Hotărârea nr. 18/2019

HOTĂRÂREA nr.18 din data de 30 ianuarie 2019 - privind actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2019 pentru locuinţele din fondul locativ de stat şi locuinţă de intervenţ

ROMÂNIA z> sp JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.18

din data de 30 ianuarie 2019

- privind actualizarea cu rata de inflație, comunicată de către Institutul Național de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2019 pentru locuințele din fondul locativ de stat și locuință de intervenție aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul nr. 1596/17.01.2019 al Compartiment evidenta patrimoniu concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta bunuri, precum și expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 1596/17.01.2019, prin care se propune actualizarea cu rata de inflație, comunicată de către Institutul Național de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2019 pentru locuințele din fondul locativ de stat și locuințele de serviciu aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere Legea nr. 114/1996 - republicată-privind locuințele și Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996,

Potrivit prevederile art. 4, art. 6 lit. e, art. 7 si art. 20 alin 2 lit b din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata,

Ținând seama de Rata anuală de inflație comunicată de Institutul Național de Statistică, potrivit adresei cu nr. 1140/15.01.2019 și de clauzele contractuale de închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat și locuințele de serviciu aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraș,

Văzând prevederile art. 36 alin 2 lit c si alin 5 lit b, art. 45 alin.3 si art. 123 alin 1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică a cuantumul chiriei aferente locuințelor din fondul locativ de stat și locuință de intervenție aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraș, situate în Municipiul Făgăraș, str. 1 Decembrie 1918, 13 Decembrie, Amoniacului, Andrei Muresanu, Câmpului, C.A.P Galați, Ciocanului, Clorului, Combinatului, Doamna Stanca, Dr.Ioan Senchea, Dulgherului, Fochistului, Ghioceilor, Inocentiu Micu Klein, loan Codru Dragusanu, Luncii, Mecanicilor, Mihai Eminescu, Mihai Viteaza, Narciselor, Negoiu, Nicolae Bălcescu, Octavian Paler, Oxigenului, Plopului, Podului, Prunului, Republicii,

Salcâmului, Teiului, Titu Perția, Tudor Vladimirescu, Zona Gării, conform anexei nr. 1, la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă începând cu data de 01.01.2019 cuantumului chiriilor rezultate din calcul prevăzut în anexa nr. I, la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă:

(1) Persoanele cu handicap grav cuprinse în anexa nr.l, la prezenta hotarare, sunt scutite de la plata chiriei pentru locuințelor din fondul locativ de stat și locuințele de serviciu aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraș , conform Legii nr. 448/2006 republicata, in baza certificatului de încadrare in grad de handicap.

(2) Scutirea la plata chiriei se aplica pe perioada de valabilitate a certificatului de incadrare in grad de handicap al persoanei in cauza.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Arhitehtul sef și Compartiment evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri).

CONTRASEMNEAZĂ,



Secretarul municipiului,  LAURA ELEN^ftJltJNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-18

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - 1 ex. Dosarul de ședință

  • - 1 ex. Colecție

  • - 1 ex. Prefectură

  • - 1 ex. Primar

  • - 1 ex. Secretar

  • - 1 ex. Compartiment Evidență patrimoniu

  • - I ex. Arhitehtul sef

  • - lex. Direcția Buget-Finanțe

  • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

  • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50

juuue ccifH dttudii^die pentru anui zun

/7 r.L

Mr

crt                    Debitor

. '                      1

»l « i <0

Nr. Contract! Data contrac

1 chirie2018         chirie 2319 =

(lei)        chirie2G13 x 103,27%

1 ADOCHITEI ANTONELA ELENA

Plopului

12           771       6

31 10.08.2017|      36,18           37,36

2 AFLOAREI DANIEL VASILE

Plopului

12           6

2    211

7   27.06.201

4      36,181           37,36

3 AFLOAREI MIHAI

Negoiu

59

1   27.06.201

4     106,06,         109,53

4 ALBU NATALIA

Plopului

1

7    121

4   27.06.201

4      20,161           20,82

5 ALDEA ANCUTA

Plopului

12           6

9   1402

0 27.04.201

8      36,181           37,36

6 ALDEA ELENA COSMINA

Plopului

6          1

9     1224| 27.06.201

4      38,34|           39,59

7 ALDEA GHEORGHE

Plopului

6 ,___________ți

121

8! 27.06.201

4       21,3

0           22,00

8 ALEXE FLORIN

A.Mureș       1

136

8 27.06.201

4      31,3

0           32,32

1_________________________________________________

9 ALEXE GHEORGHE

Plopului

12           8(

215

1 16.12.201

6       36,1

8            37,36;

0 ALEXE NICULINA

Plopului

3   23, 24

316

7   15.12.201

6       39,6

4           40,94

1

1 ALEXE PETRONELA-FANICA

Plopului

12           7E

318

9 19.10.201

7       36,1

8            37,361

1

2 ANDREIAS MARIANA

Plopului

12    22, 23

208

3   27.06.201

4       21,3

0           22,00

1

3 AROS ARPAD(ht)

Plopului

3           16

123

27.06.201

4        0,0

0             0,00î

1

4 AVROIAN ION

Ciocanului 10

llt

27.06.201

1|      55,5

4            57,36j

1

5 BACANARU OLIVIA NICOLETA (h

M.Emin      22

1975

27.06.201

1         0,0

9              o,oo;

1

5 BALAN MARIA

T.VIad.

13 0

406f

27.06.20b

89,4

92,341

7 BALAZS IOSIF IULIAN

Plopului      11

71C

27.06.20b

34,3'

35,46!

^2

8 BĂNICĂ GHEORGHE

Podului        1

611

27.06.201'

119,3C

123,20

i

9 8ANU CRISTINA

T.VIad.

12

1385

27.06.2014

48,13

49,7ol

i 2

3 BANU MARIA (hp I

Ciocanului     4

570

27.06.2014

o,oc

0,00!

2

BARBANDEAL ADINA DORINA

Oxigenului     2

847

27.06.2014

32,32

33,38'

2;

BARBANDEAL LEONORA

Republicii 27

8

21196

27.06.2014

73,43

75,83!

2:

BARBANDEAL NICOLAE ADI

Oxigenului     4

1025

27.06.2014

25,70

26,541

: 24

BARSAN VAShC 'hp |

T.VIad.              1

4 C        10

88

27 062014

0,00              0.0.9;

I 2S

BARTHA ELENA MIHAELA

Republicii 271

6

343

27.06.20^:

39,9

’i

hi

BELDESCU ELENA LILIANA

Ghioceilor     1

15847

27.Q<2014

2--4^52

\       48,04

1 27

BENEDEK NICOLETA

Plopului            1

2           14

2081

2/0E^Î4

.-      36?18

C\      37,36

28

BERCHI MARIA

Plopului

3           27

3357

J7.C^^01X

' 19,82

\      20,47'

29

BIZA (RADU ) IOAN

Ciocanului 16

680

2?.06{.2<£izi

63,68

| J 65,76'

30

BLAGAGINEL

13.Dec.             1

4 A        16

19C'

27.06.2014

6^83

64.88

31

BLANGA ANA

Plopului

6          82

11840

1^04 2ME

-'38.34

/      39,59

32

BOANTA CRISTINA ANCA

Republicii     27

10

7890

27.GC6.20i4'

—.73,50

/      75,90-

33

BOGDAN ALEXANDRU

I.M.KIain      34

3797

27.06'2^1'4

63J98-

65,14

34

BOGDAN MARCELA GEANINA

M.Viteazul     5

4569

27.06.2014

' 21,30

22,00

35

BONDRILA EUGEN

Dulgherului 2

854

27.06.2014

24,24

25,03

36

BORDEIANU FLOAREA

Clorului         2

1013

27.06.2014

34,34

35,46;

37

BORDEIANU VASILE

Mecanicilor 11

12

25

27.06.2014

31,02

32,03

38

BORDIANU CRISTIAN

Mecanicilor 11

10

789

27.06.2014

36,76

37,96!

