Hotărârea nr. 176/2019

HOTĂRÂREA nr. 176 Din data de 26.06.2019 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilelor situate în Făgăraş, str. Negoiu, bl.6, se. D, ap.l, înscris în CF nr. 103167-C1-U23 Făgăraş; str. Negoiu, bl.6, sc.D, ap.l, însc

ROMÂNIA

JUDEȚUL. BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: sccretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr. 176

Din data de 26.06.2019

privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor situate în Făgăraș, str. Negoiu, bl.6, sc. D, ap.l, înscris în CF nr. 103167-C1-U23 Făgăraș; str. Negoiu, bl.6, sc.D, ap.l, înscris în CF nr. 103167-C1-U22 Făgăraș; str. Tăbăcari, bl.8, sc.A, înscris în CF nr. 101684-C1-U10 Făgăraș și zona Centru

II, bl. 56, ap.l, înscris în CF nr. 1022224-C1-U8 Făgăraș, ca fiind de uz și interes public local și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinara,

Analizând referatul nr. 53780/26.06.2019 a Compartimentului evidență patrimoniu și Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș 53780/1/26.06.2019, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor "Cabinete medicale” situate în Făgăraș, str. Negoiu, bl.6, sc. D, ap.l, înscris în CF nr. 103167-C1-U23 Făgăraș; str. Negoiu, bl.6, sc.D, ap.l, înscris în CF nr. 103167-C1-U22 Făgăraș; str. Tăbăcari, bl.8, sc.A, înscris în CF nr. 101684-C1-U10 Făgăraș și zona Centru II, bl. 56, ap.l, înscris în CF nr. 1022224-C1-U8 Făgăraș, fiind prin natura lor de uz și interes local

Văzând votul de completare a ordinii de zi , adeverința nr. 53780/2//2019 a Compartimentului Evidenta patrimoniu precum si contractele de concesiune nr. 8993/2005, 20497/2016, 20626/2016, 8574/2005, 30761/2014, 24661/2013 si 8555/2005

Reținând prevederile pct 5 anexa III Legea nr. 213/1998 "terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea consiliul local și primăria, precum și instituțiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile și altele asemenea” adica cabinete medicale

Având în vedere prevederile Anexei nr.l, III, pct. 5 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia, ale. HG. Nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, alin.1-3, art.28, alin.5-7, art. 41, alin.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare cu completările și modificările ulterioare, precum și pct. 11, teza II din OUG nr. 31/2018 privind modificarea și completarea legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, ale art. 36, alin.2, lit.c și alin. 6, litera a, pct 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin (3) și art. 115 alin (1), lit b) din Legea nr.215/2001 -privind administrația publică locală republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș aimobilelor ”Cabinete medicale” situate în Făgăraș, str. Negoiu, bl.6, sc. D, ap.l, înscris în CF nr. 103167-C1-U23 Făgăraș; str. Negoiu, bl.6, sc.D, ap.l, înscris în CF nr. 103167-C1-U22 Făgăraș; str. Tăbăcari, bl.8, sc.A, înscris în CF nr. 101684-C1 -UI0 Făgăraș și zona Centru II, bl. 56, ap.l, înscris în CF nr. 1022224-C1-U8 Făgăraș, ca fiind de uz și de interes public local.

Art.2. Se aprobă completarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris la art. 1.

Art.3.Se aprobă completarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu valoarea de inventar ce urmează a fi stabilită în urma evaluării imobilului descris la art. 1.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru și 2 abțineri

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Compartiment Compartimentului Evidență patrimoniu

 • - lex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:6710


Adresa: Loc. Fagaras, Zona Centru li,Jud. Brașov, Bl.56


Nr. Crt

Al


Nr. cadastral Nr. topografic

Top: 1677 -1687/8/1/2


Suprafața* (mp)


185c. t-z.'


