Hotărârea nr. 203/2019

HOTĂRÂREA nr. 203 Din data de 30.07. 2019 privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 35/2015 privind Statutul şi Actul Constitutiv ale Asociaţiei de Dezvoltare Integrata a Fagarasului

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 203

Din data de 30.07. 2019

privind modificarea și completarea H.C.L nr. 35/2015 privind Statutul și Actul Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Integrata a Fagarasului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ întrunit în ședință ordinară

Analizând raportul de specialitate nr.57816 din 30.07.2019 prin care se propune modificarea Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Integrata a Fagarasului

Ținând cont de Hotărârea Nr.l din data de 29.07.2019 a Adunării Generale a Asociațieide de Dezvoltare Integrată a Făgărașului privind modificarea Statulului și a Actului Constitutiv al a Asociației de Dezvoltare Integrată a Făgărașului

Având în vedere solicitarea Asociației de Dezvoltare Integrată a Făgărașului înregistrată la UAT Făgăraș cu nr. 57780 din 29.07.2019

Reținând prevederile HCL nr. 35 /2015, HCL nr. 78/2015, HCL nr. 137/2015, HCL nr.l 12/ 2016

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Ținând seama de art.33 din OG nr.26 din 30 ianuarie 2000 (actualizată) cu privire la asociații și fundații si ale Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata,

In temeiul art 129, art 139, art 196 alin 1 lit a, art 197 alin 1 si alin 2, art 198 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ .

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică și se completează art. 12 din anexa 2 la H.C.L. nr 35/2015 care va avea următorul conținut:

„Art 12 lit. înființarea, furnizarea și dezvoltarea de servicii sociale pentru grupuri vulnerabile precum centre rezidențiale pentru persoane vârstnice; centre de îngrijire și asistență pentru persoane cu dizabilități, persoane vârstnice sau alte categorii de persoane aflate în stare de dependență; cantine sociale; centre de zi pentru persoane vârstnice; centre de zi pentru copii și adulți cu dizabilități; centre de recuperare pentru copii și adulți cu dizabilități; adăposturi de noapte; centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost; centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală; centre rezidențiale de recuperare/reabilitare socială și dezintoxicare - pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice; servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, alte persoane aflate în situație de dependență; creșe și alte centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți; centre de zi pentru familie cu copii; centre de zi victimele violenței în familie și agresori; centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice etc; centre de zi pentru victimele traficului de persoane; centre de zi pentru persoanele fără adăpost; centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie; servicii de intervenție în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, victime ale violenței în familie, victime ale dezastrelor naturale etc.; centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie; centre multi funcționale, servicii integrate și orice alt serviciu social care să răspundă problematicii grupurilor vulnerabile; ”

Art.II. Se modifică și se completează art.6 din anexa 1 la H.C.L. nr 35/2015 care va avea următorul conținut:

„Art 6, lit. n înființarea, furnizarea și dezvoltarea de servicii sociale pentru grupuri vulnerabile precum centre rezidențiale pentru persoane vârstnice; centre de îngrijire și asistență pentru persoane cu dizabilități, persoane vârstnice sau alte categorii de persoane aflate în stare de dependență; cantine sociale; centre de zi pentru persoane vârstnice; centre de zi pentru copii și adulți cu dizabilități; centre de recuperare pentru copii și adulți cu dizabilități; adăposturi de noapte; centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost; centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală; centre rezidențiale de recuperare/reabilitare socială și dezintoxicare - pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice; servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, alte persoane aflate în situație de dependență; creșe și alte centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți; centre de zi pentru familie cu copii; centre de zi victimele violenței în familie și agresori; centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice etc; centre de zi pentru victimele traficului de persoane; centre de zi pentru persoanele fără adăpost; centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie; servicii de intervenție în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, victime ale violenței în familie, victime ale dezastrelor naturale etc.; centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie; centre multi funcționale, servicii integrate și orice alt serviciu social care să răspundă problematicii grupurilor vulnerabile; ”

