Hotărârea nr. 188/2019

HOTĂRÂREA nr.188 din data de 30 iulie 2019 privind modificarea şi completarea art.3 şi art.5 din H.C.L. nr. 106/24.04.2019 ca urmare a modificării modelului Regulamentului de Bugetare Participativă pentru procesul de Bugetare Participativă

ROMÂNIA       »


JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.188 din data de 30 iulie 2019

privind modificarea și completarea art.3 și art.5 din H.C.L. nr. 106/24.04.2019 ca urmare a modificării modelului Regulamentului de Bugetare Participativă pentru procesul de

Bugetare Participativă

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 56544/1 din data de 18.07.2019 și raportul de specialitate nr.56544 din data de 18.07.2019 din partea Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru procesului de bugetare participativă,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Ca urmare a dezbaterilor publice din data de 11.03.2019 și din data de 04.04.2019 și ca urmare a atelierelor participative din data de 16.04.2019, 17.04.2019 și din data de 18.04.2019,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010,

Ținând cont de prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

în temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. “b", alin. (4) lit. “d”, art. 139 alin. (3) lit. “a” si lit. “e”, art. 196 alin. (1) lit. “a”, art. 197, art. 198 alin. (1) și (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea și completarea art.3 din H.C.L. nr. 106/24.04.2019, care va avea următorul conținut:

„Art.3 - Se aprobă eventualele sponsorizări din partea persoanelor fizice sau juridice pentru acoperirea diferenței dintre valoarea maximă eligibilă/proiect (46.600 lei)

și valoarea totală a investiției propuse prin respectivul proiect, în perioada de depunere a proiectelor."

Artll. - Se aprobă modificarea și completarea art.5 din H.C.L. nr. 106/24.04.2019, care va avea următorul conținut: „Art. 5 - Se aprobă modificarea modelului Regulamentului de Bugetare Participativă din cadrul procesului de Bugetare Participativă, conform anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.lll. - Celelalte articole ale HCL nr. 106/24.04.2019 rămân neschimbatePREȘEDINTE DE ȘUTEU MARIL

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru , - abținere, - impotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

-lex.colectie

 • - 1ex. Prefectura

-lex.Primar

-lex.Secretar

 • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.Afisaj

 • - lex.Compartiment Implementare Proiecte

 • - 1ex Direcția Buget Finanțe

Cod:F-50ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Regulamentul procesului de bugetare participativă Făgăraș 2019

Capitolul 1 - Principiul de bază

Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului Făgăraș într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ în definirea și abordarea problemelor comunității din care fac parte.

Capitolul 2 - Obiective

Bugetarea participativă are următoarele obiective:

 • 1. Creșterea nivelului de dialog și de colaborare dintre cetățeni și administrația publică.

 • 2. Ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetățenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Municipiul Făgăraș.

 • 3. Creșterea gradului de asumare și co-creare a procesului de dezvoltare urbană de către cetățeni.

 • 4. Consolidarea democrației prin participarea cetățenilor la un exercițiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate.

 • 5. Creșterea transparenței activității administrației publice locale.

Capitolul 3 - Domeniu de competență

Bugetarea participativă se desfășoară în limitele domeniilor de competență ale Municipiului Făgăraș.


_ - Capitolul 5 - Calendarul de participareBugetarea participativă organizată în Municipiul Făgăraș începând cu âmi 19 cuprind


următoarele etape:

 • 1. înregistrarea participanților: înregistrarea se face pe platforma online www.bp.primaria-fagaras.ro. adaptată pentru dispozitivele mobile. înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propunerLde ---- proiecte sau pentru a putea vota.

 • 2. Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu) prin intermediul platformei www.bp.primaria-fagaras.ro

 • 3. Analiza tehnică și legală a proiectelor de către municipalitate: propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice și legale ce va fi realizată de către departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș. în urma acestei verificări, se va posta pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro atât lista proiectelor care sunt eligibile, cât și cea a proiectelor care sunt neeligibile, precum și justificarea acestei opțiuni. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetățenilor.