B. Partea II. Proprietari și ațțe

----------------------- '                                                            i l.-ip-"                      ; ■

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale-

Referințe

838 / 06/06/1991

Act

nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 109/185

Al/B.ll

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6710)

3394 / 19/11/1999_________________________________________________________

Contract De Schimb nr. 2434, din 17/11/1999 emis de NP Mariana Gyergyai,

1

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATE, schimb, dobândit prin Convenție, cota actuala 17/185

Al

1) DRAGHICIU MARCEL

2) DRAGHICIU JANA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6710) cota de 9.3% din elementele de uz comun, respectiv 17,21mp aferent ap.6,

C1-U4

1336 / 30/04/1999

Act De Dezmembrare Cu Contract De Vanzare Cumpărare nr. 818, din 29/04/1999 emis de NP Gyergyai

M a ri a n a:                   _______________________________________________________________________________________

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Succesiune, cota actuala 21/185

Al

1) CAPATANA CONSTANTIN

2) CAPATANA ANA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6710)

Ipoteca C.3

cota de 21,24 m.p. din părțile de uz comun aferente apt.5 C1-U5                                            |

11004 / 29/06/2016

|Act Notarial nr. 1115, din 28/06/2016 emis de Gyergyai Mariana;

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, ca bun comun, in condițiile art.339 Cod civil, asupra cotei de 17,21 m.p. din elementele de uz-comun, aferentă ap.7, C1-U3, dobândit prin Convenție, cota actuala 17/185

A1/B.10

1) CÂMPAN MARIA

2) CÂMPAN ALEXANDRU VALENTIN, soți

1

OBSERVAȚII: Ipotecă C.5

Act Administrativ nr. PC8_210432, din 15/06/2016 emis de FNGCIMM.-SA-IFN;

B10

Se notează interdicția de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii și interdicția de grevare pe durata finanțării, asupra cotei de 17,21 m.p. din imobilul cu nr. top.1677-1687/8/1/2, aferentă ap.7, Cl-

J3. de sub B.8____- -

Al _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1

4077-/27/08/2004
Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:1677 -1687/8/1/2

185

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 102224-C1

in


_________________DETALII LINIARE IMOBIL______________

Geometria pentru acest imobil nu a fost g sit.


Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

185

-

1677 -1687/8/1/2

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCP1 conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.rc/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 26/06/2019, 13:15

BOSANCU VERGINIA • ANGELICA referent          ,

OCPI Brașov - BCPi Făgăraș j
Nr cadastral

Suprafața (mp)*

                       Observații / Referințe

Top:1677 -1687/8/1/2

185

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 102224-C1

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


____________ DETALII LINIARE IMOBIL _______,

Geometria pentru acest imobil tui a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra

vi lan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

185

1677   ■

1687/8/1/2

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a .documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.                                             .

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 26/06/2019, 13:15

I BOSANCU VERGINIA - ANGELICA j referent

OCPI Brașov - BCPî Făgăraș ।
A. Partea I. Descrierea imobilului""

Unitate individuală


Nr. CF vechi.12178

Adresa: Loc. Fagaras, Str Tabacari, Bl. 8, Sc. A, Ap. CABINET MEDICAL, Jud. Brașov

Părți comune: generale: terenul de sub bloc, fundatii, subsol tehnic, racorduti utilitatii, casa scării, uscatorie, terasa, instalatii aferente si trotuar de garda

Elementele de uz comun speciale pentru cabinetele medicale: sala de așteptare, sala tratament, bie, wc, debara, hol, sas.__________________________________________________________________________________________________

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe !|;

Al

CAD: 743 Top: 1108/2/1

-

-

8/367

8/367

CABINET MEDICAL sc.A cu o cotă de 50% din PUCS și cota de 8,10 m.p. din PUCG

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

8876 / 20/08/2007

Act Dezmembrare nr. 728, din 17/08/2007 emis de NP Sabadus Mariana (cerere nr.7017/2007 c.f.);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN

-•

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 12178)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Ziua

26

Luna j     06

Anul

2019

Cod verificare

■■■II

■II

100070961136


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:6763

Adresa: Loc. Fagaras, StrTabacari, Jud. Brașov, Bl.8                                   ____

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1108

367

Construcția CI înscrisa in CF 101684-C1;     id'-<F > L 7 ~

construcția CI in CF 101684-C1 ...          I<5* Ș. a®-

1    7                  C& "

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

■                                                                                                                                    l

Referințe

1244/06/08/1991

Adresa nr. 8775, din 31/07/1991 emis de RASC Fagaras;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 302/367

Al/B.ll          -

1) STATUL ROMAN                                                           “1

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6763)

7402 / 12/12/2005

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3897, din 09/12/2005 emis de NP Boamfa Adrian;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/367

Al

1) BALUT ANGELA, necăsătorită, ca bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6763)

cota de 12,87 m.p. din părțile de uz comun aferente apt.8 sc.B Cl-Ul Ipoteca C.l.