Art.III. Se modifică și se completează Capitolul II din Anexa 2 Ia H.C.L. nr 35/2015, prin retragerea membrilor Petronela Pică, conform adresei înregistrată la ADIF cu nr. 26/14.06.2019 și a Fundației Comunitare Țara Făgărașului, conform adresei înregistrate la ADIF nr.33/2.07.2019 și aderarea Spitalului Municipal Făgăraș Dr. Aurel Tulbure , conform cererii de adeziune înregistrată la ADIF cu nr.33/2.07.2019, se modifică membrii asociației, prin înlocuirea celor retrași cu Spitalului Municipal Făgăraș Dr. Aurel Tulbure, cu sediul în Municipiul Făgăraș, Str. Ghioceilor Nr.l, județul Brașov, reprezentat prin D-na Haneș Dorina domiciliată în oraș Victoria, strada Podragul, Nr.4, județ Brașov, identificată cu CI seria BV Nr. 939236, CNP2630226084760, eliberată de SPCLEP Victoria la 25.02.2014.

Art.IV. Se modifică și se completează Anexa 1 la H.C.L. nr. 35/2015 la secțiunea membrii fondatori, prin renunțarea la calitatea de membru a doamnei Petronela Pică conform adresei înregistrată la ADIF cu nr. 26/14.06.2019 și a Fundației Comunitare Țara Făgărașului conform adresei înregistrate la ADIF nr.33/2.07.2019 și adăugarea Spitalului Municipal Făgăraș Dr. Aurel Tulbure, cu sediul în Municipiul Făgăraș, Str. Ghioceilor Nr.l, județul Brașov, reprezentat prin Dna Haneș Dorina domiciliată în oraș Victoria, strada Podragul, Nr.4, județ Brașov, identificată cu CI seria BV Nr. 939236, CNP2630226084760, eliberată de SPCLEP Victoria la 25.02.2014, conform cererii de adeziune înregistrată la ADIF cu nr.33/2.07.2019.

Art.V. Se modifică și se completează Capitolul 2 la Anexa 2 la H.C.L. nr. 35/2015, prin înlocuirea denumirii de Serviciul Public de Asistență Socială cu denumirea Direcția de Asistență Socială.

Art.VL Se modifică și se completează Anexa 1 la H.C.L. nr 35/2015, la secțiunea membrii fondatori prin înlocuirea denumirii de Serviciul Public de Asistență Socială cu denumirea Direcția de Asistență Socială.

Art.VIL Se modifică și se completează Capitolul VI Art.124 din Anexa 1 la H.C.L. nr 35/2015, prin demisia doamnei Mirela Oana Mitea înregistrată la ADIF cu nr.34/2.07.2019, cu numirea doamnei Haneș Dorina.

Art. VIII. Se aprobă Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Integrată a Făgărașului actualizat conform Anexei nr. 1, parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. IX. Se aprobă Statutul Asociației de Dezvoltare Integrată a Făgărașului actualizat conform Anexei nr. 2 , parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. X. Organele de conducere ale Asociației de Dezvoltare Integrată a Făgărașului (Adunarea Generală, Consiliul Director jși—Președintele Asociației) vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.                        - ~ , H. A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ȘUTEU MARILENA-DORllNA'


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, LAURA ELENA GIUNCA

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru , - abțineri, - impotri\a

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Spitalul Municipal „ Dr.Aurel Tulbure”Făgăraș

 • - 1 ex. Compartiment Evenimente Publice, Informare cetățeni și Registratură

 • - 1 ex ADIF

 • - 1 ex DAS

STATUTUL ASOCIAȚIEI

„ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTEGRATA A FAGARASULUI”

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

Art. 1 - ,Asociația de Dezvoltare Integrata a Făgărașului”, numita in continuare ASOCIAȚIA, este organizata si funcționează conform prevederilor Actului constitutiv si prezentului Statut cu respectarea prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2 - Asociația se înființează in baza dreptului constituțional la libera asociere, ca persoana juridica de drept privat, avand un patrimoniu afectat, autonom, permanent si irevocabil, distinct de patrimoniul membrilor asociati, in scopul realizării unor activitati de interes general si comunitar in domeniile instructiv - educativ, cultural - istoric, social si orice alt domeniu oportun scopului asociației.

