Hotărârea nr. 185/2019

HOTĂRÂREA nr. 185 Din data de 30 IULIE 2019 - privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul II2019 Ia data de 30.06.2019

ROMAN IA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FAGARAȘStrada Republicii. Nr. 3. 505200, Tel: 0040 268 211 313. Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat (Oprima ria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 185 Din data de 30 IULIE 2019 - privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul II2019 la data de 30.06.2019

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

  • - proiectul de hotărâre,

  • - raportul nr. 56692/19.07.2019 al Direcției Buget Finanțe și Compartimentul Buget EBCIS aprobat de inițiator, prin care se popune spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, pentru trimestrul II 2019,

  • - avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei pentru Servicii publice comerț și agricultură, prestări servicii, Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș;

  • - prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată;

în conformitate cu art. art. 129 alin. (2) lit. b), art. 139, art.155 alin.(4) lit. c), art. 197 art.198 alin (1) și (2) și art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă execuția secțiunii de funcționare a bugetului local al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul II 2019, conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă execuția secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul II 2019, conform anexei nr. 2.

Art.3. Se aprobă execuția secțiunii de funcționare a bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Făgăraș pentru trimestrul II 2019, conform anexei nr. 3.

Art.4. Se aprobă execuția secțiunii de dezvoltare a bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Făgăraș pentru trimestrul II 2019, conform anexei nr. 4.

Art.5. Anexele I, 2, 3, și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Buget Finanțe, Biroul Economic Financiar și Compartiment Buget.

Hotărâre s-a adoptat cu 16 voturi pentru

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți Ia ședința -16

Prezenta Hotărâre se comunică:

  • - Instituției Prefectului Județului Brașov

  • - Primarului Municipiului Făgăraș

  • • Secretarului Municipiului

  • - Direcției Buget Finanțe - Compartimetul Buget

  • - Colecție

  • - Birou Unic

Cod F- 50

MII LEI

-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

| indicator

PREVEDERI

j REALIZĂRI

Trim II

Trim II

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

32,561.91

24,942.34

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

148.02

! 24,005.82

16,549.18

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

100.02

| 32,557.02

24,937.43

- A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

j 27,728.79

22,287.85

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

8,984.90

6,700.93

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0.00

0.00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0.00

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici')

01.02.01

0.00

0.00

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

8,984.90

6,700.93

Impozit pe venit (cod 03.02.17+05.02.18)

03.02

28.63

17.01

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0.00

0.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

28.63

17.01

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

8,956.27

6,683.92

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01       8,706.27

6,508.12

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

250.00

175.80

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

____________-r

30.07

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

35.02

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital                               35.02.50

0.00

0.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)                         130.09      |

7,806.17

5,434.76

i                                                                    1

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 _________________________________________________________________1_______________L

7,806.17

5,434.76

mpozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)                       '07.02.01

5,935.00

3,991.58

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)                                     |07.02.01.01 1

0.00

1,678.27

z

z

s

s

c

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)                           '07.02.01.02 1     0.00

2,313.31

mpozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)            ,07.02.02       1,395.00 j

1,090.41

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)                                 07.02.02.01      0.00         639.75

Itttpoiit si laxa pe teren de la persoane juridice *)                           _XL7412.02.02       0.00          382.59

'axe

Impozitul pe terenul din extravilan *) +Restante din anii anteriori din _   07 Q2 02 03      0 00          68 07

impozitul pe teren agricol

judiciare de timbru si alte taxe de timbru                           _______Q7J32.03   .   366 17 i 259 63

Lite

W.

mpozito si toxe-pe proprietate                                            07.02.50        110.00 i

93.14

MPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10        10,887.72

10,115.83

urne defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)         11.02         8,870.00

8,393.45

urne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor---h-q2 01         0 00

e s c e n t r a 1 i z a+e4a- nivelul județe lor____________'_________1

0.00

• - -

rt—Ug}" —4---------a»—■ ~,'U i            . ■•rrjtrr —     1 -

T —suuuwg-— ■         —      -j>  • • ■ ■ ■• • ' "                - — -

--—*-----& £ i« U'<g| R E A—rflfc 1 C-A-rfl r.. ■■. 0 .1 — -    ——— -      ------—-■           “   ____________ j- inc câtor

■WvfDgRi

---^Frimll

-r3.        |

REALIZAȘI |        ■

_JgTnmfl- 1--——

Su

me-defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarearheltuletîtor

de

IVI

scentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor sr unicipiului București

11.02.02

2,804.00

‘2,327.45     ’

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri                 i 11.02.05         0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor local 11.02.06    ' 6,066.00

! 6,066.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)             >12.02            0.00

