Hotărârea nr. 20/2019

HOTĂRÂREA nr.20 din data de 30 ianuarie 2019 - privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2019

ROMÂNIA        .SR,


JUDEȚUL BRAȘOV O hâSâ

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.20 din data de 30 ianuarie 2019

- privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul

2019

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul nr.124 din data de 17.01.2019 al Direcției de Asistență Socială , prin care se propune aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2019,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat,

în temeiul art.36, alin.(6), lit.a) pct.16, art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea Administrației Publice Locale nr.215 /2001 actualizată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă Planul de acțiuni sau lucrări de interes local aferente anului 2019 pentru persoanele majore apte de muncă beneficiare a prevederilor Legii nr.416/2001.

Art.2 - Acțiunile sau lucrările de interes local sunt evidențiate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărârii, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Direcția de Asistență Socială și Serviciul Administrare Patrimoniu Public și Privat.Jud. BRAȘOV

Consiliul Local al Municipiului Fagaras


Anexa la H.C.L. NrjZ^ din data de


Planul de acțiuni si lucrări de interes local pentru anul 2019


1 .Igienizare si întreținere carosabil, trotuare, spatii verzi si parcuri


b)TSH12-

Ianuarie

Nr pers

Februarie

Nr pers

Martie

Nr pers

Aprilie

Nr pers

Mai

Nr pers

Iunie

Nr pers

Iulie

Nr pers

August

Nr pers

Septembrie

Nr pers

Octombrie

Nr pers

Noiembrie

Nr pers

Decembrie

Nr pers

Udarea Suprafețelor cu furtunul (0.38 oreHQOmp) c)ȚSH14 -

0

0

0

0

3

4

4

4

4

0

0

Cosire manuala spatii verzi si adunarea ierbii rezullale

(0.81 ore/100 mo) d) TSH15A1 -

0

0

0

0

16

16

16

16

16

o

1

Plivirea buruienilor in peluze (2.53 ore/lOOmp)

<1 TSH16A1

0

0

0

0

20

20

20

20

20

0 \

1 ? —’i

jt'O■/

- Rectificarea marginilor la peluze si rabate (2x57.

ore/lOOmp) f) I8H17 -

0

0

8

8

8

8

8

8

8

0

0

Sapare manuala, gropi pentru plantari izolate

(2.7 or* ’mc)

9) TSH26 -

0

0

12

12

2

2

2

2

2

0

0

Plantari pentru gard viu

(0.68 ore/ml) h) ȚȘH27 -

0

0

12

12

4

4

4

4

4

0

0

Udatul plantațiilor cu galeata(4,275 ore/mc-apa)

') TSH28 -

0

0

0

____q

4

4

4

4

4

Tăieri de coreclie(0.77 ore/buc) j) FȘH29 -

0

0

12

12

4

4

4

4

0

Tundere gard viu. bordunsi. chenare (0,14 ore/mp)

0

0

12

12

4

4

4

4

4

0

0

0

0


2) Lucrări de întreținere si reparatii drumuri, străzi, trotuare si parca

I

Desfundarea manuala a șanțurilor si canalelor de scurgere (1.58ore/mc)

Aducerea la profil a acostamentelor

SI intretmere(25.3| Oore/mp) j

Repararea gropilor mia si izolaie la impietruiri din macadam si intrelinere(0.75 ore/ mp)

- ।

Repararea bordurilor la trotuare si alei i (0,64 ore/ml)

-Repararea denivelărilor la trotuare din placi de beton(1.24ore/ mp)

<•)

-Inliocuire dale la trotuare din dale de beton(0.18orc.

buc)

Protejare si 1 inerbarea taluzelor Lucrări de intretinere (0.086 ore/mp)

întreținere alei parc si terenuri de joaca pentru copii (0.17 ore/mp)

Si plante perene (2. 53 ore/100 buc)

Ianuarie Nr pers

O)

CO

oo

A

O

O

o

Februarie Nr pers

<J>

oo

03

A

A

o

o

o

Martie Nr pers

O)

oo

N3

■b.

bJ

N> o

bJ

Aprilie Nr. pers

CD

oo

M

M

■b.