CAPITOLUL II - Membrii Asociației

Art. 3. Asociația se înființează din inițiativa, preocuparea, aportul patrimonial si pe baza liberului consimtamant al următorilor membrii:

- MUNICIPIUL FAGARAS intregistrat cu C.I.F 4384419,cu sediul in Mun.Făgăraș, str.Republicii, Nr.3, Jud. Brașov, prin reprezentant legal primar SUCACIU GHEORGHE, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Fagaras, Str. Nicolae Bălcescu Nr. 45, județ Brașov, identificat cu CI seria ZV, nr. 076147, CNP 1750113084764, eliberata de Mun. Fagaras la data de 7.04.2016;

 • -- DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA înregistrată cu CIF 15651988, cu sediul in Mun. Fagaras, str. Tudor Vladimirescu, nr.8, jud. Brașov, prin reprezentant legal de Taflan Bogdan Claudiu cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Fagaras, str. Aron Pumnul, nr. 12, jud. Brașov, identificat cu CI seria BV, nr. 736212, CNP 1730909082414, eliberata de SPCLEP Fagaras la data de 03.02.2011;

 • 3. Spitalului Municipal Făgăraș ”Dr. Aurel Tulbure”, cu sedruHn Municipiul Făgăraș, Str. Ghioceilor Nr. 1 Județul Brașov, reprezentat prin D-na Haneș Dorina domiciliată în oraș Victoria, strada Podragul, Nr.4, județ Brașov, identificată cu CI seria BV Nr. 939236, CNP2630226084760, eliberată de SPCLEP Victoria la 25.02.2014 --

Art. 4. Poate deveni membru al ASOCIAȚIEI orice persoana fizica sau juridica, indiferent de cetățenie si naționalitate, care recunoaște si isi asuma statutul, înțelegând sa acționeze dezinteresat pentru realizarea scopului si obiectului de activitate al ASOCIAȚIEI.

Art. 5. Calitatea de membru al ASOCIAȚIEI se dobândește in momentul depunerii si înregistrării cererii de adeziune, aprobata de Consiliul director si validata de Adunarea Generala a asociaților.

Art. 6. (1) ASOCIAȚIA recunoaște următoarele categorii de membri:

 • a. Membri persoane juridice si fizice fondatoare sau care au intrat ulterior in ASOCIAȚIE, romane sau străine, si care recunosc statutul ASOCIAȚIEI, contribuie activ la derularea acțiunilor si demersurilor ASOCIAȚIEI si achita cotizația anuala de membru;

 • b. Membri de onoare: personalități care isi exprima sprijinul si solidaritatea cu scopul si obiectivele ASOCIAȚIEI.

(2) Calitatea de membru de onoare se acorda de către Consiliul director si se valideaza de către Adunarea Generala a Asociatilor.

(3) Persoanele juridice sunt reprezentate in cadrul ASOCIAȚIEI prin reprezentantii legali. Art. 7. (1) Calitatea de membru al ASOCIAȚIEI inceteaza prin deces, retragere, excludere sau in urma desfmtarii ASOCIAȚIEI;.

 • (2) Cererea de retragere se comunica Consiliului director cu minim 30 de zile de momentul la care urmeaza a produce efecte.

 • (3) Cauzele pentru excluderea unui membru al ASOCIAȚIEI sunt inactivitatea sau fapte de natura sa prejudicieze obiectivele, imaginea si principiile Asociației. Măsură excluderii este luata de Adunarea Generala a ASOCIATILOR cu o majoritate calificata. In caz de egalitate de voturi, decizia finala aparține președintelui ASOCIAȚIEI.