39

BOSOI GHEORGHE

Ciocanului 10

106

27.06.2014

35,58

36,74

40

BUCEANSCHI TRAIAN

F.Vlad              14

(C              7

25054

09.08.2018

64,05

66,14

41

BUDI APOLLONIA

Clorului         5

1285

27.06.2014

20,02

20,67

42

BUDIGYULA

Clorului         5|

1030

27.06.2014

24,24

25,03

|_43

BUDI IOSIF

Clorului        10

______L

737

18.07.2018

64,06

66,15

44

BUDIJOSIF

Clorului       | 10

)

23145

10.08.2017

28,10

29,02

45

BUDIJOZSEF

Clorului        19

______L

857

27.06.2014

30,96

31,97

46

3UDIJ0ZSEF                  C

Jorului       19

1

860

27.06.2014

26,88

27,751

47

3UDIJUDIT                   S

alcamului | 2

1384

27.06.2014

52,65

54,371

48

3UDITIBOR                   C

lorului       ) 5

1284

27.06.2014

15,12

15,61;

49

3UDINA ADRIANA             C

iocanului 1 10

26960

08.10.2015

45,00

46,47,

1

50

ÎUHOLTEAN GHEORGHE       5

alcamului ; 2;

34060

04.12.2015

41,14

42,49;

51 1

UHOLTEAN MARIOARA       5

alcamului | 2!

1184

27.06.2014

41,76|

43,13

52 i

UNI COSTEL                    •-

uncii          j 4)

1

1343

27.06.2014

36,46)

37,65

53 8

UNI IOAN AGENOR          T

Vlad.       ' jAtur

n           791

2206

27.06.2014

47,03|

48,571

54 E

URCHEA ALEXANDRU CONSTAN l

3.Dec.             22

4|

23604

27.06.2014

35,7o|

36,87;

55 E

URLACU ALIANA GEORGIANA IV

1.Viteazul   1 11

1

543

27.06.2014

106,421

109,90,

56 E

URZ CORINA (DOBRILA)       T

Vlad.         ; i 1

c |        14j

3471

27.06.2014j

80,58j

83,211

57 B

UTUCARU IULIAN             Ll

uncii           1 2|

288891

28.09.20161

30,26

31,251

58 B

UTUCARU LUCIA IOANA      IC

orului          4> j

i ț

7607,

13.03.20171

45,42!

46,91

; 59 C

ADERE CONSTANTIN CIAU01U iFcch-stulu,    3,

1!

125O7|

27 06 201-.!

53.921

55.68

50 C

ALDARAR DOREL             IPIopuh.           3!

141

1217;

27.06.20141

20,16;

20,82;

61|C

ALDARAR IOAÎIA-ADINA       ICi

ocanuîui 121

37011

20.11.2018;

41,89;

... 43,26;

I

■ 621CALDARAR VASILE (hp .

Clorului        8

1371   27.06.2014,      0,

yj            0,00

63 CALES CRISTINA MARIA ' k.

Clorului         1

27523, 11.12.2014      19,

20|           19,83

64 CALES MARIUS IONEL

Clorului         1

19707* 12.08.201

4      10,081           10,41

65 CAPRIAN ELENA

Plopului

12           5

9    2114* 27.06.201

4i      21,301           22,00

66 CAPRITA NICOLAE DORIN

'••1.Viteazul      11

168

61 27.06.201

4     114,

)4i          117,77

67 CATANA MARIN

Clorului         5

1       98

2   27.06.201

4       20,2

ol           20,86

68 CATANA STANA

Clorului

|   1899

0   27.06.201

4l      20,1

6           20,82

69 CATRENTIA ANDRADA MONICA

Negoiu         1

1

459

0 27.06.201

4       60,1

5           62,12

70 CATRENTIA LIVIA( ht)

Negoiu        1

589

2   27.06.201

4        0,C

0            0,00

71 CAUACIU MARIA

Clorului       12

83

4   27.06.201

4       34,4

6           35,59

72 CERBU GEORGETA

Prunului

2197

01.10.201

5       31,8

6           32,90

73 CERCEA IOAN

Plopului

6         11

1     838.

li 20.03.201

7       21,3

0           22,00

74 CERCEA VASILE

Plopului

12   20,21

208'

7| 27.06.201

4       53,7

0           55,46

75 CHIRU IOAN (PUSCHI)

Plopului

12

F 10861

L| 29.03.2011

3       36,1

8|           37,36

1 76 CHIRU OTILIA

Plopului

12           6f

3     212;

27.06.20V

4       36,1

8,           37,36

77 CIAPA ION ALEXANDRU NINU

Plopului      |

12           2Z

l| 14877

13.05.201f

36,1

8*           37,36

78 CImPA raluca

(Plopului

12          5C

)|    5562

27.06.20V

36,1

31            37,36'

79 CIAPA VASILE (ht >

Clorului        .10

3366

27.06.201^

0,0

3             0,00

80ICIOCIU SIMONA IOANA

Plopului

6           3S

30927

09.11.2015

38,3'

39,59

81 CIUTA EUGENIA VIOLETA

Salcâmului

25491

19.11.2012

18,If

18,75

82 CIUTA STELUTA (CRETU)hp

Salcâmului     2

24775

14.11.2012

0,0C

0,00

83 COACIU ANDREEA CRISTINA

Ciocanului     4

2870

27.06.2014

27,6f

28,56

84 COCAN DANIEL-MIHAI

Salcâmului     2

36999

20.11.2018

42,02

43,39

85 COCAN IOAN (ht)

Negoiu          3

A B

4992

27.02.2015

0,0C

0,00

1 86 COJOCARIU TEODOR (hp)

Negoiu

243

27.06.2014

0,00

0,00

87 COLI BAS ADRIAN ȘTEFAN

Mecanicilor 1

1242

27.06.2014

32,78

33,85

88 COLIBAS ALINA - FLORENTINA

Fochistului

3

30513

28.09.2018

65,04

67,17

89 COLI BAS MARIA

Mecanicilor     1

801

22.01.2013

29,38

30,34

90 COMSA LENUTA

T.VIad.

17

10052

29.04.2016

62,25

64,29

91 CONDOIU ADRIANA ERIKA

Plopului

12          85

7606

13.03.2017

36,18

37,36

92 CONSTANTIN CAMELIA CONSTAN

Ciocanului 12

22163

15.09.2014

36,60

37,80

93 CONSTANTIN FLORENTINA (ht)

Plopului

6   117,118

23868

15.10.2015

0,00

0,00

94 CORFARIU DORIN

Clorului        4

746

27.06.2014

52,56

54,28

95 CORFARIU FLORIAN

Luncii           2

683

27.06.2014

59,56

61,51

96 CORNEA LAURENTIU IONUT

Dr.lon Sench 49

1688

27.06.2014

55,73

57,55)

97 COSCODAR STELA

Ciocanului

25843

27.06.2014

30,20

31,19

98 COTAC SANDA MIHAELA

Dulgherului 2

1361

27.06.2014

25,60

26,44

99 COVACI TEODOR

Plopului            1

2           74

2127

27.06.2014

36,18

37,36

IOC COZAC IOAN

Plopului            1

2           18

2085

27.06.2014

35,18|

37,36

101 COZAC NICU

Podului        1

35965

28.11.2016

102,60

105,96

102 CRĂCIUN EUGEN COSTEL (hp)

Plopului            1

2          88

30929

09.11.2015

0,00

0,00

103 CRETA MARIANA

Ciocanului 14

714

27.06.2014

75,00

77,45!

