Hotărârea nr. 189/2019

HOTĂRÂREA NR.189 din data de 30 iulie 2019 privind modificarea si completarea Anexelor nr. IA - 1D la H.C.L. 75/2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii -‘'Creşterea eficienţei energetice a clădi

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV         re&Ssi


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3. 505200. Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.189

din data de 30 iulie 2019

privind modificarea si completarea Anexelor nr. IA - 1D la H.C.L. 75/2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții -“Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov“ COD SMIS 120952 conform prevederilor

O.U.G 114/2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 56676 din data de 19.07.2019 al Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare, prin care se propune modificarea si completarea Anexelor 1A - 1D la H.C.L. 75/28.03.2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții -“Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov“ COD SMIS 120952 conform prevederilor O.U.G 114/2018,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere Referatul de aprobare nr.56676/1 din data de 19.07.2019 al Primarului Municipiului Făgăraș,

Analizând Memoriul justificativ nr. 1909/09.07.2019, primit de la Iceberg SRL - consultantul pentru elaborarea cererii de finanțare - înregistrat la Municipiul Făgăraș sub nr. 55628/10.07.2019 în care se menționează că s-au constat unele erori materiale în cadrul Anexelor IA -1D la 75 H.C.L. din 28.03.2019,

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010,

Analizând prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (3) lit. „a” și „e”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 197, art. 198 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă modificarea si completarea Anexei IA la H.C.L. 75/2019, secțiunea INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

„Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

Valoare totală (cu TVA) - 816.768,31 lei

C+M (cu TVA) - 717.401,65 lei

Ajutor financiar nerambursabil (60%) - 490.060,98 lei

Contribuție totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 326.707,32 lei

C+M+E - 737.183,64 lei

Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 184.296,00 lei

Contribuție solicitant (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 142.411,32 lei

Art. II. - Se aprobă modificarea si completarea Anexei 1B la H.C.L 75/2019, secțiunea INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI: „Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

Valoare totală (cu TVA) - 1.996.305,27 lei

C+M (cu TVA) - 1.842.104,90 lei

Ajutor financiar nerambursabil (60%) - 1.073.109,51 lei

Contribuție totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 923.195,77 lei

C+M+E - 1.875.281,03 lei

Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 488.229,88 lei

Contribuție solicitant (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 434.965,89 lei

Art III. - Se aprobă modificarea si completarea Anexei IC la H.C.L 75/2019, secțiunea INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

„Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

Valoare totală (cu TVA) - 1.408.053,98 lei

C+M (cu TVA) - 1.281.200,74 lei

Ajutor financiar nerambursabil (60%) - 785.554,65 lei

Contribuție totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 622.499,33 lei

C+M+E- 1.307.578,89 lei

Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 326.895,00 lei

Contribuție solicitant (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 295.604,33 lei

Art. IV. - Se aprobă modificarea si completarea Anexei 1D la H.C.L 75/2019, secțiunea INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

„Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

Valoare totală (cu TVA) - 1.994.724,69 lei

C+M (cu TVA) - 1.842.147,74 lei

Ajutor financiar nerambursabil (60%) - 1.076.354,85 lei

Contribuție totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 918.369,84 lei

C+M+E - 1,873,698.98 lei

Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 468.425,00 lei

Contribuție solicitant (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 449.944,84 lei

Art. V. - Se aprobă astfel Anexele IA - 1D la H.C.L 75/2019 actualizate conform descrierilor de mai sus, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. VI. - Cu ducerea laxndepliny;e axprevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, SUCACIÂLGHEOR'OÎffî prin Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA L \        // ~ CONTRASEMNEAZĂ;

ȘUTEU MARILENA-DORIIȘA,


Secretar genen


LAURA ELENA QILNCa/


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru , - abținere, - impotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotarare se comunica:

 • - 1ex.dosar de ședința

 • - 1ex.colecție

 • - 1ex. Prefectura

 • - 1ex.Primar

 • - 1ex.Secretar

 • - 1ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.Afisaj

 • - lex.Compartiment Implementare Proiecte

 • - 1ex Direcția Buget Finanțe

Cod:F-50


Componenta 4 - Bloc 6, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov

Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție - DALI anexata prezentei cereri de finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 4 - Bloc 6, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov, vor viza:

în urma realizării auditului si expertizei energetice se recomanda adoptarea pachetului de soluții Pachetul PI (S1.1+S2+S3+S4+I1):

• Sl.l - Izolarea termică a PEREȚILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO. Polistirenul va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, va fi protejat cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profîle de colt, profîle de rosturi, profile lacrimar). In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenului expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o defoimatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa - rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR. Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reactive la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Intradosul boalcoanelor se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO.

Avantajele polistiren expandat ignifugat:

 • - greutate redusă, ușor de prelucrat și manipulat;

 • - izolație termică bună ce reduce necesarul anual de energie;

 • - bună capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor deapă, lăsând peretele sa respire;

 • - durată lungă de viață, nu se descompune sub influența microorganismelor;

 • - nu este considerat sursă de hrană pentru dăunători.

 • - produs reciclabil, nu degajă fluoruri/cloruri;

 • - deșeurile rezultate sunt reprocesate integral;

 • - nu afectează sănătatea; inodor, neiritanat pentru piele.

 • • Izolarea termică a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG). Pereții holului de intrare in bloc (in windfang) comuni cu spatiile incalzite, se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu placi de vata minerala bazaltica rigida, de minim 8 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A - 2sl, dO (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi alcătuit din tencuieli executate pe suport armat din plasa fibra de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb. Sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc A1(A2) - sl, dO. La dibluirea termosistemului din zona intrării se va tine cont de dispunerea rețelelor ingropate in pereți (electrice, coloane apa). Se vor inlocui dozele, si se vor remonta lămpile si întrerupătoarele.

 • • Izolarea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor, inclusiv adeziv, plasa de armare, profîle metalice cu plasa pe spaletii laterali si profile lacrimar la intradosul buiandrugilor. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO , efort de compresiune a plăcilor la o defoimatie de 10% - CS(10) - minim 80kPa si rezistenta la

tracțiune perpendicular pe fete-TR - minim 120 kPa.                   /ț-\

o Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida ,a PLANSEELOR Ca măsură suplimentara in vederea evitării propagării incendiilor pe verticala la nivelul fațadei se propune bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida de minim-10 cm șF cu latimea de 30 cm. Fâșiile vor fi dispuse in dreptul planseelor clădirii (dispuse peste parter ^i etajele curente) si vor avea clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Rezistenta la corifpresiurie sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPajTRezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim 1 OkPa protejate cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.

“ Izolarea termică a SOCLULUI. Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit, izolarea termica a soclului se necesita. Izolarea se va executa cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat de minim 8 cm.

Termoizolarea soclului (de la cota -0.60/CTA si peste cota trotuarului de garda ce se va reface) se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm (efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%- CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,dl). Plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu conform detaliilor din documentație.

Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

 • • S2 - Izolarea termica a PLANSEULUI PESTE SUBSOL se realizează ca urmare a faptului ca imobilul este prevăzut cu apartamente la parter. Se incepe cu desfacerea si distanțarea instalațiilor pozate pe pereți si tavan cuprinse in capitolul de lucrări conexe, repararea si curatarea suprafețelor prin periere si spalarea acestora.

Izolarea termică la intradosul planșeului peste subsol se va realiza cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat (EPS) de 15 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată. Specificația materialului conf. HG 1061/2012 va fi : efort de compresiune a plăcilor la o defeormatie de 10% - CS(10) - minimum 70kPa. Rețelele electrice si coloanele existente in subsol se vor distanta prin coliere/agrafe adecvate, astfel incat termosistemul sa se execute fara discontinuități. Termoizolatia fixata cu dibluri si adeziv si va fi protejata de tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica va fi B-s2, dO.

 • • Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var la pereți si tavane.

a S3 - Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu vata minerala bazaltica de înaltă densitate de 20 cm grosime cu clasa de reacție la foc A2-sl,d0, peste straturile existente. Protecția termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata (05/100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm. Principalele caracteristici tehnice ale materialului (vata minerala bazaltica) de 20 cm grosime sunt: rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete - TR va fi de minim 1 OkPa.

Avantajele plăcilor din vata mineral bazaltica rigida:

Produs cu structură fibroasă, din fibre fine, elastice, cu structură deschisă, vata minerală din bazalt asigură o bună circulație a aerului, proprietate care duce la asigurarea unui climat agreabil în locuință.

încadrată în Euroclasa de reacție la foc Al, vata minerală bazaltică este un produs incombustibil. Astfel, produsele din vată minerală bazaltică nu întrețin incendiul și nu degajă gaze nocive sub acțiunea focului. In domeniul de temperatură -50C....+250C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vată minerală din bazalt își păstrează proprietățile termoizolante, elasticitatea și rezistențele mecanice în limite convenabile. Domeniul de utilizare poate merge până la 1000C, la temperaturi superioare acestei valori apărând fenomenul de distrugere a fibrelor.

ivcuuucrea pe termen ning a grosimii raportata la o perioadă de 10 anieste de maxim 2,5 mm. Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu este atacat de.aîcalil sau acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, stabilitatea hidrolitică' este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu constituie hrariă'/pejitru insecte sau rozătoare, nu putrezește.                                     \   \

Vata minerală are o structură vitroasă-amorfa, nu conține rnaterialdristafizat sub formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediu Vsjud^^jă^jz^sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

Densitatea produselor din vată minerală se situează în domeniul 40 - 160 Kg/mc. Densitatea crește odată cu conținutul de liant și presarea în timpul realizării produselor, fiind o caracteristică disti neta a sortimentelor de produs. Densitatea determină caracteristicile mecanice specifice a produselor de vată care se utilizează în general în izolații termice și fonice sub încărcături statice.

Produsele rigide circulabile ușor și circulabile suportă încărcări statice de până la 10.000 N/m2.

Vata minerală este hidrofugă, nu absoarbe apa și nu reacționează chimic cu ea. Hidrofobizarea produselor se face prin aplicarea unor substanțe hidrofobizante.

o Produsele din vată minerală, datorită structurii fibroase și poroase cu pori deschiși, prezintă fenomenul de reținere temporară a apei în funcție de sortiment și de modul de contact al produsului cu apa. Apa reținută se elimină ușor.

 • • S4 - se refera la înlocuirea tamplariei exterioare existente la camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe.

Lucrările pentru înlocuirea tamplariei se vor desfasura in conformitate specificațiile din planșele desenate (tablouri de tamplarie) respectandu-se standardul SR EN 14351-l+Al”Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta”.

înlocuirea tâmplăriei exterioare camere si balcoane, inclusiv a tamplariei aferente accesului se va realiza cu tâmplărie performantă energetic cu tocuri și cercevele din PVC cu clasa de reacție la foc C-s2, dO în sistem pentacameral, cu ranforsări din profile metalice galvanizate. Geamul prevăzut va fi termoizolant dublu (4-16-4 mm), cu o suprafață tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic de maxim U=l,30 W/m2K (R=0,77m2K/W). Ferestrele vor fi prevăzute cu grile higroreglabile. Pro filele din PVC vor îndeplini cerințele specificate in SR EN 12608 privitoare la armatoarele clasificarirperformanta in funcție de zona climatica (S - severa), posibilitatea reciclării, rezistenta la impact (I).

o In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa îndeplinească următoarele caracteristici tehnice:

o Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2

o Rezistenta la închidere - deschidere repetata: ferestre- minimum 10 000 cicluri, usi-minimumlOO 000 cicluri

o Etanșeitate la apa: minim clasa 5A

o Permeabilitate la aer: clasa 3

o Număr minim schimburi de aer: 0.5 schimburi/ora

o Izolare la zgomot: in funcție de categoria străzii - min 25 dB

o Cerințe constructive pentru tamplaria exterioara tennoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

o Profil cu 5 camere,culoare alba;

o Clasa A;

o Armatura otel zincat;

o Grila de ventilație mecanica;

o Geam termoizolant 4-16-4,low-E;

o Feronarie oscilobatanta cu închideri multipunct;

o Glaf exterior;


o închiderea BALCOANELOR si/ sau a LOGELOR. In conformitate

parapetii balcoanelor existente din PVC cu panouri Weiss sau structuram

partea inferioara, se vor demonta, iar parapetul balcoanelor se va montate pe structura metalica. Tennoizolarea parapetilor se va realiza cu V de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi A2-sl,d0.

II - dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED si montă mișcare pentru iluminatul din casa scării si acces in clădire;

r de


 • - In vederea execuției tennoizolatiei pe fațada, conductele de gaze se vor demonta in zona afectata. După exectia tennoizolatiei, conducta de gaze se va remonta in afara tennoizolatiei, respectând diametrul si traseul inițial.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza:

 • - desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicării termosistemului;

 • - reparatii tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente;

 • - demontare jgheaburi/burlane existente si montarea unui sistem nou de jgheaburi si burlane.

 • - desfacere termosistem existent - daca este cazul;

 • - etansare rost de dilatatie si realizare protecție rost cu profile din tabla zincata;

 • - pentru realizarea tennoizolatiei planseului peste ultimul nivel se propune desfacerea straturilor izolatoare existente;

 • - reparatii șarpante si invelitori

 • - acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

 • - Lucrări de demontare/remontare instalatii, aparatura elăctrica/corpuri de iluminat existente in vederea tennoizolarii planseului peste subsol;

 • - Demontare/remontare interfon;

 • - lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate aparent pe fațada ;

 • - lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

 • - lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fatade/terasa blocului;

 • - montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

 • - desfacere parapeti balcoane;

 • - refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se vor monta pe aceasta panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel închiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

 • - lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului ( grilaje metalice, etc );

 • - Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de 1 m care sa permită tennoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

 • - Desfacere si refacere trotuare perimetrele inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

 • - montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

 • - montare dispozitive automate de închidere a ușilor;

 • - efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalatii termice montate in subsol.

i <^ru ramei) ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:


1.994.724,69 lei

1.842.147,74 lei


SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 1.994.724,69 lei, din care C+M: cu TVA 19% inclus)

5.1.1. Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19% :

din care:

construcții montaj ( C+M) cu TVA 19%:

Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

Valoare totală (cu TVA) -1.994.724,69 lei

C+M (cu TVA) -1.842.147,74 lei

Ajutor financiar nerambursabil (60%) - 1.076.354,85 lei

Contribuție totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 918.369,84 lei

C+M+E-1,873,698.98 lei

Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 468.425,00 lei

Contribuție solicitant (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 449.944,84 lei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 25

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției.

Număr de locuri de munca create in faza de operare; - nu este cazul

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 1.994.724,69 lei din care:

-constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19%: 1.842.147,74 Iei

2. investiția specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 19%: 452.431ei /m2 (a.u.) Indicatori fizici:

 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție : 6 luni;

 • 2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție : 3 ani (de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica : 5,55ani;

 • 4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 64,43kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 527 102,55kwh/an in tone echivalent petrol 43.20tep;

 • 6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 35,68kg CO2/an.

  —-

  Nr. crt.

  Criterii

  Valori de referința

  Valori clădire reabilitata .

  Perete exterior

  1.8

  2.89

  1

  Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

  ferestre

  0.77

  0.77

  Planseu subsol

  2.9

  2.99

  1

  ______ ... .

  Terasa

  5

  5.18

  2

  Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

  GN=0.44

  00.42     |

  1 3

  Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii [kWh/tn2an]

  117

  75.38

  1 4

  Consumul specific de energie pentru încălzire [kWh/m2an]

  1 ____ _

  90

  64.43

  Indicator

  Unitate de măsură

  Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului

  Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului

  Scăderea anuala estimata a , gazelor cu efect de sera

  Ehivalent tone de

  CO2 / an

  258,498

  129,704

  Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

  Număr gospodării

  0

  53

  ! Consumul anual de energie j primară

  kwh/an

  981.501,30

  454.398,75

  । Consumul anual specific de energie pentru încălzire

  kwh/m2/an

  208,70

  64,43

  Consumul anual specific de energie

  kwh/ml/an

  270,00

  i                 125,00

  1   .....——.          _ . _J

în concluzie, prin masurile propuse, atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de 100 kWh/m2an conform zonei climatice III,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Memoriu justificativ privind valorile prezentate in HCL 75/2019 Proiect: cod SMIS120952 - Creșterea eficientei energetice a cladiriloi\F0t

Municipiul Fagaras, Județul Brașov

Având in vedere:

 • 1. Instrucțiunea 12/08.03.2019 a AM POR cu privire la actualizarea bugetului proiectului in baza prevederilor Art. 71 din OUG 114/2018:

Pentru apelurile de proiecte lansate in cadrul POR 2014-2020 pentru care mai sunt proiecte in procesul de evaluare, selecție si contractare care prevăd realizarea de obiective de infrastructura Ol va solicita actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizata a achizițiilor efectuate/care urmeaza sa fie efectuate, a devizului general, luând in considerare exclusiv prevederile Art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscai-bugetore, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

Actualizarea bugetului proiectului si/sau a celorlalte documente relevante in baza prevederilor art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri In domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, nu trebuie sa incalce criteriile de eligibilitate legate de valoarea eligibila si/sau valoarea totala a proiectelor. Actualizarea respectiva se realizează in limitele acestora criteriilor de eligibilitate existente, cheltuielile in cauza putandu-se incadra la secțiunea de cheltuieli eligibile in limita criteriilor din ghidul specific aplicabil. In cazul in care acest lucru nu este posibil proiectul devine ne-eligibil.

Art. 71

(l)Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat In plata se stabilește in bani, fara a Include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentând 17,928 lei/ora.

(2}Prevederile alin. (1) se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din prezenta ordonanța de urgenta.

 • 2. Solicitarea Municipiului Fagaras cu privire la actualizarea Devizelor Generale.

 • 3. Identificarea unor erori de calcul si de prezentare a sumelor din Anexele 1A-1D din HCL 75/28.03.2019

Conform Ghidului Solicitantului, procentele de cofinantare aferente apelului POR 3.1.A, sunt:

 • - 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regionala sl bugetul de stat - adica ajutorul financiar nerambursabil aferent proiectului.

 • ■ 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Solicitant si Asociația de proprietari.

 • - Contribuția totala la proiect este formata din contribuția de 40% din totalul cheltuielilor eligibile la care se adauga cheltuielile neeligibile.

 • - Contribuția Asociației de proprietari reprezintă 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli eligibile) si 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli


neeligibile} pentru apartamente cu destinație locuința - aflate in proprietateffyfjer fizice SAU 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E pentru ap destinație locuința - aflate in proprietatea persoanelor juridice, a Solii autoritatilor si instituțiilor publice / apartamente cu destinație de spatii comectidl cu alta destinație decât cea de locuința.                                      \<,

In structura HCL 75/28.03.2019 sumele au fost prezentate si calculate astfel:

 • - Buget de stat: 60% din total proiect (inclusiv TVA) - in loc de 60% din cheltuielile eligibile;

 • - Buget local: 15% din total proiect (inclusiv TVA) - in loc de Contribuție totala (la cheltuieli eligibile si neeligibile) din care sa se scada Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile si neeligibile);

 • - Fondul de reparatii al asociației de proprietari: 25% din C+M+E - la calcul nu s-au luat in considerare si C+M+E - Eligibil si C+M+E - Neeligibil.

Termenele scurte avute la dispoziție pentru aprobarea HCL-uiui privind indicatorii mai sus amintiti (ședința de Consiliu setata in acest scop) si respectiv pentru depunerea proiectului in cadrul apelului POR 3.1.A, in 28 Februarie 2018 (contractul de consultanta fiind semnat in 15.01.2018 - debutând prin actualizarea DALI-urilor necesare proiectului si astfel scurtând timpul ce a putut fi alocat pentru pregătirea cererii de finanțare) - au condus la preluarea unor sume eronate in acest document, aceasta eroare perpetuandu-se si in cadrul HCL-ului aprobat in Martie 2019.

Valorile actualizate reflecta forma finala a acestora.Anexa Nr. 1 la H.C.L. Fagaras nr..

Componenta 1 - Bloc 51A, Strada Teiului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov

Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publii iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție - DALI anexata prezentei cereri de finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 1 - Bloc 51A, Strada Teiului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov, vor viza:

în urma realizării auditului si expertizei energetice se recomanda adoptarea pachetului de soluții Pachetul PI (S1.1+S2+S3+S4+I1):

• Sl.l - Izolarea termică a PEREȚILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO. Polistirenul va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, va fi protejat cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profile de colt, profile de rosturi, profile lacrimar). In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenului expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o deformatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa - rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR. Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reactive la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Intradosul boalcoanelor se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO.

Avantajele polistiren expandat ignifugat:

 • - greutate redusă, ușor de prelucrat și manipulat;

 • - izolație termică bună ce reduce necesarul anual de energie;

 • - bună capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor deapă, lăsând peretele sa respire;

 • - durată lungă de viață, nu se descompune sub influența microorganismelor;

 • - nu este considerat sursă de hrană pentru dăunători.

 • - produs reciclabil, nu degajă fluoruri/cloruri;

 • - deșeurile rezultate sunt reprocesate integral;

 • - nu afectează sănătatea; inodor, neiritanat pentru piele,

« Izolarea termică a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG). Pereții holului de intrare in bloc (in windfang) comuni cu spatiile incalzite, se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu placi de vata minerala bazaltica rigida, de minim 8 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A - 2sl, dO (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi alcătuit din tencuieli executate pe suport armat din plasa fibra de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb. Sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc A1(A2) - sl, dO. La dibluirea termosistemului din zona intrării se va tine cont de dispunerea rețelelor îngropate in pereți (electrice, coloane apa). Se vor inlocui dozele, si se vor remonta lămpile si întrerupătoarele.

» Izolarea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor, inclusiv adeziv, plasa de armare, profile metalice cu plasa pe spaletii laterali si profile lacrimar la intradosul buiandrugilor. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO , efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minim 80kPa si rezistenta la


pcipcuuiuuiar pe rete-1K - minim 120 kPa.

Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida măsură suplimentara in vederea evitării propagării incendiilor pe verticalei la ni propune bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida' cu latimea de 30 cm. Fâșiile vor fi dispuse in dreptul planseelor clădirii (disppse/peșțe etajele curente) si vor avea clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Rezistenta la compiesipne^il^efo la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPapR?eZîsfenta la

tracțiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim 1 OkPa protejate cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.

Izolarea termică a SOCLULUI. Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit, izolarea termica a soclului se necesita. Izolarea se va executa cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat de minim 8 cm.

Termoizolarea soclului (de la cota -0.60/CTA si peste cota trotuarului de garda ce se va reface) se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm (efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%- CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,d 1). Plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu conform detaliilor din documentație.

Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

o S2 - Izolarea termica a PLANSEULUI PESTE SUBSOL se realizează ca urmare a faptului ca imobilul este prevăzut cu apartamente la parter. Se incepe cu desfacerea si distanțarea instalațiilor pozate pe pereți si tavan cuprinse in capitolul de lucrări conexe, repararea si curatarea suprafețelor prin periere si spalarea acestora.

Izolarea termică la intradosul planșeului peste subsol se va realiza cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat (EPS) de 15 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată. Specificația materialului conf. HG 1061/2012 va fi : efort de compresiune a plăcilor la o defeonnatie de 10% - CS(10) - minimum 70kPa. Rețelele electrice si coloanele existente in subsol se vor distanta prin coliere/agrafe adecvate, astfel meat termosistemul sa se execute fara discontinuități. Termoizolatia fixata cu dibluri si adeziv si va fi protejata de tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica va fi B-s2, dO.

Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var la pereți si tavane.

e S3 -Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (terasei) se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de înaltă densitate de 20 cm grosime cu clasa de reacție la foc C - s2, dO. Protecția termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata (05/100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm; sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc minim C - s2, dO. Principalele caracteristici tehnice ale polistirenului expandat ignifugat EPS de înaltă densitate de 20 cm grosime sunt: efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% -CS(10) - minim 120 kPa; rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete - minim 150 kPa. Hidroizolatia terasei se va realiza cu membrane bituminoase termosudate avand următoarele caracteristici conf. HG 1061/2012:

o forța de rupere la tracțiune > 450 N/5cm longitudinal, > 400 N/5cm transversal

o Stabilitatea la cald minim 120°C , flexibilitate la rece - 12° C

o rezistenta la perforare statica >15 kg

o impermeabilitate >60 kPa

o grosimea stratului de autoprotectie > 4,0mm.

c S4 - se refera la înlocuirea tamplariei exterioare existente la camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe.

pcunu uuocuirea ramptanei se vor desfasura in conformitate specificațiile din planșele desenate (tablouri de tamplarie) respectandu-se standardul SR EN 14351-1+Al’Terestre I «

si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta”.            / -r '

înlocuirea tâmplăriei exterioare camere si balcoane/logii, ir^li^ixa. tânaplarieiț>^ferente accesului se va realiza cu tâmplărie performantă energetic cu tocuri și cercpvele din PVC/cd clasa de reacție la foc C-s2, dO în sistem pentacameral, cu ranforsări din profife/înetalkre gal vând zate. Geamul prevăzut va fi termoizolant dublu (4-16-4 mm), cu Ads’i^raiWf^țraiă cuurj strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficienMe trănsfer termic de/maxim U=l,30 W/m2K (R=0,77m2K/W). Ferestrele vor fi prevăzute cu grile hi^rprp^Iâblle. Rrdfilele din PVC vor îndeplini cerințele specificate in SR EN 12608 privitoăre^la următoarele clasificari:perfbrmanta in funcție de zona climatica (S - severa), posibilitatea reciclării, rezistenta la impact (I).

o In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa Îndeplinească următoarele caracteristici tehnice:

o Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2

o Rezistenta la închidere - deschidere repetata: ferestre- minimumlO 000 cicluri, usi-minimumlOO 000 cicluri

o Etanșeitate la apa: minim clasa 5 A

o Permeabilitate la aer: clasa 3

o Număr minim schimburi de aer: 0.5 schimburi/ora

o Izolare la zgomot: in funcție de categoria străzii - min 25 dB

o Cerințe constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

 • o Profil cu 5 camere, culoare alba;

 • o Clasa A;

 • o Armatura otel zincat;

 • o Grila de ventilație mecanica;

 • o Geam termoizolant 4-16-4,low-E;

 • o Feronarie oscilobatanta cu închideri multipunct;

 • o Glaf exterior;

• închiderea BALCOANELOR si/ sau a LOGULOR. hi conformitate cu expertiza tehnica, parapetii balcoanelor existente din PVC cu panouri Weiss sau structura metalica si sticla pe partea inferioara, se vor demonta, iar parapetul balcoanelor se va realiza din placi Placocem montate pe structura metalica. Termoizolarea parapetilor se va realiza cu vata minerala bazaltica de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi A2-sl,dO.

II - dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED si montarea senzorilor de mișcare pentru iluminatul din casa scării si acces in clădire;

- In vederea execuției termoizolatiei pe fațada, conductele de gaze se vor demonta in zona afectata. După exectia termoizolatiei, conducta de gaze se va remonta in afara termoizolatiei, respectând diametrul si traseul inițial.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza:

 • - desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicării termosistemului;

 • - reparatii tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente;

 • - desfacere termosistem existent - daca este cazul;

 • - pentru realizarea termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se propune desfacerea straturilor izolatoare existente;

 • - montare balustrada metalica de protecție la terasa, ancorata cu conexpanuri pe conturul terasei, langa atic;

 • - acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

 • - Lucrări de demontare/remontare instalatii, aparatura electrica/corpuri de iluminat existente in vederea termoizolarii planseului peste subsol;

xyvuivnKaic/zciuoni.aTe interron;


lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate

lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fatafde&^ra montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

desfacere parapeti balcoane;

refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel includere? tamplarie din PVC si geam termoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

 • - lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului ( grilaje metalice, etc );

 • - Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de 1 m care sa permită termoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

 • - Desfacere si refacere trotuare perimetrale inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

 • - montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

 • - montare dispozitive automate de inchidere a ușilor;

 • - efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalatii termice montate in subsol.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 816.768,31 lei, din care C+M: 717.401,65 lei (cu TVA 19% inclus)

5.1.1. Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19% :                                                        816.768,31   lei

din care: construcții montaj (C+M) cu TVA 19%:                                   717.401,65   lei

Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

Valoare totală (cu TVA) - 816.768,31 lei

C+M (cu TVA) - 717.401,65 lei

Ajutor financiar nerambursabil (60%) - 490.060,98 Ici

Contribuție totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 326.707,32 lei

C+M+E-737.183,64 lei

Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 184.296,00 lei

Contribuție solicitant (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 142.411,32 lei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 20

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției.

Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

1, valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 816.768.31 lei din care:


______t ivi; jjuciusiv i va iy%: 717.401,65 lei

2. investiția specifica (construcții-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 19%: 499.451bi / Indicatori fizici:

 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 6 luni;

 • 2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani (de la data recepției lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica : 6,62 ani;

 • 4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 74,41kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 200 175,00kwh/an in tone echivalent petrol 16,41tep;

 • 6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 36,68kg CO2/an.

  Nr.

  1 crt.

  Criterii

  Valori de referința

  Valori clădire reabilitata

  Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

  Perete exterior ferestre

  1.8

  2.99

  0.77

  0.77

  Planseu subsol

  2.9

  2.99

  Terasa

  5

  5.18

  i2

  Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

  GN=0.44

  G-0.41

  3

  Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii [kWh/m2an]

  117

  87.05

  4

  Consumul specific de energie pentru încălzire [kWh/m2an]

  90

  74.41

  Indicator

  Unitate de măsură

  Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului

  Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului

  Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

  Ehivalent tone de

  CO2 / an

  94,337

  46,767

  Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a i consumului de energie

  Număr gospodării

  0

  15

  | Consumul anual de energie ; primară

  kwh/an

  365.925,00

  165.750,00

  1 Consumul anual specific de energie pentru încălzire

  kwh/m2/an

  230,00

  74,41

  Consumul anual specific | de energie

  kwh/m2/an

  ______ ... .... _______

  287,00

  130,00

în concluzie, prin masurile propuse, atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de 100 kWh/m2an conform zonei climatice III.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Componenta 2 - Bloc 4, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov


Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție - DALI anexata prezentei cereri de finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 2 - Bloc 4, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov, vor viza:

în urma realizării auditului si expertizei energetice se recomanda adoptarea pachetului de soluții Pachetul PI (S1.1+S2+S3+S4+I1):

• Sl.l - Izolarea termică a PEREȚILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO. Polistirenul va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, va fi protejat cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profile de colt, profile de rosturi, profile lacrimar). In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenului expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o deformatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa - rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR. Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reactive la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Intradosul boalcoanelor se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO.

Avantajelepolistiren expandat ignifugat:

 • - greutate redusă, ușor de prelucrat și manipulat;

 • - izolație termică bună ce reduce necesarul anual de energie;

 • - bună capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor deapă, lăsând peretele sa respire;

 • - durată lungă de viață, nu se descompune sub influența microorganismelor;

 • - nu este considerat sursă de hrană pentru dăunători.

 • - produs reciclabil, nu degajă fluoruri/cloruri;

 • - deșeuri le rezultate sunt reprocesate integral;

 • - nu afectează sănătatea; inodor, neiritanat pentru piele.

o Izolarea termică a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG). Pereții holului de intrare in bloc (in windfang) comuni cu spatiile incalzite, se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu placi de vata minerala bazaltica rigida, de minim 8 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A - 2sl, dO (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi alcătuit din tencuieli executate pe suport armat din plasa fibra de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb. Sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc A1(A2) - sl, dO. La dibluirea termosisternului din zona intrării se va tine cont de dispunerea rețelelor ingropate in pereți (electrice, coloane apa). Se vor inlocui dozele, si se vor remonta lămpile si întrerupătoarele.

« Izolarea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor, inclusiv adeziv, plasa de armare, profile metalice cu plasa pe spaletii laterali si profile


racnmar ia intradosul bmandrugilor. Clasa de reacție la foc a materialului v efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minim 80 tracțiune perpendicular pe fete-TR - minim 120 kPa.

Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida a Pî măsură suplimentara in vederea evitării propagării incendiilor pe verticala la propune bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida de^i^mnlft^m'si cu latimea de 30 cm. Fâșiile vor fi dispuse in dreptul planseelor clădirii (dispuse p etajele curente) si vor avea clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la

tracțiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim 1 OkPa protejate cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.

Izolarea termică a SOCLULUI. Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit, izolarea termica a soclului se necesita. Izolarea se va executa cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat de minim 8 cm.

Termoizolarea soclului (de la cota -0.60/CTA si peste cota trotuarului de garda ce se va reface) se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm (efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%- CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,d 1). Plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu conform detaliilor din documentație.

Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

S2 - Izolarea termica a PLANSEULUI PESTE SUBSOL se realizează ca urmare a faptului ca imobilul este prevăzut cu apartamente la parter. Se incepe cu desfacerea si distanțarea instalațiilor pozate pe pereți si tavan cuprinse in capitolul de lucrări conexe, repararea si curatarea suprafețelor prin periere si spalarea acestora.

Izolarea termică la intradosul planșeului peste subsol se va realiza cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat (EPS) de 15 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată. Specificația materialului conf. HG 1061/2012 va fi : efort de compresiune a plăcilor la o defeormatie de 10% - CS(10) - minimum 70kPa, Rețelele electrice si coloanele existente in subsol se vor distanta prin coliere/agrafe adecvate, astfel incat termosistemul sa se execute fara discontinuități. Termoizolatia fixata cu dibluri si adeziv si va fi protejata de tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica va fi B-s2, dO.

 • • Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var la pereți si tavane.

 • • S3 - Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu vata minerala bazaltica de înaltă densitate de 20 cm grosime cu clasa de reacție la foc A2-sl,d0, peste straturile existente. Protecția termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata (05/100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm. Principalele caracteristici tehnice ale materialului (vata minerala bazaltica) de 20 cm grosime sunt: rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete - TR va fi de minim lOkPa.

Avantajele plăcilor din vata mineral bazaltica rigida:

Produs cu structură fibroasă , din fibre fine, elastice, cu structură deschisă , vata minerală din bazalt asigură o bună circulație a aerului, proprietate care duce la asigurarea unui climat agreabil în locuință.

încadrată în Euroclasa de reacție la foc Al, vata minerală bazaltica este un produs incombustibil. Astfel, produsele din vată minerală bazaltica nu întrețin incendiul și nu degajă gaze nocive sub acțiunea focului. în domeniul de temperatură -50C....+250C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vată minerală din bazalt își păstrează proprietățile


termoizolante, elasticitatea și rezistențele mecanice în limite convenabile. Do poate merge până la 1000C, la temperaturi superioare acestei valori apă distrugere a fibrelor.

Reducerea pe termen lung a grosimii raportată la o perioadă de 10 mm. Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu este'țd acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, stabijitateafii este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu constitui insecte sau rozătoare, nu putrezește.

Vata minerală are o structură vitroasă-amorfă, nu conține material cristalizat sub

formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

Densitatea produselor din vată minerală se situează în domeniul 40 - 160 Kg/mc. Densitatea crește odată cu conținutul de liant și presarea în timpul realizării produselor, fiind o caracteristică distinctă a sortimentelor de produs, Densitatea determină caracteristicile mecanice specifice a produselor de vată care se utilizează în general în izolații termice și fonice sub încărcături statice.

Produsele rigide circulabile ușor și circulabile suportă încărcări statice de până la 10.000 N/m2.

Vata minerală este hidrofugă, nu absoarbe apa și nu reacționează chimic cu ea. Hidrofobizarea produselor se face prin aplicarea unor substanțe hidrofobizante.

o Produsele din vată minerală, datorită structurii fibroase și poroase cu pori deschiși, prezintă fenomenul de reținere temporară a apei în funcție de sortiment și de modul de contact al produsului cu apa. Apa reținută se elimină ușor.

S4 - se refera la înlocuirea tamplariei exterioare existente la camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe.

Lucrările pentru înlocuirea tamplariei se vor desfasura in conformitate specificațiile din planșele desenate (tablouri de tamplarie) respectandu-se standardul SR EN 14351-l+Al”Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta”,

înlocuirea tâmplăriei exterioare camere si balcoane, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului se va realiza cu tâmplărie performantă energetic cu tocuri și cercevele din PVC cu clasa de reacție la foc C-s2, dO în sistem pentacameral, cu ranforsări din profîle metalice galvanizate. Geamul prevăzut va fi termoizolant dublu (4-16-4 mm), cu o suprafață tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic de maxim U=l,30 W/m2K (R=0,77m2K/W), Ferestrele vor fi prevăzute cu grile higroreglabile. Profilele din PVC vor indeplini cerințele specificate in SR EN 12608 privitoare la următoarele clasi Scări ^performanta in funcție de zona climatica (S - severa), posibilitatea reciclării, rezistenta la impact (I).

o In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa îndeplinească următoarele caracteristici tehnice:

o Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2

o Rezistenta la închidere - deschidere repetata: ferestre- minimumlO 000 cicluri, usi-minimumlOO 000 cicluri

o Etanșeitate la apa: minim clasa 5A

o Permeabilitate la aer: clasa 3

o Număr minim schimburi de aer: 0.5 schimburi/ora

o Izolare la zgomot: in funcție de categoria străzii - min 25 dB

o Cerințe constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

o Profil cu 5 camere,culoare alba;

o Clasa A;

o Armatura otel zincat;

o Grila de ventilație mecanica;

o Geam termoizolant 4-16-4,low-E;

o Feronarie oscilobatanta cu includeri multipunct;


o Glaf exterior;

» închiderea BALCOANELOR si/ sau a LOGIILOR. In conformitate parapetii balcoanelor existente din PVC cu panouri Weiss sau structur

partea inferioara, se vor demonta, iar parapetul balcoanelor se va reali montate pe structura metalica. Termoizolarea parapetilor se va realiza cu de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi A2-sl,d0.

II - dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED si montarea senzorilor de

mișcare pentru iluminatul din casa scării si acces in clădire;

 • - In vederea execuției termoizolatiei pe fațada, conductele de gaze se vor demonta in zona afectata. După exectia termoizolatiei, conducta de gaze se va remonta in afara termoizolatiei, respectând diametrul si traseul inițial.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza:

 • - desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicării termosistemului;

 • - reparatii tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente;

 • - demontare j gheaburi/burlane existente si montarea unui sistem nou de jgheaburi si burlane.

 • - desfacere termosistem existent - daca este cazul;

 • - etansare rost de dilatatie si realizare protecție rost cu profile din tabla zincata;

 • - pentru realizarea termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se propune desfacerea straturilor izolatoare existente;

 • - reparatii șarpante si invelitori

 • - acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

 • - Lucrări de demontare/remontare instalatii, aparatura eldctrica/corpuri de iluminat existente in vederea termoizolarii planseului peste subsol;

 • - Demontare/remontare interfon;

 • - lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate aparent pe fațada ;

 • - lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

 • - lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fatade/terasa blocului;

 • - montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

 • - desfacere parapeti balcoane;

 • - refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se vor monta pe aceasta panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel închiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam tennoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

 • - lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului ( grilaje metalice, etc );

 • - Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de 1 m care sa permită termoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

 • - Desfacere si refacere trotuare perimetrele inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

 • - montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

 • - montare dispozitive automate de închidere a ușilor;

 • - efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalatii termice montate in subsol.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:


SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 1.996.305,27 lei, din care C+j lei (cu TVA 19% inclus)

 • 5.1.1. Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19% : din care:

construcții montaj ( C+M) cu TVA 19%:


1.842.104,90


Iei


Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

Valoare totală (cu TVA) - 1.996.305,27 lei

C+M (cu TVA) -1.842.104,90 lei

Ajutor financiar nerambursabil (60%) - 1.073.109,51 lei

Contribuție totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 923.195,77 lei

C+M+E-1.875.281,03 lei

Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 488.229,88 lei

Contribuție solicitant (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 434.965,89 lei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 25

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției.

Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

 • 1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 1.996.305,27 lei din care:

 • -constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19%: 1.842.104,90 lei

 • 2. investiția specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 19%: 452.421ei /m2 (a.u.) Indicatori fizici:

 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție : 6 luni;

 • 2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție : 3 ani ( de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica : 5,18ani;

 • 4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 63,41kwh/m2(a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 552 548,88kwh/an in tone echivalent petrol 45,29tep;

 • 6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 35,44kg CO2/an.

  Nr.

  crt.

  Criterii

  Valori de referința

  Valori clădire reabilitata

  1

  Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

  Perete exterior

  1.8

  2.89

  ferestre

  0.77

  0.77

  Planseu subsol

  2.9

  2.99

  Terasa

  5

  5.18

  2

  Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

  GN=0.44

  G=0.42

  74.19

  1

  3

  Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii [kWh/m2an]

  117

  4

  Consumul specific de energie pentru încălzire [kWh/m2an]

  90

  63.41

  Indicator

  Unitate de măsură

  Valoarea indicatorului la ] începutul implementării proiectului

  Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului

  Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

  Ehivalent tone de

  CO2/an

  263,297

  128,831

  Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

  Număr gospodării

  0

  53

  Consumul anual de energie primari

  kwh/an

  1.003.312,44

  450.763,56

  Consumul anual specific de energie pentru încălzire

  kwh/m2/an

  214,21

  63,41

  Consumul anual specific ; de energie

  kwh/m2/an

  276,00

  _______________124,00

în concluzie, prin masurile propuse, atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de 100 kWh/m2an conform zonei climatice III.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Componenta 3 - Bloc 5, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov/ >

Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice șfsi iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. z'■

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție - DALI anexata prezentei cereri de finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 3 - Bloc 5, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov, vor viza:

în urma realizării auditului si expertizei energetice se recomanda adoptarea pachetului de soluții Pachetul PI (S1.1+S2+S3+S4+I1):

• Sl.l - Izolarea termică a PEREȚILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO. Polistirenul va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, va fi protejat cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profile de colt, profile de rosturi, profile lacrimar). In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenului expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o deformatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa - rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR. Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reactive la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Intradosul boalcoanelor se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO.

Avantajele polistiren expandat ignifugat:

 • - greutate redusă, ușor de prelucrat și manipulat;

 • - izolație termică bună ce reduce necesarul anual de energie;

 • - bună capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor deapă, lăsând peretele sa respire;

 • - durată lungă de viață, nu se descompune sub influența microorganismelor;

 • - nu este considerat sursă de hrană pentru dăunători.

 • - produs reciclabil, nu degajă fluoruri/cloruri;

 • - deșeurile rezultate sunt reprocesate integral;

 • - nu afectează sănătatea; inodor, neiritanat pentru piele.

 • • Izolarea termică a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG). Pereții holului de intrare in bloc (in windfang) comuni cu spatiile incalzite, se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu placi de vata minerala bazaltica rigida, de minim 8 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A - 2sl, dO (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi alcătuit din tencuieli executate pe suport armat din plasa fibra de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb. Sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc A1(A2) - sl, dO. La dibluirea termosistemului din zona intrării se va tine cont de dispunerea rețelelor Îngropate in pereți (electrice, coloane apa). Se vor inlocui dozele, si se vor remonta lămpile si Întrerupătoarele.

 • • Izolarea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor, inclusiv adeziv, plasa de armare, profile metalice cu plasa pe spaletii laterali si profile lacrimar la intradosul buiandrugilor. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO , efort de compresiune a plăcilor Ia o deformatie de 10% - CS(10) - minim 80kPa si rezistenta la

tracțiune perpendicular pe fete-TR - minim 120 kPa.

 • • Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida a PLANSEELOR. Ca măsură suplimentara in vederea evitării propagării incendiilor pe verticala la nivelul fatalei se propune bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida/Ie mtnhn LO cm. Si. cu latimea de 30 cm. Fâșiile vor fi dispuse in dreptul planseelor clădirii (dispuic peste si etajele curente) si vor avea clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Rezistenta la compresiune 8^ țtfbrtul | > la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim>30               la î.-

tracțiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim lOkPa protejate cu o masa de spăclu-sUbtire . minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticlari aceț£âfcf%uz tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.

 • • Izolarea termică a SOCLULUI. Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit, izolarea termica a soclului se necesita. Izolarea se va executa cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat de minim 8 cm.

Termoizolarea soclului (de la cota -0.60/CTA si peste cota trotuarului de garda ce se va reface) se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm (efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%- CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,d 1). Plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu conform detaliilor din documentație.

Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

 • • S2 - Izolarea termica a PLANȘEULUI PESTE SUBSOL se realizează ca urmare a faptului ca imobilul este prevăzut cu apartamente la parter. Se incepe cu desfacerea si distanțarea instalațiilor pozate pe pereți si tavan cuprinse in capitolul de lucrări conexe, repararea si curatarea suprafețelor prin periere si spalarea acestora.

Izolarea termică la intradosul planșeului peste subsol se va realiza cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat (EPS) de 15 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată. Specificația materialului conf. HG 1061/2012 va fi : efort de compresiune a plăcilor la o defeormatie de 10% - CS(10) - minimum 70kPa. Rețelele electrice si coloanele existente in subsol se vor distanta prin coliere/agrafe adecvate, astfel incat termosistemul sa se execute fara discontinuități. Termoizolatia fixata cu dibluri si adeziv si va fi protejata de tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica va fi B-s2, dO.

o Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var la pereți si tavane.

 • • S3 - Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu vata minerala bazaltica de înaltă densitate de 20 cm grosime cu clasa de reacție la foc A2-sl,d0, peste straturile existente. Protecția termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata (05/100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm. Principalele caracteristici tehnice ale materialului (vata minerala bazaltica) de 20 cm grosime sunt: rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete - TR va fi de minim lOkPa.

Avantajele plăcilor din vata mineral bazaltica rigida:

Produs cu structură fibroasă , din fibre fine, elastice, cu structură deschisă, vata minerală din bazalt asigură o bună circulație a aerului, proprietate care duce la asigurarea unui climat agreabil în locuință.

încadrată în Euroclasa de reacție la foc Al, vata minerală bazaltică este un produs incombustibil. Astfel, produsele din vată minerală bazaltică nu întrețin incendiul și nu degajă gaze nocive sub acțiunea focului. In domeniul de temperatură -50C....+250C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vată minerală din bazalt își păstrează proprietățile termoizolante, elasticitatea și rezistențele mecanice în limite convenabile. Domeniul de utilizare poate merge până la 1000C, la temperaturi superioare acestei valori apărând fenomenul de distrugere a fibrelor.


Reducerea pe termen lung a grosimii raportată la o perioadă de 10 anZestevie maxim Z5. mm. Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu esfe'atâzat d&.atoeln'sâu. acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă/stafnliij este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu cnti^i insecte sau rozătoare, nu putrezește.

Vata minerală are o structură vitroasă-amorfă, nu conține material? prismlizet stib formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaz£ sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

Densitatea produselor din vată minerală se situează în domeniul 40 - 160 Kg/mc. Densitatea crește odată cu conținutul de liant și presarea în timpul realizării produselor, fiind o caracteristică distinctă a sortimentelor de produs. Densitatea determină caracteristicile mecanice specifice a produselor de vată care se utilizează în general în izolații termice și fonice sub încărcături statice.

Produsele rigide circulabile ușor și circulabile suportă încărcări statice de până la 10.000 N/m2.

Vata minerală este hidrofugă, nu absoarbe apa și nu reacționează chimic cu ea. Hidrofobizarea produselor se face prin aplicarea unor substanțe hidrofobizante.

o Produsele din vată minerală, datorită structurii fibroase și poroase cu pori deschiși, prezintă fenomenul de reținere temporară a apei în funcție de sortiment și de modul de contact al produsului cu apa. Apa reținută se elimină ușor.

S4 - se refera la inlocuirea tamplariei exterioare existente la camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe.

Lucrările pentru inlocuirea tamplariei se vor desfasura in conformitate specificațiile din planșele desenate (tablouri de tamplarie) respectandu-se standardul SR EN 14351-l+Al”Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta”.

înlocuirea tâmplăriei exterioare camere si balcoane, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului se va realiza cu tâmplărie performantă energetic cu tocuri și cercevele din PVC cu clasa de reacție la foc C-s2, dO în sistem pentacameral, cu ranforsări din profile metalice galvanizate. Geamul prevăzut va fi termoizolant dublu (4-16-4 mm), cu o suprafață tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic de maxim U=l,30 W/m2K (R=0,77m2K/W). Ferestrele vor fi prevăzute cu grile higroreglabile. Profilele din PVC vor îndeplini cerințele specificate in SR EN 12608 privitoare la următoarele clasificarizperformanta in funcție de zona climatica (S - severa), posibilitatea reciclării, rezistenta la impact (I).

o In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa îndeplinească următoarele caracteristici tehnice:

o Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2

o Rezistenta la inchidere - deschidere repetata: ferestre- minimumlO 000 cicluri, usi-mmimumlOO 000 cicluri

o Etanșeitate la apa: minim clasa 5 A

o Permeabilitate la aer: clasa 3

o Număr minim schimburi de aer: 0.5 schimburi/ora

o Izolare la zgomot: in funcție de categoria străzii - min 25 dB

o Cerințe constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

o Profil cu 5 camere, culoare alba;

o Clasa A;

o Armatura otel zincat;

o Grila de ventilație mecanica;

o Geam termoizolant 4-16-4,low-E;

o Feronarie oscilobatanta cu închideri multipunct;

o wiai exienor;

închiderea BALCOANELOR si/ sau a LOGDLOR. In conformitate cu experte parapetii balcoanelor existente din PVC cu panouri Weiss sau structura m.etalica..s: partea inferioara, se vor demonta, iar parapetul balcoanelor se va realiza dm/placj montate pe structura metalica. Termoizolarea parapetilor se va realiza cu

de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi A2-sl,d0.         ,§83

:ehnica.


II - dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED si m<

mișcare pentru iluminatul din casa scării si acces in clădire;

 • - In vederea execuției termoizolatiei pe fațada, conductele de gaze se vor demonta in zona afectata. După exectia termoizolatiei, conducta de gaze se va remonta in afara termoizolatiei, respectând diametrul si traseul inițial.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza:

 • - desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicării termosistemului;

 • - reparatii tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente;

 • - demontare jgheaburi/burlane existente si montarea unui sistem nou de jgheaburi si burlane,

 • - desfacere termosistem existent - daca este cazul;

 • - etansare rost de dilatatie si realizare protecție rost cu profile din tabla zincata;

 • - pentru realizarea termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se propune desfacerea straturilor izolatoare existente;

 • - reparatii șarpante si invelitori

 • - acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

 • - Lucrări de demontare/remontare instalatii, aparatura electrica/corpuri de iluminat existente in vederea termoizolarii planseului peste subsol;

 • - Demontare/remontare interfon;

 • - lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate aparent pe fațada;

 • - lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

 • - lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fatade/terasa blocului;

 • - montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

 • - desfacere parapeti balcoane;

 • - refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se vor monta pe aceasta panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel închiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

 • - lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului (grilaje metalice, etc);

 • - Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de 1 m care sa permită tennoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, înainte de aplicarea polistirenului extrudat.