 • (4) Retragerea sau excluderea nu absolva pe asociat de îndeplinirea obligațiilor avute anterioare retragerii sau excluderii.

CAPITOLUL III - Denumirea, sediul, durata, scopul, obiectivele Asociației

Art. 8 (1) Asociația poarta denumirea: „ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTEGRATA A FAGARSULUI”.

 • (2) Disponibilitatea denumirii este dovedita de actul eliberat de Ministerul Justiției nr. 143008/24.02.2015.

 • (3) Denumirea completa se va regăsi in toate actele ASOCIAȚIEI, precum si pe stampila acesteia.

Art. 9 (1) Sediul ASOCIAȚIEI este in Mun. Fagaras, str. Republicii, nr.5, județul Brașov.

(2) Asociația isi poate constitui filiale in tara si in străinătate, ca structuri teritoriale pe baza hotărârii Consiliului director.

Art. 10 (1) ASOCIAȚIA se constituie pe o perioada nedeterminata, de la data înscrierii ca

persoana juridica in Registrul Asociatilor si Fundatilor, aflat la Grefa Judecătoriei Fagaras.

 • (2) Asociatii, prin acordul exprimat in scris, pot decide dizolvarea sau lichidarea ASOCIAȚIEI, in condițiile legii si ale statutului.

Art. 11 (1) ASOCIAȚIA este o organizație nepatrimoniala, neguvernamentala, apolitica si independenta, cu un caracter cultural, istoric si educativ.

 • (2) ASOCIAȚIA are ca scop identificarea, inițierea, proiectarea, susținerea, derularea, implementarea, consultarea și dezvoltare a proiectelor privind accesarea fondurilor, urmărește valorificarea și gestionarea resurselor financiare, promovarea și întreținerea colaborării în plan științific și practic cu alte fundații și asociații, colaborarea cu toate formele asociative în vederea eficientizării activității acestora.

 • (3) ASOCIAȚIA are ca scop inițierea, desfasurarea si sprijinirea de activitati privind servicii de curățenie si întreținerea spatiilor verzi si in clădiri atat pentru firme cat si pentru persoane fizice. Desfasurarea de activitati de intretinere peisagistica plantarea, îngrijirea si întreținerea de parcuri si grădini pentru facilitati de locuit particulare si publice, clădiri publice si semi-publice.

 • (4) ASOCIAȚIA are ca scop organizarea, dezvoltarea și furnizarea de servicii sociale, medicale, de recuperare, culturale, educaționale, economice și de mediu pentru diverse categorii de persoane aflate în situații de risc social

Art 12. Obiectivele ASOCIAȚIEI:

 • a. Inițierea, desfasurarea si sprijinirea de activitati privind servicii de curățenie si întreținerea spatiilor verzi si in clădiri atat pentru firme cat si pentru persoane fizice.

 • b. Desfasurarea de activitati de intretinere peisagistica plantarea, îngrijirea si întreținerea de parcuri si grădini pentru facilitati de locuit particulare si publice, clădiri publice si semi-publice.

 • c. Identificarea, inițierea, proiectarea, susținerea, derularea, implementarea, consultarea și dezvoltare a proiectelor privind accesarea fondurilor, urmărește valorificarea și gestionarea resurselor financiareTpromovarea și întreținerea colaborării în plan științific și practic cu alte fundații și asociații, colaborarea cu toate formele asociative în vederea eficientizării activității acestora.

 • d. Asociația urmărește valorificarea și gestionarea resurselor financiare, atragerea de noi resurse, precum și desfășurarea unor acțiuni precum:

 • e. Organizarea și participarea la cursuri, conferințe, prezentări, întruniri publice .și alte programe cu rol educațional, seminarii, simpozioane, training-uri;

 • f. Editarea și publicarea de materiale cu rol informativ-educațional și promoțional

 • g. Activități de advocacy și lobby;

h.Colaborarea cu alte organizații neguvemamentale, fundații, instituții guvernamentale; i. Promovarea și întreținerea colaborării în plan științific și practic cu alte fundații și asociații cu obiect de activitate asemănător, din țară sau din străinătate;

j.Colaborarea cu toate tipurile de forme asociative, în vederea eficientizării activității acestora.