104 CRETA SANDU FLORIN

Ciocanului 14

1588

27.06.2014

31,44

32,47

105 CRETA TEODOR MARIAN

Ciocanului 14

2121

2^0677014

43,58

45,01

106 CRETU ADRIANA ELENA

Doamna Sta 19

3820 /

/27.0^2OU

>12,18

115,85)

107 CRETU GHEORGHE           8

alcamului     2

296^4

.'țZÎl-2014 .

X .23)55

24,32

108 CRISTEA ANA (hp)

«legoiu          1!

4/7 4

727.Q6.2014 .

\ otop            0,00

109 CRISTEA DUMITRU ALEXANDRU C

Oxigenului 16

4785"'

1 Qif-.03.2015

^4,42

35,55'

110 CRISTESCU (POPA) ELENA SANDA 1

C.Dragusan 4|

5S3? 7

.27,06,2014 c

‘ 110,33

113,941

111 CUTIC CONSTANTIN           P

lopului          3 A

4          6

1011

2’7:06.20,14

, / ?5,.74i

57,56

112 CZIKA NICOLINA                F

ochistului     3I

3

871 -

27.06.20V4I'

■o’’ 4<42i

45,87)

113 DAFINOIU NATALIA             l\

1.Viteazul 11

195!

x22,’06.2QL4

^>04,55'

107,97j

114 DANCIU MARIA               C

xigenului     2

1                                                                     l

1058

27.06.2014

44,62

46,08)

115 DARUS ELENA-EDERA          P

'opului             12

I _____937887

10.10.2018

24,51

25,31i

116 DĂRUSIOAN                 0

xigenului । 12

835

27.06.2014

25,70

26,54,

117 DARUS IOAN CIPRIAN          O

xigenului 1 2

1638

27.06.2014

41,42

42,771

118 DARUS OTILIA LENUTA         C

orului         1

5633|

27.06.2014

21,30

22,00;

119 DAVID VASILE LAURENTIU       IV

lecanicilor ; 1

1235!

27.06.2014

38,68

39,94

120 DERLING GEORGETA          It

Vlad.               8

B          3

91' 27.06.2014

64,551

66,66'

121 DERLII.'G GUNTER              |T

Vlad.        .    1 22

Ic          19,'      852,

27.06.20141

64,04'

66,13

122 DEJA LUCRETIA               1

01.dec.17    ;12E

,            5l 43801

09.02.20171      74,65'

77,09

123 DODE NICOLAE                 (Clorului     ) 8-

1 |                                       1

744

27.06.2014)

26,88!

27,76.

124 OODE NICOLAE IULIAN         fiorului     ! 81

1 <

26215

28.10.2014,'

14,28

14,75'

125 DOMNUI VICTORIA             (Plopului     ! i 12

1        57

11839

12.04.2016Î      21,30j

22.001

126 DONDOS PAULINA (hp)         (Clorului     | 3|

1                                                     i

।                                                    ,

790|

27.05.2014;       0,00*

0,00!

127IDORDEA camelia elena

Teiului

64 D

31     888' 27.06.2014;    125,54;          129,65

128IDRAGAN IONEL

Clorului

413

11 27.06.20

14      26,68.           27,55

129 DRAGOIU AURICA

13.dec

15 A        2

31        8

0| 27.06.20i

14      50,02 j           5166

130 DRAGOMIR VIORICA

M.Viteazul 36

82

71 27.06.20J

(4      66/

30           69,09

131 DREGHICI AURELIA

Negoiu

1

171411 14.06.201

7        76,1

>0           78,69

132 DUBOVICI ANA AMALIA

Negoiu         1

155

Oj 25.01.201

5i 50,(

)0j           51,64

133 DUCA MARIANA

Clorului       12

75

0 27.06.201

4       47,7

2           49,28

134 DUCAN SILVIA (hp)

Ciocanului     2

57

4 27.06.201

4         0,C

0            0,00

135 DUMITRACHESCU MARIA EMILI

A Republicii     19

44

81 27.06.201

4       22,4

2           23,15

136 DURLA IONEL

Ciocanului 12

58

6 27.06.201

4       29,8

8           30,86

137 ENEA AURELIA

Republicii 27

1

1     586

9 27.06.201

4     101,8

9          105,22

138 ENJSOR GABRIEL

Im. Viteazul 36

141

3 27.06.201

4     162,9

01          168,23

139 EPURE VERONICA (ht)

J.VIad

6 A I         1;

902

5; 27.06.201

4       0,0

0,'               0,00

140 FANCSALI MARGARETA

113.dec            11

L2G          71

L| 2752

2l 12.12.201

4l      26,C0|           26,85

141 FARCAS GHEORGHINA LAVINIA

Plopului

1-

l. 3161

14.02.2014      19,8

2|           20,47

1

142 FARCAS IULIU

T.VIad.

10 A

15'

08.04.199

31      63,7

Oi           65,78

143 FATAN CARMEN

Plopului

12    70, 71

1556'

12.06.201

7|      47,25-           48,80

144 FEDELEȘ VIRGINIA

Republicii 19

443

27.06.201;

li 11,0

9|            11,45

145 FICZI DANIEL

Plopului

12

2073

27.06.201z

36,1;

3            37,36

146 FILICHE TINCUTA

Narciselor        S

A        19

24532

22.10.2013

58,5;

60,43

147 FITA FLORENTINA

Plopului

12          49

2106

27.06.2014

36,lî

37,36

148 FITEA CORNEL

Oxigenului 8

1252

30.01.2014

36,4C

37,59

149 FITEA IOAN GHEORGHE

Oxigenului     8

812

27.06.2014

33,82

34,93

150 FITEA VASILE

Oxigenului     8

4972

27.06.2014

28,08

29,00

151 FITEA VASILICA FLORINA (hp)

Oxigenului     8

4973

27.06.2014

0,00

o,ool

I

152 FLOCA MARIANA-FLORINA

Clorului         1

1008

27.06.2014

16,68

17,23

1

153 FLOCA VIORICA

13.dec

22          23

2469

27.06.2014

49,07

50,67

54 FLOREA ADRIANA ht

T.Pertia

526

27.06.2014

0,00

0,00

55 FLOREA CRISTINA NICULINA

Plopului

12          47

281

27.06.2014

36,18

37,36

56 FLOREA DANIELA MARIA

Plopului

3          26

3844

27.06.2014

19,82

20,47

1

57 FLOREA GHEORGHE

Plopului       11

711

27.06.2014

33,36

34,45

1

58 FLOREA MARI;-

Ciocanului 16

2057

27.06.2014

22,18

22,91

1

59 FLOREA VASILE

Prunului

24534

22.10.2015

28,16

29,08

1

60 FOLEA RADU STELIAN

Fochistului

870

27.06.2014

45,58

47,07

1

61 FRATILA IOAN

13.dec

>3           29

4086

27.06.2014

50,98

52,65

1

62 FURDUI ELENA

Ciocanului     3

9152

24.04.2015

37,16

38,38

1

63 FURDUI IOAN

Clorului          :

874

27.06.2014

30,00

30,98

1

eaIfurdui IOANOVIOiU

Cloru'ui      | 6

53

27.06.2014

23.64

24,4!