0.00

Taxe hoteliere                                                                 112.02.07         0.00

0.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)                             115.02            7.59

12.05

Impozit pe spectacole                                                      15.02.01         2.00

2.72

Alte taxe pe servicii specifice                                                      115.02.50    |     5.59

9.33

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)                 116.02       | 2,010.13

1,710.33

impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02       1,800.00

1,647.96

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01      0.00

1,290.00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

0.00

357.96

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

16.02.03

203.13

57.56

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

7.00

4.81

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

OO.ll

50.00

36.33    1

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)                                   118.02

50.00

36.33

Alte impozite si taxe

18.02.50

50.00

36.33

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

4,828.23 |

2,649.58

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)                        00.13          650.43       358.68   |

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)         J30.02          650.43

358.68

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome                                |30.02.01

75.00

95.85

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05       575.43

256.96

!

(

\ 3

V c t T C - Q

V

A

V

I

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) *)

30.02.08          X

5.87

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02 !      X

5.87

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03       X             X

Alte venituri din proprietate

30.02.50        0.00          0.00

/enituri din dobânzi (cod 31.02.03)                                          '31.02            0.00          0.00

Alte venituri din dobânzi                                                       i31.02.03         0.00          0.00     |

32. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) |00.14         4,177.80 1   2,290.90

/enituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 +

3.02.12 + 33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)                           33 02          790.74       757.71   |

'enituri din prestări de servicii                                                     33.02.08        753.11         720.64    1

□ntributia părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in cres«33.02.10         25.40          19.81    1

untributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social------- 33.02.12  _      3.36           1.89

axe din activitati cadastrale si agricultura                                         33.02.24         0.67           0.17

ontribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de                77                                    1

rntnctin socială      ___________________-    -    —          __.          ____________

enituri din recuperarea-clielluiefflor de judecata, imputatii si despăgubiri        33.02.28          8.20           15.20 I

Ite venituri din prestări de servicii si alte activitati                                33.02.50          0.00           0.00     1

enituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)   34.02            7.25          3.50     1

axe extrajudiciare de timbru                                                   34.02.02         3.16          1.56

te venituri din taxe administrative, eliberări permise                           34.02.SO-       4.09          1.94

- -iAh. lZT -

-■ -4,

- •        ii

titi II.

*11   '

—i---

.. .

---ransMU.-    '• + ----«T---      —-

—           -     -   ----A            ;_____________       .      -' ' "■■■      PfrtVr&ri

.                1 r.        1 ..      —.....-          ..... —  ------"

___ -X       T             --        multor --jg—

-—  -

1

«• • —

TrdBII

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.014a 35.02.03*35.02.50)      ----p5.02          736^60

।   48035

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale          (35.02.01        730.60

,    480755

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de      (350202         0 00 "

impozite si taxe                                                                         i       '

0.00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume                            Q

constatate odata cu confiscarea potrivit legii

-

0 00

Alte amenzi, penalitati si confiscări                                                 35.02.50          6.00

0.00

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.07+36.02.11+36.14+36.22+36.23+36.32+36.0 36.02      | 2,962.01

2.50)____

1,054.34

Venituri din aplicarea prescripției extinctive                                       36.02.01          0.00

0.00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice              ‘36.02.05    1     0.00

0.00

Taxe speciale                                                                  136.02.06    | 2,760.00

885.34

;Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07        0.00

0.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0.00

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită__________

36.02.14

2.01

5.30

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0.00

0.00

jîaxa de reabilitare termică

j36.02.23

0.00

0.00

[Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

l36.02.31

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod

136.02 32.02r36.02,32 01L

36.02.32

0.00

0.00

|Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii |de dezvoltare

36.02.32.02

0.00

0.00

|Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii [de funcționare

36.02.32.03

0.00

0.00

[Alte venituri

36.02.50

200.00

163.70

[Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod I37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-318.80

-5.20

Donații si sponsorizări

37.02.01

0.00

0.00

[vârsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de [dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03    |

-318.80

-5.20

[Alte transferuri voluntare                                                          

37.02.50        0.00

0.00

|lV. SUBVENȚII (cod 00.18)                                                100.17

4.89

4.91

[subvenții DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod           |

30.18       i

4.89     ,      4.91

[subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54)

1

12.02

!

4.89

4.91

[Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne,                   !

