Hotărârea nr. 200/2019

HOTĂRÂREA nr.200 din data de 30 iulie 2019 privind modificarea Organigramei, a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgarăş si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Făgăraş

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV O IsS CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.200 din data de 30 iulie 2019

privind modificarea Organigramei, a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgarăș si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor

Făgăraș

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș , intrunit in ședința ordinara,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.57.002/2019, precum și raportul de specialitate al Compartimentului Resurrse umane nr.57.001/2019, prin care se propune modificarea Organigramei, a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgarăș si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a persoanelor Fagaras, prin mutarea definitiva a unui funcționar public -consilier clasa I grad profesional principal, cu tot cu post, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras - Compartiment Evenimente publice, informare cetateni si registratura, in cadrul SCLEP Fagaras - Compartiment Stare civila,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Vazand adresa ANFP nr.32804/2019, înregistrata la Municipiul Fagaras cu nr.56663/2019 prin care ni se comunica obligativitatea comunicării modificărilor intervenite in situația funcționarilor publici si a funcțiilor publice, prin incarcarea actelor administrative pe portalul de management al funcțiilor publice si funcționarilor publici, portal gestionat de ANFP;

Ținând seama de adresa Instituției Prefectului nr. 8205/2019 inregistrata la noi sub nr.52975/2019 prin care se stabilește numărul maxim de posturi pentru anul 2019;

In conformitate cu prevederile art.129 alin.(3) lit.”c”, art.370 al.2, art.390, art.391, art.409, art.502 al.(1) lit.”d”, art.507 al.(1), (2), (4) lit/’a", art.518 si art.534 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art.129, art.139, art.196 al.(1) lit.”a”, art.197, art.198 al.(1) si al.(2), si art.243 alin (1) lit.”a”, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă modificarea Organigramei si a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras, potrivit anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă modificarea Organigramei si a statului de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei Fagaras, potrivit anexelor nr.3 si nr.4 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Compartimentul resurse umane și Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei Fagaras.

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru , - abținere, - impotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

-1ex.colecție

-1ex.Prefectura

-1ex.Primar

-lex.Secretar

  • - 1ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.Afisaj

  • - lex.Compartimentul resurse umane

  • - lex.Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei Fagaras

  • - 1ex Direcția Buget Finanțe

Cod:F-50


JETUL BRAȘOV


lO&JoCAL


lenent al ufLocal (2)


(1+18)


>rțp asoc de proprietari si ia informației (2)______________


brjțip evenimente publice, .informare cetateni si


:gistratura (5)


np-mpnitorizare servicii de tate publica           (2)


monitorizare coordonare unitati de invatamant si arhiva

(2)


ntru de informare turistica (3)Comp implemetare proiecte de finanțare ____©____


PRIMAR


BiR:

’ P 4 ‘ MPETUL'BRAȘOV                               STAT DE PERSONAL

Hi. ( Or^tUUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS    APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

* • *1 A H_______________________________________________________________ ..

I

I                                          |

Anexa 2 la HCL nr.C^y^

1.......

• \

\ •: < ____

:         funcția publică: :

ra

funcția contractuala’

treapta profesionala:

' 'i t

1

H

P5

.<C

de conducere

de execuție

clasa

■ c. ■ o J.:.

.u... a

□.. ra Ol

......... nivelul studiilor

• a                  1 • •              *

1----------—,

de conducere

de execuție

nivelul studiilor

PROPUN

LA SPCL

i LW’» 0

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

1 ‘ r 1           1

Primar

i l                  2

Viceprimar

4 iii L         3

Secretar

l i | 1 4

v 1

Administrator public

C.1 Aparatul permanent a

Consiliului Local

3 • L 1

cons jr

I

|       . 7'

cons jr

I

1.1 Compartiment asociatii proprietari si tehnologia informației

I

ti n iF ;i

consilier

I

S

S

1 1 » ?

consilier

I

S

S

। hH 'i

1.2 Compartiment evenimente publice, informare cetateni si registratura

n- 1

consilier

s

S

n i 2

consilier

I

s

S

1; itiif ! 13

consilier

I

s

S

1/        1 , 4

consilier

I

A

S

consilier

I

A

s

I.3 Compartiment monitorizare servicii de utilitate publica

1 1

consilier

I

P

s

! I                 2

s

consilier

I

A

s

1

4 Compartiment monitorizare coordonare unitati de

nvatamant si arhiva

consilier

I

P

s

V Hp M-

referent

III

s

M

1 li 1

I.5 Compartiment resurse umane

'                      '1

f                         I 1

consilier

I

s

s

ț , îL i, " 2

V

consilier

I

s

s

1 - | h 1 •' '