 • 4. Votul cetățenilor: votul are loc într-o singură etapă (pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro). iar acțiunile necesare pentru implementarea proiectelor care au obținut cel mai mare număr de voturi urmează să fie cuprinse în bugetul Primăriei Municipiului Făgăraș.

 • 5. Validarea si afișarea rezultatelor finale vor fi postate pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro .

Calendarul propus este următorul:

10 mai - 7 iunie - depunere proiecte.

10 iunie - 28 iunie - analiză proiecte.

1 iulie - 26 iulie - etapa de vot.

29 iulie - 5 august - validare vot.

9 august - afișare rezultate finale.

_ I


Capitolul 6 - Propunerile de proiecte ~                            [*l             }< |

 • 1. Pot fi înscrise propuneri de proiecte Online, pe site-ul bugetării participările.                aria

fagaras.ro .                                        _

 • 2. Cetățenii pot beneficia de asistență din partea Primăriei pentru crearea contului, depunerea de proiecte în perioada de depunere și pentru acordarea votului, în etapa de vot. în perioadele stabilite anterior, la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș, str. Republicii, nr.3, la Biroul Implementare Proiecte de Finanțare, funcționarii Primăriei vor ajuta cetățenii și vor oferi informațiile necesare, între orele 13.00-16.00,, Informații suplimentare cu privire la bugetarea participativă puteți obține prin email la adresabp@primaria-fagaras.ro sau la numărul de telefon 0268211313 interior 138 sau mobil 0757077500.

 • 3. Persoanele care trimit propuneri sau care votează proiecte acceptă termenii și condițiile în care funcționează platforma bugetării participative.

 • 4. Nu vor fi luate în considerare propunerile care sunt trimise în mod diferit față de prevederile punctului 1 și 2 din prezentul capitol sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect.

 • 5. Limita de depunere de pe fiecare cont valid este de 1 proiect/domeniu.

 • 6. Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:

Domenii:

 • a. Alei, trotuare și zone pietonale.

 • b. Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației.

 • c. Spații verzi, locuri dejoacă și amenajare spații publice (mobilier urban, iluminat public etc.).

 • d. Infrastructură educațională și culturală.

 • e. Orașul digital.

 • b. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiții aflate în aria de competență^ Pria^i@Miinic.ipii)1i)i

Făgăraș și care vizează un spațiu public. "                               II            Ix.J

 • c. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Făgăraș

nerambursabile acordate organizațiilor ndnguvemamentale, conform Legii 350/20$â^£rivind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, alte finanțări nerambursabile.

 • d. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalității aflate în derulare.

 • e. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.                                               _______

 • f. Să nu aibă un caracter politic sau etnic.

 • g. Să nu genereze cheltuieli de funcționare importante (întreținere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.

 • h. Să fie clar delimitate spațial și să nu fie prea vagi.

 • i. Să respecte prevederile referitoare la litera 13 din prezentul regulament și cele ale Legii 32/1994 cu modificările și completările ulterioare.

 • 8. Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spațială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

 • 9. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.

 • 10. în cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri, în urma analizei tehnice și juridice urmează să fie făcute modificările necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerințele enunțate.

 • 11. în ceea ce privește fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB.

 • 12. Valoarea maximă alocată pentru apelul de proiecte din buget local este cea prevăzută și aprobată anual.                    -                                                     __ • 13. Valoarea maximă ce poate fi alocată unui proiect, din buget local, este/dfe 10.000 euro.

  depășesc valoarea de 46.600 lei pcțtJL^ec:


 • 14. în perioada de depunere, proiectele care

 • • .        ...      ..      .                 ~~                          .                                      ^-^2*11 1

condiția ca inițiatorii proiectelor respective să se angajeze să contribuie cu diferență până la valoarea

totală a investiției, sub forma unei sponsorizări, conform Legii nr.32/1994. în acest caz, angajamentul pentru sponsorizare se va transmite pe adresa de e-mail bpfagaras@gmail.com sau se va depune la Registratura Primăriei MunicipiuluLLăgăraș în termen de 20 de zile calendaristice de la începerea perioadei de depunere a proiectelor. în acest context, Municipiul Făgăraș va încheia contractele de sponsorizare, conform Legii 32/1994.privind sponsorizarea.