M

ro o

bJ

Mai Nr pers

30

XJ

N)

O

O

ro

CD

Iunie Nr pers

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Nr pers

Nr pers

Nr pers

Nr pers

Nr pers

Nr pers

10

10

10

10

4

4

10

10

10

10

4

4

12

12

12

12

4

4

12

12

12

12

8

8

8

8

8

8

8

8

4

4

4

4

6

6

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Nr pers

Nr pers

Nr pers

Nr pers

Nr peis

Nr pers

g) UH16A-Oosfundarea s» curahrea camerelor de cadare s> a albiilor sub podele (1. 05ore/mc)

8

8

8

8

4

Varuirea plantațiilor si accesonlor la i drum-jn(0.15or e/mn

0

0

0

0

4

Refacerea de pavaje vechi din calupuri cu rosturi si mlretinere (1.1? ore/m|)

4

4

4

4

4

t A*.*

i       «

[i H«h/% aI ■ Incarcat in auto diverse materiale necesare .au rezultate din

lucrări de drumuri

(0.42 ore/to)

4

4

4

4

4

J) Lucrări reparare a a-l d -       , .                 ....

întreținere mobille ' u s                                  .

»yadal. utilaje si uneli - aPa               J- J ».

din dotare

a) Lucrări din lacatu ene si întreținere executate

c) întreținere luciu apa

4

0

4

0

4

0

4

0

4

2

4) Llk । intrrtinere la curs.

*^iM**V’**», maluri si talazuri pnn cos>re si defrișare tufișuri

0

0

0

0

4

tro’u» e s' parca*

a) UI l£ -Cura ta rea manuala a

zapezn (2.40

orț "lOOmp] ""A ..

50

50

0

0

0

t

V)

$

I

*n

c 8. e

ui

J

W V '       -

Combatere palei prin asternere de material antiderapant cu raspindire manuala din auto (0.81 ore/to)

24

24

0

0

0

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Nr pers

Nr pers

Nr pers

Nr pers

Nr pers

Nr pers

4

4

4

4

8

8

4

4

4

4

0

4

4

4

4

4

\i> —

4

4

4

4

4

4

4

2

4

2

4

2

4

2

4

0

4

0

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

50

50

0

0

0

0

24

24

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Nr pers

Nr pers

Nr pers

Nr pers

Nr pers

Nr pers

Nr pers

Nr peu

Nr pers

Nr pers

Nr pers

Nr pers

J- -     __

5) Lucrări de întreținere

c) QC18M -Curatare manuala gheata alei si trotuare inclusiv tu arcat in auto

(3.36 ore/mp)

52

52

0

0

0

0

0

0

0

52

52

d) Cura ta t guri scurgere

8

8

8

8

4

4

4

4

4

8

8

e) Preparai malerial antiderapant prin amestecare de nisip cu sare in proporție de

9 t

12

12

0

0

0

0

0

0

0

12 /

6. Lucrat* de n’<et«’«’0 Pa un

Detn: in manuale de arbuști, tufișuri si pomi in pășune

0

0

4

4

O Saan/J' - 1 - ______________

Imprasliat mușuroaie pe pășune

0

0

12

12

12

12

12

12

12

0

X* y 0-  /

Igienizare pășuni

0

0

10

10

4

4

4

4

4

0

0

r, Lu-.'*» d« nîreun»«e naRimi

Defrișări manuale de arbuști, tufisur

0

0

4

4

0

0

Împrăștiat mușuroaie pe pășune

0

0

6

6

6

6

6

6

6

0

0

Igienizare pășuni

0

0

4

4

4

4

4

4

4

0

0

Nr. pers

Nr.

pers

Nr.

pers

Nr.

pers

Nr.

Pers

Nr.

pers

Nr.

pers

Nr.

pers

Nr.

pers

Nr.

pers

Nr

pers

Nr.

pers

a

o

o

o

cn

o

o

o

o

o

o

o

o

O)

o

O

a

o

o

04

04

oj

OJ

OJ

OJ

Ol

04

04

04

‘ ' -

•> ■? ’