10032 / 08/06/2012

Act Notarial nr. 1327, din 07/06/2012 emis de NP GYERGYAI MARIANA;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/367

Al

1) TRACHE BOGDAN, necăsătorit, ca bun propriu,

OBSERVAȚII: cota de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.l, sc.A. C1-LI3

2900 / 01/10/2002

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1975, din 30/09/2002 emis de notar public Pavai Doina;

B5 !

1 Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, ca bun comun, asupra cotei de 12,87 m.p, din elementele de uz comun, aferentă ap,5, sc.B, C1-U13, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/367

Al

) !

i

1) PANȚU MARINELA, căsătorită cu

2) PANȚU ALECU NICOLAE      -- --------

OBSERVAȚII: (provenita din coTiversia CF 6763)

B6

Intabulare, drept de SUPERFICIEcu titlu gratuit, asupra 1/2 din cota de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.5, sc.B, C1-U13, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/734

Al

1) DAUBEL - KOCH HILDEGARD, născ. Daubel

OBSERVAȚII: (provenita din conversia_CF 6763)                                          — ■

21090 / 02/11/2006

Contract De Donație nr, 1110, din 01/11/2006 emis de notar public Popa Maria Cristina;

i

B7 j 1

Intabulare, drept de SUPERFICIEcu titlu gratuit, asupra 1/2 din cota de 12,87 m.p. din elementele de ttz comun, aferentă ap.5, sc.B, C1-U13, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/734

AL _ .

.                       ' I

--—---.— _________1


‘Funch

01684 Corn

ri privind                     di ^llxftui de propBbBite,

j» ț.  -drepturi7udlutla^aranție^-rfSrcTnî-—     j

1 .-

-■ -OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6763)             —

-cota de 16,19 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.2~sc.B, C1-U12______________

2457 / 20/05/1993

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 11384, din 03/10/1991 emis de R.A.S.C. Fagaras;

Cil

Intabuiare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.12, sc.B, C1-U14, dobândit prin Leqe, cota actuala 13/367

Al

1) MU RARI U MĂRICEL

2) MURARIU AURELIA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6763)

264

8 / 28/08/2003

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2473, din 27/08/2003 emis de NP ADRIAN BOMAFA;

C13

Intabuiare, drept de FOLOSINTAcotă de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă apt. nr.l, sc.B, C1-U16, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/367

Al

1) POPOV SIMONA EUGENIA, necăsătorită,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6763)

115

16 / 08/07/2016

Act Notarial nr. 1204, din 07/07/2016 emis de Gyergyai Mariana;

C15

Intabuiare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap. nr. 4, sc.A, C1-U7, cumpărare, ca bun comun, conform art. 339 Cod Civil, cota actuala 13/367

1) CRISTEA DORIN IOAN, căsătorit in regimul comunității legale cu

2) CRISTEA RAMONA IONELA

Al

8694 / 18/04/2018

Act Administrativ nr. Act de adjudecare dos. ex. nr. 20/2017, din 16/03/2018 emis de BEJ GRIGORE GEORGE CRISTIAN:

C18

Intabuiare, drept de FOLOSINTAcumpărare la licitație, asupra cotei de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 9, sc.A, Cl-U17, dobândit prin Adjudecare, cota actuala 13/367

Al

1) DRAGOMIR ELENA

17695 / 20/08/2018

Act Notarial nr. 1032, din 14/08/2018 emis de PAVĂL Doina;

C20

(

ntabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, ca bun propriu, asupra :otei de 12,87 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.10,sc.B, Z1-U20, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/367

Al

1) RĂZBOȘAN ANA

de Cadaștru-si PuWri.il atn jniDBIIISSldRASOV . Birqgl de Cadastru și Publicitate imobiliară Fagaras


Ni.iefery ("12922

Ziua     1

Luna

———

Anul ■


Adresa: Loc. Fagaras, Str Negoiu, Bl. 6, Sc. D, Ap. CABINET MEDICAL, Jud. Brașov

Părți comune: terenul, fundațiile, fațadele, casa scării, acoperișul, podul si instalațiile comune, uscatorie boxa 1.

