Hotărârea nr. 178/2019

HOTĂRÂREA Nr. 178 Din data de 26 iunie 2019 - privind constituirea unei comisii speciale pentru identificarea şi formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de stimulente financiare lunare destinate personalului medical şi de specialitate care dores

ROMAN1A JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr, 3. 505200, Tel: 0040 268 211 313. Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email; st. cretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA Nr. 178 Din data de 26 iunie 2019

 • - privind constituirea unei comisii speciale pentru identificarea și formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de stimulente financiare lunare destinate personalului medical și de specialitate care doresc să își desfășoare activitatea în cadrul Spitalului Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință ordinară,

Avănd în vedere:

 • - Proiectul de hotărîre

 • - Inițiativa și expunerea de motive cu nr. 5702/1/19.06.2019 privind acordarea facilităților pentru medicii specialiști din cadrul Spitalului Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș,

 • - Referatul nr. 5702/19.06.2019

 • - Adresa nr. 1665/07.02.2019 a Spitalului Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș din care rezultă și necesitatea acordării de stimulente financiare în scopul eficientizării activității dar și pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite,

 • - Prevederile art. 9 pct.3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,

 • - Prevederile art. 199 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății art. 1 alin. 2 pct. 2 din legea nr 198/2016, art. 6 alin. 2 din Legea nr. 263/2004 republicată și actualizată, ale art. 2 alin 2, art. 3 art. 16, art. 18 alin 1 lit. b) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației locale, actualizată, și ale art. 15 lit.d) din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației locale, actualizată,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economico -sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, Comisiei pentru Servicii publice comerț și agricultură, prestări servicii, Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) alin. 6 lit. a) pct.3 și lit.b) art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă ca oportună constituirea unei comisii speciale pentru identificarea modalităților și formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de stimultente financiare lunare destinate peronalului medical și de specialitate care doresc să își desfășoare activitarea în cadrul Spitalului Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș în anul 2019, în următoarea componență:

 • - consilier local Florin Alexandru

 • - consilier local Alexandru Dorin Mazilu

 • - reprezentant al Spitalului Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș

 • - consilier aparat de specialitate al Primarului

 • - consilier aparat de specialitate al primarului

Art,2. Comisia specială constituită potrivit art. 1 are următoarele atribuții:

 • 1) analizează facilitățile care pot fi acordate medicilor din afara județului și/sau care au domiciliul sau reședința la o distanță mai mare de 50 km de Făgăraș, care doresc să lucreze în Spitalului Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, precum și modalitățile legale de acordare a acestora,

 • 2) dintre oportunutățile identificate propune plenului Consiliului Local Făgăraș un pachet de facilități, ținând seama de posibilitățile reale, de modul și timpul de rezolvare,

 • 3) ia toate masurile în vederea asigurării desfășurării corespunzătoare a activității sale.

Art.3. Comisia va lucra valabil în prezența tuturor membrilor săi.

Art.4. în îndeplinirea obiectivului în termen de 20 zile de la intrarea în vigoare a prezentei, va prezenta un raport cu propuneri concrete, care vor fi supuse ulterior aprobării consiliului local.

Art.5. Cu data prezentei se revocă H.C.L nr. 94/29.03.2018

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Municipiului Făgăraș prin Președintele comisiei și fiecare membru desemnat.

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru, - abținere, - împotrivă

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți - 18

Se comunică:

 • - Instituției Prefectului Brașov

 • - Primarului Municipiului Făgăraș

 • - Secretarului Municipiului

 • - Colecție

 • - Afișare

 • - Dosar de ședință

 • - Spitalul Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș

 • - Compartimentul Monitorizare Servicii Publice

 • - Președintelui comisiei și fiecărui membru desemnat

Cod: F-50