[cărbuni, combustibili petrolieri                                                        ; ' '

i

4.89

1

4.91

|Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA

[implementate de APIA                                                         ' '

1

0.00

0.00

[subvenții de la alte administratii (cod                               __,43 Q2            Q

43.02.01+43.02.04+4i02.07+43.02.08+43.02.20)                                                               °

[Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului 43.02.01         0.00           0.00

[Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru

[finanțarea programelor pentru ocuparea temporara a forței de munca si     ~   43.02.04        Q.QO       _ 0.00

[subvenționarea locurilor de munca                                            -

[Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistenta sociala _____

,     ,    ,.                                                            43 02 07          0.00

Ipentru persoanele cu handicap

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare in .     ...           „ ,.r. .      ...                                                         43.02.08

[situații de extrema dificultate ••)_______

0.00

0.00


i--


PREVEDERljl reauzarSume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de i43.02.30 masă


0.00


0.00 /TU ni.i6573d.tf9.2Ol?"


EXECUȚIA BUGETUL LOCAL AL SECȚIUNII DETUNCTIONTțRE

DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2019


DENUMIREA INDICATORILOR

i

i Cod indicate i

PREVEDERI n

REALIZĂRI

1

Trim II

Trim II

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

32,561.91

24,777.98

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

150.02 -J_______________________

6,775.55 |

,     6,028.37

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

151.02

6,183.43

5,515.341

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

)10

4,854.76

I 4,653.96

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

120

899.39

717.21

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

JȘ5____

|          5.33

o.ooj

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

1Ș9_________

425.95

16O.27|

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

84

t-

-2.00

-16.10

Din total capitol:

1

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

6:183.43

5,515.34

Autorități executive

51.02.01.03

6,183.43

5,515.34

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la

54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

493.73

434.62

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

469.23

420.30)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

24.50

14.32

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0.00

0.00

|Din total capitol:

                    1 1

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0.00

o.ool

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0.00,

0.00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0.00.

0.00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

493.731

434.62|

Alte servicii publice generale

54.02.50

0.00 !

0.00

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

98.39

78.411

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0.001

o.ool

TITLUL III DOBÂNZI

_________L

98.39|

78.411

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației »•>«<« ni ntucc n?      n? nai____

>6.02

0.00,

0.00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA


59.02

1,787.64     1,580.93

Icod 60.02+61.02)                                                                                 '

Aparate__(cod 60.02.02)

60.02.

0.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala (cod

61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

1,787.64

1,580.93

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

'20

24.83

16.78

TITLUL VI TRANSFERURrtNTRE-UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51SF

1,762.81

1,564.15|

Din total capitol:           .                                                       ;                                                   |

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

1,762.81

1,564.15

Politie locala

i61.02.03.04 '

1,762.81

1,564.15

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonrr61.02.05

24,83

16.78

61.02.50

0.00

o.oo|

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și sigui ai iței naționale

■ȚParte^lF^XHELIUtEttS.OCIAL-CULTUF^tE

(cod65TQ2+66.-O2+67.02+68.02)__

llnvatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

3,705.8

51    1,657.59

[TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3,215.19'    1,411.64

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

157

315.00;       88.53

(titlul x alte CHELTUIELI

59

181.0C

)i       167.09

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

'85

-5.3-

1          -9.67

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

343.00

1       186.94

----- învățământ preșcolar

|65.02.03.01

1      186.94

343.00

învățământ primar

j65.02.03.02

0.00

'          0.00

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

'65.02.04

3,134.67

1,275.38

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

1,349.27

554.05

învățământ secundar superior

65.02.04.02

i 1,785.40

721.33

Invatamant profesional

65.02.04.03

0.00

0.00

Internate si cantine

65.02.11

187.19

185.27

Alte cheltuieli în domeniul învățământ

65.02.50

41.00

10.00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

834.16

746.32

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL-

10

736.00

714.65

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

98.16

31.67

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod

66.02.06.01+66.02.06.03)_____________________________________

66.02.06

98.16

31.67

Spitale generale

66.02.06.01

98.16

31.67

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0.00

0.00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

736.00

714.65

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0.00

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50 '

0.00

0.00

Cultura, recreere si religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

1

5,170.24

3,616.27

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

98.621

96.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20              [

832.80

371.27

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

.... .

51

!

3,216.82;

2,904.22

TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                          159          |

825.00;

73.50

31

197.00,

170.78

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN , ANUL CURENT(85.01)

35

1

0.00,

0.00

Din total capitol:                                                              ;

1

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

c-,            C-7 n-> AO 1 A.C-Z A-> AO OA1                               67.02.03--

1.856.00

1,504.26

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale         16

7.02.03.02

113.53,

103.57

Muzee                                            i?

7.02.03.03

1,011.29

897.50

1 nstltutn publice de spectacole si concerte                  67.02.03.04 "

0.00 '

-o.oo

Scoli populare de arta si meserii                            167.02.03.05

0.00

0.00

Case de cultura                                          67.02.03.06

604.21

405.40

Cămine culturale                                        67.02.03.07

0.00

0.00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii           ,        ___

u ,                                                     67.02.03.08

tradiționale                                                            ~

0.00

0.00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice          67.02.03.12

126.97

97.79

2


Sport

67.02.05.01 !