1 165 |FURTOS ALEXANDRINA

13.dec             1

1             16

85

27.06.2014

56,78

58,64

1

55|gABOR DUMITRA

Plopului            1

2           17

9241

24.03.2016

0,00

0,00

1

57|GABOR DUMITRU

Plopului            1

2            15

2082

27.06.2014

58,24

60,14

1

58|GABOR IOAN

Plopului            1

2    52, 53

2109

27.06.2014

53,70

55,46)

i(

59|GABOR MARINA

Negoiu

1

1001

27.06^2014.

72,87

75,251

r

?o|gABOR NICO1-AE (hp)

Clorului         1

1001

Xi36.â614

X-0,00

0,00*

ii

'1 GABOR NICOLAE

Nopului

6         115

345y

/2/LQ6^âl4

X 21;3p

22,001

17

2JGAB0R SORINA-IOANA (Darus)

Negoiu         1

22944/

;$/08,2017

5.3,25'

54,99 i

17

3 |gAITAN OCTAVIAN            |(

jocanului     6

i

6 Op

?Â27.P6.2O14.

\ 3$,8$

37,01!

17

4 GAN MARINA

Oxigenului      2

20212

>■27.06.2014

63,6'7

65,75)

17

s|gAN MARINELA              |C

Oxigenului 10

98^

'27.06.2014

32,00,

33,05;

17

6|gAN SORIN                    (Ciocanului     6

83 \

'27.06.-2014

-55,7/2

36,89

17

7|GANGA MARIANA LAVINIA     |C

iocanului      4

30928

09(11.2015

M44|

31,44

17

8|gANGAL CRISTIAN GHEORGHE C

iocanului 1 16

1328

27.06 2014'

55,70

57,52

17

9 GANGAL ELENA (hp)           (1

C.Dragusan i 36

_l

1157.

27.06.2014

0,00)

0,00

18

0 GANGAL ELENA              T

.Vlad            B

2|

137

27.06.2014

48,20;

49,78 j

18

1 GANGAL FLORIN              C

iocanului । 4

11050

17.04.2015

64,70

66,821

1 18

2 GANGAL NICOLAE             Z

ona Gării        IA

1                 3

653

27.06.2014

72,27

74,63!

1 18

GASPAR ELENA GABRIELA      C

orului      i 13

14878!

13.05.2015

37,76

38,99!

18

l|GASPAR GHEORGHE           P

opului           12

u_l 35J_

2097J

27.06.2014|

36,18)

37.36)

, 18.

^GASPAR GHEORGHE          P

opului           12

136,37

2098!

27.06.2014

72,32

74,681

18f

Igeczoana                   ii.

C.Dragusan i 34

I_____________L_

14794j

27.06.2014

52,50

54.22!

1S7

GERAIOV1                  j-

ocanului , 2

1                                        i

573'

27.06.2014'

71,04;

73,36!

1SE

[GHEORGHE CLAUDIA         jo

'igenului । 8|

I

10570;

27.06.2014j

10,42.1

19,761

189

GHEORGHE ELENA (sen evac) |O

xigenului i 12(

6101

10.03.20101

30,961

31,97'

19C

GHtO.'.GHE IOAN              jO

xigenului । 8f

44251

27.06.2014!

13,70,

14,151

191

GHEORGHE IOANA VASILICA    Io

xigenului ; 10>

1

7-5C4i

13.03.20171

25,66j

26,50!

1 257 KNAL CRISTINA-TATIANA (ht)

Câmpului

4 A

7   2056

9   12.07.20161       2,00!            0,00

258 KOVACS ENDRE/oct.2019

Clorului       19

1

2768

5   20.11.201

4      13,65,           14,10

259 KOVACS TIBOR

Clorului       19

80

4 27.06.201

4      20,58           21,25

260 LACATUS MIHAELA

13.dec

23            3

1   3725

4 06.12.201

7      50,221           51,86

261 LASCU IOAN

13.dec

12G          7

7     141

3 27.06.201

4      26,00!           26,85

262 LASCU VICTORIA ELENA

Plopului

6   (12,13

12191 27.06.201

4       64,8

0           66,92

263 LASCUT NICULINA OLIMPIA

Plopului

12           1

0   2813

3 20.12.201

4       36,1

8           37,36

264 LASCUT RAMONA MALVINA

Plopului

12           7

3     212

5 27.06.201

4       26,8

4           27,72

265 LASCUT RARES VASILICA

Mecanicilor

68

5 27.06.201'

4       35,2

0           36,35

266 LASCUT RITA CRISTINA

Oxigenului

i

124

1 08.02.201'

30,9

6           31,97

267 LASCUTVASILICA

Mecanicilor

70.

> 19.05.2005

28,4

3           29,36

268 LAZAR ANA

Negoiu

881

L 27.06.20ir

21,3

0|           22,00

269 LAZAR DOINA PERMANENT

Salcâmului

2281’

V 27.06.201/

0,00            0,00

270 LAZAR ELISABETA MARIA

Negoiu

477

27.06.201Z

H      80,111           82,73

271 LAZAR FLORIN (ht)

Clorului

3831

09.02.2016

0,0

9            0,00

272 LAZAR GEORG ETA

Negoiu

19103

22.08.2015

73,1

5           75,54

1 273 LAZARGHEORGHE

'.C.Dragusan 11

1357

27.07.2011

266,8'

4          275,57

274 LAZAR GHEORGHE

Negoiu         1

35

16.11.2017

70,9:

73,25

1 275 LAZAR MARIA CRISTINA

13.dec

23             t

8081

03.04.2015

50,98

î|            52,65

276 LAZAR MARIAN DAN

Negoiu

1

2731

30,01,2017

56,85

!            58,71

277 LAZAR ROJI IOANA

Salcâmului     2

i

____________(________________________________________________

21397

09.10.2014

24,20

24,99|

278 LEBU IONEL MARCEL

Plopului

12           6C

2115

27.06.2014

36,18

37,36

279 LINGURAR ANA-RAMONA

Oxigenului      ••

31885

10.10.2018

30,96

31,97

280 LINGURAR NICOLETA

Clorului       12

1144

24.01.2015

10,08

1            10,41

281 LOH^N FLORENTINA

Plopului

6          61

19144

09.07.2015

38,34

39,59|

282 LUCACI MARIA ELEONORA

Plopului

6        105

3832

09.02.2016

21,30

22,001

283 LUKACS EUGEN

M.Viteazul

533

27.06.2014

95,4C

98,52'

284 LUNGU CORNELIA( ht)

Negoiu         l|

860

27.06.2014

0,00'

0,00

285 LUNGU DOINA

Oxigenului     6

23548

27.06.20iz

62,62

64,67

286. LUNGU MARIAN EUGEN

13.Dec.

