Hotărârea nr. 196/2019

HOTĂRÂREA NR.196 din data de 30 iulie 2019 privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în calitate de reclamant, în contradictoriu cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate pentru Grădiniţa cu program prelungit „Albinu

ROMÂNIA         sg.


JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.196

din data de 30 iulie 2019

privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în calitate de reclamant, în contradictoriu cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru Grădinița cu program prelungit „Albinuța” Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinara,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr 56.541/1/18.07.2019, Raportul de specialitate nr.56.541/18.07.2019, prin care se propune angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în calitate de în calitate de reclamant, în contradictoriu cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, pentru plata sumei de 20.574 lei,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

în conformitate cu:

-prevederile art. I. alin. (2) din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

prevederile art.109 alin.(3) coroborat cu art.154 alin.(6) și cele ale 129 alin.(14), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

-ținând seama de prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata,

în temeiul art. 139 alin.(3), lit.c și art. 243 alin.(l), lit.a din din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. 1) Se aprobă angajarea unui avocat in persoana d-nei GHEORGHE CRISTINA care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în calitate de în calitate de reclamant, în contradictoriu cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru plata sumei de 20.574 lei, reprezentând diferența între cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS (Fondul National Unic de Asigurări Sociale de Sanatate) pentru concedii și indemnizații plătite salariaților proprii și totalul contribuțiilor pentru concedii și indemnizații datorate de angajator, pentru Grădinița cu program prelungit „Albinuța” Făgăraș, conform Deciziei nr.34/2018 a Camerei de Conturi Brașov

(2) Serviciile juridice constau în: consultanță, formulare acțiune și reprezentare în cadrul Tribunalului Brașov, precum și orice alte demersuri în interesul Municipiului Făgăraș

(3) Onorariul apărătorului ales este de 3500 lei fără TVA se va achita și in 2 tranșe după cum urmează : 50% din onorariu se va achita in termen 15 zile de Ia data fixată de instanța ca fiind primul termen de judecată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data transmiterii facturii și 50% cu 5 zile înainte de termenul la care părțile apreciaza că vor avea loc dezbaterile pe fond, astfel încât onorariul să poată fi solicitat cu titlu de cheltuieli de judecată.

Art.2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Făgăraș de la cap 51.02, titlul 20, art 20.01.09.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș, prin avocatul desemnat pentru reprezentare în instanța și Direcția Buget Finanțe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ȘUTEU MARILENA-DORlS|Ă


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 12 voturi pentru , 5 abțineri, - împotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

-lex.colecție

-lex.Prefectura

-lex.Primar

-lex.Secretar

-lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.Afisaj

  • -lex.d-nei av.GHEORGHE CR1STINA

  • -lex Direcția Buget Finanțe

Cod:F-50