Hotărârea nr. 177/2019

HOTĂRÂREA nr.177 din data de 26 iunie 2019 privind modificarea şi completarea” Cap. IV - durata contractului” al contractului de asociere nr. 15028/2017, Anexa nr. 1 IaH.C.L. nr. 100/2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.177 din data de 26 iunie 2019 privind modificarea și completarea” Cap. IV - durata contractului” al contractului de asociere nr. 15028/2017, Anexa nr. 1 IaH.C.L. nr. 100/2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 52848/1/19.06.2019 și referatului nr. 52848/19.06.2019 prin care se propune modificarea și completarea” Cap. IV - durata contractului” al contractului de asociere nr. 15028/2017, Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 100 /2017 în vederea continuării activității Centrului pentru copii situat în Făgăraș, strada Republicii, nr. 2,

Văzând prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederilor art. 1949 - 1954 Cod Civil,

Având în vedere prevederile art.36 alin.7 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.f), ale art.115 alin.l lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea „Cap. IV - durata contractului ”al contractului de asociere nr. 15028/2017, Anexa nr. 1 IaH.C.L. nr. 100/2017 care va avea următorul conținut:

« Cap. IV. DURATA CONTRACTULUI

Se aprobă prelungirea contractului până la data de 31.12.2019, va fiind oportună și de interes local.

Dacă interesul local o impune și pentru motive temeinice de utilitate publică, contractul de asociere se reziliază de plin drept, prin notificare, conform Cap.IX, pct.3.»

Art. II. Celelalte prevederii ale contractului de asociere menționat la Art. I rămân neschimbate .

Art.111. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul proiecte de finanțare.


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 18 voturi pentru

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti - 18

Prezenta hotărârea se comunică:

  • - 1 ex. Dosar de ședință

  • - 1 ex. Colecție

  • - 1 ex. Instituția Prefectului Jud.Brașov

  • - 1 ex. Primar

  • - 1 ex. Secretar

  • - 1 ex Compartimentul proiecte de finanțare

  • - 1 ex Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

  • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

  • - lex Afișare.

Cod F50