Hotărârea nr. 192/2019

HOTĂRÂREA nr. 192 din data de 30 iulie 2019 privind modificarea şi completarea art. 2, 3 şi 4 din H.C.L. 344/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 192

din data de 30 iulie 2019

privind modificarea și completarea art. 2, 3 și 4 din H.C.L. 344/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din

cadrul Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Făgăraș"

în conformitate cu prevederile O.U.G. 114/2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate cu nr. 56478/17.07.2019 al Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare si Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras cu nr. 56478/1/17.07,2019 prin care se propune modificarea și completarea art. 2, 3 și 4 din H.C.L. 344/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Făgăraș",

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere H.C.L. 344/2018 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - Obiectivul Specific 8.1 - Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii, inclusiv aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Făgăraș" -cod MySMIS 126351,

Având în vedere Scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale cu nr. 25616/12.07.2019 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure" cod SMIS 126351 - selectat pentru finanțare, prin care se solicită transmiterea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție,

Având în vedere prevederile O.U.G. 114/2018 și ale Instrucțiunii 112/08.03.2019 publicată de Auroritatea de Management POR,

Analizând documentația tehnico-economică faza DALI și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure" actualizată în urma etapei de evaluare și selecție în conformitate cu prevederile O.U.G. 114/2018,

Având în vedere H.C.L. 191/30.07.2019 privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. 343/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Făgăraș";

Ținând seama de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice, modificată și actualizată, precum și de Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în temeiul art. 129 alin. (1), [2] lit. „b", alin. [4] lit. „d", art. 139 alin. (3) lit. „a" și „e", art. 196 alin. [1] lit. „a”, art. 197, art. 198 alin. [1] si (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea art. 2 din H.C.L. 344/16.10.2018, care va avea următorul conținut:

„ART. 2. Aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finanțare) „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Făgăraș" în cuantum de 11,342,790.00 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 10,682,671.56 lei și valoare totală neeligibilă de 660,118.44 lei".

Art. II. Se aprobă modificarea și completarea art. 3 din H.C.L. 344/16.10.2018, care va avea următorul conținut:

„ART. 3. Aprobă contribuția Municipiului Făgăraș la realizarea proiectului «Reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș»" în cuantum de 873,771.86 lei formată din contribuția de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 213,653.42 lei și din contribuția de 100% din valoarea totală neeligibilă a proiectului, respectiv 660,118.44 lei."

Art. III. Se aprobă modificarea și completarea art. 4 din H.C.L. 344/16.10.2018, care va avea următorul conținut:

„ART. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Făgăraș" precum și corecțiile ce vor fi identificate în procedura de verificare a achiziției se vor suporta din bugetul local.

Art. IV. Celelalte articole ale H.C.L. 344/lt6.L0-^pî'8 'rămân nemodificate.

CONTRASEMNEAZĂ,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^ ȘUTEU MARILENÂ-DORINA


Secretar general, LAURA ELEN/toDNi

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru , - abținere, - împotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

-1ex.colecție

-1ex. Prefectura

-1ex.Primar

-1ex.Secretar

  • - 1ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

  • - 1 ex.Afisaj

  • - lex.Compartiment Implementare Proiecte

  • - 1ex Direcția Buget Finanțe

Cod:F-50