~ +7969.00 j '. 1,601.321

1,601.32

Tineret

67.02.05.02

0.00

i          0.00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

'67.02.05.03

I"

367.68

311.78

Servicii religioase

>67.02.06

200.00

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

167.02.50

1,145.24

198.91

Asigurări si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+

68.02.15+ 68.02.50)

68.02

6,263.33

5,644.42

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10 ’

4,259.341

4,105.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

562.3C+

291.96

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

1,392.01

1,200.30

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

49.68

46.66

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

3,848.00

3,581.11

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

3,848.00

3,581.11

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0.00

0.00

Ajutoare pentru locuințe         -

68.02.10

- o.oo-

0.00

Creșe

68.02.11

422.82

370.82

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0.00

0.00

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

182.81

111.86

Ajutor social

68.02.15.01

42.00

0.99

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

140.81

110.87

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

1,809.70

1,580.63

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69

5,398.13

3,811.45

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 7n n? n?+7n n? tn)____________

70.02

__J

2,663.13

1,457.40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2,663.13

1,457.40

0.001

70.02.03

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

Dezvoltarea sistemului de locuințe

0.00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

0.00

o.oo[

0.00!

70.02.03.01

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0.00

0.00

Alimentare cu apa

j 70.02.05.01

0.00

0.00

Amenajari hidrotehnice

'70.02.05.02

0.00;

0.00

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

433.24

343.71

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării

70.02.50   -

--- 2,229.89

1,113.69

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

2,735.00

2,354.05

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2,735.00

2,354.05

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0.00

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05

2,735.00

2,354.05

Salubritate

74.02.05.01

2,735.00

2,354.05

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

o.oo'

0.00

Canalizarea siTratarea apelor reziduale

74.02.06             0.00      _ 0.00

~Ăftg~ServicIi culturale


67.0-2763-30-

ServicH-recreattve-srsportive (cod 67.02.05.01 la 67.02705.03)    167.02.05


0^0

1,913.10


0.00ti'. t

1 r <

1 : r

1 :

1 ■i <

: < mi <

i

i hi i

>r -«ni. *

II

■J;..~Tfim4l---

Partea a V-^~ACTWNt-gCONOMI€e-(cod

______________. ..

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02 ___

~ 2,627.0

6j _ 1^92.63

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02^)1)

80.02

7      0.0

o;         o.oo

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

|81.02

170.00'      157.39

TITLUL IV SUBVENȚII

'40

170.00!      157.39

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

i

ANUL CURENT(85.01)

;85

J__

0.00,         0.00

Din total capitol:

1 !

Energie termica

181.02.06

170.00|      157.39

Alti combustibili

i81.02.07

o.oo;         o.oo

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

i81.02.50

0.00         0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

183.02

O.OO1         0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

|20

o.oc

'          0.00

Din total capitol:

r

1

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0.00

0.00

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0.00

0.00

Camere agricole

83.02.03.07

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0.00

0.00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

2,457.00

1,535.24

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2,457.00

. 1,535.24

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

2,457.00

1,535.24

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0.00

0.00

Transport în comun

84.02.03.02

0.00

0.00

Străzi

84.02.03.03

2,457.001

1,535.24

Transport feroviar

84.02.04

0.001

0.00

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

o.oo)

0.00

Aviația civila

84.02.06.02

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0.00

0.00

F

>artea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

36.02

0.00

0.00

F

EZERVE

37.02

E

XCEDENT 98.02.96                                             •

38.02

0.00

0.00

Excedentul secțiunii de funcționare                               •

38.02.96

o.ooj

0.00

C

EFICIT 99.02.96

39.02

o.oo!

0.00

Deficitul secțiunii de funcționare                                 99.02.96

o.oo!

_______0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

| REALIZĂRI

1

Tnm II

Tnm II

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

55,906.36

210.74

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

326.91

j__41.32

1 VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

318.80

5.20

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

100.12

318.80

5.20

C2.

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

318.80

5.20

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22)

136.02

0.00

0.00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0.00

0.00

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea ricrnliii cpicmir                                                .       .