Părțile de uz comun speciale ptr.cabinetele medicale:sala de așteptare, hol, camera tratament, wc, baie, debara___________________________________________________________________________

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

CAD: 741 Top: 2856/1/1/27/1

-

23/1225

23/1225

Cabinet medical, sc.D, cu 0 cotă de 50% din părțile de uz comun speciale și cota de 1,85% din părțile de uz comun qenerale

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe         '

1533 / 06/02/2008                                                              n

Act nr. 28/2008 -act de dezmembrare emis de N.P. Săbăduș Mariana (documentație cadastrală; Cerere nr. 7016/09.07.2007 c.f.);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 12234)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Biroul


ie CadWru șj PubțțipTHrp irrifihiiia^aJlRAsm le Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


AGE.VrtA NAT»»* ALA Dî c a. n A t 1 t V >1 Jl IXiriTlK ItțriVILUSA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 103167 Fagaras


Ni. ceigfg-ț-—1Z92U

__Ziua __26

Luna    |   06

Anul     i    2019 _ '

Cod verificare

100070960668


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:5646

Adresa: Loc. Fagaras, Str Negoiu, Jud. Brașov, Bl.6

Nr. Crt

Nr, cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe__________

Al

Top: 2856/1/1

1.225

Construcția CI inscrisa in CF 103167-C1;                o,..

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 103167-C1, supraf.c.f^B^ l^fâW.

B.

(-«9

tP            'v’r? O/

Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1397 / 30/08/1974

Act

nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1016/1225

A1/B.2

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5646)

1052 / 28/03/1995

Ordin nr. 13, din 24/01/1994 emis de Prefectura Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire in baza L.18/1991, dobândit prin Lege, cota actuala 34/1225

Al / B.15, B.16

1) CORBU IOANA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5646), vezi ipt. C14; interdicție B10; vezi ipotecă C26 și interdicție B15, vezi ipotecă C27 si interdicție B16:

7544 / 25/03/2013

Act Notarial nr. 405, din 22/03/2013 emis de NECULA IOANA;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 27/1225

Al

1) LUNTRARU CONSTANTIN, căsătorit cu

2) MANEA DELIA, ca bun comun în cond.art.339 cod civil

OBSERVAȚII: cota de 2,21 % din părțile de uz comun,respectiv 27,05 m.p.,aferente C1-U12

7541 / 25/03/2013

Act Notarial nr. 404, din 22/03/2013 emis de NECULA IOANA;

1

85

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție.! cota actuala 22/1225

A]

1) MATEI PAUL - NICOLAE

2) MATEI AURORA

— —

—OBSERVAȚII: cota de 1,79% din elementele de uz comun; respectiv 21,95 m.p., aferentă C1-U13

2178 / 16/06/1995

Ordin

nr. 67, din 07/03/1995 emis de Prefectura Brașov;

1

86

ntabulare, drept de PROPRIETATEatribuire în baza leg. 18/1991, dobândit prin Lege, cota actuala 16/1225 _____________________|_

Al / B.7, B.8

2) MIJEA ADINA

- “ -

__OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5646)    ___

cota de 1/2 parte din cota de 2,6% din elementele de uz comun, respectiv 31,85 m.p., aferentă C1-U14

L9001 / 30/09/2014

/

\ct Notarial nr. 60, din 29/09/2014 emis de Pavai Doina;          _

B7

ntabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin! succesiune, cota actuala 8/1225

Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.______

_______ Pagina 1 din 6

1) S.C, SUBTERAN GON S.R.L., cu sediul în Făgăraș, str. Ana Ipătescu, nr.25 0B5ERVATII: (provenita din conversia CF 5646)

cota de 2,8% din elementele de uz comun, aferentă ap.III, sc.IV, C1-U3______________