 • 15. Angajamentul pentru sponsorizare reprezintă o declarație pe proprie răspundere, semnată, ștampilată (după caz) și încărcată în formularul de proiect (secțiune special dedicată) ce se regăsește pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro

 • 16. Dacă în termen de 15 zile de la afișarea rezultatelor finale nu sunt virate sumele provenite din sponsorizări pentru un anumit proiect, în contul Primăriei Municipiului Făgăraș, va fi declarat câștigător următorul proiect cu cel mai mare număr de voturi.

 • 17. Proiectele care ajung să fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor trimise de cetățeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice și estimarea mai precisă a costurilor din partea servicilor municipalității, pentru a putea fi supuse votului și apoi implementate. Pentru a fi fezabile, propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice.

 • 18. Propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea Municipiului Făgăraș, deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.

 • 19. Proiectele eligibile și necâștigătoare vor intra în patrimoniul Municipiul Făgăraș care va putea obține orice sponsorizare de la orice persoană interesată de realizarea lor. în acest context, Municipiul Făgăraș va încheia contractele de sponsorizare, conform Legii 32/1994 privind sponsorizarea.

 • 20. în urma analizei tehnice, Primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.

 • 21. în vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe platformă. Acestea vor fi afișate într-un interval de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii.


Capitolul 7 - Atelierele participative

 • 1. Atelierele participative au drept scop principal creșterea încrederii cetățenii

  aborda


și de a rezolva problemele cu care se confruntă. în cadrul acestor ateli^r^TpetățgfuLpaPticipă la determinarea a ceea ce reprezintă o problemă pentru comunitatea lor, la identificare^'pfierrfaților, dar și la identificarea opțiunilor de acțiune.

 • 2. Pot participa la atelierele participative cetățenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Făgăraș și au vârsta de cel puțin 18 ani.                                                                 -----

 • 3. Calendarul atelierelor participative va fi publicat pe platforma www.bD.primaria-fagaras.ro ,pe site-ul primăriei www.primaria-fagaras.ro și pe rețelele sociale, Facebook: www.facebook.com/bpfagaras si Instagram www. instagram. com/bpfagaras .

Capitolul 8 - Analiza tehnică și juridică a propunerilor de proiecte

 • 1. Analiza tehnică și juridică a propunerilor este realizată de către Primăria Municipiului Făgăraș, ale cărei servicii verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament și cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.

 • 2. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajutări tehnice din partea Primăriei Municipiului Făgăraș, dacă este necesar.

 • 3. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

 • 4. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site-ul www.bp.Drimaria-fagaras.ro .

 • 5. Echipa tehnică de evaluare a proiectelor este formată din :

 • - 4 membri al Biroului Implementare Proiecte de Finanțare.

 • - 1 membru al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Tenroriuiui, Energetic.             --- -- —

 • - 1 membru al Finului Investiți?


 • - 1 membru al Biroului Achiziții.

 • - 1 membru al Direcției Buget Finanțe.

 • - 1 membru al Direcției Juridice.

 • - 1 reprezentant al Casei Municipale de Cultură Făgăraș.

 • - 1 membru al Compartimentului Informatizare.

 • - 2 consilieri locali.--:

 • - 3 reprezentanți din mediul de afaceri.

 • - 1 reprezentant ONG.

 • 6. Toate propunerile și documentele care le-au fost atașate proiectelor devin proprietatea Municipiului Făgăraș.

Capitolul 9 - Votul și calendarul procesului

 • 1. Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării participative www.bp.primaria-fagaras.ro .

 • 2. Votul are loc într-o singură etapă. în etapa de vot, fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate (nu este obligatorie folosirea tuturor voturilor) vota cinci proiecte (câte unul pentru fiecare dintre cele cinci domenii stabilite). La finalul etapei de vot, vor fi selectate proiectele care vor fi întrunit cele mai multe voturi, până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din care fac parte.

 • 3. Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro .

Capitolul 10 - Proiecte care vor fi implementate2. Lista proiectelor care vorfi implementate se va stabili în funcție de numărull

eledtat»


și implementate proiectele care vor fi întrunit cele mai multe voturi, până la corigur^țg^ alocat apelului de proiect e;“rfidiferent de domeniul din care fac parte.

