Hotărârea nr. 181/2019

HOTĂRÂREA nr. 181 din data de 10.07.2019 privind modificarea şi completarea art. 2 si 3 din H.C.L. 18/2018 pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraş" şi încetarea efecte

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV      O fEfcfelihll

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 181 din data de 10.07.2019

privind modificarea și completarea art. 2 si 3 din H.C.L. 18/2018 pentru obiectivul de investiții „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului

Făgăraș" și încetarea efectelor H.C.L. 134/2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ întrunit în ședință extraordinară,

Analizând raportul de specialitate nr. 54729 din 04.07.2019 al Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare si Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 54729/1 din 04.07.2019 prin care se propune modificarea și completarea art. 2 si 3 din H.C.L. 18/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraș" și încetarea efectelor H.C.L. 134/2018;

Având în vedere H.C.L. 18/2018 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI ȘI POR/2017/3/3.2/1/ITI, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4E, Obiectivul specific 3.2 -Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă finanțat de Programul Operațional Regional 2014 -2020, inclusiv aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect - obiectiv de investitii "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraș";

Având în vedere H.C.L. 134/2018 privind modificarea și completarea art. 2 si 3 din H.C.L. 18/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraș";

Având în vedere Scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale cu nr. 23.355/27.06.2019 transmisa de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru pentru proiectul „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraș" cod SMIS 119359 - selectat pentru finanțare, prin care se solicita transmiterea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a proiectului si a cheltuielilor aferente în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare si selecție,

Urgența aprobării proiectului de hotărâre fiind justificată de termenul de transmitere a documentelor solicitate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în etapa de precontractare, și anume 11.07.2019;

Analizând bugetul proiectului rezultat în urma etapei de evaluare si selecție solicitam aprobarea valoarii totale a proiectului "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraș”, a contribuției Municipiului Făgăraș la realizarea proiectului formată din contribuția de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și din contribuția de 100% din valoarea totală neeligibilă a proiectului.

Având în vedere H.C.L. 179/2019 privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. 20/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraș";

Propunem modificarea și completarea art. 2 si 3 din H.C.L. 18/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraș"

în temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. „b", alin. (4) lit. „d", art. 139 alin. (3) lit. „a" și „e", art. 196 alin. (1) lit. „a", art. 197, art. 198 alin. [1] si (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea art. 2 din H.C.L. 18/31.01.2018, care va avea următorul conținut:

„ART.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraș", în cuantum de 45,743,990.64 lei (inclusiv TVA), din care 43,572,442.31 lei cheltuieli eligibile, respectiv2,171,548.33 lei cheltuieli neeligibile."

Art. II. Se aprobă modificarea și completarea art. 3 din H.C.L. 18/31.01.2018, care va avea următorul conținut:

„ART.3. Aprobă contribuția Municipiului Fagaras la realizarea proiectului "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraș" în cuantum de 3,042,997.18 lei formată din contribuția de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 871,448.85 lei și din contribuția de 100% din valoarea totală neeligibilă a proiectului, respectiv 2,171,548.33 lei.

Art. III. Celelalte articole ale H.C.L. 18/31.01.2018 rămân nemodificate.

Art. IV. începând cu data intrării în vigoare a prezentei încetează efectele H.C.L. 134/14.05.2018.LAURA


Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți -14

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - 1 ex. dosarul de ședință

  • - 1 ex. colecție

  • - 1 ex. Prefectură

  • - 1 ex. Primar

  • - 1 ex. Secretar

  • - 1 ex. Direcția Buget Finanțe

  • - lex. Compartiment Implementare Proiecte de Finanțare

  • - lex. Afișare

Cod: F-50