I.6 Centru de informare turistica

1 1 . 1

consilier

I

A

s

I|.|-         2

consilier

I

A

s

1

1 •■‘țr           3

V

consilier

I

D

s

3 ■' H            ‘ ,

'       *               î

1*1

IJ JDET


țul brașov

alLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

STAT DE PERSONAL

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI


HI țK VfA                           II. DIRECȚIA BUGET FINANȚE

(director executiv

1 1

s

S

11.1 Birots economic, financiar

1______L

sef birou

1 1

S 1

S 1

!        /                               11.1.1 Compartiment economic, financiar

jț, l'f 'F'5 î

consilier

1

s

s

ți EeUc f w [2 i

consilier

1

s

s

S f ' ; ] i 3

consilier

1

p

s

r II I 4

consilier

1

s

s

' j                      11.1.2 Compartiment buget, execuție bugetara, contabilitate instituții subordonate

consilier

1

A

s

■/     !1 ^2

consilier

1

s

s

i $                                                      11.1.3 Compartiment gestiune

t I

(consilier

1 1

A I

s

|i S1              !                                                  H.2 Serviciu

venituri bugetare

jn .* ... r„ 1

sef serviciu

1

S

s

'l

consilier juridic

1

s

s

consilier

1

s

s

'■I' 1 r i I 4

referent

III

s

M

%    ':7“5“"

referent

III

s

M

O, . , 6

referent

III

s

M

llf - HZ

consilier

1

s

s

referent

III

s

M

9I

consilier

1

s

S

i ?           10

consilier

1

p

s

11

consilier

1

p

s

12

consilier

1

p

s

.k nU.nl >,!,    1.3

consilier

1

p

s

» » H i tir #■ I . ।

III. ARHITECT SEF

1

_

(arhitect sef

rr

S

s

IZ -

ii                                       III.1 Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, energetic

1

V

consilier

1

s

s

1

p 1.! 2

consilier

1

s

s

Lhi|^Li. I 1 31

consilier juridic

1

s

s

11 4 T : i* ' ■ ' 1 . ' 4

consilier

1

s

s

fi 5            5

consilier

1

s

s

H*! ।                                        111.2 Compartiment cadastru, agricol, fon<

1 funciar

Consilier

1

s

s

1

V liiNz1

V

consilier

1

s

s

111 '

referent

III

s

M

* »! 1 l'i

(Jj*®: |fe '


UDETUL BRAȘOV

ORSJklUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS


STAT DE PERSONAL

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI


Anexa 2 la HCL nrP<


• I-z 5 > L: \ C \HI-3 Compartiment evidenta patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcari, evidenta bunuri)

Af ;■ arCt-a- '

consilier

I

S

s

■ ■

•eferent

III

s

M

X            /'

"eferent

III

p

M

31 âj y».

'eferent

III

s

M

consilier juridic

I

s

S

/ H- ;;

muncitor calificat

1

M

f ]                                                             111.4 Birou investitii achiziții

l             1

sef birou

l

s

s

|          2

Consilier

I

s

s

e -l-l-

consilier

I

s

s

|. ■ -           4 4

consilier juridic

I

s

s

J      s

consilier

I

s

s

■'             6

consilier

I

p

s

• • • • ?

consilier

I

A

s

I F             III.5 Compartiment acorduri, autorizatii, libera inițiativa, comercial, activitate de transport in comun si taxi

I 4              |1

consilier

I

s

s

■ '!          -i 2

consilier

I

s

s

IV. DIRECȚIA ADMINISTRAT

E PUBLICA LOCALA

ftp '     1

Director executiv

I

s

S

_

W i

IV.1 Serviciul administrare patrimoniu public si privat

îl. U i_LL

Sef serviciu

I

s

S

1 I                                                         IV.1.1 Birou horticol, mediu

1

Sef birou

I

S

s

।               2

consilier

I

s

s

3

consilier

l

s

s

J & A du hm. ■

referent

III

s

M

। A 5!

muncitor calificat

I

I 6

muncitor calificat

I

li              7

muncitor calificat

I

I

,        8

muncitor calificat

I

I

i 9.

muncitor necalificat

, I'' i ■ :

muncitor necalificat

* fi 11

muncitor calificat

I

1 1        12

muncitor necalificat

1

i!. i * '13

muncitor necalificat

1

n ■ '

muncitor calificat

li

W 1 ir •! ' 15

muncitor calificat

III

î I LA

|muncitor necalificat


'1


72019


। STAT DE PERSONAL

APARATUL de specialitate al primarului


Anexa 2 la HCL nr.6^OZ> /2019


h

LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

t Ol? JUDEȚUL BRAȘOV

I I l

!