Capitolul 11 - Perioadă, implementare

1 .Perioada maximă de implementare a proiectelor va fi de 12 luni de la aprobarea proiectelor.

Capitolul 12 - Precizări juridice

 • 1. Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro sau colectată de către Primăria Municipiului Făgăraș atunci când se utilizează platforma www.bn.primaria-fagaras.ro este supusă Politicii de Confidențialitate, ai cărei termeni sunt incluși în Termenii și condițiile de funcționare ale platformei www.bp.primaria-fagaras.ro. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care persoanele se autentifică pentru a avea acces la platformă).

 • 2. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică pe platformă și-au exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma www.bp.primaria-fagaras.ro să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.

 • 3. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnicate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

 • 4. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și respectarea legislației în vigoare.

 • 5. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatorii platformei.

 • 6. Orice încercare de a utiliza datele personale ale_altui utilizator eșțe strict interzisă, fiind considerată o tentativă de f dă și va-fi MnUiuHdtă.piill lege contravențional sau
ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


Regulamentul procesului de bugetare participativă Făgăraș 2019

Capitolul 1 - Principiul de bază

Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului Făgăraș într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ în definirea și abordarea problemelor comunității din care fac parte.

Capitolul 2 - Obiective

Bugetarea participativă are următoarele obiective:

 • 1. Creșterea nivelului de dialog și de colaborare dintre cetățeni și administrația publică.

 • 2. Ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetățenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Municipiul Făgăraș.

 • 3. Creșterea gradului de asumare și co-creare a procesului de dezvoltare urbană de către cetățeni.

 • 4. Consolidarea democrației prin participarea cetățenilor la un exercițiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate.

 • 5. Creșterea transparenței activității administrației publice locale.

Capitolul 3 - Domeniu de competență

Bugetarea participativă se desfășoară în limitele domeniilor de competență ale Municipiului Făgăraș.


Capitolul 5 - Calendarul de participare


Bugetarea participativă organizată în Municipiul Făgăraș începând cu9 cuprind


următoarele etape:

 • 1. înregistrarea participanților: înregistrarea se face pe platforma Online www.bp.primaria-fagaras.ro. adaptată pentru dispozitivele mobile. înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propunerLde-proiecte sau pentru a putea vota.

 • 2. Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu) prin intermediul platformei www.bD.primaria-fagaras.ro

 • 3. Analiza tehnică și legală a proiectelor de către municipalitate: propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice și legale ce va fi realizată de către departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș. în urma acestei verificări, se va posta pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro atât lista proiectelor care sunt eligibile, cât și cea a proiectelor care sunt neeligibile, precum și justificarea acestei opțiuni. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetățenilor.

 • 4. Votul cetățenilor: votul are loc într-o singură etapă (pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro). iar acțiunile necesare pentru implementarea proiectelor care au obținut cel mai mare număr de voturi urmează să fie cuprinse în bugetul Primăriei Municipiului Făgăraș.

 • 5. Validarea si afișarea rezultatelor finale vor fi postate pe platforma www.bn.nrimaria-fagaras.ro .

Calendarul propus este următorul:

10 mai - 7 iunie - depunere proiecte.

10 iunie - 28 iunie - analiză proiecte.

1 iulie - 26 iulie - etapa de vot.

29 iulie - 5 august - validare vot.

 • 9 august - afișare rezultate finale.


Capitolul 6 - Propunerile de proiecte *

 • 1. Pot fi înscrise propuneri de proiecte Online, pe site-ul bugetarii fagaras.ro .


 • 2. Cetățenii pot beneficia de asistență din partea Primăriei pentru crearea contului, depunerea de proiecte în perioada de depunere și pentru acordarea votului, în etapa de vot. în perioadele stabilite anterior, la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș, str. Republicii, nr.3, la Biroul Implementare Proiecte de Finanțare, funcționarii Primăriei vor ajuta cetățenii și vor oferi informațiile necesare, între orele 13.00-16.00— Informații suplimentare cu privire la bugetarea participativă puteți obține prin email la adresabp@primaria-fagaras.ro sau la numărul de telefon 0268211313 interior 138 sau mobil 0757077500.

