Hotărârea nr. 190/2019

HOTĂRÂREA nr.190 din data de 30 iulie 2019 privind modificarea şi completarea art. 2 şi 3 din H.C.L. nr. 65 /2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico - economici conform prevederilor O.U.G 114/2018 pentru proiectului "Creşterea eficienţei energe

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.190 din data de 30 iulie 2019

privind modificarea și completarea art. 2 și 3 din H.C.L. nr. 65 /2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico - economici conform prevederilor O.U.G 114/2018 pentru proiectului "Creșterea eficienței

energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov" cod SMIS 120952 și încetarea efectelor H.C.L. nr. 413/2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 56677 din data de 19.07.2019 al Compartimentului proiecte de finanțare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș prin care se propune aprobarea privind aprobarea revocării H.C.L.nr. 413/2018 , modificarea și completarea H.C.L. nr. 65 din data de 26.02.2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico - economici conform O.U.G 114/2018 pentru proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov" cod SMIS 120952,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 56677/1 din data de 19.07.2019 al Primarului Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Ținând seama de prevederile H.C.L nr. 65/2018 privind aprobarea proiectului"Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov" în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI (Cod nr. POR/173/3/1), Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale și ale H.C.L. nr. 413/2018privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 65 din data de 26.02.2018 privind aprobarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov" în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI (Cod nr. POR/173/3/1), Axa prioritară 3, propritatea de investiții 3.1, operațiunea A - Clădiri rezidențiale, inclusiv a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere H.C.L nr.189/ 30.07.2019 privind modificarea si completarea Anexelor nr. IA -1D la H.C.L. 75 /2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții -"Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov" COD SMIS 120952 conform prevederilor O.U.G 114/2018,

Avînd în vedere solicitarea de clarificare 6 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru Nr. 19.091/28.05.2019 înregistrată la Municipiul Făgăraș cu nr. 50158/30.05.2019 prin care se solicită:

" Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, prin care se aprobă costurile actualizate ale investiției și asigurarea fondurilor suplimentare din bugetul local al Municipiului Făgăraș, prin majorarea valorii costurilor neeligibile" .

Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului care menționează în cadrul secțiunii 4.2.2 Anexele obligatorii la momentul contractării cererii de finanțare că în hotărârea sus-menționată trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanțare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv recuperării de la asociațiile de proprietari a cheltuielilor care le revin (cheltuieli eligibile și neeligibile)."

Analizând anexa Model D - Macheta privind stabilirea contribuției solicitantului, inclusiv a contribuției asociației/iilor de proprietari completată și asumată de către consultant ICEBERG CONSULTING SRL - anexa 1 parte integrantă din prezenta hotărâre,

în temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. „b", alin. (4) lit. „d", art. 139 alin. (3) lit. „a" și „e", art. 196 alin. (1) lit. „a", art. 197, art. 198 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea si completarea ART.2 al H.C.L. nr. 65/2018 urmând ca acesta să aibă următorul conținut

„ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov" , în cuantum 6.215.852,25 lei (inclusiv TVA), din care 5.708.466,65 lei cheltuieli eligibile si 507.385,60 lei cheltuieli neeligibile, conform anexei 1. "

Art. II. Se aprobă modificarea si completarea ART.3 al H.C.L. nr. 65/2018 urmând ca acesta să aibă următorul conținut

„ART. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Solicitantului, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de de 2.790.772,26 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov"; contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1.321.590,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice; contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 146.255,88 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice; Suma pentru cofinanțarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov" reprezentând contribuția proprie a Asociațiilor de proprietari la cheltuielile eligibile și neeligibile în cuantum de 1.467.845,88 lei (inclusiv TVA), va fi avansată de către Municipiul Făgăraș care ulterior va recupera sumele - prin Taxa de reabilitare energetică în conformitate cu prevederile H.C.L. 57/2018 "

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru , - abținere, - impotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti 17

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

-lex.colectie

  • - 1ex. Prefectura

  • - 1ex.Primar

  • - 1ex.Secretar

  • - 1ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.Afisaj

  • - 1ex.Compartiment Implementare Proiecte

  • - 1ex Direcția Buget Finanțe

Cod:F-50