21           18

3737

27.06.2014

48,15

49,72

287 LUNGU PETRUTA

13.dec

21           12

1335

27.06.2014

31,95

32,99

I 28E LUNGU VALERIU

Plopului       11

2727

27.06.2014

56,90

58,76

। 28S LUSCA MIHAELA

Clorului         2

16384

27.06.2014

51,96

53,66

j 290 MAGAT ADRIANA

Clorului         6

3931

12.02.2015

20,16

20,82

291 MAGAT ALEXANDRU

Clorului       12

18845

22.08.2015

12,60

13,01

1 292 MAILAT BIANCA ALEXANDRA

13.dec

.2           82

37070

05.12.2017

26,00

26,85

293 MAN CONSTANTIN

Plopului             :

2    54, 55

2110

27.06.2014

72,32

74,68

294 MAN PETRU

Ciocanului 16

677

27.06.2014

35,88

37,05

295 MANDIU VICTORIA NICOLETA

Clorului         8

24643

23.10.2015

77,86

80,411

296 MANEAGHEORGHE

'alcamului     2

22814

27.06.20141

62,68

64,11

297 MÂNU DUCA ROZALIA

r.Vlad               2

0 E          2

1010

27.06.2014

63,70

65,78

298 MARCU ANA LIVIA

Dorului       19

433

27.06.2014

20,84

21,52

299 MARCU CORNEL

Oxigenului     8

999

27.06^2044-

-^.27,28

28,17

300 MARCU ELENA (hp)

Dorului        6

947

2/^6.2014

"0,00

0,00

301 MARCU ILEANA LUCI           C

Oxigenului 12

849

/27^Ș<2014

^■35,8’4

37,011

302 MARCU IOANA ADRIANA       C

Oxigenului 10

6 Z’

2^06.2014

321.28

33,34|

j 303 MARCU NICOLAE              Oxigenului 10

25492L

5^.11:2012

■•30,țZ

31,52i

1 304 MARGIAN GALINA             Negoiu       1

14834ț-

23\05.2017|

.-53,55

55,301

i 305 MĂRGINEAN GHEORGHE

1.Viteazul 1

4554,\'

/27.0612.0141

87,04'/

89,89 i

i 306 MARUNTELU RODICA         |N

/lecanicilor i 1

i

5631

'.27.06'2014

■- .30,02/’

31,00

307 MATULESCU ELENA           C

lorului         2

i

1005

27.06:2014

50^6

52,521

30S MEDREAMARIUS            R

epublicii 27

5

8333

27.06.2014

41,55

42,911

309 MICU NICOLAE IOAN (hp)       P

opului

1191

19100

21.08.2015

0,00

0,00;

310 MIHAI IOAN NICOLAE           P

opului            12

331

8382

20.03.2017

36,18

37,361

311 MIHUT SANDA                IV

lecanicilor 1

27036

17.09.2013

29,78

30,751

312 MINDRU FLORINA - DANIELA    C

ocanului 12|

140231

27.04.2018

35,88'

37,05^

313 MINDRU GELU                 'Oxigenului 16|

i

578i

27.06.20141

33,85j

34,961

314 MIRCEA CRISTINA             IC

orului       । 41

1                                                                     !

1180

27.06.2014-

32,801

33,87;

315 MIRICA ELISABETA (hp )

ecanicilor | 101

i         io|

756;

27.06.2014,

0,001

o,oo!

316 MITU VICTORIA                iPI

opului         1 12

i 12;

2079:

27.06.2014,

21,301

22,0c1

317 MOCAN ALEXANDRU ANDREI IB.dec     j i 11

C I         15i

21512।

27.06.2014'

55,75!

57,57!

318 MOGANARU MARIN           (Ciocanului ; 6!

i                                                    1

1163,

27.06.20141

35,72;

36,89 ■

, 319 MOGANARU NICOLAE          [Plopului        | 12

76 i

2129)

19.05.20091

36,18|

37,35'

. 320 MOISA MARIA DANIELA        ,Corului     < 2*

!

62641

27.06.2014 i

54,48 i

56.2S'

1 321 MOISA UDILA DANIEL          -M

Viteazul ’ 36;

4531

27.05.2014!

74,65,'

77.03'

i 322 MOISA UDILA VIRGINIA

M.Viteazul 36

1

2C

1   27.06.201

14!      21,

30|          22,00

323 MOISIN LUCIAN FLORIN (ht)

Combinatului 3

1863

Oj 27.06.201

•*!          o,(

ooj            0,00

324 MOISIN NICOLAE DAN (ht)

Plopului

3 ,21,22

|    335

8 27.06.201

4|        0,(

)0j            0,00

325 MOLDOVAN DUMITRU

Negoiu        1

1

417

7* 07.04.201

7!      89,:

I2|          92,24

326 MOLDOVAN EMMA

M.Viteazul 3

533

9| 27.06.201

4        17,E

4|          18,22

327 MOLDOVAN FLORIN VICTOR

Plopului

12    31,32

209

4 27.06.201

4      59,40'          61,34

328 MOLDOVAN IOAN

Plopului

12   26,27

209

1 27.06.201

4       53,7

0          55.46

329 MCRTZI VIOLETA

N.Balcescu 53

2078

0 27.06.201

4      28,2

0          29,12

330 MUNCU NATALIA(ht)

Negoiu        1

21

5 19.05.200

9        0,0

0            0,00

331 MUNCU OANA MIHAELA

I Negoiu        1

614

8 19.05.200

91      85,6

2           88,42

332 MUNTEAN CLAUDIA

Clorului        6

i

1702

6 27.06.201

4      27,6

0           28,50

333 MUNTEAN DAN

Oxigenului । 10

102

3 27.06.201

41      19,2

0           19,83

334 MUNTEAN DUMITRU

Clorului        8

77

2 27.06.201

4|      21,3

0          22,00

335 MUNTEAN OLIMPIA

Ciocanului 12

79

7 27.06.201

4      21,3

3           22,00

336 MUNTEAN RAJ MARIUS

Plopului

6            5?

1914

09.07.201

38,3

4           39,59

337 MUNTEAN ROBERT

Mecanicilor 1

274?

)] 27.06.201'

28,1

7           29,09

338 MUNTEANU AURICA

Clorului         5j

466;

27.06.201'

26,81

27,761

339 MUNTEANU CLAUDIA

Clorului         5|

__________1____________________________________

4661

27.06.201-

26,8?

3              27,76,'

340 MURARIU ALEXANDRU

Oxigenului     6

861

27.06.201z

49,1?

50,80

341 MURARIU ALEXANDRU

Oxigenului     6

975

27.06.201Z

20,IE

20,82

342 NANGYULA(ht)

Mecanicilor 1

13

19.05.200S

0,0C

0,00

343 NEAGU MARCEL

Negoiu        1

1252

27.06.2014

52,5C

54,22

344 NEAGU SIMONA DIANCA

Negoiu        1

9673

01.04.2016

63,15

65,22

345 NECHITA AGLAIA

Narciselor | |B

C        14

632

r 27.06.2014

80,58

83,21

| 346 NEDELCAALEXANDRA-VALENTIN

13.Dec.

21          23

4379

09.02.2017

50,35

52,00

I 347 NEDELCA DORICA

13.Dec.

22          22

76

27.06.2014

49,13

50,74

! 348 NEDELCA DRAGHICI

Plopului

3          20

14021

27.04.2018

19,82

20,47

| 349 NEDELCA ELENA (ht)

13.Dec.

21            6

52

27.06.2014

0,00

0,00

| 350 NEDELCU IOAN

Salcâmului     2

22818

27.06.2014

29,48

30,44

j 351 NEGRU ANGELA(hp)

Salcâmului 2

29261

27.10.2015

0,00

0,00

i 352 NEMEȘ GHEORGHE

Oxigenului 16

276

27.06.2014

33,74

34,84

! 353 NEMEȘ LENUTA-DANIELA

Plopului

3 _____ȘL

35061

16.11.2017

19,82

20,47

| 354 NICA ELENA (ht)

T.VIad            Ct

urn         11

26660

14.09.2017

0,00

0,00

! 355 NICA GHEORGHE

Plopului

L2          90

2137

19.05.2009

36,18

37,36

1 356 NICOLAESCU GHEORGHITA

Republicii 27

4324

27.06.2014

111,60

115,25

i 357 NOTARGHEORGHE

Plopului            1

2          67

6201

19.05.2009^

36,18

37,36

358 OBREJA ADRIAN

Mecanicilor 11

15

30515

28.09.2018

40,30

41,62

359 OLA.RU MINODORA

M.Eminescu 20

23147

10.08.2017

21,30

22,00

360 ONEA ANA____

361 ONEA ILIE MIRCEA

Prunului

Plopului

6          17

4111

1225

06.02.2015

27.06.2014

28,74

38,34

29,68

39,59

362 ONEA MARIA

Luncii           4|

855

27.06.2014

25,60

26,44

363 ONEA MARIANA

Salcâmului     2;

7143

27.06.2014

21,30

22,00

364 OPREAN ANCA BEATRICE

Republicii 19

1350

27.06.2014

22,56

23,30

365 OPRIS IOANA VETUTA

Clorului       12

4571

27.06.2014

24,90

25,71

366 OPRIS MARIA

’lopului

6    102,103

25885

XÎi*?ois.

