Hotărârea nr. 204/2019

HOTĂRÂREA NR.204 din data de 30 iulie 2019 privind aprobarea lotului de sportivi - secţia de handbal masculin - liga naţională pentru anul competiţional 2019-2020 al CSM Făgăraş privind înfiinţarea secţiei de tenis de masă şi afilierea Clubului Sportiv Mu


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.204 din data de 30 iulie 2019 privind aprobarea lotului de sportivi - secția de handbal masculin - liga națională pentru anul competițional 2019-2020 al CSM Făgăraș privind înființarea secției de tenis de masă și afilierea Clubului Sportiv Municipal Făgăraș la Federația Romană de Fotbal

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinara,

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 57649/1 din 29.07.2019 și Raportul de specialitate a Compartimentului Monitorizare Servicii de Utilitate Publică nr. 57649/29.07.2019 prin care se propune: aprobarea lotului de sportivi - secția de handbal masculin-liga națională pentru anul competițional 2019-2020; înființarea secției de tenis de masă și afilierea Clubului Sportiv Municipal Făgăraș la Federația Romană de Fotbal,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților.

Având în vedere că Clubul Sportiv Municipal Făgăraș, funcționează în conformitate, cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, cu dispozițiile art.14 din Regulamentul de organizare și funcționare a CSM Făgăraș, aprobat prin HCL nr.257/2018,

Având în vedere Hotărârea nr. 19 din 08.07.2019, a Consiliului Director al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș prin care s-a aprobat, lotul de sportivi - secția de handbal masculin - liga națională pentru anul competițional 2019-2020, secția de tenis de masă și afilierea CSM-ului la Federația Romană de Fotbal,

Văzând prevederile Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului precum și a altor prevederi legale în vigoare,

în temeiul art.129 alin(l), (2) lit.b, alin.(4) lit.e, art!39 alin(3) lit.a, art.196 alinți) lit.a, art.197, art. 198 alinți) si (2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. la act. de aprobarea lotului de sportivi - secția de handbal masculin liga națională pentru anul competițional 2019-2020, conform Hotărârii Consiliului Director nr.19 din 08.07.2019, înregistrată la Municipiul Făgăraș sub nr.57240/24.07.2019, anexa nr.l (tabel nominal) parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aproba înființarea secției de tenis de masă, conform anexa nr.2.

Art.3. la act de afilierea Clubului Sportiv Municipal Făgăraș la Federația Romană de Fotbal, conform anexa nr.2.

Art.4. Bugetul privind încadrarea în cheltuielile de personal se încadrează în bugetul inițial aprobat iar diferența prin donatii și sponsorizări.

Art.5. Organigrama și Statul de funcții cu toate secțile CSM precum și Regulamentul de organizare și funcționare vor fi aprobate și modificate ulterior.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Președintele Clubului Sportiv Municipal, care poate răspunde civil, administrativ, penal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ȘUTEI) MARILENA-DORINA


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru , - abțineri, - împotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - 1 ex. Dosar ședință

  • - 1 ex. Colecție

  • - 1 ex. Prefectură

  • - 1 ex. Primar

  • - 1 ex. Secretar

  • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

  • - 1 ex. Președintele Clubului Sportiv Municipal Făgăraș

  • - 1 ex. Compartiment Monitorizare Servicii de Utilitate Publică

  • - 1 ex. Compartiment Evenimente Publice, Informare cetățeni și Registratură

Cod:F-50


Clubul Sportiv MunicipaKl

505200 Făgăraș, Str. Republicii Nr. 18, jud. Brașov

, Tel./fax, 0268280254; email: csmfagaras@yahoo.com;

www.csmfagaras.ro

LOTUL DE SPORTIVI ȘI ANTRENORI CSM FAGARAS SECȚIA HANDBAL SENIORI

LIGA NAȚIONALĂ sezonul competitional 2019-2020

NUME PRENUME

FUNCȚIE

CNP

ARSU GEROGE

SPORTIV

1990424081819

CÂMP AN ALIN VASILE

SPORTIV

1900206245086

CAPOTA COSMJN GEOPGF.

SPORTIV

1900513460021

CONSTANTINESCU TIBERIU

SPORTIV

1871021420083

DEDU ALEXANDRU FLORINEL

SPORTIV

1920326080133

DINCA BOGDAN ADRIAN

SPORTIV

1810424081817

ILIE GABRIEL CRISTIAN

SPORTIV

1990311170104 ’

IVANOV RADU MIHAIL

SPORTIV

1910603081817

MATEONIU RAZVAN MIRCEA

SPORTIV

1910715081821

MENEA CLAUDIU

SPORTIV

1880721141839

TURCU EMILIAN

SPORTIV

1901012060013

UNGUREANU NICOLAE CRISTIAN

SPORTIV

1941224297288

VANCEA BOGDAN CIPRIAN

SPORTIV

1920104060012

VILCEANU RAZVAN PETRISOR

SPORTIV

1910605350038

HAGIU DORU CALIN

SPORTIV

1880228080066

ȘTEFAN LEONARD

SPORTIV

1960713134132

FURAK ROBERT CĂTĂLIN

SPORTIV

1960502350037

SINCELEAN VLAD

SPORTIV

1940409261305

GRIGORAS ȘTEFAN

SPORTIV

1901218046208

FOTONEA RÂUL

ANTRENOR

1790209240027

FRATILA EUGEN BOGDAN (PFA)

ANTRENOR SECUND

1790301082436

Menționăm că suma lunară necesară pentru plata remunerațiilor sportivilor este de 209.427 lei.

C.S.M. Făgăraș

Președinte,


GRUIA CONSTANTIN MĂRTUS


i'i. iConsiliul Director al CSM Făgăraș

HOTĂRÂREA nr. 19 din 08.07.2019

în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a CSM, Consiliul Director al CSM Făgăraș, întrunit în ședință, în data de 08.07.2019, adoptă următoarele HOTĂRÂRI:

Art.l Se aproba lotul de sportivi - secția handbal seniori, propus de președintele CSM Fagaras, pentru anul competitional 2019-2020, conform tabelului nominal anexat.

Art. 2 Se aproba afilierea clubului sportiv la Federația Romana de Fotbal.

Art 3 Se aproba înființarea secției tenis de masa.

Art. 4 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Președintele C.S.M. Făgăraș.


MATEAS SORIN COSTEL. GHERGHE ALEXANDRU. .‘L. FLESARIU FLAVTUS^ RAMBA LUCIAN.........

SOLOMON MARIUS...

Președinte,

GRUIA CONSTANTIN MARIUS


1 din 1