 • - Desfacere si refacere trotuare perimetrale inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

 • - montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

 • - montare dispozitive automate de închidere a ușilor;

 • - efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalatii termice montate in

subsol.

jLmuuwiiVJKi ILItUlUJ&CUiWlHlUAI MN VES'lll'IEl:


SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 1.408.053,98 lei, din care C+ cu TVA 19% inclus)

5.1.1. Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19% :

din care:

construcții montaj (C+M) cu TVA 19%:                                     1.281.200,74 lei

Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare-

Valoare totală (cu TVA) - 1.408.053,98 lei

C+M (cu TVA) -1.281.200,74 lei

Ajutor financiar nerambursabil (60%) - 785.554,65 lei

Contribuție totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 622.499,33 lei

C+M+E-1.307.578,89 lei

Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 326.895,00 lei

Contribuție solicitant (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 295.604,33 lei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 20

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției.

Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 1.408.053,98 lei din care:

-constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19%: 1.281.200,74 lei

2. investiția specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 19%: 482.701ei /m2 (a.u.) Indicatori fizici:

 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție : 6 luni;

 • 2, durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție : 3 ani ( de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica : 5,38ani;

 • 4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 63,95kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 393 725,44kwh/an in tone echivalent petrol 32.27tep;

 • 6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 35,55kg CO2/an.

INDICATORI PRELUATI DIN RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC

.■se


‘/t,


.o § ^2<7" Â>   i

L.^-^       Z«

-Tabel JndiesWn:


PROIE

SC REINFORCEMENT ENGINEEIU^O

Z'o^

Nr. crt.

Criterii

Valori de ' “ referința

"Valori clădire reabilitata

Perete exterior

1.8

2.89

■ 1

Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

ferestre

0.77

0.77

t

Planseu subsol

2.9

2.99

Terasa

5

5.18

1

2

Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

GN=0.44

G=0.41

|3 i

Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru Încălzirea clădirii [kWh/m2an]

117

74.82

4

Consumul specific de energie pentru incalzire [kWh/m2an]

90

63.95


1

Indicator

1

' ......

Unitate de măsură

Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului

Valoarea indicatorului 1 la finalul implementării proiectului

; Scăderea anuala estimata a | gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de

COZ / an

179,952

84,319

: Numărul gospodăriilor cu | o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodarii

0

38

i Consumul anual de energie primară

kwh/an

690.205,44

296.480,00

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

229,24

i

63,95

: Consumul anual specific 1 de energie

kwh/m2/an

291,00

i

125,00

în concluzie, prin masurile propuse, atingerea unui consum speciile de energie pentru incalzire nu mai mare de 100 kWh/m2an conform zonei climatice III.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anexa Nr. 1 la H.C.L. Fagaras nr.

Componenta 4 - Bloc 6, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Braso1

Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile pu iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mariX^Oc

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție - DALI anexata prezentei cereri de finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 4 - Bloc 6, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov, vor viza:

în urma realizării auditului si expertizei energetice se recomanda adoptarea pachetului de soluții Pachetul PI (SI. 1+S2+S3+S4+I1):

• Sl.l - Izolarea tennică a PEREȚILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO. Polistirenul va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, va fi protejat cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profile de colt, profile de rosturi, profile lacrimar). In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenului expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o deformatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa - rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR. Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reactive la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Intradosul boalcoanelor se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO.

Avantajele polistiren expandat ignifugat:

 • - greutate redusă, ușor de prelucrat și manipulat;

 • - izolație termică buna ce reduce necesarul anual de energie;

 • - bună capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor deapă, lăsând peretele sa respire;

 • - durată lungă de viață, nu se descompune sub influența microorganismelor;

 • - nu este considerat sursă de hrană pentru dăunători.

 • - produs reciclabil, nu degajă fluoruri/cloruri;

 • - deșeurile rezultate sunt reprocesate integral;

 • - nu afectează sănătatea; inodor, neiritanat pentru piele.

• Izolarea tennică a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG). Pereții holului de intrare in bloc (in windfang) comuni cu spatiile incalzite, se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu placi de vata minerala bazaltica rigida, de minim 8 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A - 2sl, dO (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi alcătuit din tencuieli executate pe suport armat din plasa fibra de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb. Sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc A1(A2) - sl, dO. La dibluirea termosisternului din zona intrării se va tine cont de dispunerea rețelelor îngropate in pereți (electrice, coloane apa). Se vor inlocui dozele, si se vor remonta lămpile si Întrerupătoarele.

» Izolarea tennică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor, inclusiv adeziv, plasa de armare, profile metalice cu plasa pe spaletii laterali si profile lacrimar la intradosul buiandrugilor. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO , efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minim 80kPa si rezistenta la

tracțiune perpendicular pe fete-TR-minim 120 kPa.                       .s

e Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida aPT .ANSFF.T ,OR> T.a\ măsură suplimentara in vederea evitării propagării incendiilor pe verticala J^/myrf^&taăeișdL. propune bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida de minim10 cm si cu latimea de 30 cm. Fâșiile vor fi dispuse in dreptul planseelor clădirii (dispuse peste parter si etajele curente) si vor avea clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Rezistenta la compresiune sau efortul, la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim 1 OkPa protejate cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.

e Izolarea termică a SOCLULUI. Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit, izolarea termica a soclului se necesita. Izolarea se va executa cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat de minim 8 cm.

Termoizolarea soclului (de la cota -0.60/CTA si peste cota trotuarului de garda ce se va reface) se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm (efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%- CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,dl). Plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu conform detaliilor din documentație.

Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

 • • S2 - Izolarea termica a PLANSEULUI PESTE SUBSOL se realizează ca urmare a faptului ca imobilul este prevăzut cu apartamente la parter. Se incepe cu desfacerea si distanțarea instalațiilor pozate pe pereți si tavan cuprinse in capitolul de lucrări conexe, repararea si curatarea suprafețelor prin periere si spalarea acestora.

Izolarea termică la intradosul planșeului peste subsol se va realiza cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat (EPS) de 15 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată. Specificația materialului conf. HG 1061/2012 va fi : efort de compresiune a plăcilor la o defeormatie de 10% - CS(10) - minimum 70kPa. Rețelele electrice si coloanele existente in subsol se vor distanta prin coliere/agrafe adecvate, astfel incat termosistemul sa se execute fara discontinuități. Termoizolatia fixata cu dibluri si adeziv si va fi protejata de tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica va fi B-s2, dO.

 • • Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var la pereți si tavane.

 • » S3 - Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu vata minerala bazaltica de înaltă densitate de 20 cm grosime cu clasa de reacție Ia foc A2-sl,d0, peste straturile existente. Protecția termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata (05/100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm. Principalele caracteristici tehnice ale materialului (vata minerala bazaltica) de 20 cm grosime sunt: rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete - TR va fi de minim 1 OkPa.

Avantajele plăcilor din vata mineral bazaltica rigida:

Produs cu structură fibroasă, din fibre fine, elastice, cu structură deschisă, vata minerală din bazalt asigură o bună circulație a aerului, proprietate care duce Ia asigurarea unui climat agreabil în locuință.

încadrată în Euroclasa de reacție la foc Al, vata minerală bazaltică este un produs incombustibil. Astfel, produsele din vată minerală bazaltică nu întrețin incendiul și nu degajă gaze nocive sub acțiunea focului. In domeniul de temperatură -50C....+250C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vată minerală din bazalt își păstrează proprietățile termoizolante, elasticitatea și rezistențele mecanice în limite convenabile. Domeniul de utilizare poate merge până la 1000C, la temperaturi superioare acestei valori apărând fenomenul de distrugere a fibrelor.


ixcuuvciea pe termen ning a grosimii raportata la o perioadă de 10 ani^ste d&hnaxfcfi. mm. Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu este/at acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, 4tabr este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu ctpnsfiju insecte sau rozătoare, nu putrezește.

Vata minerală are o structură vitroasă-amorfă, nu conține mat^țjăl formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, hu( acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

Densitatea produselor din vată minerală se situează în domeniul 40 - 160 Kg/mc. Densitatea crește odată cu conținutul de liant și presarea în timpul realizării produselor, fiind o caracteristică distinctă a sortimentelor de produs. Densitatea determină caracteristicile mecanice

specifice a produselor de vată care se utilizează în general în izolații termice și fonice sub încărcături statice.

Produsele rigide circulabile ușor și circulabile suportă încărcări statice de până la 10.000 N/m2.

Vata minerală este hidrofugă, nu absoarbe apa și nu reacționează chimic cu ea. Hidrofobizarea produselor se face prin aplicarea unor substanțe hidrofobizante.

o Produsele din vată minerală, datorită structurii fibroase și poroase cu pori deschiși, prezintă fenomenul de reținere temporară a apei în funcție de sortiment și de modul de contact al produsului cu apa. Apa reținută se elimină ușor.

• S4 - se refera la înlocuirea tamplariei exterioare existente la camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe.

Lucrările pentru înlocuirea tamplariei se vor desfasura in conformitate specificațiile din planșele desenate (tablouri de tamplarie) respectandu-se standardul SR EN 14351-1+Al "Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta”.

înlocuirea tâmplăriei exterioare camere si balcoane, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului se va realiza cu tâmplărie performantă energetic cu tocuri și cercevele din PVC cu clasa de reacție la foc C-s2, dO în sistem pentacameral, cu ranforsări din profile metalice galvanizate. Geamul prevăzut va fi termoizolant dublu (4-16-4 mm), cu o suprafață tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic de maxim U=l,30 W/m2K (R=0,77m2K/W). Ferestrele vor fi prevăzute cu grile higroreglabile. Profilele din PVC vor îndeplini cerințele specificate in SR EN 12608 privitoare la următoarele clasificări:performanta in funcție de zona climatica (S - severa), posibilitatea reciclării, rezistenta la impact (I).

o In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa Îndeplinească următoarele caracteristici tehnice:

o Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2

o Rezistenta la închidere - deschidere repetata: ferestre- minimumlO 000 cicluri, usi-minimumlOO 000 cicluri

o Etanșeitate la apa: minim clasa 5A

o Permeabilitate la aer: clasa 3

o Număr minim schimburi de aer: 0.5 schimburi/ora

o Izolare la zgomot: in funcție de categoria străzii - min 25 dB

o Cerințe constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

o Profil cu 5 camere,culoare alba;

o Clasa A;

o Armatura otel zincat;

o Grila de ventilație mecanica;

o Geam termoizolant 4-16-4,low-E;

o Feronarie oscilobatanta cu închideri multipunct;

o Glaf exterior;


s închiderea BALCOANELOR si/ sau a LOGDLOR. In conformitate cu expertiza te' parapetii balcoanelor existente din PVC cu panouri Weiss sau structura ■.igrelidp^i stic partea inferioara, se vor demonta, iar parapetul balcoanelor se va realiză din/pl montate pe structura metalica. Termoizolarea parapetilor se va realiza cu văfanii de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi A2-sl,d0.

II - dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED si mon ea sen.rilErr d mișcare pentru iluminatul din casa scării si acces in clădire;

- In vederea execuției termoizolatiei pe fațada, conductele de gaze se vor demonta in zona afectata. După exectia termoizolatiei, conducta de gaze se va remonta in afara termoizolatiei, respectând diametrul si traseul inițial.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza:

 • - desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicării termosistemului;

 • - reparatii tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente;

 • - demontare jgheaburi/burlane existente si montarea unui sistem nou de jgheaburi si burlane.

 • - desfacere termosistem existent - daca este cazul;

 • - etansare rost de dilatatie si realizare protecție rost cu profile din tabla zincata;

 • - pentru realizarea termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se propune desfacerea straturilor izolatoare existente;

 • - reparatii șarpante si invelitori

 • - acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

 • - Lucrări de demontare/remontare instalatii, aparatura ekctrica/corpuri de iluminat existente in vederea termoizolarii planseului peste subsol;

 • - Demontare/remontare interfon;

 • - lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate aparent pe fațada ;

 • - lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

 • - lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fatade/terasa blocului;

 • - montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

 • - desfacere parapeti balcoane;

 • - refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se vor monta pe aceasta panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel inchiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

 • - lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului (grilaje metalice, etc);

 • - Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de 1 m care sa permită termoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

 • - Desfacere si refacere trotuare perimetrele inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

 • - montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

 • - montare dispozitive automate de inchidere a ușilor;

 • - efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalatii termice montate in subsol.

jimirwuu ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 1.994.724,69 lei, din care C+M: cu TVA 19% inclus)

5.1.1. Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19% :

din care:

construcții montaj ( C+M) cu TVA 19%:


1.994.724,69 lei

1.842.147,74 lei


Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare-

Valoare totală (cu TVA) -1.994.724,69 lei

C+M (cu TVA) - 1.842.147,74 lei

Ajutor financiar nerambursabil (60%) - 1.076.354,85 lei

Contribuție totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 918.369,84 lei

C+M+E-1,873,698.98 lei

Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 468.425,00 lei

Contribuție solicitant (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 449.944,84 lei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 25

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției.

Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 1.994.724,69 lei din care:

-constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 1.842.147,74 lei

2. investiția specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 19%: 452.431ei /m2 (a.u.) Indicatori fizici:

 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție : 6 luni;

 • 2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție : 3 ani (de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica : 5,55ani;

 • 4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 64,43kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 527 102,55kwh/an in tone echivalent petrol 43.20tep;

 • 6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 35,68kg CO2/an.

  r 1

  Nr. crt.

  Criterii

  Valori de referința

  Valori clădire reabilitata ।

  1'

  ... . . .

  Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

  Perete exterior

  1.8

  2.89          1

  ferestre

  0.77

  0.77

  Planseu subsol

  2.9

  2.99

  Terasa

  5

  5.18

  . -

  2

  _______ _

  Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

  GN=0.44

  00.42     i

  i

  ' 3

  Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii [kWh/m2an]

  117

  75.38

  i 4 --

  Consumul specific de energie pentru incalzire [kWh/m2an]

  1

  90

  64.43

  Indicator

  Unitate de măsură

  Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului

  Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului

  Scăderea anuala estimata a , gazelor cu efect de sera

  Ehivalent tone de

  CO2/an

  258,498

  129,704

  Numărul gospodăriilor cu □ clasificare mai bună a consumului de energie

  Număr gospodării

  0

  53

  1 Consumul anual de energie | primară

  kwh/an

  981.501,30

  454.398,75

  1 Consumul anual specific de energie pentru încălzire

  kwh/m2/an

  208,70

  64,43

  Consumul anual specific de energie

  kwh/m2/an

  270,00

  ____ 125,00

în concluzie, prin masurile propuse, atingerea unui consum specific de energie pentru incalzire nu mai mare de 100 kWh/m2an conform zonei climatice 111.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Memoriu justificativ privind valorile prezentate in HCL 75/2019

Proiect: cod SMIS 120952 - Creșterea eficientei energetice a clădirilor rezidentiatey$frti Municipiul Fagaras, Județul Brașov

Având in vedere:

 • 1. Instrucțiunea 12/08.03.2019 a AM POR cu privire la actualizarea bugetului proiectului in baza prevederilor Art. 71 din OUG 114/2018:

Pentru apelurile de proiecte lansate in cadrul POR 2014-2020 pentru care mai sunt proiecte in procesul de evaluare, selecție si contractare care prevăd realizarea de obiective de infrastructura O! va solicita actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizata a achizițiilor efectuate/care urmeaza sa fie efectuate, a devizului general, luând in considerare exclusiv prevederile Art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

Actualizarea bugetului proiectului si/sau a celorlalte documente relevante in baza prevederilor art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, nu trebuie sa incalce criteriile de eligibilitate legate de valoarea eligibila si/sau valoarea totala a proiectelor. Actualizarea respectiva se realizează in limitele acestora criteriilor de eligibilitate existente, cheltuielile in cauza putandu-se incadra la secțiunea de cheltuieli eligibile in limita criteriilor din ghidul specific aplicabil. In cazul in care acest lucru nu este posibil proiectul devine ne-eligibil.

Art. 71

(l)Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat In plata se Stabilește in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentând 17,928 lei/ora.

(2prevederile alin. (1) se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din prezenta ordonanța de urgenta.

 • 2. Solicitarea Municipiului Fagaras cu privire la actualizarea Devizelor Generale.

 • 3. Identificarea unor erori de calcul si de prezentare a sumelor din Anexele 1A-1D din HCL 75/28.03.2019

Conform Ghidului Solicitantului, procentele de cofinantare aferente apelului POR 3.1.A, sunt:

 • - 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regionala sl bugetul de stat - adica ajutorul financiar nerambursabil aferent proiectului.

 • ■ 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Solicitant si Asociația de proprietari.

 • ■ Contribuția totala la proiect este formata din contribuția de 40% din totalul cheltuielilor eligibile la care se adauga cheltuielile neeligibile.

 • • Contribuția Asociației de proprietari reprezintă 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli eligibile) si 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli

SC Iceberg Consulting SRL | Brașov, Str. Lunga, Nr. 100, 500058 neeligibile) pentru apartamente cu destinație locuința - aflate in proprietat^pers^pelor'^ fizice SAU 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E pentru apartcmdritefe V

destinație locuința - aflate in proprietatea persoanelor juridice, a S<Vțjtqnttj/uf.

autoritatilor si instituțiilor publice / apartamente cu destinație de spatii conmrahmvS^^mui/ * cu alta destinație decât cea de locuința.                                        ,rz>------y

In structura HCL 75/28.03.2019 sumele au fost prezentate si calculate astfel:

 • - Buget de stat: 60% din total proiect (inclusiv TVA) - in loc de 60% din cheltuielile eligibile;

 • - Buget local: 15% din total proiect (inclusiv TVA) - in loc de Contribuție totala (la cheltuieli eligibile si neeligibile) din care sa se scada Contribuție asociație de proprietari (ia cheltuieli eligibile si neeiigibile);

 • - Fondul de reparatii al asociației de proprietari: 25% din C+M+E - la calcul nu s-au luat in considerare si C+M+E - Eligibil si C+M+E - Neeiigibil.

Termenele scurte avute la dispoziție pentru aprobarea HCL-ului privind indicatorii mai sus amintiti (ședința de Consiliu setata in acest scop) si respectiv pentru depunerea proiectului in cadrul apelului POR 3.1.A, in 28 Februarie 2018 (contractul de consultanta fiind semnat in 15.01.2018 - debutând prin actualizarea DALI-urilor necesare proiectului si astfel scurtând timpul ce a putut fi alocat pentru pregătirea cererii de finanțare) - au condus la preluarea unor sume eronate in acest document, aceasta eroare perpetuandu-se si in cadrul HCL-ului aprobat in Martie 2019.

Valorile actualizate reflecta forma finala a acestora.

Tata Manan-loan

SC IcebergConsultin/țttL

SC Iceberg Consulting SRL | Brașov, Str. Lunga, Nr. 100, 500058

în urma realizării auditului si expertizei energetice se recomanda adoptarea pachetului de soluții Pachetul PI (S1.1+S2+S3+S4+I1):

• Sl.l - Izolarea termică a PEREȚILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO. Polistirenul va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, va fi protejat cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profile de colt, profile de rosturi, profîle lacrimar). In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenului expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o deformatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa - rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR. Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reactive la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Intradosul boalcoanelor se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO.

Avantajele polistiren expandat ignifugat:

 • - greutate redusă, ușor de prelucrat și manipulat;

 • - izolație termică bună ce reduce necesarul anual de energie;

 • - bună capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor deapă, lăsând peretele sa respire;

 • - durată lungă de viață, nu se descompune sub influența microorganismelor;

 • - nu este considerat sursă de hrană pentru dăunători.

 • - produs reciclabil, nu degajă fluoruri/cloruri;

 • - deșeurile rezultate sunt reprocesate integral;

 • - nu afectează sănătatea; inodor, neiritanat pentru piele.

» Izolarea termică a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG). Pereții holului de intrare in bloc (in windfang) comuni cu spatiile incalzite, se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu placi de vata minerala bazaltica rigida, de minim 8 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A - 2sl, dO (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi alcătuit din tencuieli executate pe suport armat din plasa fibra de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb. Sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc A1(A2) - sl, dO. La dibluirea termosistemului din zona intrării se va tine cont de dispunerea rețelelor ingropate in pereți (electrice, coloane apa). Se vor inlocui dozele, si se vor remonta lămpile si întrerupătoarele.

 • ♦ Izolarea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor, inclusiv adeziv, plasa de armare, profile metalice cu plasa pe spaletii laterali si profile lacrimar la intradosul buiandrugilor. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO , efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minim 80kPa si rezistenta la

tiuvuuuu pcipcumciuar pe rete-1K - minim 120 kPa.

i Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida va;K,Ai\S.iiEI,OF.. Ca măsură suplimentara in vederea evitării propagării incendiilor pe venicffla la^ro^^fam^iise propune bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rxdiași de minim 10 cm si cu latimea de 30 cm. Fâșiile vor fi dispuse in dreptul planseelor cladini^ufi^^^Sw^te paneysi etajele curente) si vor avea clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Rezistenta lacomprcsiuiic sauefortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de mininj.G^fePâ; Tteziștdrita la tracțiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim 1 OkPa protejate cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.

« Izolarea termică a SOCLULUI. Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit, izolarea termica a soclului se necesita. Izolarea se va executa cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat de minim 8 cm.

Termoizolarea soclului (de la cota -0.60/CTA si peste cota trotuarului de garda ce se va reface) se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm (efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%- CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,d 1). Plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu conform detaliilor din documentație.

Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

o S2 - Izolarea termica a PLANȘEULUI PESTE SUBSOL se realizează ca urmare a faptului ca imobilul este prevăzut cu apartamente la parter. Se incepe cu desfacerea si distanțarea instalațiilor pozate pe pereți si tavan cuprinse in capitolul de lucrări conexe, repararea si curatarea suprafețelor prin periere si spalarea acestora.

Izolarea termică la intradosul planșeului peste subsol se va realiza cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat (EPS) de 15 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată. Specificația materialului conf. HG 1061/2012 va fi : efort de compresiune a plăcilor la o defeormatie de 10% - CS(10) - minimum 70kPa. Rețelele electrice si coloanele existente in subsol se vor distanta prin coliere/agrafe adecvate, astfel incat termosistemul sa se execute fara discontinuități. Termoizolatia fixata cu dibluri si adeziv si va fi protejata de tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica va fi B-s2, dO.

Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var la pereți si tavane.

 • ♦ S3 -Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (terasei) se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de înaltă densitate de 20 cm grosime cu clasa de reacție la foc C - s2, dO. Protecția termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata (05/100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm; sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc minim C - s2, dO. Principalele caracteristici tehnice ale polistirenului expandat ignifugat EPS de înaltă densitate de 20 cm grosime sunt: efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% -CS(10) - minim 120 kPa; rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete - minim 150 kPa. Hidroizolatia terasei se va realiza cu membrane bituminoase termosudate avand următoarele caracteristici conf. HG 1061/2012:

o foita de rupere la tracțiune > 450 N/5cm longitudinal, > 400 N/5cm transversal

o Stabilitatea la cald minim 120°C , flexibilitate la rece - 12° C

o rezistenta la perforare statica >15 kg

o impermeabilitate >60 kPa

o grosimea stratului de autoprotectie > 4,0mm,

e S4 - se refera la inlocuirea lamplariei exterioare existente la camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe.

^vkuuv pcunu uiiocuirea tamplanei se vor desfasura in conformitate apețificatiil©-^^\ planșele desenate (tablouri de tamplarie) respectandu-se standardul SR EN 14351^^4Al’z3^e^evY si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta”.