7029 / 25/04/2012

Act Notarial nr. 30, din 23/04/2012 emis de NP PAVAL DOINA;

C5

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cot. actuala 34/1225

1                 Al

1) POPA ADRIAN, în cotă de 1/2 parte

2) POPA SORIN, în cotă de 1/2 parte

OBSERVAȚII: cota de 2,8 % din elementele de uz comun, aferenta ap.6, sc.C, C1-U4

2419 / 24/06/2004

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1845, din 23/06/2004 emis de NP Boamfa Adrian;

C6

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actual 34/1225

Al

1) DUMITRIU FLORIN IONUT, necăsătorit, ca bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5646)

cota de 2,8 % din elementele de uz comun, aferenta ap.5, sc.C, C1-U5

14001 / 17/08/2012

Act Notarial nr. 1130, din 16/08/2012 emis de PAVAL DOINA;

C8

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/35

Al

1) MARUNTELU GHEORGHE CONSTANTIN

| 2) MARUNTELU MIHAELA LUMINIȚA, ca bun comun,               "

OBSERVAȚII: cota de 2,8 % din elementele de uz comun, aferenta pa.nr. nr. II, sc.ff/ftf&'ue

8182 / 22/07/2008

«ăȘsvHvovd ngș

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1807, din 21/07/2008 emis de B.N.P.;

Cil

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 6/175

'■ VCis '£»'• ,'j/

1) BUJENIȚĂ CARMEN LAURA, divorțată

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5646)

cota de 3,4% din elementele de uz comun, respectiv 41,66 m.p., aferentă ap.V, sc.l, C1-U15

23630 / 19/12/2014

Act Notarial nr. 3086, din 18/12/2014 emis de Popa Maria Cristina;

C13

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 34/1225

Al

1) GANEA GHEORGHE

OBSERVAȚII: cota de 2,8% din elementele de uz comun, aferentă ap.III, sc.ll, C1-U16

960 / 26/06/1991

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de OJCVLP Brașov;

C17

ntabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 9/245

Al

1) PUFESCU ILIE

2) PUFESCU MARIA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5646)

cota de 3,7% din elementele de uz comun, aferentă ap.VI, sc.IV, C1-U18

5630 / 27/04/2015

Act Notarial nr. 59, din 24/04/2015 emis de CRISTEA AURELIA;

'Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala. ! 16/1225            _______________________________________________________ 1

Al

!

!

1) TUDORAN FIRICA, căsătorită cu

2) LUKACS EUGEN LORANT, ca bun comun, în condițiile art.339 CdcTcTvil

■ ^OBSERVAȚII: 1/2 din cota de 2,6 % din elementele de uz comun, aferenta ap.l, sc.l, C1-U9

1204 / 30/03/1992

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 10243/1991 emis de RASC Fagaras;

C20 L

itabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala| 4/1225                                                               1

Al

1) FLEȘARIU IOAN                               _    ---

>)-FLEȘARIU MARIA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5646)

cota de 2,8% din elementele de3 uz comun, aferentp ap.VI, sc.ll, C1-U19

17479 / 30/10/2015                                  .      '

Act Notarial nr. 85, din 28/10/2015 emis de PAVĂL Doina;____________________

1) RUSU CRISTINA, căsătorită etf

2) RUSU ANDRE1-MARIUS_____

1237 / 30/03/1992

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 10114, din 01/01/1991 emis de RASC Fagaras;

C44

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 2,8% din elementele de uz comun, aferentă ap. VIII, sc.lll, C1-U32, dobândit prin Lege, cota actuala 34/1225

Al

1) COMȘIA MIRCEA

2) COMȘIA IU LIANA

Adresa: Loc. Fagaras, Str Negoiu, Bl. 6, Sc. D, Ap. CABINET MEDICAL, Jud. Brașov

Părți comune: terenul, fundațiile, fațadele, casa scării, acoperișul, podul si instalațiile comune, uscatorie boxa 1.