2 >>21,30

22,00

367 OPRIS MIOARA ANA

Oxigenului 4

17804/

Z ^.08^15'

-28;10

29,021

368 OPRIS SILVIA-ANDREEA

Nopului           1

2          46

3051/,

•^.09.2018

36,1^1

37,36)

369 OPRIS VASILICA

’lopului             1

2 j            8

22182

’2014

3\1,95

32,991

370 PADURARIU LAURENTIU

’lopului       11

T

4088

1/^06.2014

50,-26;

61,20;

1 371 PADURARU GHEORGHE        ii

3.dec       j      2<

6j

_M

'19.05.2009

3.0,64,]

52,30j

372 PĂDURE CONSTANTIN         ib

larciselor | B

dâ__9i_

94&V

53'0-5.2016

„ < 584-61

60,00l

373 PĂDURE ROZALIA             1

3.dec       |      22

72

x 4-7.06.2014

,49)07)

50,67*

374 PALFI ALEXANDRA             Z

ona Gării j 2B

J__

11306

27.06)2014

" 76,63|

79,14

375 PANAZEAN DARIUS (ht)         b

egoiu       I 1

18989!

17.03.2017

0,001

0,00!

376 PANAZEAN GIORGIANA-ANCUTA b

4.Viteazul   1 36

37000

20.11.2018

108,92

112,48;

377 PANAZEAN VALER (act adițional)! N

egoiu       1 1

J___

1271

17.03.2017

82,55

85,25*

378 PANTELIMON ADRIAN         |N

1.Viteazul | 111

_____io!

27.06.2014)

99,061

102,30

379 PARVU NICOLAE              |N

egoiu         1;

4781

27.06.2014,

76,67)

79,18

380 PASARE DA..                   [C

orului        151

1352

27.06.2014

60,88j

62,87)

381 PASARE VASI; LE DAN UT        |P

opului         | 12

41

2101

27.06.2014

36,181

37.36*

382 PASCU ELENA (hp)              |1

3.aec          *103

2

144

27.06.2014,1

0,00 i

0,00

383 PĂTLĂGICĂ ANGELA           |Li

jncii          i 6;

Li______i_

682

27.06.2C14|

30,041

31,02:

384 PATRU ANGELA (hp)           *0

xigenului ■ 6j

i

________!______________:________________*

875

27.05.2011)

0,00;

0,09

385 PATRU DUMITRU            jO

xigenului । 6r

। : i

3932

12.02.20151

20,16;

20.32;

385 PATRU GABRIELA               i'O

xigenului     6

1                                       1

_J____________

114711

2 7.05.2014 i

10.08-

10,41:

387|PATRU ROBERT-MARIAN

1 Plopului

6   |      1081   26661] 14.09.2017;     38,34:          39,59

388 PAVE L MIOARA

Republicii     19

23799! 07.09.2015:      31,98'          33,03

389 PAZGU GABRIEL ALEXANDRU

Ciocanului      8

7768i 27.06.2014’      22,20-          22.93

390 PETRI LUCIAN-TRAIAN LOC inter

v Negoiu

3A A        19:   22766; lS.07.2018|     67,78'          70,00

Î91PETRIC ADRIAN

M.Viteazul 11

13131 06.05.20151     83,26;          85,98

92 PETROAIE ELENA

Republicii ; 9

485 09.01.2015]     24,04          24,83

2

93 PETROAIE IULIAN

Republicii 19

ZE

442   27.06.2014]'     23,87|          24,65

3

94 PETRU ANCA VIRGINIA

Clorului

4875 27.06.2014      20,16|          20,82

3

95JPETRU ANGELA

Clorului       12

8783 17.04.2015      33,18          34,26

3

961PETRU MIOARAf hp)            (Clorului        4

1015 27.06.2014       0,00            0,00

3

97|PIPIRIG MARIANA

T.Viad

11 C        17    8321 27.06.2014      64,77          66,89

3

98 POPESCU CLARA

Plopului

6A A 14           1216' 27.06.2014      49,34          50,95

3

99 POPPAION

T.Viad

AT           108       211 27.06.2014]      53,13           54,87

4

00 PREDA ADRIANA

Republicii 19

4112j 06.02.201s]     38,18           39,43

4

91 PREDA IONEL

Clorului       10

7761 27.06.2014,'      36,54           37,73

4

12JPREDESCU IONUT EMILIAN

Plopului

12          11    7605| 13.03.2017      36,18           37,36

4(

93|PREOTESEA V.'AGNER GHEORGHEICampului

12 D         1     58151 27.06.2014     129,7o|         133,94

4(

14|PRISACARIU SORIN

jP’opului       11

713) 27.06.2014      36,88[          38,09

4(

)5 PRISACARU MARIA

Plopului

3   22,23        3846) 27.06.2014      39,64]          40,94

4C

)6| PRODAN CONSTANTIN

T.Viad

104    1925] 27.06.2014      47,03          48,57

4C

7 PRODAN ILIE

Negoiu        1

470; 27.06.2014      50,70          52,36

4C

8 PRODAN MARIA

Plopului

12          48    2105 27.06.2014      36,18           37,36

40

9 PURCARU CIPRIAN

Plopului

12          58    2113 27.06.2014      36,18           37,36i

41

0 PUSTUI VIOLETA

Plopului

12          64   37072 05.12.2017      36,18          37,36

41

l|pUSUC ANTONIA

Clorului       12

9460 27.06.2014      53,76           55,52

41

2 RACOTEA CORNEL (hp)

13.dec.

23 A        24   37071 05.12.2017       0,00            0,00

41

3 RACOTEA IOAN (hp)

Oxigenului 12

1291 27.06.2014       0,00            0,00

i 41

4 RACOTEA OVIDIU

Clorului       13

1245 08.02.2017      61,00           62,99

41

5 RADU DAN

T.Viad

13 C        19    4968 27.06.2014      67,07           69,26

' 41

5 RADU EUGENIA (ht)

Plopului

3   24, 25      13315 27.06.2014]      0,00            0,00

I 41

RADU IONELA AURORA

Plopului          |

121         34    5718 27.06.2014!     36,18           37,36

41f

RAFAILA ADRIAN

Prunului          ।

10731   27.06.20141     24,20           24,99

41S

RAGACIOVSCHI FLORIN

Ciocanului 14l

23864 15.10.2013      39,56           40,85

42C

)|RAZBOSAN FLORIN NICOLAE

Ciocanului 12

36140 29.11.2016      42,04           43,41

421

IRAZBOSA.N CLAUDIA SILVIA (ht) (Ciocanului 12

4073 27.06.2014       0,00            0,00

422

RIPA CONSTANTIN              13.dec

’2            3   23863 15.10.2015      49,28           50,89

423

RIPA IOAN                       Narciselor

A         5    4966 27.06.2014      59,85           61,81

424

ROAITA GHEORGHE            Ciocanului    8

3828 27.06.2014      39,24           40,52

425

IROSCA BENJAMIN              M.Viteazul   11

3945 27.06.2014     159/5          164,66|

426

|rUSANDA CORINA FLORENTINA (Plopului          1

2          75    2128 12.05.2008      36,18           37,36

427

IRUSANDA LUMINIȚA ELENA     [plopului          1

2            1      611 27.06.2014      36,18           37,36

428

RUSU CRISTINA (ht)

Mecanicilor | 11

|           1     3829 27.06.2014       0,00            0,00

429

RUSU MARIA                 C

ilorului        17

3741   27.06.2014      31,38           32,41

430

RUSUVASILE                 C

locului

745 27.06.2014      32,08           33,13

431

SALVETI MARICICA             1

3.dec             2

3          27     802 27.0^2014    "72-1,80           22,00

432

SAMOILA TUDOR C-TIN        R

egoiu         1

35964 2^41.201^----'7.90,.081           93,03!

