alimentării cu energie termică:

 • • Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor;

 • • Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din

surse regenerabile de energie, republicată;

 • • Legea 287/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român pentru Eficiența Energiei;

 • • O.G. nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate - instituie prețurile locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuințelor și al preparării apei calde menajere;--

 • • H.G. nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie jterrtiică utilă - stabilește cadrul legal necesar promovării și dezvoltării cogenerării de înaltă eficiență a — energiei termice și a energiei electrice, bazată pe cererea de energie termică utilă și pe economisirea energiei primare pe piața de energie, în scopul creșterii eficienței energetice și al

20

t— -

U-

Fi L

îmbunătățirii securității alimentării cu energie, ținând seama de condițiile climatice si energetice specifice României.

 • • H.G. nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie;

 • • H.G. nr. 1461/2008 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea garanțiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență;

 • • H.G. nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor si a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă;

 • • H.G. nr. 495/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

Pe lângă.aceste acte normative,, există o serie de ordine ale autorităților de reglementare ce stabilesc condițiile particulare de organizare si funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică, respectiv:

 • • metodologiile de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor si tarifelor;

 • • procedurile de soluționare a neînțelegerilor;

 • • regulamente, proceduri si contracte cadru-specifice sectorului;

 • • proceduri de acordare a bonusului de referință pentru energia produsă în cogenerare;

 • • metodologiile de determinare si monitorizare a supracompensării activității de

producere a energiei în cogenerare;

 • • măsuri de protecție socială în perioada sezonului rece.

I I . h j

AUTORITĂȚILE DE REGLEMENTARE

____ Autoritățile de reglementare cu atribuții în-sectorul energiei termice, în perioada 2014-2016:    ------

 • • Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități

Publice ANRSC este o instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice si are ca scop reglementarea si monitorizarea, la nivel central, a activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aflate în atribuțiile sale, în conformitate cu prevederile Legii 51/2006.

Până in anul 2016, serviciul public de alimentare cu energie termică s-a aflat în sfera de competență a ANRSC, astfel că autoritatea era responsabilă cu:

eliberarea licențelor, elaborarea metodologiilor si a regulamentelor-cadru pentru domeniul serviciilor de alimentare cu energie termică si pentru piața acestor servicii;

monitorizarea modului de respectare si implementare a legislației aplicabile acestor servicii;

- reglementarea si controlul activității operatorilor cu privire la:

 • (i) respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului;

 • (ii) fundamentarea prețurilor si tarifelor si respectarea procedurilor de stabilire si ajustare a acestora;

 • (iii) asigurarea protecției utilizatorilor si exploatarea eficientă a patrimoniului public si/sau privat al unităților administrativ-teritoriale aferente serviciilor;

 • • Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

Principala misiune a ANRE este aceea de a elabora, aproba si monitoriza aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel național, necesar funcționării sectorului si pieței energiei electrice, termice si a gazelor naturale, în condiții de eficiență, concurență, transparență si protecție a consumatorilor, precum si de a implementa si monitoriza măsurile de eficiență energetică la nivel național si de a promova utilizarea la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.

în cadrul activităților reglementate, în sfera de reglementare a ANRE intră aprobarea prețurilor reglementate de vânzare-cumpărare a energiei termice produse în cogenerare de înaltă eficiență ce beneficiază de scheme de sprijin instituite la nivel național, precum si prețurile pentru energia termică produsă în centrale de cogenerare, destinată sistemului.de alimentare centralizată cu energie termică - SACET. (art. 9 din Legea nr. 160/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor naturale).

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) si alin. (4) din Legea 51/2006, serviciul public de alimentare cu energie termică a trecut integral în sfera de reglementare, autorizare si control a

- ANRE, ANRSC nemaiavând nici o competență 'ft-aeest domeniu. Astfel, competența legală în privința alimentării cu energie termică aparține în exclusivitate ANRE, inclusiv atribuțiile privind soluționarea petițiilor.

ri l

începând cu data de 17 noiembrie 2016, odată cu modificarea si completarea Legii 51/2006 , licențele si autorizațiile acordate de ANRSC în domeniul serviciului de alimentare cu energie termică, valabile la data intrării în vigoare a legii de modificare, pot fi menținute, modificate, suspendate sau retrase de ANRE, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de modificare, ANRSC era obligată să predea, prin protocol de predare-preluare, către ANRE, licențele acordate operatorilor din sfera de competență a acesteia, precum si autorizațiile de montare si exploatare a sistemelor de repartizare costuri pentru încălzire si apă caldă de consum.

Licențele acordate operatorilor din sectorul energiei termice

Desfășurarea activităților specifice serviciului public de alimentare cu energie termică, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza regulamentului serviciului, a caietului de sarcini al serviciului si al licenței emise de autoritatea de reglementare competentă.

Licența este actul emis de autoritatea de reglementare competentă, în exercitarea competențelor partajate cu autoritățile administrației publice locale, prin care se recunosc dreptul si capacitatea de a furniza/presta un serviciu/o activitate de utilitate publică în condițiile legislației aplicabile domeniului reglementat.

Nici un operator român sau străin, indiferent de statutul său juridic, forma de organizare, natura capitalului, tipul de proprietate ori țara de origine din Uniunea Europeană, nu poate desfășura, pe teritoriul României, activitățile de producție, transport, distribuție sau furnizare de energie termică în sistem centralizat, fără a obține licența de la ANRE sau fără o licență valabilă de la ANRSC. în conformitate cu art.ll din Legea nr. 225/2016, licențele care conferă titularului permisiunea de a presta/furniza serviciul de utilități publice ori una sau mai multe activități specifice acestuia, acordate de ANRSC, îsi păstrează valabilitatea până la data expirării lor.

La acordarea licențelor, autoritatea competentă urmărește, cu precădere, îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • a) atingerea de către operatori a obiectivelor stabilite la nivel național pentru serviciile de utilități publice;

 • b) existența hotărârii privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciului si a contractului de delegare a gestiunii legal încheiat;

 • c) deținerea tuturor avizelor, acordurilor si autorizațiilor necesare furnizării/prestării serviciului si exploatării sistemelor de utilități publice aferente, prevăzute de legislația'în vigoare ' ~ ’ sau, după caz, dovada solicitării acestora;                              / .                \

•• i                       ■ \i !

" 9; cunoașterea actelor normative care reglementează domeniul serviciilor de utilități publice.                                              _■            \


Deținerea licenței este obligatorie, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului public centralizat de alimentare cu energie termică adoptată de către autoritățile administrației publice locale.

Pentru realizarea tuturor activităților cuprinse în serviciul public de alimentare cu energie termică printr-un SACET se acordă o singură licență.

în cazul producerii de energie termică în cogenerare sau de mai mulți producători grupați într-un SACET, pentru activitatea de producere a energiei termice se pot elibera licențe separate, ,uar pentru celelalte activități aferente serviciului public de alimentare cu energie termică se eliberează o singura licență.


întocmit,


Comisie mixtă de elaborare a Strategiei de Termoficare în Municipiul Făgăraș , conform Dispoziției nr.720 din 19.06.2019.


Bobeș Mircea

Lascu Iulian


Malene Petru


Alexandru Florin - Consilier local—-


Ludu Dan


Hârțoagă Ioana24


1

U-

Ti ..