Părțile de uz comun speciale ptr.cabinetefe medicale:sala de așteptare, hol, camera tratament, wc, baie, debara _____________________________________________________________

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

CAD: 742 Top: 2856/1/1/27/2

-

23/1225

23/1225

Cabinet medical, sc.D, cu o cotă de 50% din părțile de uz comun speciale și cota de 1,85% din părțile de uz comun generalei

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1533 / 06/02/2008

Act nr. 28/2008 -act de dezmembrare emis de N.P. Săbăduș Mariana (documentație cadastrală; Cerere nr. 7016/09.07.2007 c.f.);________________________________________________________________

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al                   :

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 12235)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

rdrmntelejflBfotUiul do flWtnnrta

-Gon

'Ay-cfobaiidirpiiii CuTiveiILI^, cota actuala

de garauțig »i suUtH?ANCPF


Anul


Oficiul de'Cadastru și Publicitate Imobiliari BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară-FagarasANCPÎ

AGHKTM NATfUXAtA rr'UK„«¥E lunctroxA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Anul       2019


Carte Funciară Nr. 103167 Fagaras


Cod verificare BaBWHffl ----   100070960411

J          l>r. V . .


TEREN Intravilan


[<gCSVHV9VJc>>o

 • A. Partea I. Descrierea imobilului^

\>,^'Zei>a'vWCF vechi:5646 ' r» .    _. . r •< '

Adresa: Loc. Fagaras, Str Negoiu, Jud. Brașov, Bl.6

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2856/1/1

1.225

Construcția CI inscrisa in CF 103167-C1;

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 103167-C1, suoraf.c.f. hârtie 1225.18 m.p.

 • B. Partea IL Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  1397 / 30/08/1974

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuale 1016/1225

  Al / B.2

  1) STATUL ROMAN

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5646)

  1052 / 28/03/1995

  Ordin nr. 13, din 24/01/1994 emis de Prefectura Brașov;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire in baza L.18/1991 dobândit prin Leqe, cota actuala 34/1225

  A1/B.15, B.16

  1) CORBU IOANA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5646), vezi ipt. C14; interdicție B10; vezi ipotecă C26 și interdicție B15; vezi ipotecă C27 si interdicție B16:

  754

  / 25/03/2013

  Act Notarial nr. 405, din 22/03/2013 emis de NECULA IOANA;

  B4

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 27/1225

  Al

  1) LUNTRARU CONSTANTIN, căsătorit cu

  2) MANEA DELIA, ca bun comun în cond.art.339 cod civil

  OBSERVAȚII: cota de 2,21 % din părțile de uz comun,respectiv 27,05 m.p..aferente C1-U12

  754.

  L / 25/03/2013

  Act Notarial nr. 404, din 22/03/2013 emis de NECULA IOANA;

  B5

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 22/1225

  Al

  1) MATEI PAUL - NICOLAE                                   ----

  2) MATEI AURORA ------

  OBSERVAȚII: cota de 1,79% din elementele de uz comun, respectiv 21,95 m.p., aferentă C1-U13

  2178 / 16/06/1995

  Ordin nr. 67, din 07/03/1995 emis de Prefectura Brașov;

  B6

  ntabulare, drept de PROPRIETATEatribuire in baza leg.18/1991, dobândit prin Leqe, cota actuala 16/1225

  Al / B.7, B.8

  2) MIJEA ADINA    ---

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5646)

  cota de 1/2 parte din cota de 2,6% din elementele de uz comun, respectiv 31,85 m.p., aferentă C1-U14

  19001/30/09/2014                                        '

  Act Notarial nr. 60, din 29/09/2014 emis de Pavai Doina;

  87 s

  ntabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin uccesiune, cota actuala 8/1225

  Al                    j

  _____ 1

EXtraco nori___r-P^fp dp g-iraagx^i sarciniJjk     ------ Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenite, cota actuale 34/1225                        ~         -

- rfi

, - fcn. n, — Referințe—.

