Hotărârea nr. 210/2019

HOTĂRÂREA Nr. 210 Din data de 07 AUGUST 2019 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2019

ROMÂNIA        = ~


JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria~fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA Nr. 210

Din data de 07 AUGUST 2019

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

 • - Proiectul de hotărâre,

 • - Raportul de specialitate nr. 58183/01.08.2019 prin care Primarul Municipiului Făgăraș, propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019,

 • - avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei pentru Servicii publice comerț și agricultură, prestări servicii, Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș;

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1), 58 alin. (1) și ale art. 82 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

în conformitate cu art. art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a), art. 139, art. 197, art.198 alin. (1) și (2) respectiv art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prevederile Dispoziției Primarului nr. 824/22.07.2019 privind virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar a creditelor bugetare pentru bugetul Municipiului Făgăraș pe anul 2019.

Art.2. Aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Făgăraș, conform anexei nr 1.

Art.3. Aprobarea rectificării listei sintezei programului de investiții formular 01, a listei obiectivelor de investiții formular 03 precum și lista poziției C”Alte cheltuieli de investiții” formular 04 cu finanțare din bugetului local conform anexei nr. 2.

Art.4 Aprobarea rectificării bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș, urmare a propunerii de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului de transport public local al Municipiului Făgăraș pe anul 2019, conform anexei nr.3.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Buget Finanțe - Compartimentul Buget precum și șeful Serviciului de transport public local al Municipiului Făgăraș.

Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru, - abținere, - împotrivă

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți - 15

Se comunică:

 • - Instituției Prefectului Brașov

 • - Direcției Generală Regională a Fianațelor Publice Brașov Serviciului Trezorerie Făgăraș

 • - Primarului Municipiului Făgăraș

 • - Secretarului Municipiului

 • - Direcției Buget Finanțe

 • - Serviciului de transport public local al Municipiului Făgăraș

 • - Colecție

 • - Afișare

 • ■ Dosar de ședință

Cod: F-50

Cod indicator

Denumirea indicatori

1

Trimestrul III

- inii Ici -

/

Total Venituri

+7^97,1^

43.02

Subvenții de la alte administrații

+7.99'7,13—

43.02.20

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

+7.997,13

Total Cheltuieli

+7.997,13

74.02

Protecția mediului

+7.997,13

74.02.03

Reducerea și controlul poluării

+7.997,13

71

Active nefinanciare

+7.997,13

71.01

Active fixe

+7.997,13

71.01.01

Construcții

+7.997,13

84.02

Transporturi

0,00

84.02.50

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

0,00

51

Transferuri între unități ale administrației publice

+84,00

51.01

Transferuri curente

+84,00

51.01.01

Transferuri către instituțiile publice

+84,00

20

Bunuri și servicii

-84,00

20.30

Alte cheltuieli

-84,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

-84,00

Cod indicator

Denumirea obiectivelor de investitii

Influențe 1fHfiSstruL^-III - mii lei -

r /

Total cheltuieli de capital

+7.997,13

65.02

învățământ

0

Lit.e)

Alte cheltuieli

0

Poz.l

Reabilitare tribuna Sala de Sport CN ”Radu Negru” Făgăraș

-450,00

Poz.l

Modernizare Sala Sport Colegiul Național ”Radu Negru” Făgăraș

+450,00

74.02

Protecția mediului

+7.997,13

Lit.e)

Alte cheltuieli

+7.997,13

Poz.3

închidere rampă deșeuri în Municipiul Făgăraș

+7.997,13
Compartiment Buget

Compartiment BugetCod indicator

Denumirea indicatori

lufluențc Frimwfrul

- mii'tei

Total Venituri

+84,00

43.10

Subvenții de la alte administrații

+84,00

43.10.09

Subvenții de la instituții publice

+84,00

Total Cheltuieli

+84,00

84.10

Transporturi

+84,00

84.10.50

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

+84,00

10

Cheltuieli de personal

+55,10

10.01

Cheltuieli salariale în bani

+53,90

10.01.01

Salarii de bază

+49,00

10.01.06

Alte sporuri

+1,00

10.01.17

Indemnizații de hrană

+3,90

10.03

Contribuții

+ 1,20

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru muncă

+1,20

20

Bunuri si servicii

+28,90

20.01

Bunuri și servicii

+28,90

20.01.01

Furnituri de birou

+ 1,00

20.01.05

Carburanți și lubrefianți

+22,00

20.01.06

Piese de schimb

+2,90

20.01.30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

+3,00


Corespunzător se rectifică și bugetul de venituri proprii al Serviciului de transport public local al Municipiului Făgăraș,
Compartiment Buget