 • 3. Persoanele care trimit propuneri sau care votează proiecte acceptă termenii și condițiile în care funcționează platforma bugetării participative.

 • 4. Nu vor fi luate în considerare propunerile care sunt trimise în mod diferit față de prevederile punctului 1 și 2 din prezentul capitol sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect.

 • 5. Limita de depunere de pe fiecare cont valid este de 1 proiect/domeniu.

 • 6. Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:

Domenii:

 • a. Alei, trotuare și zone pietonale.

 • b. Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației.

 • c. Spații verzi, locuri dejoacă și amenajare spații publice (mobilier urban, iluminat public etc.).

 • d. Infrastructură educațională și culturală.

 • e. Orașul digital.


 • b. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiții aflate în aria de competentă ^/Priitia^iMwicipiului Făgăraș și care vizează un spațiu public.                                     P*

 • c. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Făgăbas' cisuni finanțările nerambursabile acordate organizațiilor nonguvemamentale, conform Legii 350/2^5-^4vmd regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, alte finanțări nerambursabile.

 • d. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalității aflate în derulare.

 • e. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.                                               ___

 • f. Să nu aibă un caracter politic sau etnic.

 • g. Să nu genereze cheltuieli de funcționare importante (întreținere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.

 • h. Să fie clar delimitate spațial și să nu fie prea vagi.

 • i. Să respecte prevederile referitoare la litera 13 din prezentul regulament și cele ale Legii 32/1994 cu modificările și completările ulterioare.

 • 8. Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spațială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

 • 9. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.

 • 10. în cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri, în urma analizei tehnice și juridice urmează să fie făcute modificările necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerințele enunțate.

 • 11. în ceea ce privește fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB.

 • 13. Valoarea maximă ce poate fi alocată unui proiect, din buget local, este 10.000 euro.


 • 14. în perioada de depunere, proiectele care depășesc valoarea de 46.600 lei condiția ca inițiatorii proiectelor respective să se angajeze să contribuie cu diferefitMs

  jâ^epbile, cu a valoarea


totală a investiției, sub forma unei sponsorizări, conform Legii nr.32/1994. în acest caz, angajamentul pentru sponsorizare se va transmite pe adresa de e-mail bpfagaras@gmail.com sau se va depune la Registratura Primăriei MunicipiuluLEăgăraș în termen de 20 de zile calendaristice de la începerea perioadei de depunere a proiectelor. în acest context, Municipiul Făgăraș va încheia contractele de sponsorizare, conform Legii 32/1994.privind sponsorizarea.

 • 15. Angajamentul pentru sponsorizare reprezintă o declarație pe proprie răspundere, semnată, ștampilată (după caz) și încărcată în formularul de proiect (secțiune special dedicată) ce se regăsește pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro

 • 16. Dacă în termen de 15 zile de la afișarea rezultatelor finale nu sunt virate sumele provenite din sponsorizări pentru un anumit proiect, în contul Primăriei Municipiului Făgăraș, va fi declarat câștigător următorul proiect cu cel mai mare număr de voturi.

 • 17. Proiectele care ajung să fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor trimise de cetățeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice și estimarea mai precisă a costurilor din partea servirilor municipalității, pentru a putea fi supuse votului și apoi implementate. Pentru a fi fezabile, propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice.

 • 18. Propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea Municipiului Făgăraș, deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.

 • 19. Proiectele eligibile și necâștigătoare vor intra în patrimoniul Municipiul Făgăraș care va putea obține orice sponsorizare de la orice persoană interesată de realizarea lor. în acest context, Municipiul Făgăraș va încheia contractele de sponsorizare, conform Legii 32/1994 privind sponsorizarea.

 • 20. în urma analizei tehnice, Primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.

 • 21. în vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe platformă. Acestea vor fi afișate într-un interval de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii.


Capitolul 7 - Atelierele participative                                       f

____                                       * (

 • 1. Atelierele participative au drept scop principal creșterea încrederii cetățenilor în pjjiereafîor de aJaborda

și de a rezolva problemele cu care se confruntă. în cadrul acestor ateîierâ^c^ățgmi^partîcipă la ___                                   \ *»5ov

determinarea a ceea ce reprezintă o problemă pentru comunitatea lor, la identificaiWpriofrtațflor, dar și la identificarea opțiunilor de acțiune.