433

SAMOILA CORNELIA P.T.OBOARE N

egoiu

199 /7Ț/4014    . 57,78 '\       59,67l

434,

SAMOILA MARIA             P

!opului

5'          8| 11045 /lȚt</4.2pi5      38,3VZ\       39,59*

435

SAMOILA NICULAE             [Mecanicilor 110

|             ( 11051 -i?;(ț44015      3Î,7()L.          32,74!

436

SAMOILA DANA CAMELIA (ht) [Negoiu     1 1

206 \ 1^06.2014     /o,Qo!' /        0,00

437

SAMOILA TANTA-MARIA       P

opului            1

67   30516| V8.0^2pl8 / 36,18 /       37,36]

438

SAMOILA VANESA AMALIA     P

opului          L

91     5895! 27.p6.2014     '36,18/         37,36’

439

SANDOR MEDIANCA          A

Muresanu 1

1340 27.0^.2014' . 38^8           3 9,33'

440

5ANMARTINEAN GABRIEL ANDRE D

r.lon Sench 1 49

793   27.06.2014]'      48,90            50,50[

441

5ARBU GLIGORIE                1 Mecanicilor j j 11

j__________14l     832, 27.06.20141     39,32           40,61

442 .

jASNICA MIHAELA               !13.dec      1 I 22

i         25

2938 27.06.2014!     49,07           50,67

443 !

>AVU MONICA CLAUDIA        ’Clorului

1428Î 19.01.20151     28,10           29,02;

4441$

CHIOPU GHEORGHE ILIE       [Mecanicilor i 10

3

704; 27.06.2014,1      34,18!           35,30;

445 5

CUTAF.U OCTAVIAM            .M.Viteazul ; 11|

1 j

463j 27.06.20141     61,4o|           63,47!

446 5

ERBAN DANIEL CONSTANTIN [Mecanicilor | 1|

1

19328j 27.06.20141     41,90           43,27-1

L

447 5

ER3AN NICULlNA               (Plopului     [   ) 12

72

2125' 27.06.20141     36,18           37,36l

443 S

'MON ILISCA (hp)              [Salcâmului j 2l

6093] 11.03.20151      0,00            0 00

449 S

OAREDOMNICA              ;M.Viteazul I 36’

1

926’ 27.05.2014;      74,381           76, 81'

459 S

OLOMON FLORIA.!            (Ciocanului ■ 14,’

I

1112;' 27.05.2014;     51,26           52,941

451 S

OLOMON ADRIANA          IT.VIad         1 11

C *__16; 22765= 13.07.2C1S.      63,681           65,76*

452 SOLOMON IULIAN PAUL

Clorului        8

;   303811 02.12.2014,      26,58 i           27.45

453 SOLOMON TRAIAN

Ciocanului      6

!    5250, 27.06.20141      36,76]           37,96

454 SOROHAN MARGARETA

Clorului       10

748! 27.06.20141     32,00)           33,05

455 STANCIU MARIANA

Plopului

5A A !       13      950; 27.06.2014      56,44]           58,29

456 STANOMANA CORNELIA

Prunului

955( 27.06.2014      34,28l          35,40

457|STOICA ION

CAP.GALAȚI

| 11959( 12.04.2016      23,6

8           29,62

458 STOICA AUREL

i Prun ului

,    71441 03.03.2016!      20,6

3           21,27

159 STOICA CONSTANTIN

Ciocanului 16

1     995 27.06.201

4      88,1

4            91,02

160 STOICA FLORIN ALIN

Republicii     19

1354! 27.06.201

4       20,2.

20,88

t

197 STOICA GHEORGHE

CAP.GALAȚI

|    6808| 19.05.200

9      37,06           38,27

4

61 STOICA GHEORGHE

Clorului         1

1942 27.06.201

4       30,31

31,31

4

62 STOICA GHEORGHE

Clorului       17

735, 19.05.200

9       16.9E

17,51

4

63 STOICA GHEORGHE

Clorului       17

113

7 27.06.201'

4       10,08

10,41

4

64 STOICA GHEORGHE

Negoiu        1

93

2 27.06.201*

1       45,0C

46,47

4

65 STOICA ILIE-ALEXANDRU

Fochistului     4

3188

5 10.10.201f

44,3 iT          45,82

4

66 STOICA LENUTA

Mecanicilor 1

78'

7 27.06.2017

37,W         38,40

4

67 STOICA MAR.'A DIANA

Mecanicilor 1

681

27.06.201-

29,76           30,73

4

68| STOICA MARIAN IDE

Clorului       17(

1   19102' 22.08.2015)     26,88)           27,761

1 4

4

4

E9|ST0!CA ROBERTIOAN (ht)

Prunului

35821 17.12.201:

0,00

0,00

20 'stoica VIORELIA

Oxigenului     6

33691 27.06.2014

55,34

57,67

71 STOICUT MARIUS SORIN

Plopului

3    17,18

336C

27.06.2014

39,64

40,94

4

n STRAT DIANA

Republicii 27

2801

27.06.2014

237,58

245,35

4'

n STRUNGARU IOAN SORIN

Clorului      j 4

7477

27.06.2014

19,20

19,83

1 4'

z4 STUBEI IOAN

Ciocanului     3

-H-

597

27.06.2014

73,84

76,25

5 SUBȚIREL CONSTANTIN

Oxigenului | 10

n-

777? 27.06.2014

64,64

66,75

1 4'

6|SUBTIREL FLORIN

Plopului      |

12          56

5559

[ 27.06.2014

36,18

37,36

L4_2

7 SUBȚIREL GHEORGHE

Dulgherului 2

792

27.06.2014

46,321

47,83

1 47

8 SUBȚIRELGHEORGHE

Plopului

12          61

417

27.06.2014

36,18

37,36

9 SUCIU DANIEL

Narciselor        B

B        20

25056

09.08.2018

58,52

60,43

48

0 SUCIU VIORICA

Oxigenului     8

25100

27.06.2014

33,32

34,41

i 48

1 SUPTIRELU GHEORGHITA

Plopului

12          63

5551

15.03.2017

36,18           37,36

i 48

SUPTIRELU ZOITA

13.dec

23              1

90

27.06.2014

50,97           52,64

| 48

3 SZASZ SABIN (ht)

Clorului       13

48

27.06.2014

0,00            0,00

1 48

TANASIE LUCICA

Negoiu      । 2Z

A         1

4763

27.06.2014

63,13

65,19

48

TECARU EUGENIA

A.Muresanu 1

28328

27.10.2015

42,90

44,30

48

TECO ELLA

Plopului      |

3           19

25490

27.06.2014

39,64

40,94

48

TELERAS MARIANA

Clorului       19

434

27.06.2014

25,50

26,33

485

TELERAS DUMITRU

Plopului            1

Âl__

2069

27.06.2014

36,18

37,36

48$

(TELERAS GHEORGHE MARIAN

Clorului        15

752

27.06.2014

40,54;

41,87

49C

TELERAS IOAN CRISTIAN

Clorului        19

3640

27.06.2014

31,86|           32,90

491

TIBOLDI LAVINIA LILIANA

’lopului

6          81

23800

07.09.2015

38,32           39,57

492

TINCU NICOLAE

13.Dec.