36.02.22

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (

36.02.32

0.00

0.00       1

r^fl   n? 37   + A7 37 AQI

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor ___nroopidonti aforpnto cortiunii Hp Hp7i/nltarp____2____Z_____

36.02.32.02

1

0.00

oioo -- |

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.C

37.02

318.80

5.20

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

318.80

5.20       1

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0.00

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

8.11

36.12

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02

8.11

36.12

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0.00

0.00       1

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

8.11

36.12

Venituri din privatizare

39.02.04

0.00

0.00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0.00

0.00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0.00

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)                          ț

30.16

0.00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod            I

10.02

0.00

0.00      1

ISume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

10.02.13

1

x . .                                                                                   1

0.00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

10.02.14

X

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)                                      ,00.17

33,946.96   1

94.88

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 00.18

33,946.96

94.88

Subvenții de la bugetul de stat (cod

42.02.01+42.02.05+42.02.09+42^)2.10+42.02.12 la                  42.02

42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55)

I

--- 94.88  ——

'Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)         42.02.15

X

X

S

ubvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru      42.02.16 i

1,788.00

_    .0.00        1----

- l

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale

I pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor 42.02.16.01;

1,788.00

0.00

|de comunicații în urgență în sănătate

'Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a            42.02.17

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către 42.02.18 . 1

0.00

0.00

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului 42.02,19 I

0.00     _

__ 0.00       1____


~ 4--


' j TI 1 sj|| । Numi

__iK      ---S-----------a**J <U-g--------• !             --

->  •DeNUMlR!-A-!«.'9 f.'H-ftR- ir----- '*» -

___1___ __- - ♦

(Subvenții de la bugetul de statratre bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

, _ Ccjfr ( -PREVEDERI .i indicafer .------

+*•        Trim It —'

i * !       —

,42.02.20   |      0.00

1

3âSREALIZARk«

mm ii

0.00

.'Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29         0.00            0.00

ISubvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 1 realizarea obiectivelor de investitii in turism

T-

42.02.40         0.00            0.00

(Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor loroerame de interes național (42.02.51.02)

1                                                                    j

[42.02.51   |      0.00             0.00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de

142.02.51.02       0.00             0.00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea

_ investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati

[42.02.52          0.00

0,00. _

(Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

28,732.74         94.88

(Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare (susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe Inerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

3,426.22

0.00

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

245.32

0.00

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru

46.02.03

0.00

0.00

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru

46.02.04   ;     245.32

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantări (cod 48)

---------------------------------î--------------------------------------------- 1

48.02 - 1   21,387.17

’ 74.54

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod

48.02.01   |   21,312.63

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

21,312.63

0.00

_

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0.00

0.00

Prefinanțare

48.02.01.03

0.00

0.00

Fondul Social European (cod

48.02.02

74.54

74.54

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01       0.00

0.00

l'Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02!

0.00

0.00

|Prefinanțare

18.02.02.03

74.54

74.54

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2019

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

L .. .. _ PREVEDERI Cod indicator

1 REALIZĂRI

1

1 Trim II            Trim II

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

62,381.6<

844.4s|

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)    .. ...

50.02

591.54

|--- 279.67|

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02               591.54

i            279.67|

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55 SD

20.00'            18.431

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

56

|         23.75

_i_

21.48

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

58

129.61

83.72

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                               ,71

418.18

156.04

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.0,1

. -      591.54

279.67

Autorități executive

51.02.01.03

591.54

279.67

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

70.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala (cod

61.02

70.00

o.ool

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0.00

0.00

Politie locala

61.02.03.04

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nom

61.02.05

70.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

O.OOi              o.ool

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

25,927.84|

266.14

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

525.50)

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

56

o.oo;

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

525.50

0.00

Din total capitol:

---------------------------------1-

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) >

55.02.03

68.50

o.oo]

învățământ preșcolar                                   i

55.02.03.01 1

0.00|

0.00|

învățământ primar                                     t

>5.02.03.02

68.50,

0.00

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)        |65.02.04

457.00|

o.oo|

învățământ secundar inferior                             ]65.02.04.01          0.00             0.00

învățământ secundar superior                           65.02.04.02         457.00

Invatamant profesional                                 65.02.04.03           0.00

învățământ postliceal          --- 65.02.05               0.00

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30). 65.02.11               0.00             0.00

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0.00

0.00

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0.00

0.00

- Alte cheltuieli în domeniul învățământului

0.00

65.02.50

0.00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

3,853.47

195.95

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 SD . ri__                                  •

1 0 00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,853.47

195.95

Din total capitol:                          ___

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

(cod

66.02.06

3,853.47

195.95

UnitățTmedico-sociale                                   (66.02.06.03 î          0.00}             0.00

Servicii de sanatate publica                 ______________________‘66.02.08     |___________O.OOj________0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)           j66.02.50     !           0.00}     '        0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0.00}             0.00

Cultura, recreere si religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

^67.02

1

21,548.87,            70.1

9

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

|51SD

0.00             0 0

9

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

J_____________

Ț              "      --

21,348.771            38.1

1

1

klTLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

171

200.10!           32.0!