înlocuirea tâmplăriei exterioare camere si balcoane/logii, inclusiv a itâr^lăragag^me accesului se va realiza cu tâmplărie performantă energetic cu tocuri și cercevel^im^Vwd^clasa/ de reacție la foc C-s2, dO în sistem pentacameral, cu ranforsări din profile mctaiipk'g^vaniag^ / Geamul prevăzut va fi termoizolant dublu (4-16-4 nun), cu o suprafață tratată/Ou . un strar reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic de maxim U=l,30 W/m2K (R=0,77m2K/W). Ferestrele vor fi prevăzute cu grile higroreglabile. Profilele din PVC vor indeplini cerințele specificate in SR EN 12608 privitoare la următoarele clasificarrperfonnanta in funcție de zona climatica (S - severa), posibilitatea reciclării, rezistenta la impact (I).

o In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa îndeplinească următoarele caracteristici tehnice:

o Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2

o Rezistenta la închidere - deschidere repetata: ferestre- minimum 10 000 cicluri, usi-minimumlOO 000 cicluri

o Etanșeitate la apa: minim clasa 5A

o Permeabilitate la aer: clasa 3

o Număr minim schimburi de aer: 0.5 schimburi/ora

o Izolare la zgomot: in funcție de categoria străzii - min 25 dB

o Cerințe constructive pentru tamplaria exterioara tennoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

o Profil cu 5 camere, cui oare alba;

o Clasa A;

o Armatura otel zincat;

o Grila de ventilație mecanica;

o Geam termoizolant 4-16-4,low-E;

o Feronarie oscilobatanta cu închideri multipunct;

o Glaf exterior;

® închiderea BALCOANELOR si/ sau a LOGIILOR. In conformitate cu expertiza tehnica, parapetii balcoanelor existente din PVC cu panouri Weiss sau structura metalica si sticla pe partea inferioara, se vor demonta, iar parapetul balcoanelor se va realiza din placi Placocem montate pe structura metalica. Termoizolarea parapetilor se va realiza cu vata minerala bazaltica de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi A2-sl,d0,

II - dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED si montarea senzorilor de mișcare pentru iluminatul din casa scării si acces in clădire;

- In vederea execuției tennoizolatiei pe fațada, conductele de gaze se vor demonta in zona afectata. După exectia tennoizolatiei, conducta de gaze se va remonta in afara tennoizolatiei, respectând diametrul si traseul inițial.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza:

 • - desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicații termosistemului;

 • - reparatii tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplanei din lemn existente;

 • - desfacere termosistem existent - daca este cazul;

 • - pentru realizarea tennoizolatiei planseului peste ultimul nivel se propune desfacerea straturilor izolatoare existente;

 • - montare balustrada metalica de protecție la terasa, ancorata cu conexpanuri pe conturul terasei, langa atic;

 • - acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

 • - Lucrări de demontare/remontare instalatii, aparatura electrica/corpuri de iluminat existente in vederea tennoizolarii planseului peste subsol;


u vu ivuicii c/i cjuomare intenon;

lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate

lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fațade montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

desfacere parapeti balcoane;

refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se vor monta pe aceasta panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel includerea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului ( grilaje metalice, etc );

Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de 1 m care sa permită termoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

Desfacere si refacere trotuare perimetrale inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

montare dispozitive automate de inchidere a ușilor;

efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalatii termice montate in subsol.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 816.768^31 lei, din care C+M: 717.401,65 lei (cu

TVA 19% inclus)

5.1.1. Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19% :

din care:

construcții montaj (C+M) cu TVA 19%:

816.768,31 lei

717.401,65 lei


Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

Valoare totală (cu TVA) - 816.768,31 lei

C+M (cu TVA) - 717.401,65 lei

Ajutor financiar nerambursabil (60%) - 490.060,98 Iei

Contribuție totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 326.707,32 lei

C+M+E - 737.183,64 lei

Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 184.296,00 lei

Contribuție solicitant (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 142.411,32 lei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 20

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției.

Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 816.768.31 lei din care:

_________x-x^uaj '• mj rnciusiv JL VA lV7o: 717.401,65 lei

2. investiția specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 19%: 499.451ei / Indicatori fizici:

 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 6 luni;

 • 2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani (de la data recepției fa lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica : 6,62

 • 4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului iz^af'( 74,41kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 200 175,00kwh/an in tone echivalent petrol 16,41tep;

 • 6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 36,68kg CO2/an.


  Nr. crt.

  Criterii

  Valori de referința

  Valori clădire reabilitata

  1

  t

  1 _ .

  Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

  Perete exterior ferestre

  1.8

  0.77

  2.99

  0.77

  Planseu subsol

  2.9

  2.99

  Terasa

  5

  5.18

  2

  Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

  GN=0.44

  G=0.41

  3

  Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii [kWh/m2an]

  117

  87.05

  4

  Consumul specific de energie pentru încălzire

  [kWh/m2an]______

  90

  74.41

  Indicator

  Unitate de măsură

  Valoarea indicatorului Ia începutul implementării proiectului

  Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului

  Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

  Ehivalent tone de

  CO2 l an

  94,337

  46,767

  Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

  Număr gospodării

  0

  15

  Consumul anual de energie j primară

  kwh/an

  365.925,00

  165.750,00

  1 Consumul anual specific de energie pentru încălzire

  kwh/m2/an

  230,00

  74,41

  Consumul anual specific | de energie

  kwh/m2/an

  287,00

  130,00

în concluzie, prin masurile propuse, atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de 100 kWh/m2an conform zonei climatice Bl.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Componenta 2 - Bloc 4, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov

Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție - DALI anexata prezentei cereri de finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 2 - Bloc 4, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov, vor viza:

în urma realizării auditului si expertizei energetice se recomanda adoptarea pachetului de soluții Pachetul PI (S1.1+S2+S3+S4+I1):

• Sl.l - Izolarea termică a PEREȚILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO. Polistirenul va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, va fi protejat cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, annata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profile de colt, profile de rosturi, profile lacrimar). In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenului expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o deformatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa - rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR. Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reactive la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Intradosul boalcoanelor se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO.

Avantajele polistiren expandat ignifugat:

 • - greutate redusă, ușor de prelucrat și manipulat;

 • - izolație termică bună ce reduce necesarul anual de energie;

 • - bună capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor deapă, lăsând peretele sa respire;

 • - durată lungă de viață, nu se descompune sub influența microorganismelor;

 • - nu este considerat sursă de hrană pentru dăunători.

 • - produs reciclabil, nu degajă fluoruri/cloruri;

 • - deșeurile rezultate sunt reprocesate integral;

 • - nu afectează sănătatea; inodor, neiritanat pentru piele.

o Izolarea termică a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG). Pereții holului de intrare in bloc (in windfang) comuni cu spatiile încălzite, se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu placi de vata minerala bazaltica rigida, de minim 8 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A - 2sl, dO (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi alcătuit din tencuieli executate pe suport armat din plasa fibra de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb. Sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc A1(A2) - sl, dO. La dibluirea tennosisternului din zona intrării se va tine cont de dispunerea rețelelor îngropate in pereți (electrice, coloane apa). Se vor înlocui dozele, si se vor remonta lămpile si întrerupătoarele.

® Izolarea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor, inclusiv adeziv, plasa de armare, profile metalice cu plasa pe spaletii laterali si profile

lacnmar ia intractosul buiandrugilor. Clasa de reacție la foc a materialului va-TFIB-^ăy dO , efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minim SOlcfa^sirezisteftl^da tracțiune perpendicular pe fete-TR - minim 120 kPa.                   ( &7

 • • Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigidaLa PL^FSiEELQR. Ca măsură suplimentara in vederea evitării propagării incendiilor pe vertic^a^a rmSu^mpraey propune bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigma de minpjf lO o^si/ cu latimea de 30 cm. Fâșiile vor fi dispuse in dreptul planseelor clădirii (disnnsfejfșeste parterul etajele curente) si vor avea clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Rezistenta la comphs&tpneisau-^fortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim 1 OkPa protejate cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.

 • • Izolarea termică a SOCLULUI. Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit, izolarea termica a soclului se necesita. Izolarea se va executa cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat de minim 8 cm.

Termoizolarea soclului (de la cota -0.60/CTA si peste cota trotuarului de garda ce se va reface) se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm (efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%- CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,d 1). Plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vot fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticla. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimal de soclu conform detaliilor din documentație.

Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

 • • S2 - Izolarea termica a PLANȘEULUI PESTE SUBSOL se realizează ca urmare a faptului ca imobilul este prevăzut cu apartamente la parter. Se incepe cu desfacerea si distanțarea instalațiilor pozate pe pereți si tavan cuprinse in capitolul de lucrări conexe, repararea si curatarea suprafețelor prin periere si spalarea acestora.

Izolarea termică la intradosul planșeului peste subsol se va realiza cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat (EPS) de 15 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată. Specificația materialului conf. HG 1061/2012 va fi : efort de compresiune a plăcilor la o defeormatie de 10% - CS(10) - minimum 70kPa. Rețelele electrice si coloanele existente in subsol se vor distanta prin coliere/agrafe adecvate, astfel incat termosistemul sa se execute fara discontinuități. Termoizolatia fixata cu dibluri si adeziv si va fi protejata de tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica va fi B-s2, dO.

 • ® Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var la pereți si tavane.

o S3 - Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu vata minerala bazaltica de înaltă densitate de 20 cm grosime cu clasa de reacție la foc A2-sl,d0, peste straturile existente. Protecția termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata (05/100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm. Principalele caracteristici tehnice ale materialului (vata minerala bazaltica) de 20 cm grosime sunt: rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete - TR va fi de minim 1 OkPa.

Avantajele plăcilor din vata mineral bazaltica rigida:

Produs cu structură fibroasă , din fibre fine, elastice, cu structură deschisă , vata minerală din bazalt asigură o bună circulație a aerului, proprietate care duce la asigurarea unui climat agreabil în locuință.

încadrată în Euroclasa de reacție la foc Al, vata minerală bazaltica este un produs incombustibil. Astfel, produsele din vată minerală bazaltica nu întrețin incendiul și nu degajă gaze nocive sub acțiunea focului. In domeniul de temperatură -50C....+250C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vată minerală din bazalt își păstrează proprietățile

termoizolante, elasticitatea și rezistențele mecanice în limite convenabile. Dornpriful d poate merge până la 1000C, la temperaturi superioare acestei valori apăr^md distrugere a fibrelor.


Reducerea pe termen lung a grosimii raportată la o perioadă de 10 anrx mm. Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu este șt acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, ștab, este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu constituÎK^țșn^ pentju^ insecte sau rozătoare, nu putrezește.

Vata minerală are o structură vitroasă-amorfă, nu conține material cristalizat sub

formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

Densitatea produselor din vată minerală se situează în domeniul 40 - 160 Kg/mc. Densitatea crește odată cu conținutul de liant și presarea în timpul realizării produselor, fiind o caracteristică distinctă a sortimentelor de produs. Densitatea determină caracteristicile mecanice specifice a produselor de vată care se utilizează în general în izolații termice și fonice sub încărcături statice.

Produsele rigide circulabile ușor și circulabile suportă încărcări statice de până la 10.000 N/m2.

Vata minerală este hidrofugă, nu absoarbe apa și nu reacționează chimic cu ea. Hidrofobizarea produselor se face prin aplicarea unor substanțe hidrofobizante.

o Produsele din vată minerală, datorită structurii fibroase și poroase cu pori deschiși, prezintă fenomenul de reținere temporară a apei în funcție de sortiment și de modul de contact al produsului cu apa. Apa reținută se elimină ușor.

S4 - se refera la înlocuirea tamplariei exterioare existente la camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe.

Lucrările pentru înlocuirea tamplariei se vor desfasura in conformitate specificațiile din planșele desenate (tablouri de tamplarie) respectandu-se standardul SR EN 14351-1+Al "Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta”.

înlocuirea tâmplăriei exterioare camere si balcoane, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului se va realiza cu tâmplărie performantă energetic cu tocuri și cercevele din PVC cu clasa de reacție la foc C-s2, dO în sistem pentacameral, cu ranforsări din profile metalice galvanizate. Geamul prevăzut va fi termoizolant dublu (4-16-4 mm), cu o suprafață tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic de maxim U=l,30 W/m2K (R=0,77m2K/W). Ferestrele vor fi prevăzute cu grile higroreglabile. Profîlele din PVC vor îndeplini cerințele specificate in SR EN 12608 privitoare la următoarele clasificări :performanta in funcție de zona climatica (S - severa), posibilitatea reciclării, rezistenta la impact (I).

o In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa îndeplinească următoarele caracteristici tehnice:

o Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2

o Rezistenta la inchidere - deschidere repetata: ferestre- minimumlO 000 cicluri, usi-minimumlOO 000 cicluri

o Etanșeitate la apa: minim clasa 5A

o Permeabilitate la aer: clasa 3

o Număr minim schimburi de aer: 0.5 schimburi/ora

o Izolare la zgomot: in funcție de categoria străzii - min 25 dB

o Cerințe constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

o Profil cu 5 camere,culoare alba;

o Clasa A;

o Armatura otel zincat;

o Grila de ventilație mecanica;

o Geam termoizolant 4-16-4,low-E;

o

Feronarie oscilobatanta cu includeri multipunct;o Glaf exterior;

» închiderea BALCOANELOR si/ sau a LOGULOR. In conformitate c parapetii balcoanelor existente din PVC cu panouri Weiss sau structura partea inferioara, se vor demonta, iar parapetul balcoanelor se va reali: montate pe structura metalica. Termoizolarea parapetilor se va realiza cu de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi A2-sl,d0.

II - dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED si montarea'senzorilor de

mișcare pentru iluminatul din casa scării si acces in clădire;

 • - In vederea execuției tennoizolatiei pe fațada, conductele de gaze se vor demonta in zona afectata. După exectia tennoizolatiei, conducta de gaze se va remonta in afara tennoizolatiei, respectând diametrul si traseul inițial.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza:

 • - desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicării termosistemului;

 • - reparatii tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente;

 • - demontare jgheaburi/burlane existente si montarea unui sistem nou de jgheaburi si burlane.

 • - desfacere tennosistem existent - daca este cazul;

 • - etansare rost de dilatatie si realizare protecție rost cu profile din tabla zincata;

 • - pentru realizarea tennoizolatiei planseului peste ultimul nivel se propune desfacerea straturilor izolatoare existente;

 • - reparatii șarpante si invelitori

 • - acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

 • - Lucrări de demontare/remontare instalatii, aparatura eldctrica/corpuri de iluminat existente in vederea termoizolarii planseului peste subsol;

 • - Demontare/remontare interfon;

 • - lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate aparent pe fațada ;

 • - lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

 • - lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fatade/terasa blocului;

 • - montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

 • - desfacere parapeti balcoane;

 • - refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se vor monta pe aceasta panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel închiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

 • - lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului (grilaje metalice, etc);

 • - Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de 1 m care sa permită termoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, înainte de aplicarea polistirenului extrudat.

 • - Desfacere si refacere trotuare perimetrale inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

 • - montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

 • - montare dispozitive automate de închidere a ușilor;

 • - efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalatii termice montate in subsol.

Total cu TVA 19% :                                                      1.996.305,27    lei

din care: construcții montaj ( C+M) cu TVA 19%:                                   1.842.104,90    lei

Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

Valoare totală (cu TVA) - 1.996.305,27 lei

C+M (cu TVA) -1.842.104,90 lei

Ajutor financiar nerambursabil (60%) -1.073.109,51 lei

Contribuție totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 923.195,77 lei

C+M+E-1.875.281,03 lei

Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 488.229,88 lei

Contribuție solicitant (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 434.965,89 Iei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 25

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției,

Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

1, valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 1.996.305,27 lei din care: -constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19%: 1.842.104,90 lei

2. investiția specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 19%: 452.421ei /m2 (a.u.) Indicatori fizici;

 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție : 6 luni;

 • 2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție : 3 ani ( de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica : 5,18ani;

 • 4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 63,41kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 552 548,88kwh/an in tone echivalent petrol 45,29tep;

 • 6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 35,44kg CO2/an.

  Nr. crt.

  Criterii

  Valori de referința

  Valori clădire reabilitata

  1

  I J

  Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

  Perete exterior

  1.8

  2.89

  ferestre

  0.77

  0.77

  Planseu subsol

  2.9

  2.99

  Terasa

  5

  5.18

  j 2

  Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

  GN=0.44

  G=0.42

  74.19

  3

  Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru incalzirea clădirii [kWh/m2an]

  117

  4

  Consumul specific de energie pentru incalzire [kWh/m2an]

  90

  63.41

  Indicator

  Unitate de măsură

  Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului

  Valoarea indicatorului 1 la finalul implementării proiectului

  Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

  Ehivalent tone de

  CO2/an

  263,297

  128,831

  Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

  Număr gospodării

  0

  53

  Consumul anual de energie primară

  kwh/an

  1.003.312,44

  450.763,56

  Consumul anual specific de energie pentru încălzire

  kwh/m2/an

  214,21

  63,41

  Consumul anual specific de energie

  kwh/m2/an

  ________________ 276,00

  124,00

în concluzie, prin masurile propuse, atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de 100 kWh/m2an conform zonei climatice III.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Componenta 3 - Bloc 5, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov


Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și șistemek iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție - DALI anexata prezentei cereri de finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 3 - Bloc 5, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov, vor viza:

în urma realizării auditului si expertizei energetice se recomanda adoptarea pachetului de soluții Pachetul PI (S1.1+S2+S3+S4+I1):

• Sl.l - Izolarea termică a PEREȚILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO. Polistirenul va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, va fi protejat cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profile de colt, profîle de rosturi, profite lacrimar). In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenului expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o defonnatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa - rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR. Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reactive la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Intradosul boalcoanelor se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO.

Avantajelepolistiren expandat ignifugat:

 • - greutate redusă, ușor de prelucrat și manipulat;

 • - izolație termică bună ce reduce necesarul anual de energie;

 • - bună capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor deapă, lăsând peretele sa respire;

 • - durată lungă de viață, nu se descompune sub influența microorganismelor;

 • - nu este considerat sursă de hrană pentru dăunători.

 • - produs reciclabil, nu degajă fluoruri/cloruri;

 • - deșeurile rezultate sunt reprocesate integral;

 • - nu afectează sănătatea; inodor, neiritanat pentru piele.

 • • Izolarea termică a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG). Pereții holului de intrare in bloc (in windfang) comuni cu spatiile încălzite, se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu placi de vata minerala bazaltica rigida, de minim 8 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A - 2sl, dO (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi alcătuit din tencuieli executate pe suport armat din plasa fibra de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb. Sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc A1(A2) - sl, dO. La dibluirea termosistemului din zona intrării se va tine cont de dispunerea rețelelor îngropate in pereți (electrice, coloane apa). Se vor înlocui dozele, si se vor remonta lămpile si întrerupătoarele.

 • • Izolarea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor, inclusiv adeziv, plasa de armare, profile metalice cu plasa pe spaletii laterali si profile lacrimar la intradosul buiandrugilor. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO , efort de compresiune a plăcilor la o defonnatie de 10% - CS(10) - minim 80kPa si rezistenta la

tracțiune perpendicular pe fete-TR-minim 120 kPa.

Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida, a PLANSEELOR. Ca măsură suplimentara in vederea evitării propagării incendiilor pe verticala Jă' nivelul fațadei se propune bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida de minim 10 c:n si cu latimea de 30 cm. Fâșiile vor fi dispuse in dreptul planseelor clădirii (dispuse'pdste parter si etajele curente) si vor avea clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Rezistent^l^nompf^iunâ^ffu efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPă,ARe2drtenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim lOkPa protejate cu o masaje' Șpaclu subțire de minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.

Izolarea termică a SOCLULUI. Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit, izolarea termica a soclului se necesita. Izolarea se va executa cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat de minim 8 cm.

Termoizolarea soclului (de la cota -0.60/CTA si peste cota trotuarului de garda ce se va reface) se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm (efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%- CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,dl). Plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu conform detaliilor din documentație.

Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

S2 - Izolarea termica a PLANSEULUI PESTE SUBSOL se realizează ca urmare a faptului ca imobilul este prevăzut cu apartamente la parter. Se incepe cu desfacerea si distanțarea instalațiilor pozate pe pereți si tavan cuprinse in capitolul de lucrări conexe, repararea si curatarea suprafețelor prin periere si spalarea acestora.

Izolarea termică la intradosul planșeului peste subsol se va realiza cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat (EPS) de 15 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată. Specificația materialului conf. HG 1061/2012 va fi : efort de compresiune a plăcilor la o defeormatie de 10% - CS(10) - minimum 70kPa. Rețelele electrice si coloanele existente in subsol se vor distanta prin coliere/agrafe adecvate, astfel meat termosistemul sa se execute fara discontinuități. Termoizolatia fixata cu dibluri si adeziv si va fi protejata de tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica va fi B-s2, dO.

o Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var la pereți si tavane.

 • • S3 - Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu vata minerala bazaltica de înaltă densitate de 20 cm grosime cu clasa de reacție la foc A2-sl,dO, peste straturile existente. Protecția termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata (05/100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm. Principalele caracteristici tehnice ale materialului (vata minerala bazaltica) de 20 cm grosime sunt: rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete - TR va fi de minim lOkPa.

Avantajele plăcilor din vata mineral bazaltica rigida:

Produs cu structură fibroasă , din fibre fine, elastice, cu structură deschisă, vata minerală din bazalt asigură o bună circulație a aerului, proprietate care duce la asigurarea unui climat agreabil în locuință.

încadrată în Euroclasa de reacție la foc Al, vata minerală bazaltică este un produs incombustibil. Astfel, produsele din vată minerală bazaltică nu întrețin incendiul și nu degajă gaze nocive sub acțiunea focului. In domeniul de temperatură -50C....+250C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vată minerală din bazalt își păstrează proprietățile termoizolante, elasticitatea și rezistențele mecanice în limite convenabile. Domeniul de utilizare

* Ko\

poate merge până la 1000C, la temperaturi superioare acestei valori apăr^dd fenomenul de \ distrugere a fibrelor.                                                      / ,cy           \

Reducerea pe termen lung a grosimii raportată la o perioadă de 10 ani este de maxim 2,S mm. Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu est^ atacat              ♦

acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, stabilirea hidroiitigȚ este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu cons^ițuie'wapă-p^tru insecte sau rozătoare, nu putrezește.                                                      Â y

Vata minerală are o structură vitroasă-amorfă, nu conține material cristalizat sub formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

Densitatea produselor din vată minerală se situează în domeniul 40 - 160 Kg/mc. Densitatea crește odată cu conținutul de liant și presarea în timpul realizării produselor, fiind o caracteristică distinctă a sortimentelor de produs. Densitatea determină caracteristicile mecanice specifice a produselor de vată care se utilizează în general în izolații termice și fonice sub încărcături statice.

Produsele rigide circulabile ușor și circulabile suportă încărcări statice de până la 10.000 N/m2.

Vata minerală este hidrofugă, nu absoarbe apa și nu reacționează chimic cu ea. Hidrofobizarea produselor se face prin aplicarea unor substanțe hidrofobizante.

o Produsele din vată minerală, datorită structurii fibroase și poroase cu pori deschiși, prezintă fenomenul de reținere temporară a apei în funcție de sortiment și de modul de contact al produsului cu apa. Apa reținută se elimină ușor.

 • • S4 - se refera la Înlocuirea tamplariei exterioare existente la camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe.

Lucrările pentru înlocuirea tamplariei se vor desfasura in conformitate specificațiile din planșele desenate (tablouri de tamplarie) respectandu-se standardul SR EN 14351-l+Al”Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta”.

înlocuirea tâmplăriei exterioare camere si balcoane, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului se va realiza cu tâmplărie performantă energetic cu tocuri și cercevele din PVC cu clasa de reacție la foc C-s2, dO în sistem pentacameral, cu ranforsări din profile metalice galvanizate. Geamul prevăzut va fi termoizolant dublu (4-16-4 mm), cu o suprafață tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic de maxim U=l,30 W/m2K (R=0,77m2K/W). Ferestrele vor fi prevăzute cu grile higroreglabile. Profilele din PVC vor îndeplini cerințele specificate in SR EN 12608 privitoare la următoarele clasificari;perfonnanta in funcție de zona climatica (S - severa), posibilitatea reciclării, rezistenta la impact (I)-

o In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa îndeplinească următoarele caracteristici tehnice:

o Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2

o Rezistenta la închidere - deschidere repetata: ferestre- minimumlO 000 cicluri, usi-minimumlOO 000 cicluri

o Etanșeitate la apa: minim clasa 5A

 • o Permeabilitate la aer: clasa 3

 • o Număr minim schimburi de aer: 0.5 schimburi/ora

 • o Izolare la zgomot: in funcție de categoria străzii - min 25 dB

 • o Cerințe constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

 • o Profil cu 5 camere,culoare alba;

 • o Clasa A;

 • o Armatura otel zincat;

 • o Grila de ventilație mecanica;

 • o Geam termoizolant 4-16-4,low-E;

 • o Feronarie oscilobatanta cu închideri multipunct;


o vuai exterior;

« închiderea BALCOANELOR si/ sau a LOGULOR. In conformități parapetii balcoanelor existente din PVC cu panouri Weiss sau struc partea inferioara, se vor demonta, iar parapetul balcoanelor se va r< montate pe structura metalica. Tennoizolarea parapetilor se va realiza t de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi A2-sl,d0.

II - dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED si montarea senzorilor de

mișcare pentru iluminatul din casa scării si acces in clădire;

 • - In vederea execuției tennoizolatiei pe fațada, conductele de gaze se vor demonta in zona afectata. După exectia tennoizolatiei, conducta de gaze se va remonta in afara termoizolatiei, respectând diametrul si traseul inițial.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza:

 • - desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicării termosistemului;

 • - reparatii tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente;

 • - demontare jgheaburi/burlane existente si montarea unui sistem nou de jgheaburi si burlane.

 • - desfacere termosistem existent - daca este cazul;

 • - etansare rost de dilatatie si realizare protecție rost cu profile din tabla zincata;

 • - pentru realizarea termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se propune desfacerea straturilor izolatoare existente;

 • - reparatii șarpante si invelitori

 • - acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenuhii se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

 • - Lucrări de demontare/remontare instalatii, aparatura electrica/corpuri de iluminat existente in vederea termoizolarii planseului peste subsol;

 • - Demontare/remontare interfon;

 • - lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate aparent pe fațada ;

 • - lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

 • - lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fatade/terasa blocului;

 • - montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

 • - desfacere parapeti balcoane;

 • - refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se vor monta pe aceasta panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel Închiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

 • - lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului (grilaje metalice, etc);

 • - Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de 1 m care sa permită tennoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

 • - Desfacere si refacere trotuare perimetrale inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

 • - montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

 • - montare dispozitive automate de inchidere a ușilor;

 • - efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalatii termice montate in subsol.