96 _____

174

27.06.2014

52,35|           54,06

493

|TITINA ADRIAN NICOLAE

’lopului             1

2          40|    2100

27.06.2014

36,18|           37,36

494

|TOBIAS AURICA                F

lopului            1

2    84,92    |    3879

27.06.2014

72,361           74,73

495

ITOBIAS DUMITRU              F

lopului            1

2          83,    2132

27.06.2014

36,18]           37,36]

j 496

TOBIAS FELICIA DANIELAf hp)    F

lopului

6|        101|    1930 27.O6>0T5-

7CO;00             0,00i

i 497

TOBIAS GABRIELA LUMINIȚA    P

lopului            1

2; 88,25        21351

27^.20^"

—~21,3fl!.         22,0o!

498

TOBIAS GHEORGHE DORIN      3

lopului            1

2j           82!

11044]

lAO^lS,

’ 36,18|           37,361

499

TOBIAS ION (hp)

egoiu         1|

475

£7.^20/41      0,001 >        0.00;

500

TOBIAS MARGARETA          P

■opului            11

89

2136,

l27.0q.2614]      36,18

L.       37,36'

501

TOBIAS MARIA                C

orului        4

59'

27 06)2014]     19,20

'        19,83 i

502

TOBIAS MARIN                 (Ciocanului     6

603| x/oezor-T ‘ 37,75) /       38,991

503

TOBIAS MARIUS ION            (Ciocanului । 6

18047.1 13'08.2015,1      37,78$»'         39,02!

504

TOBIAS OCTAVMN              'Ciocanului 1 6;

_    ______________L_

699| 27.06.^0141     31,42-           32,45

505

TOC GHEORGHE               ’T.VIad         | 14

B ■         15

22914; 27.06.2014      21,30]           22,00,

506

FOCANEL NICOLAE             țCiocanului , 4

i

571] 27.06.2014-     31,04]           32,06:

507

TOMA MARGARETA         iA

Muresanu I 1

I

549l 27.06.2014,      31,38           32,41

508

TONI ELENA                    St

Icamului | 2i

1

14879, 13.05.2016)     44,96l           46,43

509

TONI ILEANA                    (PI

opului           12

4|

2071, 27.06.2014'     21,30i           22,001

)

510

TOTO CLARA (hp)              Im

.Viteazul j 36>

4261 27.06.20141       0,00!             0,00;

511

TRANDAFIR SEBASTIAN         ;Fochistului ! 4|

1; 30514’ 28.09.2018      70,36)           72,66

512

TRANDAFIR GHEORGHiNA      (Popului    1   < 6

65,    1233 27.06.2014      33.34           39,59;

513

TRANDAFIR MARiUS            'Plopului        | 12

|       81!      609: 27.06.20141      36,18'           37,36;

514

TROTUSANU MIHAITA         (plopului        | 12

13,   23146 10.08.2017,      36,18'           37,36'

515

r'JBA FLORI’1 (hp)                -Oxigenului 16|

,___i________54. 27.05.2014!        0,03'              0.00:

. ,_________________ A.r.               inopuiui

12. .        151

J 27.06.2014!      36,181          37,36

1 51

7 TURJAN GHEORGHE           । Mecanicilor

1

3 •<» : t               3338   27.05.2014;      48/4|           53,02

51

8 BERESCU MAGDALENA(TUSINE,

\ Ciocanului

1

6’’ | I          i 13S3. 27.0c.2014i      26,35.           27,73

51

9, TUTO GHEORGHE

Dulgherului

2     ‘ I          i 1088; 27.06.2014!      21,30'           22,00

52(

? UNGUR IOAN

Ciocanului

5 - ■ I

j 1282! 27.06.2014'      31,08'           32,10"

52i

URSU FLORINA

Salcâmului

r~

1

|   22819. 27.06.20141     26,43?          27,35!

522

VADEANUIOAN

Plopului

1

6   ;     108'    3380; 20.03.201

U      21,30|          22,00

522

VADEANU MARIA

|Clorului

1   1970&; 12.C3.20ir

24,241          25,03

524

VADEANU MARIA

Plopului

6           6

4|    1236; 27.06.20iz

21,30           22,00

525

VADEANU NICOLAE GHEORGHE

Plopului

31

115. 16

3361] 27.06.2014

39,64,          40,94

526

VADEANU SORIN

(Clorului

IC

742! 27.06.2014

29,18;          30,13

527

VADEANU SORIN NICOLAE

1 Clorul ui

ISl

*

|    4161i 27.06.2014

30,80j          31,81

528

VARGA IOAN LAZAR           Isalcamului

2

j 22804^ 27.06.2014

25,72!          26,56

529

VARGA NICOLETA

i Piopului

1 6

60i    7348' 10.03.2015

!      38,34!            39,59'

530

VARGA RODICA

Plopului

1 12

51

'    2100

I 27.06.2014

36,18'           37,36-

531

VARGA VERNJCHIA (hp)

Salcâmului

2

22808

| 27.06.2014

0,00'            0,00;

532

VECONIGHEORGHE

Oxigenului

4

i 3072

27.05.2014      60,61'          62,59!

!

!

533

VECONI GHEORGHE junior

Oxigenului     2

28570

! 27.06.2014

39,24;           40,52i

534

VIRLAN FLORENTINA

Plopului

12

16

1   11049

17.04.2015

36,18

i            37,36

535

VOINEA LENUTA

Plopului      |

12

J_____

| 16415

F~ 27.06.2014

36,18

37,36

536

VOINEA OVIDIU VASILE

Plopului

12

43

I 1427

19.01.2015

36,18

37,36

537

/ONU MARIETA IOANA

Plopului

12

44    2104

27.06.2014

36,18,           37,36

538

ZAMFIR LIGIA

13.dec

12Gar

si        66

187

02.03.2017

25,99           26,84

539

ZESTRASU IOANA             I

Plopului

|38, 39

2099

27.06.20141

52,50           54,22

!

540

ZINK GHEORGHE

T.VIad

îolc

17,

561

27.06.2014!

63,70           65,78

!

r !

L i

541 .

ZORI A.NGELA

Clorului

4

803

27.06.2014|

26,34

27,20

542 2

ORI CRISTINA IONELA

Plopului

6

109

3168

14.02.2014|

34,32

35,44

543 t

ORI GHEORGHINA GABRIELA

Oxigenului

2

1

25055

09.08.20181

25,60

26,44

544 2

ORIILIE                          ■

Clorului

1

1

4______________

747

27.06.2014!

27,72

28,63

545 Z

ORI IULIANA MARIA           l

Clorului         6

n

1783

30.01.2015!

30,80

31,81

46 Z

OSIM FLORIN CĂTĂLIN         :

Oxigenului 101

_L

1_________

17600j

27.06.2014,

27,38!           28,281

l 547 Z

OSIM MARIA               C

Dxigenulu! 16

1

50, 27.06.2014!

24,92;           25,73

T

OTAL                          |

1 1

__L

r

21421,97?       22122,47

Arhitect Sef, Liliar^a Boier



întocmit.

Virginia'Mirca