Din total capitol:

1

O.OC

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03

21,548.85

70.15

Muzee

J67.02.03.03

o.oc

O.OC

Instituții publice de spectacole si concerte

167.02.03.04

o.oc

O.OC

Scoli populare de arta si meserii

167.02.03.05

O.OC

O.OC

Case de cultura

67.02.03.06

|           O.OC

0.00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

21,548.87

70.19

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0.00

0.00

Servicii recreative si sportive (cod 57.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

' ‘ ' 0.00

0.00

Sport

67.02.05.01

0.00

0.00

Tineret

67.02.05.02

0.00

0.00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0.00

0.00

Servicii religioase

67.02.06

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0.00

0.00

Asigurări si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+

68.02.15+ 68.02.50)

____L

58.02

0.00

0.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU | SI APE (cod 70.02+74.02)

________________L

11,788.36

151.11

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la }

70.02.07+70.02.50)____________

70.02

4,648.091

18.45

FITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                   155 SD

31.00)

0.00

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile I

FEN) postaderare                                                j

58

3,425.09}

0.00

FITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                                j'

i______L

1,192.00

18.45

1

FITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN I

/

LNUL CURENT(85.O1)                                          ;85

0.00. 1

0.00

[

)in total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

3,425.09;

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe             _______

70.02.03.01

3,425.09

-troo

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0.00.

0.00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+7 70.02.05

31.00.

0.00

Alimentare cu apa                             _____

70.02.05.01 .

31.00

0.00

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0.00!

0.00

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

10.00

0.00

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

80.50'

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării corni 70.02.50

1,101.50

18.45

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

7,140.27

132*66

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

_55 SD    __

21.00

19.42

■          ifeis:—           ” d

■r*-

■- - 1

.

: 1 • 1 • . > ■ ■

:if i+tr                   -'

țzL _                         -- —

-  —r—

|

—— 1

±-—r-n~'

-

PREVEDERI

■____REALIZĂRI -

---- 3

F D t uj». n t m------------- • —--------

1--------------------------------------------------------------

h                           -------- --

_

_ *

TriqEll           Irimll--

4

0

3

2

TITLUL XII ACTIVE NEElNANCIARE

171

j      7;±19.27|

113.2

1

TITLUL XÎV ACTIVE NEElNANCIARE

172

~~ 0.00,

0.0

Din total capitol:

î

1

Reducerea și controlul poluării

174.02.03

i            o.o

3|               0.0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.0îj74.02.05

1,521.0

0,            19.4

Salubritate

174.02.05.01

I       1,500.00)

O.OC

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

j74.02.05.02

j          21.00)

19.4;

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

|74.02.06

j      5,619.27)

113.2/

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

cod

1

79.02

24,003.95

1                                                                                                                         ,

147.5E

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca _(cod 80.02.01)

)s0.02

o.oc

O.OC

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

j81.02

o.oc

1                0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

35.10

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

35.1C

0.00

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

13.00

0.00

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0.00

0.00

Camere agricole

83.02.03.07

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniu

agriculturii

83.02.03.30

13.00

0.00

83.02.50

' 22.10

0.00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

23,968.85

147.56

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55SD

0.00

0.00

TITLUL XII

ACTIVE NEFINANCIARE

71

23,968.85

147.56

Din total capitol:

/

s F

R

E

J

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

23,968.85

147.56

Drumuri si poduri

84.02.03.01

23,720.47)

107.00

Transport în comun

84.02.03.02

116.001

0.00

Străzi

84.02.03.03

132.381

40.56

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0.00

0.00

Aviația civila

34.02.06.02

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

34.02.50

0.00

0.00

\lte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

7.02.05+87.02.50)

                                                       1

87.02

0.00

0.00

artea VIl-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT                        j£

16.02          1

0.00

0.00

EZERVE

197.02         1

0.00

0.00

XCEDENT 98.02.97                                            |s

8.02

0.00

0.00

Excedentul secțiunii de dezvoltare                              -9

8.02.97

0.00

0.00

DEFICIT l1

99.02.97

99.02

0.00

0.00

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97                0.00,!