 • k. Urmărește corelarea ofertei de consiliere si formare profesionala personalizata funcție de nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile in raport cu dinamica pieței muncii.

 • 1. Realizarea unei campanii de promovare a economiei sociale prin informare si publicitate prin programe de dezvoltare a capacitatilor antreprenoriale și de consolidare a capacităților, competențelor, cunoștințelor în domeniul antreprenorialului social si a stimei de sine pentru persoanele vulnerabile.

 • m. Imbunatatirea participării grupurilor vulnerabile la viata sociala si economica a comunităților prin oferirea de servicii de reinsertie sociala, educaționala, precum si servicii medicale, culturale de a promova incluziunea sociala prin dezvoltarea activitatilor specifice economiei sociale

n. înființarea, furnizarea și dezvoltarea de servicii sociale pentru grupuri vulnerabile precum centre rezidențiale pentru persoane vârstnice; centre de îngrijire și asistență pentru persoane cu dizabilități, persoane vârstnice sau alte categorii de persoane aflate în stare de dependență; cantine sociale; centre de zi pentru persoane vârstnice; centre de zi pentru copii și adulți cu dizabilități; centre de recuperare pentru copii și adulți cu dizabilități; adăposturi de noapte; centre rezidențiale dc îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost; centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală; centre rezidențiale de recuperare/reabilitare socială și dezintoxicare - pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice; servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, alte persoane aflate în situație de dependență; creșe și alte centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți; centre de zi pentru familie cu copii; centre-de zi victimele violenței în familie și agresori; centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice etc; centre de zi pentru victimele traficului de persoane; centre de zi pentru persoanele fără adăpost; centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie; servicii de intervenție în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, victime ale violenței în familie, victime ale dezastrelor naturale etc.; centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie; centre multi funcționale, servicii integrate și orice alt serviciu social care să răspundă problematicii grupurilor vulnerabile;

o. Participarea în calitate de solicitant sau partener la elaborarea și implementarea unor proiecte din domeniul asistenței sociale

p. Furnizarea de servicii în domeniul construcțiilor: lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidenliale , lucrări de construcții a drumurilor, lucrări de construcții a proiectelor utilitare, lucrări de construcții a altor proiecte inginerești, lucrări de demolare și de pregătire a terenului, lucrări de instalații electrice și tehno-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții, lucrări de finisare (ipsoserie, dulgherie, tâmplărie, pardosire și placare, vopsitorie, zugrăveli și montări geamuri), alte lucrări speciale de construcții

Art. 13 Pentru realizarea scopului enuntat, prin organele sale de decizie, ASOCIAȚIA:

 • a. primește in condițiile legii si in scop caritabil donatii, subvenții, contribuții, legate, bunuri mobile si imobile, sume de bani in lei si in valuta, atat din tara cat si din străinătate, de la orice persoana fizica sau juridica, romana sau străină;

 • b. Colaborează si asigura colaborarea cu instituții de specialitate, ONG - uri, persoane juridice de drept public sau privat si persoane fizice, fara a exprima interese de grup (politice sau de alt fel), in vederea îndeplinirii obiectivelor sale;

 • c. Colaborează cu mass - media si cu orice alt canal de comunicare si socializare pentru promovarea obiectivelor sale;

 • d. Organizează manifestări (conferințe, expoziții, dezbateri, concerte, evenimente etc.), editează publicatii in vederea promovării activitatilor ASOCIAȚIEI;

 • e. Organizează manifestări publice in vederea atragerii de fonduri;

 • f. ASOCIAȚIA va putea infiinta societăți comerciale avand ca obiect activitati economice adiacente si in stransa legătură cu scopul ASOCIAȚIEI, cu respectarea normelor legale in vigoare;

 • g. Desfasoara orice alte’ activitati legale si necesare realizării scopului si obiectivelor ASOCIAȚIEI.