Jimi/IVAJLVKI lajtiTUiu JSUO^OM.11.1 ai JUX VESTITIEI;

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 1.408.053,98 lei, din care cu TVA 19% inclus)

5.1.1. Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19%:

din care:

construcții montaj (C+M) cu TVA 19%:


1.408.053,98 lei

1.281.200,74 lei


Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

Valoare totală (cu TVA) -1.408.053,98 lei

C+M (cu TVA) -1.281.200,74 lei

Ajutor financiar nerambursabil (60%) - 785.554,65 lei

Contribuție totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 622.499,33 lei

C+M+E-1.307.578,89 lei

Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 326.895,00 lei

Contribuție solicitant (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 295.604,33 lei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 20

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției.

Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 1.408.053,98 lei din care:

-constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19%: 1.281.200,74 lei

2. investiția specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 19%: 482.701ei /m2 (a.u.) Indicatori fizici:

 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție : 6 luni;

 • 2, durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție : 3 ani ( de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica : 5,38ani;

 • 4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 63,95kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 393 725,44kwh/an in tone echivalent petrol 32.27tep;

 • 6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 35,55kg CO2/an.

INDICATORI PRELUAT! DIN RAPORTUL DE AUDIT ENERGETICPROIEOt^TGȘNERAL

SC REINFORCEMENT ENGINEE^W'tfe^ON SRL

Nr. cit

Criterii

Valori de ~ referința

"Valori clădire reabilitata

1

__                   -1

Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

Perete exterior

1.8

2.89

ferestre

0.77

0.77

Planseu subsol

2,9

2.99

Terasa

5

5.18

2

Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

GN=0.44

G=0.41

3 i

Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru incalzirea clădirii [kWh/m2an]

117

74.82

4

Consumul specific de energie pentru incalzire [kWh/m2an]

90

63.95

Indicator

Unitate de măsura

Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului

Valoarea indicatorului 1 la finalul implementării proiectului

Scăderea anuala estimata a | gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de CO2/an

179,952

84,319

Numărul gospodăriilor cu | o clasificare mai bună a । consumului de energie

Număr gospodării

0

38

Consumul anual de energie primară

kwh/an

690.205,44

296.480,00

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

229,24

....... !

63,95 i

! Consumul anual specific | de energie

kwh/m2/an _____uB [M ,

_____          291,00

.. ..

125,00

în concluzie, prin masurile propuse, atingerea unui consum specific de energie pentru incalzire nu mai mare de 100 kWh/m2an conform zonei climatice III.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anexa Nr. i ia H.C.L. Fagaras nr,

Componenta 4 - Bloc 6, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov

Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile public^țși&temefe de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție - DALI anexata prezentei cereri de finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 4 - Bloc 6, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov, vor viza:

în urma realizării auditului si expertizei energetice se recomanda adoptarea pachetului de soluții Pachetul PI (S1.1+S2+S3+S4+I1):

• Sl.l - Izolarea termică a PEREȚILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm, Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO. Polistirenul va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, va fi protejat cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profile de colt, profile de rosturi, profile lacrimar). In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenului expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o deformatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa - rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR. Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reactive la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Intradosul boalcoanelor se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO.

Avantajelepolistiren expandat ignifugat:

 • - greutate redusă, ușor de prelucrat și manipulat;

 • - izolație termică bună ce reduce necesarul anual de energie;

 • - bună capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor deapă, lăsând peretele sa respire;

 • - durată lungă de viață, nu se descompune sub influența microorganismelor;

 • - nu este considerat sursă de hrană pentru dăunători.

 • - produs reciclabil, nu degajă fluoruri/cloruri;

 • - deșeurile rezultate sunt reprocesate integral;

 • - nu afectează sănătatea; inodor, neiritanat pentru piele.

» Izolarea termică a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG). Pereții holului de intrare in bloc (in windfang) comuni cu spatiile incalzite, se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu placi de vata minerala bazaltica rigida, de minim 8 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A - 2sl, dO (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi alcătuit din tencuieli executate pe suport armat din plasa fibra de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb. Sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc A1(A2) - sl, dO. La dibluirea termosistemului din zona intrării se va tine cont de dispunerea rețelelor îngropate in pereți (electrice, coloane apa). Se vor înlocui dozele, si se vor remonta lămpile si întrerupătoarele.

 • • Izolarea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor, inclusiv adeziv, plasa de armare, profile metalice cu plasa pe spaletii laterali si profile lacrimar la intradosul buiandrugilor. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO , efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minim 80kPa si rezistenta la

tracțiune perpendicular pe fete-TR - minim 120 kPa.


Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida a măsură suplimentara in vederea evitării propagării incendiilor pe vertical? Iad propune bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida>de cu latimea de 30 cm. Fâșiile vor fi dispuse in dreptul planseelor clădirii tdț: etajele curente) si vor avea clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Rezistenta la co la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim â/Rezisfenla tracțiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim 1 OkPa protejate cu o masa de hubtife de minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.

Izolarea termică a SOCLULUI. Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit, izolarea termica a soclului se necesita. Izolarea se va executa cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat de minim 8 cm.

Termoizolarea soclului (de la cota -0.60/CTA si peste cota trotuarului de garda ce se va reface) se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm (efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%- CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,d 1). Plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu conform detaliilor din documentație.

Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa. S2 - Izolarea termica a PLANSEULUI PESTE SUBSOL se realizează ca urmare a faptului ca imobilul este prevăzut cu apartamente la parter. Se începe cu desfacerea si distanțarea instalațiilor pozate pe pereți si tavan cuprinse in capitolul de lucrări conexe, repararea si curatarea suprafețelor prin periere si spalarea acestora.

Izolarea termică la intradosul planșeului peste subsol se va realiza cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat (EPS) de 15 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată. Specificația materialului conf. HG 1061/2012 va fi : efort de compresiune a plăcilor la o defeormatie de 10% - CS(10) - minimum 70kPa. Rețelele electrice si coloanele existente in subsol se vor distanta prin coliere/agrafe adecvate, astfel incat termosistemul sa se execute fara discontinuități. Termoizolatia fixata cu dibluri si adeziv si va fi protejata de tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica va fi B-s2, dO.

 • • Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var la pereți si tavane.

 • » S3 - Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu vata minerala bazaltica de înaltă densitate de 20 cm grosime cu clasa de reacție la foc A2-sl,d0, peste straturile existente. Protecția termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata (05/100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm. Principalele caracteristici tehnice ale materialului (vata minerala bazaltica) de 20 cm grosime sunt: rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete - TR va fi de minim 1 OkPa.

Avantajele plăcilor din vata mineral bazaltica rigida:

Produs cu structură fibroasă, din fibre fine, elastice, cu structură deschisă, vata minerală din bazalt asigură o bună circulație a aerului, proprietate care duce la asigurarea unui climat agreabil în locuință.

încadrată în Euroclasa de reacție la foc Al, vata minerală bazaltică este un produs incombustibil. Astfel, produsele din vată minerală bazaltică nu întrețin incendiul și nu degajă gaze nocive sub acțiunea focului. în domeniul de temperatură -50C....+250C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vată minerală din bazalt își păstrează proprietățile termoizolante, elasticitatea și rezistențele mecanice în limite convenabile. Domeniul de utilizare poate merge până la 1000C, la temperaturi superioare acestei valori apărând fenomenul de distrugere a fibrelor.


Rcuucciea pe termen lung a grosimii raportata la o perioadă de 10 ani este'de mm. Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu este atacat acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, stabilitatea este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu constitui insecte sau rozătoare, nu putrezește.

Vata minerală are o structură vitroasă-amorfă, nu conține material''-; formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu deg acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

Densitatea produselor din vată minerală se situează în domeniul 40 - 160 Kg/mc. Densitatea crește odată cu conținutul de liant și presarea în timpul realizării produselor, fiind o caracteristică distinctă a sortimentelor de produs, Densitatea determină caracteristicile mecanice specifice a produselor de vată care se utilizează în general în izolații termice și fonice sub încărcături statice.

Produsele rigide circulabile ușor și circulabile suportă încărcări statice de până la 10.000 N/m2.

Vata minerală este hidrofugă, nu absoarbe apa și nu reacționează chimic cu ea. Hidrofobizarea produselor se face prin aplicarea unor substanțe hidrofobizante.

o Produsele din vată minerală, datorită structurii fibroase și poroase cu pori deschiși, prezintă fenomenul de reținere temporară a apei în funcție de sortiment și de modul de contact al produsului cu apa. Apa reținută se elimină ușor.

S4 - se refera la înlocuirea tamplariei exterioare existente la camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe.

Lucrările pentru înlocuirea tamplariei se vor desfasura in conformitate specificațiile din planșele desenate (tablouri de tamplarie) respectandu-se standardul SR EN 14351-l+Al”Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta”.

înlocuirea tâmplăriei exterioare camere si balcoane, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului se va realiza cu tâmplărie performantă energetic cu tocuri și cercevele din PVC cu clasa de reacție la foc C-s2, dO în sistem pentacameral, cu ranforsări din profile metalice galvanizate. Geamul prevăzut va fi termoizolant dublu (4-16-4 mm), cu o suprafață tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic de maxim U=l,30 W/m2K (R-0,77m2K/W). Ferestrele vor fi prevăzute cu grile higroreglabile. Profilele din PVC vor îndeplini cerințele specificate in SR EN 12608 privitoare la următoarele clasificari:performanta in funcție de zona climatica (S - severa), posibilitatea reciclării, rezistenta la impact (I).

o In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa îndeplinească următoarele caracteristici tehnice:

o Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2

o Rezistenta la închidere - deschidere repetata; ferestre- minimumlO 000 cicluri, usi-minimumlOO 000 cicluri

o Etanșeitate la apa: minim clasa 5A

o Permeabilitate la aer: clasa 3

o Număr minim schimburi de aer: 0.5 schimburi/ora

o Izolare la zgomot: in funcție de categoria străzii — min 25 dB

o Cerințe constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

o Profil cu 5 camere,culoare alba;

o Clasa A;

o Armatura otel zincat;

o Grila de ventilație mecanica;

o Geam termoizolant 4-16-4,low-E;

o Feronarie oscilobatanta cu închideri multipunct;

o Glaf exterior;


s închiderea BALCOANELOR si/ sau a LOGULOR. In conformitate cu ex parapetii balcoanelor existente din PVC cu panouri Weiss sau structura metșfica^sTsti partea inferioara, se vor demonta, iar parapetul balcoanelor se va realiza d montate pe structura metalica. Termoizolarea parapetilor se va realiza cu vata mifi^r de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi A2-sl,d0.

II - dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED si montare^ mișcare pentru iluminatul din casa scării si acces in clădire;

 • - In vederea execuției termoizolatiei pe fațada, conductele de gaze se vor demonta in zona afectata. După exectia termoizolatiei, conducta de gaze se va remonta in afara termoizolatiei, respectând diametrul si traseul inițial.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza:

 • - desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicării termosistemului;

 • - reparatii tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente;

 • - demontare jgheaburi/burlane existente si montarea unui sistem nou de jgheaburi si burlane.

 • - desfacere termosistem existent - daca este cazul;

 • - etansare rost de dilatatie si realizare protecție rost cu profîle din tabla zincata;

 • - pentru realizarea termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se propune desfacerea straturilor izolatoare existente;

 • - reparatii șarpante si invelitori

 • - acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

 • - Lucrări de demontare/remontare instalatii, aparatura el6ctrica/corpuri de iluminat existente in vederea termoizolarii planseului peste subsol;

 • - Demontare/remontare interfon;

 • - lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate aparent pe fațada ;

 • - lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

 • - lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fatade/terasa blocului;

 • - montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

 • - desfacere parapeti balcoane;

 • - refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se vor monta pe aceasta panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel inchiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

 • - lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului ( grilaje metalice, etc);

 • - Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de 1 m care sa permită termoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

 • - Desfacere si refacere trotuare perimetrele inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

 • - montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

 • - montare dispozitive automate de includere a ușilor;

 • - efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalatii termice montate in subsol.

'u,v.hux\.ji iama; ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:


SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 1.994.724,69 lei, din care C/JM> cu TVA 19% inclus)

5.1.1. Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19% : din care:

construcții montaj ( C+M) cu TVA 19%:

Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

Valoare totală (cu TVA) -1.994.724,69 lei

C+M (cu TVA) -1.842.147,74 lei

Ajutor financiar nerambursabil (60%) - 1.076.354,85 lei

Contribuție totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 918.369,84 lei

C+M+E-1,873,698.98 Iei

Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 468.425,00 lei

Contribuție solicitant (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 449.944,84 lei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 25

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției.

Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 1.994.724,69 lei din care:

-constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 1.842.147,74 lei

2. investiția specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 19%: 452.431ei /m2 (a.u.) Indicatori fizici:

 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție ; 6 luni;

 • 2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție : 3 ani (de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica : 5,55ani;

 • 4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 64,43kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 527 102,55kwh/an in tone echivalent petrol 43.20tep;

 • 6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 35,68kg CO2/an.

  r—

  Nr. crt.

  Criterii

  Valori de referința

  Valori clădire reabilitata

  Perete exterior

  1.8

  2.89

  1

  Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

  ferestre

  0.77

  0.77

  Planseu subsol

  2.9

  2.99

  1

  Terasa

  5

  5.18

  1 2

  Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

  GN=0.44

  00.42

  ' 3

  Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru incalzirea clădirii [kWh/m2an]

  117

  75.38

  4 a ■ ---

  Consumul specific de energie pentru incalzire [kWh/m2an]

  90

  64.43

  Indicator

  Unitate de măsură

  Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului

  Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului

  Scăderea anuala estimata a , gazelor cu efect de sera

  Ehivaient tone de

  CO2/an

  258,498

  129,704

  Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

  Număr gospodării

  0

  53

  i Consumul anual de energie primară

  kwh/an

  981.501,30

  454.398,75

  Consumul anual specific de energie pentru încălzire

  kwh/m2/an

  208,70

  64,43

  Consumul anual specific de energie

  kwh/m2/an

  270,00

  “1

  1                125,00

în concluzie, prin masurile propuse, atingerea unui consum specific de energie pentru incalzire nu mai mare de 100 kWh/m2an conform zonei climatice 111,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Memoriu justificativ privind valorile prezentate in HCL 75 Proiect: cod SMIS120952 - Creșterea eficientei energetice a cladirilorrez Municipiul Fagaras, Județul Brașov

Având in vedere:

 • 1. Instrucțiunea 12/08.03.2019 a AM POR cu privire la actualizarea bugetului proiectului in baza prevederilor Art. 71 din OUG 114/2018:

Pentru apelurile de proiecte lansate in cadrul POR 2014-2020 pentru care mai sunt proiecte in procesul de evaluare, selecție si contractare care prevăd realizarea de obiective de infrastructura Ol va solicita actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizata a achizițiilor efectuate/care urmeaza sa fie efectuate, a devizului general, luând in considerare exclusiv prevederile Art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

Actualizarea bugetului proiectului si/sau a celorlalte documente relevante in baza prevederilor art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, nu trebuie sa incalce criteriile de eligibilitate legate de valoarea eligibila si/sau valoarea totala a proiectelor. Actualizarea respectiva se realizează in limitele acestora criteriilor de eligibilitate existente, cheltuielile in cauza putandu-se încadra la secțiunea de cheltuieli eligibile in limita criteriilor din ghidul specific aplicabil. In cazul in care acest lucru nu este posibil proiectul devine ne-eligibil.

Art. 71

(l)Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat In plata se Stabilește in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentând 17,928 lei/ora.

(2)Prevederile alin. (1) se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din prezenta ordonanța de urgenta.

 • 2. Solicitarea Municipiului Fagaras cu privire la actualizarea Devizelor Generale.

 • 3. Identificarea unor erori de caicul si de prezentare a sumelor din Anexele 1A-1D din HCL 75/28.03.2019

Conform Ghidului Solicitantului, procentele de cofinantare aferente apelului POR 3.1.A, sunt:

 • - 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regionala sl bugetul de stat - adica ajutorul financiar nerambursabil aferent proiectului.

 • - 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Solicitant si Asociația de proprietari.

 • • Contribuția totala la proiect este formata din contribuția de 40% din totalul cheltuielilor eligibile la care se adauga cheltuielile neeligibile.

 • - Contribuția Asociației de proprietari reprezintă 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli eligibile) si 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli

SC Iceberg Consulting SRL | Brașov, Str. Lunga, Nr. 100, 500058 neeligibile) pentru apartamente cu destinație locuința - aflate in proprii fizice SAU 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E pentra q

destinație locuința - aflate in proprietatea persoanelor juridice,                      p

autoritatilor si instituțiilor publice / apartamente cu destinație de spatii comerciale sau spatii

cu alta destinație decât cea de locuința.

In structura HCL 75/28.03.2019 sumele au fost prezentate si calculate astfel:

 • - Buget de stat: 60% din total proiect (inclusiv TVA) - in loc de 60% din cheltuielile eligibile;

 • - Buget local: 15% din total proiect (inclusiv TVA) - in loc de Contribuție totala (la cheltuieli eligibile si neeligibile) din care sa se scada Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile si neeiigibile);

 • - Fondul de reparatii al asociației de proprietari: 25% din C+M+E - la calcul nu s-au luat in considerare si C+M+E - Eligibil si C+M+E - Neeligibil.

Termenele scurte avute la dispoziție pentru aprobarea HCL-ului privind indicatorii mai sus amintiti (ședința de Consiliu setata in acest scop) si respectiv pentru depunerea proiectului in cadrul apelului POR 3.1.A, in 28 Februarie 2018 (contractul de consultanta fiind semnat in 15.01.2018 - debutând prin actualizarea DALI-urilor necesare proiectului si astfel scurtând timpul ce a putut fi alocat pentru pregătirea cererii de finanțare) - au condus la preluarea unor sume eronate in acest document, aceasta eroare perpetuandu-se si in cadrul HCL-ului aprobat in Martie 2019.

Valorile actualizate reflecta forma finala a acestora.

Tata Marian-loan

SC Iceberg ConsultinațftL /

SC Iceberg Consulting SRL | Brașov, Str. Lunga, Nr. 100, 5000S8

Anexa Nr. 1 la R.C.L. Fagaras nr..

Componenta 1 - Bloc 51A, Strada Teiului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov/

Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetictrn^ri'

le


Descrierea investiției                                                                  7

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție - DALI anexata prezentei cgreif de finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 1 - Bloc 51A, Strada Teiului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov, vor viza:

In urma realizării auditului si expertizei energetice se recomanda adoptarea pachetului de soluții Pachetul PI (S1.1+S2+S3+S4+I1):

• Sl.l - Izolarea termică a PEREȚILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO. Polistirenul va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, va fi protejat cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profile de colt, profile de rosturi, profîle lacrimar). In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenului expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o deformatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa - rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR. Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reactive la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Intradosul boalcoanelor se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO.

Avantajele polistiren expandat ignifugat:

 • - greutate redusă, ușor de prelucrat și manipulat;

 • - izolație termică bună ce reduce necesarul anual de energie;

 • - bună capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor deapă, lăsând peretele sa respire;

 • - durată lungă de viață, nu se descompune sub influența microorganismelor;

 • - nu este considerat sursă de hrană pentru dăunători.

 • - produs reciclabil, nu degajă fluoruri/clomri;

 • - deșeuri le rezultate sunt reprocesate integral;

 • - nu afectează sănătatea; inodor, neiritanat pentru piele.

« Izolarea termică a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG). Pereții holului de intrare in bloc (in windfang) comuni cu spatiile încălzite, se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu placi de vata minerala bazaltica rigida, de minim 8 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A - 2sl, dO (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi alcătuit din tencuieli executate pe suport armat din plasa fibra de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb. Sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc A1(A2) - sl, dO. La dibluirea termosistemului din zona intrării se va tine cont de dispunerea rețelelor îngropate in pereți (electrice, coloane apa). Se vor inlocui dozele, si se vor remonta lămpile si întrerupătoarele.

• Izolarea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor, inclusiv adeziv, plasa de armare, profile metalice cu plasa pe spaletii laterali si profile lacrimar la intradosul buiandrugilor. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO , efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minim 80kPa si rezistenta la


uuvuuxi^ pcipcuuiuuiar pe rete-1K - minim 120 kPa.

Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida a/PL? măsură suplimentara in vederea evitării propagării incendiilor pe verticala)3a tu propune bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigir^țd^j cu latimea de 30 cm. Fâșiile vor fi dispuse in dreptul planseelor clădirii (dispus^ etajele curente) si vor avea clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Rezistenta la compresiune sati efor la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(l0/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la

tracțiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim lOkPa protejate cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim l ,5 mm grosime.

Izolarea termică a SOCLULUI. Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit, izolarea termica a soclului se necesita. Izolarea se va executa cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat de minim 8 cm.

Termoizolarea soclului (de la cota -0.60/CTA si peste cota trotuarului de garda ce se va reface) se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm (efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%- CS(IO) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,dl). Plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu conform detaliilor din documentație.

Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

S2 - Izolarea termica a PLANSEULUI PESTE SUBSOL se realizează ca urmare a faptului ca imobilul este prevăzut cu apartamente la parter. Se incepe cu desfacerea si distanțarea instalațiilor pozate pe pereți si tavan cuprinse in capitolul de lucrări conexe, repararea si curatarea suprafețelor prin periere si spalarea acestora.

Izolarea termică la intradosul planșeului peste subsol se va realiza cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat (EPS) de 15 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată. Specificația materialului conf. HG 1061/2012 va fi : efort de compresiune a plăcilor la o defeormatie de I0% - CS(l0) - minimum 70kPa. Rețelele electrice si coloanele existente in subsol se vor distanta prin coliere/agrafe adecvate, astfel meat termosistemul sa se execute fara discontinuități. Termoizolatia fixata cu dibluri si adeziv si va fi protejata de tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica va fi B-s2, dO.

Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var la pereți si tavane.

v S3 -Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (terasei) se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de înaltă densitate de 20 cm grosime cu clasa de reacție la foc C - s2, dO, Protecția termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata (05/100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm; sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc minim C - s2, dO. Principalele caracteristici tehnice ale polistirenului expandat ignifugat EPS de înaltă densitate de 20 cm grosime sunt: efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% -CS(l0) - minim 120 kPa; rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete - minim 150 kPa. Hidroizolatia terasei se va realiza cu membrane bituminoase termosudate avand armatoarele caracteristici conf. HG 1061/2012:

o forța de rupere la tracțiune > 450 N/5cm longitudinal, > 400 N/5cm transversal

o Stabilitatea la cald minim !20°C , flexibilitate la rece -12° C

o rezistenta la perforare statica >l 5 kg

o impermeabilitate >60 kPa

o grosimea stratului de autoprotectie > 4,0mm.

=■ S4 - se refera la înlocuirea tamplariei exterioare existente la camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe.

pcuuu miocuirea rampianei se vor desfasura in conformitate specificațiile din planșele desenate (tablouri de tamplarie) respectandu-se standardul SR EN 1435J^+Al’;Eerestte si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta”.                   .


rfErent^ .


înlocuirea tâmplăriei exterioare camere si balcoane/logii, inclusiv a' tâmp accesului se va realiza cu tâmplărie performantă energetic cu tocuri și cerceVela din de reacție la foc C-s2, dO în sistem pentacameral, cu ranforsări din profile ^ncțabfeeigalvani*a Geamul prevăzut va fi termoizolant dublu (4-16-4 mm), cu o suprafață irdțatef rftrfin‘'sțrdt reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic de maxim

U=l,30 W/m2K (R=0,77m2K/W). Ferestrele vor fi prevăzute cu grile higroreglabile. Profilele din PVC vor îndeplini cerințele specificate in SR EN 12608 privitoare la următoarele clasificări .'performanta in funcție de zona climatica (S - severa), posibilitatea reciclării, rezistenta la impact (I).

o In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa Îndeplinească următoarele caracteristici tehnice:

o Comportarea la Încovoiere din vânt - clasa B2

o Rezistenta la includere - deschidere repetata: ferestre- minimum 10 000 cicluri, usi-minimumlOO 000 cicluri

o Etanșeitate la apa: minim clasa 5A

o Permeabilitate la aer: clasa 3

o Număr minim schimburi de aer: 0.5 schimburi/ora

o Izolare la zgomot: in funcție de categoria străzii - min 25 dB

o Cerințe constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

o Profil cu 5 camere, culoare alba;

o Clasa A;

o Armatura otel zincat;

o Grila de ventilație mecanica;

o Geam termoizolant 4-16-4,low-E;

o Feronarie oscilobatanta cu închideri multipunct;

o Glaf exterior;

® închiderea BALCOANELOR si/ sau a LOGHLOR. In conformitate cu expertiza tehnica, parapetii balcoanelor existente din PVC cu panouri Weiss sau structura metalica si sticla pe partea inferioara, se vor demonta, iar parapetul balcoanelor se va realiza din placi Placocem montate pe structura metalica. Tennoizolarea parapetilor se va realiza cu vata minerala bazaltica de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi A2-sl,d0.

II - dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED si montarea senzorilor de mișcare pentru iluminatul din casa scării si acces in clădire;

- In vederea execuției tennoizolatiei pe fațada, conductele de gaze se vor demonta in zona afectata. După exectia tennoizolatiei, conducta de gaze se va remonta in afara tennoizolatiei, respectând diametrul si traseul inițial.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza:

 • - desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicării termosistemului;

 • - reparatii tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente;

 • - desfacere termosistem existent - daca este cazul;

 • - pentru realizarea tennoizolatiei planseului peste ultimul nivel se propune desfacerea straturilor izolatoare existente;

 • - montare balustrada metalica de protecție la terasa, ancorata cu conexpanuri pe conturul terasei, langa atic;

 • - acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

 • - Lucrări de demontare/remontare instalatii, aparatura electrica/corpuri de iluminat existente in vederea termoizolarii planseului peste subsol;

x^v-Luviiicuc/iciiioiuare inierron;


lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fal montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

desfacere parapeti balcoane;

refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se

< montă rie aceasta


panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel Închiderea anelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din

arhitectura blocului (grilaje metalice, etc );

 • - Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latunea de 1 m care sa permită termoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extmdat de 8 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

 • - Desfacere si refacere trotuare perimetrale inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

 • - montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

 • - montare dispozitive automate de închidere a ușilor;

 • - efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalatii termice montate in subsol.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 816.768,31 lei, din care C+M: 717.401,65 lei (cu TVA 19% inclus)

5.1.1. Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19% :                                                        816.768,31   lei

din care: construcții montaj (C+M) cu TVA 19%:                                   717.401,65   lei

Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

Valoare totală (cu TVA) - 816.768,31 lei

C+M (cu TVA) - 717.401,65 lei

Ajutor financiar nerambursabil (60%) - 490.060,98 tei

Contribuție totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 326.707,32 lei

C+M+E-737.183,64 lei

Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 184.296,00 lei

Contribuție solicitant (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 142.411,32 lei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 20

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției.

Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 816.768,31 lei din care:

—' m; luciLisiv i va iy%: 717.401,65 lei                           ,0.v

2. investiția specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 19%: 499.451^iyia^%u.) Indicatori fizici:                                                                          /*


 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 6 luni;

 • 2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani (de la data recepției l^tej lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica : 6,62 ani;             '’Cara’»

 • 4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:        ""

74,41kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 200 175,00kwh/an in tone echivalent petrol 16,41tep;

 • 6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 36,68kg CO2/an.

  Nr.

  crt.

  Criterii

  Valori de referința

  Valori clădire reabilitata

  1

  Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

  Perete exterior ferestre

  1.8

  2.99

  0.77

  0.77

  Planseu subsol

  2.9

  2.99

  Terasa

  5

  5.18

  2

  Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

  GN=0.44

  G=0.41

  3

  Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru incalzirea clădirii [kWh/m2an]

  117

  87.05

  4

  Consumul specific de energie pentru încălzire

  [kWh/m2an]_____________________________

  90

  74.41

  Indicator

  Unitate de măsură

  Valoarea indicatorului la l inceputul implementării proiectului

  Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului

  Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

  Ehivalent tone de

  CO2/an

  94,337

  46,767

  Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

  Număr gospodării

  0

  15

  | Consumul anual de energie i primară

  kwh/an

  365.925,00

  165.750,00

  1 Consumul anual specific

  l de energie pentru încălzire

  kwh/m2/an

  230,00

  74,41

  Consumul anual specific 1 de energie

  kwh/2'"

  287,00

  130,00

în concluzie, prin masurile propuse, atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de J 00 kWh/m2an conform zonei climatice III.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anexa Nr. 1 la H.C.L. Fagaras nKZ'

Componenta 2 - Bloc 4, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov y-

Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție - DALI anexata prezentei cereri de finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 2 - Bloc 4, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov, vor viza:

în urma realizării auditului si expertizei energetice se recomanda adoptarea pachetului de soluții Pachetul PI (S1.1+S2+S3+S4+I1):

• Sl.l - Izolarea termică a PEREȚILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO. Polistirenul va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, va fi protejat cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profile de colt, profile de rosturi, profile lacrimar). In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenului expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o deformatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa - rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR. Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei, Clasa de reactive la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Intradosul boalcoanelor se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO.

Avantajele polistiren expandat ignifugat:

 • - greutate redusă, ușor de prelucrat și manipulat;

 • - izolație termică bună ce reduce necesarul anual de energie;

 • - bună capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor deapă, lăsând peretele sa respire;

 • - durată lungă de viață, nu se descompune sub influența microorganismelor;

 • - nu este considerat sursă de hrană pentru dăunători.

 • - produs reciclabil, nu degajă fluoruri/cloruri;

 • - deșeurile rezultate sunt reprocesate integral;

 • - nu afectează sănătatea; inodor, neiritanat pentru piele.

® Izolarea termică a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG). Pereții holului de intrare in bloc (in windfang) comuni cu spatiile încălzite, se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu placi de vata minerala bazaltica rigida, de minim 8 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A - 2sl, dO (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi alcătuit din tencuieli executate pe suport armat din plasa fibra de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb. Sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc A1(A2) - sl, dO. La dibluirea termosisternului din zona intrării se va tine cont de dispunerea rețelelor ingropate in pereți (electrice, coloane apa). Se vor inlocui dozele, si se vor remonta lămpile si întrerupătoarele.

® Izolarea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor, inclusiv adeziv, plasa de armare, profile metalice cu plasa pe spaletii laterali si profile

tacnmar ia intradosul buiandrugilor. Clasa de reacție la foc a materialului Alarfi s2fa0 efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minim^OlțPa si             /

tracțiune perpendicular pe fete-TR - minim 120 kPa.                                        J

® Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida a PSANSEâiOk.^Ga măsură suplimentara in vederea evitării propagării incendiilor pe verticala la niveluLfatadei se propune bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida de minim 10 cm si cu latimea de 30 cm. Fâșiile vor ii dispuse in dreptul planseelor clădirii (dispuse peste parter si etajele curente) si vor avea clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim lOkPa protejate cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.

« Izolarea termică a SOCLULUI. Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit, izolarea termica a soclului se necesita. Izolarea se va executa cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat de minim 8 cm.

Termoizolarea soclului (de la cota -0.60/CTA si peste cota trotuarului de garda ce se va reface) se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm (efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%- CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,dl). Plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimal de soclu conform detaliilor din documentație.

Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

 • • S2 - Izolarea termica a PLANȘEULUI PESTE SUBSOL se realizează ca urmare a faptului ca imobilul este prevăzut cu apartamente la parter. Se incepe cu desfacerea si distanțarea instalațiilor pozate pe pereți si tavan cuprinse in capitolul de lucrări conexe, repararea si curatarea suprafețelor prin periere si spalarea acestora.

Izolarea termică la intradosul planșeului peste subsol se va realiza cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat (EPS) de 15 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată. Specificația materialului conf. HG 1061/2012 va fi : efort de compresiune a plăcilor la o defeormatie de 10% - CS(10) - minimum 70kPa. Rețelele electrice si coloanele existente in subsol se vor distanta prin coliere/agrafe adecvate, astfel incat termosistemul sa se execute fara discontinuități. Termoizolatia fixata cu dibluri si adeziv si va fi protejata de tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare tennica va fi B-s2, dO.

 • • Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var la pereți si tavane.

o S3 - Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu vata minerala bazaltica de înaltă densitate de 20 cm grosime cu clasa de reacție la foc A2-sl,d0, peste straturile existente. Protecția termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata (05/100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm. Principalele caracteristici tehnice ale materialului (vata minerala bazaltica) de 20 cm grosime sunt: rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete - TR va fi de minim lOkPa.

Avantajele plăcilor din vata mineral bazaltica rigida:

Produs cu structură fibroasă , din fibre fine, elastice, cu structură deschisă , vata minerală din bazalt asigură o bună circulație a aerului, proprietate care duce la asigurarea unui climat agreabil în locuință.

încadrată în Eurodasa de reacție la foc Al, vata minerală bazaltica este un produs incombustibil. Astfel, produsele din vată minerală bazaltica nu întrețin incendiul și nu degajă gaze nocive sub acțiunea focului. în domeniul de temperatură -50C....+250C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vată minerală din bazalt își păstrează proprietățile

termoizolante, elasticitatea și rezistențele mecanice în limite convenabile. Domeni poate merge până la 1000C, la temperaturi superioare acestei valori apăra distrugere a fibrelor.


Reducerea pe termen lung a grosimii raportată la o perioadă de 10 mm. Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu esțeatgc acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu con&tufe^ insecte sau rozătoare, nu putrezește.

Vata minerală are o structură vitroasă-amorfă, nu conține material cristalizat sub

formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

Densitatea produselor din vată minerală se situează în domeniul 40 - 160 Kg/mc. Densitatea crește odată cu conținutul de liant și presarea în timpul realizării produselor, fiind o caracteristică distinctă a sortimentelor de produs. Densitatea determină caracteristicile mecanice specifice a produselor de vată care se utilizează în general în izolații termice și fonice sub încărcături statice.

Produsele rigide circulabile ușor și circulabile suportă încărcări statice de până la 10.000 N/m2.

Vata minerală este hidrofugă, nu absoarbe apa și nu reacționează chimic cu ea. Hidrofobizarea produselor se face prin aplicarea unor substanțe hidrofobizante.

o Produsele din vată minerală, datorită structurii fibroase și poroase cu pori deschiși, prezintă fenomenul de reținere temporară a apei în funcție de sortiment și de modul de contact al produsului cu apa. Apa reținută se elimină ușor.

S4 - se refera la înlocuirea tamplariei exterioare existente la camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe.

Lucrările pentru înlocuirea tamplariei se vor desfasura in conformitate specificațiile din planșele desenate (tablouri de tamplarie) respectandu-se standardul SR EN 14351-1+Al "Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta".

înlocuirea tamplariei exterioare camere si balcoane, inclusiv a tâmplâriei aferente accesului se va realiza cu tâmplărie performantă energetic cu tocuri și cercevele din PVC cu clasa de reacție la foc C-s2, dO în sistem pentacameral, cu ranforsări din profîle metalice galvanizate. Geamul prevăzut va fi termoizolant dublu (4-16-4 mm), cu o suprafață tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic de maxim U=l,30 W/m2K (R=0,77m2K/W). Ferestrele vor fi prevăzute cu grile higroreglabile. Profilele din PVC vor indeplini cerințele specificate in SR EN 12608 privitoare la următoarele clasificărizperformanta in funcție de zona climatica (S - severa), posibilitatea reciclării, rezistenta la impact (I).

o In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa îndeplinească următoarele caracteristici tehnice:

o Comportarea la incovoiere din vânt - clasa B2

o Rezistenta la închidere - deschidere repetata: ferestre- minimumlO 000 cicluri, usi-minimumlOO 000 cicluri

o Etanșeitate la apa: minim clasa 5A

o Permeabilitate la aer: clasa 3

o Număr minim schimburi de aer: 0.5 schimburi/ora

o Izolare la zgomot: in funcție de categoria străzii - min 25 dB

o Cerințe constructive pentru tamplaria exterioara tennoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

o Profil cu 5 camere,culoare alba;

o Clasa A;

o Armatura otel zincat;

o Grila de ventilație mecanica;

o Geam termoizolant 4-16-4,low-E;


o Feronarie oscilobatanta cu includeri multipunct;

o Glaf exterior;

închiderea BALCOANELOR si/ sau a LOGIILOR. In conformitate c

parapetii balcoanelor existente din PVC cu panouri Weiss sau structura m'etafi

partea inferioara, se vor demonta, iar parapetul balcoanelor se va realiza dinx placi Tiacocem montate pe structura metalica. Termoizolarea parapetilor se va realiza cu vata minerala, bazaltica de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi A2-sl,d0.

II - dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED si montarea senzorilor de mișcare pentru iluminatul din casa scării si acces in clădire;

 • - In vederea execuției termoizolatiei pe fațada, conductele de gaze se vor demonta in zona afectata. După exectia termoizolatiei, conducta de gaze se va remonta in afara termoizolatiei, respectând diametrul si traseul inițial.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza:

 • - desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicării termosistemului;

 • - reparatii tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente;

 • - demontare jgheaburi/burlane existente si montarea unui sistem nou de jgheaburi si burlane.

 • - desfacere tennosistem existent - daca este cazul;

 • - etansare rost de dilatatie si realizare protecție rost cu profile din tabla zincata;

 • - pentru realizarea termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se propune desfacerea straturilor izolatoare existente;

 • - reparatii șarpante si invelitori

 • - acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

 • - Lucrări de demontare/remontare instalatii, aparatura electrica/corpuri de iluminat existente in vederea termoizolarii planseului peste subsol;

 • - Demontare/remontare interfon;

 • - lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate aparent pe fațada ;

 • - lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

 • - lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fatade/terasa blocului;

 • - montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

 • - desfacere parapeti balcoane;

 • - refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se vor monta pe aceasta panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel închiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

 • - lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului ( grilaje metalice, etc );

 • - Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de 1 m care sa permită termoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

 • - Desfacere si refacere trotuare perimetrele inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

 • - montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

 • - montare dispozitive automate de includere a ușilor;

 • - efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalații termice montate in subsol.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:


SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 1.996.305,27 lei, din care C lei ( cu TVA 19% inclus)

5.1.1. Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19% :

din care:

construcții montaj ( C+M) cu TVA 19%:

Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

Valoare totală (cu TVA) - 1.996.305,27 lei

C+M (cu TVA) -1.842.104,90 lei

Ajutor financiar nerambursabil (60%) - 1.073.109,51 lei

Contribuție totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 923.195,77 lei

C+M+E- 1.875.281,03 lei

Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 488.229,88 lei

Contribuție solicitant (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 434.965,89 lei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 25

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției.

Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 1.996.305,27 lei din care:

-constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19%: 1.842.104,90 lei

2. investiția specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 19%: 452.421ei /m2 (a.u.) Indicatori fizici:

 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție : 6 luni;

 • 2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție ; 3 ani ( de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica : 5,18ani;

 • 4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

63,41kwh/m2(a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 552 548,88kwh/an in tone echivalent petrol 45,29tep;

 • 6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 35,44kg CO2/an.

INDICATORI PRELUATI DIN RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC


P

SC REINFORCEMENT ENGINNr.

crt.

Criterii

Valori de referința

Valori        1

clădire reabilitata

1

Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

Perete exterior

1,8

2.89

ferestre

0,77

0.77

2.99

Planseu subsol

2.9

Terasa

5

5.18

2

Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

GN=0.44

<3=0.42

74.19

3

Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii [kWh/m2an]

117

4

Consumul specific de energie pentru încălzire [kWh/m2an]

90 _

63.41

Indicator

Unitate de măsură

Valoarea indicatorului Ia începutul implementării proiectului

Valoarea indicatorului I la finalul implementării proiectului

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de

CO2/an

263,297

128,831

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodării

0

53

Consumul anual de energie primară

kwh/an

1.003,312,44

450.763,56

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

214,21

63,41

Consumul anual specific

’ de energie__

kwh/m2/an

______

_   _           276,00

124,00

în concluzie, prin masurile propuse, atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de 100 kWh/m2an conform zonei climatice III,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Anexa Nr. 1 la H.C.L. Fagaras nnXCLtZ /.«P _    ........ .........   .... 40

Componenta 3 - Bloc 5, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brasoyo %

s'de


Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice șl sisfi iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție - DALI anexata prezentei cereri de finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 3 - Bloc 5, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov, vor viza:

în urma realizării auditului si expertizei energetice se recomanda adoptarea pachetului de soluții Pachetul PI (S1.1+S2+S3+S4+I1):

• Sl.l - Izolarea termică a PEREȚILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO. Polistirenul va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, va fi protejat cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profile de colt, profîle de rosturi, profile lacrimar). In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenului expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o deformatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa - rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR. Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reactive la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Intradosul boalcoanelor se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO.

Avantajele polistiren expandat ignifugat:

 • - greutate redusă, ușor de prelucrat și manipulat;

 • - izolație termică bună ce reduce necesarul anual de energie;

 • - bună capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor deapă, lăsând peretele sa respire;

 • - durată lungă de viață, nu se descompune sub influența microorganismelor;

 • - nu este considerat sursă de hrană pentru dăunători.

 • - produs reciclabil, nu degajă fluoruri/cloruri;

 • - deșeurile rezultate sunt reprocesate integral;

 • - nu afectează sănătatea; inodor, neiritanat pentru piele.

 • • Izolarea termică a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG). Pereții holului de intrare in bloc (in windfang) comuni cu spatiile încălzite, se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu placi de vata minerala bazaltica rigida, de minim 8 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A - 2sl, dO (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi alcătuit din tencuieli executate pe suport armat din plasa fibra de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb. Sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc A1(A2) - sl, dO. La dibluirea termosistemului din zona intrării se va tine cont de dispunerea rețelelor îngropate in pereți (electrice, coloane apa). Se vor înlocui dozele, si se vor remonta lămpile si intrerupatoarele.

 • • Izolarea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor, inclusiv adeziv, plasa de armare, profile metalice cu plasa pe spaletii laterali si profile lacrimar la intradosul buiandrugilor. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO , efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minim 80kPa si rezistenta la

tracțiune perpendicular pe fete-TR - minim 120 kPa.

Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida a PLANSEELOR. Ca măsură suplimentara in vederea evitării propagării incendiilor pe verticala la /nîvelul'ffatadebse propune bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida d©>iHfhim 10~bi&^j cu latimea de 30 cm. Fâșiile vor fi dispuse in dreptul planseelor clădirii (dispuse peste parter si etajele curente) si vor avea clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Rezistenta la cpmprcsnnu la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa;T tracțiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim lOkPa protejate cu o mas&^de 'spac: minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla ^râcoperita tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.

VIN


iubtir^de


Izolarea termică a SOCLULUI. Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit, izolarea termica a soclului se necesita. Izolarea se va executa cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat de minim 8 cm.

Tennoizolarea soclului (de la cota -0.60/CTA si peste cota trotuarului de garda ce se va reface) se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm (efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%- CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,dl). Plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu conform detaliilor din documentație.

Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

S2 - Izolarea termica a PLANSEULUI PESTE SUBSOL se realizează ca urmare a faptului ca imobilul este prevăzut cu apartamente la parter. Se incepe cu desfacerea si distanțarea instalațiilor pozate pe pereți si tavan cuprinse in capitolul de lucrări conexe, repararea si curatarea suprafețelor prin periere si spalarea acestora.

Izolarea termică la intradosul planșeului peste subsol se va realiza cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat (EPS) de 15 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată. Specificația materialului conf. HG 1061/2012 va fi : efort de compresiune a plăcilor la o defeormatie de 10% - CS(10) - minimum 70kPa. Rețelele electrice si coloanele existente in subsol se vor distanta prin coliere/agrafe adecvate, astfel incat termosistemul sa se execute fara discontinuități. Termoizolatia fixata cu dibluri si adeziv si va fi protejata de tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica va fi B-s2, dO.

Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var la pereți si tavane.

S3 - Tennoizolarea planșeului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu vata minerala bazaltica de înaltă densitate de 20 cm grosime cu clasa de reacție la foc A2-sl,d0, peste straturile existente. Protecția termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata (05/100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm. Principalele caracteristici tehnice ale materialului (vata minerala bazaltica) de 20 cm grosime sunt: rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete - TR va fi de minim lOkPa.

Avantajele plăcilor din vata mineral bazaltica rigida:

Produs cu structură fibroasă , din fibre fine, elastice, cu structură deschisă , vata minerală din bazalt asigură o bună circulație a aerului, proprietate care duce la asigurarea unui climat agreabil în locuință.

încadrată în Euroclasa de reacție la foc Al, vata minerală bazaltică este un produs incombustibil. Astfel, produsele din vată minerală bazaltică nu întrețin incendiul și nu degajă gaze nocive sub acțiunea focului. In domeniul de temperatură -50C....+250C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vată minerală din bazalt își păstrează proprietățile termoizolante, elasticitatea și rezistențele mecanice în limite convenabile. Domeniul de utilizare

poate merge până la 1000C, la temperaturi superioare acestei valori apărând fenomenul de distrugere a fibrelor.


Reducerea pe termen lung a grosimii raportată la o perioadă de 10 ajrf eșțe mm. Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu este acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă^^bi este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu cjOnst insecte sau rozătoare, nu putrezește.

Vata minerală are o structură vitroasă-amorfă, nu conține ma^âriafbSai formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, n acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

Densitatea produselor din vată minerală se situează în domeniul 40 - 160 Kg/mc. Densitatea crește odată cu conținutul de liant și presarea în timpul realizării produselor, fiind o caracteristică distinctă a sortimentelor de produs. Densitatea determină caracteristicile mecanice specifice a produselor de vată care se utilizează în general în izolații termice și fonice sub încărcături statice.

Produsele rigide circulabile ușor și circulabile suportă încărcări statice de până la 10.000 N/m2.

Vata minerală este hidrofugă, nu absoarbe apa și nu reacționează chimic cu ea. Hidrofobizarea produselor se face prin aplicarea unor substanțe hidrofobizante.

o Produsele din vată minerală, datorită structurii fibroase și poroase cu pori deschiși, prezintă fenomenul de reținere temporară a apei în funcție de sortiment și de modul de contact al produsului cu apa. Apa reținută se elimină ușor.

S4 - se refera la înlocuirea tamplariei exterioare existente la camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe.

Lucrările pentru înlocuirea tamplariei se vor desfasura in conformitate specificațiile din planșele desenate (tablouri de tamplarie) respectandu-se standardul SR EN 14351-l+Al”Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta”.

înlocuirea tamplariei exterioare camere si balcoane, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului se va realiza cu tâmplărie performantă energetic cu tocuri și cercevele din PVC cu clasa de reacție la foc C-s2, dO în sistem pentacameral, cu ranforsări din profite metalice galvanizate. Geamul prevăzut va fi termoizolant dublu (4-16-4 mm), cu o suprafață tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic de maxim U=l,30 W/m2K (R=0,77m2K/W). Ferestrele vor fi prevăzute cu grile higroreglabile. Profilele din PVC vor îndeplini cerințele specificate in SR EN 12608 privitoare la următoarele clasificari:performanta in funcție de zona climatica (S - severa), posibilitatea reciclării, rezistenta la impact (I).

o In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa îndeplinească următoarele caracteristici tehnice:

o Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2

o Rezistenta la închidere - deschidere repetata: ferestre- minimumlO 000 cicluri, usi-minimumlOO 000 cicluri

o Etanșeitate la apa: minim clasa 5A

o Permeabilitate la aer: clasa 3

o Număr minim schimburi de aer: 0.5 schimburi/ora

o Izolare la zgomot: in funcție de categoria străzii - min 25 dB

o Cerințe constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

o Profil cu 5 camere,culoare alba;

o Clasa A;

o Armatura otel zincat;

o Grila de ventilație mecanica;

o Geam termoizolant 4-16-4,low-E;

o Feronarie oscilobatanta cu includeri multipunct;

o vjiai exrenor;

închiderea BALCOANELOR si/ sau a LOGULOR. In conformitate cu ejqiertiz^ tel parapetii balcoanelor existente din PVC cu panouri Weiss sau structura netaHi partea inferioara, se vor demonta, iar parapetul balcoanelor se va reali:

icîa'xspă';


si din placi


montate pe structura metalica. Termoizolarea parapetilor se va realiza cu vita de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi A2-sl,d0. V/


:a


!

II - dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED si montar^^eîi^orilb'r dp/ mișcare pentru iluminatul din casa scării si acces in clădire;

 • - In vederea execuției termoizolatiei pe fațada, conductele de gaze se vor demonta in zona afectata. După exectia termoizolatiei, conducta de gaze se va remonta in afara termoizolatiei, respectând diametrul si traseul inițial.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza:

 • - desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicații termosistemului;

 • - reparatii tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente;

 • - demontare jgheaburi/burlane existente si montarea unui sistem nou de jgheaburi si burlane.

 • - desfacere termosistem existent - daca este cazul;

 • - etansare rost de dilatatie si realizare protecție rost cu profile din tabla zincata;

 • - pentru realizarea termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se propune desfacerea straturilor izolatoare existente;

 • - reparatii șarpante si invelitori

 • - acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenuhii se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

 • - Lucrări de demontare/remontare instalatii, aparatura eldctrica/corpuri de iluminat existente in vederea termoizolarii planseului peste subsol;

 • - Demontare/remontare interfon;

 • - lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate aparent pe fațada ;

 • - lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

 • - lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fatade/terasa blocului;

 • - montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

 • - desfacere parapeti balcoane;

 • - refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se vor monta pe aceasta panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel inchiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

 • - lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului (grilaje metalice, etc );

 • - Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de 1 m care sa permită termoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenuhii extrudat.

 • - Desfacere si refacere trotuare perimetrale inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

 • - montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

 • - montare dispozitive automate de includere a ușilor;

 • - efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalatii termice montate in subsol.


jiMiniicuacujiuMiuAiinvianiTm;

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 1.408.053,98 lei, cu TVA 19% inclus)

5.1.1. Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19% : din care:

construcții montaj (C+M) cu TVA 19%:

Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

Valoare totală (cu TVA) - 1.408.053,98 lei

C+M (cu TVA) -1.281.200,74 lei

Ajutor financiar nerambursabil (60%) - 785.554,65 Iei

Contribuție totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 622.499,33 lei

C+M+E-1.307.578,89 lei

Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 326.895,00 lei

Contribuție solicitant (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 295.604,33 lei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 20

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției, Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

I. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 1.408.053,98 lei din care:

-constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19%: 1.281.200,74 lei

2. investiția specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 19%: 482.701ei /m2 (a.u.) Indicatori fizici:

 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție : 6 luni;

 • 2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție : 3 ani ( de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica : 5,38ani;

 • 4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 63,95kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 393 725,44kwh/an in tone echivalent petrol 32.27tep;

 • 6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 35,55kg CO2/an.


INDICATORI PRELUATI DIN RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC


proieo^^neral

SC REINFORCEMENT ENGINEE IU£< I fi' ’ tfcpON SRL

■ 1

Nr. crt.