Wjh ' inii • II !1 ' I lib

. --V

* i • Jt

l Ii *

i W ‘

li I

l. i LlUH ' W 1

। r r

_

• !•

;;

X

muncitor calificat

II

4 0 N

£i\__

. i

nuncitor calificat

II

IV.1.2 Birou administrare si gestionare domeniu public, privat, lucrări publice

I'.' I

sef birou

I I

S I

s I

z

IV.1.2.1 Compartiment reparatii străzi, alei, trotuare, lucrări edilitare

i

1 /

/

muncitor calificat

I

I

>.Tr2”

z__

muncitor calificat

I

I

3- '

muncitor calificat

I

4

muncitor calificat

I

5

muncitor calificat

I

6

muncitor calificat

II

7

muncitor calificat

II

, 6

muncitor calificat

III

i

1 â

muncitor calificat

III

1 10

muncitor calificat

III

! 11

muncitor necalificat

I

12

muncitor necalificat

13

muncitor calificat

I

14

muncitor necalificat

15

V

muncitor calificat

II

" ’ 16

administrator

I

17

administrator

I

18

r

administrator

I

IV. 1.2.2 Compartiment iluminat public

consilier

I

s

s

W r 2

consilier

I

s

s

IV.1.2.3' Personal auxiliar

1

muncitor calificat

I

M

2

muncitor calificat

I

3

îngrijitor

4

îngrijitor

I

I ■ —

S|

paznic

I

3

muncitor calificat

7

muncitor necalificat

il

8,

paznic

I

9

paznic

I

1|0

muncitor calificat

I

IV.1.2.4 Compartiment adapost câini

1

J____

I

| consilier

I I

I s

I S

I

I

I

4 I(z S ' GalLi. \                                    V.1 Compartiment protecție civila

• € * «Li       •

9 1

inspector de protecție civila

1

S

S

-i -i Wri- ?

inspector de protecție civila

III

S

M

I Ir î i     X /                                   V.2 Compartiment audit intern

V

Auditor

1

s

S

1 1 1                                            ’

Auditor

1

s

S

' F| T | .                                          V.3 Compartiment îndrumare rom

IdUiui    ■

£____

1

referent

II

M

H ill ■                                        V.4 Compartiment ițnplemetare proiecte de finanțare

3 îl ț y              '1

consilier juridic

1

s

s

’i r -i              2

s

consilier

1

p

s

l1 i ; i 3

consilier

1

s

s

JSjf ! 4

consilier

1

p

s

J -          15

consilier

1

A

s

t r $ 4'. '                                            V.5 Compartiment reiatii internaționale

.-rr’      1

consilier

1

A

s

; ; .        2

V

consilier

1

S

s

j|,‘ 1 Ț     1                                                   V.6 Cabinet primar

consilier

1A

S

H '

consilier

1A

s


Total funcții de demnitate publica

2

Total funcții publice, din care:

83

funcții publice de conducere

10

!         funcții publice de execuție

73

Total funcții contractuale, din care:

49

I Administrator public                                      1

1

Funcții contr de conducere

0

'li Funcții contractuale de execuție:

48

Total funcții in instituție

134TOTAL funcții publice

11

- fp conducere

1

- fp execuție

10.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA PERSOANEI FAGARAS


STAT DE PERSONAL


funcția publica

funcția

treapta profesionala

gradul profesional

contractuala

nivelul studiilor

nr. crt.

de conducere

de execuție

clasa

nivelul studiiloi

de conducere

de execuție

0

3

4

5

6

7

8

9

L 10

11

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

1

sef serviciu

l

s

ș

Compartiment evidenta persoanelor

1

consilier

I

S

s

2

consilier

. I.

S

s

3

consilier juridic

1

S

s

4

consilier

L;

S

s

5

consilier

1

S

s

6

consilier

1

s

s

Compartiment stare civila

1

consilier

1

s

s

2

consilier juridic

1

s

s

3

consilier

1

p

s

4

consilier

1

p

s


TOTAL funcții publice

11

fp conducere

1

fp execuție

10


PRIMAR, SUCACIU GHEORGHE