0.00

7.1S5730.07.ZUI7

EXECUȚIA BUGETULUI DEVENITURI AL’sECTIUNII DEFUNCTIONARE AL INSTITUȚIILOR PUBLICEȘI ACTIVITĂȚILOR — FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII,

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE, PE ANUL 2019

Ml! LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato

, PREVEDERI rL

' REALIZĂRI

1 Trim II

Trim II j

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

joO.OlSF

37,479.7

îi 32,110.68|

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

'00.02

16,934.7

l! 14,149.41|

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

100.03

0.0(

1            o.ooj

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0.0(

o.ool

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

16,934.71

14,149.41|

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

46.1S

43.541

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

46.19

[         43.541

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

46.19

43.54|

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) *)

30.10.08

X

X

[venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și

30.10.08.03

X

’ X

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0.00

o.oo|

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0.00

o.ool

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0.00

o.ool

[Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0.00

o.oo|

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

16,888.52

14,105.87

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08

33.10

16,834.26

14,036.68

Taxe si alte venituri in învățământ                                  |

33.10.05

467.22

301.96

Venituri din prestări de servicii                                      I

33.10.08

603.82

639.08|

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0.00

o.ool

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

0.00

o.ool

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantin(33.10.14

501.50

429.39

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea

1

1

proprie sau anexa                                                J|

33.10.16

0.00

0.00

IVenitun din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare                           ;;

3.10.17

1 9.80

9.80

.Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice-Sf sportive__[33.10.19

30.30

25.33

[Venituri din cercetare                                            133.10.20

0.00'

0.00

'Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de

sanatate                                                          '33.10.21

12,940.67'

10,637.60

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat                        --13

3.10.30

1,939.33

1,729.16

venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica

Ic

in sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii "33.10.31

0.00;

0.00

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala ,33-10.32

0.00'

o.ooj

Tute venituri din prestări de servicii si alte activitati                  33.1U.5U

341.62'

264.361

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)          34.10

0.00

o.ool

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise              34.10.50

0.00

o.oo|

Amenzi, penaiitati si confiscări (cod 35.10.50)                             35.10

o.oo1

o.ool

Alte amenzi, penaiitati si confiscări               _                35.10.50

0.00

O.OOJ

Diverșg venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)____       36.10___

0.00

o.ool

Transf< u in r

sruri voluntare, altele decât subvențiile (cod in mu? tn cm                                 37.10

54.2S

5'        69.19

Donații și sponsorizări

137.10.01

68.45        69.19

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-14.1S

|          0.00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0.0c

         0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

0.00

I          0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)

40.10

0.00

0.00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod

40.10.15.01+40.10.15.02)

i

(40.10.15

r

1           0.0c

.......

0.00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

I

,40.10.15.01

0.00

0.00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0.00

0.00

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

0.00

0.00

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06)

41.10

0.00

0.00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa

41.10.06

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

20,545.04

17,961.27

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

42.10+43.10)

00.18

20,545.04

17,961.27

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0.00

0.00

i

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0.00

0.00

j'

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate ntegral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA                                         j

42.10.43

0.00

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) |

43.10

20,545.04

17,961.27

[Subvenții pentru instituții publice                                   |

43.10.09

4,979.631

4,468.37

(Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor icurente din domeniul sănătății                                    H

13.10.10

98.16!

31.67

[Subvenții din bugetul FNU de asigurări de sanatate ăentru lacoperirea creșterilor salariale                                      143.10.33

1

15,467.25

13,461.23|

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

i Cod f indicator

1 PREVEDERI

! REALIZĂRI

Trim II

Trim II

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

49.10

37,592.2*

)'     31,121.14

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

150.10

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICAȘI SIGURANȚA NAȚIONALA ~ (cod 61.10)

î------

59.10

1,762.81

1,544.26

Ordine publica si siguranța naționala ( cod

61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

1,762.81

1

1,544.26

TITLUL

1 CHELTUIELI DE PERSONAL

!io

1,594.23

1,485.18

TITLUL

II BUNURI SI SERVICII

120

168.58

69.63

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT(85.01)

85

0.00

-10.55

Din total capitol:

• - 1

Ordine publica ('cod 61.10.03.04)

61.10.03

1,762.81

1,544.26

Politie locala

61.10.03.04

1,762.81

1,544.26

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.10.05

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței național

61.10.50

0.00

0.00

Partea a 1 ll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

35,829.43

29,576.88

Invatamant ( cod

65. L0.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)         

65.10

1,291.78

850.63

TITLUL l

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

485.831

341.80|

TITLUL 1

BUNURI SI SERVICII                                      1

20

806.39]

509.98

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.001

0.00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT(85.01)

85

-0.44|

-1.15

Din total capitol:

jînvatamânt preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.0265.10.03    1

738.68:

529.26

!

învățământ preșcolar

55.10.03.01 1

415.00]

341.82

lînvatamânt primar                                       i(

55.10.03.02 ;

323.68

187.44

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03) |65.10.04    |

476.17

306.75

lînvatamânt secundar inferior                           65.10.04.01

93.92 i

55.15

învățământ secundar superior                          65.10.04.02

382.25

251.60

Alte cheltuieli în domeniul învățământului                    65.10.50

76.93

14.62

Sanatate

(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)               —-- 66.10 _____

-  30,545.00

25,576.68

TITLUL 1

CHELTUIELI DE PERSONAL                             10

24,950.32

21,623.51

TITLUL II

BUNURI SI SERVICII                                    20

5,505.36

3,942.41

TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                       59

94.67.