Criterii

Valori de referința

"Valori clădire reabilitata

1 .. _

1

I1

1

Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

Perete exterior

1.8

2.89

ferestre

0.77

0.77

Planseu subsol

2.9

2.99

Terasa

5

5.18

1

1

p

Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

GN=0.44

(3=0.41

I 3

Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii [kWh/m2an]

117

74.82

4

Consumul specific de energie pentru incalzire [kWh/m2an]

90

63.95


Indicator

‘                                         I

Unitate de măsură

Valoarea indicatorului la inceputul implementării proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului

; Scăderea anuala estimata a | gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de CO2/an

179,952

84,319

1 Numărul gospodăriilor cu | o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodării

0

38

Consumul anual de energie primară

kwh/an

690.205,44

296.480,00

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

I kwh/m2/an

229,24

63,95

. Consumul anual specific 1 de energie

kwh/m2/an

(___b__________ _

291,00

-

1

125,00

în concluzie, prin masurile propuse, atingerea unui consum specific de energie pentru incalzire nu mai mare de 100 kWhAn2an conform zonei climatice III.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Componenta 4 - Bloc 6, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov


Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice șisistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție - DALI anexata prezentei cereri de finanțare, activitățile investiției pentru Componenta 4 - Bloc 6, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov, vor viza:

în urma realizării auditului si expertizei energetice se recomanda adoptarea pachetului de soluții Pachetul PI (S1.1+S2+S3+S4+I1):

 • • Sl.l - Izolarea termică a PEREȚILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO. Polistirenul va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, va fi protejat cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profite de colt, profîle de rosturi, profite lacrimar). In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenului expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o deformatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa - rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR. Fixarea pe pereți a plăcilor de pohstiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reactive la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Intradosul boalcoanelor se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO.

Avantajele polistiren expandat ignifugat:

 • - greutate redusă, ușor de prelucrat și manipulat;

 • - izolație termică bună ce reduce necesarul anual de energie;

 • - bună capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor deapă, lăsând peretele sa respire;

 • - durată lungă de viață, nu se descompune sub influența microorganismelor;

 • - nu este considerat sursă de hrană pentru dăunători.

 • - produs reciclabil, nu degajă fluoruri/cloruri;

 • - deșeurile rezultate sunt reprocesate integral;

 • - nu afectează sănătatea; inodor, neiritanat pentru piele.

 • • Izolarea termică a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG). Pereții holului de intrare in bloc (in windfang) comuni cu spatiile incalzite, se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu placi de vata minerala bazaltica rigida, de minim 8 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A - 2sl, dO (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi alcătuit din tencuieli executate pe suport armat din plasa fibra de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb. Sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc A1(A2) - sl, dO. La dibluirea termosisternului din zona intrării se va tine cont de dispunerea rețelelor ingropate in pereți (electrice, coloane apa). Se vor inlocui dozele, si se vor remonta lămpile si întrerupătoarele.

« Izolarea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor , inclusiv adeziv, plasa de armare, profile metalice cu plasa pe spaletii laterali si profîle lacrimar la intradosul buiandrugilor. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO , efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minim 80kPa si rezistenta la

tracțiune perpendicular pe fete-TR - minim 120 kPa.

e Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida a PLANSEELOR. Ca măsură suplimentara in vederea evitării propagării incendiilor pe verticală ia rîrveli/f ffpțadei se propune bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltic; cu latimea de 30 cm. Fâșiile vor fi dispuse in dreptul planseelor clădi etajele curente) si vor avea clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Rezistenta]; la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de & tracțiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim lOkPa protejate cu c minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra

tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.

 • • Izolarea termică a SOCLULUI. Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit, izolarea termica a soclului se necesita. Izolarea se va executa cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat de minim 8 cm.

Termoizolarea soclului (de la cota -0.60/CTA si peste cota trotuarului de garda ce se va reface) se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm (efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%- CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,d 1). Plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu conform detaliilor din documentație.

Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

 • • S2 - Izolarea termica a PLANSEULUI PESTE SUBSOL se realizează ca urmare a faptului ca imobilul este prevăzut cu apartamente la parter. Se incepe cu desfacerea si distanțarea instalațiilor pozate pe pereți si tavan cuprinse in capitolul de lucrări conexe, repararea si curatarea suprafețelor prin periere si spalarea acestora.

Izolarea termică la intradosul planșeului peste subsol se va realiza cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat (EPS) de 15 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată. Specificația materialului conf. HG 1061/2012 va fi : efort de compresiune a plăcilor la o defeormatie de 10% - CS(10) - minimum 70kPa. Rețelele electrice si coloanele existente in subsol se vor distanta prin coliere/agrafe adecvate, astfel incat termosistemul sa se execute fara discontinuități. Termoizolatia fixata cu dibluri si adeziv si va fi protejata de tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica va fi B-s2, dO.

 • • Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var la pereți si tavane.

 • ■ S3 - Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu vata minerala bazaltica de înaltă densitate de 20 cm grosime cu clasa de reacție Ia foc A2-sl,d0, peste straturile existente. Protecția termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata (05/100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm. Principalele caracteristici tehnice ale materialului (vata minerala bazaltica) de 20 cm grosime sunt: rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete - TR va fi de minim 1 OkPa.

Avantajele plăcilor din vata mineral bazaltica rigida:

Produs cu structură fibroasă , din fibre fine, elastice, cu structură deschisă , vata minerală din bazalt asigură o bună circulație a aerului, proprietate care duce la asigurarea unui climat agreabil în locuință.

încadrată în Euroclasa de reacție la foc Al, vata minerală bazaltică este un produs incombustibil. Astfel, produsele din vată minerală bazaltică nu întrețin incendiul și nu degajă gaze nocive sub acțiunea focului. în domeniul de temperatură -50C....+250C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vată minerală din bazalt își păstrează proprietățile termoizolante, elasticitatea și rezistențele mecanice în limite convenabile. Domeniul de utilizare poate merge până la 1000C, la temperaturi superioare acestei valori apărând fenomenul de distrugere a fibrelor.

rucuuvcica pe termen ning a grosimii raportata la o perioadă de 10 am este de maxim 2,5 mm. Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu este atacat de akâlij sau acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în aj5ă, sțabiHt^ea,.hidrd]itică este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu?c0nst^ffi^KfflO^ perjii insecte sau rozătoare, nu putrezește.                                  V£                 /*

Vata minerală are o structură vitroasă-amorfă, nu conține material cristalizat sud formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul' jiiCdeg^jagăze/Sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.                         ț —

Densitatea produselor din vată minerală se situează în domeniul 40 - 160 Kg/mc. Densitatea crește odată cu conținutul de liant și presarea în timpul realizării produselor, fiind o caracteristică distinctă a sortimentelor de produs. Densitatea determină caracteristicile mecanice specifice a produselor de vată care se utilizează în general în izolații termice și fonice sub încărcături statice.

Produsele rigide circulabile ușor și circulabile suportă încărcări statice de până la 10.000 N/m2.

Vata minerală este hidrofugă, nu absoarbe apa și nu reacționează chimic cu ea. Hidrofobizarea produselor se face prin aplicarea unor substanțe hidrofobizante.

o Produsele din vată minerală, datorită structurii fibroase și poroase cu pori deschiși, prezintă fenomenul de reținere temporară a apei în funcție de sortiment și de modul de contact al produsului cu apa. Apa reținută se elimină ușor.

 • • S4 - se refera la înlocuirea tamplariei exterioare existente la camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe.

Lucrările pentru înlocuirea tamplariei se vor desfasura in conformitate specificațiile din planșele desenate (tablouri de tamplarie) respectandu-se standardul SR EN 14351-1+Al „Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta”.

înlocuirea tâmplăriei exterioare camere si balcoane, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului se va realiza cu tâmplărie performantă energetic cu tocuri și cercevele din PVC cu clasa de reacție la foc C-s2, dO în sistem pentacameral, cu ranforsări din profile metalice galvanizate. Geamul prevăzut va fi tennoizolant dublu (4-16-4 mm), cu o suprafață tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic de maxim U=l,30 W/m2K (R=0,77m2K/W). Ferestrele vor fi prevăzute cu grile higroreglabile. Profilele din PVC vor îndeplini cerințele specificate in SR EN 12608 privitoare la următoarele clasificari:performanta in funcție de zona climatica (S - severa), posibilitatea reciclării, rezistenta la impact (I).

o In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa îndeplinească următoarele caracteristici tehnice:

o Comportarea la incovoiere din vânt - clasa B2

o Rezistenta la includere - deschidere repetata: ferestre- minimumlO 000 cicluri, usi-minimumlOO 000 cicluri

o Etanșeitate la apa: minim clasa 5A

o Permeabilitate la aer; clasa 3

o Număr minim schimburi de aer: 0.5 schimburi/ora

o Izolare la zgomot: in funcție de categoria străzii - min 25 dB

o Cerințe constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

o Profil cu 5 camere,culoare alba;

o Clasa A;

o Armatura otel zincat;

o Grila de ventilație mecanica;

o Geam tennoizolant 4-16-4,low-E;

o Feronarie oscilobatanta cu închideri multipunct;

o Glaf exterior;


® închiderea BALCOANELOR si/ sau a LOGULOR. In conformitate cu e parapetii balcoanelor existente din PVC cu panouri Weiss sau structura moalii partea inferioara, se vor demonta, iar parapetul balcoanelor se va realiza/duî/pl montate pe structura metalica. Tennoizolarea parapetilor se va realiza cu v de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi A2-sl,d0.

II - dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED si mont mișcare pentru iluminatul din casa scării si acces in clădire;

- In vederea execuției termoizolatiei pe fațada, conductele de gaze se vor demonta in zona afectata. După exectia termoizolatiei, conducta de gaze se va remonta in afara termoizolatiei, respectând diametrul si traseul inițial.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza:

 • - desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicării tennosistemului;

 • - reparatii tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente;

 • - demontare jgheaburi/burlane existente si montarea unui sistem nou de jgheaburi si burlane.

 • - desfacere termosistem existent - daca este cazul;

 • - etansare rost de dilatatie si realizare protecție rost cu profile din tabla zincata;

 • - pentru realizarea termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se propune desfacerea straturilor izolatoare existente;

 • - reparatii șarpante si invelitori

 • - acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

 • - Lucrări de demontare/remontare instalatii, aparatura eldctrica/corpuri de iluminat existente in vederea termoizolarii planseului peste subsol;

 • - Demontare/remontare interfon;

 • - lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate aparent pe fațada ;

 • - lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

 • - lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fatade/terasa blocului;

 • - montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

 • - desfacere parapeti balcoane;

 • - refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se vor monta pe aceasta panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel inchiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

 • - lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului ( grilaje metalice, etc);

 • - Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de 1 m care sa permită tennoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

 • - Desfacere si refacere trotuare perimetrele inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

 • - montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

 • - montare dispozitive automate de inchidere a ușilor;

 • - efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalatii termice montate in subsol.

om liLWNiCU ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:


SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 1.994.724,69 lei, din care C+] cu TVA 19% inclus)

5.1.1. Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19% :

din care:

construcții montaj ( C+M) cu TVA 19%:

Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

Valoare totală (cu TVA) -1.994.724,69 lei

C+M (cu TVA) -1.842.147,74 lei

Ajutor financiar nerambursabil (60%) - 1.076.354,85 lei

Contribuție totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 918.369,84 lei

C+M+E-1,873,698.98 lei

Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 468.425,00 lei

Contribuție solicitant (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 449.944,84 Iei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de numea create in faza de execuție: 25

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției.

Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 1.994.724,69 lei din care:

-constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 1.842.147,74 lei

2. investiția specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 19%: 452.431ei /m2 (a.u.) Indicatori fizici:

 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție ; 6 luni;

 • 2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție : 3 ani ( de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica : 5,55ani;

 • 4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 64,43kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 527 102,55kwh/an in tone echivalent petrol 43.20tep;

 • 6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 35,68kg CO2/an.

  f--

  Nr.

  1 crt.

  Criterii

  Valori de referința

  Valori clădire reabilitata .

  Perete exterior

  1.8

  2.89

  1

  Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

  ferestre

  0.77

  0.77

  Planseu subsol

  2.9

  2.99

  1 ____

  Terasa

  5

  5.18

  1

  1 2

  Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

  GN=0,44

  00.42

  I 3

  Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii [kWh/m2an]

  117

  75.38

  i 4 fc —- ---

  Consumul specific de energie pentru incalzire [kWh/m2an]

  L_ _

  90

  64.43

  Indicator

  Unitate de măsură

  Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului

  Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului

  Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

  Ebivalent tone de

  CO2/an

  258,498

  129,704

  Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

  Număr gospodării

  0

  53

  i Consumul anual de energie | primară

  kwh/an

  981.501,30

  454.398,75

  1 Consumul anual specific j de energie pentru încălzire

  kwh/m2/an

  208,70

  64,43

  i

  Consumul anual specific | de energie

  kwh/m2/an

  270,00

  1

  (__125,00

în concluzie, prin masurile propuse, atingerea unui consum specific de energie pentru incalzire nu mai mare de 100 kWh/m2an conform zonei climatice HI,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Memoriu justificativ privind valorile prezentate in HCL 75/2019 Proiect: cod SM1S 120952 - Creșterea eficientei energetice a clădirilor

Municipiul Fagaras, Județul Brașov

Având in vedere:

 • 1. Instrucțiunea 12/08.03.2019 a AM POR cu privire la actualizarea bugetului proiectului in baza prevederilor Art. 71 din OUG 114/2018:

Pentru apelurile de proiecte lansate in cadrul POR 2014-2020 pentru care mai sunt proiecte in procesul de evaluare, selecție si contractare care prevăd realizarea de obiective de infrastructura Ol va solicita actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizata a achizițiilor efectuate/care urmeaza sa fie efectuate, a devizului general, luând in considerare exclusiv prevederile Art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

Actualizarea bugetului proiectului si/sau a celorlalte documente relevante in baza prevederilor art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, nu trebuie sa incalce criteriile de eligibilitate legate de valoarea eligibila si/sau valoarea totala a proiectelor. Actualizarea respectiva se realizează in limitele acestora criteriilor de eligibilitate existente, cheltuielile in cauza putandu-se incadra la secțiunea de cheltuieli eligibile in limita criteriilor din ghidul specific aplicabil. In cazul in care acest lucru nu este posibil proiectul devine ne-eligibil.

Art. 71

(l)Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se Stabilește in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentând 17,928 lei/ora.

(2)Prevederile alin. (1) se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din prezenta ordonanța de urgenta.

 • 2. Solicitarea Municipiului Fagaras cu privire la actualizarea Devizelor Generale.

 • 3. Identificarea unor erori de calcul si de prezentare a sumelor din Anexele 1A-1D din HCL 75/28.03.2019

Conform Ghidului Solicitantului, procentele de cofinantare aferente apelului POR 3.1.A, sunt:

 • - 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regionala sl bugetul de stat - adica ajutorul financiar nerambursabil aferent proiectului.

 • ■ 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Solicitant si Asociația de proprietari.

 • - Contribuția totala la proiect este formata din contribuția de 40% din totalul cheltuielilor eligibile la care se adauga cheltuielile neeligibile.

 • - Contribuția Asociației de proprietari reprezintă 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli eligibile) si 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli

  neeligibile) pentru apartamente cu destinație locuința - aflate in proprietatea fizice SAU 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E pentr^ăjoaffg) destinație locuința - aflate in proprietatea persoanelor juridice, d foircjtqrf


autoritatilor si instituțiilor publice / apartamente cu destinație de spatii cdmerciâle sau^spatfi cu alta destinație decât cea de locuința.                                         ____

In structura HCL 75/28.03.2019 sumele au fost prezentate si calculate astfel:

 • - Buget de stat: 60% dîn total proiect (inclusiv TVA) - in loc de 60% din cheltuielile eligibile;

 • - Buget local: 15% din total proiect (inclusiv TVA) - in loc de Contribuție totala (la cheltuieli eligibile si neeligibile) din care sa se scada Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile si neeligibile);

 • - Fondul de reparatii al asociației de proprietari: 25% din C+M+E - la calcul nu s-au luat in considerare si C+M+E - Eligibil si C+M+E - Neeligibil.

Termenele scurte avute la dispoziție pentru aprobarea HCL-ului privind indicatorii mai sus amintiti (ședința de Consiliu setata in acest scop) si respectiv pentru depunerea proiectului in cadrul apelului POR 3.1.A, in 28 Februarie 2018 (contractul de consultanta fiind semnat in 15.01.2018 - debutând prin actualizarea DALI-urilor necesare proiectului si astfel scurtând timpul ce a putut fi alocat pentru pregătirea cererii de finanțare) - au condus la preluarea unor sume eronate in acest document, aceasta eroare perpetuandu-se si in cadrul HCL-ului aprobat in Martie 2019.

Valorile actualizate reflecta forma finala a acestora.

Tata Marian-loan

SC Iceberg Consultin/§ft( /


Anexa Nr. 1 la H.C.L. Fagaras nr.

Componenta 1 - Bloc 51 A, Strada Teiului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov

Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție - DALI anexata prezentei cereri de finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 1 - Bloc 51 A, Strada Teiului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov, vor viza:

în urma realizării auditului si expertizei energetice se recomanda adoptarea pachetului de soluții Pachetul PI (S1.1+S2+S3+S4+I1):

• Sl.l - Izolarea termică a PEREȚILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO. Polistirenul va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, va fi protejat cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profde de colt, profile de rosturi, profile lacrimar). In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenului expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o deformatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa - rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR. Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reactive la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Intradosul boalcoanelor se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO.

Avantajele polistiren expandat ignifugat:

 • - greutate redusă, ușor de prelucrat și manipulat;

 • - izolație termică bună ce reduce necesarul anual de energie;

 • - bună capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor deapă, lăsând peretele sa respire;

 • - durată lungă de viață, nu se descompune sub influența microorganismelor;

 • - nu este considerat sursă de hrană pentru dăunători.

 • - produs reciclabil, nu degajă fluoruri/cloruri;

 • - deșeuri le rezultate sunt reprocesate integral;

 • - nu afectează sănătatea; inodor, neiritanat pentru piele,

« Izolarea termică a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG). Pereții holului de intrare in bloc (in windfang) comuni cu spatiile încălzite, se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu placi de vata minerala bazaltica rigida, de minim 8 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A - 2s 1, dO (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi alcătuit din tencuieli executate pe suport armat din plasa fibra de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb. Sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc Al (A2) - sl, dO. La dibluirea termosistemului din zona intrării se va tine cont de dispunerea rețelelor îngropate in pereți (electrice, coloane apa). Se vor înlocui dozele, si se vor remonta lămpile si întrerupătoarele.

» Izolarea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor, inclusiv adeziv, plasa de armare, profile metalice cu plasa pe spaletii laterali si profile lacrimar la intradosul buiandrugilor. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO , efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minim 80kPa si rezistenta la

uuvLiuuc pcipcumcuiar pe rete-1K - minim 120 kPa.             / g


Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica/ji,


măsură suplimentara in vederea evitării propagării incendiilor pe^'ertics propune bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazadticari-


cu latimea de 30 cm. Fâșiile vor fi dispuse in dreptul planseelor dadifiHdfcpuse


etajele curente) si vor avea clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Rezistenta^coiftprăsmfieșau efortul


la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de mini


^Rezistenta la


tracțiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim lOkPa protejate cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.

 • • Izolarea termică a SOCLULUI. Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit, izolarea termica a soclului se necesita. Izolarea se va executa cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat de minim 8 cm.

Termoizolarea soclului (de la cota -0.60/CTA si peste cota trotuarului de garda ce se va reface) se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm (efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%- CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,dl). Plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu conform detaliilor din documentație.

Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

e S2 - Izolarea termica a PLANSEULUI PESTE SUBSOL se realizează ca urmare a faptului ca imobilul este prevăzut cu apartamente la parter. Se incepe cu desfacerea si distanțarea instalațiilor pozate pe pereți si tavan cuprinse in capitolul de lucrări conexe, repararea si curatarea suprafețelor prin periere si spalarea acestora.

Izolarea termică la intradosul planșeului peste subsol se va realiza cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat (EPS) de 15 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată. Specificația materialului conf. HG 1061/2012 va fi : efort de compresiune a plăcilor la o defeonnatie de 10% - CS(10) - minimum 70kPa. Rețelele electrice si coloanele existente in subsol se vor distanta prin coliere/agrafe adecvate, astfel incat termosistemul sa se execute fara discontinuități. Tennoizolatia fixata cu dibluri si adeziv si va fi protejata de tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica va fi B-s2,

dO.

Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var la pereți si tavane.

 • • S3 -Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (terasei) se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de înaltă densitate de 20 cm grosime cu clasa de reacție la foc C - s2, dO. Protecția termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata (05/100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm; sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc minim C - s2, dO. Principalele caracteristici tehnice ale polistirenului expandat ignifugat EPS de înaltă densitate de 20 cm grosime sunt: efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% -CS(10) - minim 120 kPa; rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete - minim 150 kPa. Hidroizolatia terasei se va realiza cu membrane bituminoase termosudate avand următoarele caracteristici conf. HG 1061/2012:

o forța de rupere la tracțiune > 450 N/5cm longitudinal, > 400 N/5cm transversal

o Stabilitatea la cald minim 120°C , flexibilitate la rece - 12° C

o rezistenta la perforare statica >15 kg

o impermeabilitate >60 kPa

o grosimea stratului de autoprotectie > 4,0mm.

 • • SI - se refera Ia inlocuirea iamplariei exterioare existente la camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe.

^vkuuv ycuuu uuocuirea rampianei se vor desfasura in planșele desenate (tablouri de tamplarie) respectandu-se standardul si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta”.

înlocuirea tâmplăriei exterioare camere si balcoane/logii, ii


accesului se va realiza cu tâmplărie performantă energetic cu tocuri și cbrcevț'Je^iin PVC cu clasa de reacție la foc C-s2, dO în sistem pentacameral, cu ranforsări din pronie^ metalice galyafrizate. Geamul prevăzut va fi termoizolant dublu (4-16-4 mm), cu o suprafață tratată"cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic de maxim U=l,30 W/m2K (R=0,77m2K/W). Ferestrele vor fi prevăzute cu grile higroreglabile. Profilele din PVC vor îndeplini cerințele specificate in SR EN 12608 privitoare la următoarele clasificări performanta in funcție de zona climatica (S - severa), posibilitatea reciclării, rezistenta la impact (I).

o In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa îndeplinească armatoarele caracteristici tehnice:

o Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2

o Rezistenta la închidere - deschidere repetata: ferestre- minimumlO 000 cicluri, usi-minimumlOO 000 cicluri

o Etanșeitate la apa: minim clasa 5A

o Permeabilitate la aer: clasa 3

c Număr minim schimburi de aer: 0.5 schimburi/ora

o Izolare la zgomot: in funcție de categoria străzii - min 25 dB

o Cerințe constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

c Profil cu 5 camere, culoare alba;

o Clasa A;

o Armatura otel zincat;

o Grila de ventilație mecanica;

o Geam termoizolant 4-16-4,low-E;

o Feronarie oscilobatanta cu inchideri multipunct;

o Glaf exterior;

® închiderea BALCOANELOR si/ sau a LOGULOR. In conformitate cu expertiza tehnica, parapetii balcoanelor existente din PVC cu panouri Weiss sau structura metalica si sticla pe partea inferioara, se vor demonta, iar parapetul balcoanelor se va realiza din placi Placocem montate pe structura metalica. Termoizolarea parapetilor se va realiza cu vata minerala bazaltica de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi A2-sl,d0,

II - dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED si montarea senzorilor de mișcare pentru iluminatul din casa scării si acces in clădire;

- In vederea execuției tennoizolatiei pe fațada, conductele de gaze se vor demonta in zona afectata. După exectia tennoizolatiei, conducta de gaze se va remonta in afara tennoizolatiei, respectând diametrul si traseul inițial.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza:

 • - desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicării termosistemului;

 • - reparatii tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente;

 • - desfacere termosistem existent - daca este cazul;

 • - pentru realizarea tennoizolatiei planseului peste ultimul nivel se propune desfacerea straturilor izolatoare existente;

 • - montare balustrada metalica de protecție la terasa, ancorata cu conexpanuri pe conturul terasei, langa atic;

 • - acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

 • - Lucrări de demontare/remontare instalatii, aparatura electrica/corpuri de iluminat existente in vederea termoizolarii planseului peste subsol;


j^viiivuiaic/jciuomare inienon;

lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montajd apj lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe ffeadeft

montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

desfacere parapeti balcoane;

refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se-foi/mdAta“pe easta panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel inchiderea’bâlcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului ( grilaje metalice, etc );

Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de 1 m care sa permită termoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

Desfacere si refacere trotuare perimetrale inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

 • - montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

 • - montare dispozitive automate de închidere a ușilor;

 • - efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalatii termice montate in subsol.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 816.768,31 lei, din care C+M: 717.401,65 lei (cu

TVA 19% inclus)

5.1.1. Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19% :

din care:

construcții montaj ( C+M) cu TVA 19%:

816.768,31 lei

717.401,65 lei


Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

Valoare totală (cu TVA) - 816.768,31 lei

C+M (cu TVA) - 717.401,65 lei

Ajutor financiar nerambursabil (60%) - 490.060,98 lei

Contribuție totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 326.707,32 lei

C+M+E-737.183,64 lei

Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 184.296,00 lei

Contribuție solicitant (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 142.411,32 lei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 20

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției.

Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 816.768,31 lei din care:


___'■ ivi) iuciusiv i va iy%: 717.401,65 lei

2. investiția specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 19%: 499.4^1ei Indicatori fizici:

 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 6 luni;

 • 2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani (de la data receptițula-lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica: 6,62 ani;

 • 4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat te 74,41kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 200 175,00kwh/an in tone echivalent petrol 16,41tep;

 • 6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 36,68kg CO2/an.

  Nr. crt.

  Criterii

  Valori de referința

  Valori clădire reabilitata

  1

  Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

  Perete exterior ferestre

  1.8

  2.99

  0.77

  0.77

  Planseu subsol

  2.9

  2.99

  Terasa

  5

  5.18

  2

  Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

  GN=0.44

  G=0.41

  3

  Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru incalzirea clădirii [kWh/m2an]

  117

  87,05

  4

  Consumul specific de energie pentru încălzire [kWh/m2an]

  90

  74.41

  Indicator

  Unitate de măsură

  Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului

  Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului

  Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

  Ehivalent tone de

  CO2/an

  94,337

  46,767

  Numărul gospodăriilor cu , o clasificare mai bună a ' consumului de energie

  Număr gospodării

  0

  15

  Consumul anual de energie primară

  kwh/an

  365.925,00

  165.750,00

  Consumul anual specific de energie pentru încălzire

  kwh/m2/an

  230,00

  74,41

  Consumul anual specific | de energie

  kwh/m2/an

  287,00

  ‘ ----------------

  130,00

în concluzie, prin masurile propuse, atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de 100 kWh/m2an conform zonei climatice UI.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Componenta 2 - Bloc 4, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Braso

Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile pubifc&șj sirftfemtele iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție - DALI anexata prezentei cereri de finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 2 - Bloc 4, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov, vor viza:

în urma realizării auditului si expertizei energetice se recomanda adoptarea pachetului de soluții Pachetul PI (S1.1+S2+S3+S4+I1):

• Sl.l - Izolarea termică a PEREȚILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO. Polistirenul va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, va fi protejat cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profile de colt, profile de rosturi, profile lacrimar). In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenului expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o deformatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa - rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR. Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reactive la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Intradosul boalcoanelor se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO.

Avantajele polistiren expandat ignifugat:

 • - greutate redusă, ușor de prelucrat și manipulat;

 • - izolație termică bună ce reduce necesarul anual de energie;

 • - bună capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor deapă, lăsând peretele sa respire;

 • - durată lungă de viață, nu se descompune sub influența microorganismelor;

 • - nu este considerat sursă de hrană pentru dăunători.

 • - produs reciclabil, nu degajă fluoruri/cloruri;

 • - deșeurile rezultate sunt reprocesate integral;

 • - nu afectează sănătatea; inodor, neiritanat pentru piele.

o Izolarea termică a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG). Pereții holului de intrare in bloc (in windfang) comuni cu spatiile incalzite, se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu placi de vata minerala bazaltica rigida, de minim 8 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A - 2sl, dO (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi alcătuit din tencuieli executate pe suport armat din plasa fibra de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb. Sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc A1(A2) - sl, dO. La dibluirea termosistemului din zona intrării se va tine cont de dispunerea rețelelor ingropate in pereți (electrice, coloane apa). Se vor inlocui dozele, si se vor remonta lămpile si întrerupătoarele.

« Izolarea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor, inclusiv adeziv, plasa de armare, profile metalice cu plasa pe spaletii laterali si profile

launmar ia intraaosul buiandrugilor. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO , efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minim 80kPa si rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR - minim 120 kPa.                               ___

Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida a PLAM^ȘLOffc măsură suplimentara in vederea evitării propagării incendiilor pe verticala la/i^elulratadeirie propune bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida'd^ii^^^^^^iX cu latimea de 30 cm. Fâșiile vor fi dispuse in dreptul planseelor clădirii (dispuse peste parter- si etajele curente) si vor avea clasa de reacție la foc A2-sl ,d0. Rezistenta la compresihifoîsau efortul/ ■** , la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 3bM’d^ezfstentaria * J tracțiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim lOkPa protejate cu o masa de Sp^u'sObtîi'ede/ minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperită' cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.

Izolarea termică a SOCLULUI. Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit, izolarea termica a soclului se necesita. Izolarea se va executa cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat de minim 8 cm.

Termoizolarea soclului (de la cota -0.60/CTA si peste cota trotuarului de garda ce se va reface) se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm (efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%- CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,dl). Plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu conform detaliilor din documentație.

Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

S2 - Izolarea termica a PLANSEULUI PESTE SUBSOL se realizează ca urmare a faptului ca imobilul este prevăzut cu apartamente la parter. Se incepe cu desfacerea si distanțarea instalațiilor pozate pe pereți si tavan cuprinse in capitolul de lucrări conexe, repararea si curatarea suprafețelor prin periere si spalarea acestora.

Izolarea termică la intradosul planșeului peste subsol se va realiza cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat (EPS) de 15 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată. Specificația materialului conf. HG 1061/2012 va fi : efort de compresiune a plăcilor la o defeormatie de 10% - CS(10) - minimum 70kPa, Rețelele electrice si coloanele existente in subsol se vor distanta prin coliere/agrafe adecvate, astfel incat termosistemul sa se execute fara discontinuități. Termoizolatia fixata cu dibluri si adeziv si va fi protejata de tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica va fi B-s2, dO.

Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var la pereți si tavane.

S3 - Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu vata minerala bazaltica de înaltă densitate de 20 cm grosime cu clasa de reacție la foc A2-s 1 ,d0, peste straturile existente. Protecția termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata (05/100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm. Principalele caracteristici tehnice ale materialului (vata minerala bazaltica) de 20 cm grosime sunt: rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete - TR va fi de minim lOkPa.

Avantajele plăcilor din vata mineral bazaltica rigida:

Produs cu structură fibroasă , din fibre fine, elastice, cu structură deschisă , vata minerală din bazah asigură o bună circulație a aerului, proprietate care duce la asigurarea unui climat agreabil în locuință.

încadrată în Euroclasa de reacție la foc Al, vata minerală bazaltica este un produs incombustibil. Astfel, produsele din vată minerală bazaltică nu întrețin incendiul și nu degajă gaze nocive sub acțiunea focului. In domeniul de temperatură -50C....+250C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vată minerală din bazalt își păstrează proprietățile

termoizolante, elasticitatea și rezistențele mecanice în limite convenabile. Dopten^ul dVutiJffiâne poate merge până la 1000C, la temperaturi superioare acestei valori apărând fenomenul dc distrugere a fibrelor.                                                           [■>                    \ y

Reducerea pe termen lung a grosimii raportată la o perioadă de lOfări^stțsde *țucfnw 7 6' mm. Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu este              . WJR

acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, iitajriHtaîea'fiidrpKtică, este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu consoane hrana pentru insecte sau rozătoare, nu putrezește.

Vata minerală are o structură vitroasă-amorfă, nu conține material cristalizat sub

formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

Densitatea produselor din vată minerală se situează în domeniul 40 - 160 Kg/mc. Densitatea crește odată cu conținutul de liant și presarea în timpul realizării produselor, fiind o caracteristică distinctă a sortimentelor de produs. Densitatea determină caracteristicile mecanice specifice a produselor de vată care se utilizează în general în izolații termice și fonice sub încărcături statice.

Produsele rigide circulabile ușor și circulabile suportă încărcări statice de până la 10.000 N/m2.

Vata minerală este hidrofugă, nu absoarbe apa și nu reacționează chimic cu ea. Hidrofobizarea produselor se face prin aplicarea unor substanțe hidrofobizante.

o Produsele din vată minerală, datorită structurii fibroase și poroase cu pori deschiși, prezintă fenomenul de reținere temporară a apei în funcție de sortiment și de modul de contact al produsului cu apa. Apa reținută se elimină ușor.

S4 - se refera la înlocuirea tamplariei exterioare existente la camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe.

Lucrările pentru înlocuirea tamplariei se vor desfasura in conformitate specificațiile din planșele desenate (tablouri de tamplarie) respectandu-se standardul SR EN 14351-1+Al "Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta”.

înlocuirea tâmplăriei exterioare camere si balcoane, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului se va realiza cu tâmplărie performantă energetic cu tocuri și cercevele din PVC cu clasa de reacție la foc C-s2, dO în sistem pentacameral, cu ranforsări din profile metalice galvanizate. Geamul prevăzut va fi termoizolant dublu (4-16-4 mm), cu o suprafață tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic de maxim U=l,30 W/m2K (R=0,77m2K/W). Ferestrele vor fi prevăzute cu grile higroreglabile. Profîlele din PVC vor îndeplini cerințele specificate in SR EN 12608 privitoare la următoarele clasificări:performanta in funcție de zona climatica (S - severa), posibilitatea reciclării, rezistenta la impact (I).

o In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa îndeplinească următoarele caracteristici tehnice:

o Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2

o Rezistenta la închidere - deschidere repetata: ferestre- minimumlO 000 cicluri, usi-minimumlOO 000 cicluri

o Etanșeitate la apa: minim clasa 5A

o Permeabilitate la aer: clasa 3

o Număr minim schimburi de aer: 0.5 schimburi/ora

o Izolare la zgomot: in funcție de categoria străzii - min 25 dB

o Cerințe constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

o Profil cu 5 camere,culoare alba;

o Clasa A;

o Armatura otel zincat;

o Grila de ventilație mecanica;

o Geam termoizolant 4-16-4,low-E;

o Feronarie oscilobatanta cu închideri multipunct;

o Glaf exterior;


închiderea BALCOANELOR si/ sau a LOGIILOR. In conformitat , parapetii balcoanelor existente din PVC cu panouri Weiss sau strucțur^/îrietajj partea inferioara, se vor demonta, iar parapetul balcoanelor se va montate pe structura metalica. Termoizolarea parapetilor se va realizâxmya de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi A2-sl,d

*/<


II - dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED si mișcare pentru iluminatul din casa scării si acces in clădire;

- In vederea execuției termoizolatiei pe fațada, conductele de gaze se vor demonta in zona afectata.

După exectia termoizolatiei, conducta de gaze se va remonta in afara termoizolatiei, respectând diametrul si traseul inițial.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza:

 • - desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicării termosistemului;

 • - reparatii tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente;

 • - demontare jgheaburi/burlane existente si montarea unui sistem nou de jgheaburi si burlane.

 • - desfacere termosistem existent - daca este cazul;

 • - etansare rost de dilatatie si realizare protecție rost cu profîle din tabla zincata;

 • - pentru realizarea termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se propune desfacerea straturilor izolatoare existente;

 • - reparatii șarpante si invelitori

 • - acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

 • - Lucrări de demontare/remontare instalatii, aparatura elăctrica/corpuri de iluminat existente in vederea termoizolarii planseului peste subsol;

 • - Demontare/remontare interfon;

 • - lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate aparent pe fațada ;

 • - lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

 • - lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fatade/terasa blocului;

 • - montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

 • - desfacere parapeti balcoane;

 • - refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se vor monta pe aceasta panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel includerea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam tennoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

 • - lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului (grilaje metalice, etc);

 • - Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de 1 m care sa permită termoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, înainte de aplicarea polistirenului extrudat.

 • - Desfacere si refacere trotuare perimetrale inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

 • - montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

 • - montare dispozitive automate de închidere a ușilor;

 • - efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalatii termice montate in subsol.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI;


SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 1.996.305,27 lei, din care lei (cu TVA 19% inclus)

5.1.1. Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19% : din care: construcții montaj ( C+M) cu TVA 19%:

1.842.104,90     lei


Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

Valoare totală (cu TVA) - 1.996.305,27 lei

C+M (cu TVA) -1.842.104,90 lei

Ajutor financiar nerambursabil (60%) - 1.073.109,51 lei

Contribuție totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 923.195,77 lei

C+M+E- 1.875.281,03 lei

Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 488.229,88 lei

Contribuție solicitant (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 434.965,89 lei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 25

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției.

Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

 • 1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 1.996.305,27 lei din care:

 • -constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19%: 1.842.104,90 lei

 • 2. investiția specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 19%: 452.421ei /m2 (a.u.) Indicatori fizici:

 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție : 6 luni;

 • 2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție : 3 ani ( de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica : 5,18ani;

 • 4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 63,41kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 552 548,88kwh/an in tone echivalent petrol 45,29tep;

 • 6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 35,44kg CO2/an.

  Nr. crt.

  Criterii

  Valori de referința

  Valori clădire reabilitata

  Perete exterior

  1.8

  2.89

  1

  Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

  ferestre

  0.77

  0.77

  Planseu subsol

  2.9

  2.99

  Terasa

  5

  5.18

  P

  Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

  GN=0.44

  00.42

  3

  Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii [kWh/m2an]

  117

  74.19

  4

  Consumul specific de energie pentru încălzire [kWh/m2an]

  90

  63.41

  Indicator

  Unitate de măsură

  Valoarea indicatorului la ; începutul implementării proiectului

  Valoarea indicatorului I la finalul implementării proiectului

  Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

  Ehivalent tone de CO2/an

  263,297

  128,831

  Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

  Număr gospodării

  0

  53

  Consumul anual de energie primară

  kwh/an

  1.003.312,44

  450.763,56

  Consumul anual specific de energie pentru încălzire

  kwh/m2/an

  214,21

  63,41

  Consumul anual specific de energie

  kwh/in2/an ___

  ___         276,00

  ____________124,00

în concluzie, prin masurile propuse, atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de 100 kWh/m2an conform zonei climatice III,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anexa Nr. 1 Ia H.C.L. Fagaras

Componenta 3 - Bloc 5, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Bra

Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile p\i^lice iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mart

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție - DALI anexata prezentei cereri de finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 3 - Bloc 5, Strada Câmpului, Municipiul Fagaras, Jud. Brașov, vor viza;

în urma realizării auditului si expertizei energetice se recomanda adoptarea pachetului de soluții Pachetul PI (S1.1+S2+S3+S4+I1):

• Sl.l - Izolarea termică a PEREȚILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO. Polistirenul va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, va fi protejat cu o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Apficarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profile de colt, profîle de rosturi, profîle lacrimar). In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenului expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o deformatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa - rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR. Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea tennoizolatiei. Clasa de reactive la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Intradosul boalcoanelor se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO.

Avantajele polistiren expandat ignifugat:

 • ■ greutate redusă, ușor de prelucrat și manipulat;

 • - izolație termică bună ce reduce necesarul anual de energie;

 • - bună capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor deapă, lăsând peretele sa respire;

 • - durată lungă de viață, nu se descompune sub influența microorganismelor;

 • - nu este considerat sursă de hrană pentru dăunători.

 • - produs reciclabil, nu degajă fluoruri/cloruri;

 • - deșeurile rezultate sunt reprocesate integral;

 • - nu afectează sănătatea; inodor, neiritanat pentru piele.

 • • Izolarea termică a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG). Peretii holului de intrare in bloc (in windfang) comuni cu spatiile incalzite, se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu placi de vata minerala bazaltica rigida, de minim 8 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A - 2sl, dO (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi alcătuit din tencuieli executate pe suport armat din plasa fibra de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb. Sistemul compozit va avea clasa de reacție la foc A1(A2) - sl, dO. La dibluirea tennosistemului din zona intrării se va tine cont de dispunerea rețelelor ingropate in pereți (electrice, coloane apa). Se vor inlocui dozele, si se vor remonta lămpile si întrerupătoarele.

 • • Izolarea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor, inclusiv adeziv, plasa de armare, profile metalice cu plasa pe spaletii laterali si profile lacrimar la intradosul buiandrugilor. Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO , efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minim 80kPa si rezistenta la

tracțiune perpendicular pe fete-TR - minim 120 kPa.

Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida j/P^ măsură suplimentara in vederea evitării propagării incendiilor pe verticala'U/i propune bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida [di cu latimea de 30 cm. Fâșiile vor fi dispuse in dreptul planseelor clădirii (dispu

etajele curente) si vor avea clasa de reacție la foc A2-sl ,d0. Rezistenta la compfj la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim SM


tracțiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim lOkPa protejate cu o masa de

minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.

« Izolarea termică a SOCLULUI. Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit, izolarea termica a soclului se necesita. Izolarea se va executa cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat de minim 8 cm.

Termoizolarea soclului (de la cota -0.60/CTA si peste cota trotuarului de garda ce se va reface) se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm (efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%- CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,dl). Plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu conform detaliilor din documentație.

Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

 • • S2 - Izolarea termica a PLANSEULUI PESTE SUBSOL se realizează ca urmare a faptului ca imobilul este prevăzut cu apartamente la parter. Se incepe cu desfacerea si distanțarea instalațiilor pozate pe pereți si tavan cuprinse in capitolul de lucrări conexe, repararea si curatarea suprafețelor prin periere si spalarea acestora.

Izolarea termică la intradosul planșeului peste subsol se va realiza cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat (EPS) de 15 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată.

Specificația materialului conf. HG 1061/2012 va fi : efort de compresiune a plăcilor la o defeormatie de 10% - CS(10) - minimum 70kPa. Rețelele electrice si coloanele existente in subsol se vor distanta prin coliere/agrafe adecvate, astfel incat termosistemul sa se execute fara discontinuități. Termoizolatia fixata cu dibluri si adeziv si va fi protejata de tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica va fi B-s2, dO.

o Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var la pereți si tavane.

» S3 - Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu vata minerala bazaltica de înaltă densitate de 20 cm grosime cu clasa de reacție la foc A2-sl,d0, peste straturile existente. Protecția tennoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata (05/100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm. Principalele caracteristici tehnice ale materialului (vata minerala bazaltica) de 20 cm grosime sunt: rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete - TR va fi de minim lOkPa.

Avantajele plăcilor din vata mineral bazaltica rigida:

Produs cu structură fibroasă , din fibre fine, elastice, cu structură deschisă, vata minerală din bazalt asigură o bună circulație a aerului, proprietate care duce la asigurarea unui climat agreabil în locuință.

încadrată în Euroclasa de reacție la foc Al, vata minerală bazaltică este un produs incombustibil. Astfel, produsele din vată minerală bazaltică nu întrețin incendiul și nu degajă gaze nocive sub acțiunea focului. In domeniul de temperatură -50C....+250C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vată minerală din bazalt își păstrează proprietățile termoizolante, elasticitatea și rezistențele mecanice în limite convenabile. Domeniul de utilizare


poate merge până la 1000C, la temperaturi superioare acestei valori apărând xfenomeijul distrugere a fibrelor.

Reducerea pe termen lung a grosimii raportată la o perioadă de 10 an^-esfe/fie^ mm. Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu esteiâtaȘat acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, si este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu consiftuii^ insecte sau rozătoare, nu putrezește.

Vata minerală are o structură vitroasă-amorfa, nu conține material c formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

Densitatea produselor din vată minerală se situează în domeniul 40 - 160 Kg/mc. Densitatea crește odată cu conținutul de liant și presarea în timpul realizării produselor, fiind o caracteristică distinctă a sortimentelor de produs. Densitatea determină caracteristicile mecanice specifice a produselor de vată care se utilizează în general în izolații termice și fonice sub încărcături statice.

Produsele rigide circulabile ușor și circulabile suportă încărcări statice de până la 10.000 N/m2.

Vata minerală este hidrofugă, nu absoarbe apa și nu reacționează chimic cu ea. Hidrofobizarea produselor se face prin aplicarea unor substanțe hidrofobizante.

o Produsele din vată minerală, datorită structurii fibroase și poroase cu pori deschiși, prezintă fenomenul de reținere temporară a apei în funcție de sortiment și de modul de contact al produsului cu apa. Apa reținută se elimină ușor.

S4 - se refera la înlocuirea tamplariei exterioare existente la camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe.

Lucrările pentru inlocuirea tamplariei se vor desfasura in conformitate specificațiile din planșele desenate (tablouri de tamplarie) respectandu-se standardul SR EN 14351-l+Al”Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta”.

înlocuirea tamplariei exterioare camere si balcoane, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului se va realiza cu tâmplărie performantă energetic cu tocuri și cercevele din PVC cu clasa de reacție la foc C-s2, dO în sistem pentacameral, cu ranforsări din profile metalice galvanizate. Geamul prevăzut va fi termoizolant dublu (4-16-4 mm), cu o suprafață tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic de maxim U=l,30 W/m2K (R=0,77m2K/W). Ferestrele vor fi prevăzute cu grile higroreglabile. Profilele din PVC vor îndeplini cerințele specificate in SR EN 12608 privitoare la următoarele clasificari:perfonnanta in funcție de zona climatica (S - severa), posibilitatea reciclării, rezistenta la impact (I).

o In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa îndeplinească următoarele caracteristici tehnice:

o Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2

o Rezistenta la închidere - deschidere repetata: ferestre- minimumlO 000 cicluri, usi-minimumlOO 000 cicluri

o Etanșeitate la apa: minim clasa 5A

o Permeabilitate la aer: clasa 3

o Număr minim schimburi de aer: 0.5 schimburi/ora

o Izolare la zgomot: in funcție de categoria străzii - min 25 dB

o Cerințe constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

o Profil cu 5 camere,culoare alba;

o Clasa A;

o Armatura otel zincat;

o Grila de ventilație mecanica;

o Geam termoizolant 4-16-4,low-E;

o Feronarie oscilobatanta cu Închideri multipunct;

u <jiai exterior;


« închiderea BALCOANELOR si/ sau a LOGIILOR. In conformitate cu parapetii balcoanelor existente din PVC cu panouri Weiss sau structura partea inferioara, se vor demonta, iar parapetul balcoanelor se va real/zaj^ montate pe structura metalica. Termoizolarea parapetilor se va realiza c de minim 10 cm. Clasa de reacție la foc a materialului va fi A2-sl,d0.

II - dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED si ihbijtâfe mișcare pentru iluminatul din casa scării si acces in clădire;

 • - In vederea execuției termoizolatiei pe fațada, conductele de gaze se vor demonta in zona afectata, După exectia termoizolatiei, conducta de gaze se va remonta in afara termoizolatiei, respectând diametrul si traseul inițial.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza:

 • - desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicării termosistemului;

 • - reparatii tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente;

 • - demontare jgheaburi/burlane existente si montarea unui sistem nou de jgheaburi si burlane.

 • - desfacere termosistem existent - daca este cazul;

 • - etansare rost de dilatatie si realizare protecție rost cu proftle din tabla zincata;

 • - pentru realizarea termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se propune desfacerea straturilor izolatoare existente;

 • - reparatii șarpante si invelitori

 • - acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

 • - Lucrări de demontare/remontare instalatii, aparatura electrica/corpuri de iluminat existente in vederea termoizolarii planseului peste subsol;

 • - Demontare/remontare interfon;

 • - lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate aparent pe fațada;

 • - lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

 • - lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fatade/terasa blocului;

 • - montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

 • - desfacere parapeti balcoane;

 • - refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se vor monta pe aceasta panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel închiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

 • - lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent Ia ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului ( grilaje metalice, etc );

 • - Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de 1 m care sa permită termoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

 • - Desfacere si refacere trotuare perimetrale inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

 • - montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

 • - montare dispozitive automate de inchidere a ușilor;

 • - efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalatii termice montate in subsol.

i.wn*imki laanicujsvumumiu aiINVESTIIIE!:


SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 1.408.053,98 lei, din care C+M: 1.28 cu TVA 19% inclus)

5.1.1. Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19% : din care:

construcții montaj (C+M) cu TVA 19%:

1.281.200,74 Iei


Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii totale și de constructii-montaj (C+M inclusiv TVA) pe surse de finanțare:

Valoare totală (cu TVA) - 1.408.053,98 lei

C+M (cu TVA) - 1.281.200,74 lei

Ajutor financiar nerambursabil (60%) - 785.554,65 lei

Contribuție totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 622.499,33 lei

C+M+E-1.307.578,89 lei

Contribuție asociație de proprietari (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 326.895,00 lei

Contribuție solicitant (la cheltuieli eligibile și neeligibile) - 295.604,33 lei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 20

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției.

Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 1.408.053,98 lei din care:

-constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19%: 1.281.200,74 lei

2. investiția specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 19%: 482.701ei /m2 (a.u.) Indicatori fizici:

 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție : 6 luni;

 • 2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție : 3 ani ( de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica : 5,38ani;

 • 4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 63,95kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 393 725,44kwh/an in tone echivalent petrol 32.27tep;

 • 6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 35,55kg CO2/an.

INDICATORI PRELUATI DIN RAPORTUL DE AUDIT ENERGETICPRO

SC REINFORCEMENT ENG1NEE }ț<N? ?'

el indieaton:

Nr. crt.

Criterii

Valori de referința

^Valori clădire reabilitata

1

1

1

1 ____________

Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

Perete exterior

1.8

2.89

ferestre

0.77

0.77

Planseu subsol

2.9

2.99

Terasa

T-

5.18

2

Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

GN=0.44

G=0.41

3

Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii [kWh/m2an]

117

74.82

4

Consumul specific de energie pentru incalzire [kWh/m2an]

90

63.95


1

Indicator

i

1

1

Unitate de măsură

Valoarea indicatorului Ia inceputul implementării proiectului

Valoarea indicatorului 1 la finalul implementării proiectului

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de CO2/an

179,952

84,319

: Numărul gospodăriilor cu | o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodării

0

38

Consumul anual de energie primară

kwh/an

690.205,44

296.480,00

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

229,24

63,95

! Consumul anual specific | de energie

kwh/m2/an

291,00

125,00

în concluzie, prin masurile propuse, atingerea unui consum specific de energie pentru incalzire nu mai mare de 100 kWh/m2an conform zonei climatice III.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,