CAPITOLUL IV - Patrimoniul ASOCIAȚIEI

Art. 14. (1) Patrimoniul inițial al ASOCIAȚIEI este de 1.000 Lei (unamielei) si se compune din aportul in numerar a membrilor fondatori, după cum urmeaza:

 • (2) Patrimoniul inițial va fi varsat in contul deschis in numele ASOCIAȚIEI la Banca Transilvania - sucursala Fagaras.

Art. 15. Asociatii vor putea aduce in patrimoniul ASOCIAȚIEI si aporturi in natura.

Art. 16 întreg patrimoniul inițial va fi evidențiat si pastrat in conformitate cu legislația romana in materie, in numele ASOCIAȚIEI si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor sale.

Art. 17 (1) Categoriile de resurse patrimoniale ale ASOCIAȚIEI sunt:                -

cotizațiile membrilor;

 • - dobânzi si dividente rezultate din plasarea de sume disponibile, in condițiile legii;

 • - donații in bani sau bunuri mobile si imobile, sponsorizări, dispoziții testamentare făcute de terte persoane in favoarea ASOCIAȚIEI;

 • - finanțări de la bugetele locale, județene sau naționale, angajate conform legii;

 • - dividendele societăților comerciale înființate de Asociație;

 • - venituri realizate din activități economice directe, inclusiv din activități de organizare a unor târguri, expoziții și/sau alte manifestări;

 • - incasari rezultate in urma unor publicatii sau manifestări cu taxa, organizate de ASOCIAȚIE;

 • - finanțări din programe angajate a fi implementate de ASOCIAȚIE;

 • - sprijin material si financiar acordat de alte asociatii sau fundatii, naționale sau internaționale;

 • - alte surse prevăzute de lege.

 • (2) Cuantumul cotizației anuale de membru se stabilește de Adunarea Generala a ASOCIAȚIEI. Cotizația inițiala este de 100 Lei pe an, modificarea acesteia putând fi făcută prin hotararea Adunării Generale a ASOCIAT1EE

 • (3) Asociația are dreptul sa refuze orice venituri oferite in condiții care contrazic scopul si obiectivele ASOCIAȚIEI.

 • (4) Patrimoniul ASOCIAȚIEI nu poate fi utilizat in alte scopuri decât cele prevăzute in prezentul statut.

CAPITOLUL V - Organizare si funcționare. Organele de conducere si control.

 • - Municipiul Fagaras - 250 Lei;

 • - Direcția de Asistenta Sociala - 250 Lei;

 • - Spitalul Municipal Făgăraș ”Dr. Aurel Tulbure” - 250 de iei


Constituire si atribuții.

Art. 18. Organele de conducere, administrare si control ale ASOCIAȚIEI sunt:

a) Adunarea Generală;

b) Consiliul Director;

c) Controlul financiar propriu - cenzorul.

Art. 19. Adunarea Generală este organul de conducere al ASOCIAȚIEI, fiind alcătuit din totalitatea asociaților. Este forul suprem de conducere al ASOCIAȚIEI si asigura realizarea obiectivelor stabilite prin statut.

Art. 20. Adunarea Generală își desfășoară activitatea în sesiuni ordinare o dată pe an sau în sesiuni extraordinare, ori de câte ori este necesar.

Art.21. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul Director, în scris, cu 15 zile înainte de data desfășurării adunării, cu menționarea datei, locației, orei si a ordinii de zi.

Art. 22. Adunarea Generala este statutar constituita in prezenta a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Asociației, existenți la data convocării. Sesiunea ordinară are loc în ultima lună a anului calendaristic.

Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți, cu excepția aprobării și modificării Statutului, caz în care se cere o majoritate de cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți.

Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Dezbaterile, hotărârile adoptate, se consemnează, printr-un proces - verbal, într-un registru, de către un secretar desemnat de Consiliul Director.

Membrii de onoare participa cu drept de vot consultativ.

Pot participa la Adunarea Generala reprezentanti ai unor organisme cu preocupări in domeniu, a instituțiilor de stat locale si centrale, sponsor, mass media etc., in calitate de invitati, fara drept de vot.

Art. 23. Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii și pentru membrii care nu au luat parte la Adunare sau care'âu votat împotrivă.

Art. 24 în afara atribuțiilor și sarcinilor prevăzute în mod expres în prezentul Statut, Adunarea Generală are și următoarele atribuții:

 • a) adoptă și modifică actele constitutive ale Asociației;

 • b) stabilește strategia, obiectivele generale și programul de activitate al Asociației;

 • c) alege-revocă membrii Consiliului Director precum și Cenzorul;

 • d) confirma primirea noilor membri; • e) aprobă raportul anual de activitate al Consiliului Director și, respectiv, al cenzorului, dând descărcare de gestiune pentru perioada analizată;

 • f) aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli și situațiile financiare ale Asociației;

 • g) stabilește anual cuantumul cotizației;

 • h) ia orice fel de decizii în vederea promovării scopurilor și intereselor generale ale Asociației.

Consiliul Director al Asociației

Art. 25 (1) Reprezintă organul executiv al Asociației și este ales de către Adunarea Generală pe o perioadă de 3 ani. Adunarea Generală, în cadrul unei sesiuni ordinare poate reînnoi mandatele Consiliului Director.

 • (2) Consiliul Director va alege dintre membrii săi: un președinte, vicepreședinte și secretar .

Art. 26 Consiliul Director se întrunește in ședințe de lucru periodice. Este constituit valabil in prezenta a doua treimi din numărul membrilor sai.

Art. 27 (1) Consiliul Director exercită conducerea Asociației în perioada dintre sesiunile Adunării Generale și hotărăște în toate problemele care intră în competența sa, asigurând punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

 • (2) Consiliul director desemnează persoane care vor incheia acte juridice in numele si pe seama ASOCIAȚIEI si o vor reprezenta in relația cu tertii.

Art.28. Consiliul Director are următoarele atribuții:

 • a. efectuează demersurile necesare realizării deciziilor Adunării Generale a Asociatilor si in vederea îndeplinirii scopului prevăzut in statutul ASOCIAȚIEI;

 • b. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației;

 • c. încheie acte juridice în numele și pe seama ASOCIAȚIEI;

 • d. elaborează și adoptă structura organizatorică a ASOCIAȚIEI, precum si politica de salarizare

 • e. conduce activitatea curenta a ASOCIAȚIEI;

 • f. primește noi membrii in perioada dintre adunari si supune primirile acestora Deciziei de confirmare a Adunării Generale;

 • g. organizează acțiunile prevăzute in statut, in vederea atingerii obiectivelor ASOCIAȚIEI;

 • h. asigura-colaborarea ASOCIAȚIEI cu autoritatile, instituțiile culturale și organizatii de profil din tara si din străinătate;

 • i. stabilește sarcini si domenii concrete de activitate pentru personalul ASOCIAȚIEI

 • j. se ocupa de organizarea unor activitati economice proprii prin înființarea de societăți comerciale sau prin încheierea de contracte de asociere in participațiune cu respectarea legii societăților comerciale si a codului comercial in vederea obținerii unor venituri suplimentare proprii, destinate realizării scopului ASOCIAȚIEI;

 • k. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

Controlul financiar intern:

Art. 29 Controlul financiar intern este asigurat de un cenzor, de preferință cu pregătire contabilă, numit pentru o perioadă de trei ani de către Adunarea Generală. Consiliul Director al Asociației este obligat să pună la dispoziția cenzorului, la sediul Asociației, orice documente sau informații cerute de acesta în vederea controlării activității financiare a Asociației. Cenzorul, în realizarea atribuțiilor sale:

 • a. verifică modul în care este administrat patrimoniul ASOCIAȚIEI;

 • b. întocmește rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale;

 • c. poate participa la ședințele Comitetului Director, fără drept de vot;

 • d. îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa de Adunarea Generală.

