Hotărârea nr. 199/2019

HOTĂRÂREA nr.199 din data de 30 iulie 2019 privind aprobarea scutirii de la plata taxei folosinţa clădiri pentru clădirea utilizată de Clubul de Turism şi Ecologie „Transmont”

ROMÂNIA     A sg.


JUDEȚUL BRAȘOV    O

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.199 din data de 30 iulie 2019 privind aprobarea scutirii de la plata taxei folosința clădiri pentru clădirea utilizată de Clubul de Turism și Ecologie „Transmont”

CONSILIUL LOCAI AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Raportul de specialitate cu nr.56.390/17.07.2019 al Serviciului Venituri Bugetare, precum și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr.56.390/1/17.07.2019 prin care se propune aprobarea scutirii de la plata taxei folosința clădiri pentru ciadirea utilizata de Clubul de turism si ecologie „Transmont”,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Văzând prevederile ari.455, alin.2, art.456, aiin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art.129, alin.(2), lit.b și alin.4 lit.c din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul art. 139 alin.(3), lit.c și art. 243 alin.(l), lit.a din din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Pentru clădirea situată în Municipiul Fagaras, str. Republicii, nr.6 aparținând domeniului public al municipiului Fagaras, închiriata către Clubul de Turism si Ecologie „Transmont” , identificat prin CUI 14351710, conform contractului de închiriere nr.26685/01.11.2016, nu se datoreaza taxa folosința clădiri. Aceasta facilitate se acorda pe toata perioada existentei contractului, cu condiția utilizării clădirii exclusiv pentru activități fără scop lucrativ.

Art.2 Dacă in cursul anului se va modifica destinația clădirii, sau cote părți din ea, prin desfășurarea altor activități decât cele menționate la art.l, persoana juridica este obligata sa comunice, in termen de 30 de zile la compartimentul de specialitate, in vederea recalculării impozitului.

Art.3. Prezenta hotărâre își produce efectele începând cu data de 01.01.2020, atata timp cat vor fi valabile prevederile legale in baza carora s-a adoptat, dar nu mai mult de durata valabliitatii contractului de închiriere, respectiv 31.10.2021.

Primarul Municipiului Făgăraș, prin Direcția Buget Finanțe și Serviciul Venituri Bugetare.

Hotărârea s-a adoptat cu un nr. de 17 voturi pentru , - abținere, - împotriva

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți - 17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • • lex. dosarul de ședință

  • - lex. colecție

  • - lex. Prefectură

  • - lex. Primar

  • • lex. Secretar

  • • lex. Serviciul Venituri Bugetare.

  • - lex.Clubul de Turism și Ecologie „Transmont”

Cod: F-50