 • 2. Pot participa la atelierele participative cetățenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Făgăraș și au vârsta de cel puțin 18 ani.                                                                 ---

 • 3. Calendarul atelierelor participative va fi publicat pe platforma www.bD.primaria-fagaras.ro ,pe site-ul primăriei www.Drimaria-fagaras.ro și pe rețelele sociale, Facebook : www.facebook.com/bpfagaras si Instagram www.instagram.com/bpfagaras .

Capitolul 8 - Analiza tehnică și juridică a propunerilor de proiecte

 • 1. Analiza tehnică și juridică a propunerilor este realizată de către Primăria Municipiului Făgăraș, ale cărei servicii verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament și cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.

 • 2. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajutări tehnice din partea Primăriei Municipiului Făgăraș, dacă este necesar.

 • 3. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

 • 4. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site-ul www.bp.primaria-fagaras.ro .

 • 5. Echipa tehnică de evaluare a proiectelor este formată din :

 • - 4 membri al Biroului Implementare Proiecte de Finanțare. •

 • - 1 membru al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Energetic.              -----------

  1 membru al


  lui Investtfir


 • - 1 membru al Biroului Achiziții.

 • - 1 membru al Direcției Buget Finanțe.

 • - 1 membru al Direcției Juridice.

 • - 1 reprezentant al Casei Municipale de Cultură Făgăraș.

 • - 1 membru al Compartimentului Informatizare.                               .

 • - 2 consilieri locali.---

 • - 3 reprezentanți din mediul de afaceri.                                          ____

 • - 1 reprezentant ONG.

 • 6. Toate propunerile și documentele care le-au fost atașate proiectelor devin proprietatea Municipiului Făgăraș.

Capitolul 9 - Votul și calendarul procesului

 • 1. Votul asupra proiectelor are loc Online, pe platforma bugetării participative www.bp.primaria-fagaras.ro .

 • 2. Votul are loc într-o singură etapă. în etapa de vot, fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate (nu este obligatorie folosirea tuturor voturilor) vota cinci proiecte (câte unul pentru fiecare dintre cele cinci domenii stabilite). La finalul etapei de vot, vor fi selectate proiectele care vor fi întrunit cele mai multe voturi, până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din care fac parte.

 • 3. Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro .

Capitolul 10 - Proiecte care vor fi implementate

1. Vor fi implementate proiectele cu celjnai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor —prezentului regulament și a reglementărilor legale în vigoare). -îfeeste proiecte* Urmeaza isâ'fie ~ implementate îrypând cu anulg019.                          ~                                -


2. Lista proiectelor care vorfi implementate se va stabili în funcție de numărul t și implementate proiectele care vor fi întrunit cele mai multe voturi, până la corn alocat apelului de proiecte;Tfidiferent de domeniul din care fac parte.

Capitolul 11 - Perioadă implementare

 • 1.Perioada maximă de implementare a proiectelor va fi de 12 luni de la aprobarea proiectelor.

Capitolul 12 - Precizări juridice

 • 1. Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platforma www.bp.Drimaria-fagaras.ro sau colectată de către Primăria Municipiului Făgăraș atunci când se utilizează platforma www.bD.primaria-fagaras.ro este supusă Politicii de Confidențialitate, ai cărei termeni sunt incluși în Termenii și condițiile de funcționare ale platformei www.bD.Drimaria-fagaras.ro. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care persoanele se autentifică pentru a avea acces la platformă).

 • 2. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică pe platformă și-au exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma www.bp.primaria-fagaras.ro să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.

 • 3. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnicate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

 • 4. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și respectarea legislației în vigoare.

 • 5. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatorii platformei.


tentativă de feudă și va fi sancționau pun iigc mnlidvenționaJ sau «nai după.


ntermediul acestui proces, nevoile și deciziile cetățenilor vor fi/re obieciveie de investi® și repara® propuse spre egatâ de obtect.vele dnrtngetul municipiului revine Consiliului Local.

oțU direct în