Art. 30 Pentru activitatea desfasurata, cenzorul este retribuit in cuantumul stabilit de ASOCIAȚIE, in cazul in care nu decide sa desfasoare gratuit aceasta activitate.

CAPITOLUL VI - Drepturi și îndatoriri ale membrilor Asociației

Art. 31. Membri Asociației au următoarele drepturi:

 • a) să participe la sesiunile Adunării Generale;

 • b) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere si control ale ASOCIAȚIEI;

 • c) să ia cunoștință despre conținutul tuturor activităților și manifestărilor desfășurate în lipsa lor;

 • d) accesul neîngrădit la informațiile legate de activitatea Asociației;

 • e)    să solicite și să obțină sprijin în problemele care privesc Asociația din partea organelor de conducere.

Art. 32. Membri Asociației au următoarele îndatoriri:

 • a) să respecte prevederile prezentului Statut și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;

 • b) să participe la Adunările Organelor Asociației si sa sprijine moral si material desfasurarea activitatilor;

 • c) să contribuie, prin mijloace licite, la realizarea scopurilor Asociației;

 • d) să nu se implice în activități care pot prejudicia moral sau/și material Asociația;

 • e) sa achite obligațiile materiale si financiare ce le revin, potrivit angajamentelor asumate si sa răspundă solicitărilor ASOCIAȚIEI de a participa la acțiunile întreprinse in vederea realizării scopului si obiectivelor prevăzute in statut.

CAPITOLUL VII - Modificarea Statutului și încetarea activității Asociației

Art.33. La cererea Consiliului Director, Adunarea Generală poate decide modificarea Statutului cu două treimi din voturile membrilor Asociației, participanți la Adunările Generale.

Art.34. Asociația se dizolvă:

 • a. de drept;

 • b. prin hotărâre judecătorească;

 • c. prin hotărârea Adunării Generale;

 • d. si alte situatii prevăzute de lege;

Art.35. Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director, în conformitate cu prevederile prezentului Statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau Consiliul Director trebuia constituit;

 • b. reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul Asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

Art.36. Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, în conformitate cu prevederile legii.

Art.37. Asociația se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale, în cadrul unei sesiuni extraordinare, cu doua treimi din votul membrilor ASOCIAȚIEI. în această situație, în termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul verbal, în formă autentică, se depune la judecătorie, pentru a fi înscris în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Art.38. Dizolvarea Asociației are ca efect lichidarea acesteia, portivit legislației în vigoare.


CAPITOLUL VIII - Dispoziții finale

Art.39. Asociația va avea sigiliu și însemne proprii, stabilite conform dispozițiilor legale și ale prezentului Statut cat si conturi bancare.

Art.40. Prezentul Statut a fost aprobat de Adunare Generală și este valabil pe toată durata de funcționare a Asociației si se completează de drept cu dispozițiile O.G. 26/2000 privind Asociatile si Fundațiile.

Art.41. Asociația se supune legislației române în vigoare și orice modificare a prezentului Statut urmează a fi comunicată organelor competente spre a fi cunoscută și înregistrată.

Art.42. Prezentul statut a fost redactat in 6 (sase) exemplare originale si a fost adus la cunoștința membrilor asociati care au subscris la prevederile sale, asumandu-si responsabilitatea prin semnătură.

MUNICIPIUL FAGARAS prin primar GHEORGHE SUCACIU

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA prin Taflan Bogdan Claudiu

SPITALUL MUNICIPAL DR. AUREL TULBURE prin Haneș Dorina