Al

rt

1) S.C. SUBTERAN CON S.R.L., cu sediul în Făgăraș, str. Ana Ipătescu, nr.25

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5646)

cota de 2,8% din elementele de uz comun, aferentă ap.III, sc.IV, C1-U3

7029 / 25/04/2012

Act Notarial nr. 30, din 23/04/2012 emis de NP PAVAL DOINA;

rt, Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 34/1225

Al

1) POPA ADRIAN, în cotă de 1/2 parte

2) POPA SORIN, în cotă de 1/2 parte

OBSERVAȚII: cota de 2,8 % din elementele de uz comun, aferenta ap.6, sc.C, C1-U4

2419 / 24/06/2004

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1845, din 23/06/2004 emis de NP Boamfa Adrian;

_fi Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala ° 34/1225

Al

1) DUMITRIU FLORIN IONUT, necăsătorit, ca bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5646)

cota de 2,8 % din elementele de uz comun, aferenta ap.5, sc.C, C1-U5

14001 / 17/08/2012

Act Notarial nr. 1130, din 16/08/2012 emis de PAVAL DOINA;

_o Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala C8 1/35

Al

1) MARUNTELU GHEORGHE CONSTANTIN

2) MARUNTELU MIHAELA LUMINIȚA, ca bun comun,

OBSERVAȚII: cota de 2,8 % din elementele de uz comun, aferenta pa.nr. nr. II, sc.lll, C1-U6

8182 / 22/07/2008

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1807, din 21/07/2008 emis de B.N.P.;

• -C.' . 1

. Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 6/175

_65^_

rfâ, -■

r -i-

1) BUJENIȚĂ CARMEN LAURA, divorțată

l<Șu> SVHtfnvj 5 > o|

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5646)

cota de 3.4% din elementele de uz comun, respectiv 41,66 m.p„ aferentă ap

V. SC3V'Ci>rU15

1

23630 / 19/12/2014

Act Notarial nr. 3086, din 18/12/2014 emis de Popa Maria Cristina;

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala

C13 34/1225______________________________________________________

Al

1) GANEA GHEORGHE

OBSERVAȚII: cota de 2,8% din elementele de uz comun, aferentă ap.III, sc.ll, C1-U16

960/26/06/1991

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de OJCVLP Brașov;

ri7 Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 9/245 _______________________________'_____________________L

Al

1) PUFESCU ILIE

2) PUFESCU MARIA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5646)

cota de 3,7% din elementele de uz comun, aferentă ap.VI, sc.IV, C1-U18

5630 / 27/04/2015

Act Notarial nr. 59, din 24/04/2015 emis de CRISTEA AURELIA;

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 16/1225

Al

1) TUDORAN FIRICA,_căsătorită cu

2) LUKACS EUGEN LORANT, ca bun comun, în condițiile art.339 Cod civil

------

OBSERVAȚII: 1/2 din cota de 2,6 % din elementele de uz comun, aferenta ap.l,

sc./, C1-U9

1204/30/03/1992

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 10243/1991 emis de RASC Fagaras;

r?n Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala

C20 34/1225

Al

1) FLEȘARIU IOAN

2) FLEȘARIU MARIA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5646)

cota de 2,8% din elementele de3 uz comun, aferentp ap.VI, sc.ll, C1-U19

-

17479/ 30/10/2015

Act Notarial nr. 85, din 28/10/2015 emis de PAVÂL Doina;


 • •ji 2 ga.1 wr ț yrr—-

--= **              țar'       CaT^uncMB-Nr. 105167

^Otsc ritfrr^țn vintrrrez niumb rdTHlntulHTitrețJ tu Iu afle p r^rietate.__

 • -4k——- ** drepturi TBftle de*garanțle-yrsarani -♦

Cuimiia^l^Mj^ȘlfjLUL t-agafas _— - hefariațe----—— |

C4T

cota actuala 34/1225                         —     _

Al                   ,

1) RUSU CRISTINA, căsătorită cu

2) RUSU ANDREI-MARIUS

1237 / 30/03/1992

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 10114, din 01/01/1991 emis de RASC Fagaras;

C44

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 2,8% din elementele de uz comun, aferentă ap. VIII, sc.lll, C1-U32, dobândit prin Lege, cota actuala 34/1225

Al

1) COMȘIA MIRCEA

2) COMȘIA IULIANA