16.11

TITLUL XVIIE.LATLXFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 0.

ANUL CURENT(85.01)

-5.35

-5.35

Din total capitol:_______ __________

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod              66.10.06

30,545.00

25,576.68

Spitale generale                                          66.10.06.01

30,545.00

25,576.68

--I——

Unitati medico-sociale___________________66.10.06.03-^-- 0.00

0.00


|Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, pfprontp cprtii inii Hp Ho7\/nltarp                     . .

36.10.32.02

0.00

0.00

ISume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, laforonto cor+itinii Ho fi înrtinnaro

36.10.32.03

0.00

0.00

.Alte venituri

36.10.50

0.00

0.00


rr        __ . _ . -. f

— ~   — ——

■----—

■-       . '           ,       _n-- '     _

—-—li-----r  —— -———

— •                                  0 1 C                   ------------7 -       ..... 1 ' r'r’ '--------

Ț.-- A h, »        __

-—^--—a             -        : -mocatcr ——----——

-3__

K.          •—           , • • 3

-

T                ■

Cultura^ recrcere si religii; ( 67.lîfO3467.1G.05^67.10750)           - 67710-       i        3,992.65

T 3,149.57

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL         *

10

1,432.46

1,252.61

TITLUL IL BUNURI SI SERVICII              -                    20

2,560.19

1,902.34

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

85

ANUL CURENT(85.01)

-5.37

Din total capitol:

iServicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod                     :67.10.03            2,291.63.      1,580.95

i I Muzee

167.10.03.03         1,624.88

1,183.89

! Instituții publice de spectacole si concerte

|67.10.03.04

0.00

0.00

| Scoli populare de arta si meserii

.67.10.03.05             0.00

0.00

iCase de cultura                                          67.10.03.06           666.75:

397.06

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

67.10.05

1,701.02'

1,568.62

|Sport

67.10.05.01

1,701.021

1,568.62

1

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0.001

0.00

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0.001

0.00

EXCEDENT 98.10.96

98.10

0.001

0.00

| Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0.00

0.00

DEFICIT11 99.10.96

99.10

0.00

0.00

. Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0.00

0.00


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

i

Cod indicator

i

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim II l

, Trim"

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+

00.01 SD

1,880.34

l|              0.00

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.12) “

00.02

14.19

;              o.oo

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

14.19

!              0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

100.14

14.19

.              0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37,10.04)           37.10

14.19

0.00

IVărsăminte din secțiunea de funcționare

(37.10.04

14.19

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

100.15

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

533.20

0.00

SUB 42.1

Sub

VENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 0+43.10)                                    .

00.18

533.20

r

0.00

ventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

533.20

0.00

[Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate

42.10.39

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.10.70

533.20

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)

43.10

0.00

0.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0.00

0.00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de           

43.10.19

o.ool

0.00

Alte sume primite de la UE ( cod 46.10.04)                               |

46.10         j

1,289.92)

0.00

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele 1 operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

i

16.10.04

i i 1,289.92!

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33 j )                                                                                                                              )4

8.10

1

43.03

0.00

jl

:ondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01 +                   1

15.10.01.02 + 45.10.01.03)*)                                   +8 '0 0'          43 03          0 00

'Sume primite in contul plăților efectuare in anul curent          48.I0.U i.u I         43.03------ ‘   0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori        48.10.01.02        o.00           0.00

Prefinanțare        "                                         48.10.01.03         0.00           0.00

I

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI j_______________________________________________________

1

REALIZĂRI

1

| Trim II

Trim II

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

(49.10

3,719.97

72.26

Sanatate (

cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)                        -

66.10

i_____3,719.97

72.26

i                                       --

1

58

61.48

|            0.00

TITLUL XII

ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,658.49

72.26

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

3,719.97

72.26

1 Spitale generale

66.10.06.01 —

3,719.97

72.26

lunitati medico-sociale

66.10.06.03

0.00

0.00

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0.00

0.00

1

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0.00

0.00

Cultura,

recreere si religie ( 67.10.03+67,10.05+67.10.50)

67.10

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03,03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09

67.10.03    |

0.00

0.00

Muzee

67.10.03.03

0.00

0.00

i

Case de cultura                                               '

67.10.03.06

0.00

0.00

Partea Vll-a

REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0.00

0.00

EXCEDENT

(98.10.97)                                                       !•

98.10

0.00

0.00

DEFICIT1’(99.10.97)                                                     {<

99.10

O.OOj

______0.00